Sunteți pe pagina 1din 5

SOVA & ASOCIATII

NOUTATI IN REGLEMENTAREA PROCEDURII DE EXECUTARE SILITA

Codul de procedura civila a fost recent modificat si completat prin Legea nr. 459/2006 pentru
modificarea si completarea Codului de procedura civila.

Legea nr. 459/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila a fost
publicata in Monitorul Oficial nr. 994 din 13 decembrie 2006.

Principalele modificari aduse de noua lege privesc dispozitiile procedurale referitoare la


executarea silita.

Noile reglementari au drept scop simplificarea procedurilor de executare a hotararilor


judecatoresti, ca mijloc de garantare a accesului efectiv la justitie, precum si ca o necesitate in
vederea aplicarii principiului recunoasterii reciproce a hotararilor judecatoresti in Uniunea
Europeana.

1. Atributiile organului de executare

Prin noua reglementare a fost sporit rolul activ al organelor de executare in indeplinirea atributiilor
ce le revin in cadrul acestei proceduri, pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiilor
prevazute in titlul executoriu si pentru respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale
altor persoane interesate.

Pe parcursul executarii silite, dar sub supravegherea organului de executare, creditorul si


debitorul pot conveni ca aceasta sa se efectueze, in total sau in parte, numai asupra veniturilor
banesti ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau
ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege.

Prin recenta modificare se prevede expres obligatia executorului de a remite personal creditorului
sau reprezentantului acestuia titlul executoriu, mentionand pe acesta cauza restituirii si partea de
obligatie ce a fost executata.

Daca titlul executoriu nu contine suficiente criterii in functie de care se poate actualiza valoarea
obligatiei, organul de executare va trebui sa actualizeze obligatia in functie de rata inflatiei,
aceasta fiind calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, pentru
celelalte titluri, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei
cuprinse in oricare dintre aceste titluri.

Pana in prezent, actualizarea obligatiei se facea in functie de cursul monedei la data platii
respectivei obligatii.

Str. A.S. Puskin nr. 30, sector 1, Bucuresti, Romania


tel: (+4) 0311 00 11 26 / 27 /28 fax: (+4) 0311 00 11 29
www.sova.ro office@sova-avocati.ro
SOVA & ASOCIATII

In cazul care executorul refuza nejustificat inceperea executarii silite sau indeplinirea unui act de
executare silita, partea interesata sau vatamata poate face contestatie la executare. Astfel,
executorul poate fi obligat de catre instanta de executare:

− la plata unei amenzi de la 500 lei la 2.500 lei si/sau


− la plata de despagubiri pentru prejudiciul suferit.

Alta noutate consta in faptul ca executorul poate sa valorifice bunurile urmarite prin vanzare
directa cumparatorului, insa cu acordul ambelor parti.

In cazul in care una din parti lipseste la efectuarea vanzarii, executorul va trebui sa-i comunice o
copie de pe procesul-verbal privind vanzarea.

Vanzarea se va face nu mai devreme de 2 saptamani si nu mai tarziu de 2 luni de la data


procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului in cazul in care se incuviinteaza
debitorului vanzarea.

Executorul va putea cere debitorului sa dea o declaratie privind veniturile si bunurile sale si locul
unde se afla acestea. De asemenea, are obligatia de a instiinta de indata partea in vederea
avansarii cheltuielilor de executare.

2. Investirea cu formula executorie

Cererea de executare silita se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu prevede altfel.
Executorul judecatoresc este dator sa staruie, prin toate mijloacele admise de lege, pentru
realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazuta in titlul executoriu.

Hotararile judecatoresti sau alte titluri se executa numai daca sunt investite cu formula executorie,
afara de incheierile executorii, de incheierile provizorii si alte hotarari sau inscrisuri prevazute de
lege, care se executa fara formula executorie.

Cea mai importanta modificare a Codului de procedura civila consta in reducerea si simplificarea
procedurii de executare silita. Astfel, in prezent, nu mai este necesara incuviintarea executarii
silite a hotararilor judecatoresti de catre instanta de executare.

Precizare:
Inscrisurile care au caracter de titlu executoriu pot fi puse in executare fara a fi investite cu
formula executorie.

3. Contestatia la executare

Partea interesata sau vatamata printr-un act de executare poate face contestatie la executare sau
contestatie la titlu in cazul in care sunt necesare lamuriri privind intelesul, intinderea sau aplicarea
titlului executoriu.

De asemenea, dupa ce a inceput executarea silita, se poate cere anularea incheierii prin care s-a
dispus investirea cu formula executorie, pe calea contestatiei in anulare.

www.sova.ro office@sova-avocati.ro 2
SOVA & ASOCIATII

De precizat ca pana la aparitia legii de modificare, se putea cere si anularea incheierii prin care s-
a dispus incuviintarea executarii silite.

4. Poprirea

Prin recenta modificare a Codului de procedura civila au fost prevazute noi categorii de sume
care nu sunt supuse executarii silite prin poprire:

− sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora
debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie;
− sumele ce reprezinta credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau
organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte;
− sumele necesare platii drepturilor salariale, dar nu mai mult de 6 luni de la data infiintarii
popririi.

In privinta adresei de infiintare a popririi, aceasta va trebui sa cuprinda:

− numele si domiciliul debitorului pentru persoana fizica;


− denumirea, sediul si codul de indentificare fiscala pentru persoanele juridice.

Daca se solicita infiintarea popririi pentru toate conturile bancare ale unei persoane juridice,
inclusiv pentru subunitatile fara personalitate juridica ale acesteia, se vor indica elementele de
identificare pentru fiecare titular de cont in parte, respectiv pentru fiecare subunitate a societatii
debitoare.

In cazul in care adresa de infiintare a popririi se adreseaza unei unitati operationale a unei banci,
poprirea va fi infiintata asupra conturilor pe care debitoarea urmarita la are deschise la acea
unitate.

Atunci cand debitorul este titular de conturi bancare, pot face obiectul executarii prin poprire atat
soldul creditor cat si incasarile viitoare.

In comparatie cu vechea reglementare, tertul poprit, pe perioada suspendarii executarii silite prin
proprire nu va mai putea face nicio plata sau operatiune care ar reduce suma indisponibilizata.

Bancile sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta in vederea consemnarii
lor, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a
Romaniei pentru ziua respectiva.

De asemenea, toate sumele de bani din cuprinsul dispozitiilor Codului de procedura civila,
exprimate in lei vechi (ROL) se convertesc de drept in lei noi (RON).

Dupa ce a fost validata poprirea, tertul poprit va proceda la consemnarea sau plata directa
creditorului in limita sumei determinate expres prin hotararea de validare.

www.sova.ro office@sova-avocati.ro 3
SOVA & ASOCIATII

5. Vanzarea la licitatie

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la Trezoreria Statului,
la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. sau la orice alta institutie bancara, la
dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune
reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv.

Pana la recenta modificare, indiferent pentru care termen, cautiunea reprezenta 10% din pretul la
care a fost evaluat imobilul.

6. Actul de adjudecare

Actul de adjudecare, pe langa celelate mentiuni, va cuprinde in plus mentiunea potrivit careia,
pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu impotriva debitorului, daca imobilul se afla in
posesia acestuia, sau impotriva oricarei persoane care are in posesiune ori detine in fapt, fara
niciun titlu, imobilul adjudecat.

Ipotecile si celelalte sarcini reale, precum si drepturile reale intabulate dupa notarea somatiei in
cartea funciara se vor radia din oficiu, afara de acelea pentru care adjudecatarul ar conveni sa fie
mentinute.

De asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci,
daca imobilul s-a vandut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, toate
mentiunile legate de grevare, precum si interdictia de instrainare sau de grevare, daca exista.

Dispozitiile modificatoare prevad ca se va radia din oficiu si promisiunea de a incheia un contract


viitor, cu conditia ca pana la intocmirea actului de adjudecare, beneficiarul promisiunii sa nu-si fi
inscris in cartea funciara dreptul dobandit in temeiul contractului care a facut obiectul acesteia.

Exista o mentiune speciala in privinta imobilelor inscrise pentru prima data in cartea funciara in
baza actului de adjudecare. Astfel, cererea de evictiune se va prescrie in termen de 3 ani de la
data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara.

7. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face

Ca noutate, prin recenta modificare, se instituie un termen de 6 luni in care debitorul trebuie sa
execute obligatia prevazuta in titlul executoriu. Astfel, daca debitorul nu va executa obligatia din
titllu in acest termen, la cererea creditorului, instanta care a dispus obligarea debitorului la plata
unei amenzi civile pe zi de intarziere in favoarea statului, va fixa suma datorata statului cu acest
titlu, prin incheierea irevocabila, data cu citarea partilor.

Pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neindeplinirea obligatiei de a face, creditorul poate
cere obligarea debitorului la daune-interese.

De asemenea, amenda civila va putea fi anulata, in tot sau in parte, ori redusa, daca debitorul
executa obligatia prevazuta in titlul executoriu sau, dupa caz, pentru alte motive temeinice, pe
calea contestatiei la executare. Incheierile date astfel sunt executorii si se comunica din oficiu,

www.sova.ro office@sova-avocati.ro 4
SOVA & ASOCIATII

prin grija grefierului de sedinta, organelor fiscale competente in vederea executarii silite, conform
Codului de procedura fiscala.

In procedura executarii silite, pentru neexecutarea obligatiei de a face nu se pot acorda daune
cominatorii.

www.sova.ro office@sova-avocati.ro 5