Sunteți pe pagina 1din 12

Şcoala Gimnazială Nr.

28 Galati
Clasa: a VI-a
Profesor: Pavel Elena
Obiectul: Matematică - Geometrie
Unitatea de ȋnvăţare: UNGHIURI
Tema lecţiei: Unghiuri suplementare, unghiuri complementare
Tipul lecţiei: Mixtă

Competenţe generale
CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar
CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de
rezolvare pentru o situaţie dată
CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date

Competenţe specifice
CS 1.5 Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri) în configuraţii date
CS 2.5 Recunoașterea coliniarităţii unor puncte, a faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf, adiacente,
complementare sau suplementare
CS 3.5 Utilizarea unor proprietăţi referitoare la unghiuri complentare şi suplementare pentru calcularea
măsurilor unor unghiuri
CS 4.5 Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj specific matematic, a noţiunilor legate de
dreaptă, unghi
CS 5.5 Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în vederea optimizării
calculelor cu lungimi de segmente, distanţe, măsuri de unghiuri

Obiective operaţionale
La finalul lecţiei, elevii vor fi capabili:
A) Cognitive:
CC1 – să stabilească dacă două unghiuri sunt complementare sau suplementare;
CC2 – să utilizeze proprietăţile referitoare la unghiuri complentare şi suplementare pentru
calcularea măsurilor unor unghiuri;
CC3 – să aleagă reprezentările geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor cu
măsuri de unghiuri.
B) Psihomotorii
CP1 – Să aşeze corect în pagină ;
CP2 – Să scrie lizibil pe caiete şi pe tablă;
CP3 – să deseneze corect figuri geometrice, utilizând creion şi instrumente de geometrie
C) Afective
CA1 – Să fie atenţi;
CA2 – Să participe activ la lecţie;
CA3 – Să manifeste interes pentru studiul matematicii.

Strategia didactica

* Metode şi procedee: Conversaţia, observaţia sistematică, problematizarea, explicaţia, exerciţiul

*Resurse materiale:
- Manual
- Culegeri de probleme: - MATE 2000+18/19 , Editura Paralela 45
- Instrumente geometrice; markere colorate
- Fişe de lucru
- Şabloane cu diverse măsuri de unghiuri

* Forme de organizare: Frontală, individuală

Material bibliografic:
1. Nicolae Ghiciu - Matematică pentru clasa a VI-a – E.D.P.

2. Anton Negrilă, Maria Negrilă - Algebră.Aritmetică. Geometrie, Editura


Paralela 45

2
T
Etapele Obiec Conţinut şi sarcini de învăţare i Strategii didactice
tive Evaluare
lecţiei opera
m Forme de Metode şi Resurse
- Activitatea profesorului Activitatea elevului p organizare procedee
ţional
e
1. Moment Profesorul: Elevii:
organizatoric - asigură condiţiile optime pentru - raportează absenţele
desfăşurare a lecţiei - pregătesc materialele necesare 1’
- notează absenţii desfăşurării activităţii
- verifică dacă există la tablă şi dacă
toţi elevii au pe bancă cele necesare.
2. Verificarea
temei Se verifică tema frontal, iar în cazul - îşi verifică tema şi corectează 3’ - frontală -conversaţia - caiete
în care nu s-au putut rezolva greşelile - culegere
exerciţiile acasă, se rezolvă la tablă.

3.Actualizarea Profesorul solicită elevilor Elevii răspund oral la întrebări - frontală -Problematizarea - orală
cunoştinţelor 4’ -conversaţia
A1
P: „Ce este unghiul?” E: „Unghiul este figura
A2 geometrică formată din două
semidrepte închise care au
aceeaşi origine.”

P: „Care este definiţia unghiurilor E: „Trei sau mai multe


formate în jurul unui punct?” unghiuri se numesc unghiuri
formate în jurul unui
punct, dacă îndeplinesc
următoarele condiţii:
1) unghiurile au vârful comun
2) interioarele oricăror două
unghiuri sunt disjuncte „

P: „Cu cât este egala suma măsurilor E: „Suma măsurilor


unghiurilor formate în jurul unui unghiurilor formate în jurul unui
punct?” punct este egală cu .”

3
4. Captarea Pentru a trezi interesul elevilor, Elevii răspund întrebărilor
atenţiei profesorul le solicită elevilor să dea adresate de către profesor, 3’ - frontală -conversaţia - caiete
exemplu de 3 perechi de numere a concluzionând că e vorba despre
căror sumă să fie 90, respectiv 180, unghiuri complementare şi
după care îi întreabă cu ce putem unghiuri suplementare.
asocia aceste perechi de numere.

5. Enunţarea Profesorul anunţă obiectivele Elevii ascultă cu atenţie. 1’ -conversaţia -


obiectivelor propuse spre realizare în această explicaţia
lecţie.
La finalul lecţiei, elevii vor fi
capabili:
– să stabilească dacă două unghiuri
sunt complementare sau
suplementare;
– să utilizeze proprietăţile referitoare
la unghiuri complentare şi
suplementare pentru calcularea
măsurilor unor unghiuri;
– să aleagă reprezentările geometrice
adecvate în vederea optimizării
calculelor cu măsuri de unghiuri.

6.Comunicarea Unghiuri complementare, Elevii sunt atenţi la explicaţiile 16’ - caiete - orală
si insusirea de unghiuri suplementare profesorului şi notează în caiete -
noi cunoştinţe P: noţiunile predate: progre
Definiţie: Doua unghiuri care au Definiţie: Doua unghiuri care au - frontală -sivă
C1
suma măsurilor egală cu 90o se suma măsurilor egală cu 90o se
numesc unghiuri complementare.
numesc unghiuri complementare. - conversaţia
C2
- exerciţiul

m(<a) + m(<b) = 90o <=>


m(<a) + m(<b) = 90o <=> <a si <b sunt unghiuri
<a si <b sunt unghiuri complementare
complementare ! Dacă două unghiuri sunt
! Dacă două unghiuri sunt complementare, atunci spunem că
complementare, atunci spunem că fiecare dintre ele este
4
fiecare dintre ele este complementul complementul celuilalt. -conversaţia
celuilalt. Proprietătile unghiurilor - explicaţia
Proprietătile unghiurilor complementare:
complementare: - complementul unui unghi cu
- complementul unui unghi cu măsura x este un unghi cu măsura
90o – x .
măsura x este un unghi cu măsura - dacă două unghiuri
90o – x . complementare sunt congruente,
- dacă două unghiuri complementare atunci măsura fiecăruia este egală
sunt congruente, atunci măsura cu 45o
fiecăruia este egală cu 45o - unghiurile congruente au
- unghiurile congruente au complemente congruente
complemente congruente - unghiurile care au acelaşi
- unghiurile care au acelaşi complement sunt congruente
complement sunt congruente Exemplu: Aflati complementul
Exemplu: Aflati complementul unghiului cu măsura de 60o
unghiului cu măsura de 60o Notam cu x măsura
complementului
Notam cu x măsura complementului x+ 60o = 90o
x+ 60o = 90o x = 90o- 60o
x = 90o- 60o x= 30o
x= 30o

Definiţie: Două unghiuri care au Definiţie: Două unghiuri care au


C1
suma măsurilor egală cu 180o se suma măsurilor egală cu 180o se
numesc unghiuri suplementare. numesc unghiuri suplementare.

C3 - frontală -conversaţia
m(<a) + m(<b) = 180o <=> m(<a) + m(<b) = 180o <=>
<a si <b sunt unghiuri
- explicaţia
<a si <b sunt unghiuri suplementare
suplementare
! Dacă două unghiuri sunt ! Dacă două unghiuri sunt
suplementare, atunci spunem că suplementare, atunci spunem că
fiecare dintre ele este suplementul fiecare dintre ele este suplementul
celuilalt. celuilalt.
Proprietăţile unghiurilor Proprietăţile unghiurilor
suplementare: suplementare:
- suplementul unui unghi cu măsura - suplementul unui unghi cu măsura
x este un unghi cu măsura 180o – x . x este un unghi cu măsura 180o – x .
- dacă două unghiuri suplementare
5
- dacă două unghiuri suplementare sunt congruente, atunci fiecare este
sunt congruente, atunci fiecare este un unghi drept.
un unghi drept. - unghiurile congruente au
- unghiurile congruente au suplemente congruente
suplemente congruente - unghiurile care au acelaşi
suplement sunt congruente
- unghiurile care au acelaşi - bisectoarele a doua unghiuri
suplement sunt congruente adiacente suplementare formează
- bisectoarele a doua unghiuri un unghi drept
adiacente suplementare formează un Exemplu: Aflaţi suplementul
unghi drept unghiului cu măsura de 60o
Exemplu: Aflaţi suplementul Notăm cu x măsura
unghiului cu măsura de 60o complementului
Notăm cu x măsura complementului x+ 60o = 180o
x+ 60o = 180o x = 180o- 60o
x = 180o- 60o x= 120o
x= 120o Sunt atenţi la modul de
rezolvare al exerciţiilor.

7. Fixarea Elevii sunt atenţi la explicaţiile


cunoştinţelor - frontală
Pentru fixarea cunostinţelor şi indicaţiile profesorului. 19’ - observaţia
profesorul propune elevilor o fişă de -individuală sistematică
lucru, care va fi distribuită în Rezolvă individual exerciţii din
vederea rezolvării problemelor. fişa de lucru şi vor ieşi pe -conversaţia
rȃnd la tablă.
- explicaţia

C1 1.Completaţi enunţurile:
C2 1.Completaţi enunţurile:
C3

A1
A2
A3

P1 a) este unghi alungit


P2
P3
a) este unghi…………. b) este unghi drept

6
b) este unghi…………. c) m = 90o

c) m = ………….. d) este complementar cu

d) este complementar
cu……… 2. Scrieţi măsura
complementului fiecărui unghi :
2. Scrieţi măsura complementului
fiecărui unghi : a) 90o - 35o = 55 o
C1
C2 a) 35o b) 90o - 23o48’= 66o 12’
C3
b) 23o48’ c) 90o - 67o5’37’’= 89o59’60’’-
A1 67o5’37’’= =22o54’23’’
A2 c) 67o5’37’’
A3 3. Scrieţi măsura suplementului
fiecărui unghi :
P1
P2 a) 180o - 112o= 68o
P3 3. Scrieţi măsura suplementului
fiecărui unghi : b) 180o - 53o50’12’’=
179o59’60’’-53o50’12’’=
a) 112o =126o9’48’’
b) 53o50’12’’ c) 180o - 153o45’9’’ =
179o59’60’’-153o45’9’’ =
c) 153o45’9’’ =26o14’51’’
4. a + b = 90o
a = b + 30o
b + 30o + b = 90o / - 30o
2b = 60o / :2
4. Determinaţi două unghiuri b = 30o , a = 60o
complementare ştiind că unul din ele
5. a + b = 180o
o
este cu 30 mai mare decât celălalt. a – b = 10o , a = b + 10o
b + 10o + b = 180o /- 10o
2b = 170o / :2

7
5. Aflaţi măsurile a două unghiuri b = 85o , a = 95o
suplementare dacă diferenţa lor este 6. a + b = 90o
de 10 o. a=4b
4 b + b = 90o
5b = 90o / :5
6. Să se afle două unghiuri b = 18o , a = 72o
complementare ştiind că unul din ele
este de 4 ori mai mic decât celălalt. 7. a + b = 180
o

1
a= b, a = 4b
C1 4
C2 7. Aflaţi măsurile a două unghiuri
4 b + b = 180o
C3
suplementare ştiind că primul este 5b = 180o / :5
A1 b = 36o , a = 144o
1
A2 din celălalt.
A3 4 8.
Complementul unui unghi=
P1 90o -x
P2
8. Aflaţi unghiul care are raportul suplementul unui unghi=
P3
=180 o -x
dintre măsura complementului şi
= ⇒3(90o -x)=180 o -x
măsura suplementului său egal cu . o o
180 -x=270 -3x
o o
3x-x=270 -180
o
2x=90
o
x=90 /2
x=45 o
o
măsura unghiului este de 45

8
9. Se dă figura: 9.
[OM este bisectoarea<AOC
m(<AOM)= m(<COM)
m(<AOC)= 2 25o = 50o
<AOC si < BOC sunt
unghiuri complementare
m(<AOC)+ m(<COB)=90o
m(<COB)=90o - 50o
m(<COB)=40 o
<AOC si < BOC sunt unghiuri
C1 complementare m(<BOM)=m(<COB)+
C2 [OM este bisectoarea <AOC, +m(<COM)= 40 o +25o
C3 m(<AOM)= 25o
Să se afle masurile unghiurilor m(<BOM)= 60 o
A1
A2
AOC,BOC,BOM .
A3

P1
P2 10.
10. Se dă figura: [OM este bisectoarea<AOC
P3
m(<AOM)= m(<COM)
m(<AOC)= 2 34o = 68o
<AOC si < BOC sunt
unghiuri complementare
m(<AOC)+ m(<BOC)=90o
m(<COB)=90o - 68o
m(<COB)=22 o

<AOB si < BOC sunt unghiuri m(<BOM)=m(<BOC)+


complementare +m(<COM)= 22 o +34o
[OM este bisectoarea <AOC m(<BOM)= 56 o
[OT este bisectoarea <BOC
m(<AOM)= 34o [OT este bisectoarea<BOC
Să se afle măsurile m(<BOT)= m(<COT)=
unghiurilor AOC,BOC,BOM , MOT.
9
= m(<BOC):2=22 o:2=11 o

m(<MOT)=m(<MOC)+
+m(<COT)= 34o +11o
m(<MOT)= 45 o

8. Asigurarea Profesorul împarte elevilor şabloane Elevii rezolva cerintele din 2’ - individuală - conversaţia - culegere
transferului cu cerinţe din lecţia nou predata şi fisele primite si se - explicaţia -scrisa
solicită elevilor să se autoevalueze. autoevalueaza. si
auto-
evalua
re

Profesorul trasează elevilor sarcini Elevii îşi notează sarcinile de


pentru acasă, exercitii din manual. rezolvat pentru acasă, citesc
Profesorul explică eventualele cerinţele şi cer lămuriri asupra
neclarităţi. problemelor neclare.
9. Aprecierea Profesorul face aprecieri generale şi Elevii ascultă cu atenţie. 1’ - frontală - conversaţia Aprecieri
activităţii verbale
individuale privind atȃt pregătirea
elevilor pentru lecţie, cȃt şi
implicarea ȋn predarea noilor
cunoştinţe.
10
FIŞĂ DE LUCRU 8. Aflaţi unghiul care are raportul dintre măsura
complementului şi măsura suplementului său egal cu .
1. Completaţi enunţurile:

D C

9. Se dă figura:
40o
E F B <AOC si < BOC sunt unghiuri
complementare
a) este unghi…………. [OM este bisectoarea <AOC,
b) este unghi…………. m(<AOM)= 25o
Să se afle măsurile unghiurilor
c) m = ………….. AOC,BOC,BOM .
d) este complementar cu………
2. Scrieţi măsura complementului fiecărui unghi :
a) 35o b) 23o48’ c) 67o5’37’’
10. Se dă figura:
3. Scrieţi măsura suplementului fiecărui unghi :
a) 112o b) 53o50’12’’ c) 153o45’9’’ <AOB si < BOC sunt unghiuri
complementare
4. Determinaţi două unghiuri complementare ştiind că unul din [OM este bisectoarea <AOC
[OT este bisectoarea <BOC
ele este cu 30 o mai mare decât celălalt.
m(<AOM)= 34o
5. Aflaţi măsurile a două unghiuri suplementare dacă diferenţa Să se afle măsurile
unghiurilor AOC,BOC,BOM ,
lor este de 10 o.
MOT.
6. Să se afle două unghiuri complementare ştiind că unui din ele
este de 4 ori mai mic decât celălalt.
7. Aflaţi măsurile a două unghiuri suplementare ştiind că primul
1
este din celălalt.
4

11
TEST DE AUTOEVALUARE
TEST DE AUTOEVALUARE
2p 1. Două unghiuri se numesc ...................... dacă au suma
2p 1. Două unghiuri se numesc ...................... dacă au suma măsurilor egală cu 180 o
măsurilor egală cu 180 o 2p 2. Două unghiuri se numesc unghiuri complementare dacă
2p 2. Două unghiuri se numesc unghiuri complementare dacă ......................................
...................................... 3. Pentru unghiul AOB, reprezentat mai jos, calculaţi:
3. Pentru unghiul AOB, reprezentat mai jos, calculaţi:
2p a) suplementul unghiului AOB
2p a) suplementul unghiului AOB

2p b) complementul unghiului AOB


2p b) complementul unghiului AOB

Se acordă 2 puncte din oficiu Se acordă 2 puncte din oficiu