Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie recomandată:

Obligatorie
1. Borozan M., Bețivu A. Filosofia educației. Note de curs. Tipografia centrală, Bălți, 2020. 150 p.
2. Capcelea V. Tractat de filosofie. Ed. PRO Universitaria. București. 2020. ISBN  978-606-26-
1228-3
3. Călin M.C. Filosofia educaţiei. Bucureşti: Editura Aramis, 2001.
4. Cucoş C. Educaţia. Reântemeieri, dinamici, prefigurări. Iaşi: Polirom, 2017. 280 p.
5. Cuzneţov L. Filosofia și axiologia educației. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2017. 121 p.
6. Cristea, S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. I. București: Didactica Publishing House,
2015. 831 p. ISBN 606-683-295-3.
7. Epistemologie [online]. [citat 21.07.2020]. Disponibil:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Epistemologie
8. Niskier A. Filosofia educației. O viziune critică. București: Ed. Economică, 2000. 364 p. ISBN
9735902702.
9. Schiau Ioan. Filosofia educației. Cluj Napoca: Editura Eikon, 2014.
10. Flew A. Dicţionar de filozofie şi logică. Bucureşti: Humanitas, 2006. 432 p. ISBN 973-50-0978-
1.
11. Lazăr C. Filosofia educației. Curs [online]. [citat 26.11.17]. Disponibil:
https://ru.scribd.com/doc/70359146/FilozofiaEducatiei-Note-de-Curs-1.
12. Puncte de vedere în filosofia educației [online]. [citat 03.02.2018]. Disponibil:
https://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/Puncte-de-vedere-in-filosofia-939.php
13. Petre A. Filosofia valorii. București: Fundația Regele Mihai I, 1945. 239 p.

Opţională:
În limba română:
14. Barzea, Cesar, Arta si stiinta educatiei, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1995
15. Boboc Al. Filosofie contemporană. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.
16. Clement E., ş.a.Filosofia de laA-Z. Dicţionar enciclopedic de filosofie. Bucureşti: Ed. AII, 2000.
17. Cuzneţov L. Educaţie prin optim axiologic. Teorie şi practică. Chişinău: Primex-ComSRL, 2010.
18. Fellmann F. Istoria filosofiei în secolul al XIX-lea. Bucureşti: Editura All, 2000.
19. King P.J. O sută de filosofi. Bucureşti: Editura Rao, 2006.
20. Scheau Ioan. Cercetări şi studii filosofice. Alba Iulia: Editura Aeternitas, 2009
21. Scheau Ioan. Istoria filosofiei. Cluj Napoca: Editura Risoprint, 2006.
22. Lazăr Cornel. Axiologie. Editura Psihomedia, Sibiu, 2004.
23. Stanciu G. Platon - viața și opera - scurte considerații [online]. [citat 02.02.2018]. Disponibil:
http://ceascadecultura.ro/ServesteArticol.aspx?idart=2951
24. Silistraru N. Valori ale educației moderne. Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educației, 2006. 176
p. ISBN 978-9975-9685-0-8.
25. Ștefănescu Doina-Olga, MIROIU, A., ILIESCU, Adrian-Paul. Manual de filozofie. București:
Humanitas Educational, 2003. 136 p. ISBN 973-8289-21-1.
26. Voicu Bogdan. Valorile şi sociologia valorilor. In: Sociologie, coord. Lazăr Vlăsceanu. Iaşi:
Polirom, 2010. pp. 249-294.[online]. [citat 11.04.2016]. Disponibil:
http://www.iccv.ro/valori/texte/valori-cvb,%20v4.pdf
27. Roșca I. Valorile și condiția umană. București: Fundaţiei România de mâine, 2014. 330 p. ISBN
978-606-20-0140-7
În limba rusă:
28. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХ1 века (В поисках практико –
ориентированных образовательных концепций). М.: Совершенство, 1998.
29. Николаева Л. Ю. Философия образования. Учебное пособие. М.: Мир науки, 2014.
30. Кирьякова А.В. Теория ценностей – методологический базис aксиологии образования. In:
Электронное научное издание „Аксиология и инноватика образования” [online]. 2010, nr. 1,
27 decembrie [citat 24.07.2019]. Disponibil: http://www.orenport.ru/axiology/?doc=3
31. Стап Матиас. Эпистемология [online]. [citat 26.08.2020]. Disponibil:
http://www.philosophy.ru/ru/epistemology/

S-ar putea să vă placă și