Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

INSTITUŢIA: Centrul Şcolar pentru Educaţia Incluzivă „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă virtuală (buget de timp – 45 de minute)
DATA: 24.03.2021
ORA: 14.25-15.10
CLASA: a VII-a B (DMS)
PROPUNĂTOR: profesor-educator Lucan Sorina
ARIA CURRICULARĂ: Terapie educațională complexă și integrată
MODUL: Socializare
TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă
TEMA: Meseriile

COMPETENȚE GENERALE
Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială

COMPETENȚE SPECIFICE
Formarea deprinderilor de a cultiva relaţii pozitive

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să asocieze fiecare meserie cu instrumentele specifice acesteia
O2 – Să răspundă corect la ghicitori
O3 – Să identifice locul de desfășurare al fiecărei meserii
O4 – Să descrie minim 3 dintre meseriile prezentate

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: observaţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, jocul didactic


MIJLOACE DIDACTICE: manual online, caiete, instrumente de scris, laptop, prezetare ppt
FORME DE ORGANIZARE: frontală și individuală.
BIBLIOGRAFIE:
 Bărbulescu, G., Sima, A., Sima, C., Ștefan, C., (2015), Dezvoltare personală. Manual
pentru clasa a II-a. București, Ed. Litera;
Forme de Observaţ
Obiectiv Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
Momentele evaluare ii
Timp opera-
lecţiei Resurse Resurse Forme de
ţional Activitatea profesorului Activitatea elevilor
metodologice materiale organizare
1. Moment Profesorul salută și pregăteşteElevii salută şi se Conversaţia - Frontală -
organiza- 1’ - materialele de lucru necesarepregătesc pentru începerea
toric desfășurării activității. activității.
Profesorul propune spre audiție Elevii ascultă poezia. Conversaţia PC Frontală Aprecieri
poezia „Ce miros au Individuală verbale
meseriile?”- de Gianni Rodari
2. Captarea
2’ -
atenţiei https://www.youtube.com/watc
h?v=jUBT5m0vyXI

Profesorul discută cu eleviiElevii răspund la PC Frontală Aprecieri


3.Reactuali- despre poezia audiată. întrebările profesorului. Conversația Individuală verbale
zarea „Despre ce a fost vorba în
cunoştinţe- 5’ O1 poezie? Ce meserii ați
lor identificat? Cu ce lucrează
anterioare brutarul? Dar tâmplarul? Sa
geamgiul?”
Profesorul precizează subiectul Elevii sunt atenţi la Conversaţia -caiete Frontală -
4. Anunţarea
şi obiectivele propuse: „Astăziprecizările profesorului. -instrumente
subiectului
vom discuta despre meserii șiElevii scriu titlul lecției pe de scris
şi 1’ -
importanța acestora. Facem ocaiete.
obiectivelor
călătorie pe Tărâmul
lecţiei
Meseriilor.”
5. Dirijarea 20’ O2 Profesorul partajează ecranulElevii citesc ghicitorile. pe Explicația -PC Frontală Aprecieri
învăţării computerului personal. rând, și dau răspunsul Conversaţia -Caiete Individuală verbale
Prezintă elevilor „ruletacorect. Exerciţiul -instrumente
meseriilor”. joc didactic de scris
https://wordwall.net/resource/1 Elevii scriu meseriile
2660778/meseriile-ghicitori descoperite pe caiete.
O3
Se discută apoi despre fiecare
meserie descoperită. Li se cereElevii răspund întrebărilor
O4 elevilor să descrie fiecare dinși descriu fiecare meserie
meseriile descoperite. în parte.
-PC
Profesorul prezintă apoi
O1 elevilor un material ppt. Elevii Elevii observă imaginile
O4 au ca sarcină să denumeascăși rezolvă sarcinile de Observația
fiecare meserie și să aleagălucru. Descriu meseriile Explicația
corect instrumentul adecvatidentificate. Conversația
fiecărei profesii. Exercițiul

Profesorul propune elevilorElevii sunt atenți la Explicația PC Frontală Aprecieri


rezolvarea unei fișe de lucruexplicații și rezolvă fișa de Conversația Individuală verbale
online. Explică elevilorlucru. Exercițiul
sarcinile de lucru și modul de
completare a fișei. Elevii
trebuie să denumească fiecare Evaluare
6. Obţinerea meserie și să aleagă locul în scrisă
10’ O2
performanţei care se desfășoară meseria
O3
respectivă.
https://www.liveworksheets.co
m/ac1700900jj

https://www.liveworksheets.co
m/dp1700940za
Profesorul solicită elevilor săElevii sunt atenţi la Explicația PC Frontală Aprecieri
rezolve jocul online dinprecizări și rezolvă sarcina Exerciţiul -manual Individuală verbale
7.Asigurarea
manualul digital Dezvoltarepropusă. digital
feedback- 5’ O3
personală-pentru cls a II-a
ului
„ Unde lucrează?”(pag 39).

Se fac aprecieri asupraElevii trimit poză pe Conversația PC Frontală Aprecieri Dacă


activităţii elevilor la oră.platformă cu ceea ce au verbale timpul
Profesorul corectează caietelelucrat. permite,
8. Încheierea și fișele copiilor. elevii vor
1’
activităţii juca un
joc online.