Sunteți pe pagina 1din 24

Managementul de caz este “Un set logic de pași și un proces de interacțiune în cadrul rețelei

de servicii sociale prin care se asigură faptul că beneficiarii primesc serviciile de care au nevoie
într-o formă de sprijin eficace, eficientă și la un cost acceptabil” (M.Weil și J.Karls,
“Managementul de caz în practica serviciilor sociale”)

Ce este managementul de caz în probațiune?

Potrivit art. 14, alin 4 din Legea nr. 252/2013, managementul de caz reprezintă procesul de
coordonare a ansamblului activităților de evaluare a persoanei supravegheate, planificare și
desfășurare a intervențiilor de asistare și control, monitorizare a modului de executare a
măsurilor șiobligațiilor impuse de instanță, inclusiv prin valorificarea potențialului intern al
persoanei și integrarea contribuțieiinstituțiilor din comunitate.

Managementul de caz reprezintă ansamblul de metode, tehnici, proceduri și instrumente de


lucru care asigură coordonarea tuturor activităților de asistare și control desfășurate în vederea
punerii în executare a sancțiunilor judecătorești de cătrespecialiștii din sistemul de probațiune în
colaborare cu specialiștii din diferite instituții din comunitate, publice și private, sau alte organe
abilitate implicate în verificarea unor obligații impuse de către instanță.

Mecanismul managementului de caz în probaţiune implică deci, pe lângă consilierul de


probaţiune, instituţiile din comunitate (persoane juridice de drept public şi persoane juridice de
drept privat abilitate). Rolul acestora, reglementat de art. 18 din Legea 253/2013, este de a
asigura cadrul necesar executării obligaţiilor impuse de către instanţă, precum şi de a oferi
servicii necesare acoperirii nevoilor criminogene identificate.
Rolul consilierului de probaţiune manager de caz este de coordonare a modului în care se
execută măsurile educative neprivative de libertate, şi, în subsidiar, implică supravegherea în
mod direct a conduitei minorului sancţionat. Persoana desemnată cu supravegherea, este,
potrivit legii, un membru al familiei, de regulă un părinte, care are misiunea de controla
programul zilnic al minorului.

Cine este consilierul manager de caz?


Consilierul managerul de caz (CMC) este consilierul de probațiune care își desfășoară de regulă
activitatea în cadrul biroului de supraveghere din cadrul serviciului de probațiune și asigură
coordonarea activităților de supraveghere în vederea respectării măsurilor și obligațiilor stabilite
de către organele judiciare, având drept scop principal elaborarea și implementarea:
a) planului de supraveghere;
b) planului de formare civică;
c) planului programului zilnic al minorului;
d) planului consemnării la sfârșit de săptămână;
e) planului asistării zilnice a minorului.

Pot fi numiți ca manageri de caz persoanele care:


f) - sunt consilieri de probațiune conform Legii nr.123?2006, cu modificările și completările
ulterioare, privind statutul personalului de probațiune ;
g) - au studii superioare în unul dintre domeniile: drept, asistentă socială, psihologie,
sociologie, pedagogie.
h) - au o vechime în sistemul de probațiune de cel puțin 1 an/sunt consilieri de probațiune
gradele III-I;
i) - lucrează în biroul de supraveghere din cadrul serviciului de probațiune în a cărui
circumscripție teritorială se află locuința persoanei

Atribuțiile managerului de caz și rolul:


Calitatea de manager de caz a consilierului de probaţiune, în noua legislaţie, se reflectă în
autoritatea sporită, dar şi în multitudinea de responsabilităţi.

a) coordonează demersurile, intervențiile și activitățile de sprijin, verificare și control desfășurate


în vederea punerii în executare a sancțiunilor comunitare stabilite de către instanță;
b) efectuează evaluarea complexă a nevoilor persoanelor condamnate și a riscurilor asociate
acestora;
c) elaborează planul de supraveghere sau celelalte planuri de punere în executare a masurilor
educative, prevăzute în legislație;
d) întocmește dosarul de probațiune;
e) asigură respectarea etapelor managementului de caz;
f) asigură colaborarea cu peroane suport, cu membrii familiei/ reprezentantului legal și a
minorului și îi sprijină pe aceștia în demersurile întreprinse pe parcursul managementului de caz;
g) colaborează cu instituțiile din comunitate implicate în executarea unor obligații /măsuri
educative sau cu organele abilitate, menționate în art. 29 din Legea nr. 253/2013, implicate în
verificarea unor obligații impuse de către instanță, după caz;
h) menține legătura și organizează întâlniri cu persoanele desemnate cu supravegherea, cu
responsabili de caz din cadrul instituțiilor din comunitate implicați în executarea unor măsuri sau
din cadrul altor organe abilitate;
i) monitorizează și re-evaluează periodic rezultatele înregistrate, adaptând deciziile șiintervențiile
specializate, revizuind planul de supraveghere sau planurile de punere în executare a măsurilor
educative;
j) informează, prin prezentarea de documente doveditoare, privind evoluția cazurilor judecătorul
delegat cu executarea sau instanța, după caz;
k) evaluează final procesul de supraveghere și planifică finalizarea supravegherii.

Principii generale:
- Pedepsele, amânarea aplicării pedepsei, măsurile educative și celelalte măsuri
neprivative de libertate, se execută numai în temeiul hotărârilor judecătorești definitive:
Consilierul de probațiune, odată cu repartizarea dosarului, au responsabilitatea studierii în
detaliu a sentinței penale, pentru a verifica respectarea competentei materiale și teritoriale, data
rămânerii definitive și a calcula termenul de supraveghere. Consilierul este obligat să
încunoștințeze de îndată judecătorul delegat cu executarea cu privire la orice nelămurire,
împiedicare ori incident survenit în cursul executării, a cărui soluționare revine, potrivit legii,
judecătorului.

-Asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale: respectarea demnității


umane, dreptului la viață privată, confidențialității și a datelor cu caracter personal, interzicerea
discriminării - sunt aspecte asupra cărora managerul de caz va trebui să vegheze, el fiind cel ce
verifică modalitatea de executare a obligațiilor impuse de instanță și executate în colaborare cu
alte instituții din comunitate și alte organe abilitate, modul de relaționare dintre persoana
supravegheată și instituțiile implicate, colaborând cu acestea și facilitând specializarea și
profesionalizarea acestora în relația cu persoanele din evidența SP. Respectarea acestor
drepturi reprezintă o obligativitate pentru toate persoanele care intră în contact cu beneficiarul,
de la manager de caz, până la instituțiile din comunitate sau alți colaboratori.
-Informarea persoanei care nu vorbește, nu înțelege limba română ori nu se poate
exprima în această limbă: informarea persoanei aflate în executarea pedepselor, măsurilor
educative sau a altor măsuri neprivative de libertate cu privire la conținutul pedepsei aplicate
sau a măsurii dispuse, ori cu privire la principalele acte efectuate, sunt aspecte foarte importante
ce țin atât de buna desfășurare a procesului de supraveghere, cât și, în egală măsură, de
respectarea drepturilor persoanei în cauză.
În cazul în care, managerul de caz are informația că persoana respectivă este într-o situație
dintre cele expuse anterior, solicită un traducător și interpret autorizat, sau după caz, un interpret
de limbaj mimico-gestual, plătit de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, contractul
cu respectivul specialist fiind realizat prin DNP, la solicitarea șefului serviciului din care face
parte managerul de caz.
Persoana supravegheată are dreptul la informații și lămuriri cu privire la proceduri, acte și
conținutul pedepsei sau măsurii, managerul de caz fiind prima persoană care are
responsabilitatea asigurării transparenței în acest sens, implicând activ beneficiarul în tot ce
urmează să se întreprindă, explicându-i de la început întreg procesul ce se va derula.

- Implicarea persoanei și a comunității în executarea sanțiunilor comunitare: acest aspect


ține de însuși scopul Legii nr. 253/2013: asigurarea echilibrului dintre protecția societății prin
menținerea ordinii de drept, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și menținerea în comunitate a
persoanei care a comis una sau mai multe fapte prevazute de legea penală.
Organizarea și desfășurarea executării pedepselor și măsurilor neprivative de libertate se fac, în
cazurile prevăzute de lege, de către instituții din comunitate, sub coordonarea serviciilor de
probațiune.
Managerul de caz poate implica instituții de drept public, prin decizie, în executarea unor
pedepse/măsuri neprivative, acestea neputând refuza dacă derularea respectivelor activității nu
presupun costuri suplimentare, altele decât cele inerente activității în sine (refuzul nejustificat
este abatere judiciară). Instituțiile de drept privat se pot implica în punerea în executare a
hotărârilor judecătorești la cererea lor în urma obținerii abilitării.
-Suportarea unor cheltuieli suplimentare: în cazul în care acestea sunt necesare,
ele sunt suportate de către persoana în cauză, excepție făcând situația în care aceasta nu
deține resursele necesare, aspect dovedit conform dispozițiilor art. 13 al. 2 din legea 253/2013,
caz în care sunt acoperite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

Managerul de caz va verifica dacă persoana se încadrează din punct de vedere legal la situația
de excepție menționată mai sus, depunând documente în acest sens și solicitând astfel scutirea
acesteia de la respectivele costuri suplimentare.

PROCEDURA MANAGEMENTULUI DE CAZ ÎN PROBAȚIUNE LA MAJORI

I. Etapa preliminara – preluarea cazului şi pregătirea managementului de caz

Proceduri de implementare:
A) Repartizarea cazului
Consilierul de probațiune căruia i se repartizează de către șeful serviciului/biroului o sentință
penală al cărei obiect este executarea uneia dintre sancțiunile comunitare, devine consilier
manager de caz(CMC), conform Legii nr. 252/2013.
B) Verificarea sentinței penale sub aspectul competenței materiale și teritoriale a datei
rămânerii definitive, a individualizării în concret a obligațiilor fixate de către instanță și a altor
aspecte relevante pentru supravegherea cazului.
C) Pregătirea primei întrevederi -pregătirea ghidului de interviu, a fișei de evaluare, a
procesului verbal, etc), precum și convocarea persoanei supravegheate în termen de 5 zile de la
primirea copiei hotărârii judecătorești;
D) Procedura convocării – convocarea se va realiza prin una din variantele menționate de
Legea nr. 252/2013: scrisoare recomandată cu confirmare de primire, agenți procedurali,
personal SP, notă telefonică, poștă electronică sau prin orice alt mijloc ce asigură dovada primirii
convocării.
E) Informarea inițială altor organe abilitate stabilite de câte instanță să verifice respectarea
unor obligații.CMC transmite o informare organului menționat în sentința penală, transmițând
atașat o copie după dispozitivul sentinței.
F)Întocmirea unui dosar de probaţiune în care se vor adăuga progresiv documentele emise
pe parcursul supravegherii, respectiv a implementării managementului de caz.

Excepție:
 În cazul în care persoana convocată potrivit procedurii mentionate la lit D) nu se prezintă la
data stabilită convocării CMC reia procedura de convocare, cu excepţia situaţiei în care
adresa persoanei menționată în hotărârea judecătorească nu este actualizată.
 In acest caz CMC efectuează verificări în bazele de date sau prin intermediul sistemelor de
informare deţinute de alte autorităţi şi instituţii publice la care are acces și poate solicita
autorităţilor şi instituţiilor publice date şi informaţii despre adresa persoanei în cauză. În
funcţie de rezultatul acestor verificări, consilierul poate relua demersul de convocare a
persoanei.
 În cazul în care demersurile de convocare rămân fără rezultate, CMC solicită sprijinul
organelor de poliție pe raza cărora își are locuința persona pentru identificarea şi contactarea
acesteia, precum şi pentru transmiterea unui răspuns cu privire la solicitarea adresată.
Organele de poliție efectuează verificări în bazele de date specifice și introduc persoana în
bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Poliției Române sau efectuează, după
caz, demersuri pentru identificarea și contactarea persoanei. De asemenea, in măsura în
care persoana este identificată de către organele de poli ție în cadrul activităților specifice,
aceasta este informată cu privire la situa ția de fapt și coordonatele serviciului de probațiune
unde a fost convocată, întocmindu-se un proces-verbal în acest sens, document ce va fi
comunicat catre CMC.
 În cazul în care, din motive obiective, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus
încredinţarea în supravegherea serviciului de probaţiune nu poate fi pusă în executare,
temporar sau definitiv, CMC transmite judecătorului delegat o sesizare avizată de şeful de
birou, în care prezintă motivat imposibilitatea punerii în executare.

II. Etapa planificării supravegherii, respectiv a managementului de caz

Proceduri de implementare:
A) Informarea inițială a persoanei cu privire la conținutul concret și de detaliu al
sentinței penale se realizează în cadrul primei întrevederi. CMC va consemna aceste aspecte în
procesul verbal al acestei întrevederi.
B) Evaluarea inițială a cazului –evaluarea situației persoanei, a nevoilor și a riscului,
debutează tot în cadrul primei întrevederi, putând continua cu strângerea de informații până la
întocmirea planului de supraveghere. În urma acestei evaluări CMC ia decizia cu privire la tipul
de program/curs/activitateva derula persoana în raport cu obligația stabilită de către instanță,
sau dacă e cazul să propună o astfel de obligație ori modificarea celor stabilite, precum și cu
privire la instituția în care persoana supravegheată urmează să efectueze obligația.
C) Realizarea planului de supraveghere - în elaborarea planului de supravehere
CMC ține cont de datele din fişa de evaluare a riscului și nevoilor, consemnând în planul de
supraveghere concluziile evaluării, care fac referire la nevoile prioritare identificate, la obiectivele
propuse în vederea atingerii acestora și la riscul estimat de săvârşire a noi infracţiuni.De
asemenea planul de supraveghere măsurile șiobligatiile fixate de către instanță și modul de
îndeplinire al acestora.

III. Etapa implementării planului de supraveghere

Proceduri de implementare:
A) Supravegherea respectării măsurilor - atât în cazul amânării aplicării pedepsei, a
suspendării executării pedepsei sub supraveghere, cât și în cazul liberării condiționate,
măsurile de supraveghere stabilite de către instanță în sarcina persoanei sunt următoarele:
 să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;
 să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;
 să anunțe, în prealabil, orice schimbare a locuinței și orice deplasare care depășește 5
zile;
 să comunice schimbarea locului de muncă;
 să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existență
Potrivit art. 47 din Legea nr. 253/2013, toate măsurile se execută integral (nu se pot
dispune doar unele dintre ele).

În exercitarea controlului respectării măsurilor de supraveghere,consilierul stabileşte şi


derulează întrevederi cu persoana supravegheată la sediul serviciului de probaţiune,
efectuează vizite anunţate sau inopinate la locuinţa persoanei sau în alte locuri, în funcţie de
specificul situaţiei, solicită documente privind situaţia locativă, a locului de muncă şi a
mijloacelor de existenţă, verifică periodic datele furnizate de persoana supravegheată şi
îndeplineşte orice alte măsuri de control adaptate cazului (art. 57 Legea 252/2013).

1. Să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta:


 CMC, în baza evaluării inițiale, stabilește o frecvență a întrevederilor, în funcție de nevoile
identificare și de riscul de recidivă estimat, pe baza factorilor protectivi și predispozanți
identificați în situația persoanei respective;
 CMC urmărește respectarea acestor întrevederi, asigurându-se, de fiecare dată când
persoana se prezintă, că aceasta cunoaște data următoarei întrevederi;
 În caz de neprezentare, CMC verifică motivele invocate şi, dacă se constată că
neprezentarea persoanei supravegheate la serviciul de probaţiune la termenul fixat nu este
justificată de motive obiective, se consemnează încălcarea măsurii de supraveghere în
dosarul de probaţiune. Încălcările repetate ale acestei măsuri pot duce la sesizarea instanţei
în vederea revocării (raport de evaluare cf. art. 44 Legea 252/2013), în condiţiile constatării
relei credinţe a beneficiarului (art. 67 alin. 1 Legea 252/2013.

2. Să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa:


 CMC efectuează vizite anunţate sau inopinate la locuinţa persoanei sau în alte locuri; după
caz, aceste vizite anunțate se realizează pentru a constata starea de fapt în ceea ce priveşte
situaţia familială, locativă, situaţia financiară ori cea ocupaţională a persoanei condamnate, în
timp ce vizitele inopinate se pot efectua pentru a verifica dacă persoana supravegheată
respectă măsurile de supraveghere sau pentru a exercita controlul privind executarea
obligațiilor;
 Aspectele constatate cu ocazia deplasării în comunitate se consemnează într-un raport de
constatare/proces verbal, care este ataşat dosarului de probaţiune.

3. Să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5


zile:
 CMC va monitoriza evoluția persoanei și dinamica în ceea ce privește modificările operate în
situația sa locativă, cât și deplasările mai mari de 5 zile, persoana supravegheată fiind
obligată să anunțe orice schimbare de locuinţă, precum şi orice deplasare care depăşeşte 5
zile, comunicând noua adresă, numărul de telefon, precum şi, după caz, data întoarcerii
 În cazul în care schimbarea locuinţei presupune o altă localitate, CMC constată că serviciul
din care face parte nu mai deţine competenţa teritorială pentru monitorizarea respectivului
caz, procedând la transferarea cazului către serviciul de probațiune competent, prin
informarea prealabilă a şefului de probațiune cu a cărui aviz/semnătură se va face transferul
dosarului;
 CMC solicită informaţii persoanei supravegheate cu privire la orice deplasare mai mare de 5
zile, cât şi detalii cu privire la adresa la care va locui, numărul de telefon la care poate fi
contactată pe perioada deplasării, iar la data expirării deplasării, persoana supravegheată
anunţă telefonic CMC despre întoarcerea sa şi confirmă data următoarei întrevederi;
 În situaţia în care cetăţeanul străin aflat în supravegherea serviciului de probaţiune îşi
schimbă locuinţa sau efectuează deplasări în afara ţării, CMC informează structura teritorială
pentru imigrări.
Obs. Este important de făcut distincţia între schimbarea locuinţei temporar, în diverse scopuri
(lucrativ, de regulă), care se interpretează ca deplasare, şi schimbarea locuinţei în înţelesul legii
(documente doveditoare).

4. Să comunice schimbarea locului de muncă:


 Cu ocazia evaluării iniţiale, persoana supravegheată informează managerul de caz cu
privire la situaţia sa profesională, de-a lungul termenului de supraveghere fiind obligată să
comunice de îndată serviciului de probaţiune orice schimbare a locului de muncă. Se
precizează noul loc de muncă al persoanei supravegheate, natura muncii pe care o
desfăşoară şi descrierea activităţii, anexându-se documente justificative în acest sens (sau
declaraţie pe propria răspundere, dacă persoana prestează activităţi lucrative sezoniere sau
ocazionale);
 În situaţia în care persoana supravegheată nu prezintă documentele solicitate, ori există
dubii cu privire la acurateţea informaţiilor şi a dovezilor oferite, CMC verifică autenticitatea
acestor informaţii prin contactarea unităţii angajatoare, fără a periclita situaţia persoanei.

5. Să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale


de existenţă:
 CMC solicită, încă de la prima întrevedere, informaţii şi documente prin care pot fi
verificate mijloacele de existenţă, persoana în cauză fiind obligată să le furnizeze;
 Pe perioada supravegherii, CMC monitorizează orice schimbare privind mijloacele de
existenţă ale persoanei supravegheate, cât și informații cu privire la situația sa financiară,
persoane aflate în îngrijirea sa sau în îngrijirea cărora se află, consemnând aspectele
constatate cu ocazia fiecărei întrevederi în cuprinsul unei fişe de monitorizare.
Dispoziţiile legale în vigoare, până la apariţia regulamentului de aplicare a legii 252/2013, nu
prevăd termene şi instrumente tipizate pentru monitorizarea măsurilor de supraveghere. Ca
urmare, fiecare serviciu de probaţiune îşi va elabora propriile proceduri.
B) Supravegherea respectării obligațiilor - atât în cazul amânării aplicării pedepsei, cât şi în
cazul liberării condiționate, instanța poate stabili în sarcina persoanei una sau mai multe din
următoarele obligații:
 să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
 să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, în condiţiile stabilite de instanţă,
afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această
muncă1.
 să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către
serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
 să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
 să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a
comis infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de
acestea;
 să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte
adunări publice, stabilite de instanţă;
 să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă;
 să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme;
 să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei;
 să nu ocupe sau să nu exercite funcţia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a
folosit pentru săvârşirea infracţiunii.
În cazul suspendării sub supraveghere, instanţa trebuie să dispună cel puţin una dintre
obligaţiile prevăzute la art. 93 alin. 2 CP :
 să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
 să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către
serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
 să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
 să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.
Obs. În aceste condiţii, dacă se solicită instanţei scoaterea obligaţiei impuse, trebuie avut în
vedere că se impune înlocuirea cu altă obligaţie din cele patru mai sus enumerate, la
propunerea consilierului de probaţiune, în cuprinsul raportului înaintat instanţei.

1. Să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii (obligaţie prevăzută de art.


85 alin. 2 lit. b – la amânarea aplicării pedepsei şi art. 93 alin. 3 la suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere)
 Demersuri preliminare acestei obligaţii:În vederea punerii în executare a obligației
persoanei supravegheate față de care s-a dispus obligația de a presta o muncă
neremunerată în folosul comunității, CMC colaborează cu instituțiile din comunitate
(autorități și instituții publice sau instituții private abilitate), identificând la nivel local
instituții și tipuri de activități care pot fi desfășurate în cadrul acestor instituții. Pot fi
instituții de executare și societățile comerciale care au fost abilitate în acest sens, cu
condiția să fi concesionat un serviciu public. Consilierii de probațiune strâng informațiile
necesare cu privire la instituții și activitățile desfășurate de acestea, care pot avea
relevanță în ceea ce privește executarea unor pedepse și măsuri neprivative, consilierul
de probațiune având dreptul de a exercita controlul asupra modului în care instituția duce
la îndeplinire atribuțiile sale, cu respectarea standardelor minime de lucru în probațiune
pentru instituțiile din comunitate. Aceste instituții trebuie trecute în baza de date la nivel
național, informațiile cuprinse în aceasta fiind actualizate anual sau ori de câte ori apar
modificări relevante.

1
În cazul suspendării sub supraveghere această măsură este obligatorie
 Verificarea existenței în cuprinsul hotărârii instanței a unor informații concrete cu
privire la cele două instituții dintre care CMC va stabili pe cea la care persoana
supravegheată va executa MFC. În cazul în care instanța a omis să menționeze
instituțiile dintre care se alege instituția pentru executarea MFC, CMC solicită lămuriri în
scris judecătorului delegat cu executarea.
 După evaluarea inițială, pentru emiterea deciziei de executare, persoana supravegheată
prezintă un certificat medical eliberat, după caz, de medicul de familie sau de un medic
de medicină generală, care confirmă faptul că persoana este aptă pentru prestarea
unor activități dintre cele propuse de CMC și nu prezintă risc pentru sănătatea altor
persoane, persoana în cauză având obligația de a se prezenta la medic și de a colabora
cu acesta în sensul îndeplinirii acestei evaluări medicale.
Excepție:
Pentru persoanele care nu pot suporta costurile evaluării medicale, acestea sunt suportate de la
bugetul de stat (sunt considerate persoane fără mijloace bănești suficiente persoanele singure
sau persoanele din familiile cărora, în ultimele două luni anterioare formulării cererii pentru
scutirea de la plata cheltuielilor, le-a fost recunoscut dreptul la ajutor social sau / și la alocația
pentru susţinerea familiei - art. 13 alin 2 din Legea 253/2013).
 În urma stabilirii activității pe care urmează să o presteze persoana și a instituției din
comunitate determinate ca loc de executare, CMC emite o DECIZIE prin care referă
cazul către instituția stabilită pentru executarea obligației.

Excepție:
În cazul în care executarea muncii nu mai este posibilă în niciuna dintre cele două instituții din
comunitate menționate în hotărâre, CMC sesizează judecătorul delegat cu executarea, care va
desemna o altă instituție din comunitate pentru executarea muncii (art. 51 Legea 253/2013).

 Pe lângă transmiterea deciziei către instituția de executare, CMC trimite și o copie de


pe dispozitivul hotărârii prin care a fost dispusă executarea obligației, cât si fișa de date
suplimentare și tabelul cu evidența orelor MFC.
 CMC comunică decizia de executare MFC și persoanei supravegheate.
 CMC va contacta instituția pentru stabilirea datei, orei și locului la care persoana
supravegheată se va prezenta pentru începerea efectuării MFC, precum și persoana
desemnată de instituție, informând persoana în cauză în acest sens.
 CMC menține legătura cu reprezentantul instituției din comunitate care asigură
îndrumarea și verificarea modalității efective în care persoana supravegheată desfășoară
MFC.
 CMC supraveghează și controlează respectarea obligației de MFC, atât cu privire la
persoana supravegheată, cât și cu privire la instituția din comunitate stabilită și ia act de
orice schimbare intervenită pe parcursul desfășurării obligației, cu privire la starea de
sănătate a persoanei supravegheate sau cu privire la alte aspecte esențiale executării
obligației. Munca în folosul comunității se execută într-un anumit interval prevăzut de
lege (6 luni de la data prestării muncii, în cazul amânării aplicării pedepsei, şi 1 an de la
aceeaşi dată, în cazul suspendării sub supraveghere), cu excepția situațiilor în care
persoana nu mai este aptă pentru prestarea unei sau unor activități dintre cele stabilite
de CMC ori intervine o stare de incapacitate temporară. În aceste situații, orele de
muncă neremunerată în folosul comunităţii rămase neexecutate nu se mai execută.
Dacă starea de incapacitate încetează, orele de muncă neremunerată se pot
executa până la sfârşitul perioadei de supraveghere (art. 51 alin. 6 şi 7 Legea
253/2013).
 CMC se asigură că obligația de a efectua MFC se desfășoară potrivit Legii nr. 253/2013,
în ceea ce privește numărul de ore pe care le poate executa într-o zi, respectarea zilelor
de duminică (sau a altei zi de repaus, în cazul cultelor religioase legale), a cerințelor
minime cu privire la condițiile de securitate și sănătate la locul de muncă.
 După executarea obligației muncii neremunerate în folosul comunității, instituția din
comunitate unde persoana supravegheată a executat MFC are obligația de a emite și de
a comunica SP și persoanei supravegheate un document care atestă că MFC a fost
executată (art. 52 Legea 253/2013).
 În cazul amânării aplicării pedepsei, obligaţia de prestare MFC poate fi impusă de către
instanţă, pe când, în cazul suspendării sub supraveghere, se impune în toate cazurile.
Cu toate acestea, CMC poate solicita instanţei modificarea sau încetarea acestei
obligaţii, în funcţie de evaluarea nevoilor criminogene ale persoanei (art. 57 Legea
253/2013).

Obs. Tabelul cu evidenţa orelor de MFC, folosit de către serviciile de probaţiune, este util,
dar nu obligatoriu ca instrument, potrivit legii. Instituţia din comunitate poate folosi orice alt
tipizat din care să reiasă evidenţa orelor MFC.

În ceea ce priveşte aplicabilitatea OMJ-ului nr. 2355/2013, punctul de vedere înaintat de


către Direcţia de Probaţiune în data de 14.07.2015 arată că dispoziţiile referitoare la regulile
de conduită pe care trebuie să le respecte persoana condamnată, formularele/tipizatele
(adaptate cf. noilor prevederi), precum şi alte prevederi care nu sunt acoperite de noua
legislaţie şi nu contravin acesteia, rămân în vigoare. Dispoziţiile referitoare la termene,
aplicarea avertismentelor, cuprinse în ordin, nu mai sunt însă aplicabile. De asemenea,
prezenţa managerului de caz la locul de executare a muncii, alături de persoana
condamnată nu mai este necesară, spre deosebire de reglementările anterioare. Orele de
muncă deja executate, anterior emiterii deciziei, sunt valabile, nerespectarea aspectelor
procedurale neputând fi imputată persoanei condamnate.

2. Să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională (obligaţie


prevăzută de art. 85 alin. 2 lit. a CP – la amânarea aplicării pedepsei; art. 93 alin. 2
lit. a – la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; art. 101 alin. 2 lit. a –
la liberarea condiţionată)
 CMC verifică lista instituţiilor din comunitate furnizoare (unităţi şcolare, AJOFM, instituţii
care livrează formare profesională) posibilităţile existente pentru persoana
supravegheată
 CMC decide forma de şcolarizare/calificare profesională pe baza evaluării realizate, a
opţiunilor persoanei supravegheate şi a posibilităţilor existente la nivelul comunităţii din
care provine persoana. În acest sens emite o decizie, în trei exemplare, care se
comunica instituției și persoanei supravegheate.
 În cazul în care persoana supravegheată va urma un curs de calificare, aceasta va
începe cursul în termen de maxim 6 luni de la data primei întrevederi, iar, dacă va urma
un curs de pregătire şcolară, aceasta se va înscrie în anul şcolar următor (art. 50 alin. 3
Legea 253/2013).
 CMC verifică pe perioada executării obligaţiei, telefonic sau personal modul de derulare
a obligaţiei, demersuri care se consemnează de asemenea în fişa de monitorizare din
dosarul de probaţiune.
 În situaţia în care CMC constată că executarea obligaţiei nu mai poate continua în
instituţia stabilită prin decizie, din motive neimputabile persoanei supravegheate, acesta
decide continuarea obligaţiei într-o altă instituţie şi reia procedura de punere în executare
a acestei obligaţii.
 După executarea obligaţiei, CMC înregistrează în dosarul de probaţiune dovada
transmisă de unitatea şcolară/furnizorul de formare cu privire la acest aspect.
 Persoana supravegheată poate opta pentru derularea unui curs pe cheltuială proprie.
 CMC pune în vedere persoanei supravegheate să depună la dosarul de probaţiune
dovezi cu privire la începerea cursului în termen de 6 luni de la prima întrevedere şi îi
prezintă consecinţele îndeplinirii sau neîndeplinirii obligaţiei (aceste aspecte se
consemnează într-un procesul verbal);
 Pe parcursul termenului de supraveghere, CMC verifică şi solicită dovezi cu privire la
finalizarea cursului sau cu privire la finalizarea acestuia până la expirarea termenului de
încercare;

3. Să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de


către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare c instituţii din
comunitate (obligaţie prevăzută de art. 85 alin. 2 lit. c CP – la amânarea aplicării
pedepsei; art. 93 alin. 2 lit. b – la suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere; art. 101 alin. 2 lit. b – la liberarea condiţionată)

- CMC decide pe baza evaluării realizate, a opţiunilor persoanei supravegheate şi a


posibilităţilor existente la nivelul Biroului Programe de Intervenţie din cadrul serviciului de
probațiune şi la nivelul comunităţii din care provine persoana, programul de intervenţie
pe care îl va urma persoana supravegheată precum şi instituţia responsabilă (se
preconizează în viitorul regulament).
- În situaţia în care CMC decide ca persoana supravegheată să urmeze un program de
intervenţie dintre cele derulate în cadrul serviciului de probaţiune de consilierii din Biroul
Programe de Intervenţie, CMC referă cazul şefului de birou, pentru ca persoana
supravegheată a fi luată în evidenţă, pe bază de proces –verbal. În acest proces-verbal
se va menţiona data până la care se va finaliza aplicarea programului de intervenţie.
- În situaţia în care CMC decide ca persoana supravegheată să urmeze un program de
intervenţie într-o altă instituţie din comunitate, emite o decizie în acest sens, în trei
exemplare.
- CMC verifică periodic, în perioada executării obligaţiei, telefonic sau personal modul de
derulare a obligaţiei, demersuri care se consemnează în fişa de monitorizare din dosarul
de probaţiune;
- În situaţia în care CMC constată că executarea obligaţiei nu mai poate continua în
instituţia stabilită prin decizie, din motive neimputabile persoanei supravegheate, acesta
decide continuarea obligaţiei într-o altă instituţie şi reia procedura de punere în executare
a acestei obligaţii, după caz.
- După executarea obligaţiei, CMC înregistrează în dosarul de probaţiune dovada
transmisă de instituţie cu privire la acest aspect.
Obs. Potrivit art. 62 alin. 3 din Legea 252/2013, instituţia din comunitate care derulează
programul de reintegrare socială trebuie să fie înscrisă în baza de date constituită la nivel
naţional, procedura de includere fiind detaliată în art. 115 din Legea 252/2013.

4. Să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală (obligaţie


prevăzută de art. 85 alin. 2 lit. d CP – la amânarea aplicării pedepsei; art. 93 alin. 2
lit. c – la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere)
CMC procedează diferenţiat în funcţie de modul de individualizare a obligaţiei în
conţinutul sentinţei penale:
a) Dacă instanţa a stabilit prin sentinţa penală instituţia care efectuează controlul
 CMC verifică luarea în evidenţă a persoanei de către instituţia stabilită de instanţă;
 Pe parcursul termenului de supraveghere, periodic, CMC verifică, telefonic sau personal,
modul de derulare a obligaţiei, demersuri care se consemnează în fişa de monitorizare
din dosarul de probaţiune;
 În situaţia în care CMC constată că executarea obligaţiei nu mai poate continua în
instituţia stabilită prin decizie, din motive neimputabile persoanei supravegheate acesta
decide continuarea obligaţiei într-o altă instituţie, în cadrul serviciului de probaţiune şi
reia procedura de punere în executare a acestei obligaţii, după caz.
 După executarea obligaţiei, CMC înregistrează în dosarul de probaţiune dovada
transmisă de instituţie cu privire la acest aspect.
 b) Dacă instanţa nu a stabilit prin sentinţa penală instituţia care efectuează
controlul:
 CMC decide, pe baza evaluării realizate, a opţiunilor persoanei supravegheate şi a
posibilităţilor existente la nivel local, instituţia care să efectueze tratamentul, controlul sau
îngrijirea (din lista instituțiilor din comunitate) și decide forma de control, tratament sau
îngrijire medicală. În acest sens, emite o decizie, în trei exemplare.
 CMC verifică pe perioada executării obligaţiei telefonic sau personal modul de derulare a
obligaţiei, demersuri care se consemnează în fişa de monitorizare din dosarul de
probaţiune
 În situaţia în care CMC constată că executarea obligaţiei nu mai poate continua în
instituţia stabilită prin decizie, din motive neimputabile persoanei supravegheate acesta
decide continuarea obligaţiei într-o altă instituţie şi reia procedura de punere în executare
a acestei obligaţii.
 După executarea obligaţiei, CMC înregistrează în dosarul de probaţiune dovada
transmisă de instituţia care furnizează control, tratament sau îngrijire medicală cu privire
la acest aspect.

5. Să nu comunice cu victima sau cu membri ai familiei acesteia, cu persoana cu care


a săvârşit infracţiunea sau cu alte persoane stabilite de instanţă ori să nu se
apropie de acestea (obligaţie prevăzută de art. 85 alin. 2 lit. e CP – la amânarea
aplicării pedepsei; art. 101 alin. 2 lit. e – la liberarea condiţionată)
 CMC informează instituţiile prevăzute la art. 29 alin. 1 lit. n din Legea 253/2013 cu privire
la conţinutul obligaţiei (art. 55 Legea 253/2013 coroborat cu art. 64 alin. 1 Legea
252/2013).
 Prin aceeaşi adresă se aduce la cunoştinţă şi faptul că, în situaţia în care se constată că
persoana supravegheată a încălcat această obligaţie se va sesiza deîndată serviciul de
probaţiune cu privire la acest aspect;
 MC acordă permisiuni în executarea acestei obligaţii potrivit art. 45 din Legea 253/2013
şi informează instituţiile şi persoanele pe care le-a sesizat cu privire la această obligaţie
prin adresă despre permisiunile acordate.

6. Să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la


alte adunări publice stabilite de instanţă (obligaţie prevăzută de art. 85 alin. 2 lit. f
CP – la amânarea aplicării pedepsei; art. 101 alin. 2 lit. d – la liberarea condiţionată)
 CMC informează instituţiile prevăzute la art. 29 alin. 1 lit. m din Legea 253/2013 cu
privire la conţinutul obligaţiei (art. 55 Legea 253/2013).
 Prin aceeaşi adresă se aduce la cunoştinţă şi faptul că, în situaţia în care se constată că
persoana supravegheată a încălcat această obligaţie se va sesiza deîndată serviciul de
probaţiune cu privire la acest aspect;
 CMC acordă permisiuni în executarea acestei obligaţii potrivit art. 45 din Legea
253/2013 şi informează instituţiile şi persoanele pe care le-a sesizat cu privire la această
obligaţie prin adresă despre permisiunile acordate.
7. Să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă (obligaţie prevăzută de art. 85
alin. 2 lit. g CP – la amânarea aplicării pedepsei; art. 101 alin. 2 lit. f – la liberarea
condiţionată)
 CMC informează instituţiile prevăzute la art. 29 alin. 1 lit. i din Legea 253/2013 cu privire
la conţinutul obligaţiei (art. 55 legea 253/2013).
 Prin aceeaşi adresă se aduce la cunoştinţă şi faptul că, în situaţia în care se constată că
persoana supravegheată a încălcat această obligaţie se va sesiza deîndată serviciul de
probaţiune cu privire la acest aspect;
 CMC acordă permisiuni în executarea acestei obligaţii potrivit art. 45 din Legea 253/2013
şi informează instituţiile şi persoanele pe care le-a sesizat cu privire la această obligaţie
prin adresă despre permisiunile acordate.

8. Să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei (obligaţie prevăzută de


art. 85 alin. 2 lit. i CP – la amânarea aplicării pedepsei; art. 93 alin. 2 lit. d – la
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; art. 101 alin. 2 lit. c – la
liberarea condiţionată)
 CMC informează instituţiile prevăzute la art. 29 alin. 1 lit. j din Legea 253/2013 cu privire
la conţinutul obligaţiei (art. 55 legea 253/2013).
 Prin aceeaşi adresă se aduce la cunoştinţă şi faptul că, în situaţia în care se constată că
persoana supravegheată a încălcat această obligaţie se va sesiza deîndată serviciul de
probaţiune cu privire la acest aspect;
 Instanţa de judecată acordă permisiuni în executarea acestei obligaţii potrivit art. 46 din
Legea 253/2013 iar CMC participă la şedinţa din sala de consiliu şi informează
instituţiile şi persoanele pe care le-a sesizat cu privire la această obligaţie prin adresă
despre permisiunile acordate.

9. Să nu ocupe sau să nu exercite funcţia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a
folosit pentru săvârşirea infracţiunii(obligaţie prevăzută de art. 85 alin. 2 lit. j CP –
la amânarea aplicării pedepsei; art. 93 alin. 2 lit. d – la suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere; art. 101 alin. 2 lit. c – la liberarea condiţionată)
 CMC informează instituţiile prevăzute la art. 29 alin. 1 lit. g din Legea 253/2013 cu privire
la conţinutul obligaţiei (art. 55 legea 253/2013).
 Prin aceeaşi adresă se aduce la cunoştinţă şi faptul că, în situaţia în care se constată că
persoana supravegheată a încălcat această obligaţie se va sesiza deîndată serviciul de
probaţiune cu privire la acest aspect;

10. Să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme (obligaţie


prevăzută de art. 101 alin. 2 lit. g – la liberarea condiţionată)
 CMC informează instituţiile prevăzute la art. 29 alin. 1 lit. h din Legea 253/2013 cu privire
la conţinutul obligaţiei (art. 55 legea 253/2013).
 Prin aceeaşi adresă se aduce la cunoştinţă şi faptul că, în situaţia în care se constată că
persoana supravegheată a încălcat această obligaţie se va sesiza deîndată serviciul de
probaţiune cu privire la acest aspect.

C) Obligaţiile civile, se procedează conform prevederilor legale existente, MC având doar


atribuţii de verificare şi sesizare de instanţei după caz:
 CMC pune în vedere persoanei supravegheate să depună dovada îndeplinirii obligaţiilor
civile stabilite de către instanţă, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de
supraveghere (art. 49 alin. 1 Legea 253/2013).
 În cazul nedepunerii dovezii solicitate, CMC, din oficiu sau la cererea judecătorului
delegat, solicită persoanei supravegheate informaţii cu privire la motivele care au condus
la aceasta. În situaţia în care constată că persoana supravegheată nu a îndeplinit
obligaţiile civile, în tot sau în parte, CMC sesizează instanţa în vederea revocării (art. 49
alin. 2 Legea 253/2013).

D) Modificarea de obligații

Atunci când, pe durata executării unei măsuri educative neprivative de libertate, au intervenit
motive care justifică fie modificarea obligaţiilor, prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau
diminuarea condiţiilor de executare existente, fie încetarea executării unora dintre obligaţii, CMC
poate întocmi, din proprie inițiativă, un raport de evaluare, în cuprinsul căruia formulează
propuneri către instanța de executare cu privire la modificarea obligaţiilor/ impunerea de noi
obligaţii/ încetarea executării uneia/unora dintre cele existente (art. 87 NCP, coroborat cu art.
48 Legea 253/2013 şi cu art. 66 Legea 252/2013).

IV. Nerespectarea/încălcarea măsurilor și a obligațiilor

În cazul încălcării măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de către instanţă, CMC
verifică motivele care au determinat aceasta şi, dacă apreciază că nerespectarea s-a făcut cu
rea-credinţă, întocmeşte un raport de evaluare şi sesizează instanţa în vederea revocării
sancţiunii (art. 67 alin. 1 Legea 252/2013).

În situaţia neîndeplinirii integrale a obligaţiilor civile de către persoana supravegheată cel mai
târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere, CMC întocmeşte un raport de
evaluare în care consemnează motivele neîndeplinirii şi sesizează instanţa (art. 67 alin. 2 Legea
252/2013).

Pentru încălcări minore care nu aduc atingere scopului pentru care au fost dispuse măsurile de
supraveghere sau obligaţiile persoanei supravegheate (întârzieri repetate la întrevederile cu
CMC, conduită inadecvată – prezentarea în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor la
întrevederi sau la instituţiile unde desfăşoară diverse activităţi, conform sentinţei, ton ridicat,
violenţă verbală, etc.), CMC poate acorda avertismente (art. 67 alin. 3 Legea 252/2013).

Obs. Legea nu prevede expres un anumit număr de încălcări de măsuri/obligaţii şi nici un număr
fix de avertismente. Ca urmare, CMC poate lua decizia de a sesiza instanţa oricând, atât timp cât
se apreciază prezenţa relei credinţe (pot fi încălcări cumulate cu avertismente sau numai încălcări
de obligaţii).

CMC, cu avizul şefului serviciului, sesizează judecătorul delegat şi cu privire la neîndeplinirea


sau îndeplinirea necorespunzătoarea atribuţiilor fixate în sarcina instituţiilor din comunitate
desemnate prin decizie (art.117 alin. 4 Legea 252/2013).

V. Acoperirea altor nevoi care nu decurg din îndeplinirea obligațiilor

Pentru acoperirea altor tipuri de nevoi ale persoanei supravegheate care nu sunt stabilite în
conținutul unor măsuri educative sau ca obligaţii stabilite în hotărârea judecătorească, CMC, cu
acordul persoanei supravegheate şi cu implicarea instituţiilor din comunitate abilitate, desfăşoară
activităţi de asistare (programe de reintegrare socială, cursuri de pregătire şcolară sau calificare
profesională, consultanţă, îndrumare vocaţională, alte activităţi) – art. 103 Legea 252/2013.

VI. Finalizarea supravegherii


 La sfârşitul termenului de supraveghere, CMC întocmeşte un raport final în care se
consemnează modul în care persoana condamnată a respectat măsurile de supraveghere
şi, după caz, obligaţiile impuse de instanţă, inclusiv obligaţiile civile, date privind riscul de a
săvârşi alte infracţiuni și evoluția acestui risc pe perioada supravegherii, precum şi orice alte
informaţii relevante referitoare la conduita persoanei condamnate pe perioada supravegherii.
Raportul final face referire și la modul în care instituțiile din comunitate și-au îndeplinit
atribuțiile.
 CMC informează instanța cu privire la finalizarea supravegherii.

PROCEDURA MANAGEMENTULUI DE CAZ ÎN PROBAȚIUNE LA MINORI

I. PARTICULARITATEA MANAGEMENTULUI DE CAZ LA MINORI


În cazul măsurilor educative neprivative de libertate, se urmăreşte o integrare cât mai firească a
minorului în familie şi comunitate, motiv pentru care managementul de caz presupune o relaţie
strânsă cu membrii familiei, în special cu persoana desemnată de către instanţă cu
supravegherea şi cu instituţiile publice (şcoala, ONG-uri abilitate, instituţii de sănătate publică).

În cazul măsurilor educative, managementul de caz începe de fapt odată cu întocmirea


referatului de evaluare în faza procesuală, când se identifică nevoile criminogene ale minorului,
fiind propusă o anumită măsură educativă. Referatul de evaluare indică şi resursele externe ale
minorului, în special persoana din familie cea mai potrivită pentru a exercita supravegherea
acestuia. Informaţiile cu privire la nevoile criminogene sunt utile pentru instanţă în stabilirea
obligaţiilor care urmează să fie impuse în conţinutul măsurii educative.

II. Etapa preliminara – preluarea cazului și pregătirea managementului de caz

Proceduri de implementare:

A)Repartizarea cazului
 După primirea sentinţei penale/citaţiei şi verificarea competenţei materiale şi teritoriale,
şeful serviciului sau, dacă este cazul, şeful biroului de probaţiune competent
desemnează un consilier de probaţiune manager de caz care se va prezenta la
instanţă în vederea punerii în executare a hotărârii judecătoreşti. Acelaşi consilier va fi
managerul de caz şi va coordona procesul de supraveghere al minorului conform
sentinţei penale.
 Consilierul de probaţiune manager de caz solicită referatul de evaluare presentenţial
întocmit pentru minorul sancţionat de la biroul de evaluare sau de la consilierul care l-a
întocmit. Informaţiile astfel obţinute vor fi utile mai ales în varianta în care nu a fost
desemnată în cuprinsul hotărârii persoana din familie responsabilă cu supravegherea
minorului, urmând a fi desemnată odată cu punerea în executare a sentinţei.

B) Participarea la punerea în executare a măsurilor educative - Art. 511 CCP


 La momentul punerii în executare, consilierul de probaţiune formulează propuneri
motivate privind supravegherea minorului, în cazul măsurii supravegherii și a măsurii
consemnării la sfârșit de săptămână şi, după caz, şi la măsura asistării zilnice.
 În cadrul aceleiaşi întâlniri, consilierul de probaţiune stabileşte data la care minorul şi
părintele, tutorele sau persoana desemnată cu supravegherea minorului de către
instanţă ori judecătorul delegat cu executarea, urmează să se prezinte la serviciul de
probaţiune, aspect consemnat în minutul şedinţei. Consilierul de probaţiune descrie pe
scurt conţinutul sentinţei şi importanţa respectării obligaţiilor impuse, în cazul în care
judecătorul delegat cu executarea nu a oferit aceste informaţii, conform art. 65 alin. 2 din
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor neprivative de libertate.
 Dacă la punerea în executare a măsurilor educative, s-a prezentat un consilier din cadrul
serviciului de probaţiune din circumscripţia instanţei de executare, acesta, după punerea
în executare, transferă cazul serviciului de probaţiune de la locuinţa minorului, şeful
serviciului, sau, după caz, al biroului de probaţiune competent.

C) Pregătirea primei întrevederi -pregătirea ghidului de interviu, a fișei de evaluare, a


procesului verbal, etc), precum și convocarea minorului;

D) Informarea inițială a altor organe abilitate stabilite de câte instanță să verifice


respectarea unor obligații - CMC transmite o informare organului menționat în sentința penală,
transmițând atașat o copie după dispozitivul sentinței și precizând data de la care începe
executarea obligației.

E)Întocmirea unui dosar de probaţiune în care se vor adăuga progresiv documentele emise
pe parcursul supravegherii, respectiv a implementării managementului de caz.

Exceptie:
Procedura convocării – convocarea se va realiza prin una din variantele menționate de Legea
nr. 252/2013: scrisoare recomandată cu confirmare de primire, agenți procedurali, personal SP,
notă telefonică, poștă electronică sau prin orice alt mijloc ce asigură dovada primirii convocării
doar în cazul în care minorul nu se prezintă la data stabilită în cadrul procedurii de punere în
executare a măsurii educative.

III. Procedura primei întrevederi (procedură prevăzută de art. 14 ind. 67


dinRegulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013)
Prima întrevedere are un rol foarte important, fiind momentul în care se pun bazele colaborării
viitoare cu minorul şi persoana din cadrul familiei desemnată cu supravegherea.
Obiectivele acestei prime întâlniri pot fi formulate astfel:
1. Informarea minorului şi a părintelui, tutorelui sau a persoanei desemnate cu
supravegherea cu privire la conţinutul şi scopul activităţii de supraveghere (conţinutul
sentinţei cu explicarea caracterului măsurii educative şi a obligaţiilor aferente),
responsabilităţile persoanei desemnate cu supravegherea, consecinţele nerespectării
sentinţei penale, modul de executare a obligaţiilor, inclusiv modalităţile de colaborare cu
instituţiile din comunitate;
2. Informarea minorului cu privire la drepturile şi obligaţiile sale în ceea ce priveşte
conduita în cadrul întrevederilor, cu sancţiunile aferente;
3. Informatiile prevăzute la pct 1 și 2 se consemnează în cadrul unui proces verbal,
întocmit în două exemplare, un exemplar fiind înmânat minorului și după caz
reprezentantului legal al acestuia;
4. Evaluarea iniţială a minorului, constând în analiza contextului de viaţă a acestuia, în
vederea identificării nevoilor criminogene şi planificării activităţilor de supraveghere;
5. Consemnarea rezultatelor evaluării în fişa de evaluare.

IV. Punerea în executare a continutului măsurilor educative (procedură prevăzută în NCPP,


art. 511 şi detaliată în art. 14 ind. 66 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.
252/2013)
1.Stagiul de formare civică (procedură prevăzută de Legea nr. 253/2013 privind executarea
pedepselor neprivative, în corelaţie cu prevederile Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor
Legii nr. 252/2013)
În cazul măsurii educative a stagiului de formare civică, managementul de caz presupune
coordonarea de către consilierul de probaţiune a modului în care se vor derula cursurile de
formare civică, cu referire la structura şi durata acestora, precum şi la instituţia care urmează să
le deruleze efectiv.
- CMC stabileste tipul cursului de formare civică și instituția din comunitate în funcție de
nevoile criminogene identificate, în special nivelul de conştientizare şi înţelegere a minorului cu
privire la conduita sa infracţională şi consecinţele acesteia. Nivelul educaţional şi sistemul de
norme şi valori sunt, de asemenea, criterii importante. Aceste elemente sunt surprinse în cadrul
evaluării iniţiale realizate în cadrul primei întrevederi sau pe parcursul mai multor întrevederi,
dacă este necesar.
- CMC emite decizia, care va comunicată instituţiei desemnate (forma şi conţinutul deciziei
sunt stabilite prin Regulamentul de aplicare). Decizia se întocmeşte în trei exemplare care se
comunică biroului programe din cadrul serviciului de probaţiune sau, după caz, instituţiei din
comunitate stabilite, minorului sau părintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu
supravegherea, iar un exemplar se ataşează dosarului de probaţiune. Înstituţia din comunitate
implicată în executarea măsurii va a transmite, în termen 15 zile, consilierului manager de caz
planul stagiului de formare civică, care conţine sesiunile cursului, precum şi calendarul
derulării acestora, în vederea aprobării.
- În cazul referirii la o instituţie din comunitate, se comunică şi o copie de pe hotărârea
judecătorească.
- Cursurile de formare civică pot fi derulate şi în cadrul serviciului de probaţiune, de către
consilierul manager de caz sau de către un consilier din cadrul biroului de programe de
intervenţie, când este cazul. În cazul referirii la biroul de programe de intervenţie, consilierul
desemnat din cadrul acestui birou va adapta programul la nevoile beneficiarului şi va transmite
consilierului manager de caz, în termen 15 zile, planul stagiului de formare civică, care
conţine sesiunile cursului, precum şi calendarul derulării acestora, în vederea aprobării.
- În cazul în care forma planului de formare civică nu este agreată, consilierul manager de
caz îl revizuieşte. În cazul unui dezacord, situaţia este analizată de către consilierul manager de
caz împreună cu responsabilul din cadrul biroului de programe de intervenţie sau persoana
desemnată din cadrul instituţiei din comunitate.
- CMC se asigură de începerea efectivă a cursului de formare civică în termen de cel
mult 60 de zile de la momentul punerii în executare a măsurii educative. În desfăşurarea măsurii
educative, se va avea în vedere un număr lunar de 8 ore de formare civică.
- Consilierul de probaţiune manager de caz realizează verificări privind prezenţa
minorului la cursul de formare civică, în funcţie de calendarul stabilit.
- La finalul cursului, biroul de intervenţie sau instituţia desemnată va elibera un document
care atestă acest lucru, documentul fiind ataşat la dosarul de probaţiune.
2.Supravegherea (procedură prevăzută de Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor
neprivative, în corelaţie cu prevederile Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.
252/2013)
- Măsura educativă a supravegherii îşi propune îndrumarea și asigurarea participării minorului la
cursuri şcolare sau de formare profesională, ca parte a programului său zilnic, şi prevenirea
desfăşurării unor activităţi sau a intrării în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta
procesul de îndreptare a acestuia.
- Exercitarea supravegherii începe în cel mult 30 de zile de la momentul prezentării minorului
şi a persoanei desemnate cu supravegherea în faţa judecătorului delegat cu executarea.
- CMC se asigură că persoana desemnată cu supravegherea realizează controlul programului
zilnic al minorului, control care presupune verificarea modului în care minorul îşi îndeplineşte
obligaţiile legate de statutul său şcolar, familial şi profesional. Informarea persoanei din familie
desemnată cu supravegherea cu privire la obligaţia a întocmi planul zilnic se realizează în cadrul
primei întrevederi.
- CMC aprobă in forma propusă de persoana desemnată cu supravegherea, sau in formă
revizuita, planul programuluizilnic al minorului (activităţile curente, inclusiv planurile de viitor)
care trebuie realizat în termen de 10 zile lucrătoare de la data primei întrevederi și stabileşte şi
termenul de la care va începe să asigure aplicarea efectivă a programului zilnic. Minorul este
consultat cu privire la conţinutul programului zilnic, acordul său fiind consemnat în fişa de
monitorizare a întrevederilor.
- CMC verifică respectarea planului programului zilnic. Modalităţile în care consilierul manager
de caz colaborează cu persoana desemnată din cadrul familiei cu supravegherea pot fi vizite,
întrevederi sau orice alte demersuri considerate necesare.
- În vederea punerii în executare a condiției fixate in conținutul măsurii educative de a
urma uncurs şcolar sau de formare profesională, consilierul manager de caz verifică dacă
minorul este înscris la un astfel de curs şi se asigură că respectivul curs este inclus în programul
zilnic al minorului. CMC anuntă instituția de invatamant că participarea la cursuri face parte din
programul zilnic al minorului.
- În caz contrar, consilierul manager de caz identifică un curs care răspunde nevoilor minorului,
cu consultarea acestuia, a reprezentantului legal sau a persoanei desemnate cu supravegherea.
CMC emitedecizia către instituţia din comunitate desemnată cu derularea cursului (urmează
procedura standard pentru deciziile emise de către consilierul de probaţiune). Persoana
desemnată cu supravegherea se asigură de aplicarea efectivă a programului zilnic în termen de
30 de zile de la momentul punerii în executare a măsurii educative.
- În situația în care CMC a stabilit, prin decizie, participarea minorului la un curs scolar sau curs
de calificare procedează în vederea supravegherii acestora potrivit procedurii de la pct…

- Consilierul de probaţiune manager de caz verifică prezenţa minorului la cursuri, precum şi


activitatea acestuia în cadrul cursurilor. La finalizarea formei de învăţământ stabilite, instituţia
care a derulat cursul emite un document care atestă acest lucru, document ataşat apoi la
dosarul de probaţiune.
- De introdus: situatia pregatirii dosarului de inscriere in cazul in care durata masurii nu permite
inceperea cursurilor
- La finalizarea supravegherii, consilierul manager de caz întocmeşte unraport privind modul de
respectare a obligaţiilor impuse minorului, precum şi măsura în care persoana desemnată cu
supravegherea şi-a îndeplinit atribuţiile.

3.Consemnarea la sfârşit de săptămână


- Scopul acestei măsuri educative este de a asigura evitarea contactului minorului cu anturaje
negative sau a prezenţei acestuia în locuri care l-ar putea predispune la comportament
infracţional. Măsura educativă se execută de regulă pe durata mai multor week-end-uri
consecutive, cu excepţia situaţiei în care se dispune altfel de către instanţă sau judecătorul
delegat, la propunerea consilierului de probaţiune.
- CMC se asigură că instanța a desemnat persoana responsabilă cu supravegherea, careeste
de regulă persoana majoră cu care locuieşte minorul, dar poate fi şi altă persoană, numită
conform procedurii standard pentru punerea în executare a măsurilor educative. În caz contrar,
face propuneri în acest sens în cadrul procedurii de punere în executare potrivit - art.511 CPP.
- Consemnarea la sfârşit de săptămână se pune în executare în termen de cel mult 15 zile de
la momentul prezentării minorului şi a persoanei desemnate cu supravegherea în faţa
judecătorului delegat.
- CMC controlează modul în care este respectată măsura educativă de către minor, precum şi
modul în care persoana desemnată cu supravegherea îşi exercită atribuţiile este realizat de
către consilierul manager de caz sau de către instituţia din comunitate desemnată de către
consilier.
- Modalitatea de control prevăzută de lege constă în vizite inopinate ale persoanei
responsabile la domiciliul minorului.
- CMC poate desemna prin decizie o institutie din comunitate care să verifice modul de
respectare a măsurii educative
- Daca persoana desemnată cu supravegherea nu mai poate exercita supravegherea temporat
sau definitive, CMC sesizează judecatorul delegate care desemnează o altă persoana, cu
consultarea CMC
- În sarcina minorului, poate fi impuse urmarea unui curs şcolar sau de calificare
profesională, precum şi cea de a participa la programe de reintegrare socială, în continutul
masurii educative, aspecte care se regasesc în planul consemnarii la sfârșit de săptamană.
- În situația în care CMC a stabilit, prin decizie, participarea minorului la un curs scolar sau curs
de calificare procedează în vederea supravegherii acestora potrivit procedurii de la pct…

1. Asistarea zilnica
Consta în obligatia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probatiune, care
conține orarul și condițiile de desfasurare a actitatilor, precum și interdictiile impuse minorului.
- CMC elaborează planul asistări zilnice de comun cu parinții minorului și cu consultarea
minorului. Programul stabilit va ține cont de nevoile identificate ale minorului, de situatia sa
sociala și dupa caz profesională și de obligatiile impuse acestuia pe perioada executării măsurii.
Planul asistării zilnice va face referire și la frecvența întrevederilor, locul și intervalul de timp intre
care se desfasoara activitațile.
-În sarcina minorului, poate fi impuse urmarea unui curs şcolar sau de calificare profesională,
precum şi cea de a participa la programe de reintegrare socială, în continutul măsurii educative,
aspecte care se regasesc în planul asistarii zilnice.
- CMC stabileșteplanul asistarii zilnice în termen de 30 zile de la momentul prezentării minorului
şi, după caz, a persoanei desemnate cu supravegherea în faţa judecătorului delegat cu
executarea și se asigura ca supravegherea programului zilnicîncepe în cel mult 5 de zile de la
momentul stabilirii lui.
- CMC controlează modul în care este respectată măsura educativă de către minor, precum
şi,dacă este cazul,.modul în care persoana desemnată cu supravegherea îşi exercită atribuţiile.
- Modalitatea de control prevăzută de lege constă în vizite inopinate ale domiciliul minorului.
- CMC poate desemna prin decizie o institutie din comunitate care să verifice modul de
respectare a măsurii educative.

Exceptii:
1. In caz de dezacord in stabilirea programului zilnic al minorului, CMC sesizează
judecatorul delegat care stabileste programul prin incheiere de sedința;
2. Daca la momentul punerii in excutare, minorul a devenit major sau s-a casatorit planul
este realizat de CMC, cu consultarea minorului;

Inlocuirea internării centru educativ/detentie cu măsura asistarii zilnice


- CMC stabileșteplanul asistarii zilnice în termen de 15 zile de la punerea de libertate a
minorului
- Procedura de la execurarea măsurii asiatării zilnice se aplică în mod corespunzător

Liberarea minorului din centru educativ/detentie


- CMC consultă sau solicită copii după dosarul individual intocmit pe parcursul executarii
masurii educative privative de libertate și referatele de evaluare intocmite (presentential
si comisie). În acest sens, centrele educative /detentie transmit copii dupa dosarul
individual intocmit pe parcursul executarii masurii educative privative de libertate în
termen de 5 zile de la primirea solicitarii.
- Procedura de la execurarea măsurii asiatării zilnice se aplică în mod corespunzător
IV. Punerea în executare a obligatiilor (art. 121 alin. 1 lit. a CP)
O1.Să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională (obligaţie
prevăzută de art. 121 alin. 1 lit. a CP)
 MC verifică personal sau telefonic la instituţiile furnizoare (unităţi şcolare, AJOFM,
instituţii care livrează formare profesională) posibilităţile existente pentru persoana
supravegheată
 MC decide forma de şcolarizare/calificare profesională pe baza evaluării realizate, a
opţiunilor minorului şi a posibilităţilor existente la nivelul comunităţii din care provine
minorul. În acest sens emite o decizie, în trei exemplare.
 MC poate stabili și o întâlnire la sediul unităţii şcolare/furnizorului de formare
profesională sau la sediul serviciului de probaţiune cu persoana supravegheată şi
reprezentantul instituţiei stabilite în decizie. În cadrul acestei întrevederi se înmânază
și decizia însoţită de copia dispozitivului sentinţei penale.
 CMC se asigură de respectarea de catre instituţia care organizează cursul a
obligatiilor sale (să răspundă deciziei imediat după începerea executării obligaţiei prin
adresă scrisă în care să fie consemnată data la care începe şi data la care se
finalizează executarea obligaţiei, să aducă la cunoştinţa serviciului de probaţiune orice
modificare care apare în executarea obligaţiei, modificare care ţine fie de instituţie, fie
de persoana supravegheată, să aducă la cunoştinţa MC, atunci când acesta
realizează verificări sau informare CMC de la apariţie oricarei problem în executarea
obligaţiei, să transmită în termen de 30 de zile de la finalizarea executării obligaţiei
dovezi cu privire la acest aspect serviciului de probaţiune);
 MC aduce la cunoştinţa reprezentantului instituţiei orice modificare care apare în
situaţia persoanei şi care poate influenţa executarea obligaţiei
 MC verifică în perioada executării obligaţiei, telefonic sau personal modul de derulare
a obligaţiei, demersuri care se consemnează în fişa de monitorizare din dosarul de
probaţiune
 În situaţia în care MC constată că executarea obligaţiei nu mai poate continua în
instituţia stabilită prin decizie, din motive neimputabile persoanei supravegheate
acesta decide continuarea obligaţiei într-o altă instituţie şi reia procedura de punere în
executare a acestei obligaţii.
 După executarea obligaţiei MC înregistrează în dosarul de probaţiune dovada
transmisă de unitatea şcolară cu privire la acest aspect şi evaluează în cadrul
următoarei întrevederi persoana cu privire la obligaţia îndeplinită (atitudine, cum îl va
ajuta). Date cu privire la executarea obligaţiei sunt consemnate de managerul de caz
în raportul final al supravegherii.

O2. Să nu depăşească, fără acordul serviciul de probaţiune, limita teritorială stabilită


de instanţă (obligaţie prevăzută de art. 121 alin. 1 lit. b CP)
 În termen de 5 zile de la prima întrevedere cu persoana condamnată MC transmite
câte o adresă privind această obligaţie a persoanei supravegheate însoţită de o copie
a dispozitivului sentinţei IPJ de la domiciliul minorului;
 Prin aceeaşi adresă se aduce la cunoştinţă şi faptul că, în situaţia în care se constată
că minorul a încălcat această obligaţie se va sesiza deîndată serviciul de probaţiune
cu privire la acest aspect. MC va informa organele care au efectuat sesizarea cu
privire la demersurile întreprinse.
 MC acordă permisiuni în executarea acestei obligaţii potrivit art. 72 din Legea
253/2013 şi informează instituţiile pe care le-a sesizat cu privire la această obligaţie
prin adresă despre permisiunile acordate.
O3. Să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la
alte adunări publice stabilite de instanţă (obligaţie prevăzută de art. 121 alin. 1 lit. c CP)
 În termen de 5 zile de la prima întrevedere cu persoana condamnată MC transmite
câte o adresă privind această obligaţie a persoanei supravegheate însoţită de o copie
a dispozitivului sentinţei: IPJ de la domiciliul persoanei supravegheate, a localităţilor
vizate în sentinţă, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea bazelor de Date, după caz;
 Prin aceeaşi adresă se aduce la cunoştinţă şi faptul că, în situaţia în care se constată
că persoana supravegheată a încălcat această obligaţie se va sesiza deîndată
serviciul de probaţiune cu privire la acest aspect. MC va informa organele care au
efectuat sesizarea cu privire la demersurile întreprinse.
 MC acordă permisiuni în executarea acestei obligaţii potrivit art. 72 din Legea
253/2013 şi informează instituţiile şi persoanele pe care le-a sesizat cu privire la
această obligaţie prin adresă despre permisiunile acordate.

O4. Să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri ai familiei acesteia,


cu persoana cu care a săvârşit infracţiunea sau cu alte persoane stabilite de instanţă
ori să nu se apropie de acestea (obligaţie prevăzută de art. 121 alin. 1 lit. d CP)
 În termen de 5 zile de la prima întrevedere cu persoana condamnată MC transmite
câte o adresă privind această obligaţie a persoanei supravegheate însoţită de o copie
a dispozitivului sentinţei: IPJ de la domiciliul persoanei supravegheate şi victimei, sau
persoanei cu care a săvârşit infracţiunea (în situaţia în care domiciliul acestora este
într-un alt judeţ decât al minorului), precum şi persoanelor cu care persoana
supravegheată are interdicţia de a comunica sau de a se apropia;
 Prin aceeaşi adresă se aduce la cunoştinţă şi faptul că, în situaţia în care se constată
că persoana supravegheată a încălcat această obligaţie se va sesiza deîndată
serviciul de probaţiune cu privire la acest aspect;.MC va informa organele care au
efectuat sesizarea cu privire la demersurile întreprinse.
 MC acordă permisiuni în executarea acestei obligaţii potrivit art. 72 din Legea
253/2013 şi informează instituţiile şi persoanele pe care le-a sesizat cu privire la
această obligaţie prin adresă despre permisiunile acordate.
.

O5. Să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta (obligaţie


prevăzută de art. 121 alin. 1 lit. e CP)
 Se va proceda ca la măsura de supraveghere de la majori;
 MC va ţine cont de rezultatele evaluării iniţiale şi continue în stabilirea frecvenţei
întrevederilor cu minorul la sediul SP.

O6. Să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală (obligaţie


prevăzută de art. 121 alin. 1 lit. f CP)
MC procedează diferenţiat în funcţie de modul de individualizare a obligaţiei în conţinutul
sentinţei penale:
Dacă instanţa a stabilit prin sentinţa penală instituţia care efectuează controlul
 MC verifică luarea în evidenţă a persoanei de către instituţia stabilită de instanţă;
 Pe parcursul termenului de supraveghere MC verifică, telefonic sau personal modul de
derulare a obligaţiei demersuri care se consemnează în fişa de monitorizare din dosarul
de probaţiune;
 În situaţia în care MC constată că executarea obligaţiei nu mai poate continua în
instituţia stabilită prin decizie, din motive neimputabile persoanei supravegheate acesta
decide continuarea obligaţiei într-o altă instituţie, în cadrul serviciului de probaţiune şi
reia procedura de punere în executare a acestei obligaţii, după caz.
 După executarea obligaţiei MC înregistrează în dosarul de probaţiune dovada transmisă
de instituţie cu privire la acest aspect şi evaluează în cadrul următoarei întrevederi
persoana cu privire la obligaţia îndeplinită (atitudine, cum îl va ajuta). Date cu privire la
executarea obligaţiei sunt consemnate de managerul de caz în raportul final al
supravegherii.
 În situaţia în care persoana supravegheată nu îndeplineşte obligaţia MC sesizează prin
judecătorul delegat cu executările penale.

Dacă instanţa nu a stabilit prin sentinţa penală instituţia care efectuează controlul:
 Pe baza evaluării initiale, a opţiunilor minorului şi a posibilităţilor existente la nivel local,
CMC decide instituţia care să efectueze tratamentul, controlul sau ingrijirea (din lista
instituțiilor din comunitate) și decide forma de control, tratament sau îngrijire medicală. În
acest sens emite o decizie, în trei exemplare.
 MC verifică personal sau telefonic la instituţiile care furnizează servicii de control,
tratament sau îngrijire medicală la nivelul comunităţii persoanei supravegheate
 CMC poate stabili o întâlnire la sediul furnizorului de control, tratament sau îngrijire
medicală sau la sediul serviciului de probaţiune cu persoana supravegheată şi
reprezentantul instituţiei stabilite în decizie. În cadrul acestei întrevederi se înmânează și
decizia însoţită de copia dispozitivului sentinţei penale
 MC verifică în perioada executării obligaţiei, telefonic sau personal modul de derulare a
obligaţiei, demersuri care se consemnează în fişa de monitorizare din dosarul de
probaţiune.
 MC aduce la cunoştinţa reprezentantului instituţiei orice modificare care apare în situaţia
persoanei şi care poate influenţa executarea obligaţiei
 În situaţia în care MC constată că executarea obligaţiei nu mai poate continua în
instituţia stabilită prin decizie, din motive neimputabile persoanei supravegheate acesta
decide continuarea obligaţiei într-o altă instituţie şi reia procedura de punere în executare
a acestei obligaţii.
 După executarea obligaţiei MC înregistrează în dosarul de probaţiune dovada transmisă
de instituţia care furnizează control, tratament sau îngrijire medicală cu privire la acest
aspect şi evaluează în cadrul următoarei întrevederi persoana cu privire la obligaţia
îndeplinită (atitudine, cum îl va ajuta).

Modificarea de obligații

Atunci când, pe durata executării unei măsuri educative neprivative de libertate, au intervenit
motive care justifică fie modificarea obligaţiilor, prin impunerea de noi obligaţii, sporirea sau
diminuarea condiţiilor de executare existente, fie încetarea executării unora dintre obligaţii, CMC
poate întocmi, din propie inițiativă, un referat de evaluare realizând propuneri instanței de
executare de modificarea obligaţiilor, fie pentru impunerea de noi obligaţii, fie pentru încetarea
executării uneia/unora dintre cele existente.

Nerespectarea/încălcarea măsurilor și obligațiilor

2. Acordarea de avertismente
Pentru încălcări minore în respectarea măsurilor de supraveghere și a obligațiilor, precum
neprezentarea ori inconsecvența în prezentarea la întrevederile cu CMC, la desfășurarea
cursurilor, programelor, tratamentelor ori îngrijirilor medicale sau la prestarea activităților de
muncă neremunerată, predarea cu întârziere a unor documente justificative solicitateCMC poate
acorda avertismente.
 CMC verifică motivele şi dovezile invocate de către minor şi dacă constată că nerespectarea
conţinutului măsurii educative, a măsurilor şiobligaţiilor fixate în sarcina persoanei nu este
justificată de motive obiective, îi înmânează acesteia un avertisment scris, explicându-i
conţinutul acestuia. În verificarea motivele şi dovezile invocate de catre minor, CMC solicita
lamuriri și informatii suplimentare persoanei desemnate cu supravegherea.
 Avertismentul face referire în conţinutul său la motivele de fapt care au determinat aplicarea
acestuia, respectiv la măsura sau obligaţia încălcată şi la consecinţele la care se expune
minorul dacă va continua să înregistreze abateri în respectarea măsurilor şiobligaţiilor.
 Împotriva avertismentelor CMC, minorul aflat în evidenţa serviciului de probaţiune poate face
plângere la şeful ierarhic superior al consilierului. În caz de admitere a plângerii, şeful ierarhic
superior poate dispune anularea de către CMC a avertismentului acordat.
 La fel se procedează și în situaţia în care CMC este sesizat cu privire la încălcarea
obligaţiilor de a căror verificare sunt responsabile alte organe abilitate, sau dupa caz,
persoanele direct vizate de obligatii (art…). Consilierul analizează sesizarea organului
abilitat responsabil precum și dovezile atasate și decide dacă acordă avertisment. În termen
de 30 de zile de la înregistrarea sesizării MC va informa organele care au efectuat sesizarea
cu privire la demersurile întreprinse.
 Dacă minorul are un comportament necorespunzător la locul de executare a obligaţiilor ori
încalcă regulile generale de conduită, prin manifestarea unui comportament violent sau
agresiv ori o atitudine nepotrivită sau un limbaj necorespunzător față de personalul de
probațiune, personalul altor instituții ori persoanele aflate în evindență, CMC, pe baza
informaţiilorşi dovezilor de care dispune sau în baza verificărilor efectuate, procedează la
inmanarea de avertismente.

3. Sesizarea instanței
 CMC va sesizarea instanţa de executare sau judecătorul delegat dacă se constată că, după
cumularea a două avertismente, minorul nu respectă măsurile de supraveghere și/sau
obligațiilor.
 În cazul în care după cumularea a două avertismente, minorul are un comportament
necorespunzător la locul de executare a obligaţiilor ori încalcă regulile generale de conduită,
prin manifestarea unui comportament violent sau agresiv ori o atitudine nepotrivită sau un
limbaj necorespunzător, CMC sesizează biroul executări penale în vederea modificării
obligaţiilor, prin impunerea de noi obligaţii sau sporirea condiţiilor de executare a celor
existente.
 CMC sesizează judecărotul delegat și cu privire la nerespectarea obligațiilor fixate în sarcina
personalelor desemnate cu supravegherea, precum și a instituțiilor din comunitate
desemnate prin decizie.

VII. Acoperirea altor nevoi care nu decurg din îndeplinirea obligațiilor

Pentru acoperirea altor tipuri de nevoi ale minorului care nu sunt stabilite în conținutul unor
măsuri educative sau ca obligaţii stabilite în hotărârea judecătorească, CMC va îndruma și
sprijini persoana să acceseze serviciile oferite,cu titlu gratuit,de alte organizații și instituții publice
sau private decat cele aflate în baza de date constituita la nivel national, sau se poate adresa
acestora fără emiterea unei decizii.
VIII. Finalizarea supravegherii

 Înainte de împlinirea termenului, CMC planifica finalizării supravegherii prin analiza gradului
de atingere a obiectivelor planurilor masurilor educative şi implicarea minorului în realizarea
unui plan personal de acţiune pentru perioada de după încetarea supravegherii.
 La sfârşitul termenului de executare a masurilor educative, CMC întocmeşte un raport final
în care se consemnează modul în care minorul a respectat măsurile educative şi, după caz,
obligaţiile impuse de instanţă, date privind riscul de a săvârşi alte infracţiuni și evoluția
acestui risc pe perioada supravegherii, precum şi orice alte informaţii relevante referitoare la
conduita minorului pe perioada supravegherii. Raportul final face referire și la modul în care
personalele desemnate cu supravegherea, sau dupa caz, instituțiile din comunitate și-au
îndeplinit atribuțiile.
 CMC informează instanța cu privire la finalizarea supravegherii.