Sunteți pe pagina 1din 11

Seminarele 2 și 3 – Analiză economico-financiară (AEF)

Aplicația 1. Analiza situaţiei generale a întreprinderii

Pornind de la datele de intrare privind situaţia economico-financiară a unei companii din domeniul industriei de prelucrare, se cere
diagnosticarea activităţii, în perioada P0-P2.
-lei-
Nr. INDICATORI Simbol P0 P1 P2 Δ Δ I I R R
crt. P1-P0 P2-P1 (P1/P0)*100 (P2/P1)*100 (I1-0 (I2-1
-100% -100%)
)
1 Cifra de afaceri CA 1 442 065 1 731 805 1 555 176
2 Cheltuieli aferente cifrei de Ch 1 320 400 1 480 509 1 246 759
afaceri
3 Profit aferent cifrei de Pr 121 665 251 296 308 417
afaceri
4 Număr mediu de salariaţi Ns 5 432 5 048 3710
(persoane)
5 Active totale, din care: AT 1 193 995 1 377 316 1 295 400
6 Active imobilizate AI 772 694 884 060 790 600
7 Active circulante AC 421 301 493 256 504 800
8 Capital propriu Kpr 394 685 408 310 495 300
9 Capital permanent Kper 628 355 668 230 765 800
Indicatori de eficienţă (indicatori derivaţi)
1 Productivitatea muncii W= CA/Ns
2 Randamentul activelor
imobilizate RAI= CA/AI
3 Viteza de rotaţie a
activelor circulante VAC= CA/AC
4 Rata rentabilităţii Rc=(Pr/CA)*100
comerciale
5 Rata rentabilităţii Re= (Pr/AT)*100
economice

1
Seminarele 2 și 3 – Analiză economico-financiară (AEF)

6 Rata activelor circulante gAC=


(AC/AT)*100
7 Rata activelor imobilizate gAI=(AI/AT)*10
0
8 Gradul de înzestrare Gteh= AI/Ns
tehnică
9 Rata autonomiei financiare Raf= Kpr/PT
10 Rata stabilităţii financiare Rsf= Kper/PT
unde AT= PT (Pasiv total)

ATENŢIE: În analiza statistică, NICIODATĂ NU ESTE PERMISĂ ÎNSUMAREA SAU REALIZAREA OPERAŢIEI DE
SCĂDERE ÎNTRE INDICI!!!!!
Se por efectua operaţii de PRODUS/RAPORT, menţinând %.

Unde R - Ritmul mediu anual de creştere

Cerinţe:

1. Să se aplice metodele statistice în analiza situaţiei generale a activităţii întreprinderii şi să se interpreteze economic rezultatele – cerință
rezolvată la seminarul 2 în Excel
Pr
Rc= ∗100
2. Să se aplice MSL pentru raport de factori în cazul modelului: CA (anii P1 – P2)
3. Să se aplice metoda balanţieră pentru modelul: AT = AI +AC (anii P1 – P2)

2
Rezolvare:

3. Aplicarea metodei balanțiere pentru modelul: AT = AI + AC (anii P1 – P2)

Întrucât ambii factorii determinanți ai activelor totale – activele imobilizate (AI) și activele
circulante (AC) se află în relație cu semnul „+”, în analiza factorială se va aplica metoda
balanțieră.

Nr. I=
Indicatori (lei) Simbol P1 (2019) P2 (2020) Δ=P2-P1 R= I-100%
crt. (P2/P1)*100
1. Active imobilizate AI 884.060 790.600 -93.460 89,43% -10,57%
2. Active circulante AC 493.256 504.800 11.544 102,34% +2,34%
3. Active totale AT 1.377.316 1.295.400 -81.916 94,05% -5,95%

Etapele aplicării metodei balanțiere:

a) modificarea totală a activelor totale:

b) descompunerea pe factori de influență a variației activelor totale:


( AI ) (AC)
∆ AT =∆ AT + ∆ AT

1. ∆ AT ( AI)

∆ AT

2. ∆ AT ( AC)

c) măsurarea influenței modificării fiecărui factor asupra modificării activelor totale:

Verificare:

Interpretare:

1
Pr
2. Aplicarea metodei substituirilor în lanț (MSL) pentru modelul: Rc = ∙ 100 (anii P1
CA
– P2)

Întrucât între factorii determinanți ai ratei rentabilității comerciale – profitul aferent cifrei de
afaceri (Pr) și cifra de afaceri (CA) se află relația de raport, în analiza factorială a
indicatorului se va aplica metoda substituirilor în lanț (MSL).

Nr. I=
Indicatori (lei) Simbol P1 (2019) P2 (2020) Δ=P2-P1 R= I-100%
crt. (P2/P1)*100
1. Cifra de afaceri CA 1.731.805 1.555.176 -176.629 89,80% -10,20%
2. Profit aferent cifrei
Pr 251.296 308.417 57.121 122,73% +22,73%
de afaceri
3. Rata rentabilității
Rc 14,51% 19,83% 5,32 p.p. 136,67% 36,67%
comerciale

Pr
Model de analiză: Rc = ∙ 100
CA

Stabilirea influențelor factorilor se face după locul unde este situat factorul cantitativ (la
numitor sau la numărător).

Cifra de afaceri este factorul cantitativ și se află la numitor ⟶ se va aplica cazul în care
factorul cantitativ se află la numitor.

⟶ pe bază de mărimi totale

Etapele aplicării metodei substituirilor în lanț, pe bază de mărimi totale:

a) modificarea totală a ratei rentabilității comerciale:

b) descompunerea pe factori de influență a variației ratei rentabilității comerciale:

∆ Rc=∆ Rc(CA) +∆ Rc(Pr )


(CA)
1. ∆ Rc

∆ Rc

2. ∆ Rc(Pr )

c) măsurarea influenței modificării fiecărui factor asupra modificării ratei rentabilității


comerciale:

2
Verificare:

⟶ pe bază de indici

Etapele aplicării metodei substituirilor în lanț, pe bază de indici:

a) modificarea relativă a ratei rentabilității comerciale:

b) descompunerea pe factori de influență a variației ratei rentabilității comerciale:

∆ I Rc =∆ Rc (CA) + ∆ Rc( Pr)

1. ∆ i CA(∆ I )
Rc

∆ I Rc

2. ∆ i Pr(∆ I )
Rc

c) măsurarea influenței modificării fiecărui factor asupra modificării ratei rentabilității


comerciale:

Verificare:

Interpretare:

Aplicația 2. Analiza cifrei de afaceri – cazul producției omogene

3
Pornind de la datele din tabelul de mai jos, să se analizeze factorial cifra de afaceri (CA):

Ritm de
Specificaţie Simbol P0 P1 Abatere Indice
creștere
Cantitate vândută (kg) Q 1.500 1.450
Preţ unitar (lei/kg) p 4,2 5,8
Cifră de afaceri (lei) CA 6.300 8.410
Cifra de afaceri recalculată în funcţie de
CAREC
cantitatea vândută în P1 şi preţul unitar x 6.090
(Q1 · p0)
din P0

Model de analiză: CA =Q∙ p, cazul vânzărilor omogene

Q – factor cantitativ

p– factor calitativ

Etapele aplicării metodei substituirilor în lanț, pe bază de mărimi totale:

a) modificarea totală a cifrei de afaceri:

b) descompunerea pe factori de influență a variației cifrei de afaceri:

∆ CA=∆ CA (Q) + ∆ CA( p)

(Q )
1. ∆ CA

∆ CA

2. ∆ CA ( p)

c) măsurarea influenței modificării fiecărui factor asupra modificării cifrei de afaceri:

Verificare:

Interpretarea economică a rezultatelor:

4
Propuneri de măsuri pentru creşterea cifrei de afaceri:

Aplicația 3. Analiza cifrei de afaceri – cazul producției neomogene

Pornind de la datele din tabelul de mai jos, să se analizeze factorial cifra de afaceri (CA):

Structura
Cantitate vândută Preţul de vânzare Cifra de afaceri
vânzărilor %
Specificaţie (buc.) qi (lei) pi (lei) Cai = qi x pi
gi
P0 P1 P0 P1 P0 P1 P0 P1
Pantofi 2.200 2.800 30,55% 36,75% 220 240 484.000 672.000
Sandale 4.200 4.000 58,33% 52,5% 140 120 588.000 480.000
Ghete 800 820 11,11% 10,76% 350 352 280.000 288.640
Total 7.200 7.620 100% 100% 187,76 189,08 1.351.872 1.440.790

Model de analiză: CA=∑ cai ∙ pi sau CA=Q∙ ṕ ,unde ṕ=


∑ gi ∙ pi , cazul producției
100
neomogene

Preţul mediu se determină ca o medie aritmetică ponderată, conform relaţiei:

p=
∑ gi∙ pi
100

p 0=
∑ gi 0 ∙ pi 0
=(30,55*220+58,33*140+11,11*350)/100=187,76 lei/buc
100

p 1=
∑ gi1∙ pi 1 (36,75*240+52,5*120+10,76*352)/100=189,08 lei/buc
=
100

5
¿=
∑ gi 1∙ pi 0 =(36,75*220+52.5*140+10,76*350)/100=192,01 lei/buc
100

Etapele aplicării metodei substituirilor în lanț, pe bază de mărimi totale:

a) modificarea totală a cifrei de afaceri:

ΔCA=CA1-CA0=1.440.790-1.351.872=88.918 lei

b) descompunerea pe factori de influență a variației cifrei de afaceri:

∆ CA=∆ CA (Q) + ∆ CA( ṕ) =∆ CA (Q) + ∆CA (gi) + ∆ CA (pi)


(Q )
1. ∆ CA
2.1 . ∆ CA (gi)
∆ CA

2. ∆ CA ( ṕ)

2.2 . ∆ CA (pi)

c) măsurarea influenței modificării fiecărui factor asupra modificării cifrei de afaceri:

c1)influența modificării cantității vândute asupra variației CA


∆ CA (Q) =Q1∗p 0−Q 0∗p 0=( Q 1−Q 0 )∗p 0=¿7.620-7200)* 187,76=78.859,2 lei

C2) influența modificării prețului mediu asupra CA

∆ CA ( ṕ)=Q1∗p 1−Q1∗p 0=Q 1∗( p 1− p 0 ) =¿7.620*(189,08-187,76)=10.058,4 lei

Din care:

C2.1) influența modificării structurii vânzărilor asupra CA

ṕ=
∑ gi ∙ pi
100

∆ CA
(gi)
=¿Q1*(
∑ gi1∙ pi0 )- Q1*
∑ gi0 ∙ pi 0 =Q1*prec-Q1*p0=Q1*(prec-
100 100
p0)=7620*(192,01-187,76)=32.385 lei

C2.2) influența modificării prețului individual asupra CA

1∗∑ gi 1 ∙ pi 1 ∑ gi 1∙ pi 0 =Q1*p1-Q1*prec=Q1*(p1-prec)=7620*(189,08-
∆ CA ( pi)=Q -Q1*
100 100
192.01)= -22.326,6 lei

6
Verificare:

∆ CA=∆ CA (Q) + ∆ CA( ṕ) =¿78.859,2+10.058,4=88.917,6 lei


( gi)
=78.859,2+ ¿32.385-22.326,6=88.917,4 lei
(Q) (pi)
∆ CA =∆ CA + ∆ CA + ∆ CA

∆ CA (gi) + ∆CA ( pi)=¿ 32.385-22.326,6= 88.917,4 lei

32.385 lei−22.326,6 lei=10.058,4 lei

Interpretare:

CA s-a majorat cu 88.918 lei (+6,58%) în perioada 1 față de perioada 0, sub influenta factorilor
directi (cantitatea vândută și prețul mediu) și a factorilor indirecți ( structura vânzărilor și a prețului
unitar).

Creșterea cantității vândute cu 420 de bucăți a determinat creșterea CA cu 78.859,2lei.


Creșterea prețului mediu 1,32 lei/buc a determinat creșterea CA cu 10.058,4 lei.

Modificarea structurii vz a determinat majorarea CA cu 32.385 lei, iar modificarea prețului


unitar/produse a determinat o scădere a CA cu 22.326,6 lei.

ICA= (CA1/CA0)*100= (1.440.790/1.351.872)*100= 106,58%

RCA= ICA-100= 106,58%-100%= 6,58% (

Cre

Propuneri de măsuri pentru creșterea cifrei de afaceri:

Aplicația 4. Analiza cifrei de afaceri – cazul în care se cunoaște volumul vânzărilor și


cifra de afaceri, dar nu se cunoaște evoluția prețurilor

Pornind de la datele din tabelul de mai jos, să se analizeze factorial cifra de afaceri (CA):

Preţul de
Grupe Cantitate vândută Cifra de afaceri (lei) ICAi Ipi
vânzare (lei)
de (buc.) qi Iqi % CAi % %
pi
produse
P0 P1 P0 P1 P0 P1
A 120 200 167% 480 1.000 208% 125 4 5
B 110 70 64% 660 420 64% 100 6 6
7
C 80 120 150% 800 1.440 180% 120 10 12
D 910 600 66% 910 1.200 132% 200 1 2
E 246 350 142% 2.952 2.800 95% 66,7 12 8
F 122 180 148% 976 1.620 166% 112,5 8 9
G 50 60 120% 150 120 80% 66,7 3 2
H 144 80 56% 864 320 37% 66,7 6 4
I 120 400 333% 600 1.600 267% 80,0 5 4
J 410 280 68% 4.510 4.200 93% 136,4 11 15
TOTAL 2.312 2.340 101% 12.902 14.720 114% 112,7 5,6 6,3

Iq ∙ Ip
Se ştie că: ICA=
100

ICA ICA
Rezultă că: Ip= ∙ 100 ş i Iq= ∙100
Iq Ip

Model de analiză: CA=∑ cai ∙ pi sau CA=Q∙ ṕ ,unde ṕ=


∑ gi ∙ pi , cazul producției
100
neomogene

Etapele aplicării metodei substituirilor în lanț, pe bază de mărimi relative:

a) modificarea relativă a cifrei de afaceri:

ΔCAr=(CA1-CA0/CA0) *100= 14.720-12.902/12.920 *100= 14,09%

b) descompunerea pe factori de influență a variației cifrei de afaceri:

∆ I CA =∆ I Q(∆ I ) + ∆ I ṕ(∆ I
CA CA )

ΔIQ= Q1-Q0/Q0 *100= 2340-2312/2312 *100= 1,21%

P0= CA0/Q0= 12.902/2.312= 5,58 lei

P1= CA1/Q1= 14.720/2.340=6,29 lei

Pmed0=5,58*101/100= 5.64 lei/buc

Pmed1= 6,29*101/100=6,35 lei/buc

c) măsurarea influenței modificării fiecărui factor asupra modificării cifrei de afaceri:

∆ I Q(∆ I ) =¿101-100=1%
CA

112,7∗101
∆ I Q(∆ I ) = CA
−101
100

∆ I CA )
∆ I ṕ( =112,7−100=12,7%

8
Verificare:

12.7+1= 13.7= 14%