Sunteți pe pagina 1din 12

Data: 10.12.

2021
Clasa: a III-a
Școala Gimnazială Internațională Spectrum
Propunător: Loredana Ioana Ganea
Aria curriculară: Limba si comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învăţare: În prag de sărbători
Subiectul : Părți de vorbire- Ajdectivul
Tipul lecţiei: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor
Scopul: Dezvoltarea capacității de operare cu noțiunea de adjectiv,în vederea structurării unei comunicări corecte, eficiente și nuanțate.
Durata: 45 minute
Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare ;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ;
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare ;
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare;
Competențe specifice:
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
3.1. Extragerea unor informatii de detaliu din texte informative sau literare
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire /personajele acesteia
3.5. Sesizarea unor regularităti ale limbii pe baza textului citit
4.3. Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat

Obiective operaţionale:
La sfârşitul şi pe parcursul lecţiei,elevii vor fi capabili:
O1:- să definească substantivul şi adjectivul;
O2: - să dea exemple de substantive și adjective;
O3:- să găsească adjective potrivite pentru un substantiv dat şi invers;
O4:- să recunoască adjectivele din textul dat;
O5:- să precizeze numărul adjectivelor;
O6: - să completeze proverbele cu adjective potrivite;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, cubul, munca independentă, jocul didactic, ciorchinele.
 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual,
 Mijloace: fişe de lucru, zar, cubul, fişe colorate cu proverbe, lipici, caiete, post-it, planșă cu ,,Copăcelul adjectivelor, tabla interactivă
 Resurse temporale: 45 de minute
 Resurse umane 18 elevi
 Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale, stimulente

Bibliografie:
MEN -„Programa pentru disciplinele: Limba si literatura romană, Nr. 3371/ 12.03.2013,”, Bucuresti, 2014
Manual: „Limba şi literatura română” – Adina Grigore, Cristina Ipate- Toma Editura Ars Libri, 2016
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Strategii
N Conţinut – activităţi de învăţare Mijloace Evaluare
r. Etapele OB
cr OP Metode şi de Moduri de
lecţiei Activitatea
t.
Activitatea învăţătoarei procedee învăţă- organizare
elevilor mânt
Moment Asigur condiţiile optime pentru buna Ocupă locurile Conversaţia Frontal Observaţia
organiza- desfăşurare a lecţiei. în bănci în individuală
1. linişte.
Toric
1min.
Se face verificarea cantitativă a temei Verifică tema , Conversația Caiete Frontal Autoevalua-
observând dacă elevii și-au făcut tema corectându-şi Explicația rea
dată. eventualele
2.
Verificarea Se face verificarea calitativă a temei greşeli
temei prin sondaj, caietele vor fi luate la
4min corectat, la finalul orei.
Se initiază jocul “ Ghiceste anotimpul”.
Captarea O3 Învățătoarea enunță însușiri ale fiecărui
atentiei anotimp, iar elevii, pe baza descrierii, Evaluare
3min orală
trebuie să ghicească despre ce anotimp
Frontal formativă
este vorba: Jocul
Ghicesc didactic
3. Albă, neagră, surpinzătoare, rece = iarna
anotimpurile
Ploioasă, înnorată, bogată, colorată = Explicatia
toamna
Însorită, verde, luminoasă, veselă = vara Conversația
Verde, înflorită, colorată, caldă =
primăvara
Se concluzionează că pentru a descrie
anotimpurile s-a folosit o parte anumită
de vorbire, și anume adjectivul.
Se anunță tema activității si obiectivele Sunt atenţi la Conversaţia Frontal Observaţia
urmărite într-o manieră accesibilă ceea ce se sistematică
elevilor - Adjectivul. Recapitulare comunică.

Se enumeră câteva dintre obiectivele Notează în


Anunţarea urmărite pe parcursul orei: să găsească caiete data și
temei noi şi a titlul lecției
4. adjectivele din texte date, să utilizeze
obiectivelor
2 min adjectivele în diferite contexte, să
colaboreze cu colegii pentru rezolvarea
sarcinilor de grup.
Caiete ,
Se scriu data şi titlul la tablă, iar elevii tabla
le notează în caiete.

Se verifică noțiunile însușite în


lecțiile anterioare referitoare la părțile Observarea
de vorbire învățate. Pe tablă și în caiete Răspund Conversația sistematică
întrebărilor Frontal
scriem schema adjectivului. Chiorchinele-
Reactualiza
-rea cunoştinţe- O1 -Ce părţi de vorbire am studiat? pentru
5.
lor -Ce este substantivul? adjectiv
10 min -De câte feluri sunt substantivele?
-Ce cunosc despre substantiv? Număr, gen. Exercițiul
-Ce este adjectivul? Ce cunosc despre
adjectiv?
O2
Exemple de adjective.
6. Dirijarea -Se prezintă planșa pe care se află Notează în Fisă ( de Individual
învăţării următorul text: caiete lipit în
15min substantivele și caiete)
,, Într-o iarnă frumoasă , un brăduț adjectivele Caiete,
harnic și silitor mergea la școală. Era elev
descoperite.
ascultător. La matematică socotea pe acele
lui mici și ascuțite. Lângă el în bancă, era
un pin mic, fricos și leneș .”
-Se cere elevilor să sublinieze cu o
linie substantivele din text și cu două
linii cuvintele care exprimă însușirile Exercițiul
substantivelor.
O4 -Se grupează substantivele găsite Observația
după ceea ce exprimă ele apoi se scriu
cuvintele care arată însușirile acestora. Conversația
ființe: -brăduț harnic și ascultător;
-elev ascultător;
-pin mic, fricos și leneș;
lucruri: -acele mici și ascuțite;
fenomene ale naturii: -iarnă frumoasă.

-Prezint elevilor cea de-a doua Observarea


Citesc textul sistematică
planșă cu următorul text:

,, Într-o iarnă, un brăduț mergea la


școală. La matematică socotea pe acele lui. Exercițiul Frontal
Lângă el în bancă , era un pin.” Observă
diferențele Observația
-Cer elevilor să citească cu atenție dintre cele 2
textul de pe planșă și să spună ce texte Conversația
prezentate
diferență este între acest text și textul
anterior.
O5
- Se deduce astfel că adjectivele au
rolul de a îmbogăți și înfrumuseța
vorbirea.

Se cere elevilor să stabilească daca Răspund la Exercițiul Frontal Frontal


există o legătură între substantiv și întrebări. Individual Individual
adjectiv. Observația
Se scriu pe tablă următoarele propoziții Completează
Conversația
 Colindele.............. răsună pe enunțurile.
străzile................
 Marea .................... îl bucură pe
copilul ......................
 Parcul este plin de Analizează 2 Observarea
O4 copaci............... și adjective la sistematică
O2 frunze.............. alegere.
O1 Se observă astfel că între
substantiv și adjectiv există
acord în gen și număr și vor
analiza , la alegere, două
adjective.

Metoda cubului
Copiii dau cu zarul/ aleg un număr Formează Zar, Pe grupe
Munca în
pentru a se forma grupele. grupe, rezolvă cubul, fișe
sarcinile de echipă
Fiecare grupă primește câte o sarcină de
lucru (anexa 1) pe care le vom discuta lucru,
frontal după ce vor fi finalizate. colaboreză
Elevii vor primi câte o fișă cu Completează Exercițiul Fișa de Observarea
Obţinerea proverbe din care lipsesc cuvinte(anexa proverbele Munca lucru , Individual sistematică
7. performanţei O6 2). Vor completa proverbele cu corespunzător independentă caiete
5min adjectivele potrivite și vor lipi fișa în și lipesc fișa în
caiete. caiete.
Scriu adjective Exercițiul Post-it Individual Observarea
Li se oferă bilețele pe care vor scrie câte si le atașează sistematică
un adjectiv despre cum a fost lecția, în „Copacul Planșa
Asigurarea folosind adjective. adjectivelor” cu
8. feed-backului O3
4min ,,copacul
adjectivel
or ,,

Evaluarea Fac aprecieri verbale asupra participării Frontal


elevilor la lecţie şi evidenţiez elevii care Notează tema. Aprecierea
9. Activităţii au răspuns mai mult pe parcursul Individual verbală
Conversația
acesteia.
1min Se dă tema pentru acasă.

Anexa 1- CUBUL
GRUPA1 GRUPA 3
1. DESCRIE 3. ANALIZEAZĂ
Descrie substantivul iarna, adăugând adjective potrivite. Precizează numărul şi genul adjectivelor următoare:
Iarna geroasă, brazi înalți, ninsoare puternică.
Model: (floare) veselă= adjectiv, se acordă în gen și număr cu
substantivul floare, numărul singular,gen feminin
(iarna) geroasă = __________________________
_________________________________
(brazi) înalți = _________________________
_________________________________
(ninsoare) puternică = _________________________
____________________________

GRUPA 4
GRUPA 2
4. ASOCIAZĂ
2. COMPARĂ Acordă substantivul cu adjectivul potrivit:
Compară cele două coloane de adjective și scrieți numărul lor: Model:
minunată, falnic, veseli. fetiţă harnică
Model: cuminte (singular) – cuminţi (plural) pat moale
iarna cristalin
minunată – sarbatori geroasa
falnic – glas pustii
argintiu – cetina minunate
vesel - paduri verde
cenușiu-
GRUPA 5
5. APLICĂ
Scrie forma de plural a urmatoarelor substantive insotite de adjective:
Model: copil harnic –copii harnici
brad argintiu – ............................
nor cenusiu – ...........................
fulg pufos – ........................

GRUPA 6
6. ARGUMENTEAZĂ
Subliniază adjectivele din şirul următor şi explică de ce sunt adjective:
Model: cameră, curat, alb, viţel, gustos
roşu, geam, dulce, clopoţei,înalt, pătrate, zăpezi
Explicaţie: Cuvintele subliniate sunt adjective deoarece
______________________________
_______________________________________________________
Anexa 2

Completaţi următoarele proverbe cu


adjective potrivite:
Omul____________ de pâine nu duce dor.
Mâța _______________ zgârie rău.
Paza____________ trece primejdia___________.
Minciuna are picioare_______________.
Mărul_________ strică grămada de mere______.
(putred, bună, scurte, blândă, bune, rea,muncitor)
1. ,, Într-o iarnă frumoasă , un brăduț harnic și silitor mergea la școală.
Era elev ascultător. La matematică socotea pe acele lui mici și ascuțite.
Lângă el în bancă, era un pin mic, fricos și leneș .”

2. ,, Într-o iarnă, un brăduț mergea la școală.

La matematică socotea pe acele lui. Lângă el în bancă, era un pin.”

S-ar putea să vă placă și