Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECȚIE

Data:
Clasa: a V-a
Aria curriculară: Matematică și știinte ale naturii
Obiectul: Biologie
Unitatea de învățare: Grupe de viețuitoare
Subiectul: CIUPERCILE - Drojdiile si Mucegaiurile
Scopul lecției: fixarea si consolidarea cunostintelor privind structura, functiile si importanta
existentei ciupercilor:drojdiilor și mucegaiurilor

Competențe specifice:
1.1. Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene
2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan dat
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor
4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană

Obiective operaționale
La sfârșitul lecției elevii trebuie să fie capabili să realizeze următoarele:
O1  Să efectueze corect observarea la microscop a drojdiei de bere, a mucegaiului alb și
mucegaiului verde-albăstrui.
O2  Să indice mediul de viață al drojdiilor și mucegaiurilor.
O3  Să compare structura celulei bacteriene cu structura drojdiei de bere pentru a evidenția
caracterele de superioritate ale drojdiilor fațặ de bacterii.
O4 Să explice modul de hrănire al mucegaiurilor și drojdiilor, definind noțiunile de heterotrof
și autotrof, saprofit și parazit.
O5  Să precizeze modul de înmulțire a drojdiilor și mucegaiurilorr.
O6 Să evidențieze importanța drojdiilor și mucegaiurilor pentru mediu și om.
Tipul lecției: fomare de priceperi și deprinderi practice – varianta lecție bazată pe experiențe
de laborator.
Demersul didactic:
a. Resurse procedurale: - experimentul de laborator;
- observația;
- explicația;
-comparația
- modelarea;
- conversația euristică;
- demonstrația;
-învățarea prin descoperire.
-metoda RAI.

 b. Resurse materiale: - pentru fiecare elev: fișa de lucru, manualul, atlase, manual
digital;
-pentru fiecare grupă: planșe, modele individuale, microscoape, preparate
microscopice, lame, lamele, probe de borș,drojdie, zahăr, oțet sau lapte bătut; pâine, brânză
mucegăite, fructe mucegăite , pipete,laptop

b. Forma de organizare: frontal, individual și pe grupe.


c. Timp : 50 min
Evaluare: formativă, prin chestionare orală și prin rezolvarea sarcinilor din fișa de lucru și de
evaluare

Locul desfășurării: laboratorul de biologie.

Bibliografie:
1.Ciurchea Maria, Ciolac-Russu Anca, Iordache I. – Metodica predării științelor
biologice, Editura Didactică și Pedagogică, București 1982.
2.Dobran Floarea – Biologie. Manual pentru clasa a V a, Editura Teora, București 2000.
Ion I., Ulpina Maria Leu – Metodica predării-învățării biologiei. Editura Corson, Iași
2001.
3. Jeanina Cîrstoiu, Alexandrina-Dana Grasu, Biologie, manual pentru clasa a V-a, Editura
Litera, 2017, București
4.Nicoleta Rozalia Stătescu, Viorica Broască, Biologie, manual pentru clasa a V-a, Editura
Intuitex, 2017, București
5.Mohan Gh., Ardelean A., Mihail A., Biologie, manual pentru clasa a V-a, Editura
ALL,1997,
6.Popovici I., Moruzi C., Toma I. – Atlas Botanic, Editura Didactică și Pedagogică, București
2003.
7.Todor Virginia și colab. – Metodica predării biologiei la clasele V – VIII, EdituraDidactică
și Pedagogică, București 1979.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr Etapele lecţiei Obiective Activitatea desfăşurată Resurse Resurse Resurse Evaluare


de procedurale/ materiale temporal
Crt. Activitatea profesorului Activitatea elevilor
învățare forma de e
organizare
1 I.Organizarea Se face prezenţa, se pregătesc Își pregătesc cărțile și Conversația microscoape, 2 min
clasei mijloacele de învăţământ și se manualele euristică lame,
verifică dacă sunt condiții frontal lamele,lămâie
optime de desfășurare a lecției cu mucegai,
pâine cu
mucegai,
drojdie, pahare,
ac spatulat,
bisturiu, pipete,
serveţele
2. Reactualizarea Propune elevilor un joc - Participă la joc, pun Conversația Minge 5min Evaluare orală
cunoștințelor didactic : intrebări și dau
învățate ,,Răspunde,aruncă, răspunsuri, astfel reuşesc
anterior interoghează’’ ( RAI ) și astfel să înţeleagă mai bine
reactualizează cunostinţele din anumite noţiuni despre
lecţiile Regnul Monera și bacterii şi alge.
Regnul Protista .

3. Captarea - Prezintă elevilor un film despre - Urmăresc filmul cu -Conversaţia -Manual digital 3min
atenției Bacterii, Protiste, Ciuperci atentie şi recunosc euristică - internet
utilizând manualul digital; organismele din imaginile -Problema-
prezentate  tizarea

4. Anunţarea prezintă elevilor tema lecției şi elevii notează titlul lecției conversaţia -Manual 2 min
temei şi a obiectivele urmărite; în caiete; euristică
scopului lecției -explicaţia

3. II.Etapa Elevii sunt anuntați că vor trece Elevii au pe mesele de Conversaţia -manual 35 min
fundamentală  la o noua grupă de plante și lucru câte un microscop euristică -manual digital
anume: „Ciupercile - drojdiile (grupa de 2 elevi), lame, -Explicaţia -atlas botanic
și mucegaiurile” și vor trece pipete, drojdie, zahăr, Frontal
Prezentarea titlul lecției pe caiete. pahare, o lămâie, ac Activitate pe
noului spatulat, bisturiu și grupe
conținut, a - Pentru ca elevii să inţeleagă șervețele. Ei sunt pregătiți
sarcinilor de mai bine alcătuirea ciupercilor, pentru a observa la
învățare și modul de hrănire şi de inmulţire microscop drojdia de bere
conducerea al ciupercilor, profesorul și mucegaiulalb și
procesului imparte clasa in grupe de 2 elevi mucegaiul alb-albăstrui.
didactic. şi
distribuie fişe de lucru ; Elevii citesc fișa de lucru
-profesorul cere elevilor să și sub indrumarea
colaboreze în cadrul grupului; profesorului se stabilesc
sarcinile in cadrul grupei;

- Îndrumă elevii să realizeaze


preparate microscopice cu -Observații
drojdia de bere, mucegaiul alb şi Realizează preparate microscopice
mucegaiul verde- albăstrui; microscopice, observă la - Învăţarea
microscop și desenează; prin
descoperire
- Frontal și
Distribuie fișa de evaluare și pe grupe
dirijează completarea acesteia
de către elevi ;
O1 P. va cere elevilor să observe la Grupele de câte doi elevi Invătarea Microscop 10min Desenați drojdia
microscop drojdia de bere și vor realiza un preparat prin Lame de bere,mucegaiul
mucegaiul alb-albăstrui și să proaspăt cu o picătură de descoperire Soluție de apă alb și mucegaiul
deseneze ceea ce au observat apa indulcita in care s-a Observația cu zahăr și verde albăstrui
dizolvat puțină drojdie, și Comparația drojdie 2p
cu „praful” albăstrui de pe Frontal și pe Lămâie tăiată și
o bucată de lămâie care a grupe ținuta 3-4 zile
stat 3-4 zile intr-o pungă, intr-o pungă
pâine mucegăită. O vor Pipete
observa la microscop, o Planșe
desenează și o compară cu Manual
planșele primite sau cu
fotografia din manual.
O2 Profesorul prezintă răspândirea Elevii vor preciza locurile Conversația Manual 5min 2. Indicați mediul
ciupecilor și solicită elevilor să-i deosebite unde au citit ca euristică Planșe de viață al
răspundă la întrebări. trăiesc drojdiile și Observația ciupercilor :
mucegaiurile. Se notează Explicația Atlas botanic drojdia de bere și
pe caiete. mucegaiurile.
1p.
O3 Profesorul va explica alcătuirea Elevii iși vor aminti Conversația Manual 5 min. 3. Desenați
drojdiei și a mucegaiurilor, se componentele unei celule euristică alctuirea
notează pe tablă și apoi se vegetale, vor scrie și vor Planse organismului
desenează comparativ structura desena pe caiete odată cu Observația celor două
celor două ciuperci. P. Atlas botanic ciuperci și scrie
Explicația pe legendă.
Profesorul cere elevilor să Elevii vor preciza cum
explice noțiunile de este nucleul la celula Comparația 2p
organism procariot și eucariot. vegetală și îsi vor nota pe
caiete. Problematiza 4. Fă o
-rea comparație intre
celula bacteriană
Demonstrația și cea a
ciupercilor
studiate. Precizați
asemănările și
deosebirile.

1p.

5.Definiți
termenii de
procariot si
eucariot.

1p
O4 Profesorul dirijează elevii să Elevii vor preciza modul Problemati- Manual 5min 6. Denumți modul
reactualizeze cunoștințele despre cum se hrănesc plantele zarea de hrănire al
nutriția plantelor verzi, apoi ii verzi, adică prin Planșe drojdiei de bere și
pune in situatia problemă de a fotosinteză, deoarece au Demonstrația mucegaiul alb-
explica modul de hrănire a in celula lor (la frunza) Atlas botanic albăstrui.
ciupercilor in lipsa clorofilei. clorofilă. Comparația
1p
Elevii vor rezolva Observația
problema ridicată de
profesor amintindu-și de Conversația
nutriția bacteriilor. euristică

Elevii explică apoi in ce Explicația


constă nutriția heterotrofă,
saprofită și parazită, frontal
exemplificând cu exemple
de bacterii din ambele
categorii.

Elevii își notează pe


caiete

O5 Profesorul cere elevilor să-și Elevii vor prezenta Conversația Manual 5min 7. Precizați cum
amintească cum se inmulțesc organele de inmulțire euristică Planșe se inmulțesc
plantele superioare. sexuată la plantele cu Explicația ciupercile.
Profesorul explică apoi și scrie flori. Vor scrie pe tabla. Observația 0,5p.
pe tablă cum se inmulțesc Frontal
ciupercile:prin inmugurire și
spori.

O6 Profesoru folosind planșa și Elevii vor preciza Problemati- Manual 5 min. 8. Sunt importante
manualul va dirija elevii. sa importanța ciupercilor și zarea Planse ciupercile pentru
deducă singuri importanța își vor nota in caiete. Observația referate viata noastra?
ciupercilor. Explicația 0,5p
Profesorul precizează că Conversația
ciupercile pot fi folositoare dar euristic
și dăunătoare, insistând asupra Frontal
măsurilor ce trebuiesc luate individual
pentru a evita apariția și
dezvoltarea acestora.

4. III. Etapa Elevii răspund pe Conversația Fișa de evaluare 2 min


finală parcursul lectiei predate la
itemurile incluse
Fixarea la EVALUARE din
cunoștințelor/ planul de desfășurare a
asigurarea lectiei și se autoevaluează
feedback-ului
Încheierea NOTAREA: Se face in funcție La sfarsitul activitatii, Conversația 1min
activității/ de răspunsurile date, de elevii vor primi ca tema
Tema pentru conexiunile pe care le realizează să realizeze un referat cu
acasă in prezentarea și argumentarea tema: „Lupta cu
unor situații problemă create de ciupercile” in care vor
profesor și in folosirea unor analiza modalitatea de
materiale suplimentare: referate, apărare a omului față de
reviste, atlase. acțiunea daunătoare a
unor ciuperci.
CIUPERCI
DROJDII ȘI MUCEGAIURI

SCHEMA LECȚIEI
1. Drojdia de bere
 Mediul de viață: acvatic și teresru
 Alcătuirea drojdiilor:
corpul= tal, dar in cazul ciupercilor se numeste miceliu alcătuit din hife
 membrana
 citoplasma;
 nucleul   „adevărat”= eucariotă (caracter de superioritate față de bacterii)
Hrănirea: heterotrofă saprofită parazită
 Înmulțirea:
 în condiții favorabile, prin inmugurire;
 în condiții nefavorabile, prin spor;i
 Importanță: folositoare – dospirea aluaturilor; fermentația alcoolică ( face posibilă transformarea
malțului în bere, a mustului în vin);

2. Mucegaiurile : Mucegaiul alb și mucegaiul verde albăstrui


 Sunt heterotrofe saprofite

Mucegaiul alb Mucegaiul verde albăstrui


Mediul de viata: locuri umede, intunecoase, pe alimente,
pe pâine, pe haine Mediul de viata: pe alimente tinute in locuri calduroase si
umede

Alcătuirea : unicelulare,hife care formează miceliu, Alcătuire: hife pluricelulare care formează miceliu,
sporangi cu spori sporangi in formă de ciucure

Hrănire: heterotrof saprofit Hrănire: heterotrof saprofit

Inmultirea : prin spori ce se găsesc in sporangi globuloși Inmultirea : prin spori ce se găsesc in sporangi globuloși
Importanța: dăunatoare Importanţa: prepararea antibioticelor

Ciuperci parazite - produc boli la plante, animale, oameni.


Nume și prenume: ...................................
Clasa: ..........................
Data: ......................................
FIŞĂ DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Tema lucrării: Observarea macro- și microscopică a ciupercilor
Materiale necesare: Lame permanente sau incluziuni cu reprezentanţi din fungi (ciuperci), pipete, bisturiu, zahăr, drojdie
de bere/vin, cultură de mucegaiuri
Desfășurarea lucrării:

ORGANISME MODUL DE LUCRU EVIDENŢIEREA CONCLUZII


OBSERVATE STRUCTURII
ORGANISMULUI
OBSERVAT (DESEN)
I. CIUPERCI Drojdia de bere se dizolvă în apă a structura ............................
a) observarea cu puțin zahăr, se pune cu pipeta , nutriţie........................,
celulelor de drojdie pe lamă şi se observă la rol în
de bere microscop. ..........................................
Au formă ............................. şi
culoare alb-gălbuie.

Ciuperci...........................,
b) observarea Se observă structura miceliului b rol în .............................
structurii la şi a organelor de înmulțire la
mucegaiuri mucegaiurile ce se dezvoltă pe
diferite medii organice (pâine,
fructe etc.)
Nume și prenume: ......................
Clasa: ..........................
Data: ......................................
FIȘA DE LUCRU - DROJDIILE

Ciupercile sunt organisme lipsite de clorofilă (pigment verde cu rol în hrănirea plantelor verzi) deci nu pot realiza
fotosinteza.
Ciupercile se hrănesc heterotrof = cu substanțe organice gata preparate luate din mediul de viață.
Unele ciuperci sunt saprofite (se hrănesc din substanțele organice din mediu), altele sunt parazite (își procură hrana din
corpuri vii).
Observarea modului de hrănire al drojdiilor
Forma de organizare : lucru în echipe de 2elevi
Materiale necesare:
- Material biologic natural: drojdie de bere (de la magazin)
- Alte materiale: apă, pliculețe cu zahăr și sare, 3 sticle de plastic de 500 ml (reciclate), cerneală albastră, baloane de
plastic, câteva bucățele de sfoară, pahar de plastic, baghetă de sticlă
- Aparat foto

Mod de lucru:
- Puneți 100 ml de apă în fiecare sticlă de plastic și numerotați cu un marker sticlele cu numere de la 1 la 3
- Urmați instrucțiunile din tabelul de mai jos:

sticla Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3


1 Dizolvați în apă un pliculeț Luați o bucățică de drojdie Acoperiți gura fiecărei
de zahăr de mărimea unei bomboane sticle cu un balon, fixat cu
și dizolvați-o în puțină apă sfoară
folosind instrumentele de pe
masa de lucru (pahar,
baghetă) = plasând drojdia
în apă le reactivăm
metabolismul, ele vor trece
din starea de repaus în
starea activă;
2 Dizolvați puțină sare Adăugați drojdia dizolvată Acoperiți gura fiecărei
Atenție ! În fiecare sticlă sticle cu un balon, fixat cu
veți pune o cantitate egală sfoară
de drojdie
3 Lăsați apa simplă Adăugați drojdia dizolvată Acoperiți gura fiecărei
sticle cu un balon, fixat cu
sfoară

Realizarea observațiilor:
- din 10 în 10 minute observați atât sticlele cât și baloanele,
- faceți câte o fotografie, fotografiile se pot insera în portofoliul elevului
- notați mai jos observațiile voastre

Timp Sticla1 Sticla2 Sticla3


10min
20 min
30 min
- Discutați cu membrii echipei despre concluziile voastre și notați rezultatul experimentului vostru! - Împărtășiți la nivelul
clasei concluziile, formulați opinii generale
Nume și prenume: ...................................
Clasa: ..........................
Data: ......................................
FIȘĂ DE LUCRU - MUCEGAIURILE
FORMA DE ORGANIZARE: lucrare practică realizată în echipe de 4 elevi
MATERIALE NECESARE:
- Material biologic natural: pâine, brânză mucegăite, fructe mucegăite
- Instrumente: lupe, microscoape, lame, lamele, pipetă, pensă
- Alte materiale: șervețele umede ( pentru curățat mâinile), apă, tăvițe albe de plastic

MOD DE LUCRU:
- Observați fiecare dintre voi, cu ajutorul lupei, aspectul mucegaiului de pe alimente: o pâslă de fire albe ce pătrunde și în
interiorul alimentelor;
- Mirosiți alimentele, fără a le apropia prea tare de nas sau gură, pentru a observa mirosul specific al mucegaiurilor;
- Separați în două grupe alimente cu mucegai alb și alimente cu mucegai albastru-verzui, plasându-le în cele 2 tăvițe albe
de pe masă;
- Fiecare elev va realiza câte un preparat proaspăt după modelul de mai jos, astfel încât la fiecare masă să aveți 2
preparate microscopice cu mucegai alb și 2 preparate microscopice cu mucegai albastru-verzui;
- Se detașează, cu ajutorul unei pense, o porțiune din mucegaiul de pe alimente mucegăite;
- Se fac preparate proaspete: se plasează porțiunea de mucegai pe o lamă de sticlă curată, se adaugă o picătură de apă, se
pune lamela deasupra ( se poziționează mai întâi în unghi ascuțit față de lamă și se lasă pe lamă cu atenție să nu prindeți
aer între lamelă și lamă) și se analizează la microscopul optic, mai întâi cu obiectivul de 10 apoi cu 40;
- La microscop se observă o pâslă fină de fire, care reprezintă corpul mucegaiului;
- Firele se numesc = hife iar întregul corp al mucegaiului este denumit miceliu;
- Caută să identifici în preparatul tău formațiunile care se formează în vârful unor hife, acestea sunt denumite sporangi,
deoarece în ele se diferențiază sporii cu rol în înmulțirea mucegaiurilor;
- Desenează mai jos ceea ce ai observat la microscop în preparatul cu mucegai alb și cu mucegai albastru-verzui

CONCLUZII:
Completați spațiile punctate din textul de mai jos:
- Mucegaiurile sunt organisme cu una sau mai multe celule componente.
- Mucegaiul alb are sporangii de formă ..............................., iar mucegaiul albastru-verzui are sporangii de
formă ...............................
- Ambele tipuri de mucegaiuri se înmulțesc prin ..........................................
- Sporii sunt rezistenți la ...............................................................................
- Mucegaiurile nu își pot prepara singure substanțele organice, ele se hrănesc cu substanțe organice din diferite medii=
hrănire heterotrofă;
- Au rol ..................................