Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățământ:
Profesor:
Clasa: a V a
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Obiectul: Biologie
Unitatea de învățare: Grupe de viețutoare
Titlul lecției: Animale vertebrate - Recapitulare
Tipul lecției: Lecție de recapitulare, sistematizare – varianta bazată pe schemă
recapitulativă
Scopul lecției: Reorganizarea și sistematizarea cunoștințelor despre caracterele generale
ale principalelor grupe de vertebrate și a adaptărilor acestora la mediul de viață.

Competențe specifice:
1.1. Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene
2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan dat
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor
4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană

Obiective operaționale:
O1 - Să identifice pe materialul biologic specii de vertebrate studiate;
O2 - Să recunoască grupa din care fac parte speciile identificate, pe baza analizei caracterelor
acestora;
O3- Să ilustreze diversitatea vertebratelor studiate prin evidențierea caracterelor de deosebire
pe care le prezintă;
O4- Să dovedească unitatea vertebratelor studiate prin evidențierea asemănărilor pe care le
prezintă.
O5 - Să precizeze modalităţile de deplasare ale mamiferelor;
O6 - Să clasifice mamiferele după modul de hrănire,inmultire etc.

Demersul didactic:
a. Resurse procedurale:
- conversația euristică;
- observația;
- descoperirea inductivă;
- demonstrația;
- explicația
b. Resurse materiale:
 videoproiector
 preparate în formol;
 atlase zoologice;
 manualul;
 enciclopedii;
 postere;
 schelet de amfibian, mamifer, pasăre,reptilă.
c. Forma de activitate: frontal, individual, pe grupe
Evaluare: formativă prin chestionare orală, prin fișă de evaluare, jocuri interactive
Locul desfășurării: laboratorul de biologie.
Bibliografie:
- Ciurchea Maria, Ciolac-Russu Anca, Iordache I. – Metodica predării științelor
biologice, Editura Didactică și Pedagogică, București 1982.
- Dobran Floarea – Biologie Manual pentru clasa a V a, Editura Teora, București
2000.
- Ion I., Ulpia Maria Leu – Metodica predării-învățării biologiei, Editura Corson,
Iași 2001.
- Popovici I., Moruzi C., Toma I., - Atlas Botanic, Editura Didactică și Pedagogică,
București 2003
DESFĂŞURAREA LECŢIE
Nr Etapele lecției Obiective de Activitatea desfășurată Resurse
crt. învățare procedurale/
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
forma de
organizare
1. Organizarea Notează în catalog elevii Își pregătesc cărțile și Conversația
clasei absenți și verifică dacă caietele. euristică
sunt condiții optime de Frontală
desfășurare a orei
Pregătește materialul
didactic necesar pentru
desfășurarea lecției.
2. Captarea și Conversatia V
menținerea -Elevii au fost anunțați -Ascultă explicațiile Exercițiul P
atenției de la ora precedentă în profesorului. Frontală A
legătură cu desfășurarea z
unei lecții de
recapitulare,
sistematizare,
consolidare a
cunoștințelor din tema
„Animale vertebrate ”.
Anunță elevii că lecția de
recapitulare care a fost
anunțată din ora
precedentă o vor
desfășura sub forma unui
joc interactiv.
-Atenționează elevii,să
urmărească o prezentare
power point și să incerce
să recunoască un numar
cât mai mare de animale.

3. Prezentarea - Anuță și scrie pe tablă -Urmăresc obiectivele Conversatia t


obiectivelore tema lecției și prezintă lecției. Explicatia a
urmărite obiectivele pe care elevii Frontală e
trebuie să le cunoască la
terminarea lecției.

4. Dirijarea - Anunță elevii că vor Conversatia P


invatarii realiza recapitularea Explicatia f
a.Prezentarea noțiunilor despre tema Demonstratia F
conţinutului ce dată conform planului Problematizare C
urmează a fi de recapitulare prezentat Activitate pe M
recapitulat, în ora anterioară grupe C
sistematizat şi Împarte elevii în 5 grupe c
evaluat și prin tragere la sorți -Se grupează și prin V
repartizează fiecărei tragere la sorți C
grupe de elevi o grupă de primesc o anumită T
vertebrate. grupă de vertebrate.

b.Recapitularea O1 - Distribuie fiecărei -Se gândesc și


și sistematizarea O2 grupe de elevi preparate formulează întrebări
cunoștințelor O3 în formol cu pe care le adresează
O4 reprezentanți ai grupei pe colegilor din celelalte
O5 care o reprezintă( crap, grupe.
O6 broasca de lac, șopârla
verde, șarpele de casă, -Completează pe
porumbelul, iepurele, caiete planul de
cârtița, liliacul) pentru a-i recapitulare cu
ajuta în timpul caracterele
concursului. vertebratelor ce
rezultă din
- Sub forma unui joc răspunsurile date de ei
interactiv solicită elevilor în timpul concursului.
să adreseze întrebări
celorlalte grupe pentru a -Răspund la întrebări
desprinde reprezentanții accentuând
principalelor grupe de caracteristicile
vertebrate,adaptări ale vertebratelor ce
acestora la mediile de dovedesc evoluția unei
viață variate în care grupe din cealaltă
trăiesc(aerian, terestru, grupă.
acvatic),tipul de
respirație pe care îl
prezintă,locomoția,
hrănirea și înmulțirea.

- Realizează pe tablă un
tabel recapitulativ în care -Enumeră
notează principalele caracteristicile
caracteristici ale maimuțelor ce le
vertebratelor, ce rezultă aseamănă cu omul și
din răspunsurile date de caracterele omului ce-l
elevi. fac superior maimuței.

- Solicită elevilor ca din -Pentru fiecare


întrebările pe care le vor răspuns corect grupa
adresa colegilor să se va primi o bulină roz
desprindă caracterele iar pentru fiecare
generale ale grupelor de răspuns greșit o bulină
vertebrate, principalii gri astfel încât la
reprezentanți și adaptări terminarea
ale acestora la mediul de concursului se va
viață. stabili o grupă
Pentru realizarea câștigătoare.
clasamentului
concursului pregătește
din timp o planșă pe care
sunt reprezentante
grupele de vertebrate la
care atașează câte o„față
zâmbitoare” pentru
fiecare răspuns corect și
câte o bulină gri cu o
„față supărată” pentru
fiecare răspuns greșit dat
de elevii, care reprezintă
respectiva
grupă de vertebrate. La
finalul concursului
verifică punctajul obținut
și desemnează grupa
câștigătoare.
5. Asigurarea feed- -Inventariază -Răspund la întrebări Conversația
back-ului principalele informații și observând materialul
Problematizare
elevilor prin solicită elevilor să dea conservat în formol și
Activitate
raportarea la răspunsuri rapide,clare, atlasele zoologice.
frontală
obiectivele concrete prin care
propuse iniţial, verifică modul în care s-
cu solicitarea au atins obiectivele
elevilor operaționale

6. Obținerea O2 Prezentarea de imagini la -Răspund la întrebări Problematizarea V


performanțelor videoproiector cu diferite observând materialul Conversația
mamifere prezentat Activitate
(altele decat cele de pe frontală
planse și din grupele
avute) solicitand elevilor
să identifice mamiferele
și să le incadreze în
categoriile
corespunzatoare ,fixând
astfel cunoștințele
obținute pe parcursul
lectiei.
Li se solicită
reprezentanților grupelor
de elevi să prezinte
concluziile la care au
ajuns insistând asupra
informațiilor noi pentru a
fi fixate de elevi.
7. Asigurarea O3 Pentru fixarea Completează fișa de Activitate
retenţiei şi O5 cunostintelor solicita lucru individuală
transferul de O6 elevilor sa completeze si
cunoștințe ei in bancă fișa de lucru
cu schema lecției pe
baza răspunsurilor date
in timpul prezentării.
Periodic se realizează
fixarea parțială a
noțiunilor prin întrebări
ce necesită
argumentare ,insistând
asupra aspectelor cu
importanță majoră.

8. Încheierea lecției Notează elevii activi , in Notează in caiete tema Conversația


/Tema pentru cadrul fiecărei grupe și dată
acasă care au realizat corect
activitățile pe tot
parcursul orei.
PLAN DE RECAPITULARE
ANIMALE VERTEBRATE – RECAPITULARE

Grupa de Exemple Adaptări la Înveliș Locomoția Respirația Hr


vertebrate mediile de extern
viață(terestru
, aerian,
acvatic)
Pești
Amfibieni
Reptile
Păsări
Mamifere
SCHEMA LECȚIEI
ANIMALE VERTEBRATE – RECAPITULARE
Vertebratele sunt animale caraterizate prin prezenţa coloanei vertebrale şi a unui schelet osos intern.
Ele au medii de viaţă diferite, iar în funcţie de gradul de evoluție se clasifică astfel:

Grupa de Exemple Înveliș extern Locomoția Respirația Hrănirea


vertebrate
Pești Crapul piele subțire înot branhii protejate de omnivor -
Știuca protejată de solzi opercule -
Somnul flexibili
Rechinul
Amfibieni Broasca de lac piele subțire bogat înot și plămâni și piele omnivor -
vascularizată sărituri -
m
Reptile Șopârla piele acoperită cu târâre plămâni insectivor -
Șarpele solzi cornoși carnivor -
Crocodilul de Nil erbivor
Broască țestoasă

Păsări Porumbelul pene zbor plămâni erbivor -


Găina omnivor -
Rața
Barza
Mamifere Ornitorincul păr mers plămâni erbivor -
Cangurul zbor carnivor h
Cârtița sărituri omnivor
Liliacul
Pisica
Vaca
Porcul
Maimuțele

CLASAMENT
Grupa de vertebrate
PEȘTI ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
AMFIBIENI ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺
REPTILE ☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺
PĂSĂRI ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
MAMIFERE ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺
FIȘĂ DE LUCRU

Rezolvaţi următoarele cerinţe pe baza celor studiate din manualul de biologie şi celelalte surse
indicate.

1. Identifică trei caractere generale ale peştilor:


a………………………………………………………………………………………………………………
b………………………………………………………………………………………………………………
c……………………………………………………………………………………………………………..

2. Amfibienii au respiratie………………,realizată prin……………………………. şi prin………………………….


Aceste vertebrate sunt legate de apă prin……………………………………,care se realizează printr-un
proces de transformare numit……………………………………….
Sunt vertebrate……………………….,pentru că au……………………. membre.

3. Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului…………………….,care respiră prin


………………………..şi au pielea……………………Unele au ………………………….,altele nu au
……………………..fiind denumite apode ex serpii.Temperatura corpului este ……………………….

4. Păsările sunt vertebrate………………………..adaptate mediului……………………


Membrele……………… s-au tranformat în …………………Temperatura corpului
este………………………………………….. Respiră prin………………… După felul hranei se clasifică în:
……......................,……………………………………,…………………………..,………………………………………………

5. Mamiferele sunt……………………………tetrapode pentru că …………….pui vii pe care îi hrănesc cu


lapte. Pielea produce structuri cu rol de……………………………După modul de hrănire pot fi:
carnivore,……………………….,insectivore, …………………………..şi……………………...Ornitorincul este
un mamifer…………………………,deoarece…………………………………………….
Tigrul este un mamifer…………………………………….deoarece naşte pui vii.