Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECȚIE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
PROFESOR:
DATA:
CLASA: a V-a
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
DISCIPLINA: Biologie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Grupe de viețuitoare
TEMA LECȚIEI:Lichenii

SCOPUL LECȚIEI: Cunoașterea de către elevi a principalelor informați privind mediul de


viață, structura şi importanţa existenţei lichenilor, în vederea formării unor noțiuni cu caracter
operațional, necesare înțelegerii modului de viață al acestei categorii de organisme.

COMPETENȚE GENERALE
 1.Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor cu instrumente și
metode științifice.
 2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale.
 3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a
creativității.
 4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții.

COMPETENTE SPECIFICE
 1.1 Extragerea informaţilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene;
 2.1 Organizarea informaţiilor ştinţifice după un plan dat;
 2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală şi
scrisă;
 3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor;
 4.1 Utilzarea achiziţiilor din domeniul biologiei în viaţa cotidiană;

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
 O1- Să identifice mediul de viață al lichenilor
 O2- Să descrie alcătuirea unui lichen
 O3- Să prezinte cum se înmulțesc lichenii
 O4-Să enumere reprezentanți din categoria lichenilor
 O5- Să precizeze importanța lichenilor pentru mediu şi om, enumerând cel puţin doua
domenii de utilizare.
RESURSE
PROCEDURALE MATERIALE TEMPORALE
 Observația  Manualul  50 minute
 Conversaţia  Atlase botanice
euristică,  Prezentare ppt
 Explicaţia,  Videoproiector și laptop
 Expunerea  Preparat microscopic,
 Explozia  Microscop ,
stelară  Film didactic
 Cretă colorată
 Material biologic vegetal,
lupe
TIPUL LECȚIEI: - mixtă
FORMA DE ORGANIZARE A CLASEI: frontală, pe grupe și individuală
LOCUL DE DESFĂȘURARE:- sala de clasa

BIBLIOGRAFIE:
 Jeanina Alexandrina-Dana, Cîrstoiu Grasu, Biologie, Manual pentru clasa a V-a,
Editura Litera- 2017;
 Coordonator -Mariana Mustață, Autori- Calciu Katalin Agnes, Chetronie Valentina
Cristina, Ghețeu Mariela, Măcrineanu Mihaela, Pavăl Danusia, Vrânceanu Anișoara-
Ghid metodico-științific de aplicare a programei școlare pentru clasa a-V-a, Editura
EUROPLUS, Galați, 2017
 Iuliana Alina Sprâncenea, Florina Claudia Ghițulescu, Adina Grigore, Biologie pentru
clasa a V-a, Caiet de lucru, Editura Ars Libri , Argeș 2017;
 Viorel Lazăr, Mariana Nicolae, Lectia – forma de baza a organizarii procesului de
predare-invatare-evaluare la disciplina biologie, Editura Arves -2007
 Naela Costica-Metodica predarii biologiei , Editura Graphys Iasi 2008;
DESFĂŞURAREA LECŢIE

Nr Etapele lecției Obiective Activitatea desfășurată Resurse Resurse Resurse Mod de


crt. de învățare Activitatea Activitatea elevilor procedurale materiale temporale evaluare
profesorului
1. Organizarea Notează în catalog Își pregătesc cărțile și Conversația 3 min
clasei elevii absenți și caietele. euristică
verifică dacă sunt
condiții optime de
desfășurare a orei
Pregătește materialul
didactic necesar pentru
desfășurarea lecției.
2. Verificarea Solicită elevilor să Elevii se gândesc și Fișa cu 6 min Scrisă
cunoştinţelor completeze fișa cu completează fișa cu Conversația Explozia
din lectia Explozia stelară care Explozia stelară (anexa Expunerea stelară
anterioară
cuprinde întrebări 1)
despre cunoștințele
dobândite în lecția
anterioară.
Anunță elevii că vor Ascultă provocarea Fișa cu
rezolva o provocare biologică și răspund la provocarea 5 min Orală
biologică. Distribuie întrebările din fișa de biologică.
fișa de lucru si solicită lucru. (anexa 2)
elevilor să-și exprime
propria opinie.

3. Captarea Solicită elevilor să Elevii analizează Conversația Material


atenţiei observe materialul materialul vegetal și vegetal 3 min
biologic natural de pe imaginile proiectate de Prezentare
mese, imaginile profesor. ppt
proiectate și să deducă Emit ipoteze cu privire Video-
la tema studiată. proiector
despre ce vor studia .

4. Anunțarea Anunță că vor studia Urmăresc obiectivele Conversația 3 min


obiectivelor despre Licheni. Scrie de învățare.
urmărite pe tablă titlul lecției și Notează titlul lecției
prezintă obiectivele de în caiete.
realizat pe parcursul
lecției.
5. Dirijarea O1 Făcând apel la Analizează imaginile și Conversația Prezentare 3 min
învăţării cunoștințele elevilor și precizează mediul de ppt
folosind diferite viață al lichenilor. Video-
proiector
imagini, solicită
acestora să prezinte
mediul de viață al
lichenilor.
Colaborând cu elevii și Analizează imaginile Conversația Preparat 4 min
analizând sectiunea din atlase, din manual microscopic
O2 prin lichen, imaginile și cele proiectate de Microscop
Manual
din manual și din profesor iar pe baza
Atlas
atlasul botanic, dar si acestora stabilesc botanic
cele proiectate pe alcătuirea unui lichen. Prezentare
ecran stabilește Completează schema ppt
alcătuirea unui lichen. pe caiete. Video-
Completează schema proiector
pe tabla.
Întrebă elevii de ce Elevii emit ipoteze iar
cele două organisme apoi ascultă explicația Conversația 4 min
stau împreună. profesorului. Explicația
Explică elevilor de ce
cele două organisme se
asociază și cum se
ajută reciproc
(simbioza).
O3 Explică folosind Urmăresc imaginile și
imaginile din atlas cum ascultă explicațiile Conversația Prezentare 4 min
se înmulțesc lichenii. profesorului. Explicația ppt
Video-
Completează schema Completează schema
proiector
lecției lecției
Solicită elevilor să
O4 analizeze materialul Elevii analizează
vegetal, imaginile materialul vegetal, Conversația Material 2 min
proiectate și să imaginile proiectate și vegetal
enumere exemple de enumeră licheni. Prezentare
ppt
licheni.
Prezintă importanța
lichenilor făcănd apel Ascultă informațiile cu
O5 la cunoștințele elevilor. privire la importanța Conversația Prezentare 5 min
lichenilor și Expunerea ppt
completează schema pe
caiet.
6. Obținerea Pentru fixarea Vizualizează filmul Expunerea Film 3 min Orală
performanței și cunoștințelor solicită didactic și didactic
Conversația
asigurarea elevilor să urmărească răspund la întrebări Atlase
feed-back-ului utilizând și imaginile botanice
un film didactic cu
elevilor proiectate, atlasele Manualul
tema-Lichenii botanice, imaginile din Material
Inventariază manual și materialul biologic
principalele informații biologic natural. vegetal
și observații cerând
elevilor să dea
răspunsuri rapide, clare
și concrete
7. Anunțarea Prin fișa de evaluare Se gândesc și Conversația Fișa de Scrisă
temei pentru completează fișa de evaluare 5 min
Noteaza în catalog
acasă evaluare (anexa 3)
elevii care au fost
Evaluarea
activi pe tot parcursul
performanței
orei

Anexa 1

Cine ajută la dospirea aluaturilor și


la transformarea mustului în vin?
Cine formează miceliul ciupercii?
CINE?
Unde trăiesc
Ce importanță ciupercile?
au ciupercile ?
CE? UNDE?
?

CIUPERCILE

Când te-ai intoxicat


De ce ciupercile nu
cu ciuperci ce trebuie
să faci? își pot produce
CÂND? DE CE ?
singure hrana?
Lichenii fac parte tot din talofite deoarece corpul lor nu prezintă organe.
Mediul de viață: sunt foarte răspândiți în natură, găsindu-se de la câmpie până în zonele alpine chiar și în locurile cu clima cea mai aspră.
Îi întâlnim pe diferite substaturi:- scoarța copacilor, stânci, pietre, ziduri, pe acoperișurile din lemn etc.
Alcatuirea corpului: - au forme și culori diferite

- cuprind - hifele unei ciuperci

- celulele unei alge verzi unicelulare sau albastre

Lichenii se prind de substrat cu ajutorul unor fire subțiri numite rizine.

Ciuperca absoarbe apa și săruri minerale din mediu→ astfel apară alga de uscăciune
simbioză
Alga are clorofilă și produce substanțe hrănitoare pe care le folosește și ciuperca

Hranirea: autotrofă

Înmultirea: a) vegetativă prin fragmente de tal

prin mici ghemulețe care conțin câteva hife și celule de algă

b) asexuată- prin spori


Reprezentanți: lichenul galben, lichenul renului, mătreața bradului, lichenul verde-cenușiu etc.
Importanță:
o formează primul strat de sol;
o unii licheni sunt comestibili, dar alții sunt foarte otrăvitori;
o constituie hrană pentru unele animale erbivore;
o din unii licheni se extrag substanțe folosite în obținerea unor medicamente sau a parfumurilor fine.
o absența lichenilor indică un mediu poluat.
Anexa 2

La pregătirea aluatului pentru pâine sau pizza se folosește drojdia de bere. Aceasta se pregătește în prealabil sub forma unui amestec cu
două lingurițe de zahăr și puțină apă caldă. Acest preparat se adaugă peste făină, se amestecă și se pune la dospit, de obicei lăngă o sursă de
căldură.

Ce rol credeți că are zahărul?

De ce credeți că apa trebuie să fie caldă?

De ce se recomandă ca dospirea să se realizeze la căldură?

Ce s-ar întâmpla cu aluatul dacă ar fi pus la dospit în frigider? Cum explicați?


DATA…………………….......

NUME………………………...

PRENUME……………….......
Anexa 3
CLASA………………………..

I. Completează spațiile punctate:

Lichenii fac parte tot din ...........................deoarece corpul lor nu prezintă.........................................


Lichenii sunt .......................................rezultate din asocierea obligatorie dintr-o .............................și o
.......................,verde,..................................sau................................
Lichenii au forme si..............................diferite, se prind de substrat cu ajutorul unor fire subțiri numite ............................... iar hrănire
este .......................................... 5 puncte
II. Dintre imaginile de mai jos, încercuieste-le pe acelea care aparţin lichenilor. Cum se numesc lichenii identificați?

2 puncte
III. Prezentați în patru propoziții importanța lichenilor. 2 puncte

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
............................

Timp de lucru 5 minute


Se acordă un punct din oficiu
Succes