Sunteți pe pagina 1din 16

\D/:

.J J •·
0. _~· :·
~/n
~
,1
. '"•
··
;_1 J li . 3fi FL~·. ·. "
. A..;lt~;J. ~!r.1 - --.:_ ·~-_j 1 MAI 1875·

! . ALJHN A. PINDUL UI
LITERATURA, SCIH\ŢE ŞI ARTE.
Poesia populară la Muntenegrenr, Bos- în cart s'an produs, am fi înclinaţi
niaci, Serbl, Albanesi şi Macedoneni. a crede ca sunt averea aceluiaşi po-
por.
Cu cat comunicaţiile devin mal fa- leca un specimen din imaginaţia
cile, cu cat relaţiile comerciale se şi simţimîntul j\luntenegrenilor1 care
îmulţesc, cu atat simţim mal mult ne- insuşesce, în miniatura, t6te carac-
cesitatea d'a cunosce poporele cu terele poporelor vecine. S'ar putea
cart suntem în contact sau vecinatate. Qice ca serbul de la Pasaroviţ, bos-
~imic nu ne ajuta sa cunoscem mal niacul de la Coprivno, muntenegre-
bine un popor, de cat producţiile nul de Ia Budna, albanesul de la
poetice, acele isbucnin naturale ale Croia şi macedonenul dP. la Roma-
geniului set! ; într' însele aflam ca în- nova an conlucrat împreuna la fa-
tr'un microcosm, trecutul, aspiraţiile, cerea lut. Acest specimen este liiSU-
simţimintele şi aptitudinele acelui po- ,.titorl'a luf JJJuxim Cernoiet'icr, nepotul
por. De \·r'o patru-<;iecl de ani, cri- lui Radu ~egru din Romania:
tica moderna., propun~ndu'şl a înve- "lvan Cernoievicl a plecat d'acasa,
dera solidaritatea şi rudirea care face plutesce pe albastra mare 1 incarcat
o singura familie din naţiile demne cu tesaure ; se duce a cere mana fi-
de vieţa, - 'şi-a indreptat cea mal cel dogelul Veneţiel pentru l\laxim,
mare atenţie catre acesta parte a ac- fiul sen. Dogele întîmpina propune-
tivitaţel umane. Salba de margari- rile lui cu mandrie; dar Ivan, tare
tarele poetice din valea Carpaţilor, în resoluţie, remane la curtea princi-
culese, curaţite de rugina timpului şi pelui latin trei ani. Dupe ce regele
înşirate cu o maiestrie admirabila şi 'şl-a secat t6te tesaur~Ie, dogele '1
o iubire filiala de filomela l\loldovel, acorda mana frum6sel feciore şi pri-
d. Alesandri, este un resultat al a- mesce inelul de fidanţare.
cestei direcţii data de cel mat mari "El regulara ceremonia nunţel; se
savanţi al secululul nostru. Prin a· învoira ca eroul serb sa se întorca
ceste producţii ne-am facut cunos- în patria lui şi anul viitor, dupe se-
cuţi şi stimaţi. Europa cttindu-le, s'a cerişul campilor şi culesul viilor, sa
convins ca un popor al carul genid vina a lua pe fidanţata cu un corte-
produce capd'opere de imaginaţie, giC! numeros. Atunci Ivan pleca din
simţimînt şi eleganţa ca JJtieora, JIIi- Veneţia; o suta de latini, dogele şi
ltul, Pdrmaşul codrilor, Jfeştrrul Jl[a- ambi set fii în capul lor, conduc pe
'wle, este menit de Dumneqeii a purta erou. T6te '1 isbutise dupe dorinţa;
faclia civilisaţiel în Orientul Europei o idee funesta însa îl veni şi, cu tote
şi, pote, chiar mat departe. ca era înţelept, o cuvintare nebuna
Avem 'naintea nostra eate-va co- îl scapa:
lecţii din tesaurul poetic al Europei "-Amice,- qise el dogelul,- me
orientale. Tote se asemana printr'un voiii întorce cu o mie de resbelnicl.
simţimînt energic şi învietor : amo- Cand voiii descinde pe ţerm, sa. tramiţl
rul de libertate. Daca nu am cunosce 'naintea mea o mie de latini. În a-
sorgintea lor1 caracterul şi conc:liţiile mandoa cortegiurile nu vei afla un

~
-..i--~-::"~.:-.,--~. -,-:,~r~~[Jfllni v ' Petru Maior" Ta. Mures
singur re5belnic a cArul frumuşeţe mirea ce '1 se face de socia şi fiul
sa p6ta fi comparata cu a lut ~Iaxim, seu, Maxim, sunt demne de penelul
fiul me!l cel iubit şi în curand gine- lui Omer : aceeaşi simplitate şi vioi-
rele teu." ciune. Regretam ca spaciul nu ne
Dogele, fii sel şi cel o suta de permite a reproduce acest specimen
latini, auc,Iira aceste cuvinte. Dogele, întreg, caci în totul scînteiază fru-
plin de bucurie, îmbraţi;:a pe !van. museţi în adever epice. Dar pentru
n- Amice, - '1 c,Iise el, - ceea. ce !van, indata ce vede pe Maxim,
ce 'ml spun! me încanta şi me onora palesce, vederea 'i se turburâ şi re-
un giriere a carul frumuseţe va în- mane încremenit ?
trece pe aceea a doa mil de resbel- nDe trei ani plecase din locuinţa
mcl, îml va fi mal precios de cat lu- lut; în acest timp un flagel teribil
mina, mal scump de cat copilul cand secerase albul labliak şi atinsese pe
'mi-ar remanea unul singur! Arma- Maxim. Faţa atat de frum6sa a ju-
sari, şoim!, vestminte şi mantil bo- nelui se ofilise, urme adancl 't aco-
gat ţesute, t6te 'i se vor da; dar perea!l obraji şi fruntea; nu mal era
daca vei încela pe amicul te!l, a- frumosul ~Iaxim de odini6ra ; dintr' o
magirea se va înt6rce asupra capu- mie de tineri nici unul n'ar fi putut
lui tel!. sa 'i se compare pentru uraţie.
"Escorta însocesce pe !van pina nlvan remane întunecat şi gandi-
la mare ; acolo se îmbarca şi ajunge tor; îşi amintesce cele ce a c,Iis do-
fericit pe ţermul oriental. Cand fuse gelui despre frumuseţea fiului sell.
în campul labliak, zari din departare Sprîncenele'! se încrunteaza, musta-
alba'! locuinţa. Turnul iie înalţa pe ţile ·1 negre atarna resfirate pe umeri;
un vîrf încongiurat de balc6ne svelte sta nemişcat, cu vederea ţintita la
şi gemurl stralucitore. Atunci inima pamînt. Socia lui tremurând Îl ra-
lui !van bate de impacienţa; da pin- dica lungele rnanecl şi p61ele flotânde
ten! armasarulul seu, rapedele fugar, ale togel, şi saruta manele şi ge-
şi agita aşia d9 violent frînele de nunchi nefericitulul tata..
oţel, în cat armasarul se arunca ne- n- o domnul şi sociul meu ! -
bun, se avînta în spacill. Nimeni din <;lise ea, - pentru ce aceste uitaturt
locuinţa lut nu scia cand se va în- atat de întunec6se ? 'ŢI-au refusat
t6rce; dar dela ferestra turnului, fi- 6re mana fetei sa!l regreţi aurul ce
dela socie zaresce un calareţ şi în- al cheltuit în acesta. caletorie?
data recun6sce pe domnul el şi ca- . - Fugi, - striga el, - şi cerul
lul lui. Descinde iute ~i vocea el sa te bata! Cererea mea a fost pri-
resuna ; servitori şi femeile alerga. mita., şi feci6ra latina este dupe do-
n- Curand, - <;lice ea servitori- rinţele mele. Daca am strabate tota
lor, - eşiţl a primi pe domnul vo- lumea, n'am afla o fata mal perfecta
stru, şi vot, - adresandu-se femei- nici pentru port şi talie, nici pentru
lor, - curaţia şi ordinea sa dom- stralucirea ochilor şi frumuseţea fi-
neasca pretutindenea. Maxim, fiul gurel. Ea întrece chiar pe l)îna flo-
meu, eşi din cetate, alerga înaintea rilor. Cat pentru aurul cheltuit, de
tatalui teu şi domnul meu! Figura ce '1-aşl regreta? Am atata în turn,
lui spune mulţumirea şi bucuria ; si- în cat nici nu se cun6sce ceea ce
gur c'a obţinut pentru tine pe fata am luat. Alta e causa întristare!
dogelul." mele : am promis dogelui ca voiu
Intrarea lUI !van în Iabliak, pri- veni c'o mie de resbelnicl pentru a
3
celebra nunta, ~i am afirmat ca fiul ferit la primirea unei asemenea seri-
meu va întrece pe toţi în frumuseţe; sort! Dar cu cine sa se consilieze?
dar acum, daca'l distinge ceva, este Persecutat de grija chiar in orele
uraţia. Ce vor qice latini cand le tan;lil ale nopţel, cere un consiliu so-
voiO duce un asemenea fidanţat ? ciel sele care "t respunde:
"-Domnul meO,- ~ise socia cu "De cand barbatul consulta socia?
un aer grav, - Dumne<;te6 te-a pe- Pentru ce tocmai a!j{l sa fill capabila
depsit; trufia te-a împins sa faci peste a'ţl da consilill? Femeile, se <;tice, au
mari o caletorie de patru-Q.ecl <;ti parul lung şi mintea scurta. Cu tote
le, şi care te-a ţinut trei ani de- acestea, !van Cernoievic•, îţi voill
parte de casa ta. )J"u fara osteneli spune ceea ce cuget. Al pecatui 'na-
se obţine asemenea fidanţata. Cu intea lut Dumne<;tell şi al fi hulit de
tot~ acestea 1 al fi aflat în Statele omenl, daca al lasa tinereţea acelei
tele 1 la Antinari sall Dulcinio 1 la fete sa se ofileasca în deşert, ţin~nd-o
Bielopavloţ, în :\Iuntenegru, in co- inchisa în casa parintesca. Asculta-
prinsul muntos al Cucei saO Brata- me dar şi nu lasa grija sa te domi-
nojiţulul, in Podgoriţa cu casele e- neze Aceia pe cari maladia 't-a des-
legante, sall chiar în capitala ta, la- figurat, nu mal sunt ore nobill şi bravi?
bliak, o socie demna de fiul tell, care Fit sigur ca latini nu vor cauta certa
sa'ţl asigure o alianţa onorabila. Tru- pentru un accident involuntar. Cut
fia te-a Impins peste mari. u place sa'şl nasca griji şi pericule?
!van se înfuriaza la aceste cuvinte Domnul meii! te temi de Veneţia, şi
şi amemnţa ca va scote ochi aceluia turnurile 'ţl sunt pline de aur, piv.
care '1 va aminti cele întîmplate. J;)ece niţele pline de vin generos, grana-
anl du pe aceea , I van primesce o rele gem de grait! At cu ce sa în-
scrisore de la dogele. destulezl mit de ospeţt. Al vorbit d'o
u~ca cum qice poetul slav c'a scris mie de resbelnicl, îndoiesce numerul.
mirele Adriaticel : Cand te vor vedea c'o asemenea es-
"Amice han Cernoievicl! cand corta, crede-me, latini vor renuncia
închi<;tt cu gard o livadie, o închiQ.l la ori-ce g-and de lupta; aduna' ţi dar
ca s'o cosesc! tu saQ sa o cedezi trupele stralucttore şt pleca fara tema
altuia, ca nu bruma sa ofileasca ierba ca sa iel fidanţata."
şi florile ; cand cert o fata frum6sa, !van aduna t6te trupele şi capi-
asigur! o fidanţata sall renunţi la tani lor. Cu acesta ocasie, poetul
unirea proiectata. !van, al cerut pe scie sa faca a trece pe dinaintea ci-
fata mea şi încrederea mea ţi-a dat-o; titorului tablourile cele mal rapit6re
am regulat condiţiile şi pregatirile prin vioiciunea culorilor, prin stra-
nunţel. Al promis ca anul viitor, lucirea imaginilor şi prin acel aer de
dupe secerişul campilor şi culesul barbaţie, eroism şi selbaticie, demna
viilor, sa vii a o lua cu o mie de de <;tei şi eroi sublimuluJ cantareţ al
resbelnicl; dar au trecut noa ani, şi Troadel.
n'am mal au<;tit nimic de tine. Zo- Dar 'nainte de adunarea trupelor,
resce a seri iubitei mele fete, aceea !van tramite dogelul cu un tartar
pe care al numit-o nora ta, ca o urmat6rea scris6re :
deslegi de cuvîntul dat, ca sa 'şi a- "Scumpul meO doge, veghiaza qioa
lega un soţ nobil dintre egali set." şi noptea caci venirea mea se apro.

lşl pote cme-va închipui un suflet pie. Trel-Q.ecl de tunuri te vor anun-
trufaş, ca al regelUI lvan, cat a su- cia, şi într'aceste tunuri Kernia şi
4

Zelenca vor sgudui bolta cerului. La poet sa schimbe ceea ce smintesce


semnalul acesta, tramite neîntarQ.l- asemanarea.
at o flota ca sa aduca cortegiul fi- Goethe promite..... dar amantul ,
danţatulul." care acum devenise artist, putea sa
(Va urma.) implinesca el promisia, mal cu sema
cand copilul iubit al tinereţei sele
Poesia germană şi Goethe. era desmerdat de Germania întreg a?
Goethe n'a mal veQ.ut de cat o
(FINE.) data pe Charlotta, la patru-<;tecl ani
Goethe nu consacra o suma insem- dupe tiparirea lul \Verther. El însa
nata pentru cheltuelele de birot!. Scri- avea 66 ani, iar Charlotta 6o de pri-
sorile lut sunt pe hartie de tote for- maveri şi 12 copil. Precum vedeţi,
matele şi t6te culorile, pe ciorna u- Kestner nu mal avea sa se îngrijasca.
nei bucaţ! de versuri , pe placarda Impresia profunda ce a produs şi
unei probe, pe un plic luat din pa- produce anca acesta carte, este un
ner..... Dicţia acestor scnsort este prodigia. In multe case a întins do-
forte pucin ingrijita, dar adesea in- liul morţel: t6te tinerile visa CI ca
cantat6re, şi tot-d'a-una vie în in- sunt Charlotte , !,ii toţi tineri, \V er-
corecţiile sele ; sintasa este pucin therl. Reul resulta din neînţelegerea
respectata şi ortografia plina de fan- acestei opere. Goethe susţine ca re-
tasie. Goethe nu se supune nici la ul era în societate şi ca Werther n'a
politeţa for malista a etichetei ger- fost de cat fitilul care a dat foc mi-
mane; el Q.ice t" Charlottel, pe cand nei. ·leca cum judeca el acest unic
Kestner îi 9-ice voi. In acesta pri- eveniment în istoria literara :
vinţa, Kestner glumea: "Trebue sa "Acesta carticica a facut o impre-
aiba ore-cari compensaţii. u - o al- sie prodigiosa şi cuvîntul este sim-
ta particularitate : Goethe nu data plu : a aparut la timp. O mina forte
nici o data scrisorile, Q.ic~nd ca nu încarcaLa, cea mal mica scîntee o a-
se dateaza de cat poliţele. l\Iinuţio­ prinde. \V erther a fost scînteea. Pre-
sul, dar indulgentul Kestner, a tre- tenţiile esagerate. patimele nemulţu­
buit sa se impace şi cu acesta negli- mite, suferinţele imaginare , turmen-
genţa. Nu se mal plangea. Era inu- tau t6te capetele. W erther era es-
til. Dar, îndata ce primea o scrisei- presia fidela a maladie! generale ;
re, cea d'inteiil gr1je ce avea, era esplosia a fost dar rapede şi teribi-
s'o dateze, pentru mulţumirea lut la. S'aCI lasat a fi rapiţl chiar de su-
proprie. jet; şi efectul se îndoia sub impe-
Terminând imprimarea acestui giu- riul acelui prejudeţ absurd, care pre-
vair al inimilor simţitcire, el a tri- supune mereu unul autor intenţia d'a
mis cel d'înteiCI esemplar lui Kest- instrui. Uitau ca acela care se mul-
ner şi Charlottel. Ceea ce a simţit şi ţumesce a nara, nu aproba nici nu
cugetat scumpa Lottă, la citirea ace- blama, ci desvolta numai succesia
stor amintiri, in cart se resfrangea simţimîntelor şi faptelor. El prin a-
aurora tinereţei sele, nu scim. Kest- cesta lumineaza, şi cititorul trebue sa
ner însa, este mal franc ; el se plan- cugete şi sa judece."
ge lut Goethe, ca a desnaturat mult S'a(! gasit critici cari au imputat
din acel pe cari a voit sa'! zugra- ca W erther este imoral, - imputare
veasca. Pretinde ca el, Kestner, nu absurda. Goethe sguduit de cea mal
semana cu Albert şi cere ilustrului puternica pasiune, vec;J.end in giu-
rul seil maladia morala care banţu­ femeea Cesarulul; tâte magulirile a-
ia societatea germana, a conceput mantulul n"ail alt scop de cat înjo-
ideea d'a remedia reul prin \Ver- sirea el, caci numai înjosita p6te sa'!
ther. S'a întîmplat ca societatea, în profite.
loc d'a vedea în Werther, ca într'o Femeea ingrata, se încanta de amant.
oglinda, reul care o mistuia, sa ve- Calca în piciore demnitatea, pacea,
Q.a un îndemn catre imitare. Indivi- on6rea, sangele şi viaţa barbatului,
dele atinse de galbenare, ved t6te pentru a se arunca în braţele sedu-
lucrurile galbene. Putem ore pen- catorulul.
tru acesta sa acusam pe Goethe ? Ea se perde, - scim toţi.
Nu. Dar scapa barbatul, - veţt Q.ice.
Respectul caminului, fidelitatea a- Val! dar cum scapa? O ruina.
morului conjuga!,- ieca simţiminte­ Precum vedeţi, lupta este crance-
le cart isbucnesc din paginele lui na între esistenţa şi ruina familiei.
W erther, stropite de sangele cald şi Familia va cadea, daca desperarea
fumegand al aceluia, care cauta în nu va provoca o reacţie: lapidarea
m6rte vindecarea d'o pasiune culpa- adulterulul.
bila. Ce se va alege de societate, fara
Cu cat corupţia sociala se întin- o asemenea reacţie, DumneQ.eu scie!
de, cu cat respectul caminului de- Tragedia lut \Verther agita aceste
vine o himera, Jar fidelitatea con- probleme durerose, ceea ce tot este
jugala o fabula, cu atat morala lui un bine. Şi pentru acest bine , tre-
\Verther se lamuresce mal mult. bue sa fim recunoscatori d-lul Ver-
Goethe, prin acest roman, în care mont, care a tradus copilul cel mal
a pus t6ta inima lu1, face indirect iubit al patriarhului de la Weimar,
apoteosa amorului conjuga!. tot cu maestria ce a probat în tra-
AQ.t mal mult de cat ori cand , ducerea celei mal originale opere a
W erther este moral. El este ferul aceluiaşi genii!, lVilhelm Meister.
roşit in foc şi aplicat pe gangrena
sociala. Miscările populare in Occident. -
Literatura lupanarelor din Paris a Educaţia mulţimef.
revarsat în tota lumea veninul, ca-
re rode cele mal sante legaminte, a- Desperarea batranel Europe, oste-
celea cart fac taria familiei. nita de munca, secata de petrecere,
Un spectacol dureros ni se pre- enervata de dorinţe, se arata mal cu
sinta: lupta între barbat şi amant. sem a in Englitera, în Francia, în Ger-
Barbatul porta pe umeri stanca re- mania. Mişcarile democratice cart aa
aluluJ, amantul este înconglurat de spalmantat Englitera nu sunt altce-va
aureola idealului. de cat dorinţa neputinciosa şi fre-
Barbatul are 'naintea lui viaţa în- netica a bunului traiu ; racnetul leu-
trega, cu tote greutaţile şi durerile lui popular care se agita în scorbo-
el, amantul n'are de cat placerile ra lui. In mişcarile acestea din Fran-
momentane. Cel d'înteiil , sacrifica cia vedem mal mult amor propriO,
viaţa lui; cel din urma, ceea ce are invidie şi ura ; în cele din Englite-
în posunar. ra, mal multa f6me , sete şi durere.
Tote sforţele barbatului tind sa fa- Insurecţia vanitatilor este tot aşa de
ca din socia lut : virtutea incarnata, cumplita ca a fomel. Şi într'o ţera
mama neimputabila a copiilor sel, şi în cea-l-alta, mulţimile emancipa-
6

te cauta a'şt tntrebuinţa puterea. Nu ce din el literatori stupiql şi arti~tl


mat este de opus contra faptului a- miserabill. u
cesta nici de luptat contra unei ase- La acestea partisani egalitaţel res-
menea situaţii. O politica buna, dem- pund ca este infam a stabili o ie-
na de acest nume, priimesce situa- rarhie in educaţie şi instrucţie; ca
ţiile şi le dirige. universitatea este o instituţie feoda-
1~, înapoiata, contrara progresului,
Se agita acum în Europa o ce-
şt ca trebue a o nimici. D'alta par-
stie dificila şi grav a: Educaţia po-
~e, clerul îşi urmeaza sarcina ce 'şl a
pulara ar fi prevenit aceste neferi-
tmpus; filantropi tiparesc carticele
ciri? ..
Şl m toţi aru se incoroneaza frumose
'
Educaţia populara, modul el de
tratate de morala populara din cart
împarţire, 6meni caror trebue încre-
po~orul nu citesce nici un rand, dar
dinţata şi controlarea el, preocupa
can profita la do! inşi : autorului si
aql pe toţi politici Engliterel sali
. tipografulul. '
mal b me, pe tote spiritele înalte din'
V orb iram de Francia. Englitera e-
Europa. Aci nu e o cestie simpla.
ste espusa la pericole şi mal mar! :
nConvenim ca trebue a lumina po-
forţata a'şt urma calea de industrie
porul; dar nu ne invoim nici asu-
colosala, de comerciu universal şi
pra gradului de instrucţie, nici asu-
esportaţie gigantesca, ea strange în
pra mijlocelor de educaţie, nici asu-
unele locuri din coprinsul el mit de
pra proporţie! relative de educaţie
6menl pentru lucrarile manuale ale
morala şi tutela religi6sa. Clerul sus-
industriei. Acestia sunt sclavi tem·
~ine ca numai lut aparţine direcţia
plulul. Saraci 6ment ! El sunt victi-
mtelectuala a omenirei; inamici cle-
mele. Tot d'a-una cand o invenţie
rului '1-acusa ca reînvie fanatismul
noua 'nainteaza carul, cum vorbesc
în profitul setl. Uni filosoft se îngro-
poeţi, rotele acestui nou idol Iag-
zesc de instrucţia tara moralitate
gernaut sfarama mii de esistenţe.
pentru mulţime ; alţi afirma ca lu-
Nu qic acestea ca sa calomniez in-
mina morala insoţesce tot d'a-una
dustria, dar pentru ca am neferici-
lumina intelectuala, şi ca nu'l espu-
rea d'a iubi adeverul şi a'l spune.
nem la nici un rei! luminând pe o-
In epocele calme, cand nu este nici
meni.
revoluţie, nici asmuţare, nici macina
"Val! ve încelaţt, - respund ce- noua care sa inlocuiasca cu un pi·
lor din urma uni observaton mal pe-
ston de arama doa-sute de braţe o-
trunc;letorl ; - tote ambiţiile pe cart
menesc! ; cand totul merge bine pen-
le-ar deştepta o educaţie cam egala,
tru uvrier, ieca viata lui la l\lanche-
ar face guvernul imposibil. Chiar a-
ster, Birmingham, Liverpool, Shet-
cum, toţi se îndesa la. profesiile li-
field, Leeds, N ottingham, Londra sau
berale, cart constituiesc singura no-
Edimburg. El se scola de timpuriu
bileţa a timpului nostru. Vom avea .
Şl sotia lul asemenea, pentru catre-
'
tn curand doa-qecl de medici pen-
bue sa ajunga 'nainte sau o data cu
tru un bolnav şi şel-c;lecl de avocaţi
cel-1-alţt. Uvrieri sunt aşia de nume-
pentru un proces. Preparaţi pe u-
roşi în piaţa şi concurenţa este aşia
vriert sa esercite artele mecanice
de cumplita, in cat, pentru cel mal
cart sunt mat utile de cat palavrela'
mic semn de lene, este espus a 'şi
limbel şi sgariala penel ; departaţi'l
perde locul şi panea ! . . . Dar cum
dela o educaţie literara, care ar fa- viaţa este scumpa in centrurile mari
7
industriale, un copil, care a crescut positor dela imprimarie, sforţat a cu-
abia, devine util pentru forţa lui. 1\11- geta lucrând si a împlini diverse o-
cullul braţ servesce, indata ce p6te peraţii complicate şi delicate, este
sa misce o bobina, sa radice un tot-d'a-una spiritual şi vin. "Dar cea
ciocan. El n'are timp liber pentru mal mare parte din uvrieri de ma-
instrucţie şi plăcere: t6te minutele nufacturi, -- <;lice Adam Smith, -
sunt luate. Scopul principal este a n'a!l nici o ocasie pentru a'şl aplica
vieţui; o mişcare mal pucin, este o inteligenţa. El perd deprinderea d'a
imbucatura perdută ..... cugeta şi devin stupi<;ll şi ignoranţt.
Convenim ca nu este in lume fi- Lenea spiritului lor Îl împedeca, nu
inţa care sa aiba mal multa necesi- numai d'a lua parte la o convorbire
tate de educaţie de cat acest nefe- raţionala, dar şi d'a înţelege simţi­
ricit: cum sa't-o dea? Şi ce educaţie mintele gener6se sau delicate, şi prin
sa't dea?. urmare d'a judeca drept şi bine des-
U\Tierul de manufacturi nu este a- pre datoriile vieţel private. Cat pen-
dult :o:i deja este întrebuinţat. Vigo- tru interesele mari ale patriei, cum
rea't fisica cu cat cresce, cu atat ar putea sa le serveasca un aseme-
ineca forţa'! intelectuala. N'are nici o nea om? Uniformitatea vieţel staţio­
data timpul d'a cugeta; el nu scie nare îl conrupe curagiul spiritului,
şi nu pote de cat doa lucruri : salu- şi chiar activitatea corpuluL Abilita-
creze :o:i să petnka. Facultaţilc bes- tea parţiala o rcscumpera cu perde-
tiale se des voita in el , fara sa aiba rea tutulor virtuţilor sele intelectu-
acele fericite instincte de conservaţie ale, sociale, morale. Daca guvernele
inţe\epta pe cari providenţa le-a dat nu iad mesurt pentru a corige acesta.
animalelor pentru a perpetua semînţa degradare, acesta va fi starea mise-
lor. Face in t6te Q-ile\e acelaşi lucru, rabila în care vor ajunge necesar-
în acelaşi mod ; lucreaza ca cum ar minte toţi lucratori saraci din t6te
fi o parghie, un scripet, un ciocan; societaţile civilisate, adica marea ma-
îşi perde cualitatea de om ; se crede joritate a populaţiilor."
o bucata de arama saii fer. Aceste Cata dreptate avea marele econo-
observaţii sunt ele un atac calom- mist, ati probat-o cele din urma miş­
nios contra industriei? Nu. Noi cau- cart ale proletarilor. Mulţimi fara e-
tam c'o deplina desinteresare adeve- ducaţie, ostenite de travaliu, oste-
rul, realitatea, faptele, relele şi re- nite de miserie, s'au sguduit de o-
mediul. Parintele economiei politice, data. La vocea cator-va agitatort,
Adam Smith, barbat în adever elo- ele aii luat sapa şi tarnacopul si
cinte, ca toţi scriitori profun<;ll şi ali descins ca nisce torenţl peste
sincert, a preve<;Iut aceste resultate; oraşele liniştite . A trebuit sa se
a afirmat ca imparţirea travaliulul susţina lupte cu aceşti ciclopl; cand
va aduce necesarminte şi neînlatu- îl batea!\ într'un loc, se radicau
rabil o epoca in care abilitatea şi pu- într'alt loc. El aii o imensa putere
terea fie-carul uvrier se vor concentra fisica, dar nu ali nici principii, nici
într'o operaţie f6rte simpla şi de tot lumini, nici frî!l. Sunt deprinşi cu t6te
materiala. Nici o idee nu p6te prinde ostenelele şi t6te privaţiile. El vo-
în capul unul om care, în trei sute iesc mal mult repaos si mal pucin
de Q-ile pe an si de doa mii de ort lucru. Cum sa le respunda.? Chiar o
pe Q-i, a taiat o sfora, a resucit un noua lege rurala nu'l-ar îndestula.
mosor, a ales un tort. Uvrierul corn- Neînţeleg~nd nict o economie, nici o
8

moderaţie, nici o virtute, ar fi rasi- generaţiilor de uvrierl moştenire: res-


pit în eate-va c;lile avuţiile provinci- pectul pentru ele înseşi şi legamîntul
lor pradate de el. Cel mal îngroQ.i- de societatea în care ar fi protegiaţt
tor resultat al esistenţel brutale şi şi preţuiţi, tar nu victime.
materiale, este incapacitatea d'a pro- Phifarete Chasles.
fita de bunul traiu şi repaos. Aşia
dar civilisaţia a creat flageluri ne- Nof.a redacţiei. - Sunt trel-c;lecl ani
cunossute, industria a nascut mon- de cand Ph. Chasles a scris aceste
ştri neauQ.iţt. .... randurl. D'atuncl pîna acum s'aii fa-
Ort-ce epoca 'şi are maladiile, ori- cut îmbunataţirt însemnate în esi-
ce epoca noa descopera maladii ne- stenţa uvrierilor industriali, şi, daca
cunoscute cari trebuiesc mal mult în unele locuri, starea lor lasa anca
ghicite de cat studiate. Cine-va nu mult de dorit, sunt probe ca dreptul
este pesimist pentru ca este medic; de păne al poporului va triumfa şi
nu asasina pe omul a carul rana o ca într'o Qi, dela mic şi pîn'la mare,
sondeaza. Sunt spirite meditative şi dela sarac şi pîn'la avut, toţi se vor
practice tot de odata cari îmbraţi­ convinge ca omul este născut pe11t1·u
şeaza consecinţele unei situaţii. Feri- fericire. Vom reveni asupra acestei
ţi-ve d'a ·t ofili numindu'! misantropl. tese, chiar în numerul ,;ttor. Pîna
Bacon, Montesquieu, l\Iachiavel sau atunci lasam cititorilor sarcina d'a
Villiam Pitt, âmenl din aceeaşi viţa, trage singuri conclusil despre starea
spirite din aceeaşi familie, nu voia!! miserabila a locuitorilor din satele
sa fie pacaliţl de secolul lor, şi aveau şi oraşele nâstre.
dreptate. El prevedea!! inconvenien-
tele unul avantagiu şi pericolele unei Naturalistul american Audubon.
cuceriri, şi aveati dreptate .....
Crisa sociala In care vieţuim, în Acel cari cred ca America impune
care Europa intrega este cufundata batranel Europe numai prin mişca­
la diferite grade, nu este de cat mis- rea politica, prin comerciul şi in-
carea urcat6re a claselor inferiâre dustria el colosala, se inceta. Spiri-
cari jinduiesc la puterea şi avuţia tul acestei societaţt, abia eşita din
claselor superi6re. Acestil mişcare Iegan, este setos de activitate. Bol-
şi jinduire se simte mal cu sema în dul emulaţie! o face sa devoreze
oraşele mari unde interesele şi 6meni spaciul şi timpul. Activitatea sciin-
se îndesa, unde 6meni ferb, unde o ţifica lupta a se nivela cu a Europei.
atmosfera ardinte şi lumin6sa înve- Literatura şi artele asemenea 'şt a-
luesce 'n acelaşi timp t6te lucrurile, mesteca culorile şi formele în mo-
unde ambiţia circula cu aerul respi- saicul civilisaţiel americane.
rabil, unde ochi întâlnesc neîncetat Dar t6te acolo tind la utilitate.
un lus filrmecator, voluptaţile avu- Pentru spiritul practic şi positiv
tului şi delichle pe cari ch·ilisaţia le al americanului, estetica fara utili-
reserva pentru favoriţi el.... tate morala şi materiala nu esista.
Cele d'înteill mesurl de luat sunt De aceea sciinţe, literatura şi arte
cele mal simple şi cele mal dificile: tote sunt resfrilngerl sau ecouri ale
sa se asigure panea şi bunul traiu trebuinţelor şi aspiraţiilor cari fra-
al acestor 6ment Înteiu bunul traill, manta societatea americana.
apoi moralitatea, iar im;trucţia la Franclin, lohn Crevecoeur, Jona-
urma. Instrucţia populara ar lasa than Edwards, l\Iorns, Brocden,
9
Browrl , ln·ing , Fenimore Cooper, unul artist le consacra acestui studi!l;
Channing, Audubon, Edgar Poe şi el 'şt-a urmarit opera prin tote pe-
ataţt alţi, toţl se disting prin acesta ricolele şi a reinceput-o cu o per-
cualitate. severanţa fara seman."
1)intre toţl însa, cel mal american, Dar sa ascultam pe naturalistul
acel care isbesce mal mult prin ca- nostru.
racterisca americana într'una din cele "Crrsceam, şi trebuinţa ca sa <;iic
mat cosmopolite sciinţe, este natura- aşia d'a convorbi cu natura fisica
listul Audubon. nu înceta d'a se desvolta în mine.
Cel mal însemnaţi naturaliştt, dela Cand nu vedeam ni el padure, nicl
Aristotel şi Pliniii Batranul pina Ia lac, nict mare cu ţermurl resfaţate,
Huffon, Cuvier, Humbold şi Arago, eram trist. Cautam sa 'ml amintesc
nu urmaresc de cat veritatea sciin- preumblarile favorite, împopulandu-
ţifica, fara nicl o alta preocupare. 'mt camera de paserl ; apoi, indata
Americanul Audubon însa, studiind ce aveam eate-va momente libere,
paserile, se preocupa şi de cadrul alergam prin stancile scorborose, prin
în care ele figureaza. Citind opera pescerile acoperite de muşchi, bizare
lut, aflam nu numal descrierea şi ob- locuinţe ale cormoranilor cu aripl
servaţia locuitorilor aerulut, dar şi negre. Preferam acele umbrare sin-
a locurilor şi a omenilor unde el guratecl. Tatal me!l, la care eram
traiesc, - aşia în cat nu scim pen- singurul copil, resfaţa gusturi!~ mele,
tru care cualitate sa '1 admiram mal procurându'ml oua, florl, paserl. El
mult: aceea de ornitolog sau aceea era înzestrat de simţimîntul religios
de poet, antropolog şi caletor. In şi poetic, naraţiile lui desvoltaii ŞI
scurt, America întrega o aflam în în mine instinctul care'! anima. A-
opera lut. cea perfecţie a formelor, acea de-
Dar cum şi unde s'a format acest licateţa a detaliurilor, acea varietate
spirit care prin facultaţile lut trece a culorilor, me încanta!l. El îmi pre-
între cel d'înteiQ naturaliştl ? senta sciinţa sub o faţa colorata şi
Chiar el s'a insarcinat a ne spune. interesanta, în loc d'a face din ea o
Audubon saii, cum se numesce el analisa anatomica şi morta, care
însusl, Omul pădurilor Americef, de schimba natura într'un schielet."
origina frances protestant, s'a nas- Aceste pucine rîndurl servi-vor ele
cut într'unul din catunele Statelor de lecţie autorilor de carţl didactice
Unite. din ţera nostra? Val! cat de nesu-
Era copil, şi disposiţiile lut de na- ferite sunt bieţilor copil din clasele
turalist se manifestau într' un mod primare şi gimnasiale atatea carţt
surprin<;ietor. cari port cu neruşinare pe înteia
"Iubirea naturel, - <;iice Philarete pagina: Aprobată de o•wr. Consili1i
Chasles,- a leganat pe Audubon din Superior al Instrucciunet publice !
înteia vîrsta. EI petrecea nopţile carţt cari fac din natura frumosa,
sub cer, la tulpina arborulul în care vie şi vorbitore, un schielet, cum <;iice
locuia poporul ale carul moravurl le Audubon. Fondul şi forma, domnilor
studia neîncetat. Poteca pe unde din comisiile pentru carţile didactice,
sbura!l paserile, era poteca lut. Cui- sunt doa condiţii si1UJ qua non ale
bul vulturului, tronând pe vîrful ce- unel carţl bune. Respectaţi şi ser-
Jet mal inalte stancl, nu '1 spaimanta. viţi interesele omenirei, ale ţeret, ale

Pacienţa unul Benedictin, pasiunea generaţiei care este în legan, daca


10

voiţi ca lumea sa ve respecteze. Sun- şi am deschis-o. Inchipuiţi-ve des-


tem satul de ciarlatanl. Il cunoscem perarea mea! Nu mal era într' însa
mal bine de cat se cunosc el însuşi. de cat buca.ţl de hartie rupta., rosa.,
Toţi cari sunt contrar! santelor in- pulbere ... pat mole şi bun pentru o
terese ale viitorului, nutresc în inima numerosa. prasila. de şiorecl din Nor-
lor semînţa morţel. Societatea nu '1 vegia. O pa.rechie d'aceştl şiorecl
derama cu suflarea el, caci crede de rosese lemnul şi intrase în Iada unde
prisos a interveni cand timpul este 'şi aşeQ.ase familia. Nu'ml mal re-
cel mal ager şi drept resbunator, ma.nea nimic din tota. munca mea.
cand semînţa fatala a morţel cresce Peste doa. mi! de pasert, desinate şi
c'o iuţela miraculosa 1 colorate de mana mea, nimicite ! O
Dar sa revenim la autorul nostru. flaca.re mistuitore îmi trecu prin
Observaţia naturel desvolta. de creerl ca o sa.geta de foc."
timpuriu in el dorinţa d'a repro- Desperarea '1 arunca. în pat unde
duce; naturalistul deveni desinator. za.cu eate-va septa.ma.nl. Dupe ca.ţl-va
Tatal seii, creQ.~nd ca aceste dis- ani de noi alerga.turt, observaţii, pe-
posiţit sunt probe de talent pentru ricole şi munca., abia isbuti sa. re-
pictura., 'il tra.mise în Francia, ca sa pareze dauna ce 't causase acel şio­
înveţe arta lut Rafael ~i Rubins în recl bla.stemaţl.
atelierul lui David. Incarcat cu un notl tesaur, vine
Urându'i-se însa a copia sculpturi, în Englitera. Aci, mulţumită ajuto-
se întorse în padurile natale, unde rului generos şi luminat ce 'i s'a
se însura. Tatal sei"l îl daruise o in- dat din tote pa.rţile, a putut în fine
tinsa. plantaţie în Pensylvania, uclata. sa. ra.dice sciinţel un stralucit şi o-
de garlele Schuylkil şi Perkyoming. riginal monument.
nM'am însurat în acele locuri pla- "Am admirat, - Q.ice regretatul
cute, ale caror Iese inalte, campil critic Ph. Chasles, - în salile So-
undu!Ose, deJur! pa.durose, oferă pic- cieta.ţet Regale din Edimburg espu-
torului modelurl rapitore. Dumne- nerea publica. a desinelor originale,
Q.eu binecuvînta. unirea mea; grijele colorate in acuarela.. O putere ma-
menagiulul, iubirea pentru socia mea gica. ne transporta în padurile lo-
şi nascerea a do! copil nu'ml împu- cuite ata.ta timp d'acel om de genin.
cinara pasiunea ornitologica. Amici Savanţi şi ignoranţl era11 egalminte
mei o desaproba!l." isbiţl d'acel spectacul ce nu se pote
Audubon, ca.nd singur cand cu reproduce.
socia lui, strabate în sus şi în jos "Imaginaţi-ve,- striga. acelaşi cri-
padurile şi ca.mpiile Americei, ob- tic, - un peisagi!l de tot american,
servând natura şi desinând-o. arbori, fiori, pajişte, pina. şi colorea
O calamitate cac;tu pe capul lui, în cerului şi apel, însufleţite d'o viaţa.
urma unei ca.Ietoril. Ascultaţi'!: reala., speciala., transatlantica.. P'a-
"Dupe ce am locuit mal mulţi ani în cele cra.ct, în acele ramuri, p'acele
satul Kentucky, pe ţermi Ohiulul, prunturl copiate de penelul cel mal
m'am dus la Filadelfia. Desmurile, fidel, se joca rasele aeriane din Lu-
tesaurul, speranţa mea, le închise- mea Noua., în marime naturala., cu
sem într'o lada pe care am încre- atitudinea particulara. fie-careia 1 cu
dinţat-o cu multe recomandaţi! la una individualitatea şi singularita.ţile fie-
din rudele mele. Dupe şese septa.- careia. Tote penagele scînteiaza. de
ma.nt, întorcimdu-me, am luat Iada nuanţele naturel chiar. Le vedeţt
11

m1scând sai! stând, în jocurile şi res- prit într'o Q.i şi le-a respandit din
belele lor, în furiele şi desmerdarile sinu'l pe aceste locuri fericite. Ra-
lor, cantând, clocind, dormind, de- dicaţl ochi , pe ramura manoliel se
şteptându-se, despicând aerul, ra- repausa femela pasere-poliglota; so-
Q.end undele, sfaşiindu-se în luptele ţul el, ca un fluture de uşior, descrie
lor. O vedere reala şi palpabila a cercuri rape<;l.l în giurul el, se suie,
Lume! X oua cu atmosfera el, cu ve- scob6ra, se suie iar, cu ochi arQ.~nd
getaţia el man~ţa, cu acele populade şi ţintiţl la ea, cu frum6sele lui pene
cari nu cunosc jugul omului. S6- resfirate, salutând din cap pe iubita
rele scinteie prin frunQ.e, lebada plu- lui, şi de eate ori s'avînta spre cer,
tesce între cer şi apa. Şi acea rea- reîncepe acel imn de bucurie, cel
lisaţie a unul emisfer întreg, acea mal briliant , cel mal melodios din
ic6na a unei naturi atat de putinte, imnuri.
eşita din penelul unUl singur om, El nu începe ca privigatorul cu
obscur şi necunoscut; neau<;l.it triumf lungi şi melancolice suspinuri, ci a-
de geniu şi pacienţa." taca cu pasiune şi energie cantul pe
Triumf de care n'a putut sa fie care 'l modula apoi, graduându'l şi
capabil de cat un american. variându'l, c'o arta de necreQ.ut: în-
Opera man~ţa a lui Audubon se grigindu-se a pune în composiţia o-
compune din patru sute tablouri în perei lui, imitaţia celor mal dulci sgo-
forma atlantica cari conţin doa mii mote din natura, frematul frunQ.elor,
de figuri colorate. Testul este demn murmura paraielor. Acest cant îl
de tablouri, aşia în cat nu scim ce întoneaza sburand , dar nu este de
sa admiram mal mult în Audubon : cat un prelud. Cand se lasa pe ra-
pana sai! penelul, caci din amandoa mura unde şede soţia lut, notele lui
scînteiaza geniul. devin mal pucin briliante, dar mal
Ca proba, reproducem mal la vale mierose, mal escise. Apoi iar sbora,
eate-va pagini, adeveraţl colibri at se lasa, se suie, strabate cu vederea
stilistice!. în tote parţile, pentru a se asigu-
ra ca nici un inamic nu'! ameninţa
P a s e r e a-p o 1 i g 1o t ă. repaosul ; bat~nd d.m aripi, pare, prin
mişcarile lui în cadenţa, ca esecuta
Cand imnul amoros al paserel-poli- un danţ nebunatic în aer ; se pune
glote strabate frun<;l.ele manohel din iar lînga femela, şi, ca finalul ace-
Luisiana, -- manolia cu trunchiul gi- stui mare concert, începe a parodia c'o
gantic şi cupola imensa şi tot d'a-u- esactitate miracul6sa t6te melodiile,
na verde, - Europt'mul care 'şi a- tote strigatele, tote şuieraturile, tote
mintesce imnul nopturn al priviga- accentele celor alte individe din se-
torulul pitit în umbra stejarilor, în- minţia sburatorelor. Imita linota, po-
data despreţuiesce ceea ce admira tarnichia, bufniţa, macaiala raţelor,
odini6ra. Binonia şi viţele acaţânde caraiala gainilor. In cele din urma
se împletesc în giurul arborilor groşi, soţia, scoţ~nd un suspin trist, îna-
îl întrec, îi incoroneaza şi cad în buşit, voluptos, impune tacere pa-
ciucuri. Un profum eteric îmbalsama seroiulul şi '1 chiama linga ea.
aerul ; pretutinderi, ciorchinl cocân- Indata încep sa caute locul pentru
du-se, corimbl rumeni, o atmosfera stabilirea conjugala. Parechea sb6ra
calda şi îmbatat6re. Aţi Q.ice ca na- împreuna şi se opresce tot d'a-una
tura, incarcata de avuţiile el, s'a o- apr6pe d'o casa locuita. Paseroiul
scie ca va amusa re locuitori, şi nici motele ; nici capriora, care abia mişca
o pasere nu este mal familiara. In- frun<;la, nu '1 scapa. Pe arburul o-
data portocalul, smochinul, perulle- pus, vultur6ica sta sentinela. Din
atl procurat materialul pentru face- cand în cand , strigatul el pare ca
rea cuibulul. Mal adaoga uscaturl, îndemna pe vultur a fi pacient. El
frun<;le, ierba, in, bumbac, şi micul îl respunde prin o batere din aripi,
edificill ride in unghiul a doa ra- prin inclinarea corpului intreg şi prin
muri. Paserea depune cinci oua in o glasuire a care! dtscordanţa se-
molele culcuş; paseroiul n'are alta mana cu risul unul maniac. Apoi se
ocupaţie de cat sa veghieze la si- îndrepteaza. Ve<;i~ndu'l imobil , ta-
guranţa familiei sele şi sa cante. El cut, aţi crede ca '1 statue. Raţele
alunga dela cuib şerpi, pisic! şi pa- de tot soiul, gainele de apa, ustar-
seri pradatore; du pe cincl-spre-<;lece <;lile fug ca nisce batali6ne dese, duse
Q.ile pui 'şi iaO sborul, abandona pa- de cursul apel ; pra<;11 pe cari des-
rinţt şi se duc sa 'şi caute singurt preţul vulturului le scapa de m6rte.
de esistenţa. Un sunet, purtat de vînt pe apa,
Audubon. isbesce auQ.ul vulturilor; acel sgo-
mot are raucitatea şi resunetul unul
VULTURUL ŞI LEBADA. instrument de arama: este cantecul
lebedel. Femeia anunţa pe mascul,
Vulturul se nasce sublim. El plu- printr'un apel compus de doa note;
tesce pe stindarde, el este simbolul tot corpul vulturului se scutura; prin
curagiulul şi marire!. El este marca eate-va lovirl rape<;ll cu ciocul în
Iibertaţel Americei; el a servit Ro· pene, se prepara de espediţie. V a
mei de tip in cuceriri, şi lut Napo- pleca.
leon in întreprinderi. Puterea avin- Lebada vine, ca un vas plutind
tului, înalţimea şi rapiditatea sbo- în aer, cu gatul el alb ca zapada
rulul, vigorea, audacia, recela cura- întins, cu ochi scînteind de grija.
giulul justifica acesta alegere con- Mişcarea precipitata a aripilor el a-
sacrata de tote pop6rele. El este şi bia '1 susţine corpul ; şi labele el,
ero!l şi tiran. Ferocitatea '1 egala îndoite sub coda, se ascund vederei.
bravura. 11 place sa'şl scalde ghia- Ea se apropie încet, victima devo-
rele in sange; camagiul îl desfata, tata. Un strigat de resbel se aude.
chiar atunci cand n'are trebuinţa d'a Vulturul se arunca ca fulgerul. Le-
sfaşia o prada. bada vede caleul, pleca gatul, descrie
Tomna, cand mi! de paserl aban- un semi-cerc şi, în agonia temerei,
dona nordul şi se apropie de sore, cauta cum sa scape de m6rte. Un
urcati-ve in barca şi lasaţl-o sa îm- singur mijloc îl remane, acela d' a
brazdeze luciul Misisipulul. Cand veţi se afunda în apa: dar vulturul a
vedea doi arbort cari cu vîrful în- preveQ.ut; el îşi sforţeaza prada sa
trec pe cel alţi, unul pe un ţerm şi stea în aer, iar el se ţine mereu
altul pe cel alt, faţa în faţa, radicaţl sub ea ameninţând-o cu ciocul în pan-
ochi. Vulturul va fi acolo în virf. tece şi aripi. Acesta combinaţie, pe
Ochi '1 scînteie in orbita şi ard ca care omul ar jindui-o paserel, tot
flacarea. El contimpla cu atenţie d'a-una 'şl ajunge scopul. Lebada
peste t6ta întinderea apel ; adesea osteni ta, descuragiata, perde tota
vederea'! se opresce pe ţerm ; ob- speranţa de scapare. Dar in acel
sen·a şi aştepta; asculta t6te sgo- moment inamicul el se teme ca '1
IJ
va cadea prada in apa. El o isbesce duc dupe alta frumosa. Parechia
cu ghiare!e sub aripi, şi o arunca remanP. singura. Indata cauta o lo-
oblic pe mal. cuinţa comoda pentru noul menagia.
leca '1 cuceritor prin atata putere, Se duc împreuna şi aleg in padure
dibacie, dctivitate şi prudenţa. Dar o tulpina care se p6te scobi ; unul
ve îngroziţi vec;Mndu'l triumful. Se dupe altul, soţul şi soţa, fac cu cio-
joca pe cadaver. Infige adanc ciocul cul scobitura în care sa'şl cresca
şi ghiarele d'arama în inima lebedel pui. La fie-care ţandare ce sc6te cu
murinde ; bate din aripi, urla de bu- ciocul, cel-alt îl felicita cu un mic
curie, caci agonia paserel îl imbata. strigat ascuţit, ecoul bucuriei sete.
Radica ple~uvul cap spre cer , şi Cand au terminat cuibul, este o pla-
ochi lut înftacaraţl de orgolill se ro- cere sa veQ.l cele doa pasarele ur-
şesc ca sangele. Soţia se cobora când şi scoborând în t6te părţile,
lînga el. Amandol intorc lebada, îl ascuţindu'şl ciocul de fie-c.are ramura,
sfaşie peptul şi '1 bea!! cu sete san- gonind paserile nesuferite şi sbu-
gele care isbucnesce cald şi fume- dnd du pe furnici, larve şi insecte.
gand. Peste doa septamant, paserea a de-
Audubon. pus în asilul conjuga! şese oa albe
şi transparinte ca cristalul.
PIVERDUL AURIU. PiverQ.i clocesc de doa ort pe an;
de aceea voi6sa lor seminţie înroiaza
Am trecut adesea ~ile întregi in padurile Americei. ::-lu poţi face caţt­
societatea acestor miel fiinţe înari- va paşi fara sa le auQ.l ascuţita voce
pate. Ximic nu este mal vill şi mal şi sunetul cioculul isbind coja copa-
vesel. Din vîrful arborilor cari cad cilor.
de batraneţe, vocea priverdulut se Audubon.
aude, şi toţi camara4i '1 respund. In
societatea lor, am ve~ut mal mulţi P o e s 1 a.
mascul! urmarind o singura femela,
sburand, urcand, scoborand, fac~nd Bolintinenu n'avea multa atenţie la
mii de jocuri ciudate : un fel de ba- corectura probelor dela tipar, de ace-
let burlesc care nu '1 putem vedea ea '! scapa o mulţime de erori cart
fara sa leşinam de ris. In modul întunecaii sensul şi conturul imagi-
acesta, candidaţi arata frum6se1 lor nelor. Mal tarQ.iu, observându-le, le
dorinţa d'a '1 placea şi d'a o 'ncanta. îndrepta. Ne-a remas dela dînsul mal
Nici o ge16sie între aceşti frumuşel, multe bucaţl, pentru usul revistei nos-
cart se lupta în pace şi fara ura tre, corigiate cu multa atenţie, dintre
pentru un premiu gingaş : piverda cari publicam acum Hial sali Idealul,
va prefera pe invingator. Din ar- cea mal frum6sa din orientalele lut
bor in arbor, din lesa in lesa, aceeaşi cunoscute sub numele de Florile Bos-
ceremonie se repeta. In giurul co- forulul.
chete! care se arata indecisa, vedem
une-orl eate Q.ece sau doa-Q.ecl ga- IDEALUL
lanţt sburand; jocurile urmeaza pina RiQ.etore, blanda ca o suvenire
cand iubita 'şi arata preferinţa pen- Din frum6se timpurt în nefericire;
Dulce ca un vis,
tru unul din rivali pe care '1 atinge Ce în faptul Q.ilel dând din ariplore,
cu ciocul cand sb6ra pe lînga ea. Isi rapede sborul catre ceruri, s6re,
Indata toţi pretendenţi sb6ra şi se ' Catre paradis;
14

Draga ca murmura ce să.rutul dulce Vis de fericire! Eli priveam pe mare


De amor, ferbinte şi curat produce RaQ.a şi cu umbra dându'şl sarutare,
P'al feci6rel sîn; Cadru ce rapea
Pura ca lumina ce cu resfaţare Şi in care - acesta dulce balaiora
Stelele în n6pte scutură. pe mare, Ca o flore d'aur, ca o steliş6ra
Peste valul lin ; Dulce se perdea.
Xumal ast-fel p6te sa aveţi idee Ea ca cand ghicise gandurile mele,
Că.t de rapitore este o femee Ca înclina dulce cenele-aurele,
Ce p'acest Bosfor, Rumenind uşor!
Pe aceste maluri verQ.l şi ri<;letore, O iubeam ca viaţa cand acesta viaţa
An adus-o'n carul fragidelor ore ~i s'arata anca plina de dulceţa,
Visele d'amor. Plina de amor.
Cum o flore smulsa din a el gradina, EO visam ferice. Alba mea frum6sa
A pastrat parfumul dup'a sa tulpina, Scutura de raQ.e coma sa undosa,
Ale el colori, - Ca un val spumos
Asfel al el suflet anca respandesce Ce eşind din umbra fulgura la sore,
Roa ce în ceruri face de'nfloresce Sali ca crinul care roua lucit6re
l\Iiriade flori. Scutur' amoros.
Braul el e splendid, faţa'l este dulce, - "Cine esei tu ore, tu ce'n <;file rele
Bucla sa în valuri balaiore luce, Îmi apari în umbra lacrimelor mele
Rîura uşor; Si cu resfaţart
Ochi'l port auzul, şi a sa catare Faci ca sa surî<;la inima'ml sdrobita,
Varsa bucurie, varsa întristare Şi me'mbeţl în vise, dulcea mea iubita,
~i ceresc amor. De dulci sarutari?
Care'! a sa ţera? ~u voi\l sci a spune. Porţi în ochi'ţl focul ce îmi arde viaţa,
Angen poetici ati el naţiune? Porţi pe a ta frunte raQ.a şi dulceţa,
Patima de foc, Porţi pe sîni~or
Visele de aur ce ne încongiora, Rosele şi crini vie ţel ce se duce,
Dulcea fericire ce pe vieţa sbora. Porţi p'a ta cosiţa ce în umbra luce
Pot avea un loc? Visele d'amor! »
Intr'o sera lina ea veni cu mine La aceste vorbe, pe frum6sa'l faţa
Pe Bosforu-albastruce cu dulcllumine Purpura'n ivoriu 'nota, se resfaţa,
Luna '1 aurea; Rîura senin.
Un caic despica undele gemende, -uEii sînt ldealu'ţl. Ceru'! alme!l mire.
Malul cu saraiurt şi gradini riQ.ende Dalba'ml locuinţa e într'o gandire,
Dupe nof fugea. Ca o raQ.a'n crin! >>
În tacerea nopţel dulcile-aurele - «Daca al teii suflet 'ţie gentil ca faţa,
Resfaţa\l ferice coma dragel mele; Lasa-m' a'! culege gracios dulceţa,
Stelele sglobil Fi ore de o Q.i 1
Revarsaii pe mare valuri de lumine Vin-o şi me'mbata cu a ta amore,
Şi forma\l fantastici, splendide gradine Vis de tinereţe, flacare din sore,
Cu-ale lor scîntei. Vin a me rapi! »
Valul geme dulce sub o costa verde Dulcea mea frumosa tace trei minute,
Unde, printre da fini, un sarai11 se perde P'a sa faţa cura lacrime tacute!
Cu-ale lui lumini; Ochi'l plangatorl
Unde mii de paserl cu voce suava Se'nalţa\l la ceruri plini de voluptate,
Fac ca sa resune vesela dumbrava 1 Pe acele plaiuri d'azur semanate
Magtce gradini. Cu-aurite flon.
15
Stelele se scalda. în a lor vulvore. BIBLIOGRAFIE.
Austrul ne sufla pletele uş6re * O lucrare de mult preţ este
Cu dulci sarutari. traducerea Catilinarelor lul Cicerone
:l\Iurmura ne'ncanta., valul ne Londuce, de d. Al. Zanne, din care a !ii eşit
Şi amorul magic ne imbata dulce înteia catilinara..
Cu ceresc! visari. Este în general recunoscuta pen-
tru cultura limbel şi literaturel n6stre
Iar la rac;ta d'aur a divine! stele, necesitatea d'a se traduce autorii
E O. unesc cu plansu'l lacrimele mele, clasici vechi şi noi, caci pina cand
Doru'ml cu-al el dor ; limba n6stra. nu va trece prin cri-
Şi p'a sa guriţa. cu inflacarare teriul acestora ~i prin acela al ce-
In tacerea nopţel pun o sarutare lor mal buni scriitori vechi şi r.ol
de arte şi sciinţe, pina atuncea nu
Şi me'mbet d'amor. vom putea sa avem un dicţionar,
O! curaţi, torente dulci şi volupt6sel pentru ca nu vom sci cuvintele de
Ve'mbetaţl, ve stingeţi, stele aurose, cari avem necisitate ca sa fim în cu·
Pe albastru! cer! rentul progresului intelectual şi ma-
terial. Acesta este singura cale pen-
Ca.nd se stinse visul ce me farmecase, tru formarea unei limbi ca a n6stra..
Dulcea mea frum6sa. sborul îşi luase A lucra la dicţionar, înainte d'a a·
În suav eter; vea materialul nececar, este a cladi
O vec;lul prin umbre' o, veQ.ul prin stela, pe nisip, este a semana cu olarul
Şi simţi! pe frunte'ml lacrimile sele! ...
nebun care voia sa faca 6le fara
lut, este a cadea în d6ga ţiganulul
Din acel minut care striga cu triumf: nCe'ml mal
Viaţa pentru mine nici un farmec n'are, pasa! Iaca-me cu bidivio. Am gasit
Ceru'! fara stele şi Bosforu'ml pare o potc6va! Acum nu'ml mal trebue
Un mormînt tacut. de cat alte trei, şea, frîo şi cal!"
La J8.ţo, - caci numai in acea
Bolintinennu. epoca a fost în literatura n6stra. o
mişcare inţelepta. şi romanesca, - se

ROD 1CA. formase o societate pentru traduce-


rea autorilor clasici, care ar fi putut
ajunge la bun capet, daca întreprin-
Purtând cofiţa cu apa rece derea n'ar fi fost trunchiata. de eve-
Pe al se! umeri albi, rotunjorl, nimentul politic din I8.ţ8, care a tra-
mis în esil pleiada scriitorilor romani.
Juna Rodica. voiosa. trece Intre aceia era şi d. Zanne care tra-
Pe lînga juni semanaton. dusese şi tiparise deja Resbdul catili-
nar de Salustiu.
El cu grabire îl sar în cale, De atunci în c6ce s'au facut mal
I,.hcAnd:" Rodica., fl6re de crin, multe incercari d'a continua acea în-
In plin sa 'ţi merga vrerile tale, treprindere, dar fara succes, caci nu
Precum tu, draga, ne eşi cu plin ! putem recunosce ca bune copila.riele
patronate de Academia romana.
~Pina la t6mna. s'ajungl m iresa.!
Daca avem ac;ll ce-va, îl datorim
activitaţel individuale, precum: Epo-
Calea sa'ţt fie plina de flori, peele lui Omer, lliada şi Odisea tra-
Şi casa casa, şi masa masa duse de d. I. Caragiani.
Şi sînul Jeg an de pruncuşiorl." Acum ne da şi d. Al. Zanne patru
din oraţiile lui Cicerone.
El c;tic ş'o sema.n cu grâll de vara, Citind înteia catilinara., marturisim
Apoi cofiţa întrega'l beii ; ca am fost surprinşi de abilitatea cu
care traducatorul a învins dificulta-
Copila rîde şi 'n cale '1 sb6ra.,
ţile, aşia ca ne-a dat o traducţie pe
Scuturând gra.ul din parul seil. care o credem superi6ra. chiar celor
V. Alesandri. mal bune traducţil din limba francesa..
\
\
16

J .a acesta a foct secundat şi de limba avisul asupra intereselor republicei,


romana care, cand este manuita d'o ~i nu lovesc anca nici chiar cu cu-
pana abiia, corespunde espresiilor şi vintul pe aceia cari ar fi trebuit sa
fraselor autorului, prin sin tasa el
naturala. Pentru a proba ca atat prin fie sdrobiţt prin fer! Al fost dar,
corecţia limbel şi stilului, cat şi prin Catilina, în acea n6pte la Leca; al
csactitatea traducţiel, merita lauda distribuit parţile Italiei, al decis un-
şi spriginul publicului (pentru conti- de'ţl placea sa plece fie-care; al
nuarea întreprineerel sete), reprodu- ales pe cel ce aveai a Iasa în Ro-
cem eate-va rinduri:
ma, pe cel ce aveai a duce cu
"Pina cand, Catilina, vei abusa tu
de pacienţa nostra? Cu timp avem tine; al descris parţile Romei desti-
a mal fi noi jucaria furiei tele? Pina nate de tine la incendiO; al asigu-
unde are a merge audacia ta nein- rat ca 'nsu'ţl aveai a pleca peste
frinata? Cum? )l'icl garda nocturna pucin; al spus ca mal al pucina în.
din muntele Palatin, nici sentinelele tarqtare din causa ca eO traiam. ::;e
urbei, mei spaima poporului, nici
concursul tutulor cetaţenilor celor aflara insa doi cavaleri romani ca
buni, nici acest loc ales cel mal in- sa te scape din acesta nelinişte, şi
tarit pentru adunarea senalulul, nici sa 'ţt promita ca chiar în acea n6pte
aspectul, mei cautaturile acestor se- înainte de qioa el me vor omorâ în
natori ce te incongiura, nimic nu te patul meu.
p6te mişca? Nu simţi ca planurile
tele sunt descoperite? ~ u veql ca "Dar abia ceta v6stra se respan-
conjuraţiunea ta este chiar de acum dise, şi eO aflaill t6te acestea; intraill
incatenata, pentru ca tofl o cun6s- şi pusei!l în siguranţa casa mea prin
cem? Cine din noi creql tu ca nu scie posturi mal numerose, şi oprill in-
ce al facut în n6ptea trecuta, ce al trarea acelora pe cari tu '1 trimiseseşl
facut în n6ptea de mal 'nainte, unde
dtmineţa sa me salute : venisera toc-
al fost, pe cine al convocat şi ce de-
cisiunl al luat? mat aceia ce ell pre<;lisesem la mal
"0 timpuri! o moravuri! Senatul mulţi şi !distinşi barbaţl ca a!i sa
scie acestea, consolul le vede: din- \'ie Ia mine în timpul acela."
sul însa tot traesce. Traesce? Ce
<;lic! Dar el vine chiar în senat; 1a
parte la deliberarile publice; ochiul
lui noteaza şi însemna la morte pe * o carte de alt gen este roma-
fie-care dintre noi. Iar noi, barbati nul istoric al lui Petruccelh dela Gat·
cu curagtil, credem ca facem indestul tinna: ltfemoriile lul Iuda lscariotul,
pentru republica numai pentru ca ne tradus de d. Virgil G. Poienaru, unui
ferim de furia şi de cuţitele acestuia.
De mult, Catilina, tu trebuia sa mergi dintre inteligenţi juni al facu! ta ţel de
Ia morte dupe ordinul consolulul, şi Drept. Autorul este unul dintre cel
sa cada pe capul te!! acesta ruina mal buni politici şi scnitorl al Ita-
ce de atata timp tu ur<;lescl în con- liei. Este membru în Camera dela
tra n6stra...... . Roma. Prin acesta scriere el s'a
O <;lei nemuritor!! Unde ne aflam? pus alaturi cu englesul Bulwer, au-
ce republica avem? în ce urbe traim? torul romanului: Cele din urmă (file
Aci, aci între noi, parinţl conscrişl, ale Pompeef. Cred de prisos a o mal
in acest consiliu cel mal august şi recomanda, caci chiar titlul el arata
mal imposant de peste tot pamintul, ca este partea romantica a vieţel lui
se afla 6menl cari cugeta la m6rtea Isus de Strauss.
mea şi a n6stra a tutulor, Ia ruina ace-
stei urbe, chiar a tot pamintul. Eo,
consul, îl ved pe acestia şi le cer

S-ar putea să vă placă și