Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume elev:

Clasa:

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a V-a


– Semestrul I

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:

O văz ca prin vis. O văz limpede, așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu
gura strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos. (...) Ne duceam la umbra
dudului din fundul grădinii. Ea își înfingea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și să
răsucească un fir lung și subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în poala ei. Fusul îmi
sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi se părea că se scutură o ploaie
albastră.
‒ Ei, ce mai vrei, îmi zice bunica. Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
‒ Să spui...
Și niciodată nu isprăvea basmul. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și adormeam,
uneori tresăream ș-o întrebam câte ceva; ea începea să spuie și eu visam înainte.
(Barbu Ștefănescu Delavrancea – Bunica)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A. Limba română
1. Desparte în silabe cuvintele: uscățivă, crestată, pieptene. 3 p.
2. Indică numărul de litere și de sunete din următoarele cuvinte: caierul, răsucească, înfingea. 6 p.
3. Pune accentul pe vocala potrivită: limpede, căprui, albastră. 3 p.
4. Alcătuiește câmpul lexical al gradelor de rudenie (5 cuvinte). 5 p.
5. Scrie antonimele cuvintelor: naltă, lung, niciodată. 6 p.
6. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: creț, isprăvea, glasul. 6 p.

B. Înţelegerea textului
7. Menționează personajele care participă la acțiune. 2 p.
8. Indică locul și timpul desfășurării acțiunii din fragmentul citat. 5 p.
9. Formulează două idei principale din textul dat. 6 p.
10. Transcrie, din fragmentul citat, enunțul în care se regăsește portretul bunicii. 6 p.

Subiectul al II-lea (18 puncte)


1. Precizează tipul textului dat. Argumentează răspunsul. 6p
2. Folosind dialogul,continuă textul dat cu cel puțin 8 replici. 6p
3. Redactează o compunere narativă despre o întâmplare petrecută în casa bunicilor. Dă un titlu
potrivit compunerii. 10 p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 30 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 5
p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 4 p.; ortografia – 10 p.; punctuaţia
– 5 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 5 p.)

S-ar putea să vă placă și