Sunteți pe pagina 1din 6

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Fişa proiectului

1. Contextul şi justificarea proiectului

Prin acest proiect, societatea comercială nou înființată CONSTRUCT DREAM SRL își
propune construcția unui centru rezidențial destinat persoanelor vârstnice aflate în risc de
marginalizare socială care nu mai au susținători sau aceștia nu le mai pot asigura sprijinul
necesar din diferite motive (sunt stabiliți în alte localități din țară, sunt plecați în alte țări pentru
perioade îndelungate de timp, au programul de lucru foarte încărcat, nu pot asigura îngrijire
medicală de specialitate).

Comuna Berceni înregistrează o dezvoltare imobiliară semnificativă, fapt ce a dus la creșterea


prețului terenurilor din zonă. Profitând de această conjunctură, unele familii au ales să își
valorifice terenurile proprietate personală, pe cele din extravilan cât și din intravilan. Din
păcate au apărut situații în care au fost valorificate și terenuri cu tot cu "casele bătrânești" iar
pentru locuitorii acestora, de cele mai multe ori persoane în vârstă, nu s-a reușit integrarea
alături de rude.

Cu sprijinul autorităților locale, a fost identificat un teren pe care societatea noastră va construi
un cămin de bătrâni modern, la standarde europene. Acesta va oferi, pentru 50 de persoane
care au împlinit vârsta de 60 ani, condiții de viață mai bune într-un loc primitor și curat, un loc
în care pot socializa, se pot relaxa, în care pot beneficia de atenția și confortul oferit prin
servicii prestate de personal profesionist la costuri accesibile.

Vor putea beneficia de serviciile Casei de sănătate atât persoanele vârstnice care domiciliază
în Comuna Berceni, din localitățile învecinate cât și din Municipiul București.

Autoritatea locală a fost de acord cu concesionarea unui teren de 3000 mp deoarece numărul
de persoane vârstnice, în risc de marginalizare socială, din comună și din localitățile învecinate
este mare, iar fondurile autorităților sunt prea mici pentru a putea asigura servicii sociale și de
sănătate de calitate pentru toți.

2. Beneficiarii proiectului

Beneficiari direcți:
- un număr maxim 50 de persoane vârstnice aflat în risc de excluziune socială sau aflate
în situații de dependență;
- SC CONSTRUCT DREAM SRL
Beneficiari indirecți:
- familiile beneficiarilor;
- comunitatea locală;
- autoritatea publică locală;
- personalul din cadrul SC CONSTRUCT DREAM SRL
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

3. Analiza SWOT a capacităţii organizației de a rezolva problema identificată

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Experiența asociaților societății comerciale Lipsă teren;
în dezvoltarea ansamblurilor rezidențiale; Societatea comercială nou înființată;
Echipă de management eficientă; Lipsa unui studiu legat de numărul de
Calitatea serviciilor dovedite prin lucrările vârstnici eligibili;
anterioare desfășurate separat de către cei Lipsa personalului calificat.
patru asociați.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Sprijinul autorităților locale; Mentalitatea populației;
Numărul de solicitări depuse la autoritatea Schimbări legislative;
locală pentru ajutor social și asistență Nerespectarea tremenelor de către firma
medicală; care execută lucrările;
Structura pe vârstă a populației; Dependența prețului materialelor de cursul
Crearea de locuri de muncă la nivelul valutar.
comunității locale. Conditiile climatice
Accesarea fondurilor europene. Crize economice

În urma analizei SWOT, echipa de management a hotărât că este oportun să construiască casa
de sănătate pe terenul de 3000 mp concesionat de la autoritățile locale pe o perioadă de 99 de
ani.

4. Scopul proiectului
Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice.

5. Obiectivele proiectului
Construirea unei case de sănătate cu o capacitate de maxim 50 de locuri pe terenul de 3000
mp concesionat de la autoritățile locale în termen de 13 luni.
Asigurarea managementului proiectului pe timpul de desfășurare de 13 luni.
Înființarea societății comerciale CONSTRUCT DREAM SRL cu un capital de 400 de lei
în termen de 2 săptămâni.
Întocmirea contractului privind darea în folosință gratuită de către Consiliul Local a
terenului în suprafață de 3000 de mp în termen de 1 săptămână.
Încheierea unui contract de prestări servicii pentru proiectarea construcției P+2E cu o
amprentă la sol de 300 mp în termen de 1 săptămână.
Obținerea autorizațiilor de construire și de amenajare teritorială necesare construcției P+2E
cu amprenta la sol de 300 mp în termen de 1 săptămână.
Încheierea contractului cu firma de construcții care va executa construcția cu amprenta la
sol de 300 mp în termen de 2 săptămâni.
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Încheierea contractului de prestări servicii cu o societate comercială care va realiza


amenajarea peisagistică a terenului de 2700 de mp din jurul clădirii nou construite în termen
de 4 săptămâni.
Predarea construcției cu o amprentă la sol de 300 de mp și curțile amenajate de 2700 mp
către beneficiar în termen de 1 săptămână.

6. Rezultatele proiectului
Accesul persoanelor vârstnice la servicii de asistență și îngrijire.
Personal calificat în îngrijirea persoanelor vârstnice.
Servicii sociale de calitate.
Casa de sănătate P+2 E cu o amprentă la sol de de 300 mp.

7. Analiza riscurilor proiectului


Riscuri pozitive:
- structura pe vârstă a populației - exploatare
- forță de muncă ieftină - intensificare
- lipsa concurenței - partajare
- existența beneficiarilor - acceptare
Riscuri negative:
- calamități naturale – transfer prin încheiere poliță de asigurare
- schimbări legislative - acceptare
- nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor – eliminare prin intensificarea controlului
și stabilirea unor clauze contractuale clare
- distanța mare între domiciliu și centru pentru beneficiarii din alte localități - acceptare
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Cod Activități Cod Subactivități Resurse necesare


wbs wbs (materiale, umane) Durata

1.1 Inițiere
1. Managementul proiectului 1.2 Planificare - Managerul de proiect
30
1.3 Execuție - Echipa proiectului
săptămâni
1.4 Monitorizare - Beneficiarul
1.5 Încheiere
2.1. Întocmirea dosarului - Managerul de proiect
Înființarea societății comerciale
2. 2.2. Depunerea documentelor la registrul comerțului - Juristul 2 săptămâni
2.3. Ridicarea certificatului de înregistrare
3. 3.1 Semnarea contractului de cesiune a terenului cu Primăria - Managerul de proiect
Incheierea contractului de cesiune 1 săptămână
Comunei Berceni - Autoritațile Locale
4. 4.1 Încheierea unui contract de prestări servicii pentru proiectarea - Managerul de proiect
Proiectarea construcției
construcției - Arhitectul desemnat 2 săptămâni
4.2 Depunerea actelor pentru obținerea autorizației de construcție - Echipa proiectului
5. 5.1 Depunerea actelor pentru obținerea autorizației de construcție - Managerul de proiect
Obținerea autorizațiilor de
- Juristul 1 săptămână
construcție
6. Încheierea contractului cu o firma 6.1. Prospectarea pieței privind caracteristicile unei companii care - Managerul de proiect
de construcții care să realizeze să corespundă tuturor cerințelor pentru realizarea construcției - Echipa proiectului
26
construcția centrului 6.2. Selecția firmei și închierea propriu-zisă a contractului - Firma de construcție
săptămâni
6.3. Execuția propriu-zisă a lucrării solicitate prin contract
7. Încheierea contractului cu o firmă 7.1. Prospectarea pieței privind caracteristicile unei companii care - Managerul de proiect
de construcții care să realizeze 7.2. să corespundă tuturor cerințelor pentru realizarea lucrării - Echipa proiectului
amenajarea peisagistică 7.3. Selecția firmei și închierea propriu-zisă a contractului
4 săptămâni
Execuția propriu-zisă a lucrării solicitate prin contract

8. Predarea constructiei către 8.1. Pregatirea documentatiei de predare - Echipa proiectului


beneficiar 8.2. Predarea propriu zisa - Managerul de proiect 1 săptămână
- Beneficiarul
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

8. Graficul de îndeplinire a activităților

Activitate / saptamana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 la 24 25 26 27 28 29 30
1 Managementul proiectului 30 săptămâni
1.1 Initiere 1
1.2 Planificare 1
1.3 Executie 28
1.4 M onitorizare 29
1.5 Incheiere 1
2 Infiintarea societatii comerciale 2 săptămâni
2.1 Intocmirea dosarului 1
2.2 Depunerea documentelor la registrul Comertului 1
2.3 Ridicarea certificatului de inregistrare 1
3 Incheierea contractului de cesiune 1 saptămână
3.1 Semnarea contractului de cesiune a terenului cu Primaria Comunei 1
Berceni
4 Proiectarea constructiei 2 saptămâni
4.1 Incheierea unui contract de prestari servicii pentru proiectarea
1
constructiei
4.2 Depunerea actelor pentru obtinerea autorizatiei de constructie 1
5 Obtinerea autorizatiilor de constructie 1 săptămână
5.1 Depunerea actelor pentru obtinerea autorizatiei de constructie 1
Încheierea contractului cu o firma de construcție care să
6 26 săptămâni
realizeze constructia centrului
6.1 Prospectarea pieței privind caracteristicile unei companii care să
1
corespundă tuturor cerințelor pentru realizarea constructiei
6.2 Selecția firmei și inchierea propriu-zisă a contractului 1
6.3 Execuția propriu zisă a lucrării solicitate prin contract 25
7 Incheierea contractului cu o firma de construcție care să
4 săptămâni
realizeze amenajarea peisagistica
7.1 Prospectarea pieței privind caracteristicile unei companii care să
1
corespundă tuturor cerințelor pentru realizarea lucrarii
7.2 Selecția firmei și inchierea propriu-zisă a contractului 1
7.3 Execuția propriu zisă a lucrării solicitate prin contract 3
8 Predarea constructiei catre beneficiar 1 săptămână
8.1 Pregatirea documentatiei de predare 1
8.2 Predarea propriu-zisă 1
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

9. Bugetul

Număr Cost/unitate
Costuri totale /
Categorie de cheltuieli Unitate de linie bugetara
unităţi Euro/unitate
(Euro)

1.Achizitii
-Telefoane Bucati 4 200 800
-Laptopuri Bucati 4 700 2800
-Imprimanta Bucati 1 200 200
TOTAL ACHIZITII = 3.800 euro

2.Subcontractari

- Jurist contract 1 1000 1000

- Arhitect contract 1 3000 3000

- Firma de execuție construcții mp 900 600 540000


pentru 300 mp
- Firma de execuție amenajare mp 2700 4 10800
peisagistică pentru 2700 mp
TOTAL SUBCONTRACTORI = 554.800 euro

3.Resurse Umane

Manager de proiect Sal/luna 7 3000 21000

Contabil Sal/luna 7 100 700

Asociati manager de proiect Sal/luna 7 4000 28000

TOTAL RESURSE UMANE= 49.700 euro

TOTAL 1+2+3= 608300

Administrativ 7% procent 42581

Diverse si neprevazute 5% procent 30415

TOTAL GENERAL 681300 euro