Sunteți pe pagina 1din 36

Manual de Securitate şi

Sănătate pentru

Lucrătorii Comerciali
Rulare Marfă la Raft
2
Cuprins

Pagina
• Introducere ............................................................... 4

• Riscuri şi Măsuri Preventive Generale


- Nerespectarea Ordinii şi Curăţeniei la locul
de Muncă............................................................. 6
- Manipularea Manuală a Încărcăturilor.................. 7
- Măsuri de Protecţie Împotriva
Pericolelor Electrice ............................................. 8
- Scule Manuale de tăiere ....................................... 9
- Echipamente de Muncă ........................................ 10
- Depozitarea mărfurilor ........................................ 11

• Riscuri şi Măsuri Preventive Specifice


- Utilizarea dispozitivelor auxiliare de urcare .......... 13
- Utilizarea dispozitivelor de transport de marfă ...... 14
- Lucrul în poziţii forţate .......................................... 15
- Mişcări repetitive ................................................. 16
- Munca în camerele frigorifice ............................... 17
- Utilizarea elevatoarelor ....................................... 18

• Plan de Acţiune în Caz de Urgenţă ............................... 19

• Securitatea circulaţiei ................................................ 23

• Primul Ajutor ............................................................. 27

• Îndatoririle Lucrătorilor
cu privire la Prevenirea riscurilor ............................... 33

3
Introducere

Acest manual a fost editat în contextul activităţilor de informare


ale Departamentului de Prevenire a Riscurilor Profesionale din
cadrul FREMAP, în scopul de a-i informa pe lucrătorii care des-
făşoară activitatea de LUCRĂTOR COMERCIAL Rulare Marfă
la Raft, privind pericolele cele mai frecvente la care sunt expuşi şi
măsurile de prevenire corespunzătoare pentru evitarea acestora.

Departamentul de Prevenire al FREMAP doreşte ca această bro-


şură să contribuie la îmbunătăţirea securităţii şi a sănătăţii lucră-
torilor din acest sector de activitate.

Departamentul de Prevenire al FREMAP aduce mulţumiri Aso-


ciaţiei de Întreprinderi de Marketing Operaţional AEMAR, pen-
tru sprijinul acordat la elaborarea acestui Manual.

4

RISCURI şI MĂSURI
PREVENTIVE GENERALE

5
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Nerespectarea Ordinii şi Curăţeniei la Locul de Muncă

• Cădere la acelaşi nivel.


• Lovituri provocate de obiecte.
• Căderea obiectelor în cursul manevrării acestora.
• Incendii.
• Accidentare provocată de vehicule şi/sau elemente
de transport.

 Măsuri Preventive
Nerespectarea Ordinii şi Curăţeniei la Locul de Muncă

• Zonele de trecere, culoarele între şirurile de rafturi, ieşirile şi căile de evacuare vor fi menţinute dega-
jate şi libere de mărfuri.
• Materialele depozitate nu vor îngreuna vizibilitatea şi accesul la echipamentele de urgenţă (extinctoa-
re, guri de incendiu, truse de prim ajutor...).
• Se va evita acumularea resturilor pe sol, utilaje, sau pe mesele de lucru. Utilizaţi recipientele pentru
depozitarea gunoiului, cartoanelor, deşeurilor etc.
• În cazul vărsării lichidelor pe sol, locul va fi curăţat imediat sau se va acoperi zona respectivă cu o
substanţă absorbantă. Zona respectivă va fi semnalizată pentru a evita alunecarea şi căderea.

6
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri DA NU
Manipularea Manuală a Încărcăturilor
• Cădere la acelaşi nivel.
• Lovituri provocate de obiecte.
• Afecţiuni musculo-scheletice, în special
dorsolombare.
• Tăieturi la mâini.
• Căderea obiectelor în cursul manevrării acestora.
• Cădere la nivele diferite (scări).

 Măsuri Preventive
Manipularea Manuală a Încărcăturilor
• Verificaţi dacă există spaţiu suficient pentru manevrarea încărcăturii. Înainte de a începe deplasarea,
verificaţi dacă traseul este liber de obstacole.
• Folosiţi mijloacele auxiliare pentru transportarea obiectelor, cum ar fi transpaleţii sau alte elemente de
transport, mai ales dacă încărcătura este grea, voluminoasă sau dacă frecvenţa manipulării este mare.
• Respectaţi indicaţiile de pe ambalaj cu privire la riscurile posibile ale încărcăturii respective.
• Ţineţi cont întotdeauna de mărimea încărcăturii pentru a lua măsurile corespunzătoare. Dacă greuta-
tea încărcăturii este excesivă (peste 20 Kg) sau dacă volumul acesteia îngreunează manipularea sa cu
uşurinţă, cere ajutorul altor colegi.
• Înainte de manipularea unei încărcături, verificaţi starea suprafeţei, în special dacă are margini tăioa-
se, cuie, aşchii, murdărie, nivelul de umiditate, temperatura etc.; dacă este necesar, foloseşte mănuşi
de protecţie.
• Folosiţi scări sau alte dispozitive special concepute pentru a ajunge la obiecte mici sau a le înlocui,
atunci când acestea se află la o înălţime care o depăşeşte pe cea a umerilor dv., evitând în acest mod
poziţiile forţate.
• În cazul operaţiunilor de manipulare manuală a încărcăturilor, trebuie adoptate poziţiile şi mişcările
adecvate, cum ar fi:
- Apropiaţi-vă de încărcătură cât mai mult posibil.
- Asiguraţi-vă un sprijin bun al picioarelor, prin separarea uşoară a acestora. În cazul în care obiec-
tul se află pe o suprafaţă ridicată, apropiaţi-l de trunchi pentru a-l putea prinde cât mai bine şi sigur.
- Aplecaţi-vă prin flexionarea genunchilor, menţinând spatele drept.
- Ridicaţi încărcătura folosind muşchii picioarelor şi braţelor, nu folosiţi muşchii spatelui.
- Prindeţi bine încărcătura, cu ambele mâini şi menţineţi încărcătura sprijinită de corp, pe durata
manevrării acesteia, susţinând-o, dacă este posibil, între coate şi încheieturile mâinilor şi deplasaţi-
vă cu paşi mici.
- În cazul ridicării obiectelor prin rotirea corpului, efectuaţi mişcarea respectivă prin rotirea picioarelor,
nu a trunchiului, evitând mişcările bruşte ale spatelui, inclusiv la manevrarea încărcăturilor uşoare.

7
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Măsuri de Protecţie Împotriva
Pericolelor Electrice
• Contact electric direct cu părţi ale insta-
laţiei aflate în mod obişnuit sub tensiune,
cum ar fi tablourile electrice, cablurile lăsa-
te libere, …
• Contact electric indirect cu suprafeţe sau
elemente metalice aflate sub tensiune în
mod accidental.

 Măsuri Preventive
Măsuri de Protecţie Împotriva Pericolelor Electrice
• Nu manipulaţi instalaţiile electrice. Nu aşezaţi cabluri în zonele de trecere.
• Revizuiţi echipamentele electrice înainte de a le utiliza.
• Nu conectaţi cablurile care nu sunt prevăzute cu ştechere de conexiune standardizate şi nu supraîncăr-
caţi prizele folosind triplu ştechere sau reglete în mod abuziv.
• În caz de avarie sau funcţionare necorespunzătoare, deconectaţi instalaţia, semnalizaţi avaria şi anun-
ţaţi-l pe responsabilul cu întreţinerea.
• Nu folosiţi apă pentru stingerea focului acolo unde pot fi elemente sub tensiune electrică. Pentru fie-
care tip de foc este necesar să se folosească un stingător specific.

În cazul unei persoane electrocutate,


acţionaţi astfel:
• În orice situaţie, încercaţi să întrerupeţi curen-
tul electric. Îndepărtaţi persoana electrocutată
de sursa de curent fără a avea contact direct cu
aceasta, folosind în acest scop elemente izo-
lante: prăjini de lemn, mănuşi de protecţie etc.
• Aduceţi la cunoştinţa superiorului dv. direct
situaţia respectivă, sau a persoanelor aflate în
imediata apropiere înainte de a trece la aplica-
rea procedurii de urgenţă.
• Anunţaţi echipajele sanitare de urgenţă şi,
dacă aveţi calificarea necesară, acordaţi ime-
diat primul ajutor.

8
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Scule Manuale de Tăiere
• Microtraumatisme provocate de operaţiunile de tăiere repetitive.
• Tăieturi provocate de cutere.

 Deficienţe Curente
Scule Manuale de Tăiere
• Lamă ciobită.
• Tăierea se face în direcţia corpului.
• Mâner deteriorat.
• Poziţionarea neprotejată a mâinii. Aten ie, nu folosi i toat lungimea
lamei pentru a efectua t ierea!
• Lama cuterului nu este retractabilă.
• Păstrarea acestuia în buzunarul salopetei de lucru cu lama ieşită în afară.

 Măsuri Preventive
Scule Manuale de Tăiere
• Utilizarea cuterului astfel încât traseul tăieturii să fie dirijat în sens contrar
faţă de corp, evitând smuciturile sau scuturăturile.
• Benzile de legat ambalajele de carton se vor tăia întotdeauna în unghi de
45°.
• Cuterele nu vor fi curăţate pe hainele de lucru sau alte obiecte de îmbrăcă-
minte, ci cu un prosop sau o bucată de pânză, ţinând partea tăioasă în sen-
sul opus mâinii cu care se efectuează curăţenia. Utilizarea cuterului se va
face în funcţie de tipul de tăiere care trebuie efectuată. Cuterele deschise nu
vor fi transportate în buzunarele hainelor de lucru, ci în tocuri sau huse.
• Pentru a evita sau reduce cât mai mult vătămările ca urmare a accidentelor
provocate de scule tăioase şi, în mod concret, de cuter, se recomandă folo-
sirea mănuşilor de protecţie mecanică anti-tăiere standardizate.
• Cuterele trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:
- Lamele nu trebuie să aibă defecte şi să fie bine ascuţite. Ori de câte ori
este posibil, folosiţi cutere cu lamă ascunsă, capişon de siguranţă etc.
- Mânerele trebuie să fie în stare perfectă.

9
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Echipamente de Muncă
• Tăieturi şi prindere/agăţare de către şi între
elementele componente ale utilajelor.
• Contact electric.
• Căderea obiectelor în timpul manevrării aces-
tora.

 Măsuri Preventive
Echipamente de Muncă
• Înainte de a folosi un utilaj sau echipament pentru prima dată, solicitaţi şi respectaţi instrucţiunile spe-
cifice corespunzătoare normelor de securitate cu privire la utilizarea acestora. Dacă aveţi nelămuriri,
consultaţi-vă cu superiorul dv.
• Echipamentele de lucru vor fi utilizate în mod exclusiv la operaţiunile pentru care au fost proiectate.
• Nu folosiţi niciodată un utilaj care nu dispune de sau la care au fost suprimate mijloacele de prote-
cţie.
• În cazul operaţiunilor de curăţenie sau în caz de
avarie, deconectaţi utilajul şi semnalizaţi
situaţia respectivă sau zona afectată.
• Nu purtaţi inele, brăţări etc., deoarece se pot
agăţa în dispozitivele mobile ale utilajului.
• Comunicaţi orice anomalie observată în timpul
utilizării utilajelor. Nu efectuaţi reparaţii, nici
modificări la acestea, cu excepţia situaţiei în
care aveţi capacitatea şi autorizaţia necesare.

10
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE GENERALE

 Riscuri
Depozitarea mărfurilor
• Căderea obiectelor în cursul manipulării.
• Strivirea provocată de desprinderea încărcăturii.
• Căderea obiectelor desprinse.

 Măsuri Preventive
Depozitarea mărfurilor
• Stivele de materiale trebuie să fie stabile şi sigure.
• Înainte de stivuirea mărfurilor, se va ţine seama de greutatea pe care o suportă rafturile.
• În cazul stivuirii manuale a cutiilor sau sacilor, aceasta se va face în mod intercalat “metoda quin-
cunx”, pentru a îmbunătăţi stabilitatea stivei. Odată încheiată operaţiunea de stivuire, se va verifica
stabilitatea şirurilor depozitate.
• În cazul încărcăturilor instabile,
pachetele vor fi învelite sau prinse cu
benzi de ambalat.
• În ce priveşte stivuirea în rack, se va
verifica periodic starea acestora şi a
mărfurilor stivuite astfel.
• Se va evita căţărarea sau urcarea pe
acestea.
• În cazul utilizării transpaleţilor, apro-
pierea faţă de rack se va face cu o
viteză redusă şi întotdeauna în poziţie
perpendiculară şi pe centru, în aşa fel
încât furcile acestuia să intre uşor în
spaţiul respectiv, fără să provoace
lovituri sau frecări care pot duce la
desprinderea înărcăturii.

11

RISCURI şI MăSURI
PREVENTIVE SPECIFICE

12
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri
Utilizarea dispozitivelor auxiliare de urcare
• Cădere la nivele diferite.
• Prindere/agăţare.

 Măsuri Preventive
Utilizarea dispozitivelor auxiliare de urcare
• Nu folosiţi scări tip foarfece ca scară de sprijin.
• Verificaţi în prealabil dacă scara şi elementele componente ale acesteia se află în stare corespunză-
toare (saboţi antiderapanţi de cauciuc, lanţul interior la scările tip foarfece etc.).
• Scările vor fi sprijinite întotdeauna pe suprafeţe plane.
• Urcaţi şi coborâţi de pe scară ţinându-vă de trepte şi traverse, nu de barele laterale, întotdeauna cu faţa
spre scară.
• În nici un caz nu transportaţi încărcături când urcaţi sau coborâţi o scară.
• Nu lăsaţi sub nici o formă scule şi produse de pus pe raft să stea pe treptele scării.
• Scările mobile vor fi utilizate în cazul în care suprafaţa de sprijin este netedă, stabilă şi orizontală.
Înainte de a vă urca pe astfel de scări, trebuie să le blocaţi roţile. Nu le deplasaţi niciodată dacă se află
vreo persoană pe scară.
• Taburetele se vor utiliza numai dacă au suficientă stabilitate, iar înălţimea la care doriţi să ajungeţi nu
este mare. Este de preferat să folosiţi scările.

13
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri

Utilizarea dispozitivelor de transport de marfă


• Supraefort.
• Poziţii Forţate.
• Cădere Obiecte.
• Cădere persoane la acelaşi nivel şi la nivele diferite.
• Prindere de către şi între obiecte.
• Răsturnare.
• Lovituri.

Pentru folosirea cărucioarelor elevatoare este necesară o pregătire specifică. Luaţi legătura cu superiorul dv.

 Măsuri Preventive
Utilizarea dispozitivelor de transport de marfă
Norme generale privind transpaleţii
• Introduceţi furcile prin partea cea mai strâmtă a paletului până la capăt şi pe sub încărcătură, având
grijă ca cele două furci să fie în poziţie centrată sub palet.
• Supravegheaţi încărcătura înainte de efectuarea deplasării. Verificaţi stabilitatea sa, mai ales în cazul
rotirilor, sau dacă aceasta este foarte voluminoasă.
• Adaptaţi viteza în funcţie de starea instalaţiilor şi de încărcătura transportată.
• Evitaţi opririle bruşte, schimbările rapide de direcţie, precum şi depăşirile în zonele periculoase sau
cu vizibilitate mică.
• Nu folosiţi utilajul pe suprafeţe umede, alunecoase sau neregulate.
• Transpaletul va fi condus trăgând de mânerul acestuia cu o mână, cu maneta de control în poziţie neu-
tră şi cu privirea întotdeauna spre direcţia de mers.
• În momentul aşezării obiectelor transportate, coborâţi transpaletul până ce paletul atinge solul, scoa-
teţi furcile cu grijă, pentru a nu mişca paletul, evitând astfel deplasarea sau căderea încărcăturii.

Transpaleţi Electrici
• Este interzisă utilizarea acestora pentru transportul persoanelor, pentru a împinge sau trage de încăr-
cături. Este permisă utilizarea acestora numai de către persoane cu vârsta mai mare de 18 ani.
• Capacitatea maximă de încărcare a transpaletului electric este indicată de fabricant şi trebuie să fie
respectată întotdeauna. Asiguraţi-vă că încărcătura este perfect echilibrată şi/sau prinsă cu benzi de
ambalare.

14
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri
Lucrul în poziţii forţate
• Afecţiuni musculo-scheletice.
• Supraefort.

 Măsuri Preventive
Lucrul în poziţii forţate
• Descompuneţi mişcarea în doi timpi:
- Ridicaţi Încărcătura.
- Mişcaţi tot corpul, deplasându-vă cu paşi mici.
• Coloana vertebrală trebuie să fie dreaptă întotdeauna.
• Utilizaţi dispozitive auxiliare, cum ar fi scările manuale, taburete... pentru a efectua aşezarea pro-
duselor la nivele aflate mai sus decât înălţimea umerilor.
• Poziţia în genunchi trebuie să fie
înlocuită prin cea a îngenunche-
rii alternative pe sol, cu celălalt
genunchi semiîndoit, pentru a
asigura poziţia dreaptă a spatelui
şi a reduce cât mai mult riscul de
a suferi lombalgie şi alte patolo-
gii asemănătoare.
• Suprafeţele de sprijin trebuie să
fie regulate, fără acumulare de
apă sau alte lichide. În anumite
situaţii, dacă munca este foarte
repetitivă, se pot folosi genun-
chiere în acest scop.
• Menţineţi zona lombară proteja-
tă faţă de curenţii de aer.
• Folosiţi încălţăminte de protec-
ţie în timpul efectuării acestei
munci.

15
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri
Mişcări Repetitive
• Afecţiuni muculo-scheletice.
• Supraefort.

 Măsuri Preventive

Mişcări Repetitive
• Alternaţi activităţile, astfel încât
să folosiţi diferite grupuri de
muşchi. Reduceţi durata ope-
raţiunilor repetitive.
• Efectuaţi mişcări de întindere
pentru a relaxa muşchii şi pentru
a atenua astfel, tensionarea ten-
doanelor membrului superior, în
special cea a antebraţului.
• Exerciţiul 1: Apăsaţi o minge cu
mâna. Acest exerciţiu întăreşte
degetele, mâinile, încheieturile
şi antebraţele. Strângeţi-o între
degetul mare şi fiecare din celelalte patru degete. Repetaţi mişcarea de 8 - 10 ori cu fiecare deget.
• Exerciţiul 2: Cu mâna deschisă şi degetele întinse, împingeţi degetul mare spre încheietură.
• Exerciţiul 3: Cu braţele întinse către înainte, tensionaţi degetele, împingându-le spre antebraţ, miş-
când încheietura spre înapoi.
• Exerciţiul 4: Apoi tensionaţi degetele spre în jos, efectuaţi mişcarea pe rând, cu fiecare deget. Menţi-
neţi degetele tensionate circa 20 secunde la fiecare exerciţiu (mişcări de întindere ale musculaturii
care susţine încheietura. Este un exerciţiu indicat pentru prevenirea epicondilitei).
• Exerciţiul 5: Împreunaţi degetele aşa cum se vede în imagine, cu braţele întinse în faţă, sau pe deasu-
pra capului, timp de 15 secunde.

16
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri
Munca în camere frigorifice
• Cădere provocată de prezenţa apei sau gheţii la sol
• Hipotermie.

 Măsuri Preventive
Munca în camere frigorifice
• Intraţi în camerele frigorifice cu echipamentele de protecţie corespunzătoare pentru temperaturi joase,
cum ar fi vestele sau hanoracele, purtând echipamentul respectiv pe toată durata activităţii.
• Nu staţi timp îndelungat în interiorul unei camere frigorifice. Alternaţi activităţile, prin rotaţia postu-
lui.
• Utilizaţi încălţăminte cu talpă anti-alunecare.
• Utilizaţi mănuşi de protecţie mecanică în timpul aşezării mărfurilor pe rafturi, al manevrării cutiilor
şi a altor ambalaje.
• Comunicaţi imediat superiorului dv. ierarhic, orice neajuns observat, conform măsurilor de securita-
te şi protecţie a muncii referitoare la echipamente şi/sau instalaţii .
• Solul camerei frigorifice va fi întotdeauna ferit de prezenţa lichidelor.
• Nu scoateţi din funcţiune nici un dispozitiv de protecţie colectivă cu care este prevăzută instalaţia
(camerele frigorifice).
• Uşile camerelor frigorifice sunt prevăzute cu un sistem de închidere care permite deschiderea acesto-
ra din interior. VERIFICAŢI dacă acesta funcţionează corect.
• Semnalul luminos şi acustic exterior permite sesizarea prezenţei personalului în interiorul camerei fri-
gorifice. Întrerupătorul trebuie să fie accesibil întotdeauna.

Înainte de a intra în camera frigorifi-


că, nu uitaţi să vă puneţi echipamen-
tul individual de protecţie

17
RISCURI şI MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE

 Riscuri
Utilizarea elevatoarelor
• Prindere/Agăţare.
• Cădere la acelaşi nivel şi la nivele diferite.
• Căderea obiectelor.

Nu uitaţi! Elevatorul se foloseşte


numai la transportul mărfurilor.

 Măsuri Preventive
Utilizarea elevatoarelor
• Respectaţi greutatea maximă autorizată
• Încărcătura va fi poziţionată în centrul eleva-
torului
• Protejaţi şi nu loviţi structura elevatorului
• În caz de avarie, semnalizaţi producerea aces-
teia şi anunţaţi imediat pe superiorul dv.
ierarhic.
• Asiguraţi-vă că uşile sunt bine închise şi
ancorate.
• În cazul vărsării vreunui produs, curăţaţi
imediat locul.
• Sunt interzise următoarele:
- Transportul persoanelor
- Manipularea instalaţiilor electrice ale aces-
tuia.
- Folosirea elevatorului în caz de urgenţă
- Îngreunarea intrării sau ieşirii din elevator
cu mărfuri sau orice alte elemente (echipa-
mente de lucru, gunoaie etc.)

18

PLAN DE ACŢIUNE ÎN
CAZ DE URGENŢĂ

19
PLAN DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

 Măsuri Preventive
Prevenirea Incendiilor
• Păstraţi întotdeauna ordinea şi curăţenia.
• Nu supraîncărcaţi prizele. Dacă folosiţi reglete sau prelungitoare pentru conectarea diferitelor apara-
te electrice la un singur punct al reţelei, consultaţi în prealabil personalul de specialitate.
• Spaţiile ascunse sunt periculoase: nu acumulaţi materiale în colţuri, sub rafturi, după uşi etc.
• Nu puneţi surse de căldură în apropierea materialelor combustibile.
• Inspectaţi locul dv. de muncă la sfârşitul zilei de lucru; dacă este posibil, deconectaţi aparatele elec-
trice care nu este necesar să rămână conectate.
• Dacă observaţi orice deficienţă la instalaţiile electrice sau la cele de protecţie împotriva incendiilor,
anunţaţi-l imediat pe responsabilul cu întreţinerea.
• Nu blocaţi niciodată traseele şi ieşirile de evacuare, precum şi semnalizarea şi accesul la extinctoare,
guri de incendiu, tablouri electrice etc.
• Localizaţi mijloacele de luptă împotriva incendiilor şi căile de evacuare corespunzătoare activităţii dv.
şi familiarizaţi-vă cu acestea.
• Dacă observaţi un incendiu, păstraţi-vă calmul şi daţi alarma imediat.
• Dacă vă aflaţi singur, ieşiţi din spaţiul incendiat şi închideţi uşa, dar nu o încuiaţi. Nu vă puneţi în
pericol integritatea fizică.
• Comunicaţi situaţia de urgenţă pe căile stabilite conform Planului de Acţiune în Caz de Urgenţă exis-
tent în unitatea dv. de muncă.

 Mod de acţiune în Caz de Incendiu


• Dacă incendiul este mic, odată ce aţi comuni-
cat producerea situaţiei de urgenţă, încercaţi să
stingeţi focul, folosind extinctoare, dacă aveţi
pregătirea necesară. Nu uitaţi:
» Folosiţi extinctorul cel mai potrivit.
» Desprindeţi extinctorul din locul unde
este fixat.
» Scoateţi piedica de siguranţă.
» Îndreptaţi ejectorul acestuia către baza
focului.
» Apăsaţi maneta în mod intermitent.

20
PLAN DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

 Mod de Acţiune în Caz de Incendiu


• Nu deschideţi o uşă dacă aceasta este caldă, aceasta
înseamnă că focul se află în apropiere; dacă trebuie să
faceţi acest lucru, deschideţi-o foarte încet.
• Dacă vă ia foc îmbrăcămintea, nu fugiţi: întindeţi-vă la
sol şi începeţi să vă rostogoliţi
• Dacă trebuie să traversaţi o zonă mare cu mult fum, cău-
taţi să mergeţi aplecat; aerul este mai respirabil şi tempe-
ratura este mai scăzută.
Folosiţi un şervet umed pentru a vă acoperi nasul şi gura.
• Dacă nu puteţi ieşi din incintă (cameră, magazie, săli...):
» Închideţi toate uşile.
» Acoperiţi cu cârpe umede, dacă este posibil, toate fan-
tele pe unde intră fum.
» Semnalizaţi-vă prezenţa (punând un cearceaf sau un
obiect care să atragă atenţia la fereastră).

 Tipuri de Foc
Categoria A: Foc provocat de materiale UTILIZAREA AGENŢILOR EXTINCTORI
solide.
CLASE DE FOCURI
Categoria B: Foc provocat de combusti-
AGENT CLASA “D”
bili lichizi. EXTINCTOR:
CLASA “A”
(MATERIALE
CLASA “B” CLASA “C”
(COMBUSTIBILE (COMBUSTIBILE (METALE FOARTE
SOLIDE) LICHIDE) GAZOASE) ACTIVE DIN
PUNCT DE
Categoria C: Foc provocat de combusti- VEDERE CHIMIC )

bili gazo i sau lichizi sub Apă jet


presiune.
Apă pulverizată
Categoria D: Foc provocat de metale
Spumă fizică
foarte active din punct de
vedere chimic (sodiu, Praf polivalent
magneziu etc.). Praf uscat

Zăpadă carbonică
(anhidridă carbonică)

Excelent Bun Acceptabil Neacceptabil


PRECAUŢIE: Este periculoasă folosirea apei sau a spumei la focuri în aparate
electrice, în prezenţa tensiunii electrice sau la focuri de clasă D (Metale foarte
active din punct de vedere chimic).

21
PLAN DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

 Mod de Acţiune în Caz de Evacuare


• La auzul semnalului de evacuare, pregătiţi-vă să abandonaţi incinta.
• Deconectaţi aparatele electrice aflate în răspunderea dv.
• Nu folosiţi ascensoarele.
• Pe durata evacuării, respectaţi instrucţiunile următoare:
» Dirijaţi celelalte persoane către căile de evacuare.
» Liniştiţi-i pe ceilalţi în timpul evacuării, dar acţionând în mod ferm, pentru a asigura o evacuare
rapidă şi ordonată.
» Ajutaţi persoanele care nu se pot deplasa singure, cu dizabilităţi sau răni.
» Nu permiteţi ca nici o persoană să se întoarcă în incintă pentru a lua obiecte personale.
• Odată ajuns afară, îndreptaţi-vă spre punctul de întâlnire şi comunicaţi evacuarea completă a zonei
dv., iar în caz contrar, informaţi asupra incidentelor care s-au produs la locul respectiv (răniţi, locuri
care nu au putut fi verificate etc.).

22

SECURITATEA CIRCULAŢIEI

23
MOD DE ACŢIUNE PRIVIND SIGURANŢĂ CIRCULAŢIEI

 Pe căile de Circulaţie
• Respectaţi în orice moment semnalele de circulaţie, chiar dacă cunoaşteţi drumul.
• Măriţi precauţiile atunci când vă aflaţi în situaţiile următoare:
- Intersectare de drumuri.
- Schimbarea înclinării şoselei.
- Curbe cu vizibilitate redusă.
- Trecere la nivel cu calea ferată.
• Dacă întâlniţi un banc de ceaţă, circulaţi
încet, folosind farurile anticeaţă (faţă şi
spate), fără a folosi “faza lungă”, deoarece
lumina respectivă poate să vă orbească.
• Dacă bate vântul puternic, reduceţi viteza,
ţineţi de volan cu ambele mâini şi evitaţi
mişcările bruşte.
• În caz de ploaie, reduceţi viteza şi folosiţi
frâna cât mai puţin posibil. Dacă plouă foarte puternic şi ştergătoarele nu vă pot asigura o vizibilitate
bună, opriţi maşina într-un loc sigur şi aşteptaţi până ce ploaia se mai linişteşte.
• Dacă trebuie să circulaţi pe gheaţă, folosiţi ambreiajul şi frâna în mod lin, ţineţi bine direcţia de mers
şi dacă este necesar, folosiţi lanţurile.

 Motorete şi Motociclete
• Folosiţi casca de protecţia omologată, vă poate salva viaţa.
• Nu profitaţi de mobilitatea vehiculului dv. pentru a provoca situaţii riscante în cazul ambuteiajelor şi
la semafoare.
• Ţineţi seama întotdeauna că orice ciocnire se poate transforma într-un accident grav.

24
MOD DE ACŢIUNE PRIVIND SIGURANŢĂ CIRCULAŢIEI

 Pentru Vehicule
• Verificaţi permanent starea autovehi-
culului dv., nu numai atunci când tre-
buie să faceţi drumuri lungi.
• Nu uitaţi să faceţi verificarea tehnică
obligatorie sau voluntară, fie că este
necesară din motive de vechime a
autoturismului, fie că acesta a suferit
un accident care a afectat motorul, sis-
temul de transmisie sau şasiul.
• În orice caz, acordaţi întotdeauna atenţie următoarelor aspecte:
- Sisteme de securitate activă.
- Starea pneurilor (deformări, uzură şi presiune).
- Funcţionarea corectă a direcţiei.
- Posibilele deficienţe ale suspensiilor (amortizoare).
- Eficienţa frânelor (discuri, pastile, tamburi, saboţi, furtunuri, pistoane/etriere şi lichid de frână).
- Funcţionarea corectă, reglarea şi curăţenia tuturor becurilor de la sistemul de iluminat.
- Deteriorarea eventuală a ştergătoarelor de parbriz.
- Sistemele de securitate pasivă.
- Starea şi funcţionarea corectă a centurilor de siguranţă, airbag-urilor, şasiului şi caroseriei.
- Starea bună a motorului, a transmisiei şi a bateriei.

 Norme de Siguranţă pentru Pietoni


• În oraş:
- Normele de circulaţie trebuie să fie respectate, de ase-
menea, şi de pietoni. Respectaţi semnalele de trafic,
semafoarele şi indicaţiile agenţilor de circulaţie.
- Traversaţi perpendicular pe direcţia trotuarului şi ori
de câte ori este posibil, folosiţi trecerile de pietoni.
- Fiţi atenţi la intrările şi ieşirile din garaje.
• Pe şosea:
- Circulaţi întotdeauna pe partea stângă, deoarece în acest mod veţi putea vedea vehiculele care vin
din faţă.
- Dacă sunteţi mai multe persoane, circulaţi în şir indian.
- Nu vă deplasaţi cu animale care circulă liber, acestea pot fi strivite şi pot provoca accidente.
- Dacă mergeţi noaptea pe şosea, purtaţi îmbrăcăminte reflectorizantă sau folosiţi o lanternă.

25
26

PRIMUL AJUTOR

27
PRIMUL AJUTOR

 Mod de Acţiune în Caz de Accident

1 PROTEJARE

2 AVERTIZARE
ACORDAREA
3 PRIMULUI

AJUTOR
RECUNOAŞTEREA ▼
SEMNELOR VITALE

A STAREA DE CONŞTIEN

B RESPIRAŢIA
C PULSUL

NU UITAŢI CĂ ACCIDENTATUL
TREBUIE SĂ FIE TRATAT DE URGENŢĂ,
NU SĂ FIE TRANSPORTAT URGENT

28
PRIMUL AJUTOR

 Resuscitare cardio-pulmonară
RESPIRAŢIA GURĂ LA GURĂ - MASAJUL CARDIAC
Ritmul în cazul respiraţiei gură la gură şi al masajului cardiac este următorul:
30 DE COMPRESII ŞI 2 INSUFLĂRI (100 COMPRESII PE MINUT)

• Asiguraţi-vă că persoana are • Menţineţi capul persoanei • Menţineţi mandibula sa


căile respiratorii libere. accidentate către înapoi. înclinată în sus.

• Lipiţi-vă buzele de gura


accidentatului şi insuflaţi aer,
obturându-i nasul.

• Dacă gura victimei este închisă şi are dinţii


strânşi, i se vor acoperi buzele cu degetul
arătător pentru a evita scăparea aerului,
deoarece i se va insufla aer pe nas.

• Punctul în care se • Poziţia mâinilor (a podului


efectuează masajul palmelor) în cazul masajului cardiac.
cardiac.

29
PRIMUL AJUTOR

 Hemoragii

➡ ➡

• Aplicaţi pansament sau şervete curate în zona care sângerează.


• Dacă sângerarea nu încetează, adăugaţi mai mult pansament peste cel anterior şi apăsaţi mai tare.
• Apăsaţi cu două degete pe artera care sângerează.
• Transportaţi persoana respectivă la centrul medical cel mai apropiat.

 Răni
• Nu umblaţi la rană. • Nu folosiţi pomezi.
• Spălaţi-o cu apă şi săpun. • Acoperiţi rana cu pansa-
ment steril.

 Arsuri

• Aplicaţi apă din abundenţă • Nu folosiţi pomezi.


peste zona arsă, cel puţin
• Acoperiţi zonele arse cu
timp de 15 minute.
pansament steril.
• Scoateţi îmbrăcămintea,
• Transportaţi persoana
inelele, brăţările etc. persoa-
respectivă la centrul
nei în cauză, care sunt
medical.
impregnate cu lichid cald.

30
PRIMUL AJUTOR

 Leşin (pierderea cunoştinţei)


• Culcaţi persoana respectivă
cu capul mai jos decât restul
corpului.

 Convulsii

• Nu împiedica mişcările sale.


• Aşează-l intins pe spate într-un loc
unde poate fi in siguranta.
• Intoarce-l usor intr-o parte, pentru ai
usura respiratia.

 Împroşcare

Împroşcare cu Corp străin în ochi


substanţe chimice în • Nu umblaţi la ochi.
ochi
• Nu vă frecaţi la
• Spălaţi cu apă abundentă
ochi.
la o temperatură înconju-
rătoare mai mare de 15º. • Acoperiţi ochiul
cu un pansament
• Nu frecaţi ochiul.
curat şi transportaţi
• Transportaţi persoana persoana la
afectată la Centrul Centrul Medical.
Medical.

31
PRIMUL AJUTOR

 Substanţe Toxice
În orice situaţie:
• Informaţi-vă cu privire la substanţa toxică (fişa de securitate şi eticheta). În lipsa acestor informaţii,
sau dacă sunt necesare mai multe date, sunaţi la Serviciul de Informaţii Toxicologice: Telefon: 91 562
04 20.
• Dacă există simptome de asfixiere, faceţi respiraţie artificială gură la gură.
• Aşezaţi victima culcată în poziţie de siguranţă (a se vedea figura respectivă) şi evitaţi pierderea căl-
durii corporale a acesteia, acoperind-o cu o pătură.
• Transportaţi persoana afectată la Centrul Medical.

În caz de ingestie (înghiţire):


• Dacă persoana este conştientă, provocaţi-i vomitarea, cu excepţia situaţiei în care acest lucru este con-
traindicat conform informaţiilor privind produsul (substanţe corozive, hidrocarburi).

Poziţie de siguranţă

32
 
INDATORIRILE LUCRĂTORILOR
CU PRIVIRE LA PREVENIREA
RISCURILOR

33
INDATORIRILE LUCRĂTORILOR CU PRIVIRE LA PREVENIREA RISCURILOR

 Îndatoririle lucrătorilor cu privire la 


Prevenirea Riscurilor

Articolul 29 din Legea privind Prevenirea Riscurilor Profesionale stabileşte obligaţia lucrătorilor de a
veghea asupra propriei securităţi şi sănătăţi la locul de muncă şi a celei a altor persoane care pot fi afec-
tate de activitatea sa profesională.
În mod concret, lucrătorii trebuie să ţină seama de următoarele prevederi, în conformitate cu pregăti-
rea lor şi cu respectarea instrucţiunilor angajatorului:
• Folosirea corespunzătoare a utilajelor, aparatelor, sculelor, substanţelor periculoase, a mijloacelor de
transport şi, în general, a oricăror altor mijloace cu ajutorul cărora îşi desfăşoară activitatea.
• Folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor şi echipamentelor de protecţie puse la dispoziţie de
angajator, solicitând înlocuirea acestora în caz de deteriorare.
• Nu scoateţi din funcţiune şi utilizaţi în mod corect dispozitivele de siguranţă existente.
• Informaţi imediat pe superiorul dv. ierarhic direct privind orice situaţie pe care o consideraţi riscantă
pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
• Colaboraţi cu angajatorul pentru ca acesta să poată garanta condiţii de muncă în siguranţă şi fără ris-
curi pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
• Neîndeplinirea obligaţiilor în materie de prevenire a riscurilor la care fac referinţă paragrafele ante-
rioare, va fi considerată drept neîndeplinirea sarcinilor de muncă, în conformitate cu prevederile arti-
colului 58.1 din Statutul Lucrătorilor.

34
MANUAL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE
PENTRU ACTIVITATEA LUCRĂTORI
COMERCIALI RULAJ MARFĂ LA RAFT

Subsemnatul, declar că am primit Manualul de


Securitate şi Sănătate care cuprinde riscurile şi
măsurile de prevenire de bază privind activitatea
de lucrător comercial rulare marfă la raft şi un
rezumat al îndatoririlor lucrătorilor, conform
Articolului 29 din Legea privind Prevenirea
Riscurilor Profesionale.

Document de identitate:

Data:

Numele şi semnătura lucrătorului:

35
limpieza ok A4 25/10/07 10:02 P gina 32