Sunteți pe pagina 1din 64

Sibiu

Ghid Turistic
Hermannstadt
Tânăr din 1191 RO

l Breslelor
Or aşu
2 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu
Hermannstadt
Tânăr din 1191
5 Sibiu
Tânăr din 1191 10 Pe urmele
breslelor 22 Evenimente
în Sibiu

l Breslelor
Or aşu
Sibiu - Tânăr din 1191 3

36 Muzeele
Sibiului 47 Aproape
de Sibiu 51 Cum ajung
la Sibiu? 54 Informaţii practice
/ Cazare
4 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 5

Sibiu Tânăr din 1191


Prima atestare documentară a Sibiului (sub numele de Cibinium) datează din
anul 1191. În anul 1223 Sibiul este menţionat sub numele Vila Hermanni, o aşe-
zare cu caracter rural. Urmările dezastruoase ale incursiunilor tătarilor din anii
1241-1242 au dus la conştientizarea necesităţii întăririi localităţii. Încep astfel
lucrările de fortificaţie, care se vor amplifica pe parcursul următoarelor secole
pentru ca, în secolul XV, Sibiul să devină una dintre cele mai bine apărate cetăţi
din Transilvania. În 1292 a fost deschis primul spital de pe teritoriul actual al
României, în Biserica Azilului, clădire ce dăinuie şi azi.

În anul 1366 Sibiul este menţionat pentru prima dată ca oraş sub nu-
mele de Hermannstadt. Rezistenţa cetăţii în faţa atacurilor otoma-
ne din 1438 a atras atenţia întregii Europe. Însuşi Papa Eugen al
IV-lea nominalizează oraşul Sibiu drept „apărător al întregii
creştinătăţi”. În secolul XV viaţa economico-socială şi cele
mai importante evenimente ale cetăţii se desfăşurau în
jurul celor trei pieţe: Piaţa Mică, Piaţa Mare şi Piaţa Huet.
Acestea erau foarte bine definite structural și social: în
Piaţa Mică se aflau casele negustorilor şi meşteşuga-
rilor, iar Piaţa Mare era dominată de casele impu-
nătoare ale patriciatului.
6 Sibiu - Tânăr din 1191

Dezvoltarea oraşului, a breslelor şi a


comerţului a fost constantă pentru
Sibiul secolelor XIV-XVIII, perioadă
în care devenise cel mai impor-
tant centru meşteşugăresc din
Transilvania. Numărul breslelor sibi-
ene a crescut de la 19 în 1376, la 26
în 1719, 34 în 1724 și 40 în 1780.

Activitatea breslelor a avut un rol


determinant în dezvoltarea meşteşugurilor și în evoluția economică și comer-
cială a zonei, prin reglementarea producţiei şi a calităţii produselor, a desface-
rii mărfurilor, a procurării materiei prime, a înfiinţării de noi ateliere etc. După
aproape 500 de ani, regulile rigide care urmăreau menţinerea micii producţii
cu orice preţ, au devenit o frână în evoluţia economică a oraşelor. Drept urma-
re, prin decretul din 1872, breslele au fost transformate în cooperative meşte-
şugăreşti, încheindu-se astfel o pagină importantă din istoria Sibiului.
Sibiu - Tânăr din 1191 7

Pe parcursul secolului al XVIII-lea, acesta devine un oraș occidental, cu biserici


impozante şi clădiri în stilul barocului vienez. Viaţa culturală capătă o ascensi-
une deosebită, muzica şi teatrul ocupând un loc important în viaţa cetăţii. În
secolul XIX muzicieni de renume ca Franz Liszt sau Johann Strauss au concer-
tat pe scenele Sibiului.

Unirea Transilvaniei cu România (1918) a adus schimbări majore în viaţa ora-


şului, în special în domeniul urbanistic şi social-cultural; se dezvoltă şi învă-
ţământul în limba română iar în perioada următoare se vor înfiinţa principa-
lele instituţii de cultură moderne: Teatrul de Stat (1947) şi Filarmonica de Stat
(1949). Instaurarea comunismului după 1945 a adus cu sine şi procesul forțat
de industrializare, înregistrându-se numeroase regrese, în special din punct
de vedere urbanistic.

În anul 2007 Sibiu a deţinut titlul de Capitală Cul-


turală Europeană, reuşind astfel să-şi evidenţieze
patrimoniul cultural-istoric deosebit de valoros.
Drept urmare a acestui eveniment, imaginea ora-
şului s-a îmbunătăţit semnificativ, vizitatorii stră-
ini plasând Sibiul în lista primelor cinci capitale
culturale europene. Acest lucru confirmă faptul
că Sibiul lasă o impresie pozitivă puternică şi are
potenţialul necesar pentru a-şi menţine statutul
de destinaţie turistică culturală de nivel european.
8 Sibiu - Tânăr din 1191

Pe urmele breslelor
Sibiul este într-adevăr magic. Pentru cei care îl locuiesc, pentru cei care îl vizitează,
pentru cei care îl citesc, învaţă sau îl descoperă. Aici a existat primul spital, prima
şcoală, prima bibliotecă, primul muzeu, prima farmacie din ţară. Aici s-au tipărit
primele cărţi, fie ele religioase, de ştiinţă
sau manuale şcolare. La Sibiu s-a inventat
1 racheta, s-a descoperit telurul. În Sibiu au
locuit, au trăit şi au creat mari oameni ai
Transilvaniei, ai României şi ai lumii.

Doar cutreierând fiecare stradă, fiecare zid


şi fiecare casă a Sibiului, îi descoperi far-
mecul şi poveştile. În Piaţa Aurarilor afli is-
toriile breslaşilor din timpurile medievale,
în strada Mitropoliei a celor care au luptat
pentru drepturile şi libertăţile lor, pe strada
Cetăţii auzi poveştile celor care au apărat şi
salvat acest oraş, pe strada Bielz înveţi des-
pre landleri, iar pe strada Gladiolelor sau
pe strada Raţiu vezi cum împăraţii habs-
burgi şi-au lăsat numele cartierelor baroce
ale oraşului: Terezian sau Josefin.
Sibiu - Tânăr din 1191 9

Ca să gustaţi şi dumneavoastră puţin din toate acestea, îndrăznim să vă luăm


cu noi într-o plimbare prin urbea sibiană. Vă propunem ca prin acest tur să
descoperiţi Sibiul breslelor şi al breslaşilor, locurile construite sau desăvârşite
de aceştia. Trecând prin fiecare stradă, prin fiecare piaţă, vom încerca să vă
prezentăm fiecare loc din Sibiu care, într-un fel sau altul, se leagă de activitatea
acestora pentru o perioadă de mai bine de 600 de ani.

Piaţa Mică
Era centrul vieţii breslelor şi s-a năs-
cut din nevoia meşteşugarilor şi a
comercianţilor de a se proteja şi de
a-şi proteja marfa şi produsele crea-
te. Arealul Pieţei Mici a fost fortificat
la începutul secolului al XIV-lea. Cu
timpul fortificaţia a fost înlocuită cu
clădiri care, în marea lor majoritate,
aparţineau breslelor sau breslaşilor.

Descoperim aici Podul Minciunilor 1 . Este primul pod din fontă de pe


teritoriul actual al României, realizat în 1859, acesta asigurând accesul în cetate
dinspre Oraşul de Jos. Trebuie să vă prevenim că legendele legate de numele
podului spun că acesta scârţâie la fiecare minciună spusă de cei care îl trec,
ameninţând să se rupă sub „greutatea” unei minciuni mai mari!

Ne îndreptăm apoi atenţia spre casele: Hala Măcelarilor (actualmente


Casa Artelor) 2 (Piaţa Mică, nr. 21) Breasla Măcelarilor este una dintre cele mai
vechi bresle ale Sibiului şi una dintre cele mai importante şi bogate.
10 Sibiu - Tânăr din 1191
4
Sibiu - Tânăr din 1191 11

2 Clădirea este cea mai impozantă din-


tre casele de breaslă din Piaţa Mică,
fiind atestată prima dată în 1370. În
secolul al XVIII-lea casa este folosită
de comunitate ca sală de spectacole
teatrale. Stema Sibiului şi anul de pe
frontispiciul clădirii sunt o dovadă a
momentului în care clădirea intră în
administrarea Magistratului. Din 2004
clădirea face parte din Complexul
Naţional Muzeal Astra.

Dacă intrăm în Casa de la nr. 22


3 vom descoperi aşa-numita „Sala
(3)
Frescă”, unde pot fi admirate o serie
de picturi murale de o valoare inesti-
mabilă, impecabil restaurate, datând
din 1631.

Turnul Scării Aurarilor, 4 (Piaţa Mică, nr. 24) este unul dintre turnu-
rile – poartă ale Pieţei Mici. Pe aici se făcea legătura între Oraşul de Jos cu un
drum medieval şi fortificaţia medievală. Numele turnului provine din imediata
sa apropiere de Casa Breslei Aurarilor, care se pare că se ocupa de întreţinerea
acestuia. Casa Breslei Aurarilor (Piaţa Mică, nr. 25) este una din clădirile constru-
ite pe cea de a doua centură de fortificaţii. Clădirea are toate caracteristicile
unei case medievale, iar blazonul breslei poate fi admirat în camera principală
a clădirii, aflată la primul etaj.
12 Sibiu - Tânăr din 1191

În imediata apropiere găsim Muzeul de Istorie a Farmaciei (5) 5 (Piaţa


5 Mică, nr. 26). Muzeul se află la parter, unde timp de trei secole, începând cu
anul 1600, a funcţionat farmacia „La Ursul Negru”. O plăcuţă comemorativă
aminteşte aici de Cristian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), părintele
homeopatiei.
6
Ajungând la Casa de la nr. 13, care datează din se-
colul XV, trecem prin pasajul boltit al clădirii, numit
Pasajul Cismarilor (6). 6 Iată un bun exemplu al
micilor trasee de legătură dintre diferitele străzi sau pie-
ţe din oraş. Acestea erau esenţiale în vreme de molimă
sau în vreme de asediu. Ele poartă numele unor bres-
le deoarece, în marea lor majoritate aceste pasaje sau
străduţe erau folosite de breslaşii zonei.

Piaţa Huet
Trecând prin pasaj ajungem în Piaţa Huet, prima in-
cintă fortificată a Sibiului şi mai apoi centrul cultural şi
spiritual al cetăţii. Arealul este dominat de una dintre
cele mai impresionante şi reprezentative clădiri gotice
din Transilvania: Biserica Parohială Evanghelică „Sf. Maria” 7
(Piaţa Huet, nr. 1). Construită între secolele XIV-XVI cu participarea breslelor
pietrarilor, tâmplarilor, fierarilor, aurarilor şi argintarilor, clădirea impune prin
turnul central ridicat pe şapte nivele (al doilea turn ca înălţime din Transilvania),
încadrat la colţuri de alte patru turnuri mici. Decoraţiunile bisericii aparţin
marilor maeştri ai breslelor vremii: Andreas Lapicida, Elias Nicolai şi Sebastian
Hann. Începând cu 1496, timp de 300 de ani biserica a servit ca loc de înmor-
mântare pentru somităţile oraşului şi tot aici îşi află locul de veci şi baronul
Sibiu - Tânăr din 1191 13

Samuel von Brukenthal. În 1853 pie-


8
trele funerare care acopereau mor-
mintele au fost demontate din nava
bisericii şi încastrate în zidurile ferulei,
obţinându-se astfel o galerie de 67
de lespezi funerare, unică în ţară. În
curtea Bisericii Evanghelice se află
statuia episcopului Georg Daniel
Teutsch, unul dintre personalităţile
marcante ale comunităţii săseşti din
Transilvania la sfârşitul secolului XVI-
II. În timpul verii, în fiecare seară de
miercuri, în catedrală au loc selec-
te concerte de orgă. Părăsind cur-
tea Bisericii Evanghelice, pe strada
Samuel Brukenthal, la numărul 2 vă
puteţi opri o clipă să admiraţi Clădi-
rea Primăriei Municipiului Sibiu 8 . Chiar dacă nu are nici o legătură
cu arhitectura medievală - ea fiind construită la începutul secolului XX - veţi
remarca stilul arhitectural deosebit al edificiului. Faţada este încărcată de ele-
mente figurative, iar interiorul preia motive din repertoriul Jugendstil-ului. La
primul etaj veţi găsi un minunat vitraliu în stil Art Nouveau, iar întregul hol este
decorat cu motive greceşti şi capete de lei. Restaurarea clădirii a fost finalizată
în anul 2006, în prezent aici desfăşurându-şi activitatea administraţia sibiană.

Piaţa Mare
Şi iată-ne ajunşi în Piaţa Mare, centrul oraşului. Acesta e locul în care îşi desfăşu-
rau activitatea comercială breslaşii (organizare de târguri, depozitare, produc-
14 Sibiu - Tânăr din 1191

ţie). Aici aveau loc cele mai multe târguri din cetate şi judecăţile publice, aici
se organizau procesiunile religioase sau cele militare, aici se sărbătoreau
evenimentele importante din viaţa burgului. A fost şi locaţia aleasa de cei
bogaţi pentru a-şi construi reşedinţa.

Peste drum de clădirea primăriei se află Palatul „Brukenthal” 9


(Piaţa Mare, nr. 4), cel mai reprezentativ edificiu al Sibiului. Pentru construc-
ţia clădirii s-a adoptat un plan închis cu o curte interioară. Este una dintre
cele mai importante opere de factură barocă din Europa Centrală, conser-
vând o serie de elemente de tâmplărie artistică, ancadramente şi canaturi
decorate în stil baroc. Mulţumiţi-vă astăzi să-i admiraţi doar exteriorul, pen-
tru că minunatelor colecţii de artă dinăuntru merită să le dedicaţi cel puţin
o zi din vacanţa dumneavoastră.

În stânga palatului se află Casa Albastră 10 (Piaţa Mare, nr. 5). Clădirea
datează din secolul XVII, însă, doar din 1773 încep transformările ei în stil
11 12 baroc. Pentru o scurtă perioadă de timp, între 1768-1783, clădirea a găzduit
şi spectacole teatrale. Denumirea de „Casa albastră a oraşului” datează din
anul 1819. Pe faţada clădirii este pictată vechea stemă a Sibiului.

Biserica Parohială Romano-Catolică „Sfânta Treime” 11


(Piaţa Mare, nr. 3) care domină latura de sud-est a pieţei a fost construită de
călugării iezuiţi între anii 1726-1733 în stilul barocului vienez timpuriu. Din-
tre elementele care impresionează prin valoarea istorică şi artistică amin-
tim de fresca reprezentând-o pe Maria cu Pruncul, realizată în 1777 în stil
baroc, vitraliile ferestrelor şi orga instalată în 1860.

După ce trecem de biserică vedem Turnul Sfatului 12 (Piaţa Mare,


nr. 1). Este unul din cele mai cunoscute monumente ale Sibiului devenind
Sibiu - Tânăr din 1191 15

un simbol al burgului. Are acest nume deoarece în imediata apropiere a tur-


13
nului se afla vechea primărie a oraşului, menţionată în documentele de la
1324. De-a lungul vremii, turnul a avut diverse întrebuinţări: de la depozit de
cereale la punct de observaţie a incendiilor, închisoare sau chiar muzeu de
ştiinţe naturale (la mijlocul sec. XVIII).

Peste drum de turn se află Casa Weidner-Reussner-Czekelius 13


(Piaţa Mare, nr. 16). Edificiul poartă numele proprietarilor care s-au succedat
de-a lungul timpului. În gangul de intrare se află un ancadrament din piatră
sculptată din 1582 care îl reprezintă pe proprietarul casei de atunci.

Portalul principal reia motivul care se întâlneşte şi la casa Haller, având ampla-
sat central blazonul primarului Johann Reussner junior. Blazonul este însoţit
de data „1652” şi de monograma „E.N.” (sculptorul Elias Nicolai).

Casa Lutsch 14 (Piaţa Mare, nr. 13) a fost construită pe locul unde, anterior
anului 1424, se afla un sediu al prepoziturii. După acea dată, casa construită 14
aici a găzduit înalţii demnitari aflaţi în vizită la Sibiu, printre ei numărându-se
şi regele Matei Corvin.

15 Alături se află Casa Haller 15


(Piaţa Mare, nr. 10). Clădirea în stil
renascentist păstrează mai multe
elemente din construcţia originală.
Casa a fost în posesia familiei Haller
timp de 354 ani din 1537 până în
1891, când ultimul descendent al
familiei o vinde lui August Teutsch.
16 Sibiu - Tânăr din 1191

În continuare avem Casa Hecht 16 (Piaţa Mare, nr. 8). În anul 1456 în aces-
18 16
tă clădire funcţiona prima monetărie din Sibiu. În anul 1472, noul proprietar,
primarul Georg Hecht, redecorează casa în stil gotic. Un secol mai târziu, casa
trece în proprietatea primarului Johann Waida în familia căruia va rămâne timp
de 237 de ani. Acesta îi va aduce câteva modificări în stil renascentist. Mult
timp aici au locuit comiţi saşi, iar în 1821 clădirea a fost cumpărată de Univer-
sitatea Săsească.

Alături găsim Casa Generalilor 17 (Piaţa Mare, nr. 7). Clădirea datează
din sec. XV, de-a lungul timpului intrând în posesia mai multor personalităţi
17 ale oraşului. În 1779 clădirea a fost achiziţionată de către Magistratură, pen-
tru ca între anii 1784-1904 aici să-şi aibă sediul Comandantul general al tru-
pelor austriece din Transilvania. Din acest motiv casa poartă numele de „Casa
Generalilor”.

Trecem apoi prin deschiderea boltită a Casei Generalilor şi ieşim în str.


Arhivelor, unde pe partea stângă vedem Sediul Arhivelor de Stat 18 .
Primele demersuri în organizarea unei arhive la Sibiu datează încă din secolul
al XIV-lea. O parte importantă din ceea ce astăzi numim Arhivele Sibiului o
constituie actele breslelor din Sibiu: statutele, evidenţa acestora şi contractele.
În 1911 vor fi făcute demersuri pentru construirea unui spaţiu al arhivei. Clă-
direa a fost inaugurată după unirea Transilvaniei cu România, în anul 1923. Ea
păstrează arhivele naţiunii săseşti, a Magistratului şi a Adunării Centumvirilor.

Ne continuăm plimbarea prin Piaţa Schiller şi mai departe pe străzile Tipo-


grafilor şi Alexandru Papiu Ilarian până ajungem la Zidul de pe strada
Cetăţii 19 . Acesta îşi păstrează aspectul din a doua jumătate a secolului XV,
când a fost refăcut din cărămidă, prevăzut cu drumul de strajă. Strada Cetăţii
este flancată de trei turnuri de apărare care aparţin celei de-a treia centuri de
Sibiu - Tânăr din 1191 17

fortificaţii. Acestea poartă numele breslelor răspunzătoare cu construcţia, în-


19
treţinerea, apărarea şi repararea lor: Turnul Dulgherilor, Turnul Olarilor și Turnul
Archebuzierilor. Cele trei turnuri sunt foarte diferite din punct de vedere arhi-
tectonic, fiind construite în perioade diferite şi fiecare breaslă încercând să-şi
impună un stil distinct.

Turnul Archebuzierilor 20 a fost construit pe o fundaţie octogona-


lă. Ulterior şi-a schimbat numele în Turnul Pânzarilor, după breasla care îl avea
în îngrijire. Este cel mai sudic dintre cele trei turnuri. Are forma unei prisme
octogonale iar gurile de tragere de la primul nivel sunt în formă de gaură de
cheie. Construcţia are o bază din piatră (până la înălţimea de 1 m) iar apoi con-
tinuă cu zidărie din cărămidă.

Turnul Olarilor 21 , construit în secolul XV din piatră, a fost consolidat


un secol mai târziu. Turnul care a aparţinut breslei olarilor, are plan dreptun-
ghiular iar de jur împrejur sunt amplasate câte cinci lăcaşe de tragere pentru
archebuze.

Breasla dulgherilor avea în grijă Turnul Dulgherilor 22 . Este o con-


strucţie care la bază prezintă o formă circulară, delimitată de o cornişă pronun-
ţată. De la acest nivel, turnul capătă forma unei prisme octogonale, încheiată
în partea superioară prin clasica porţiune ieşită în afară, susţinută de console
cu guri de păcură între arce.

Turnul Gros 23 (strada Cetăţii, nr. 5), construit în 1540, făcea parte din
seria de rondele de apărare a cetăţii, având mai multe nivele defensive şi fiind
considerat o adevărată „maşină de război”. După 1788, când şi-a pierdut ro-
lul militar de apărare, spaţiul a fost reamenajat pentru a găzdui primul teatru
din oraş, interiorul turnului fiind folosit drept scenă, în faţa căreia s-a constru-
18 Sibiu - Tânăr din 1191

it sala de spectacole. În 1898, aici a avut loc prima proiecţie cinematografică


din Sibiu. Recent renovat, întregul ansamblu este cunoscut sub numele de
„Sala Thalia”, astăzi având aici sediul Filarmonica de Stat Sibiu.

Ne continuăm drumul pe strada


Pompeiu Onofreiu până ajungem la
Bastionul Haller 24 . Datând
de la 1552, este construit din cărămi-
dă şi umplut cu pământ. Zidurile au o
lungime totală de 223 metri şi 9 metri
înălţime. În 1771 pe bastion se con-
struieşte şcoala de călărie (manejul),
iar în primul deceniu din secolul XX
se ridică edificiul actual al Spitalului
de neurologie.

Urcăm pe strada Manejului şi o luăm la stânga pe strada Şelarilor unde desco-


perim alăturate Biserica şi Mănăstirea Franciscană 25 . Aspec-
tului gotic exterior îi corespunde un interior de biserică tip sală în stilul baroc
târziu. Biserica, ridicată iniţial în prima jumătate a secolului XV pentru călugă-
riţele clarisse, a fost cedată în 1716, călugărilor franciscani. Reţine atenţia pe
peretele de nord al corului monumentul funerar al generalului conte Damian
Hugo von Virmond (1666-1722) realizat din piatră. Partea centrală a monumen-
tului conţine o inscripţie comemorativă, iar cea inferioară, sarcofagul propriu-
zis, decorată cu alegoria Victoriei.

Dacă trecem prin pasajul din imediata apropiere a bisericii, ajungem pe strada
General Gheorghe Magheru unde găsim Biserica fostei Mănăstiri a
Ursulinelor 26 . În anul 1479, a fost ridicată în acest loc mănăstirea do-
Sibiu - Tânăr din 1191 19

minicană, însă în 1543, odată cu reforma religioasă ce a determinat trecerea


26
majorităţii populaţiei săseşti la religia lutherană, mănăstirea a trecut în pose-
sia acestui cult. A fost preluată în anul 1755 de către călugăriţele Ursuline. De
aici periplul nostru continuă pe strada Felinarului şi strada Movilei, intrând
astfel în Oraşul de Jos, locul unde trăia marea majoritate a breslaşilor. Cea
mai elocventă dovadă a acestui fapt sunt numele străzilor, majoritatea pre-
luând numele vechilor bresle.

Piaţa Aurarilor 27 reprezintă una dintre cele mai vechi pieţe ale Ora-
şului de Jos şi a luat naştere la răscrucea mai multor drumuri medievale. Încă
din 1496 aici se găsea o fântână cu ţevi. Pasajul Scării Aurarilor, unul dintre
cele mai romantice locuri din Sibiu, face legătura cu Casa Breslei Aurarilor
din Piaţa Mică.

Noi părăsim însă piaţeta prin strada Argintarilor şi ajungem pe Strada 9


Mai 28 , cea mai veche stradă a oraşului, purtând mult timp denumirea de
30
strada Elisabeta. Pe această stradă pot fi admirate şapte clădiri ce au fost de-
clarate monumente istorice (casele de la numerele 14, 22, 30, 36, 43, 75, 83).

Intersecţia străzii 9 Mai cu strada Ocnei 29 , este considera-


tă centrul Orașului de Jos. Locul unde au apărut primele case se numește
Piața Dragoner. Până în 1976 clădirea care adăpostea sediul dragonilor aus-
trieci era amplasată în mijloc, în formă de insulă.

Cotim pe strada Vopsitorilor 30 şi descoperim o stradă de breaslă


tipică. Aici se aflau majoritatea atelierelor breslei vopsitorilor. La numărul 13
găsim cea mai veche casă a zonei, care datează din secolul al XV-lea şi care
are toate elementele unei case – atelier. Poarta are decoraţia originală - o
reprezentare a unui disc solar.
20 Sibiu - Tânăr din 1191

Drumul ne poartă mai departe pe străzile patinate de trecut: str. Plopilor,


32
str. Victor Tordoşanu, str. Târgul Vinului, str. Cojocarilor şi intrăm în Piaţa
Armelor 31 unde se poate observa clădirea fostului Arsenal (cazarma
Kempel). Datând din sec. XVIII, a fost ridicată pe fundaţiile unei clădiri din
sec. XV. În nord-vest a fost integrat un turn de apărare din 1457 care a făcut
parte din incinta celei de-a IV-a fortificaţii. Clădirea de la vest de turn a
aparţinut în sec. XV comitelui Tobias Hetzeldorfer. Partea dinspre piaţă a
fost reconstruită în 1784. În timpul stăpânirii austriece clădirea a funcţionat
pe rând ca han, arsenal, spital, iar apoi drept cazarmă.

Urcăm pe strada Centumvirilor şi ne continuăm plimbarea ajungând pe


strada Alexandru Odobescu, prin Pasajul Scărilor 32 sau „Zidul
cu Arce”, care face legătura între Oraşul de Sus şi Oraşul de Jos prin două
ramificaţii de scări şi arcade care înconjoară zidurile cetăţii din jurul Bisericii
Evanghelice. Latura de vest a Pasajului face parte din zidul care a aparţinut
celei de-a doua centuri de fortificaţii.

Urcăm spre Turnul Scărilor 33 , singura dintre cele trei porţi de


acces din prima incintă de fortificaţii care s-a păstrat. A fost construit în
secolul XIII, fiind cel mai vechi edificiu păstrat din Sibiu. Forma actuală da-
tează din 1542. Turnul este construit din cărămidă, cu un singur etaj, având
la primul nivel o trecere boltită prin care se ajungea la scările care fac astăzi
legătura dintre „Oraşul de Sus” şi „Oraşul de Jos”.

Şi iată-ne ajunşi din nou în Piaţa Huet unde ne oprim o clipă la Casa
Calfelor 34 (Piaţa Huet, nr. 3). Este prima casă a calfelor situată în
afara graniţelor Germaniei, Elveţiei sau Franţei. O veche lege a breslaşilor
din Europa, spune că ucenicii acestora, atunci când devin calfe, trebuie
să facă o călătorie – o iniţiere în viaţă şi în meseria aleasă. Sibiul continuă
Sibiu - Tânăr din 1191 21

această tradiţie şi astăzi, fiind cel mai estic oraş din Europa care şi astăzi
35
are o casă unde calfele pot locui în timpul călătoriei lor. La renovarea ei
au lucrat împreună calfe din diferite asociaţii şi ţări, iar în fiecare vară se
organizează aici ateliere în care lucrează calfe călătoare. Pe strada Cetăţii au
loc demonstraţii de măiestrie meşteşugărească, strada transformându-se
într-un mic sat de bresle.

De partea cealaltă a turnului vedem Casa Parohială Evanghelică


35 (Piaţa Huet, nr. 1). Este construită din patru corpuri distincte, fiecare din
ele ridicate în etape diferite. Importantă este faţada acestei clădiri datorită
elementelor artistice decorative. Portalul realizat de marele maestru al bres-
lei pietrarilor, sculptorul Andreas Lapicida, este tipic trecerii de la stilul gotic
la cel renascentist. Clădirea a suportat modificări la începutul secolului al
XIX-lea, însă în ultimii ani a avut parte de serioase lucrări de restaurare, în
urma cărora s-au decopertat şi restaurat două picturi murale cu caracter
religios şi un blazon care îi aparţine lui Matei Corvin, regele Ungariei din
acea perioadă.
Continuaţi-vă apoi plimbarea şi nu vă sfiiţi să deschideţi porţi vechi, să
descoperiţi pasaje de trecere misterioase şi străzi înguste, cu iz medieval.
Opriţi-vă apoi să luaţi cina la una din terasele din Piaţa Mică, într-o atmo-
sferă calmă. Exploraţi alene un oraş bătrân şi îmbibaţi-vă de paradoxala lui
tinereţe şi de cea a oamenilor ce-l locuiesc şi-i dau viaţă. Veţi descoperi încă
multe lucruri care vă vor convinge încă o dată că aţi făcut alegerea cea mai
bună poposind la Sibiu.
22 Sibiu - Tânăr din 1191

Principalele evenimente
În anul 2007, Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană. Oraşul doreşte să-şi păstreze prestigiul cultural
dobândit şi continuă în fiecare an să îmbogăţească oferta de evenimente. Pentru a fi la curent cu toate
evenimentele culturale ale oraşului, vă invităm să accesaţi pagina de web www.turism.sibiu.ro
Sibiu - Tânăr din 1191 23

ale oraşului Sibiu


24 Sibiu - Tânăr din 1191

Februarie
„Carnavalul Lolelor”
Vechi obicei săsesc, carnavalul
reuneşte toate breslele meşte-
şugăreşti din localitatea sibiană
Agnita. Obiceiul lolelor este spe-
cific perioadei carnavalului, având
rădăcini adânci în activitatea bres-
lelor. Breslele, ce aveau rolul de a
conduce asociaţiile meşteşugarilor, organizau în fiecare an, în ultima
duminică din ianuarie, alegeri pentru desemnarea noului staroste.
Cu acest prilej, se organiza un carnaval (în ultima duminică din ia-
nuarie sau în prima duminică din februarie) şi se celebra obiceiul în-
mânării lăzii de breaslă (Laden forttragen), împreună cu toate actele
breslelor noului staroste, întreaga adunare
fiind însoţită de lole (Urzeln) - personaje
amuzante, care aveau rolul să protejeze şi
să însoţească lăzile până în locul unde erau
depuse în siguranţă - fapt ce păstra stabili-
tatea breslelor până anul următor la Bobo-
tează. Parada Lolelor va avea loc şi în Sibiu.
Organizator: Asociaţia „Breasla Lolelor”
Web: www.breaslalolelor.ro
Sibiu - Tânăr din 1191 25

mai

Sibiu Jazz Festival


Festival de tradiţie şi renume european. Timp de
şapte zile au loc numeroase concerte, jam-sessi-
ons şi work-shop-uri, tema comună fiind muzica
jazz şi interferenţele acestui gen muzical cu alte
genuri precum: folclor, muzică simfonică, rock,
salsa, hip-hop, etc.
Contact: Fundaţia Pro Art Hermannstadt
Tel: 004 0269 219 810
E-mail: office@sibiujazz.eu
Web: www.sibiujazz.eu
26 Sibiu - Tânăr din 1191

Festivalul Internaţional
de Teatru de la Sibiu
Cel mai important festival al artelor spectacolului din România. Include peste 350
de evenimente prezentate de companii din peste 70 de ţări. Cea mai spectacu-
loasă secţiune este cea a spectacolelor de stradă şi a concertelor din Piaţa Mare.
Contact: Teatrul Naţional „Radu Stanca”, Sibiu
Tel: 004 0269 210 092
E-mail: info@sibfest.ro
Web: www.sibfest.ro
Sibiu - Tânăr din 1191 27

Faust
în regia lui Silviu Purcărete
Program: 2 reprezentaţii / lună
Organizator: Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
Tel: 004 0269 210 092
E-mail: info@sibfest.ro
Web: www.sibfest.ro
Biletele pot fi achiziționate online.

Prezentat în secţiunea oficială a Festivalului de la Edinburgh, unde


Ofelia Popii a primit premiul pentru cea mai bună interpretare fe-
minină, „Faust” este un spectacol excepţional prin viziunea regi-
zorală şi complexitatea rolurilor prezentate în construcţia barocă
stăpânită până la cele mai mici şi grăitoare detalii: decor şi light
design de o impresionantă forţă evocatoare, costume provocator
sugestive, elegante sau burleşti, muzică antrenantă sau copleşi-
toare cu efecte sonore adecvate acelei ambianţe funambuleşti,
proiecţii video ingenios şi convingător articulate în arhitectura
întregului demers scenic.
28 Sibiu - Tânăr din 1191

Stagiunea teatrală
la Teatrul Naţional „Radu Stanca”
B-dul Corneliu Coposu, nr. 2, Sibiu
Teatrul are un repertoriu de 72 de spectacole. În fiecare seară, cu mici excep-
ţii sunt jucate spectacole în limba română sau germană. Programul teatrului
poate fi găsit pe www.sibfest.ro. Biletele pot fi achiziţionate online de pe www.
bilete.sibfest.ro, de la Agenţia Teatrală sau în seara spectacolului la intrarea în sală.

Programul Agenţiei Teatrale este:


luni – vineri: 1100 - 1800, sâmbătă: 1100 - 1500
Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr. 17, tel: 004 0369 101 578

Filarmonica de Stat Sibiu


Str. Cetăţii, nr. 3-5, Sibiu
Programul stagiunii de concerte poate fi găsit pe www.filarmonicasibiu.ro. Bilete-
le sunt puse în vânzare la sediul Filarmonicii de Stat (intrarea din B-dul C. Coposu)
și în seara concertului la intrarea în sala de concerte. Pentru relaţii vă rugăm să
sunaţi la tel.: 004 0269 210 264

Spectacole pentru copii la


Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong”
Str. Al. Odobescu, nr. 4, Sibiu
Teatrul Gong este unul din puţinele teatre din Europa de Est care păstrează şi
cultivă arta mânuirii de păpuşi. Program: www.teatrulgong.ro. Accesul publicului
la spectacol se face pe baza biletelor puse în vânzare zilnic la sediul teatrului între
orele 0900- 1600, sau la intrarea în sala de spectacol cu 30 de minute înainte de
începerea reprezentaţiei. Pentru rezervări de locuri, contactaţi-ne de luni până
vineri între orele 0900- 1600 la numărul de telefon 004 0269 210 906.
Sibiu - Tânăr din 1191 29

IUNIE
Festivalul Internaţional de Film, TIFF,
ediţia Sibiu
Festival internaţional de film de lung-metraj din România, devenit un
brand recunoscut în regiune nu numai pentru calitatea programelor
prezentate, ci şi pentru organizarea excelentă, atmosfera efervescentă
şi multitudinea de evenimente: de la seminarii şi workshop-uri, până la
concerte şi petreceri până în zori de zi.
Contact: Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc
E-mail: info@tiff.ro
Web: www.tiff.ro

Concerte Estivale
Zilele Muzicale
Româno-Americane
Concerte de muzică americană de
toate genurile.
Contact: Filarmonica de Stat Sibiu
Tel: 004 0269 210 264
E-mail: filarmo@filarmonicasibiu.ro
Web: www.filarmonicasibiu.ro
30 Sibiu - Tânăr din 1191

IULIE
RedBull Romaniacs,
raliul internaţional de Hard Enduro

Evenimentul se bucură de un real succes ajungând în 2008 la 220 de sportivi


de pe 5 continente şi peste 30 de naţiuni (Africa de Sud, Noua Zeelandă, USA,
Canada, Peru, Rusia, Lituania, Franţa, Austria, Spania, etc.). Cei mai buni piloţi

ai momentului vin la Sibiu din toate colţurile lumii


pentru a se întrece în această cursă unică desfăşurată
în sălbăticia Munţilor Carpaţi. Concursul se întinde pe
durata a 5 zile şi debutează în fiecare an cu un „city
show” desfăşurat în centrul oraşului, show care reu-
şeşte să adune de fiecare dată peste 10.000 de spec-
tatori iubitori de adrenalină.
Contact: Club Sportiv Adrenalin
E-mail: sigridf@xventure.net
Web: www.redbullromaniacs.com
Sibiu - Tânăr din 1191 31

Festival de muzică rock


ARTMANIA
În ultimii ani pe scena festivalului au fost prezente nume de rezonanţă
şi trupe rock faimoase, printre care: Him, Amorphis, Tristania,
Anathema, Lacrimosa, Tiamat, My Dying Bride sau Serje Tankian.
Contact: Fundaţia Artmania
E-mail: info@artmaniafestival.ro
Web: www.artmaniafestival.ro
32 Sibiu - Tânăr din 1191

august
Festivalul Medieval „Cetăţi Transilvane”
Timp de trei zile cetatea Sibiului este transformată într-o veritabilă piaţă me-
dievală, animată de spectacole de dans şi de teatru, turniruri ale cavalerilor,
concerte de muzică, spectacole de circ, toate având ca punct de plecare
arta medievală.
Contact: Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
Tel: 004 0269 229 627
E-mail: casacultura@sibiu.ro
Web: www.sibiuccm.ro
Sibiu - Tânăr din 1191 33

septembrie
Târgul Olarilor
Sunt prezenţi meşteri olari din întreaga ţară, reprezentanţi ai celor mai renumite
centre de olărit din România. Pe durata târgului, Piaţa Mare din centrul Sibiului
îşi recapătă funcţia originară de târg în zi de sărbătoare.
Contact: Centrul Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul
Junii”, Sibiu
Tel: 004 0269 210 945
E-mail: contact@juniisibiului.ro
Web: www.juniisibiului.ro
34 Sibiu - Tânăr din 1191

octombrie ASTRA Film Festival


Astra Film este un festival internaţional de film, unic în această parte a Europei, care promovează
cele mai bune producţii de film de non-ficţiune în România şi în întreaga regiune şi oferă cinefili-
lor şansa de a întâlni realizatori de film din toată lumea. Astra Film Fest este dedicat documenta-
relor pe temele societăţii contemporane.
Contact: Studioul de Film „Astra”
Tel: 004 0269 210 134
E-mail: aff@astrafilm.ro
Web: www.astrafilm.ro
Sibiu - Tânăr din 1191 35

decembrie Târgul de Crăciun


Evenimentul se prezintă sub forma unui orăşel de sărbătoare, unde publi-
cul este invitat să viziteze căsuţele din lemn în care peste 40 de comerci-
anţi îşi prezintă produsele de sezon.
Pe lângă acestea, sunt amenajate trenuleţe sau carusele tematice pentru
copii. Patinoarul în aer liber, cu o suprafaţă de 900 metri pătraţi constituie
principala atracţie. Pe toată perioada au loc concerte de muzică şi colinde.
Web: www.targuldecraciun.ro
36 Sibiu - Tânăr din 1191

Muzeele Sibiului
Sibiu - Tânăr din 1191 37

Muzeul National Brukenthal


Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural – Europa Nostra 2010
www.brukenthalmuseum.ro

Program de vizitare (valabil pentru toate secţiile muzeului):


21 martie – 21 octombrie: marţi - duminică 1000 – 1800
luni şi prima zi de marţi din fiecare lună: ÎNCHIS
20 octombrie – 20 martie: miercuri - duminică 1000 -1800
luni şi marţi ÎNCHIS

Muzeul de Istorie „ Casa Altemberger”


Adresa: str. Mitropoliei, nr. 2
Tarife: adulţi -12 lei; elevi, studenţi - 3 lei şi pensionari - 6 lei.

Multi-faţetat în maniera de abor-


dare, conceptul general al expo-
ziţiei permanente (reorganizată în
anii 2006 şi 2007) este cel al istoriei
locale. Începând prin prezentarea
vieţii de zi cu zi în Paleolitic, expo-
ziţia oferă o imagine asupra felului
în care oamenii au trăit în peşteri,
bordeie, gospodării, villa romana
sau în locuinţa medievală. Una din
expoziţiile de bază este şi expozi-
ţia permanentă Breslele Sibiene.
Istoria dezvoltării urbane a Sibiului
este strâns legată de apariţia şi
38 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 39

dezvoltarea breslelor. Breslele sibiene erau similare sub aspectul organi-


zării şi funcţionării cu cele din alte oraşe săseşti sau central-europene. În
prezent, în colecţiile Muzeului Brukenthal se găsesc peste 2000 de piese
ale breslelor şi frăţiilor calfelor, datând din secolele XIV – XIX.

Muzeul Naţional Samuel von Brukenthal


www.brukenthalmuseum.ro
Adresa: Piaţa Mare, nr. 4-5
Tel: 004 0269 217 691
Tarife: adulţi - 12 lei; elevi, studenţi - 3 lei şi pensionari - 6 lei

A fost deschis publicului în anul 1817 cuprinzând iniţial colecţii ale baronu-
lui Samuel von Brukenthal. Aici se pot vizita: Colecţia de pictură europeană
care cuprinde aproximativ 1200 de opere ale principalelor şcoli de pictură
europeană din secolele XV-XVIII; Cabinetul de stampe - capodopere ale gra-
vurii europene sunt semnate de Albrecht Dürer, Marcantonio Raimondi,
Agostino Carraci şi mulţi alţii; Galeria de artă românească-cuprinde piese
de pictură, grafică, sculptură, mobilier, argintărie, porţelan, sticlărie, etc. din
secolul al XV-lea până în perioada contemporană; Colecţia de artă decora-
tivă – altare, sculpturi, argintărie laică şi de cult (secolele XV-XVIII), sticlărie
etc.

Muzeul de Istorie Naturală


Adresa: str. Cetăţii, nr. 1
Tarife: adulţi - 8 lei; elevi, studenţi - 2 lei şi pensionari - 4 lei.

Bazele muzeului au fost puse în 1849, prin înfiinţarea Societăţii Ardelene


de Ştiinţe Naturale. Colecţiile muzeului însumează aproape 1.100.000 de
piese din domeniile geologiei, paleontologiei, botanicii şi zoologiei. În de-
40 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 41

cembrie 2007 a fost deschisă cea mai modernă expoziţie de istorie naturală din
România. Din punct de vedere tematic, expoziţia prezintă principalele grupe
de animale în evoluţia lor filogenetică.

Muzeul de Istorie a Farmaciei


Adresa: Piaţa Mică, nr. 26
Tarife: adulţi – 6 lei; elevi, studenţi - 1,5 lei şi pensionari - 3 lei.

Deschis în anul 1972, muzeul reuneşte peste 6.600 de piese din secolele XVI-
XIX. Acestea provin de la diverse farmacii, oficii farmaceutice, instituţii medica-
le şi persoane particulare din întreaga ţară.

Complexul National
Muzeal ASTRA
www.muzeulastra.ro

Muzeul de Etnografie şi
Artă Populară Săsească
„Emil Sigerus”
Adresa: Piaţa Mică, nr. 21
Program de vizitare:
octombrie-mai: marţi-duminică 0900 -1700
iunie-septembrie: marţi-duminică 1000 -1800
Tel: 004 0269 218 195
Tarife: adulţi – 5 lei; elevi, studenţi – 1 leu.
Expoziţia de bază „Cahle Transilvănene. Secolele
XV-XIX” oferă o perspectivă mai amplă şi gene-
roasă asupra multiculturalităţii spaţiului transil-
42 Sibiu - Tânăr din 1191

vănean, a relaţiei de comuniune, coabitare şi conlucrare, de secole, între româ-


nii, saşii şi maghiarii din Transilvania. Sunt prezentate cronologic 326 de cahle,
ţinându-se seama de tehnicile de lucru folosite la realizarea lor, începând cu
cele din secolul al XV-lea, nesmălţuite cu reprezentări biblice, mitice, animale
fantastice, până la cele din secolul al XIX-lea, smălţuite cu verde şi pictate poli-
crom cu albastru de cobalt, verde, galben şi brun.

Cele mai frumoase şi valoroase cahle din perioada Renaşterii existente în co-
lecţia muzeului sunt cele cu reprezentări pe fond catolic: Madona, Hristofor,
Fecioara Maria cu Iisus-copil în braţe, Sf. Gheorghe omorând balaurul, dar şi
cahla olană în stil gotic transilvănean târziu. De o mare valoare artistică sunt
şi cahlele cu motive heraldice, cele habane de la Vinţu de Jos, cele realizate în
tehnica sgrafito şi batic în albastru de cobalt, dar şi cele cu smalţ de plumb şi
cositor produse la Braşov. Au fost reconstituite, de asemenea şi 3 sobe com-
plete, una săsească, datată 1891 din Drăuşeni, jud. Braşov, una secuiască lucra-
tă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de olarul Beretzky Zsigmond, din
Chişmed, jud. Harghita şi una românească din secolul al XIX-lea din Poienii de
Sus, jud. Bihor.

Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA


www.muzeulinaerliber.ro
Adresa: Sibiu, Calea Răşinari
Program de vizitare:
octombrie-martie: marţi-duminică 0900 -1700
aprilie-mai: marţi-duminică 1000 -1800
mai-septembrie: marţi-duminică 1000 -2000
Tel: 004 0756 085 795
Tarife: adulţi – 15 lei; copii, elevi şi studenţi – 3,5 lei
Situat în Pădurea Dumbrava, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA
Sibiu - Tânăr din 1191 43
44 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 45

are o suprafaţă de 96 de ha şi un circuit expoziţional de 10 km fiind singurul


muzeu în aer liber din Sibiu. Muzeul adăposteşte monumente originale repre-
zentative ale sistemului de valori ale civilizaţiei tradiţionale rurale din România.
Aici puteţi descoperi gospodării ţărăneşti, vechi de secole, aduse din diferite
zone ale ţării şi reconstruite în întregime până la cele mai fine detalii. Interioa-
rele au fost decorate cu ţesături originale şi obiecte de uz casnic.

Muzeul „Franz Binder”


Adresa: Piaţa Mică, nr. 11
Program de vizitare:
octombrie-mai: marţi-duminică 0900 -1700
iunie-septembrie: marţi-duminică 1000 -1800
Tarife: adulţi – 5 lei; elevi, studenţi – 1 leu

Muzeul „Franz Binder” este primul şi unicul muzeu de etnografie extraeuro-


peană din România. Colecţia muzeului cuprinde piese exotice de origine egip-
teană, ecuadoriană, indoneziană, chineză şi japoneză. Clădirea muzeului este
cunoscută sub numele de Casa Hermes, fundaţia acestei clădiri datând din
secolul XVI.
46 Sibiu - Tânăr din 1191
Muzeul Bisericii Evanghelice
C. A. din România
„Casa Teutsch”
www.teutsch.ro

Adresa: str. Mitropoliei, nr. 30


Tel: 004 0269 206 730

Program de vizitare:
luni – vineri: 1000 – 1700
Tarife: adulţi - 8 lei; elevi, studenţi, pensionari,
persoane cu dizabilităţi - 5 lei

Inaugurat la 14 iulie 2007, în cadrul Centrului de


Cultură şi Dialog „Friedrich Teutsch”, Muzeul Bise-
ricii Evanghelice C.A. din România constituie un
important spaţiu al rememorării şi al experienţei
acumulate de-a lungul secolelor de existenţă a
Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană.
Unul dintre punctele de maxim interes ale expo-
ziţiei îl reprezintă „vasa sacra” – tezaurul compus din vase şi diferite alte obiec-
te valoroase destinate celebrării tainei împărtăşaniei. Acestea au fost create
între secolele XIV şi XVIII în atelierele aurarilor transilvăneni, printre care şi cel al
meşterului sibian Sebastian Hann. Printre capodoperele artei aurarilor şi argin-
tarilor transilvăneni pot fi admirate şi potire ornamentate în tehnica emailului
filigranat, aşa-numita „modo transsilvano”. În zona multimedia a expoziţiei, pot
fi vizionate filme documentare şi interviuri actuale despre istoria şi prezentul
saşilor transilvăneni din satele din sudul Transilvaniei.
Sibiu - Tânăr din 1191 47

Aproape
de Sibiu
Dacă sunteţi în Sibiu şi doriţi să fa-
ceţi mici excursii de o zi, vă propu-
nem câteva locuri din împrejurimi
care merită cu adevărat vizitate.
Puteţi cere detalii despre modalită-
ţile de transport către aceste locaţii
în centrele noastre de informare tu-
ristică.

Parcul Sub Arini

Se întinde paralel cu Bulevardul Victoriei, spre


Pădurea Dumbrava; parcul are 22 de hectare
unde cresc peste 68 de specii lemnoase. În
acest decor vieţuiesc cca. 95 de specii de pă-
sări. Parcul are o atmosferă aparte, întreţinută
și de Pavilionul de muzică în care se ţin con-
certe şi spectacole pe toată perioada estivală.
Cei care îşi doresc o odihnă activă, aici pot găsi
o pistă pentru biciclişti lungă de 6 km.
48 Sibiu - Tânăr din 1191

Biserici şi cetăţi fortificate

Păltiniş Cele mai multe biserici fortificate datând din Transfăgărășan


sec. XII - XVI, se găsesc în zona Sibiului şi în lo- Cascada și Lacul Bâlea
Prima stațiune din Munții Carpați (1894) este calităţile din jurul oraşului Mediaş. Frumoase
consacrată atât ca staţiune de schi ce dispu- şi bine conservate, bisericile fortificate de la Două spaţii care atrag prin peisajele montane
ne de zăpadă din abundenţă, telescaun şi te- Biertan şi Valea Viilor au fost declarate mo- superbe şi sălbatice. Se poate schia, iar zăpa-
leschi, cât şi ca staţiune de tratament al unor numente de patrimoniu, fiind incluse pe lista da nu se topeşte până în luna iulie. Accesul se
afecţiuni endocrine ale sistemului nervos şi UNESCO. Alături de acestea pot fi vizitate ceta- face pe DN 7 - Transfăgărăşan, la circa 65 km de
respirator. Păltiniş este o destinaţie de vacanţă tea ţărănească de la Slimnic, bisericile fortificate Sibiu. Atenție! Tronsonul între Bâlea Cascadă și
în orice perioadă a anului, fiind situat la 32 de de la Cisnădie şi Cisnădioara, abaţia cisterciană Bâlea Lac este închis circulației auto între lunile
km de Sibiu, la o altitudine de peste 1400 m. de la Cârţa, alături de multe altele. noiembrie și iulie.
Sibiu - Tânăr din 1191 49

Ocna Sibiului

Staţiune balneară construită în jurul unor la-


curi naturale cu salinitate mare, este un loc
ideal pentru relaxare, pentru soare, baie şi cure
terapeutice cu nămol. Staţiunea este amplasa-
tă la 15 km de oraşul Sibiu.

Albota

Dacă vrei să pescuieşti păstrăvi, să te relaxezi, să


mănânci bine sau să faci o drumeţie în munţii
Făgăraş, merită să mergi până la Albota

Mărginimea Sibiului

Atmosfera tipic ţărănească, păstrarea intactă a


tradiţiilor şi obiceiurilor populare, ospitalitatea
sătenilor şi măiestria culinară a gazdelor fac
din Mărginimea Sibiului un spaţiu ideal pentru
petrecerea vacanţei.
50 Sibiu - Tânăr din 1191

Ocna Sibiului • www.ocnasibiului.ro

Albota • www. albota .sobis.ro


Sibiu - Tânăr din 1191 51

Cum ajung la Sibiu?


U k raine

HUNGARY
R omania

CU AVIONUL Sibiu

Aeroportul Internaţional Sibiu


este situat la 5 km de oraş în di- CU TRENUL
recţia vest, cu acces direct la şo-
B ulgaria
seaua E81. Pe aeroportul din Sibiu Pentru a obţine informaţii directe CU MAŞINA
operează companiile aeriene: Ta- despre cea mai bună posibilitate
rom, Carpatair, Austrian Airlines, de călătorie a dumneavoastră, vă Prin Sibiu trec drumurile euro-
Blue Air şi Lufthansa. Pentru a ve- rugăm să apelaţi la Agenţia CFR pene E68 (Arad - Sibiu - Brașov),
rifica orarul zborurilor, vă rugăm Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, cu punct de intrare în țară la
accesaţi www.sibiuairport.ro, sau tel: 004 0269 212 085; (luni-vineri Nădlac şi E81 (Cluj - Sibiu - Piteşti
cereţi informaţii prin telefon la nr. 0900 – 1700); sau www.cfr.ro, www. - Bucureşti) cu punct de intrare în
004 0269 253 135. mersultrenurilor.ro țară la Borș.
52 Sibiu - Tânăr din 1191

Centrele
de Informare Primăria Municipiului Sibiu
Str. Brukenthal, nr. 2, intrarea C
Tel: 004 0269 208 913, Fax: 004 0269 208 811

Turistică E-mail: turism@sibiu.ro


Orar: luni - vineri între orele 0900 - 1700
sâmbătă - duminică între orele 0900 - 1300
Aeroport Sibiu
Centrele de Informare Turistică Șos. Alba Iulia, nr. 73
Tel/Fax: 004 0269 253 999
din Sibiu asigură legătura indis- E-mail: turism@sibiu.ro
pensabilă a oraşului cu turiştii. Orar: luni, marţi, joi 1300-2030 
În aceste centre puteţi fi îndru- miercuri, vineri 1200 – 1730
sâmbătă 1300-2030, duminică 1200-1730
mat sau puteţi să vă procuraţi
hărţi şi broşuri de informare. Gara CFR Sibiu
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 6
Tel: 004 0269 208 913; 004 0372 753 982
Fax: 004 0269 208 811
E-mail: turism@sibiu.ro
Orar: luni - vineri 0900-1700
sâmbătă - duminică ÎNCHIS

ww
pa
gi w Sibiu - Tânăr din 1191 53
of .tu
na
i ci r Muzeul Civilizației Populare
al i
ăd s Tradiționale ASTRA
e Calea Rășinari
t

m u ri s
Tel : 004 0269 252 976

.si m a
E-mail: info_astra@sibiu-turism.ro;

bi ora
centruldeinformare@muzeulastra.ro

u. șulu
Orar: 1 aprilie - 31 octombrie: zilnic 0900-1700

ro i
1 noiembrie - 31 martie: luni-vineri 0900 -1700

Kultours Info Center
Piața Mică, parter Casa Luxemburg
Tel: 004 0269 216 854
Orar: non-stop
E-mail: office@kultours.ro
Web: www.kultours.ro
Info Point Sibiu
Piața Huet, nr. 1
Tel/ Fax: 004 0269 244 442
E-mail: info@isibiu.ro
Orar: 1 mai - 31 octombrie: zilnic 0900-2100
1 noiembrie - 30 aprilie: ÎNCHIS

Sala Frescă a Muzeului Național


Brukenthal
Piața Mică, nr. 22
E-mail: info@brukenthalmuseum.ro
Orar: 21 martie - 21 octombrie:
marţi - duminică 1000 – 1800
luni şi prima zi de marţi
din fiecare lună ÎNCHIS
20 octombrie - 20 martie:
miercuri - duminică 1000-1800
luni şi marţi ÎNCHIS
54 Sibiu - Tânăr din 1191
i

Informaţii practice
Bani Serviciul de Protecţie
şi Asistenţă a Turiştilor SPAT
Puteţi plăti cu cărţi de credit: American Express,
Dinner Club, JCB International, Euro Master Card Adresa: str. Brukenthal, nr. 2
şi VISA care sunt acceptate în majoritatea hote- Perioadă de funcţionare: 01 mai – 30 septembrie
lurilor, companii de rent-a-car, magazine mari şi Telefon: 004 0269 208 913
unele restaurante. Vă sfătuim totuşi să verificaţi
în prealabil! SPAT din cadrul Serviciului Public de Poliţie Co-
munitară a Municipiului Sibiu oferă asistenţă şi
Siguranţă - 112 protecţie turiştilor aflaţi în Sibiu. Agenţii SPAT
pot oferi informaţii cu privire la posibilităţi de
transport, schimb valutar, numere de urgenţă
Numărul unic în caz de urgenţă este 112, apel ale ambasadelor şi consulatelor, folosirea banco-
gratuit. matelor. Politiştii SPAT patrulează atât prin cen-
Salvamont trul istoric, cât şi prin Gara Sibiu, având asupra lor
004 0269 216 477 (0800 -1600) hărţi şi pliante. Serviciul va funcţiona pe durata
004 0732 140 144 (non stop) sezonului estival.
Sibiu - Tânăr din 1191 55

Vă puteți odihni la ...


56 Lista unităților de cazare din Sibiu

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website


Hotel Hilton 5* Pădurea Dumbrava, nr. 1 004 0269 505600 info.sibiu@hilton.com www.sibiu.hilton.com

Hotel Continental Forum 4* Str. Piaţa Unirii, nr. 10 004 0372 692 611 forum.sibiu@continentalhotels.ro www.continentalhotels.ro

Hotel Golden Tulip Ana Tower 4* Str. Şcoala de Înot, nr. 2 004 0269 234 000 office@goldentulipanatowersibiu.com www.
goldentulipanatowersibiu.com

Hotel Libra 4* Calea Guşteriţei, nr. 21-23 004 0269 234 244; office@hotel-libra.ro www.hotel-libra.ro
004 0369 428 000

Hotel Levoslav 4* Str. Gen. Magheru, nr. 12 004 0269 216 185; rezervari@levoslav.ro, office@levoslav.ro www.levoslav.ro
004 0788 14 34 38

Hotel Ramada 4* Str. Emil Cioran, nr. 2 004 0269 235 505 reservations@ramadasibiu.ro www.ramadasibiu.ro

Hotel Casa Moraru 4* Str. Alexandru Vlahuţã, nr. 11 004 0269 206 522;
004 0269 216 291 rezervari@casamoraru.ro www.casamoraru.ro

Hotel Villa Astoria 4* Avram Iancu, nr. 1-3,


Piaţa Mică, nr. 31 004 0369 446 917 office@villaastoria.com www.villaastoria.com

Hotel Roberts 3*/4* Str. Charles Darwin, nr. 18 004 0269 212 222; hotelroberts@yahoo.com www.hotelroberts.ro
004 0724 522 071

Hotel Premier 3*/4* Str. Gen. Vasile Milea, nr. 76 004 0744 503 059; office@hotel-sibiu.ro www.hotel-sibiu.ro
004 0269 244 804

Hotel Ibis 3* Calea Dumbrăvii, nr. 2-4 004 0269 218 100 reservations.sibiu@ibishotels.ro www.ibishotels.ro; www.
ibishotels.com

Hotel Am Ring 3* Piaţa Mare, nr. 14 004 0269 206 499 contact@amringhotel.ro www.amringhotel.ro

Hotel Ana 3* Şos. Alba Iulia, nr. 120 004 0269 228 875; rezervari@hotel-ana.ro www.hotel-ana.ro
0040 755 032 042

Hotel Apollo Hermannstadt 3* Str. Nicolae Teclu, nr. 14 004 0269 212 465 office@hah.ro www.hah.ro

Lista unităților de cazare din Sibiu 57

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website


Hotel Bolta Rece 3* Aleea Mihai Eminescu, nr. 4 004 0269 216 360 boltarecesibiu@yahoo.com www.boltarecesibiu.ro

Hotel Class Hermannstadt 3* Str. Rahova, nr. 40 004 0269 206 999; hotelclasshermannstadt@yahoo.com; www.hotel-class.ro
004 0369 405 251 rezervari@hotel-class.ro

Hotel Împăratul Romanilor 3* Str. N. Bãlcescu, nr. 4 004 0269 216 500 office@imparatulromanilor.ro www.sibiu.imparatulromanilor.ro

Hotel Parc 3* Str. Şcoala de Înot, nr. 1-3 004 0269 423 559; office@hotelparcsibiu.ro www.hotelparcsibiu.ro
004 0369 408 993

Hotel Simba 3* Calea Dumbrãvii, nr. 12 004 0751 106 000 office@simbahotel.ro www.simbahotel.ro

Hotel Silva 3* Aleea Mihai Eminescu, nr. 1 004 0269 243 985; silva@hotelsilvasibiu.com www.hotelsilvasibiu.com
004 0269 232 678

Hotel Grand Dumbrava 2* Parc Dumbrava, nr. 14 004 0269 252 922 contact@grandhotelsb.ro www.grandhotelsb.ro

Hotel Gallant 2* B-dul Victoriei, nr. 55 004 0269 215 975 contact@gallant.ro www.gallant.ro

Hotel Sonne 2* Str. Ştefan cel Mare, nr. 47 004 0744 939 484 hotel@sonne.ro www.sonne.ro

Hotel Sport 2* Str. Octavian Goga, nr. 2 004 0269 212 237 djtsibiu@yahoo.com www.tineretsibiu.ro

Pensiune Vincenza Square 5* Str. Turnului, nr. 17 004 0269 223 927; office@vincenzasquare.ro *
004 0732 950 332

Pensiune Maria 4* Str. Înfrăţirii, nr. 13 A 004 0269 227 203; office@pensiunea-romaria.ro www.pensiunea-romaria.ro
004 0751 105 705

Pensiune Smarald 4* Str. Hipodromului, nr. 3 004 0369 426 053 info@pensiuneasmarald.ro www.pensiuneasmarald.ro
58 Lista unităților de cazare din Sibiu

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website

Pensiune Casa Salzburg 3* Str. Cetăţii, nr. 46 004 0369 450 991; borghina.emilia@gmail.com www.casasalzburg.ro
004 0476 037 773

Pensiune Happy Day 3* Str. Lungă, nr. 2D 004 0269 234 985 rezervari@pensiuneahappyday.ro www.pensiuneahappyday.ro

Pensiune Casa Romana 3* Str. Gen. Magheru, nr. 40 004 0740 612 270; rezervari@casaromanasibiu.ro; www.casaromanasibiu.ro
004 0369 442 966 sibiu.casaromana@yahoo.com

Pensiune Artemis 3* Str. E. A. Bieltz, nr. 59 004 0748 287 824 pensiunea-artemis@yahoo.com www.pensiunea-artemis.ro

Pensiune Baroc 3* Str. Semãnãtoarelor, nr. 38 004 0740 467 843 contact@slimnic.ro www.pensiuneabaroc.ro

Pensiune Ambra 3* Str. Nicolae Iorga, nr. 16 004 0740 046 819; office@pensiunea-ambra.ro www.pensiunea-ambra.ro
004 0269 442 572

Pensiune Amso 3* Str. Prejbei, nr. 5A 004 0722 318 788; office@pensiunea-amso.ro www.pensiunea-amso.ro
004 0269 242 666

Pensiune Anca 3* Calea Turnişorului, nr. 98 004 0743 113 092; casa_anca@yahoo.com www.casaanca.ro
004 0269 228 200

Pensiune Belaşcu 3* Calea Turnişorului, nr. 116 004 0744 762 814 pensiuneabelascu@yahoo.com www.belasacu.ro

Pensiune Casa Baciu 3* Str. 9 Mai, nr. 29 004 0733 979 924 info@casa-baciu.com www.casa-baciu.com

Pensiune Casa Burgheză 3* Str. Fochiştilor, nr. 11 004 0723 695 304; casaburgheza@gmail.com *
004 0369 442 694

Pensiune Carmen 3* Str. Podului, nr. 79 B (Viilor FN) 004 0744 577 512 contact@pensiunecarmen.ro www.pensiunesibiu.com

Pensiune Cocoșul Roşu 3* Str. Ocnei, nr. 19 004 0369 427 482; contact@cocosulrosu.ro www.cocosulrosu.ro
004 0745 143 732

Pensiune Casa Sibianului 3* Str. 9 Mai, nr. 37 004 0369 496 558; silviusneider@yahoo.com www.casasibianului.ro
004 0725 928 610

Lista unităților de cazare din Sibiu 59

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website

Pensiune Casa Conţiu 3* Str. Bahluiului, nr. 20 004 0745 251 457; mirellacontiu@yahoo.com www.casa-contiu.xhost.ro
004 0731 336 329

Pensiune Daniel 3* Str. Măsarilor, nr. 1 004 0269 243 924; daniel@ela-hotels.ro www.ela-hotels.ro
004 0749 400 738

Pensiune Gasthof Sara 3* Calea Turnişoruluui, nr. 139 004 0744 690 833 supercom92@yahoo.com *

Pensiune Erlenpark 3* Str. Octavian Goga, nr. 77 004 0269 252 153; erlenpark@yahoo.com www.erlenpark.ro
004 0742 079 365

Pensiune Fortuna 3* Str. Al. I. Cuza, nr. 22 004 0733 090 590; office@pensiuneafortuna.ro; www.pensiuneafortuna.ro
004 0369 429 613 receptie@pensiuneafortuna.ro

Pensiune Magnolia 3* Calea Turnişorului, nr. 144 004 0745 267 276; office@pensiuneamagnolia.ro; www.pensiuneamagnolia.ro
004 0269 250 325 pensiunea_magnolia@yahoo.com

Pensiune Casa Cardinal 3* Str. Justiţiei, nr. 9 004 0269 214 814 cardinal.pensiune@yahoo.com *

Pensiune Dumbrava 3* Pădurea Dumbrava, nr. 1 004 0269 252 935; rezervari@pensiunesb.ro www.pensiunesb.ro
004 0748 834 935

Pensiune Maria 3* Str. Viilor, nr. 101 004 0744 85 4052 manuela-crg@yahoo.com *

Pensiune Buon Gusto 3* Str. C-tin Noica, nr. 53 004 0269 211 516; pizzeria.buongusto@yahoo.com www.buongusto.ro
004 0754 366 862

Pensiune Rubin 3* Str. Piaţa Crişan, nr. 7C 004 0269 207 680; office@pensiunea-rubin.com www.pensiunea-rubin.com
004 0269 207 681

Pensiune Tosca 3* Str. Ana Ipătescu, nr. 51 004 0269 230 385; pensiuneatosca@yahoo.com www.tosca.go.ro
004 0744 698 869

Pensiune Verox 3* Str. Lungă, nr. 53 004 0744 577 756; verox_sibiu@yahoo.com *
004 0269 222 456

Pensiune Julia 3* Str. Rotarilor, nr. 23 004 0741 151 618 candid_sorin@yahoo.com *
60 Lista unităților de cazare din Sibiu

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website

Pensiune Kon Tiki 3* Str. Tudor Vladimirescu, nr. 10 004 0269 220 350 * www.kon-tiki.uv.ro

Pensiune Gasthof Clara 3* Str. Râului, nr. 24 004 0269 222 914; office@gasthofclara.ro; www.gasthofclara.ro
004 0722 244 456 reservierung@gasthofclara.ro

Pensiune Kristine 3* Str. Luceafărului, nr. 42 004 0269 238 479 pensiuneakristine@yahoo.de www.pensiuneakristine.ro

Pensiune Villa Santa Maria 3* Str. Livezii, nr. 43 004 0743 224 451; sim_mol2002@yahoo.de www.pensiunesibiu.ro
004 0269 224 451

Pensiune Zanzi 3* Str. Constituţiei, nr. 1 004 0269 211 707 info@zanzi.ro www.zanzi.ro

Pensiune Haus Paltinul 3* Str. Paltinului, nr. 14 004 0728 275 444 info@haus-paltinu.ro www.haus-paltinu.ro

Pensiune Pensiunea Hermannstadt 3* Str. Blănarilor, nr. 13 004 0269 212 340; info@pensiuneahermannstadt-sibiu.ro www.pensiuneahermannstadt-
004 0744 542 405 sibiu.ro

Pensiune Casa Ioana 3* Str. Lucian Blaga, nr. 13 004 0269 213 265 office@casaioana-sibiu.ro www.casaioana-sibiu.ro

Pensiune Casa Ivan 3* Str. Călugăreni, nr. 34 004 0269 233 991 casaivan34@yahoo.com www.casaivan.ro

Pensiune Korona 3* Str. Luptei, nr. 8 004 0269 225 533; contact@pensiunea-korona.ro www.pensiunea-korona.ro
004 0369 405 444

Pensiune Casa Luxemburg 3* Piaţa Mică, nr. 16 004 0269 216 854 office@casaluxemburg.ro www.casaluxemburg.ro

Pensiune Alexia 3* Str. G-ral D. Praporgescu, nr. 1A 004 0742 464 991;
004 0269 237 994 pensiunea.alexia@yahoo.com *

Pensiune Cibinium 3* Str. Charles Darwin, nr. 10 004 0722 210 690; vioana50@yahoo.fr *
004 0746 526 654

Pensiune Lion 3* Str. Moldoveanu, nr. 41 004 0728 936 348 masca_maria@yahoo.com www.pensiunealion.ro

Lista unităților de cazare din Sibiu 61

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website

Pensiune Nane 3* Str. Livezii, nr. 16 004 0721 985 032 * *

Pensiune Casa Veche 3* Str. Liviu Rebreanu, nr. 4 004 0269 213 034; info@casavechesibiu.ro www.casavechesibiu.ro
004 0745 491495

Pensiune Andra 3* Str. Mirăslău, nr. 1 004 0722 275 062; vila-andra@cazare-sibiu-andra.com www.cazare-sibiu-andra.com
004 0369 429 982

Pensiune Doma’r 3* Calea Cisnădiei, nr. 76 004 0269 212 766; maereandorin@yahoo.com www.pensiunea-domar.com
004 0722 216 094

Pensiune Casa Frieda 3* Str. Nicolae Bălcescu, nr. 40 004 0269 218 821 casafrieda@yahoo.com www.pensiuneacasafrieda.ro

Pensiune La Viorel 3* Str. Lector, nr. 2 004 0269 211 410; laviorel@gmail.com www.pensiunealaviorel.ro
004 0741 107 337

Pensiune Millenium 3* Str. Ştrandului, nr. 11 004 0751 954 457; millenium_mln@yahoo.com *
004 0269 226 230

Pensiune Ardealul 2* Str. Călţun, nr. 24 004 0745 503 468; paulhanea@yahoo.com www.ardealul.piczo.com
004 0369 436 696

Pensiune American Inn Bella 2* Str. Aurel Decei, nr. 6 004 0269 218 084; rezervari@americaninn.ro; www.americaninn.ro
004 0728 830 822 bella@americaninn.ro

Pensiune Casa Bianca 2* Str. E. A. Bieltz, nr. 93 B 004 0744 599 466 m_peris@yahoo.com www.casa-bianca.ro

Pensiune Carul cu Flori 2* Str. Luptei, nr. 34 004 0744 355 822; trendysibiu@yahoo.com www.trendysibiu.ro
004 0744 550315

Pensiune Nelu & Klein 2* Calea Dumbrăvii, nr. 124 004 0269 252111 office@nelu-klein.ro www.nelu-klein.ro

Pensiune Casa Spătar 2* Str. Nicovalei, nr. 5 004 0741 212 844 casaspatar@yahoo.com *

Pensiune Corina 2* Şos Alba Iulia, nr. 104 004 0269 228 492; corinatodosiu@yahoo.com; www.pensiunecorina.ro
004 0753 221 803 cazare@pensiunecorina.ro
62 Lista unităților de cazare din Sibiu

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website

Pensiune Costas 2* B-dul Vasile Milea, nr. 26 004 0748 100 869; contact@pensiune-costas.ro www.pensiune-costas.ro
004 0269 212 411

Pensiune Ela 2* Str. Nouă, nr. 43 004 0269 215 197 ela@ela-hotels.ro www.ela-hotels.ro

Pensiune Favorit 2* Calea Dumbrăvii, nr. 52 004 0740 246 825 pensiunesibiu@yahoo.com *

Pensiune Casa Tobias 2* Str. Gării, nr. 15 004 0740 163 692; adytobias@yahoo.com *
004 0269 230 860

Pensiune Greenhouse 2* Str. E. A. Bieltz, nr. 67 004 0269 227 800 greenhouse@clicknet.ro www.clicknet.ro/greenhouse

Pensiune Halemandero 2* Str. Măsarilor, nr. 10 004 0269 212 509 * *

Pensiune Ileana 2* Str. Berăriei, nr. 2 004 0369 427 427 contact@pensiuneaileana.ro; www.pensiuneaileana.ro

Pensiune Laura 2* Str. Vasile Aaron, nr. 18 004 0722 215 412; anca.rus@pensiunea-laura.ro; www.pensiunea-laura.ro
004 0269 244 826 corunacompany@yahoo.com

Pensiune Leu 2* Str. Moş Ion Roată, nr. 6 004 0729 133 777; * *
004 0269 218 392

Pensiune Podul Minciunilor 2* Str. Azilului, nr. 1 004 0269 217 259 podul.minciunilor@ela-hotels.ro www.ela-hotels.ro

Pensiune Richard 2* Str. Anton Pann, nr. 25 004 0752 572 546 cosmajohn@yahoo.com *

Pensiune Turist 2* Str. Rahovei, nr. 101 004 0740 246 825; turistpensiune@yahoo.com www.pensiunesibiu.go.ro
004 0269 242 050

Pensiune Cony 2* Str. Porumbacului, nr. 22 004 0369 448 867; office@vilacony.ro www.vilacony.ro
004 0745 285 946

Pensiune Eli 2* Str. Ecaterina Varga, nr. 11 004 0747 222 602; pensiunea.eli@gmail.com www.pensiunea-eli.ro
004 0751 872 022

Lista unităților de cazare din Sibiu 63

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon E-mail Website


Pensiune Beijing 2* Str. Konrad Haas, nr. 22 004 0269 214 076 * *

Pensiune Casa Arcaş 1* Str. 16 Februarie, nr. 2 004 0269 432 578; * *
004 0745 056 099
Vila Diana 2* Calea Răşinari, Pădurea
Dumbrava
004 0269 252 976;
004 0756 085 795 centruldeinformare@muzeulastra.ro www.muzeulastra.ro

Han Han Veştem  * Pădurea Dumbrava - Muzeu 004 0269 252 948 office@hanvestem.ro www.hanvestem.ro

Hostel Flying Time 2* Str. Ghe Lazăr, nr. 6 004 0369 730 179; booking@sibiuhostel.ro www.sibiuhostel.ro
004 0726 278 330
Hostel Felinarul 2* Str. Felinarului, nr. 8 004 0269 235 260; felinarul@gmail.com www.felinarulhostelsibiu.ro
004 0749 901 171
Hostel La Padre 2* Str. Someşului, nr.14 004 0722 258 715; padre_sibiu@yahoo.com www.la-padre.ro
004 0743 558 715
Hostel Villa Teilor 2* Str. Teilor, nr. 4 004 0269 238 161; info@sibiutravelershostel.com www.sibiutravelershostel.com
004 0766 242 874
Hostel Old Town Hostel 1* Piata Mică, nr. 26 004 0269 216 445 contact@hostelsibiu.ro www.hostelsibiu.ro
Ap. în regim Apartament Central 3* Str. N. Bălcescu, nr. 1-3 004 0728 111 149; cazare_central@yahoo.com *
hotelier 004 0369 804 600
Ap. în regim Ap. Tourism& 2* B-dul Vasile Milea, nr. 1 004 0722 551 073 reservationsibiu@yahoo.com www.luceafarulsibiu.ro
hotelier Accomodation
Ap. în regim Ap.Galeria "Grafit 1" * Str. Xenopol, nr. 3 004 0741 072 678; raf_art_design@yahoo.com www.apartamente-sibiu.
hotelier 004 0723 591 478 rografit.ro
Ap. în regim Ap. Galeria "Grafit 2" * Piaţa Dragoner, nr. 5 004 0741 072 678; raf_art_design@yahoo.com www.apartamente-sibiu.
hotelier 004 0723 591 478 rografit.ro
Ap. în regim Ap. „Samuel Brukenthal” 4* Str. Samuel Brukenthal, nr. 4 004 0740 843 678; alex.ujupan@xventure.net www.apartmentsibiu.ro
hotelier 004 0269 211 344
Garsoniera Thalia *  Str. Tipografilor, nr.19 004 0742 55 35 96 preuteasanicolae@gmail.com *
Camere de PF Budac Veronica 2* Str. Anton Pann, nr. 9A 004 0269 250 046; * *
închiriat 004 0751 361 084
Sibiu
Hermannstadt
Tânăr din 1191

Foto: Scott Eastman © 2009,


Daniel Bălțat, Marcel Baciu
Design & Print: Honterus Sibiu

Editat de Biroul de promovare și dezvoltare în cultură și turism


al Primăriei Municipiului și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Tiraj: 3500 exemplare


Se distribuie gratuit