Sunteți pe pagina 1din 3

A.3.1.3.

Descrierea unei activități de învățare ca RED

Detalii despre activitate:


OBIECTUL : Limba şi literatura română
CLASA : a VI – a
SUBIECTUL : Valori etice în legendele populare românești
TIPUL ACTIVITĂȚII : lecție de însușire de noi cunoștințe

Înainte de a începe lecţia se impune studierea manualului şi a resurselor bibliografice


necesare predǎrii lecţiei :
a) Manual de limba și literatura română, EDP, București 2018
b) Vasile Flueraş - Paideia şi gândirea critică, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 2003
c) Dimitrie Bolintineanu, Legende istorice, Ed. Ion Creangă, București 1980
d) www.wikipedia
e) www.youtube – Muma lui Ștefan cel Mare

1. MOTIVAŢIA : Elevii au posibilitatea să analizeze comportamentul și mentalitatea


unor personaje din textele folclorice și să preia valorile promovate de acestea –
speranța, generozitatea, demnitatea, dreptatea, curajul etc. Totodată, ei sunt provocați
să asocieze propriile experiențe de viață cu cele ale strămoșilor, să stabilească
asemănări și deosebiri cu alte culturi și să cultive toleranța și respectul pentru propriile
valori și ale altora. Prin folosirea metodelor alternative se doresc efecte preponderent
formative.

2. COMPETENŢE SPECIFICE :
 1.1. înțelegerea semnificației generale a unui mesaj oral;
 2.1. prezentarea unor puncte de vedere în texte orale;
 2.2. prezentarea unor răspunsuri critice pe marginea unor texte diverse;
 3.3. adecvarea textului scris la situația de comunicare;
 4.5. redactarea unor texte, valorificând competența lingvistică;
 5.1. analiza unor modele promovate în literatura română și în alte arte / domenii;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili :
 să se familiarizeze cu conceptul de legendă;
 să identifice în textele-suport diferitele valori etice;
 să identifice mesajul educativ pe care îl transmite legenda;
 să interiorizeze sistemul de valori moral - estetice dobândite cu prilejul receptării textului;
 să-şi dezvolte o gândire fluentă, flexibilă şi originală;
 să valorifice cunoștințele dobândite printr-o abordare interdisciplinară a textelor;

3. CONDIȚII PREALABILE :
a) să aibă cunoştinţe de analiză a unui text narativ literar;
b) sǎ aibǎ deprinderi de a lucra prin metode alternative, individual și pe grupe, de a
comunica, de a învǎţa prin descoperire;

4. EVALUARE:
- pe parcursul orei, prin aprecieri verbale;
- prin fișa de activitate;
5. MANAGEMENTUL RESURSELOR ȘI AL TIMPULUI :
-spaţiu de lucru : sala de clasă;
-capacităţile normale de învăţare ale elevilor;
-cunoştinţele anterioare ale elevilor;
-timpul de învăţare 50 de minute

6. METODE ȘI PROCEDEE : ERR, lectura, învăţarea prin descoperire, conversaţia


euristică, brainstorming, exerciții, analiza textelor literare.

MOMENT ORGANIZATORIC :
- prezența
- crearea atmosferei necesare lecției
- verificarea temei

EVOCAREA :

Imaginează-ți că ai putea călători în timp. În ce loc și în ce epocă ți-ar plăcea să te


aventurezi? Justifică-ți răspunsul, în 30-50 de cuvinte. ( 3 minute)

Elevii dau citire răspunsurilor, iar apoi, împreună cu profesorul, vor asculta legenda Muma lui
Ștefan cel Mare, în interpretarea actorului Cristian Alexandrescu.

Se va discuta pe marginea materialului : Cum vi se pare atitudinea mamei lui Ștefan? Ați mai
întâlnit situații/ texte în care o persoană/ un personaj / o mamă are o atitudine dură sau
neobișnuită față de propriul fiu / față de o persoană apropiată? Vi se par reale aceste
comportamente / atitudini?

Elevii vor arăta că aceste schimbări por fi reale, dar și inventate, exagerate.

Profesorul anunță titlul lecției și obiectivele : Valori etice în legendele populare românești

REALIZAREA SENSULUI
Profesorul le spune că vor citi câteva texte care prezintă astfel de situații. Va împărți elevii
în 5 grupe, fiecare grupă va avea de citit un text (Anexa 1) și de completat o fișă (Anexa 2).
Elevii primesc textele, citesc, discută în cadrul grupei și completează fișele, timp de 12
minute. După expirarea timpului de lucru, câte un reprezentant al fiecărei grupe prezintă
clasei informaţiile completate, acestea fiind supuse comentariilor celorlalţi elevi. Odată
clarificate informaţiile, elevii vor primi o fișă pe care profesorul a notat în prealabil câteva
informații referitoare la acest tip de text - legenda. ( Anexa 3 )
În urma discuțiilor, profesorul și elevii vor completa o schemă a valorilor care se desprind din
textele suport.
REFLECŢIA
- se formuleazǎ concluzii prin învǎţare cooperantǎ profesor – elev;
- elevii sunt provocați să prezinte o situație sau un moment în care au promovat una dintre
valorile identificate;

EXTINDEREA (tema) :
Pornind de la o afirmație de tipul Simona Halep / Cristiano Ronaldo ( înlocuiți cu
personalitatea preferată) este o legendă vie a secolului al XXI-lea, scrieți un text de 60-100 de
cuvinte despre valorile lumii moderne.

FEEDBACK :
Profesorul face aprecieri frontale asupra modului în care elevii au răspuns la lecție și
ascultă părerile lor cu privire la lecție ( aspecte pozitive și negative).

S-ar putea să vă placă și