Sunteți pe pagina 1din 10

Înv.

Damian Roxana Liliana

OPŢIONAL
Literatură pentru copii (,,Trăistuţa fermecată”)

Aria curriculară:Limbă şi comunicare


Clasa:I ( a II-a)
Durata:1 an
Nr.ore pe săptămână:1 oră

ARGUMENT:
Întrucât în învăţământul primar competenţa fundamentală a studiului limbii şi literaturii
române este comunicarea,iar îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor şi formarea unui vocabular
bogat şi nuanţat sunt priorităţile oricărui dascăl, am considerat necesar un opţional la
nivelul ariei curriculare ,,Limbă şi comunicare” chiar la început de ciclu –clasa I.
Unul dintre obiectivele finale,dar şi cel ce m-a determinat să aleg Literatura
pentru copii, este trezirea interesului elevilor pentru minunata lume a poveştilor,
basmelor şi poeziilor, ştuit fiind faptul că, trăind într-o epocă în care televiziunea şi
computerul pătrund puternic în viaţa tuturor, dar mai ales a şcolarului mic, cu influenţe nu
prea benefice în evoluţia sa, acesta nu mai are timp să citească o carte de poveşti sau de
poezii. Atât eu,cât şi părinţii, considerăm necesar acest opţional.
Prin acest opţional sper să-i îndrum pe elevii mei să redescopere universul mirific
al cărţilor,să le readuc în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei, să-i ajut să diferenţieze
binele de rău, să îşi ia drept model personaje pozitive, să aprecieze calităţile şi să critice
greşelile şi năravurile personajelor negative.
Prin intermediul poveştilor,basmelor,audiţiilor,dramatizărilor,jocurilor de rol,o oră
pe săptămână elevii vor descoperi necunoscutul,acel necunoscut plin de minunăţii,
care-i va face să dorească să afle mai multe.Audiind poveştile,basmele,memorând poezii,
sper să le inoculez dorinţa de a vizita biblioteca, să împrumute cărţi,să citească cât mai
multe lecturi.
Pentru amuzament,elevii vor colora scene din poveşti,acestea constituind,în acelaşi
timp,şi un suport de discuţii pe marginea subiectului,a personajelor.
Programa întocmită îmi va permite să identific aria de cunoaştere a elevului de clasa
I şi,pe parcursul derulării activităţilor didactice, să ating obiectivele pe care mi
le-am propus.

OBIECTIVE CADRU:
1.Dezvoltarea capacităţii de audiere şi receptare a unui text literar.
2.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a reproduce conţinutul unui text audiat.
3.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.
4.Dezvoltarea interesului pentru lectură.
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare :

1. Dezvoltarea capacităţii de audiere şi receptare a unui text literar.


Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi
1.1.să asculte cu atenţie un text - audierea unor texte literare specifice vârstei şi în concordanţă cu
citit sau povestit programa şcolară 
- exerciţii de identificare a întâmplărilor petrecute într-o
succesiune logică
1.2.să înţeleagă conţinutul unui - identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute
text studiat - identificarea celor mai importante momente din text,după
imaginile
prezentate
- ordonarea logică a momentelor principale ale lecturii
1.3.să identifice personajele şi să - exerciţii de recunoaştere a personajelor principale/secundare,
aprecieze comportamentul lor pozitive/negative
- identificarea,cu ajutorul învăţătorului,a trăsăturilor fizice şi
morale ale personajelor principale
- exprimarea opiniei proprii faţă de comportamentul personajelor
- jocuri didactice pentru recunoaşterea personajelor
- joc de rol
- mimică

2.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a reproduce conţinutul unui text audiat.


Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
2.1.să redea,într-o sucesiune - exerciţii de ,,citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul
logică,conţinutul textului audiat
citit,liber sau cu ajutorul - exerciţii de ordonare a imaginilor în ordinea desfăşurării acţinii
întrebărilor adresate de - exerciţii de povestire orală a textului/fragmentului,cu sau fără
învăţător ajutorul învăţătorului,urmând firul logic al întâmplărilor
2.2.să formuleze corect - realizarea unui dialog pe o temă dată
întrebări,răspunsuri, - conversaţii,discuţii,dezbateri ( chiar şi contradictorii)
pornind de la un text - joc didactic
cunoscut - exerciţii de evaluare a lecturilor studiate
2.3.să prezinte conţinutul - exerciţii de povestire şi repovestire a textelor în proză studiate
textului literar studiat - dramatizări
- joc de rol
- exerciţii de memorare şi recitare a versurilor
- exerciţii de reprezentare prin desen a unei secvenţe din text

3.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.


Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
3.1.să povestească cu uşurinţă - exerciţii de povestire a celeaşi imagini de către mai mulţi elevi
momentele principale ele ( cu sprijinul învăţătorului)
textului audiat - exerciţii de povestire fără sprijin
3.2.să creeze conţinuturi noi, - exerciţii de modificare a unor părţi din text
valorificând textele studiate - exerciţii de ordonare a cuvintelor intr-un enunţ
- exerciţii de integrare a cuvintelor şi expresiilor noi în contexte
proprii
4.Dezvoltarea interesului pentru lectură.
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
4.1.să manifeste grijă şi interes - vizită la biblioteca şcolii
pentru carte,ca bun de valoare - prezentarea etapelor de realizare a unei cărţi
4.2.să manifeste curiozitate şi - întâlnire cu elevii mai mari,care să le împărtăşească din experienţa
Plăcere pentru lectură lor de cititori
- valorificarea conţinutului textului literar
- realizarea unor momente artistiice:dramatizări, serbări şcolare,
dimineţi de basm,recitări etc.
- prezentarea unor cărţi din literatura pentru copii ( ilustrate,
atractive)

CONŢINUTURI:
♣ Popas la biblioteca şcolii ( familiarizarea cu biblioteca)
♣ Trăistuţa cu poveşti şi basme
♦ Texte în proză din literatura română: Ion Creangă,Petre Ispirescu etc.
♦ Texte în proză din literatura universală:H.Cr.Andersen, Fraţii Grimm etc.
♣ Poezia anotimpurilor – G.Coşbuc,V.Alecsandri etc.
♣ Prieteni necuvântători – texte în proză şi versuri despre vieţuitoare
♣ Copilul şi copilăria – poezii di opera sciitorilor Nina Cassian,Elena Farago,Tudor
Arghezi etc.
♣ Din înţelepciunea populară – proverbe,zicători,ghicitori

BIBLIOGRAFIE:
♦ E.Nica,D.Logel,I.Crinu - Literatură pentru copii clasa I (opţional); ed.Carminis,Piteşti,2001
♦ Gh.Alexandru,E.Şincan – Îndrumător metodic pentru învăţători,părinţi şi elevi.
Lecturi literare pentru ciclul primar,ed.Gheorghe Alexandru Craiova,1993
♦ Antologie de texte literare pentru ciclul primar , Ed. Aramis, 2004.
♦ Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – Discipline opţionale la clasele I-IV,
Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
♦ Lidia Ţugulan, Maria Florea - Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
♦ Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti, 1998;
♦ Curriculum pentru discipline opţionale, Bucureşti, 2000.
♦ Disciline opţionale la clasele I- IV, Elena Petroaia,Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială
(coordonatori), Editura Polirom, Iaşi, 2000
♦ Ion Creangă – Poveşti ♦ Fraţii Grimm – Hansel şi Gretel,Albă ca Zăpada
♦ Ch.Perault –Scufiţa Roşie
♦ G.Coşbuc; V.Alecsandri;Tudor Arghezi; Otilia Cazimir;Elena Farago – Poezii

Forme de evaluare:
Evaluarea iniţială se va desfăşura în primele două-trei lecţii pentru a putea identifica bagajul de cunoştinţe
pe care elevii îl au de la grădiniţă sau/şi din familie;
Evaluarea formativă se va desfăşura sub formă preponderent orală pe parcursul derulării fiecărei lecţii;
Evaluarea sumativă va avea loc periodic şi va îmbrăca forme atractive (jocuri, concursuri, dramatizări,
ş.a.)
Instrumente de evaluare:
- examinarea orală,
- observarea sistematică a comportamentului elevilor,
- jocul didactic, - joc de rol,
- dramatizări, concursuri, programe artistice, - portofoliu,
- colecţie de cărţi ilustrate, - colecţie de desene.
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Unitatea de Ob.de Nr. Săptă-
învăţare ref. Conţinuturi ore mâna Obs.
1.Popas la 4.1. ● Povestea unei cărţi:prezentrea etapelor de
biblioteca şcolii 4.2. realizare a unei cărţi 1
● prezentarea unor cărţi din literatura pentru copii
2.Trăistuţa cu 1.1. ● Din poveştile lui Ion Creangă: 7
poveşti ( 1 ) 1.2. ♦ Capra cu trei iezi
1.3. ♦ Punguţa cu doi bani
2.1. ♦ Ursul păcălit de vulpe
2.2.
2.3. ● Evaluare
3.Poezia 1.1. ● Patru surori gemene,de N.Tache
anotimpurilor (1) 1.2. ● Toamna (autor necunoscut)
2.1. ● Iarna, de G.Coşbuc 4
2.2.
2.3. ● Evaluare
4.Copilul şi 1.1. ● Text liric:Părinţii mei, de Elena Dragoş
copilăria 1.2. ● Text liric:Rugăciune pentru părinţi ( din
2.1. folclorul copiilor) 6
2.3. ● Text în proză:Hansel şi Gretel, de Fraţii Grimm
3.1. ●Evaluare
5.Prieteni 1.1. ● Text în proză:Legenda rândunicii
necuvântători 1.2. ● Text liric:Omul şi pasărea, de Ion Creangă
1.3. ● Text liric:Gospodina,de Otilia Cazimir
2.3. ● Text liric:Zdreanţă, de Tudor Arghezi 8
● Text educativ în versuri:Cu animalele fii bun
● Povestea gâştelor,de George Coşbuc
● Cutremurul,de Virgil Carianopol
● Evaluare
6.Poezia 1.1. ● Primăvara,de Vasile Alecsandri
anotimpurilor (2) 1.2. ● Vară dragă ( autor necunoscut)
2.1. 3
2.2.
2.3. ● Evaluare
7.Trăistuţa cu 1.1. ● Poveşti şi basme din literatura universală:
poveşti ( 2 ) 1.2. ♦ Scufiţa Roşie,după Ch.Perault
1.3. ♦ Albă ca Zăpada,după Fraţii Grimm 6
2.1. ♦ Cei trei purceluşi,de S.Mihailov
2.2.
2.3. ● Evaluare
8.Din înţelep- 1.1. ● proverbe,zicători despre muncă,învăţătură 1
ciunea populară 1.2. ● ghicitori despre anotimpuri şi vieţuitoare
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

♣ Unitatea de învăţare 1 - Popas la biblioteca şcolii


Nr.ore: 1 oră Perioada.........................
Data Conţinuturi Ob. Evaluare
( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
1 2 3 4 5 6
●Povestea unei 4.1. • vizită la biblioteca şcolii Materiale: - observarea
cărţi 4.2. • prezentarea,pe înţelesul elevilor, a etapelor de realizare a unei cărţi • sala bibliotecii curentă
( dacă este posibil – vizionarea unui filmuleţ) şcolii
• prezentarea unor cărţi din literatura pentru copii,cărţi frumos • cărţi din literatura
ilustrate,atractive,adecvate varstei pentru copii • aprecierea
• întâlnire cu elevi din clasele mai mari pentru a împărtăşi din verbală
experienţa lor de cititori Procedurale:
• colecţionarea unor cărţi pentru minibiblioteca clase ( această • conversaţia
activitate se va desfăşura pe parcursul mai multor săptămâni) • observaţia
A.T.- aranjarea unui raft de cărţi din biblioteca şcolii • act.frontală

♣ Unitatea de învăţare 2 - Trăistuţa cu poveşti ( 1 )


Nr.ore: 7 ore Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Din poveştile lui 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
Ion Creangă: • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
♦ Capra cu trei iezi 1.2. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • casete audio
• prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • imagini din lecturi • evaluarea
1.3. • identificarea personajelor principale/secundare • desene de colorat curentă
♦ Punguţa cu doi • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul • creioane colorate
bani 2.1. audiat • fişe de lucru • autoevaluarea
• exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic • CD-uri cu filme
2.2. dintr-un text cunoscut • videoproiector • aprecierea
♦ Ursul păcălit de • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu sau fără Procedurale: verbală
vulpe 2.3. ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al întâmplărilor • citirea explicativă
• valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • conversaţia
• exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate (fragmente) • povestirea
1 2 3 4 5 6
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text • repovestirea • observarea
• dramatizare • jocul didactic curentă
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte lectura! • act.frontală • evaluarea
• joc de rol • act.individuală curentă
• ghicitori • autoevaluarea
• vizionarea unor filme de desene animate • aprecierea
A.T. – Povestim şi colorăm! verbală
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din lecturile studiate • activitate
– capacitatea de po- 3.1. • identificarea lecturii după imagini individuală • probă orală
vestire a unui text • identificarea personajului după descrierea învăţătorului
cunoscut

♣ Unitatea de învăţare 3 – Poezia anotimpurilor ( 1 )


Nr.ore:4 ore Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Patru surori • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
gemene,de N.Tache • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
1.1. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • casete audio
• prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • imagini din lecturi
1.2. • identificarea personajelor principale/secundare • desene de colorat • evaluarea
● Toamna (autor • exerciţii de ,,citire” a imaginilor din textul audiat • creioane colorate curentă
necunoscut) 2.1. • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic • fişe de lucru
dintr-un text cunoscut
2.2. • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu sau fără Procedurale: • autoevaluarea
ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al întâmplărilor • citirea explicativă
● Iarna, de 2.3. • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • conversaţia
G.Coşbuc • exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text • jocul didactic • aprecierea
• exerciţii de memorare şi recitare a versurilor • act.frontală verbală
A.T. – interpretarea unor cântece despre toamnă şi iarnă • act.individuală
● Evaluare 2.3. -capacitatea de memorare şi recitare expresivă a versurilor învăţate • activitate • probă orală
sumativă anterior individuală
♣ Unitatea de învăţare 4 – Copilul şi copilăria
Nr.ore: 6 ore Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Text liric:Părinţii • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
mei, de Elena 1.1. • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
Dragoş • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • casete audio
1.2. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • imagini din lecturi
• identificarea personajelor principale/secundare • desene de colorat • evaluarea
2.1. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul • creioane colorate curentă
● Text liric: audiat • fişe de lucru
Rugăciune pentru 2.3. • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic
părinţi ( din dintr-un text cunoscut Procedurale: • autoevaluarea
folclorul copiilor) 3.1. • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu sau fără • citirea explicativă
ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al întâmplărilor • conversaţia
• valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • povestirea • aprecierea
• exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate (fragmente) • repovestirea verbală
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text • jocul didactic
● Text în proză: • exerciţii de memorare şi recitare a versurilor • act.frontală
Hansel şi Gretel, de • dramatizare • act.individuală
Fraţii Grimm • joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate anterior,unându-se accent pe intonaţie • act.individuală • probă orală
sumativă • redarea ( povestirea) conţinutului basmului

♣ Unitatea de învăţare 5 – Prieteni necuvântători


Nr.ore: 8 ore Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Text în proză: 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
Legenda rândunicii 1.2. • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
1.3. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • casete audio
● Text liric:Omul şi 2.3. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • imagini din lecturi
pasărea, de Ion • identificarea personajelor principale/secundare • desene de colorat • evaluarea
Creangă • exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate (fragmente) • creioane colorate curentă
1 2 3 4 5 6
● Text liric: • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul • fişe de lucru • observarea
Gospodina,de Otilia audiat curentă
Cazimir 1.1. • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic Procedurale:
● Text liric: dintr-un text cunoscut • citirea explicativă
Zdreanţă, de Tudor • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu sau fără • conversaţia • evaluarea
Arghezi 1.2. ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al întâmplărilor • povestirea curentă
● Text educativ în • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • repovestirea
versuri:Cu • exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate (fragmente) • jocul didactic
animalele fii bun 1.3. • exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text • act.frontală • autoevaluarea
● Povestea • exerciţii de memorare şi recitare a versurilor • act.individuală
gâştelor,de George • joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte lectura!
Coşbuc 2.3. • joc de rol • aprecierea
● Cutremurul,de • ghicitori verbală
Virgil Carianopol A.T. – Povestim şi colorăm!
- interpretarea unor cântece
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate anterior,unându-se accent pe intonaţie • act.individuală • probă orală
sumativă • redarea ( povestirea) conţinutului textului epic

♣ Unitatea de învăţare 6 – Poezia anotimpurilor ( 2 )


Nr.ore: 3 ore Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Primăvara,de 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
Vasile Alecsandri • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
1.2. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • casete audio
• prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • imagini din lecturi
2.1. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul • desene de colorat • evaluarea
● Vară dragă ( autor audiat • creioane colorate curentă
necunoscut) 2.2. • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • fişe de lucru
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text Procedurale:
2.3. • exerciţii de memorare şi recitare a versurilor • citirea explicativă • autoevaluarea
• realizarea unui prtofoliu cu imagini specifice anotimpului primăvara • conversaţia
şi toamna • jocul didactic
A.T. – Povestim şi colorăm! • act.frontală • aprecierea
- interpretarea unor cântece despre anotimpul primăvara şi vara • act.individuală verbală
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate anterior,unându-se accent pe intonaţie • act.individuală • probă orală
♣ Unitatea de învăţare 7 - Trăistuţa cu poveşti ( 2 )
Nr.ore: 6 ore Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● Poveşti şi basme 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
din literatura 1.2. • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
universală: 1.3. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • casete audio
♦ Scufiţa Roşie,după 2.1. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • imagini din lecturi
Ch.Perault 2.2. • identificarea personajelor principale/secundare • desene de colorat
2.3. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul • creioane colorate • evaluarea
audiat • fişe de lucru curentă
• exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic • CD-uri cu filme
♦ Albă ca dintr-un text cunoscut • videoproiector
Zăpada,după Fraţii • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu sau fără Procedurale:
Grimm ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al întâmplărilor • citirea explicativă • autoevaluarea
• valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • conversaţia
• exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate (fragmente) • povestirea
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text • repovestirea
♦ Cei trei • dramatizare • jocul didactic • aprecierea
purceluşi,de • joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte lectura! • act.frontală verbală
S.Mihailov • joc de rol • act.individuală
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene animate
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din lecturile studiate • act.individuală • probă orală
– capacitatea de po- 3.1. • identificarea lecturii după imagini
vestire a unui text • identificarea personajului după descrierea învăţătorului
cunoscut
♣ Unitatea de învăţare 8 - Din înţelepciunea populară
Nr.ore: 1 oră Perioada.........................
1 2 3 4 5 6
● proverbe,zicători 1.1. • lecturarea unor proverbe,zicători şi ghicitori, având tematică diferită Materiale: • observarea
despre muncă, 1.2. • explicarea înţelesului unor zicători şi proverbe • texte suport curentă
învăţătură • identificarea, prin analogie, a unui fapt real din viaţa de zi cu zi • casete audio
● ghicitori despre • identificarea obiectului / fiinţei/ anotimpului din descrierea cuprinsă • imagini • evaluarea
anotimpuri şi în ghicitori • desene de colorat curentă
vieţuitoare • ecerciţii de memorare şi recitare a unor proverbe,zicători şi ghicitori • creioane colorate
A.T. – joc didactic Recunoaşte animalul! • fişe de lucru
- realizarea unor desene Procedurale: • autoevaluarea
- interpretarea unor cântece despre animale şi anotimpuri • citirea explicativă
• conversaţia
• jocul didactic
• act.frontală • aprecierea
• act.individuală verbală

S-ar putea să vă placă și