Sunteți pe pagina 1din 5

Dep.

Management, Marketing, Administrarea Afacerilor

LISTA SUBIECTELOR REZOLVATE

pentru proba 1, Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, de la examenul


de licență, sesiunea iulie – septembrie 2021

Programele de studii:

- Administrarea Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)

I. DISCIPLINE FUNDAMENTALE

1.1. Management
Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
1. Enumerați și prezentați succint Curs MANAGEMENT, disponibil 21-23, 29, 33, 36, 41
funcțiile procesului de management. pe platforma MOODLE:
2. Enumerați și prezentați succint - An univ: 2020-2021 159-159, 174-178;
elementele structurii organizatorice - Ciclul de studii: Licență
3. Prezentați succint Piramida nevoilor - Forma: Învățământ cu 38-39;
(A. Maslow) – teorie de bază în frecvență
motivare - Specializare: Administrarea
4. Definiți ”comunicarea asertivă” și Afacerilor (la Dr. Tr. Severin) 129;
descrieți succint cum se poate - Anul de studii: 1
realiza. - Semestrul: I
5. Enumerați și caracterizați stilurile 60-62;
de Management (la Dr. Tr.
Severin)în funcție de manifestarea
autorității manageriale.
1.2. Marketing
Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
6. Evolutia principalelor orientari de Curs MARKETING, disponibil pe 3-4
marketing. Caracterizare platforma platforma MOODLE:
7. Ciclul de viata al produsului. - An univ: 2020-2021 20-21
Definitie si caracterizarea etapelor - Ciclul de studii: Licență
8. Tehnici (si metode) de stabilire a - Forma: Învățământ cu 26-27
pretului frecvență
9. Canalul de distributie. Definitie; - Specializare: Administrarea 34-35
dimensiuni; cerinte si criterii de Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)
selectie - Anul de studii: 2
10. Reclama. Definitie; trasaturi; - Semestrul: I 43
avantaje; dezavantaje si
controverse.
II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE

2.1. Antreprenoriat si administrarea afacerilor în turism


Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
11. Ce este antreprenorul și ce funcții Curs ANTREPRENORIAT SI 38 - 40
îndeplinește în cadrul afacerii? ADMINISTRAREA AFECRILOR ÎN
12. Ce modalități de lansare a afacerii TURISM, disponibil pe platforma 57 - 59,
cunoașteți și prezentați avantajele, MOODLE:
cât și dezavantajele unei modalități, - An univ: 2020-2021 65 - 67
la alegere, de lansare a afacerii. - Ciclul de studii: Licență
- Forma: Învățământ cu
frecvență
- Specializare: Administrarea
Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)
- Anul de studii: 3
- Semestrul: II
2.2. Managementul Resurselor Umane
Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
13. Care sunt mijloacele prin care se Curs MANAGEMENTUL 81 - 115
poate realiza selecția personalului RESURSELOR UMANE, disponibil
în organizație? pe platforma MOODLE:
- An univ: 2020-2021
- Ciclul de studii: Licență
14. Cum pot fi satisfăcute nevoile - Forma: Învățământ cu 187 - 200
fiziologice / de siguranță / sociale / frecvență
de recunoaștere / de perfecționare - Specializare: Administrarea
ale angajaților? (se poate alege o Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)
categorie de nevoi) - Anul de studii: 3
- Semestrul: II
2.3. Iniţierea afacerii
Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
15. Enumeraţi elementele componente Curs INIŢIEREA AFACERII, 21
ale unui plan de afaceri. disponibil pe platforma
MOODLE:
16. Prezentaţi avantajele şi - An univ: 2020-2021 34
dezavantajele utilizării formei de - Ciclul de studii: Licență
finanţare a unei afaceri din fonduri - Forma: Învățământ cu
proprii. frecvență
- Specializare: Administrarea
Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)
- Anul de studii: 2
- Semestrul: II
2.4. Strategii investiţionale în afaceri
Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
17. Care sunt principalele avantaje ale Curs STRATEGII INVESTIŢIONALE 10
investiţiilor de modernizare ? ÎN AFACERI, disponibil pe
18. Prezentaţi creditele pentru platforma MOODLE: 22
investiţii, în funcţie de garanţiile - An univ: 2020-2021
care stau la baza lor. - Ciclul de studii: Licență
- Forma: Învățământ cu
frecvență
- Specializare: Administrarea
Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)
- Anul de studii: 3
- Semestrul: II
2.5. Tehnici Promotionale
Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
19. Functiile si obiectivele publicitatii Curs TEHNICI PROMOTIONALE, 10-11
disponibil pe platforma
MOODLE:
- An univ: 2020-2021
- Ciclul de studii: Licență
- Forma: Învățământ cu
20. Promovarea vanzarilor. Definitie; frecvență 17-18
obiective; avantaje si dezavantaje; - Specializare: Administrarea
principalele categorii de tehnici de Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)
promovare - Anul de studii: 3
- Semestrul: II

2.6. Managementul aprovizionării și vânzării


Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
21. Se consider că sunteți o firmă care Curs MANAGEMENTUL 38-42
comercializează produse APROVIZIONĂRII ȘI VÂNZĂRII,
electrocasnice. Care sunt criteriile disponibil pe platforma
după care vă alegeți furnizorii? MOODLE:
22. Sunteți o firmă de organizare - An univ: 2020-2021 70-75
evenimente. Care sunt factorii care - Ciclul de studii: Licență
influențează comportamentul - Forma: Învățământ cu
consumatorilor serviciilor frecvență
dumneavoastră? - Specializare: Administrarea
Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)
- Anul de studii: 2
- Semestrul: II
2.7. Managementul calității
Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
23. În ce constă promovarea unor Curs MANAGEMENTUL 3-4
concepte integratoare de asigurare CALITĂȚII, disponibil pe
a calităţii? platforma MOODLE:
- An univ: 2020-2021
- Ciclul de studii: Licență
- Forma: Învățământ cu
24. Care dintre cele 7 funcții ale frecvență 6-8
managemementul calității - Specializare: Administrarea
considerați că ar putea îmbunătății Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)
activitatea firmei si de ce? - Anul de studii: 2
- Semestrul: II

2.8. Marketing internațional


Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
25. Presupunem că aveți o firmă Curs MARKETING 23-29/
internațională ce produce băuturi INTERNAȚIONAL, disponibil pe
răcoritoare, care a deschis o filială a platforma MOODLE: 65-68
sa in India. Cum vă promovați - An univ: 2020-2021
produsele, având în vedere mediul - Ciclul de studii: Licență
cultural (limba, educația, religia - Forma: Învățământ cu
etc.) din India? frecvență
26. Care este diferența dintre o filială și - Specializare: Administrarea 34
o sucursală? Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)
- Anul de studii: 3
- Semestrul: II
2.9. Managementul serviciilor
Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
27. Enumeraţi principalele caracteristici Curs MANAGEMENTUL 3
ale serviciilor. SERVICIILOR, disponibil pe
platforma MOODLE:
28. Care sunt principiile de organizare şi - An univ: 2020-2021 34
funcţionare fundamentale ce - Ciclul de studii: Licență
trebuie respectate la înfiinţarea şi - Forma: Învățământ cu
gestionarea serviciilor publice ? frecvență
- Specializare: Administrarea
Afacerilor (la Dr. Tr.
Severin)
- Anul de studii: 3
- Semestrul: I
2.10. Comunicare şi negociere în afaceri
Subiectul Referințe bibliografice
Suportul de curs Capitol / Pagini
29. Care sunt mijloacele utilizate de Curs COMUNICARE ŞI 11
Comunicarea nonverbală ? NEGOCIERE ÎN AFACERI,
30. Prezentaţi fazele unui proces global disponibil pe platforma 145
de negociere. MOODLE:
- An univ: 2020-2021
- Ciclul de studii: Licență
- Forma: Învățământ cu
frecvență
- Specializare: Administrarea
Afacerilor (la Dr. Tr. Severin)
- Anul de studii: 3
- Semestrul: I

S-ar putea să vă placă și