Sunteți pe pagina 1din 2

c 


 
Regimul de curs de schimb al României

Regimul de curs de schimb reflectă modul în care o ară î i gestionează propria monedă prin
raportarea acesteia la alte valute. El poate fi definit ca ansamblul regulilor/principiilor sau
normelor de procedură instituite de stat cu privire la plăţile în valută aferente operaţiunilor de
comerţ exterior şi operaţiunilor necomerciale, cursul de schimb al monedei na ionale, rezerva
valutară a statului, circuitul aurului si al altor metale pre ioase. Regimurile de curs de schimb
sunt dependente de politica monetară a statului. Politica de curs de schimb urmare te să
sporească stabilitatea monedei na ionale i men inerea echilibrului dinamic al balan ei de
plă i, ac ionând asupra circuitelor monetare pe plan na ional si in rela iile cu alte ări.

Există patru tipuri de regim de curs de schimb: regimul cursurilor flexibile (fluctuante), regimul
cursurilor fixe (legate), regimul cursurilor cu fluctuare dirijată i regimul cursurilor controlate.
De asemena, există i cazuri intermediare sau combinate de regimuri de curs de schimb precum:
cursul târâtor, consiliul monetar, uniunea monetară etc.

Cursul de schimb de echilibru este acea rată spre care ar trebui să tindă cursul pie ei pentru ca
stabilitatea macroeconomică să fie asigurată, este defini ia din lucrarea ð  
 
 
   de Nicolaie Alexandru-Chide ciuc. Acesta este foarte important în
contextul aderării României la ° , iar în cazul apari iei devia iilor de la acest curs sunt
necesare interven ii de redresare. Aceste interven ii se pot face mult mai u or în  

de curs de schimb al României(flotare controlată) pentru că pot fi influen ate în acela i
timp pre urile i cursul nominal, în timp ce în cadrul unui regim de curs de schimb fix acest
lucru nu e posibil.
Una dintre atribu iile foarte importante ale Băncii Na ionale a României, în contextul
principalului ei rol de a men ine stabilitatea financiară, este, conform 

, de a
elabora i aplica politica monetară i politica de curs de schimb, conform legii 312/2004.
Regimul de curs de schimb al leului este cel de   , acesta fiind în concordanţă cu
utilizarea ţintelor de inflaţie ca ancoră nominală a politicii monetare şi permiţând un răspuns
flexibil al acestei politici la şocurile neprevăzute ce pot afecta economia.

Regimul de flotare controlată

Într-un document de mare importan ă, focalizat pe găsirea unui criteriu conform căruia să se
facă o alegere între o politică monetară de targeting al ratei de dobândă i o politică monetară de
targeting al masei monetare, Poole (1970) arată, în cadrul unui sistem IS-LM, că decizia depinde
de tipul de ocuri (reale sau monetare) care afectează respectiva economie deschisă. În general,
literatura de specialitate care studiază problema găsirii unui regim de curs de schimb optim,
concluzionează că o varia ie considerabil mai mare a ocului LM decat a ocului IS conduce
la optarea pentru un regim de curs de schimb fix, în timp ce în cazul unei varia ii mai mari a
ocului IS fa ă de ocul LM este preferabil un regim de curs de schimb de flotare. În orice
caz, dacă diferen ele dintre cele două ocuri nu sunt semnificative, decizia optimă este alegerea
unui regim curs de schimb de flotare controlată.1c  Î 
  Cambridge :
Cambridge University Press, 2003
c 

 
În condi iile liberalizării fluxurilor de capital, practica interna ională sugerează flexibilizarea
cursului de schimb i cre terea volatilită ii acestuia ca o măsură impotriva influxurilor de
capital speculativ, arată studiul coordonat de domnul prof. univ. Moisă Altar r


 
 
 
  
    
.
Presiunea de apreciere a cursului ca urmare a intrării de capitaluri a fost diminuată de BNR în
cea mai mare parte a perioadei de după 1990 printr-un proces de cumparare de valută i de
sterilizare semnificativă a lichidită ilor în moneda na ională introduse astfel în ară.
Flexibilizarea cursului de schimb a fost o condi ie de bază pentru liberalizarea contului de
capitaluri i pentru aplicarea strategiei de intire a infla iei din 2005. BNR a încercat să evite
efectele neplăcute ale liberalizării contului de capital, care în unele ări a generat crize valutare,
prin continuarea aplicării politicii de sterilizare a intrărilor de capital i prin politica unor cote
strategice în ceea ce prive te rezervele minime obligatorii.

De-a lungul timpului au existat mai multe dezbateri cu privire la men inerea actualului regim de
curs de schimb, fiecare dintre acestea având un singur rezultat: men inerea regimului.
În opinia mea, strategia Băncii Na ionale a României de men inere a actualului regim de curs
de schimb este una foarte bună întrucât aceasta este în deplină concordan ă cu rolul principal al
acestei institu ii (de a men ine stabilitatea financiară), regimul de flotare controlată
permi ându-i o mult mai u oară ajustare a cursului de schimb spre cursul de echilibru în cazul
apari iei unor varia ii dăunătoare.
Cuvinte cheie:   
Bibliografie

Nicolaie, Alexandru-Chide ciuc ð 


   
  
disponibil la http://www.dofin.ase.ro/acodirlasu/rec_papers/eer/eer.pdf (accesat 16 apr 2011)

Sarno, Lucio ; Taylor, Mark P. (2003)   Cambridge :


Cambridge University Press

http://bnr.ro/Regimul-cursului-de-schimb-al-leului-3333.aspx (accesat 17 apr 2011)

http://revista-presei.portal.ro/home/citeste_stire/28001/bnr-va-mentine-regimul-de-flotare-
controlata-a-leului.htm (accesat 17 apr)

http://www.zf.ro/prima-pagina/dezbateri-la-bnr-privind-mentinerea-regimului-de-flotare-
controlata-a-cursului-3059626/ (accesat 17 apr)

http://www.scribd.com/doc/44288138/Regimuri-de-Curs-de-Schimb (accesat 16 apr 2011)

http://www.ligiagolosoiu.ro/content/MVII/capII.pdf (accesat 17 apr 2011)

Moisă, Altar et al. r 
 
 
  
   
disponibil la
http://www.ier.ro/documente/studiideimpactPaisIII_ro/Pais3_studiu_2_ro.pdf (accesat 18 apr
2011)