Sunteți pe pagina 1din 20

CAPITOLUL 3

BILANŢUL CONTABIL ŞI POZIŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII.

3.1.Aspecte teoretice

În prezent, întreprinderile româneşti întocmesc un model de bilanţ listă prin acţiunea


OMF 94/2001 (în cazul întreprinderilor mari) şi respectiv OMF 306/2002 (în cazul
întreprinderilor mici şi mijlocii). Marile posturi bilanţiere sunt:

A.Active imobilizate
B.Active circulante
C.Cheltuieli în avans
D.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an
E.Active circulante, respectiv datorii curente nete
F.Total active minus datorii curente
G.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
H.Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
I.Venituri în avans
J.Capital şi rezerve

Activul bilanţier este constituit din posturile rubricilor A, B şi C în timp ce pasivul


bilanţier din posturile rubricilor D, G, H, I şi J. Rubricile E şi F reprezintă indicatori economico-
financiari, implicaţi în analize şi, implicit, în fundamentarea unor decizii:
Rubrica E reprezintă indicatorul "fond de rulment". În contextul bilanţului listă, suma
algebrică a necesarului în fond de rulment şi a trezoreriei nete este dată tocmai de suma algebrică
a:

B+C–D–I

La rândul ei, rubrica F reprezintă un alt indicator semnificativ în analizele financiare. El


exprimă capitalurile "permanente", ca diferenţă între total active şi datorii curente (datorii pe
termen scurt).
Prezentarea distinctă a datoriilor pe termen scurt (rubrica D) de datoriile pe termen lung
(grupa G), modul în care intenţia conducerii întreprinderii conduce la încadrarea investiţiilor în
investiţii pe termen lung sau investiţii pe termen scurt probează orientarea modelului promovat de
contabilitatea românească spre analizele de tip exigibilitate – lichiditate.
În consonanţă cu reglementările induse de OMF 94, din 20 februarie 2001, vom recurge la
următoarele delimitări şi definiţii impuse structurii bilanţului contabil:
a)Pentru activ
Potrivit cadrului contabil conceptual internaţional, un activ este o resursă controlată de
întreprindere:
-care provine din evenimente trecute;
-de la care se aşteaptă să genereze avantaje economice viitoare (beneficii; fluxuri de
trezorerie.
Avantajele economice legate de un activ corespund potenţialului prin care acest element
contribuie, direct sau indirect, la un flux de lichidităţi sau de echivalente de lichidităţi de care să
beneficieze întreprinderea.
Imobilizări necorporale: conform standardului internaţional IAS 38 "Imobilizări
necorporale", aceste bunuri sunt active nemonetare identificabile, fără substanţă fizică, deţinute în
vederea utilizării lor pentru producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate
terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative.
În categoria imobilizărilor necorporale sunt incluse: cheltuielile de constituire (numai
conform Directivei a IV-a); cheltuielile de dezvoltare (numai în anumite condiţii); concesiunile;
brevetele; licenţele; mărcile; drepturi şi valori similare (know-how, modele, schiţe); fondul
comercial; programele informatice; imobilizările necorporale în curs etc.
Imobilizări corporale: conform standardului internaţional IAS 16 "Imobilizări
corporale", aceste bunuri sunt active corporale deţinute de o întreprindere fie pentru a fi utilizate
în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, fie pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi
folosite în scopuri administrative.
În categoria imobilizărilor corporale sunt incluse: terenurile şi amenajările de terenuri;
construcţiile; instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animale şi plantaţii; mobilier, aparatură
birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale;
imobilizări corporale în curs etc.
În principiu, recuperarea valorii imobilizărilor necorporale şi corporale se face prin
sistemul amortizărilor, conform standardelor internaţionale IAS 38 şi IAS 36. Deprecierea
suplimentară, dincolo de nivelul amortizărilor, se face conform standardului internaţional IAS 36
"Deprecierea activelor".
Imobilizările financiare reprezintă titluri şi creanţe financiare (creanţe, în special sub
formă de împrumuturi acordate). În conformitate cu sistemul contabil practicat în prima etapă a
reformei, imobilizările financiare cuprindeau titlurile de participare, titlurile imobilizate în
activitatea de portofoliu, alte titluri imobilizate şi creanţe imobilizate. Pentru diferenţierea
titlurilor financiare se avea în vedere, în primul rând, intenţia pentru care ele au fost achiziţionate,
intenţie care se regăsea în definiţia fiecărei categorii. Modelul impus de OMF 94 (conform
Directivei A IV-a) delimitează imobilizările dinanciare în primul rând ţinând cont de necesităţile
contabilităţii consolidate (grupurilor de societăţi). Sunt urmărite, în acest sens, titlurile de
participare deţinute la filialele din cadrul grupului, titlurile de participare deţinute la societăţile
din afara grupului, imobilizări financiare sub formă de interese de participare, titluri puse în
echivalenţă. La acestea se adaugă alte titluri imobilizate şi creanţe imobilizate.
În viziunea referenţialului contabil internaţional, imobilizările financiare şi investiţiile
financiare pe termen scurt se regăsesc în cele două categorii de plasamente: plasamente pe termen
lung şi plasamente curente. Contabilizarea şi evaluarea lor se fac în conformitate cu standardul
internaţiona IAS 39 "Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare".
În principiu, plasamentele sunt evaluate la valoarea justă (o formă de exprimare a valorii
de piaţă). Deprecierile constatate pe parcursul existenţei lor se înregistrează în categoria
provizioanelor.
Activele circulante au fost definite în contextul prezentării bilanţului conform
standardului internaţional IAS 1: termen echivalent, active curente.
Stocurile: conform standardului IAS 2 "Stocurile" sunt active:
-deţinute pentru a fi vândute în cursul normal al activităţii;
-în curs de producţie, pentru o astfel de vânzare;
-sub formă de materii prime sau de furnituri care trebuie să fie consumate în procesul de
producţie sau de prestare de servicii.
Această definiţie nu ţine cont de natura elementului considerat, ci de destinaţia acestuia,
care este puternic influenţată de activitatea întreprinderii care deţine bunurile. De exemplu,
terenurile şi construcţiile constituie imobilizări în majoritatea întreprinderilor, dar ele sunt stocuri
pentru un comerciant de bunuri imobiliare.
Reglementările OMF 94, prin planul de conturi, prezintă stocurile conform clasificării
detaliate: stocuri de materii prime şi materiale, stocuri de producţie în curs de execuţie, stocuri de
produse, stocuri aflate la terţi, stocuri de animale, stocuri de mărfuri, stocuri de ambalaje.
Evaluate în cursul exerciţiului la nivelul costurilor lor de intrare, stocurile pot fi
provizionate la inventar, atunci când valoarea lor posibilă de vânzare (valoarea netă de realizare)
este inferioară costurilor la care sunt înregistrate.
Creanţele sunt drepturi ale întreprinderii faţă de terţii ei. Principala categorie de creanţe
este reprezentată de creanţele de natură comercială: creanţe-clienţi; efecte de primit; clienţi
incerţi sau în litigiu; clienţi-facturi de întocmit etc. La aceasta se adaugă creanţele salariale,
sociale, fiscale; creanţele faţă de asociaţi privind decontările referitoare la capital; creanţele faţă
de debitori etc.
Atunci când la închiderea exerciţiului la inventar valoarea posibilă de încasare este
inferioară valorii nominale exprimată în contabilitatea curentă, pentru diferenţă se constituie un
provizion pentru depreciere.
Disponibilităţile (casa şi conturi la bănci) sunt activele cu cel mai înalt grad de
lichiditate. Ele apar sub forma valorilor de încasat, conturilor curente la bănci (cu solduri
debitoare), dobânzilor de încasat, numerarului şi altor valori din casierie şi acreditivelor.
Referenţialul contabil internaţional numeşte aceste elemente lichidităţi. Lor le sunt ataşate
echivalentele de lichidităţi.

b)Pentru datorii
Potrivit cadrului contabil conceptual internaţional o datorie este o obligaţie actuală a
întreprinderii:
-care provine din evenimente trecute;
-şi care trebuie să antreneze, cu ocazia plăţii (decontării) sale, o ieşire de resurse (active)
generatoare de avantaje economice.
Standardul internaţional IAS 1 defineşte şi realizează cele două mari categorii de datorii,
ţinând cont de gradul lor de exigibilitate: datoriile necurente şi datoriile curente. Primele sunt
datorii pe termen lung (scadenţă mai mare de un an) iar celelalte sunt datorii pe termen scurt
(scadenţă mai mică de un an). În categoria datoriilor curente este inclusă şi partea pe termen scurt
(achitabilă în următoarele 12 luni) a datoriilor pe termen lung.
Datoriile privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt consecinţa aplicării
standardului IAS 37 "Provizioane, active eventuale şi pasive eventuale".
Standardul IAS 37 defineşte provizioanele ca fiind datorii a căror scadenţă sau mărime
este nesigură. Un provizion trebuie să fie contabilizat dacă, şi numai dacă:
-o întreprindere are o obligaţie actuală (juridică sau implicită) ce rezultă dintr-un
eveniment trecut;
-este probabil (mai mult probabil decât improbabil) să fie necesară o ieşire de resurse
generatoare de avantaje economice pentru a stinge obligaţia; şi
-mărimea obligaţiei poate să fie exprimată în mod credibil.
Obligaţia implicită este o obligaţie care decurge din acţiuni ale întreprinderii atunci când:
-aceasta a indicat treţilor, prin practicile ei anterioare, prin politica ei publicată sau printr-
o declaraţie recentă suficient de explicită, că îşi va asuma anumite responsabilităţi; şi când
-ca atare, a creat acestor terţi sentimentul că îşi va asuma aceste responsabilităţi.
c)Capitalurile proprii, ca interes rezidual al proprietarilor în activele acesteia, cuprind
suma algebrică a: capitalului social (+), primelor de capital (+), rezervelor din reevaluare (±),
rezervelor (+), rezultatului reportat (±) şi rezultatului exerciţiului (±).
3.2. Aplicaţii

Aplicaţia 1:Se dau următoarele structuri de bilanţ (în mii de lei) :

1. Terenuri 500.000
2. Prime de emisiune 150.000
3. Furnizori debitori (din care pentru stocuri 200.000) 300.000
4. Licenţe 50.000
5. Clienţi 600.000
6. Cheltuieli în avans 80.000
7 Rezerva legală 170.000
8. Datorii faţă de asociati şi acţionari (dividende de plată) 100.000
9. Amortizarea instalalaţiilor şi maşinilor 50.000
10. Titluri de participare (din care deţinute pe termen scurt 80.000) 700.000
11. Capital social (din care subscris şi nevărsat 50.000) 1.500.000
12. Debitori diverşi 100.000
13. Materii prime 60.000
14. Instalaţii şi maşini 700.000
15. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (durata este de 10 ani,
rambursabil prin rate constante) 600.000
16. Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 5.000
17. Avansuri plătite salariaţilor 410.000
18. Rezultat reportat 80.000
19. Titluri deţinute în portofoliu (din care acţiuni proprii 100.000) 300.000
20. Mărfuri 120.000
21. Conturi la banci 3.000.000
22. Provizioane pentru garantii acordate clienţilor 500.000
23. Rezerve pentru acţiuni proprii 130.000
24. T.V.A. de plată 350.000
25. Creanţe faţă de asociaţi şi acţionari 50.000
26. Împrumut pe termen lung acordat unei întreprinderi din cadrul
grupului 100.000
27. Provizioane pentru deprecierea creanţelor clienţi 10.000
28. Credite primite pe termen lung (din care partea cu scadenţă sub un
an 400.000) 1.500.000
29. Construcţii 300.000
30. Cheltuieli de dezvoltare 100.000
31. Rezerve din reevaluare 1.700.000
32. Datorii salariale şi sociale 900.000
33. Repartizarea profitului 800.000
34. Amortizarea construcţiilor 50.000
35. Fond comercial 4.700.000
36. Credite primite pe termen scurt 850.000
37. Subvenţii pentru investiţii 300.000
38. Produse finite 180.000
39. Acreditive 500.000
40. Rezultatul exerciţiului 2.000.000
41. Clienţi creditori 400.000
42. Titluri de plasament (titluri în valoare de 100.000 constituie garanţie 250.000
pentru un credit primit pe termen lung )
43. Furnizori (din care cu scadenţă ce depăşeşe un an 700.000) 900.000
44. Casa în lei 20.000
45. Efecte comerciale de plată 300.000
46. Prime de rambursare a obligaţiunilor 75.000
47. Alte impozite şi taxe de plată 550.000
48. Venituri în avans 200.000
49. Creditori diverşi 700.000
Se cere sa se întocmească bilanţul contabil confom OMF 94/20.02.2001 şi conform I.A.S. 1
"Prezentarea situaţiilor financiare".
Model OMF 94/2001

BILANŢ
Întocmit la 31 decembrie……

Rubrică/post Nr. Existent la


rând începutul sfârşitul
anului anului
A.ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire 01
2.Cheltuieli de dezvoltare 02
3.Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi
valori similare şi alte imobilizări necorporale 03
4.Fondul comercial 04
5.Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 05
TOTAL (rd. 01 la 05) 06

II.IMOBILIZĂRI CORPORALE
1.Terenuri şi construcţii 07
2.Instalaţii tehnice şi maşini 08
3.Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 09
4.Avansuri şi imobilizări corporale în curs 10
TOTAL (rd. 07 la 10) 11

III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1.Titluri de participare deţinute la societăţile din
cadrul grupului 12
2.Creanţe asupra societăţile din cadrul grupului 13
3.Titluri sub formă de interese de participare 14
4.Creanţe din interese de participare 15
5.Titluri deţinute ca imobilizări 16
6.Alte creanţe 17
7.Acţiuni proprii 18
TOTAL (rd. 12 la 18) 19
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+19) 20
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI
1.Materii prime şi materiale consumabile 21
2.Producţia în curs de execuţie 22
3.Produse finite şi mărfuri 23
4.Avansuri pentru cumpărări de stocuri 24
TOTAL (rd. 21 la 24) 25
II.CREANŢE
1.Creanţe comerciale 26
2.Sume de încasat de la societăţile din cadrul
grupului 27
3.Sume de încasat din interese de participare 28
4.Alte creanţe 29
5.Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat 30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
III.INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN
SCURT
1.Titluri de participare deţinute la societăţile din
cadrul grupului 32
2.Acţiuni proprii 33
3.Alte investiţii financiare pe termen scurt 34
TOTAL (rd. 32 la 34) 35
IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 36
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 37
(rd. 25 + 31 + 35 + 36)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 38
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE UN AN
1.Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 39
2.Împrumuturi datorate instituţiilor de credit 40
3.Avansuri încasate în contul comenzilor 41
4.Datorii comerciale 42
5.Efecte de comerţ de plătit 43
6.Sume datorate societăţilor din cadrul grupului 44
7.Sume datorate privind interesele de participare 45
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii
pentru asigurările sociale 46
TOTAL (rd. 39 la 46) 47
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV 48
DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 – 47 – 62)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 49
(rd. 20 + 48)
G.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1.Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 50
2.Împrumuturi datorate instituţiilor de credit 51
3.Avansuri încasate în contul comenzilor 52
4.Datorii comerciale 53
5.Efecte de comerţ de plătit 54
6.Sume datorate societăţilor din cadrul grupului 55
7.Sume datorate privind interesele de participare 56
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii
pentru asigurările sociale 57
TOTAL (rd. 50 la 57) 58
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI
CHELTUIELI
1.Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare 59
2.Alte provizioane 60
TOTAL (rd. 59 + 60) 61
I. VENITURI ÎN AVANS 62
J.CAPITAL ŞI REZERVE
I.CAPITAL (rd. 64 la 66) 63
din care:
-capital subscris nevărsat 64
-capital subscris vărsat 65
-patrimoniul regiei 66
II.PRIME LEGATE DE CAPITAL 67
III.REZERVE DIN REEVALUARE -sold C 68
-sold D 69
IV.REZERVE (rd. 71 la 74) 70
1.Rezerve legale 71
2.Rezerve pentru acţiuni proprii 72
3.Rezerve statutare sau contractuale 73
4.Alte rezerve 74
V.REZULTATUL REPORTAT –sold C 75
-sold D 76
VI.REZULTATUL EXERCIŢIULUI –sold C 77
-sold D 78
Repartizarea profitului 79
TOTAL CAPITALURI PROPRII 80
(rd. 63 + 67 + 68 – 69 + 70 + 75 –76 + 77 – 78 – 79)
Patrimoniul public 81
TOTAL CAPITALURI (rd. 80 + 81) 82
Model IAS 1
Bilanţ încheiat la data de 31.Decembrie.N
- mii lei -
N-1 N–1 N N
Active :
Active imobilizate:
X
X
X
X
X
X
X
Active imobilizate – Total: X
Active curente:
X
X
X
X
X
X
Active curente – Total: X
TOTAL ACTIVE:
Capital propriu şi datorii :
Capital şi rezerve :
X
X
X
X
Capital – Total : X
Interes minoritar : X
Datorii pe termen lung :
X
X
X
X
Datorii pe termen lung – Total: X
Datorii curente:
X
X
X
X
X
Datorii curente – Total: X
Total - capital propriu şi datorii: X
Aplicaţia 2: Societatea A prezintă la 31.12.N următoarele informaţii, preluate din balanţa de
verificare finală (în mii de u.m.):
1. Cheltuieli de constituire 5.000
2. Alte imobilizări necorporale 10.000
3. Terenuri 50.000
4. Construcţii 280.000
5. Instalaţi tehnice şi maşini 450.000
6. Materiale consumabile 24.500
7. Debitori diverşi 10.000
8. Rezerve 175.000
9. Rezultatul exerciţiului 14.750
10. Titluri de plasament 50.000
11. Mărfuri 75.000
12. Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 1.000
13. Amortizarea construcţiilor 35.000
14. Imobilizări corporale în curs de execuţie 50.000
15. Produse finite 30.000
16. Creanţe comerciale 185.000
17. Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare-pe termen lung 2.500
18. Materii prime 30.000
19. Subvenţii pentru investiţii 185.000
20. Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung 5.000
21. Impozit pe profit 190.000
22. Titluri de participare – pe termen lung 130.000
23. Titluri de participare – vandabile în anul N+1 30.000
24. Provizioane pentru deprecierea mărfurilor 3.750
25. Cheltuieli înregistrate în avans 10.000
26. Rezerve din reevaluare 30.000
27. Disponibil la bancă în lei 505.000
28. Prime de capital 50.000
29. Provizioane pentru deprecierea creanţelor-clienţi 7.500
30. Împrumuturi pe termen lung: 95.000
- din care scadente în anul următor 5.000
31. Venituri înregistrate în avans 55.000
32. Datorii în legătură cu personalul 370.000
33. Provizioane pentru deprecierea construcţiilor 5.000
34. Amortizarea instalaţiilor tehnice şi a maşinilor 50.000
35. Capital social 350.000
36. Dividende de plată 30.000
37. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 45.000
38. Furnizori 105.000
39. Rezultat reportat 100.000
40. Alte mijloace fixe 50.000
41. TVA de plată 70.000
Se cere:
a) să se întocmească bilanţul contabil conform modelului O.M.F. nr 94/2001;
b) să se întocmească bilanţul contabil conform normei IAS 1;

Aplicaţia 3: Pe baza următoarelor solduri, prezentate în balanţa de verificare de la 31.12.N,


determinaţi valoarea bilanţieră a activelor imobilizate, a activelor circulante şi a capitalurilor
proprii:
- împrumuturi acordate altor societăţi 653.000 u.m.;
- construcţii 954.000 u.m.;
- provizioane pentru deprecierea împrumuturilor acordate altor societăţi 15.750 u.m.;
- investiţii financiare pe termen scurt 68.350 u.m.;
- materiale consumabile 268.000 u.m.;
- furnizori-debitori 64.125 u.m.;
- provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 65.850 u.m.;
- amortizarea construcţiilor 354.000 u.m.;
- rezerve 280.500 u.m.;
- subvenţii pentru investiţii 65.000 u.m.;
- capital social 800.000 u.m.;
- titluri de participare 90.000 u.m.;
- mărfuri 65.000 u.m.;
- terenuri 255.000 u.m.;
- rezultat reportat 56.000 u.m.;.

Aplicaţia 4: Se dau următoarele informaţii din balanţa de verificare întocmită de S.C.


„AMURGUL” S.A. la sfârşitul exerciţiului N:
- materii prime 25.000 u.m.;
- terenuri 164.300 u.m.;
- avansuri pentru cumpărări de stocuri 19.680 u.m.;
- credite bancare pe termen scurt 56.850 u.m.;
- titluri de participare 68.600 u.m.;
- mărfuri 97.600 u.m;
- provizioane pentru deprecierea materiilor prime 1.850 u.m.;
- clienţi-creditori 32.400 u.m.;
- furnizori 29.300 u.m.;
- investiţii financiare pe termen scurt 48.700 u.m.;
- clienţi 62.500 u.m.;
- împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni scadente în anul N+1 13.500 u.m.

Precizaţi valoarea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an şi a


indicatorului „Active circulante, respectiv obligaţii curente nete”
Aplicaţia 5:Se cunosc următoarele informaţii la 31.12.N (în mii de lei):

1. Clienţi creditori 8.400


2. Furnizori (din care cu scadenţa mai mare de un an, 11.300) 32.700
3. Clădiri 72.800
4. Capital social (10.000 acţiuni x 11.000 lei) 110.000
5. Materii prime 18.200
6. TVA de plată 9.100
7 Cheltuieli cu chiria plătite în avans 9.000
8. Creanţe legate de participaţii (din care 5.100 cu scadenţa în
exerciţiul N+1) 19.600
9. Mijloace de transport 57.900
10. Rezerve 21.800
11. Amortizarea clădirilor 17.700
12. Provizioane pentru litigii 3.200
13. Clienţi incerţi 3.570
14. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 1.200
15. Furnizori debitori pentru prestări de servicii 2.400
16. Provizioane pentru deprecierea clienţilor 3.000
17. Rezultat reportat (pierdere) 2.500
18. Fond comercial 5.200
19. Titluri de participare (din care, titluri în valoare de 3.150 de mii de 15.150
lei se vor vinde în exerciţiul N+1)
20. Titluri de plasament (din care, titluri în valoare de 3.700 de mii de
lei se vor tranzacţiona într-o perioadă mai mare de un an) 7.500
21. Clienţi 17.300
22. Datorii cu impozitul pe profit 6.350
23. Venituri încasate în avans 15.300
24. Amortizarea mijloacelor de transport 12.890
25. Mărfuri 19.340
26. Provizioane pentru deprecierea mijloacelor de transport 1.860
27. Prime de emisiune 4.220
28. Terenuri 21.000
29. Avansuri plătite salariaţilor 7.390
30. Credite bancare pe termen scurt 4.760
31. Dobânzi aferente creditelor pe termen lung, ce se vor plăti în
exerciţiul N+1) 9.850
32. Provizioane pentru deprecierea mărfurilor 1.210
33. Rezultatul exerciţiului (profit) 13.320
34. Brevete, licenţe 23.740
35. Credite bancare pe termen lung (din care 9.700 reprezintă rata
scadenţă în anul următor) 32.380
36. Disponibilităţi 31.280
37. Prime privind rambursarea obligaţiunilor 2.500
38. Amortizarea brevetelor şi licenţelor 7.120
39. Acreditive 2.900
40. Datorii cu salariile 12.900
41. Împrumuturi obligatare pe termen lung 12.900

Întocmiţi bilanţul contabil la 31.12.N în conformitate cu prevederile OMF 94/20.02.2001 şi cu


IAS 1. Ce puteţi spune despre poziţia financiară a întreprinderii?

Aplicaţia 6: Se dă următoarea balanţă de solduri finale (în mii de lei):

Nr. Simbol Solduri Solduri


crt. cont debitoare creditoare
1. 1011 50.000
2. 1012 1.450.000
3. 1041 150.000
4. 1058 1.000.000
5. 106 300.000
6. 1171 130.000
7. 121 2.000.000
8. 129 800.000
9. 131 700.0001
10. 1512 250.0002
11. 161 600.0003
12. 1621 1.750.0004
13. 169 75.000
14. 201 10.000
15. 203 70.000
16. 2051 50.000
17. 207 5.000.000
18. 2111 500.000
19. 212 400.000
20. 2131 900.000
21. 261 700.0005
22. 265 300.000
23. 2673 100.000
24. 2812 150.000
25. 2813 250.000
26. 301 60.000
27. 345 180.000
28. 371 120.000
29. 391 5.000
30. 401 900.0006
31. 403 300.000
32. 4111 600.0007
33. 419 400.000
34. 421 600.000
35. 4311 100.000
36. 4313 30.000
37. 4371 170.000
38. 4411 300.000
39. 4423 350.000
40. 446 250.000
41. 456 50.000
42. 457 100.000
43. 462 700.000
44. 471 190.0008
45. 472 30.000
46. 491 10.000
47. 503 250.0009
48. 5121 2.000.000
49. 5124 1.000.000
50. 5311 20.000
51. 5411 300.000
52. 5412 200.000
53. 5191 850.00010
TOTAL 13.875.000 13.875.000

(1)din care 100.000 de mii de lei vor fi reluate la venituri în anul următor;
(2)după o analiză atentă s-a constatat că necesarul de provizioane pentru garanţii este de 150.000
de mii de lei;
(3)rambursabil în rate constante anuale pe o perioadă de 10 ani;
(4)din care rata scadentă în anul următor, 250.000 de mii de lei;
(5)din care titluri în valoare de 100.000 de mii de lei vor fi vândute peste două luni;
(6)din care cu scadenţa într-o perioadă mai mare de un an 700.000 de mii de lei;
(7)din care 100.000 de mii de lei vor fi încasaţi peste 2 ani;
(8)din care cheltuieli de100.000 de mii de lei vor fi exigibile într-o perioadă mai mare de un an;
(9)din care titluri în valoare de 150.000 de mii de lei sunt folosite pentru garantarea unui credit pe
o perioadă de 5 ani;
(10)din care pentru un credit de 200.000 de mii de lei s-a renegociat scadenţa, aceasta fiind peste
3 ani;
(11) Întreprinderea din exemplul nostru nu contabilizează în bilanţul său bunurile (mijloacele
fixe) care fac obiectul unui contract de locaţie-finanţare ( viziunea juridică) dar notele specifică
faptul că valoarea chiriilor care au rămas de plătit este de 40.000 de mii lei cu o rată de 10.000 de
mii lei pe an, timp de 4 ani. Valoarea justă a mijloacelor fixe în cauză este de 100.000 de mii de
lei.

Se cere:
a)să se întocmească bilanţul contabil;
a)să se întocmească bilanţul funcţional;
b)să se calculeze şi să se interpreteze indicatorii de echilibru financiar (FR, NFR, TN).
Bilanţ funcţional (mii lei )
Activ retratat Suma Pasiv retratat Suma
I.Imobilizări: I.Capitaluri proprii:

Total imobilizări Total capitaluri proprii


II.Active circulante din II.Finanţări externe stabile:
exploatare:

Total active circulante din Total finanţări externe


exploatare stabile

III.Active circulante în afara III.Datorii ciclice de


exploatării: exploatare:

Total active circulante în Total datorii ciclice de


afara exploatării exploatare
IV.Trezorerie netă pozitivă IV.Datorii ciclice în afara
(activ) exploatării:

Total datorii ciclice în afara


exploatării
V.Trezorerie netă negativă
(pasiv)
Total Activ Total Pasiv
Indicatori Calcule Observaţii
FR
(fondul de
rulment)

NFR
(necesarul de
fond de
rulment)

TN
(trezoreria
netă)
3.3.Teste grilă:

1)În modelul de bilanţ din O.M.F. 94/ 20.02.2001, nu sunt considerate capitaluri proprii:
a)rezervele din reevaluare ;
b)subvenţiile pentru investiţii;
c)diferenţa ce rezultă cu ocazia răscumpărării şi anulării acţiunilor proprii (valoarea nominală
este superioară preţului de răscumpărare);
d)rezultatul reportat dacă este pierdere;
e)capitalul social subscris şi nevărsat.

2) Se dau următoarele informaţii:


capital social 1.500.000; venituri în avans 100.000; provizioane pentru deprecierea creanţelor
clienţi 50.000; provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 700.000; credite primite de la bănci
2.000.000 (din care cu scadenţa în anul următor 200.000); clienţi creditori 100.000; clienţi
500.000; cheltuieli în avans 400.000; titluri de participare 720.000 (din care titluri în valoare de
20.000 vor fi vândute în anul următor); subvenţii pentru investiţii 300.000; casa şi conturi la
bănci 2.000.000; furnizori 500.000 (din care cu scadenţa în anul următor 200.000); cifra de
afaceri 1.000.000; mărfuri 600.000; fond comercial 5.000.000.
Valoarea postului "Active circulante respectiv obligaţii curente nete" (Fondul de
Rulment) este de:
a)1.870.000;
b)2.628.000;
c)2.670.000;
d)2.570.000;
e)2.550.000;

3)Care din urmatoarele conturi au rol rectificativ în modelul de bilanţ din OMF nr.94/20.02.2001:
a)2813, 397, 471, 409, 348, 4428;
b)129, 169, 2813, 394, 348, 378;
c)121, 129, 2813, 378, 491, 4428;
d)491, 131, 2813, 1512, 129, 519;
e)117, 1041, 2813, 129, 4428, 378;

4)Se consideră următoarele structuri bilanţiere:


1.creanţe clienţi ce se vor realiza în cadrul ciclului normal de exploatare, dar într-o perioadă mai
mare de 1 an de la data închiderii exerciţiului
2.datorii furnizori cu scadenţă în cadrul următoarelor 12 luni care succed datei închiderii
exerciţiului
3.titluri negociabile pe piaţă a căror realizare se prevede într-un termen mai mare de 1 an de la
data închiderii exerciţiului
4.creanţe clienţi ce se vor realiza în cadrul ciclului normal de exploatare, dar într-o perioadă mai
mică de 12 luni de la data închiderii exerciţiului
5.partea rambursabilă pe termen scurt a unui credit bancar pe termen lung
6.partea scadentă la o dată superioară unui an a unui împrumut obligatar
În conformitate cu norma internaţională IAS 1 ,,Prezentarea situaţiilor financiare”, constituie
elemente necurente:
a)1+3+6
b)1+2+4+5
c)1+5+6
d)3+6
e)5+6

5)Se cunosc următoarele informaţii:


avansuri plătite furnizorilor de stocuri 300.000; venituri în avans 500.000; salarii datorate
6.000.000; mărfuri 1.700.000; cheltuieli de constituire 200.000; conturi la bănci 7.000.000;
mijloace fixe 10.000.000; provizioane pentru deprecierea mărfurilor 200.000; cheltuieli de
cerecetare 400.000; cheltuieli în avans 6.000.000; dividende de plată 2.000.000; titluri de
participare 3.000.000; amortizarea mijloacelor fixe 2.000.000; furnizori 2.000.000 (din care
400.000 cu scadenţa mai mare de un an); prime de rambursare a obligaţiunilor 200.000; clienţi
800.000; împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 2000.000 (din care cu scadenţa în anul
următor 1.000.000).
Să se determine valoarea posturilor "Total stocuri", "Total activ" şi "Total activ minus obligaţii
curente"(capitaluri permanente):
a)1.800.000; 26.800.000; 11.000.000;
b)1.500.000; 27.200.000; 10.500.000;
c)1.500.000; 26.800.000; 10.500.000;
d)2.000.000; 27.200.000; 11.100.000;
e)1.800.000; 26.800.000; 15.800.000;

6)Datoriile sunt grupate, în modelul de bilanţ din OMF nr.94/20.02.2001, în funcţie de


urmatoarele criterii:
a)scadenţe şi natură;
b)scadenţe şi valoare;
c)valoare şi importanţă;
d)scadenţe şi importanţa;
e)natură şi importanţă;

7)Care este mărimea posturilor bilanţiere "Active imobilizate" şi "Active circulante respectiv
obligaţii curente nete", dacă se cunosc următoarele informaţii la 31.12.N:
Clădiri 110.000
Titluri de plasament 25.000
Mărfuri 15.500
Cheltuieli de constituire 3.000
Clienţi 27.500
Amortizarea clădirilor 29.000
Clienţi creditori 13.500
Cheltuieli de cercetare 10.000
Provizioane pentru deprecierea clienţilor 1.500
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 78.800
Creanţe imobilizate (din care cu scadenţa în anul 17.500
următor 2.500)
Fond comercial achiziţionat 200.000
TVA de plată 2.700
Conturi la bănci 37.800
Titluri de participare (din care jumătate vor fi vândute în
anul următor) 50.000
Subvenţii pentru investiţii 11.500
Cheltuieli de dezvoltare 15.000
Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament 5.000
Materii prime 77.700
Venituri în avans 14.300
Fond comercial creat 30.000

a)349.000; 111.400;
b)369.000; 99.900;
c)349.000; 99.900;
d)339.000; 74.900;
e)339.000; 99.900;

8) Potrivit modelului de bilanţ prevăzut în O.M.F. nr. 94/20.02.2001, nu sunt considerate creanţe:
a)efectele comerciale de primit;
b)avansurile pentru cumpărări de stocuri şi de imobilizări;
c)clienţii;
d)avansurile plătite salariaţilor;
e)împrumuturile pe termen lung acordate unor întreprinderi la care există interese de
participare;