Sunteți pe pagina 1din 8

FORMULAR DE APLICAŢIE

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul activităţilor educative formale și


nonformale desfășurate la nivelul județului Buzău în anul școlar 2021- 2022

Avizat,
Inspector educativ I.S.J. Buzău:
Elena Suditu
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ Școala Gimnazială “G.E. Palade” Buzău
aplicante:

Adresa completă Str. Spiru Haret, nr. 8, Buzău

Nr. de telefon/fax 0238 722332

Site şi adresă poştă electronică gepaladebuzau@yahoo.com

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date Prof. Înv. Primar Coșeru Ana Vasilica
de contact) Tel. 0762612197
Prof. Înv. Primar Teodor Elena Sanda
Tel. 0748142361

Numărul cadrelor didactice participante la 15


proiect/nr. total de cadre didactice din unitate

Numărul elevilor din unitate participanţi la 200


proiect

Alte programe/proiecte organizate de unitatea Educație prin coaching, Temerari prin județ
aplicantă in ultimii 5 ani (enumeraţi mai jos
max. 5 titluri de proiecte, perioada de
desfăşurare şi finanţatorul)

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului : „În lumea cărților”
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: expoziție
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: cultural-artistic, literatură
B4: Ediţia nr. II
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale: an școlar 2021-2022, Școala
Gimnazială “G.E. Palade” Buzău
B6: Număr participanţi la proiect:
Participare directă 216
Participare indirectă _______
Participare online _______
B7: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse

B8: Proiectul este cu participare: X directă, indirectă, online.

C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere)


Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate; 200 elevi, 15 cadre didactice,
biliotecara școlii;
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: Copiii elevi, cadre didactice, parinti;
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
1. S-a născut un Luceafăr
2. Hai să dăm mână cu mână!
3. Din dragoste
4. Mărţişorul literaturii române
5. Fiinţa cea mai dragă
6. Copilăria!
d. Descrierea activităţii principale;
Stimularea interesului pentru lectură individuală şi colectivă în perioada preşcolară şi
şcolară , în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă
intelectuală;
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.
Prin activităţile ce vor fi desfăşurate pe parcursul acestui an şcolar, proiectul educativ ,,În
lumea cărţilor” urmăreşte să îndrepte atenţia copiilor, părinţilor, dar şi a cadrelor didactice spre
importanţa pe care o au cărţile în formarea şi educarea copiilor. Lucrurile aflate din cărţi îi
îmbogăţesc copilului mintea şi sufletul, îl ajută să se înţeleagă pe sine şi pe ceilalţi. Copiii se vor
familiariza cu lumea minunată a cărţilor, iar părinţii se vor reîntâlni cu atmosfera de tihnă şi
linişte pe care o poţi descoperi doar între cărţi, împărtăşind această bucurie cu proprii copii.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) (max.1500 caractere);
Vârsta şcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ.
Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o
formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi adesea
cel mai la îndemâna preşcolarilor, de exprimare a creativităţii. De aceea, cartea trebuie să devină
prietena copilului de la cea mai fragedă vârstă. Cu ajutorul acesteia, copiii intră în lumea
cunoaşterii, a curiozităţilor, descoperă realitatea înconjurătoare, descoperă lumea.
În ultimii ani se observă însă o scădere a interesului faţă de lectură. Televizorul, jocurile video
şi calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi chiar al părinţilor , pentru a citi o
carte.Cartea oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile aduse de orice fapt inedit, prilejuri
unice de reflecţie, de meditaţie, contribuie substanţial la formarea şi modelarea personalităţii şi
comportamentului celui care ascultă sau citeşte.
Lectura rămane una din cele mai intense, mai educative şi mai răspândite activităţi pentru
copilul preşcolar sau din ciclul primar. Cu cât copilul se apropie mai devreme de lectură cu atât
mai importante şi mai durabile vor fi efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, al
comportamentului şi al socializării lui. Prin activităţile acestui proiect, dorim să le formăm
copiilor un vocabular bogat în
conţinuturi pentru vârsta acestora, să le îndrumăm paşii spre tainele cărţilor, copiii să se poată
exprima liber, să îşi exprime propriile idei, sentimente, trăiri, să poată interrelaţiona mai uşor.
Şcoala, are menirea de a forma un ascultător competent, dar şi un cititor care să-şi formeze
gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii. Sunt elevi
care nu au o bibliotecă acasă, probabil din cauza preţului din ce în ce mai mare al cărţilor sau din
cauza lipsei de interes a părinţilor faţă de acest domeniu. Instituţiile de învăţământ sunt cele care
trebuie să trezească în copii interesul şi dragostea pentru citit, să insufle copiilor, încă de la vârsta
preşcolară, dorinţa şi plăcerea de a se afla în preajma cărţilor.
Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru copii, texte ce
formează dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, sensibilitatea şi discernământul
în selecţia valorilor, imaginaţia creatoare. Cu cât prescolarul se apropie mai devreme de carte, cu
atît mai durabile sunt efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi
socializarea lui.
Cartea va deveni una din preferinţele elevilor numai dacă vom redescoperi valenţele acestui
minunat instrument de lucru şi-l vom pune la îndemâna lor.
D.2. Scopul proiectului;
Stimularea interesului pentru lectură individuală şi colectivă în perioada preşcolară şi
şcolară , în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă
intelectuală;
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;
• dezvoltarea gustului pentru lectură, a imaginaţiei şi a creativităţii verbale, dezvoltarea
capacităţii de receptare a mesajului oral şi a mesajului scris transmis prin poveşti, povestiri,
poezii;
• exersarea unor tehnici de interpretare independentă şi creatoare a textelor audiate;
• formarea unei atitudini pozitive faţă de informaţie - cultură - societate ;
• formarea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra în bună stare;
• dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi transmitere de intenţii, gânduri, semnificaţii
mijlocite de limbajul oral şi scris;
• cunoaşterea elementelor distinctive ale unei cărţi, formarea obişnuinţei de a merge la
bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte informaţii pe care aceasta le oferă;
• cultivarea dragostei pentru limba româna, pentru tradiţiile poporului român;
• cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuţia sau păstrarea cărţilor, educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu bibliotecarii şi a solicita cartea dorită
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;
Copiii care frecventează Școala Gimnazială “G.E. Palade” Buzău, Școala “Sfântul Apostol
Andrei” și Școala Gimnazială nr.2 Buzău.
Cadre didactice ce coordonează activităţile desfăşurate cu clasele de elevi.
Parinți ai copiilor care doresc să se implice activ sau care pot sprijini prin diverse forme
derularea programului. Cei care pot şi doresc să facă echipă cu copilul lor, cu întreaga familie, cu
alţi părinţi pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului.
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți; Copiii, cadre didactice, biliotecara școlii, parinti ;
D.6. Durata proiectului An școlar 2021-2022 (12 luni);
D.7. Descrierea activităţilor (trebuie să conţină minim informaţiile de mai jos pentru fiecare
activitate în parte – maximum 16.000 caractere pentru toate activitățile):
I
a. Titlul activităţii “ S-a născut un Luceafăr ”
b. Data/perioada de desfăşurare ianuarie 2022
c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “G.E. Palade” Buzău
d. Participanţi 200 elevi, 15 cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității: Recitări, vizionare materiale power point, concurs literar,
bibliografie selectivă, concurs desene tematice
II
a. Titlul activităţii „Hai să dăm mână cu mână!”
b. Data/perioada de desfăşurare ianuarie 2022
c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “Sfântul Apostol Andrei” Buzău
d. Participanţi 200 elevi, 15 cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității: Lectură - legende Al.I.Cuza, dramatizare, prezentarea domniei
lui Al.I.Cuza.
III
a. Titlul activităţii „Din dragoste”
b. Data/perioada de desfăşurare februarie 2022
c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “G.E. Palade” Buzău
d. Participanţi 200 elevi, 15 cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității: Concurs de creaţie literar artistică, moment artistic

IV
a. Titlul activităţii „Mărţişorul literaturii române”
b. Data/perioada de desfăşurare martie 2022
c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială nr.2 Buzău
d. Participanţi 200 elevi, 15 cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității: Prezentare bibliografie selectivă, vizionare film Amintiri din
copilărie, concurs literar, dramatizare poveştile lui I.Creangă, concurs literar: Cel mai original
personaj din operele lui Creangă
V
a. Titlul activităţii : „Fiinţa cea mai dragă”
b. Data/perioada de desfăşurare martie 2022
c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “G.E. Palade” Buzău
d. Participanţi 200 elevi, 15 cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității program artistic dedicat primăverii şi femeii, concurs de creaţie
literar artistică
VI
a. Titlul activităţii : „Copilăria!”
b. Data/perioada de desfăşurare iunie 2022
c. Locul desfăşurării Școala Gimnazială “G.E. Palade” Buzău
d. Participanţi 200 elevi, 15 cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității: Program artistic Carnavalul poveştilor –concurs
D.8. Diagrama Gantt a activităților
Nr. Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Obiectiv specific Activitate Responsabili
crt. 1 2 3 4 5 6

S-a născut Prof. Înv primar


Coșeru Ana
dezvoltarea gustului un
1. Luceafăr Teodor Sanda
pentru lectură, a
Biblotecar
imaginaţiei şi a
Dogaru Mona
creativităţii verbale,
Soare Georgeta
exersarea unor
tehnici de Vasile Mihaela
interpretare Crețu Andreea
independentă şi Hai să Roșca Oana
creatoare a textelor dăm mână Argăseală
audiate; cu mână! Cristina
2.
formarea unei
Prof.Înv primar
atitudini pozitive
Stoica Monia
faţă de informaţie -
Toth Ionela
cultură - societate ;
Gheorghe Laura
Din
Chivoiu Nușa
dragoste
Roșca Oana
Prof.Înv primar
Mărţişorul Coseru Ana
literaturii Teodor Sanda
române Dogaru Angela
dezvoltarea Gorgeta Soare
capacităţii de
înţelegere şi
transmitere de
intenţii, gânduri, Fiinţa cea
semnificaţii mai dragă Echipa de proiect
3. mijlocite de
limbajul oral şi
scris;

Copilăria! Echipa de proiect


D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv
impactul proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității.
• dezvoltarea dragostei faţă de carte, de lectură;
• interpretarea corectă a rolurilor din poveşti;
• învăţarea corectă a răsfoirii citirii unei cărţi;
• crearea unui mediu cultural activ şi stimulativ;
• educarea respectului pentru carte şi pentru munca celor care o realizează
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
Se va urmări numărul persoanelor participante şi materialele folosite în desfăşurarea
activităţilor.Realizarea de materiale informative despre proiect şi activităţile sale.Crearea unui
centru tematic al proiectului.
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative propuse, între cadrele didactice,
elevi şi membri ai comunităţii locale nu este un simplu act de comunicare, ci de cunoaştere şi
căutare de soluţii la problemele ridicate. Pentru a realiza acest dialog vom coopera, în
permanenţă, toţi cei implicaţi în acest proiect.
Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să dezvăluim
copiilor frumuseţea şi importanţa mesajului transmis cu ajutorul cărţilor, a operelor literare
destinate copilăriei.
Vom realiza pe deplin obiectivele propuse folosind mijloacele educative şi de învăţare
moderne, care să fie acceptate de către copii. Plăcerea şi bucuria de a rezolva o situaţie, o
problemă, de a stabili relaţii de prietenie şi colaborare, vor face ca efortul depus pentru
rezolvarea lor să fie cât mai plăcut.
Numai acţionând unitar vom asigura caracterul de continuitate al conţinutului, formelor şi
mijloacelor de instruire şi educare a copiilor, facilitând în mod evident condiţiile de adaptare şi
integrare a lor la noile cerinţe impuse de noul curriculum, la realitatea contemporană.
Vom continua proiectul şi în anul şcolar viitor urmărind colaborarea şi cu alte unităţi de
învăţământ din judeţ şi din alte judeţe.
D.12. Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns (lipsa de finanțare de la MEN, retragere
parteneri, lipsa sponsori etc.)
Retragerea unuia din parteneri poate conduce la suspendarea proiectului.
Atragerea altor parteneri asigură continuarea proiectului.
D.13. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în
timpul implementării proiectului
La finalizarea proiectului se va organiza o expoziţie cu produsele programului, cu
imagini din timpul desfăşurării acţiunilor.
Rezultatele obţinute şi aspecte din timpul derulării proiectului vor fi postate pe site-ul
www.didactic.ro și site-ul școlii.
D.14. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului (roluri şi responsabilităţi în
proiect, adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact
și descrierea rolului, contribuției la organizarea proiectului - maxim 3000 caractere).
Dogaru Mona – reprezentant al Bibliotecii Școlii Gimnaziale „G.E. Palade” Buzău
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Buzău, cu sediul în Str. George Cosbuc, nr.5,
reprezentată de director, profesor Biro Valentin, Tel. 0238/713.105
e-mail scoala.generala2_bz@yahoo.com
Școala Gimnazială „Sf. Apostol Andrei” Buzău, cu sediul în Str. Aleea Şcolilor, Nr.3,
reprezentată de director, profesor Iordache Cătălin . Tel. 0238725288
e-mail scoalasfapostolandrei@yahoo.ro
Instituțiile partenere – se obligă să participe nemijlocit și să respecte calendarul desfășurării
activităților; să asigure cadrul desfășurării activităților; să comunice în timp util orice modificare
apărută în derularea activităților.

E. DEVIZ ESTIMATIV
Nr. Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii Finanţare solicitată Total sumă

TOTAL RON

F. Bugetul ultimelor 2 ediții:


Anul de Ediția Buget total Buget primit de la Contribuţie
desfășurare Ministerul Educației proprie/alte surse

Coordonatori:

prof. Coșeru Ana Vasilica

prof. Teodor Elena Sanda

Director unitate: Prof. Dr. Gheorghe Elena


PROIECT EDUCAŢIONAL
„În lumea cărților”

COORDONATORI:

Școala Gimnazială „G.E.Palade”, Buzău


Prof.înv. primar: Teodor Elena Sanda
Prof. înv. primar: Coșeru Ana Vasilica

COLABORATORI:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „G.E.PALADE”
Prof. Dr. Gheorghe Elena
Prof. Timofte Camelia
Bibliotcar: Dogaru Mona
Prof. înv primar: Argăseală Cristina
Prof.înv. primar: Vasile Mihaela
Prof.înv. primar: Crețu Andreea
Prof.înv. primar: Chivoiu Nușa
Prof.înv. primar: Dogaru Angela
Prof.înv. primar: Stoica Monia
Prof.înv. primar: Toth Ionela
Prof.înv. primar: Gheorghe Laura

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” BUZĂU

Prof. Roșca Oana

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE TITULESCU” BUZĂU

Prof. Soare Georgeta

S-ar putea să vă placă și