Sunteți pe pagina 1din 13
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA. HAUMOHAJIBHBI OPPAH 110 HENOAKYMHOCTH PECIIYBJIMKH MOJJOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE, MD-2005, mun, Chisindu, str. Mitropoit Gavril Banulescu-Bodoni, 26 ‘Tel,(373 22) 820 IM fax (373 22) 820 602, www ani nd, e-mail: info@ani md Exemplarul nr.2 ACT DE CONSTATARE nr. 214/19 mun. Chisinau 09 iulie 2021 Virgiliu BARDA, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autoritatii Nationale de Integritate, examinand materialele dosarului de control cu privire la respectarea regimului juridic al declararii averii si intereselor personale, initiat in privinta dnei Avasiloaie Tatiana, IDNP - i, domici BB judecator la Judecatoria Chisinau, sediul Rigeani, in temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, a intocmit prezentul act de constatare, prin care A CONSTATAT: La 03.02.2020 in cancelaria Autoritatii Nationale de Integritate a fost inregistrata sesizarea nr. 04-17/89, cu privire la incalcarea regimului juridic al declararii averii si intereselor personale. La 26.02.2020, in conformitate cu prevederile art, 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionald de Integritate, sesizarea a fost repartizat& aleatoriu prin sistemul electronic de dis ribuire a sesizatilor. {in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (I) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionaldt de Integritate, inspectorul de integritate, in termen de 15 zile de la data repartizarii sesizirilor, efectueaza verificarea prealabila a acestora, in cadrul verificarii prealabile, inspectorul de integritate verificd respectarea conditiilor de forma si conjinut ale sesizarilor si existenja banuielii rezonabile privind incdlcarea regimului juridic de declarare a averii i a intereselor personale. Verificarea prealabila include validarea datelor din declarajiile de avere si interese personale prin intermediul sistemului informational e-Integritate. Potrivit sesizarii, dna Avasiloaie Tatiana, a depus tardiv declarafia de avere $i interese personale pentru anul 2017, la data de 23.04.2018. in urma vizualizarii informatiilor din sistemul ,E-integritate”, s-a stabilit c& dna Avasiloaie Tatiana, este subiect al declararii averii gi intereselor personale, conform art. 3 alin. (I) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii si a intereselor personale si a depus declaratia de avere si interese personale la data de 30.03.2018, iar ulterior, la data de 23.04.2018, a mai depus una reetificata. Conform art. 5 alin. (5) din Legea 133/2016 eu privire la declararea averii si a intereselor personale, in cazul in care subiectul declararii constatd cA in declarafie au fost introduse date Atenti! Documentl confine date cu caracter personal, prelucrate de operatrulnreisrat in Regisul de evident al operatorilor de date cu caracter personal cu nr, 6000069003. Prelucrarea ulterioard a acestor date poste fi efectuata numai in condiile prevzute de Legea privind protectin datclor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 incomplete sau eronate, acesta are dreptul si depuna declaratia rectificata in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului-limita pentru depunerea declaratiei. Declarafia iniiala si declaratia rectificata in conditiile prezentului alineat se pastreaza in sistemul informational e-Integritate. De asemenea, la data de 28.02.2020, a fost inregistraté o alt& sesizare cu nr. 01/128, cu referire la articolul de pres, aparut in publicatia Ziarul de Garda la data de 03.02.2020. In baza prevederilor art. 44 alin, (4) din Codul Administrativ, inspectorul de integritate a examinat concomitent si sesizarea respectiva. Astfel, a fost vizualizat materialul jumnalistic pe portalul zdg.md din 03.02.2020, intitulat “Penthouse-ul din centrul Chisindului in care o judecatoare, zilnic verifici sd fie in reguld apa yi cdildura”. Autorul materialului juralistic informeaza publicul despre faptul ca Tatiana Avasiloaie, judecditoare la Judecatoria Chisinau, sediul Ragcani, poate fi vazuta zilnic, in timp ce intra intr-un penthouse de peste 150 de metri patrafi, amplasat intr-un bloc din centrul capitalei, pe strada HR. Pretul de piata al unui asemenea imobil depaseste suma de 120 de mii de euro, iar imobilul nu se regaseste in declarafiile de avere si interese depuse anual de magistratd, acolo unde indica doar o casa in [MMMM construita de parinti, dar si un automobil inregistrat pe numele tatdlui sdu si el functionar. Blocul a fost dat in exploatare in 2015, iar un metru patrat de spajiu locativ a costat aproximativ 800 de euro, La moment, un metru patrat cost nu mai putin de 1100 de euro, conform informatiilor plasate pe site-ul companiei care a construit blocul. in declaratiile de avere si interese personale depuse de catre subiectul declararii, bunul imobil la care se face referin{a nu s-a regasit. {n conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationalat de Integritate, sesizirile formulate intrunese conditiile de forma si conjinut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova. Reiesind din cele expuse mai sus, inspectorul de integritate atest existenfa banuielii rezonabile privind in 14 prin neincluderea in declarajiile de avere si interese personale a bunului imobil situat Icarea regimului juridic de declarare a averii si a intereselor personale, La 09.03.2020, in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, prin procesul-verbal de inijiere a controlului nr. 127/19, in privinja dnei Avasiloaie Tatiana, judecator la Judecitoria Chisindu, sediul Risca controlul averii si intereselor personale Ca urmare a nereceptionarii scrisorii nr. 04-19/1065 din 13.03.2020, a fost expe repetat la locul de munc& o alta scrisoare cu nr. 04-19/1786 din 11.05.2020, prin care dna Avasiloaie Tatiana a fost informata despre inifierea in privinfa sa, a controlului averii si al intereselor personale gi despre drepturile prevazute la art, 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nagionald de Integritate. dati cu intrarea in vigoare a Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Nationals de Integritate, la data de 1 martie 2012, persoanele care detin o functie de demnitate publica au devenit subiecti ai declararii, iar conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire Ja Autoritatea Nationald de Integritate, Autoritatea este creati prin reorganizarea Comisiei Nationale de Integritate, fiind suecesorul in drepturi al acesteia. Atenjie! Documentul confine date cu caracter personal, prelucrate de operatorulinregistat in Registrl de evident al operatorilor de date cu caracter personel cu nr, 0000069003. Prelucrarea ulterioar a acestor date poate fi efectuaté numai in condi prevzute de Legea privind protectia datelor cu caracter personal n. 133 din 08.07.2011 2 Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, in procesul de control al averii si al intereselor personale, inspectorul de integritate verificd datele si informatiile privind averea existent a persoanei supuse controlului, precum gi modificarile patrimoniale intervenite pe durata exercitirii mandatelor, a funcfiilor publice sau de demnitate public’. Prin Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. $63 din 15.03.2012, dna Avasiloaie Tatiana a fost numita in functia de judecator la Judecditoria Causeni pe un termen de 5 ani. Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii si al intereselor personale a dnei Avasiloaie Tatiana pe perioada 15.03.2012 (data obfinerii calitayii de subiect al declararii averii i intereselor personale) ~ 09.03.2020 (data inifierii controlului). fn baza art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii yi a intereselor personale, dna Avasiloaie Tatiana, fiind subiect al declararii averii gi intereselor personale, este responsabila de veridicitatea si deplinatatea informatiilor din declaratie. in temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) si art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, inspectoru! de integritate a accesat declaratiile de avere si tat informafii si documente necesare desfaigurarii controlului de la institufiile financiare din Republica Moldova, Agentia Servicii Publice, Registratorii independengi, Comisia Electoral Centrala, persoane juridice si fizice ete, in special informafii care ar putea identifica beneficiarul final al apartamentului situat in |. Potrivit informatiilor din Registrul de Stat al Populafiei, dna Avasiloaie Tatiana, néscuti la (DP - BD, este casttorita (divorjata), iar nascut la IEEE, este copilul major al dumneaei. Astfel, controlul averii si intereselor personale a fost efectuat doar in privinfa dnei Avasiloaie Tatiana, erese personale pentru anii 2012-2019, registrele de stat, a so Analiza informatiilor colectate cu pri ela modificarile patrimoniale Potrivit art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Najionala de Integritate, controlul averii si al intereselor personale const& in verificarea declarafiilor de avere si interese personale, a datelor si a informafiilor privind averea existenté, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite pe durata exercitirii mandatelor, a funcfiilor publice si de demnitate publica, > —— Astfel, pentru anul 2012, s-a stabilit c& dna Avasiloaie Tatiana a obfinut venit net din salariu in suma de 51 210 lei (61 998,28 brut) si pensia pentru intretinerea copilului - 9 979 lei, dintre care 25 920 lei au fost extrasi in numerar prin intermediul bancomatelor, iar 5 653 lei utilizafi pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. > Anul 2013 ~a obtinut venit net din salariu in suma de 56 286 lei (68 700 brut), dintre care 53 945 lei au fost extrasi in numerar prin intermediul bancomatelor, iar 10 343 lei utilizati pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. > Anul 2014 ~ a obfinut venit net din salariu in suma de 106 968 lei (136 825 brut), dintre care 85 480 lei au fost extrasi in numerar prin intermediul bancomatelor, iar 33 315 lei utilizafi pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. Conform Atenjie! Documentul confine date cu caracter personal, prelucrate de operator inregistrat in Registrl de evident al operatorilor de date cu earacter personal cu nr, 6000069003. Prelucrarea ulterioaa aacestor date poate fi efectuata numai in conditile prevazute de Legea privind protectia datclor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 3 raspunsului BC ,,Victoriabank” SA nr. 694 din 06.04.2020, dna Avasiloaie Tatiana a beneficiat de un credit de consum in sumé de 10 000 lei, contractat la data de 19.12.2014, scadent la 19.12.2015. > Amul 2015 —a obfinut venit net din salariu in suma de 110 617 lei (142 457 brut), dintre care 86 907 lei au fost extrasi in numerar prin intermediul bancomatelor, iar 26 205 lei utilizafi pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. De asemenea, in declaratia cu privire la venituri si proprietate pentru anul respectiv a fost menfionat si creditu suma de 10 000 lei, scadent la 19.12.2015 > Anul 2016 ~ a obtinut venit net din salariu in suma de 125 838 lei (162 915 brut), dintre care 61 550 lei au fost extrasi in numerar prin intermediul bancomatelor, iar 59 890 lei utilizati pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. La data de 01.08.2016 a intrat in vigoarea Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la autoritatea Nationala de Integritate si Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii sia intereselor personale. Prin urmare, in forma declarafiei de avere i interese personale apare rubrica ,Numerar in moneda nationala si/sau in alta valut& strain care depaseste suma a 15 salarii medii pe economie si care nu fac obiectul unor depuneri in institufile financiare”, in declaratia de avere si interese personale depus de caitre dna Avasiloaie Tatiana pentru anul 2016, la rubrica data nu a fost indicat nici o suma detinuta in numerar. > Anul 2017 —a objinut venit net din salariu in suma de 146 206 lei (190 393 brut), dintre care 50 000 lei au fost extrasi in numerar prin intermediul bancomatelor, iar 105 837 lei utilizati pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. > Anul 2018 ~a obinut venit net din salariu in suma de 175 584 lei (227 224 brut), dintre care 69 270 lei au fost extrasi in numerar prin intermediul bancomatelor, iar 108 057 lei utilizati pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. De asemenea, subiectul a mai declarat venitul obfinut de citre ) (feciorul) in marime de 1 000 EUR, sub forma de bursa obtinuta de la Universitatea din Debrecen, Ungaria. > Amul 2019 ~ a objinut venit net din salariu in suma de 214 801 lei (268 615 brut), dintre care 24 529 lei au fost extrasi in numerar prin intermediul bancomatelor, iar 204 50S lei utilizayi pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. De asemenea, subiectul a mai declarat venitul objinut de cite di] (feciorul) in marime de 3.000 EUR, sub forma de bursa obtinuta de la Universitatea din Debrecen, Ungaria, > Amul 2020 - pini ta 09.03.2020 — a objinut venit net din salariu in suma de 39 196 lei, dintre care 36 112 lei au fost utilizafi pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. {in pericada 2012-2015, dna Avasiloaie Tatiana, a declarat c& a definut in comodat autoturismul Toyota Yaris, a/f 2007, n/i — [BREE iar din anul 2017 un alt autoturismul de model Mitsubishi ASX, n/i— {SAMMI ce apartine cu drept de proprictate dri (mama). incepind cu anul 2016, dna Avasiloaie Tatiana a indicat la rubrica ,,Cladiri si constructii” o cas de locuit cu nr. cadastral JM situata in HE cobandita sub forma de abitatiei, care coincide cu viza de domiciliu. ‘Atenfe! Documentulconine date eu caracer personal, prlucrate de operatoru inregista n Registra de evidengh al operatorlor de date cucaracter personal eu nr. 0000069003. Prelucrareaulteroar @ aeestor date poste fi efectuat numa in condi previzte de Legca privind proteciadatsloreucaracter personal nr. 133 din 08.07.2011 4 Conform informatiilor din banca centrald de date a cadastrului, casa respectiva apartine parinfilor dnei Avasiloaie Tatiana, dui i iDNr - SRD si dni 1 - ee. Agadar se refine ci, din informafiile obinute de la Registratorii independenti, cet Avasiloaie Tatiana nu detine valori mobiliare, iar conform extrasului din Registrul de Stat a Populatiei nu are in proprietate nici un bun mobil, cote parti sau functii in entitati. Totodata, reiesind din informatiile obfinute de la portalul informational ,e-Cadastru”, pe numele subiectului controlului nu s-au identificat alte bunuri imobile detinute in proprietate. in speta ce fine de apartamentul situat in [iS unde subiectul intra sd verifice sd fie in reguldt apa, cdldura”, luind in calcul c& Inspectia judiciara a cu privire la respingerea sesizarii referitor la articolul publicat pe site-ul Ziarului de Garda, a fost solicitata decizia in cauza, in care se face referire la o opinie scrisa gi verbala a dnei Avasiloaie Tatiana, care nu a fost desfagurata. Ulterior, la solicitarea telefonica a inspectorului de ase prezenta si opinia dat, s-a comunicat cA a fost prezentat doar 0 opinie verbal pe marginea acestui caz Astfel, in_baza informatiilor disponibile pe portalul informational e-Cadastru”, s-a constatat ci cet. EA. 1DNP - (I, prin contractul de vinzare-cumparare nr, 11649 din 23.12.2016, a procurat de la S.R.L. ,Kirsan Com”, IDNO — 1003600025092, imobilul locativ cu nr. cadastral FE situat pe adress (RE. iz prin contratul de vinzare-cumparare nr. 705 din 06.02.2020, a fost instrainat, la doar 3 zile de la publicarea materialului jurnalistic (03.02.2020). Prin scrisoarea nr. 04-19/5134 din 28.10.2020, adresati Serviciului Fiscal de Stat, s-a solicitat informatii cu privire la suficienta veniturilor obtinute de catre cet. [JZ 1DNP ~ RD, pence @ procura imobilul respectiv, precum si identificarea si impozitarea sumelor date. Conform raspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 26-15/1-09/63301 din 12.11.2020, cet. a, ON - . doniciliv! (5 din stinga Nistrului, nu a declarav/obtinut careva venituri, in conformitate cu contractul de vinzare-cumparare nr. 11649 din 23.12.2016, prezentat de caitre Agentia Servicii Publice, s-a constatat ca cet. IEEE, a achitat integral suma de 1330 000 (un milion trei sute treizeci mii) lei, pana Ia semnarea contractului. La data de 06.02.2020, prin contractul de vinzare-cumpirare nr. 705, imobilul dat este instrainat la acelasi pret de 1 330 000 (un milion trei sute treizeci mii) lei, achitarea avind loc in numerar, pind la momentul semnarii contratului. fn cazul tranzactiei date, din numele si pentru cet. nat dna I, mama dnei Avasiloaie Tatiana, in temeiul procurii nr. 2155 din 18.03.2017. Prin procura dati, autentificata de catre notar] i cct. I ia incredinyat cet. [REE INP - I sa aiba acces si sa administreze imobilul cu nr. cadastral EE, sitvat pe adress (ED, inclusiv si dreptul de vinzare, donatie, schimb a imobilului mentionat, cu pretul si condifiile stabilite de Dumneae Astfel, rezultd ca la mai putin de 3 luni din momentul procurarii (23.12.2016) de catre cet. MBER « i mobilului respectiv, la data de 18.03.2017 i-a fost incredintat dreptul de vinzare. Atenfie! Documental confine date cu caracter personal, prelucrate de operatorulinregstat in Registrl de evident al operatorilor de date cu caractr personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioar a acestor date poate fi efectuaté numa in condijile prevzute de Legea privind protecia datelorcu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 5 De asemenea, cumpiritorul ulterior, in persoana dlui i. o.n. [ 1DNP —[RB. @ declarat ca nu are pretentii fata de bunul dat, pretul negociat si achitat pina la semnarea contractului de vinzare-cumparare este de 1 330 000 lei. Prin scrisoarea nr. 04-19/1320 din 17.03.2021, adresata dnei EEE i s-a solicitat 4 comunice daca beneficiarul final al bunului imobil situat pe adresa a EE. 2 fost cot. EE, eiesind din faptul ca a reprezentat-o in momentul realizirii tranzactiei de vinzare-cumparare, iar in caz contrar s& prezinte documentele confirmative a surselor banesti utilizate in acest scop. in conformitate cu raspunsul dnei IEEE din data de 29.03.2021, inregistrat in cancelaria Autoritafii la data de 31.03.2021, cu nr. 2891, a comunicat ca: »-Reiesind din situatia epidemiologicd creata si starea de urgenja legatd de rispdndirea COVID ~ 19, de asemenea $i varstei mele de 67 de ani, fapt ce mat include in grupul de risc, fin sa Va informez cd nu ma pot deplasa la Chisinau pentru a fi prezentds la sedinfa din 2 aprilie 2021, daté indicata in scrisoarea Dvs. Totodatd, Va expediez raspuns cu explicatii la intrebarile din adresarea Dv: Beneficiar final al bunului imobil de pe adress __—_—_—_— rs i: an Nu cunose care este suma achitatd pentru procurarea imobilului dat si cine a ficut tranzactia de vanzare-cumparare. Vreau sd mentionez cd, activind ca medic in regiunea transnistreand, nu am avut asa venituri ca si imi procur careva imobile in or. Chisindw” Conform declarafici de avere si interese personale pentru anul 2016, depusé de etre dl ERE (fu ncjionar public), tatal dnei Avasiloaie Tatiana, nu a fost declarat nici un bunul imobil situat pe adres i rrr Prin scrisoarea nr. 04-19/2024 din 22.04.2021, adresaté dlui [IEEE presedinte la Asociatia de Coproprietari in Condominiu nr. {, ce administreaza imobilul locativ in care este situat apartamentul dat, i s-a solicitat prezentarea informatiilor cu privire la persoanele care au locuit, precum si contractele incheiate. Astfel, la data de 30.04.2021, a fost intocmit procesul verbal cu privire la audierea dlui tN - IMI), unde a declarat ca: ,, Desin funcyia de pregedinte al ACC nr. MR din aul 2019 luna septembrie/octombrie. Pe dia [EEE n1 0 cunose, nici nu am vazut-o, Cunoscind cd dna [EEE este stapand, aveam numarul de contact, care Ja necesitate puteam s-o apelez. in decursul de cind sunt presedinte am telefonat-o o data sau de doud ori, referitor la problemele casei. Pe dna Avasiloaie Tatiana am vit sau de sine statétor pe adresa indicatd. Permanent pe adresa data nu locuia nimeni, ci doar temporar. Pe doamnele (EMME rx le-am véizut in incinta casei de un timp indelungat”. ‘ul-o impreund cu dna La.caz, reiesind din materialele acumulate, inspectorul de integritate prin scrisoarea nr. 04- 19/2023 din 22.04.2021, i-a solicitat cet. EMI s2 comunice daci ea este beneficiarul final al imobilului dat, sau cet. Avasiloaie Tatiana, cine a achitat suma pentru procurarea bunului imobil si s& prezinte documentele confirmative, in contextul unui réspuns afirmativ. Prin rispunsul dni IE cin 11.05.2021, inregistrat in cancelaria Autorititi cu nr. 3975 din 11.05.2021, comunic& urmatoarele: ,, Va informez ed beneficiarul final al bunului Atenye! Documental conn date cu caracter personal, prelueate de operator inegistrat In Registra de evident al operaorlor de date cu caracter personal eu nr. 0000069003. Prelucrare ulterioar a acestor date poate fi efeetuaté numa in condiile prevazute de Legea privind protectia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 6 imobil cu nr. cadasrd EE situa po acres: {rs RS 2: com: 01 nici eu, nici dna Avasiloaie Tatiana, respectiv suma pentru procurarea imobilului dat nu a fost achitata nici de mine, nici de Avasiloaie Tatiana. Suma pentru procurarea apartamentului a fost achitaté de QE iar dupa vinzarea imobilului, tranzactia la care am actionat in baza procurii in numele si pentru [i HR sur sele banesti din vinzarea apartamentului le-am transmis divi Totodata, au fost solicitate informarii cu privire la beneficiarul serviciilor prestate pe adresa a. ce Ja 1.8. Premier Energy” $.R.L., LM. Infocom”, S.A., ,Moldovagaz”, S.A. ,Moldtelecom”, S.R.L. ,Stamet Solufii”, S.R.L. ,Scortel”, care fiind suprapuse cu rulajul din contul de card, s-a constatat urmatoarele. De pe contul de card nr. [IIE cetinut de citre cet. Avasiloaie Tatiana la BC ,Victoriabank” SA, au fost efectuate plafi pentru achitarea serviciilor la 1M. Infocom”, confirmate si prin rispunsul LM. Infocom” nr. 1080 din 03.06.2021, S.A. Moldovagaz”, confirmate si prin raspunsul S.A. ,Moldovagaz” nr. 05/2-1337 din 02.06.2021, S.R.L. .Scortel”, confirmate si prin raspunsul 8.R.L. ,Scortel” nr. 1-09/07/2021 din 09.07.2021 dupa cum urmeazi: iM. Infocom” S.A. »Moldovagaz” S.R.L. ,Scortel” Nr. Data Suma, lei Data ‘Suma, lei Data ‘Suma, lei 1 19.11.18 848.38 271218 = 1423.39 18.11.18 350 2 14.12.18 857.47 18.01.19 1347.21 14.12.18 350 3 16.01.19 819.71 09.03.19 = 1357.78 18.01.19 350 4 13.02.19 1208.13 02.04.19 1437.09 15.02.19 350 5 15.03.19 1465.23 09.07.19 1350.77 15.03.19 350 6 | 15.05.19 798.78 23.07.19 1416.83 ‘15.05.19 350 7 14.06.19 735.49 - - 14.06.19 350 8 = 23.07.19 995.32 - - 23.07.19 350 9 - - - - 27.08.19 350 10 2 - - - 30.09.19 350 i - - a - 24.11.19 350 12 - - a - 24.02.20 350 Conform raspunsului {.C.S. ,Premier Energy” nr. 0505/28289-20210326 din 26.03.2021 S.RLL.,ca parte (consumator) a contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului casnic nr. 40301165256 din 26.03.2018, a fost cet. [ENN ins semnatura ultimei este total diferita de semnatura din bulctinul de identitate sau din contractul de vinzare-cumparare nr. 11649 din 23.12.2016. Acelasi lucru a fost identificat la semnarea anexelor la contractul de prestare a serviciilor nr. 01596 din 23.12.2016 cu S.R.L. ,Scortel”. Daca contractul nr. 01596 din 23.12.2016, a fost Atentie! Documental contine date cu caracter personal, prelucrate de operatorulfnregistat in Registrl de evden al operatorilor de date cu earactr personal eu nr. 0000069003. Prelucrareaulterioar a acestor date poate fi efeetuat numai in condifile prevzute de Legea privind protecia datclor cu caracter personal nr. 133 din 08,07.2011 i semnat de cdtre partea indicat, cet. [INN care a intrat in posesia imobilului respectiv a aceeasi data (23.12.2016), atunci anexa nr. 1 din 05.04.2017, acordul privind echipamentul terminal din 05.04.2017, actul nr. 1 de primire-predare a echipamentelor terminale din 05.04.2017, sub numele prenumele abonatului EEE, este prezent& semnatura ,, Avasiloaie”. {in corespundere cu art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nagionala de Integritate, in cazul in care se constat& c& persoana supusé controlului define gi alte bunuri decit cele inserise in declaratia de avere si interese personale ori se constaté diferenfe substantiale intre veniturile declarate si averea detinuti, inspectorul de integritate fi solicits informafii si dovezi privind justificarea acestei diferene si are obligatia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. in vederea respectirii dreptului la aparare, prin scrisoarea nr, 04-19/2807 din 03.06.2021, cet. Avasiioaie Tatiana a fost informata cu privire la drepturile persoanei supuse controlului si invitatd sa prezinte punctul de vedere cu privire la: 1. Daca Dvs. afi procurat imobilul dat prin intermediul dnei EEE si care au fost provenienfa sursele banesti; 2. in cazul unui rispuns negativ, cum explicati prezenta Dvs/dnei i 1a adresa indicata, participarea la gestionarea bunului dat, achitarea serviciilor comunale, precum si faptul c& dumneaei a fost reprezentatul cet. EEE la vanzarea imobilului respectiv. 3. Motivul neparticiparii cet. [INN la vanzarea imobilului, dar perfectarea unei procuri cu nr. 2155 din 18.03.2017, imediat dupa efectuarea tranzactici de vinzare-cumparare din 23.12.2016; 4. Reiesind din raspunsul primit de la dna (EEE, precum cd suma a fost achitata de catre cet. [EBEENGWIBY. sa explicati care este legitura dintre familia Dvs, cu cet. [ET WERE si cet. BGM, precum gi care este motivul cd presupusul beneficiar nu a actionat din nume propriu, dar au fost implicate alte 2 persoane pentru a realiza o tranzactie de vinzare- cumpérare. 5. Din declaratiile dlui [EEE oferite pentru ZDG, Dvs. ati arenda imobilul dat de la cet. [MM], cu care sunteti cunoscufi, dumneaei a procurat acest apartament (fapt confirmat si de Dvs., ,.Dumneaei are apartament, dar eu intru s verific...”), nefiind menfionat nici © persoana cu numele de gE: 6. Sa prezentafi date cu privire la identificarea cet. [EEN inclusiv si numarul de telefon. 7. Care a fost motivul instrainarii rapide a imobilului dat, imediat dup’ publicarea investigatiei jumalistice, daca sustineti pozitia precum cA nu suntefi beneficiarul imobilului respect Punetul de vedere al persoanei supusé controlului Exercitandu-si dreptul prevazut de art. 37 alin, (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Nafionald de Integritate, dna Avasiloaie Tatiana si-a prezentat punctul de vedere, la data de 22.06.2021, inregistrat cu numarul 5231, in care comunicd cd: dn urma invitariei dumneavoastra nr. 04-19/2807 din data de 03.06.2021, receptionatd la 07.06.2021, prin care, conform art. 37 alin. (3) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, solicitagi expunerea punctului de vedere referitor la bunul imobil din str. Aten{ie! Documentul confine date cu caracter personal, prelucrate de operatorulinregstat in Registrl de evident al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069008. Prelucrarea ulterioar a acestor date poate fi efectuaté nual in condiile prevzute de Legea privind protecta datelor eu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 8 RD 5 fx: temeivl art. 94 alin, (2) Cod administrativ, care prevede cit audierea poate fi facutdiin scris, vii remit in scris raspunsurile la intrebarile formulate. Eu, Tatiana Avasiloaie nu am procurat imobilul din str, [EE inclusiv nu am procurat acest imobil prin intermediul drei [A Dio TE si <1 RR 10721 pricteni ce familie a parintilor mei. Motivul pentru care d! [iS ru 4 acfionat in nume propriu il poate explica doar dumnealui, ZDG nu a oferit intrebari din care si rezulte cd urmeazii sii fie mentionate si alte persoane, nu cunosc daca in presi au fost indicate exact declararile si daca sunt autentice. Legea nu interzice incheierea contractului de vinzare- cumpétrare si achitarea serviciilor comunale prin reprezentant. Din datele pe care eu le cunosc, instrainarea imobilului si aparitia publicafiei nu au nici o legdturd intre ele, or eu nu am fost si nu sunt beneficiarul imobilului respectiv Datele cu caracter personal a dlui (EEE v2 le cunose, dar cunose nr. de telefon - az Aprecierea inspectorului de integritate {In corespundere cu art, 32 si 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, esen{a controlului averii si intereselor personale este de stabilire a existenfei sau inexistenfei diferenjei substantiale intre averea dobandita si veniturile objinute de catre subiectul declararii impreund cu membrii familiei, concubin/concubind pe parcursul exercitarii mandatelor sau a funefiilor publice sau de demnitate publica in aceeasi perioada. Conform art, 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, diferenja substangiala este diferenfa ce depaseste 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobandita si veniturile objinute de catre subiectul declararii impreuna cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitarii mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica in aceeasi perioada. Totodata, calculul diferenfei substantiale consté in aprecierea matematicd a corespunderii valorii_(echivalentului banesc) averii_dobindite cu veniturile nete obtinute de cétre subiectul declararii, impreund cu membrii familie si concubin/concubind, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, functiilor publice sau de demnitate publica, altor funcfii gi calitafi atribuite la categoria subiectilor averii si intereselor personale, finindu-se cont de diferenta admis de lege. La calcularea diferenfei substanfiale se vor lua in calcul si cheltuielile, care pot fi demonstrate, esenta cérora au constat in transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosinta asupra bunurilor. Pottivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationald de Integritate, daci dupa exprimarea verbal sau in scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constata cA intre averea dobandita in timpul exercitirii mandatelor, a funcfiilor publice sau de demnitate publicd si veniturile obfinute in aceeasi perioadé este 0 diferenta substanfial& si detinerea averii are caracter nejustificat sau daca persoana supusd controlului nu se prezinta, in termen de 15 zile de la confirmarea receptionarii invitafiei, sa-si prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate intocmeste un act de constatare, cauza fiind transmisa in instanta de judecata competent spre examinare in vederea dispunerii_confiscarii_averii_nejustificate Confiscarea se poate referi la intreaga valoare a averii definute de subiectul declaritii, la valoarea unei parfi din aceasta sau a unui burvunor bunuri determinate. [Atentie! Documentul confine date cu caracter personal, prelucrate de operator inregistrat in Registrl de evident al operatorilor de date eu caracter personal cu nr. 0000069003, Prelucrareaulterioar a acestor date poate fi efectuaté num in condiileprevlzte de Legea privind protecta datelor cu caracter personal ne, 133 din 08.07.2011 9 Inspectorul de integritate remare: nu a raspuns la toate intrebarile adresat cc fabula descrisa corespunde adevarului Astfel, in urma analizei informatiilor prezentate in punctul de vedere, referitor la bunul imobil cu nr. cadastral TE, situat pe adres. I in spectorul de integritate concluzioneaza ca cet. . IDNP — (Rw este beneficiarul final in urma tranzactiei de vinzare-cumparare di 23.12.2016, din urmatoarele considerente: 1, Raspunsul cet. (RMU din data de 29.03.2021, inregistrat in cancelaria Autoritatii la data de 31.03.2021, cu nr. 2891, unde este stipulat ci dna a fost beneficiarul final si totodat nu define aga venituri ca sa ii procure imobile in or. Chisinau. 2. Perfectarea procurii nr. 2155 din 18.03.2017, prin care cet. ERIM i-a incredintat cet. RR (08? - MMMM, 58 ait acces gst adminstrezeimobitl in punctul de vedere prezentat, subiectul controlului nua comunicat detalii si prezentat probe care ar convinge menfionat, inclusiv si dreptul de vinzare, donatie, schimb, cu pretul si condi Dumneaei. 3. Neconcordanfa semnéturilor aplicate pe contractele si anexele cu privire la prestarea serviciilor. Referitor la cele declarate de dna EEE si mentinute in punctul de vedere a dnei Avasiloaie Tatiana, precum c& suma pentru procurarea apartamentului a fost achitata de RNID. ia dupa vinzarea imobilului, sursele banesti au fost transmis dlui inspectorul de integritate le respinge ca nefondate. Or, in punctul de vedere prezentat nu au fost aduse argumente plauzibile, din ce motiv a fost nevoie de o persoand tert (cet. de dna (EG. care prin intermediul procurii actioneazi din numele cet. J HR, pentru ca in cele din urma di! (REE sai devina beneficiarul final. De asemenea, nu s-au prezentat date care ar putea duce la identificarea persoanei HH. nu au fost inregistrate in cancelaria ANI careva explicafii, solicitari, iar referitor la nr. de telefon +N. indicat in punctul de vedere, inspectorul a telefonat de pe numarul de serviciu EE la numarul dat, la data de 29.06.2021, ora 14:48 gi a discutat cu 0 persoand care s-a prezentat ca [MEIN La solicitarea inspectorului de a se prezenta la sediul Autoritafii, pentru identificare, oferirea explicafiilor/probatoriului necesar, domnul a refuzat din lipsa de timp, dar ma va contacta ulterior. Pind la intocmirea prezentului act, nu au fost prezentate careva explicatii de la cet. AEMIIEMINMIE pe cazul dat. La alegatiile dnei Avasiloaie Tatiana ca ,, Legea nu interzice incheierea contractului de vinzare-cumparare si achitarea serviciilor comunale prin reprezentant”, mentionez c& nu pot fi argumentate si nu au un suport logic acfiunile dumneaei de achitare a serviciilor comunale, timp cit drepturile patrimoniale si de reprezentare prin procura sunt atribuite altor persoane. Totodata, potrivit art. 5 din Codului de etic& si conduita profesionala a judecatorului, aprobat prin Hotirdrea Adundrii Generale a Judecatorilor nr. 8 din 11.09.2015', cu modificarile ulterioare, ,,Judecdtorul va respecta cele mai inalte standarde de integritate”, ,.se va abine de la orice tranzacfii financiare si afaceri de natura sd-i afecteze imparfialitatea”, ,,va incheia tranzacfii cu privire la proprietatea personald intr-un mod care sd nu provoace indoieli, sau sd * hutps:diwww.esm.md/files/Acte_normative/Codul_de_etica_al_judecatorului.paf Atenfie! Documentul contin date eu caracter personal, pelucrate de operatorulinregistat in Registra de evident al operatorilor de date cu caracter personal cu nr, 0000069003. Prelucrare ulterioark.aacestor date poate fi efectuat numai in condiile prevazute de Legea privind protectia datelor cu caracter personal nr, 133 din 08.07.2011 10 nu afecteze independenta si imparfialitatea sa sau sd provoace conflicte de interese”, rezult& c& dna Avasiloaie Tatiana, judecdtor la Judecatoria Chisinau, sediul Riscani, ar fi trebuit s& se abjin& de a utiliza bunuri imobile cu 0 provenienti dubioasa. La caz, se refine ci conform Raportul de evaluare a celei de-a patra runde a Republicii Moldova, care acopera prevenirea coruptiei in randul deputatilor, judecatorilor si procurorilor, emis de Grupul de State contra Coruptiei (GRECO)’, au concluzionat c& autoritatile Republicii Moldova au implementat un nivel scazut de conformitate cu recomandatrile sale, cuprinzénd si modalitatea de numirea/promovarea judecdtorilor, in scopul evitarii candidatilor care prezinta riscuri de integritate. Inspectorul conchide ca in conformitate cu declaratia de avere si de resedinta a cet. Avasiloaie Tatiana, coincide cu cea a parinjilor dumneaei, avind si drept de abitatie. Prin urmare, se atest’ c actiunile familiei Avasiloaie, legate de administrarea § gestionarea imobilului situat pe adresa iy cunt concertate. Astfel, in conformitate cu punctul de vedere prezentat, dna [EEE este prietena de familie a sotilor SAMIR) lucru ce rezulta HR oferite pentru Ziarul de Garda, ci sunt cunoscuti cu cet. Mai mult ca atit, dl [JE a mai mentionat pentru Ziarul de Garda ca fiica sa poate inchiriaza cdteodata apartamentul dat, pe cind in aceleasi circumstanfe, dna Avasiloaie Tatiana a precizat ca verifica sd fie in regula apa, cAldura si nu locuieste nimeni. Pe cale de consecinté, precum si de probatoriul administrat, rezulté 4 datorita relaiilor de prietenie intre cet, OE si cct. IIIT prima a fost utilizata de catre ultima, ca persoana interpusé, ca urmare a faptului c& locuieste in stinga Nistrului (zona necontrolata de autoritijile Republicii Moldova), cu scopul de a camufla tranzactia de vinzare-cumparare, conform contractului nr. 11649 din 23.12.2016, in folosul fiicei sale, dna Avasiloaie Tatiana, care reiesind din investigatia jurnalistica, unde masina poate fi véizutd practic zilnic in preajma blocului din str, MEE”, inclusiv si materialu! fotografic, alegatiile martorului audiat, d! IDNP - GREY, Pe dna Avasiloaie Tatiana am vézut-o impreund cu dra HR sau de sine statctor pe adresa indicaté", dar si a platilor pentru serviciile prestate, efectuate cu regularitate de pe cardul salarial detinut, se constati ci dna Avasiloaie Tatiana este beneficiarul final al imobilul cu nr. cadastral BI, situat pe adresa I EEE 1) i a. Prin urmare, de c&tre inspectorul de integritate a fost stabilit deja c& in anul 2016, dna Avasiloaic Tatiana a obtinut un venit net in suma de 125 838 lei (162 915 brut), dintre care 61 550 Iei au fost extrasi in numerar prin intermediul bancomatelor, iar 59 890 lei utilizati pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. Astfel, dumneaei nu a definut suma necesara de 1 330 000 (un milion trei sute treizeci mii) lei, pentru a intra in posesia imobilului dat, din care motiv rezulta ci sursa provenienfei sumelor banesti este una necunoscuta, iar acceptarea de caitre inspectorul de integritate a faptului ca 0 persoand terfé, care nu are tangenfa cu controlul ‘in cauzi, dar ar dispune de capacitate financiara necesara, ar fi beneficiarul final, se poate ajunge terese personale, viza * https://rm.coc nt fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/16809fec2b Atenjie! Documentul confine date eu caracter personal, prelucrate de operatorul inregstat in Registrl de eviden{al operatorilor e date cu earacter personal cu nr. 0000069003, Prelucrare ulterioar a acestor date poate fi efectuaté uma in condijile prevzute 4 Legea privind protectia datclor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 ul situatia de justificare a unor sume banesti a c&ror provenienfa licité nu poate fi dovedit, existind astfel riscul, de a le transforma in mecanisme de spalare a banilor murdari Prin Hotirarea Guvernului nr, 879 din 23.12.2015 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, in marime de 5050 lei, care inmultit cu 20 salarii, constituie diferen{a substanfial suma ce depaseste 101 000 lei (1 330 000 > 101 000). Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere si prevederile legale ce guverneazA spefa, inspectorul de integritate concluzioneaza ca, intre averea dobandita gi veniturile nete obfinute in aceeasi perioada de catre subiectul declararii, exist o diferena substanfiali de 1 330 000 (un milion trei sute treizeei mii) lei, adeverindu-se binuiala rezonabila cu privire la faptelor descrise in sesizare, find prezente si elementele infractiunii prevazuta la art, 330? alin. (2) din Codul Penal al RM, din care motiv se va sesiza Procuratura Republicii Moldova. Pottivit art, 35 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nayionala de Integritaie, in cazul in care prin actul de constatare s-a stabilit existenta unei averi nejustificate, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecdtoria in a carei circumscriptie isi are domiciliul persoana supus4 controlului. Autoritatea solicita aplicarea unor masuri de asigurare pe perioada examinarii cauzei civile. in conformitate cu art. 23 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, persoana a carei avere a fost constatata, in totalitate sau in parte, ca fiind nejustificata, printr-o hotarire judecdtoreascd definitiva, va fi destituitd sau revocata, dupa caz, din functia pe care o define. De asemenea, in accepfiunea art, 23 alin. (6) din Legea nr, 133/206 privind declararea averii si a intereselor personale, subiectul declararii eliberat sau destituit din functie potrivit prevederilor alin.(3)-(5) este decdzut din dreptul de a mai exercita o functie publica sau o functie de demnitate publica, cu exceptia functiilor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii i din functia publica ori de demnitate publicd respectiva sau din data incetarii de drept, a mandatului stu, Dac& persoana a ocupat o functie eligibilé, ea nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. Din aceste rationamente, in conformitate cu prevederile art. 19, 34 alin. (1), art. 35 alin. (3)-(4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nagionala de Integritate si art. 23 alin. (5)- (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, inspectorul de integritate,- sau destitui DECIDE: 1. Se constata existenja diferentei substanjiale nejustificate, intre averea dobandita gi veniturile nete objinute de catre dna Avasiloaie Tatiana, judecator la Judecdtoria Chisindu, sediul Rigcani, in marime de 1 330 000 (un milion trei_sute treizeci mii) lei, manifestat& prin dejinerea apartamentului situat pe adresa 2. Se sesizeaza Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile din momentul in care actul de constatare va rimane definitiv, in vederea inifierii procedurii de eliberare a dnei Avasiloaie Tatiana din functia de judecator la Judecatoria Chisinau, sediul Rigcani; Se decade dna Avasiloaie Tatiana, din dreptul de a exercita o functie publicd sau o functie de demnitate publica, cu exceptia altor functii electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberari ‘Atentie! Documentul confine date cu caracter personal, prelucrate de operatorulinogistat in Registrl de evident al opetatorilor de date cu caracter personal cu ar. 0000069003. Prelucrarea ulterioaa a acestor date poate f efectuetd numai in conditle prevzute ‘de Legea privind protecta datelor cu caracter personal nr, 133 din 08.07.2011 12 sau destituirii din functie sau din data la care averea dnei Avasiloaie Tatiana va fi constatata, in totalitate sau in parte, ca fiind nejustificata, printr-o hotardre judecdtoreasca definitiv Se inscrie dna Avasiloaie Tatiana, in Registrul de stat al persoanelor care au interdicfie de a ocupa o functie publicd sau de demnitate publicd de la data eliberarii sau destituirii din functie sau din data la care averea dnei Avasiloaie Tatiana va fi constatata, in totalitate sau in parte, ca fiind nejustificata, printr-o hotirare judecdtoreascd definitivas 5. Se aduce la cunostinta dnei Avasiloaie Tatiana actul de constatare si se informeazd despre dreptul de a-I contesta, in termen de 15 zile de la primirea acestuia, in instanfa de contencios administrativ, situati pe adresa: mun. Chisindu, str. Kiev, 3, Judecatoria Chisindu (sediul Rigcani).. Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate Virgiliu BARDA Atentic! Documentul contine date cu caracter personal, prelucrate de operatorulinregistat in Registrul de evident al operatoilor «de date eu caracter personal cu nr, 0000069003. Prelucrareaulterioar a acestor date poate fi efectuati numai in condi prevlzute «de Legea privind protecia datelor cu caractr personal nr. 133 din 08.07.2011 13