Sunteți pe pagina 1din 5
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE A REPUBLICH MOLDOVA Se HAUMOHAJIBHBIM OPTAH 110 y HENOAKYMHOCTH PECIYBMKH MOJIIOBA mT INSPECTORATUL DE INTEGRITATE, MD.-2005, mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavel Bunulescu-Bodoni, 26 ‘Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, ww. anand, e-mail: info@ani.nd ACT DE CONSTATARE nr. 391/26 mun. Chisinau 10 decembrie 2021 Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autoritiii Nafionale de Integritate, Tatiana PISTRUI, examindnd actele si materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridical conflictelor de interese, inifiat in privinfa dlui Ruslan ANTONIUC, ex-Director General al S.A. “Furnizarea Energiei Electrice Nord”, identificat prin IDNP SRR, domiciliat in EE, in temeiu! art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, a intocmit prezentul act, de constatare, prin care, A CONSTATAT: La data de 18.03.2021 in cadrul Autoritiii Nationale de Integritate a fost inregistrata sesizarea nr. D-288/21 cu privire la eventuala incalcare a regimului juridic al conflictelor de interese de catre dl Ruslan ANTONIUC, ex-Director General al S.A. “Furnizarea Energiei Electrice Nord” (in continuare S.A. “FEE-Nord”). La 01.04.2021, in conformitate cu prevederile art, 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Najionala de Integritate (in continuare — Legea nr. 132/2016), sesizarea a fost repartizata aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizétrilor. Pottivit sesizarii, dl Ruslan ANTONIUC, in calitate de Director General al S.A. “Furnizarea Energiei Electrice Nord”, in perioada octombrie-noiembrie 2017 si la 12.06.2019, a incheiat contract de munca de angajare, in cadrul intreprinderii mentionate, cu d!| [i in calitate de sofer, care este tatal lui in urma examinarii sesizarii, inspectorul de integritate a constatat c aceasta corespunde lor de forma gi confinut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM. in conformitate cu prevederile art. 31 alin, (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate (versiune in vigoare pind la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021 (in vigoare din 29.10.2021), in rezultatul procedurii de verificare prealabila a sesizirii, prin procesul-verbal de initicre a controlului nr. 230/26 din data de 09.04.2021, a fost inifiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, in privinta dlui Ruslan ANTONIUC, ex-Director General al S.A. “FEE-Nord”, La data de 21.04.2021, in adresa dlui Ruslan ANTONIUC a fost expediatai scrisoarea nr. 04-26/1998, receptionata la 28.04.2021, conform avizului de receptie seria DS8001526407AS, prin care a fost informat despre initierea in privinta sa a controlului privind respectarea regimului Ati Dame coin dat case psa poe a ema Se rs me 006.0, Rei slr de te ‘nvr pel pi fei, rr dae patra, and an onal. Prarie tr da ff fname com prea Lan 73 bn 8.07200 pid fai dca ora 2 juridic al conflictelor de interese cit si despre drepturile de care beneficiazé in conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, in calitate de persoana supusa controlului. Conform art. 20 alin. (1) lit. a)-d), art. 32 alin, (3)-(S) si art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (versiune in vigoare pind la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021 (in vigoare din 29.10.2021), in scopul realizirii atribufiilor de control si in vederea acumulirii materialului probator pertinent, inspectorul de integritate a consultat datele din Registrele informationale de stat, precum si a solicitat autoritajilor competente informatii si documente necesare desfigurarii controlului. Astfel, potrivit datelor din sistemul informational e-Integritate, s-a constatat ca dl Ruslan ANTONIUC, definea calitatea de subiect al declararii averii si a intereselor personale conform art, 3 alin. (1) lite) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii gi a intereselor personale, ca urmare a exercitarii funcjiei de Director General al S.A. “FEE-Nord” Potrivit rispunsului Agentiei Proprietaiji Publice, inregistrat in cadrul Autoritati din 03.06.2021, la demersul nr. 04-26/2540 din 24.05.2021, s-a stabilit c& dl Ruslan ANTONIUC a fost numit in functia de Director General al S.A. “FEE-Nord” conform Proces-Verbal nr. 10 al sedinjei Consiliului S.A. “FEE-Nord” din 20.06.2017 si conform Contractului de management nr. 1 din 20.06.2017. Ulterior prin Proces-Verbal nr. 16 al gedinfei Consiliului S.A. “FEE-Nord” din 19.12.2019 si conform Acordului aditional (la contractul de management nr. 1 din 20.06.2017) din 20.12.2019 a fost incetat Contractul de management nr. 1 din 20.06.2017. Totodata, potrivit cap. II pet. 2.1. lit. b) din Contractul de management nr. 1 din 20.06.2017, “Consiliul Societéitii permite Directorului sci solutioneze de sine stiitdtor toate problemele ce fin de activitatea Societdii in conformitate cu legislatia Republicti Moldova, Statutul Societayii si prezentul contract, cu exceptia tranzactiilor cu conflict de interes”. Conform materialelor anexate la réspunsul S.A. “FEE-Nord”, inregistrat in cadrul Autoritatii cu nr, 5930 din 13.07.2021, la demersul nr. 04-26/2906 din 07.06.2021, s-a constatat c& dl Ruslan ANTONIUG, in exercifiul funcfiei, a incheiat acte juridice in raport cu persoana apropiata (tatal - ES (Nr RD, cups cum urmeaza: — Contractul individual de muncd nr, 158 din 01.11.2017 incheiat intre Director General al S.A, “FEE-Nord” Ruslan ANTONIUC i 1 _<¥__—_—_—_—_—_— — Ordin (dispozitie) de primire la lucru nr. 92-c din 01.11.2017 semnat de citre conducdtorul S.A. “FEE-Nord” i] <_{_{____ in uma accesirii Registrului de stat “Registrul de stat al populatiei” s-a confirmat faptul ci d] EE CON? HIM) este tatal dlui Ruslan ANTONIUC. Conform materialelor anexate la réspunsurile S.A. “FEE-Nord”, inregistrate in cadrul Autoritafii cu nr. 6989 din 06.08.2021 si nr. 7967 din 01.09.2021, la demersul nr. 04-26/3779 din 14.07.2021 si demersul nr. 04-26/4361 din 09.08.2021, s-a constatat cA dl Ruslan ANTONIUC, pe perioada exercitirii functiei de Director General al S.A. “FEE-Nord” a semnat/avizat documentele financiar-contabile privind achitérile tuturor tipurilor de drepturi salariale (salariu, ajutor material, compensafii, etc.) in privinta persoanei apropiate (tatal - [mE ma dup& cum urmeaza: ‘Anexa nr. 1 al ordinului nr. 0-57 din 28.11.2017 cu privire la plata adaosului; * Anexa ordinului nr. 0-89 din 14.11.2019 cu privire la acordarea sporului pentru inalta competenfa profesional; © Anexa ordinului nr. 0-95 din 17.12.2019 cu privire la premierea salariafilor S.A. “FEE- Nord” cu prilejul sarbatorii profesionale; Atel Dace ie date carer eran cdr toma tiem, O00069-03, eit Regia de ide lpr de dee rei eRe ale erat esl i ioe ea er ie ae rae en Sadr a orld Pras aerial da te ‘feta oii prt Lie 193 dn 8.07201 redo x scr pron 3 © Anexa ordinului nr. 0-49 din 31.05.2018 cu privire la premierea salariatilor S.A. “FEE- Nord” din profitul net objinut din rezultatele a. 2017; © Anexa ordinului nr. 0-102 din 21.12.2018 cu privire la acordarea sporului pentru inalta competent profesional; * Anexa ordinului nr. 0-33 din 24.04.2019 cu privire la premierea angajatilor; © Anexa ordinului nr. 0-48 din 05.06.2019 cu privire la premierea salariatilor S.A. “FEE- Nord” din profitul net objinut din rezultatele a. 2018; precum si Ordinul nr. 143-c-c de acordare a concediului din 1 nae) Potrivit aceluiasi raspuns, plata salariala lunard a dlui EE se efectua in baza ordinelor de plat comune a salariatilor S.A. “FEE-Nord” lunar, semnate de ex-Director General al S.A. “FEE-Nord”, dl Ruslan ANTONIUC. {in sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale: conflict de interese - situatia in care subiectul declardrii (in numele dlui Ruslan ANTONIUC) are un interes personal ce influenfeazat sau ar putea influenta exercitarea impartial si obiectiva a obligasiilor si responsabilitatilor ce ti revin potrivit legii; interes personal — orice interes material sau nematerial al_subiectului declararii_(in persoana dlui Ruslan ANTONIUC) ce rezulta din activitejile sale in calitate de persoand privatd, din relatiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice si alfi agenfi economici, indiferent de tipul de proprietate, din relatiile sau afiliatiile sale cu organizatii necomerciale, inclusiv cu partidele politice si cu organizagiile internationale; persoand apropiatat - soful/sotia, copilul, concubinul/concubina subiectului declarérii (in numele dlui Ruslan ANTONIUC), persoana aflata la intretinerea subiectului declardrii, de asemenea persoana inrudité prin sange sau prin adoptie cu subiectului declardrii (pdrinte frate/sord, bunic/bunicd, nepot/nepoatd, unchi/mdtusd) si persoana inrudité prin afinitate cu subiectul declardrii (cumnat/cumnatd, socru/soacrd, ginere/nord); Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, conflictul de interese real apare in cazul in care subiectul declardirii (in numele dlui Ruslan ANTONIUC) este chemat sd rezolve o cerere/un demers, sii emitd un act administrativ, sd inchet participe la luarea unei decizii in care are interese personale sau care vizeazd persoune ce i sint apropiate, persoanele fizice si juridice cu care are relafii cu caracter patrimonial si care influenjeaza sau pot influenta exercitarea impartiala si obiectiva a mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica. fn conformitate cu art. 12 alin, (4) lit a) sib) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, dl Ruslan ANTONIUC exercitind funcfia de Director General al S.A. “FEE-Nord”, era obligat sd informeze sd informeze seful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tirziu de 3 zile de la data constatdrii, despre conflictul de interese in.care se afld si sd nu rezolve cererea/demersul, sii nu emitd actul administrativ, sci nu incheie direct sau prin intermediul unei persoane terfe, actul juridic, s@inu ia sau s@ nu participe la luarea deciziei in exercitarea mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica pind la solutionarea conflictului de interese. in conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, conflictul de interese consumat reprezintdi fapta subiectului declardrii (in persoana dlui Ruslan ANTONIUC) de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act direct sau prin intermediul unei persoane terfe un act juridic, sd ia o decizie sau sd Ali Dame ain da raster pate aa item eid nr 00006200, ir Reitr in a persti de ot ‘ater ermal win dei rk a i Patt ped l,l ead Priberar erard dteat f ‘fst mma oie pra Lee 133 8.07 2011 rind role date ear orl 4 ‘administrativ, de incheiere directa sau prin intermediul unei persoane terfe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii in exercitarea mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica cu incdlearea prevederilor alin. (4) si (7). Potrivit art. 14 alin. (1)-(3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, solujionarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situafiei de conflict si prin determinarea si aplicarea opfiunii pentru solufionarea conflictului. Conflictul de interese real se solutioneazi de catre subiectul declararii, in persoana dlui Ruslan ANTONIUC, conducatorul organizafiei publice, Autoritatea Nafionalé de Integritate sau Consiliul de Integritate, dupa caz. Pénd la solufionarea conflictului de interese real, subiectului declar persoana diui Ruslan ANTONIUC, ii este interzis4 intreprinderea oricdrei acfiuni pe cauza data, cu excepfia abjinerii, Totodata, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii gi intereselor personale, subiectul declararii in persoana dlui Ruslan ANTONIUC, poate solufiona conflictul de interese real in care se afl prin abjinerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la incheierea actului juridic, de la participarea la Iuarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informind toate pirtile vizate de decizia respectiva in privinta masurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor. Potrivit rispunsului Agentiei Proprietati Publice, inregistrat in cadrul Autoritafii cu nr. 6412 din 22.07.2021, la demersul nr. 04-26/3780 din 14.07.2021, di Ruslan ANTONIUC exercitind functia de Director General al S.A. “FEE-Nord” nu s-a adresat organului ierarhic superior privind declararea si solufionarea conflictului de interese real in care se afla, pind la momentul solutionatii cererilor si emiterii actelor administrative gi juridice in privinta persoanei apropiate (tata - JD ae), fn vederea asigurarii respectarii normei prevazute la art. 37 alin. (3) din Legea 132/2016, prin invitafia nr. 04-26/5019 din data de 07.09.2021, expediata prin scrisoare recomandata (DS8003382486AS), dlui Ruslan ANTONIUC i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere, insd aceasta nu a fost recepfionatd. Prin urmare, la data de 20.10.2021 prin invitatia nr. 04- 26/6032, expediata prin scrisoare recomandata (DS8005527987AS), subiectului supus controlului i-a fost solicitat repetat prezentarea punctului de vedere, ins& aceasta nu a fost recepionata Prin urmare, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din Legea 132/2016, daca recepfionarea invitafiei pentru a prezenta un punct de vedere nu este confirmata mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate intocmeste actul de constatare numai dupa expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitatii repetate, indiferent de faptul dac a fost sau nu confirmata receptionarea acesteia. in urma examinarii materialelor acumulate in dosarul de control, inspectorul de integritate concluzioneaza c& dl Ruslan ANTONIUC exercitind functia de Director General al S.A. “FEE- Nord”, a incalcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat pri > nedeclararea (neinformarea) in conformitate cu art. 12 alin. (4) lit. a)-b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, in termen de 3 zile de la data constatatii, despre orice situatie de conflict de interese real in care se afla; > nesolujionarea in conformitate cu art. 14 alin, (1)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, a conflictului de interese real; > semnarea/incheierea actelor juridice si participarea la Iuarea deciziilor, care vizeazd persoane ce ji sunt apropiate, dup cum urmeaza: Ati Doane oi dat arena pate baie eid nr O00, init ie Rei ken alae de date trate eal iy aime, sar afar rand, ata ox onal Pera erro de at fi ‘feta compre Lee 193 dn 8.7.20 rind roti dat on seen 5) = Contractul individual de munca nr. 158 din 01.11.2017 incheiat inire Director General al S.A. “FEE-Nord” Ruslan ANTONIUC i ]_ _<_§{_—_—_— = Ordin (dispozitie) de primire ta lucru nr. 92-c din 01.11.2017 semnat de cétre conducdtorul S.A. “FEE-Nord” i d/1§_{______- — Ordinul nr. 143-c-c de acordare a concediului din 13.07.2018, di _ Avand in vedere cele constatate, in conformitate cu prevederile art. 19, 35-39 din Legea nr. 132/2016, art, 23 alin. (4), (6) si (8) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii gi intereselor personale, inspectorul de integritate,- DECIDE: 1. Seconstatd cd dl Ruslan ANTONIUC, ex-Director General al S.A. “FEE-Nord”, a inciileat, regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea si nesolutionarea conflictului de interese, emiterea/semnarea actelor administrative, actelor juridice, cu incalcarea dispoziiilor legale privind conflictul de interese. 2. Se decade, dl Ruslan ANTONIUC, din dreptul de a exercita funcfii publice sau funcfii de demnitate public’, cu exceptia functiilor eligibile, pe o perioada de 3 (trei) ani din data riménerii definitive a actului de constatare, ori din data riménerii definitive si irevocabile a hotarar judecatoresti prin care se confirma existenfa conflictului de interese. 3. Se inscrie dl Ruslan ANTONIUG, in Registrul de stat al persoanelor care au interdicfie de a ocupa o funcfie public& sau de demnitate publica, din data rimanerii definitive a actului de constatare, ori din data raménerii definitive si irevocabile a hotirarii judecdtoresti prin care se confirma existenta conflictului de interese. 4, Se aduce la cunostinja dlui Ruslan ANTONIUC, actul de constatare si se informeazd despre dreptul de a-1 contesta in termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chisinau, MD-2043, mun. Chigindu, str. Teilor 4, Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate Tatiana PISTRUI Aleit Dame on ato carta pera de ies GOOD 00, ian Regis ei al operator dat car esas it aero, rer diate ray ripen Sl, stra sax end Pres ured da pate ‘fetes mma coe pra Leys 193 in 8.07201 prod oa alr aa ern