Sunteți pe pagina 1din 6

Evaluare curentă nr.

Nume/prenume
Grupa 23b

Sarcini:
1. Determinați și caracterizați succint 3 probleme actuale, de ordin
psihopedagogic, întâlnite în educație. Propuneți câte 2 soluții pentru fiecare
(7 p.)
Blocaje emoționale la un copil: 1. Încearcă să-i distragă atenția către altceva(hai
să ne jucăm într-un joc interesant ); 2.Îi transmit copilului că ceea ce simte este
greșit ( nu merită/nu ar trebui să suferi din cauza asta).
Referitor la problemele cu care ne confruntăm în domeniul educației am putea
menționa utilizarea excesivă de către elevi a tehnologiilor informaționale și
comunicaționale în detrimentul lecturii, practicării sportului, implicării în
diverse activități culturale.
O altă problemă este scăderea și migrația populației școlare, cât și numărul mic
de tineri specialiști dispuși să practice profesia de pedagog. De asemenea am
putea vorbi despre rezistența la schimbare a unor cadre didactice, care
manifestă interes scăzut pentru implementarea noilor documente de politici
educaționale.

Soluționarea acestor probleme necesită implicarea tuturor actorilor


educaționali: cadrele didactice, elevii, părinții, APL, cât și a organelor ierarhic
superioare. Pentru asigurarea unui proces educațional eficient este important de
a încuraja și a susține dezvoltarea instituțiilor de învățământ în conformitate cu
standardele de calitate moderne.
2. Prezentati structura activităţii de învăţare printr-o schemă. (3 p.)

Conținut

Proces de predare Proces de învățare

P. profesor
E.elev
Proces de formare

3. ”Pedeapsa: pro și contra” în viziune proprie. (5 p.)

Sunt contra pedepsei, în viziunea mea, copii greșesc, dar de cele mai multe ori

fără să-și dorească asta cu adevărat. Încearcă să înțelegi de ce a avut un așa

comportament, întreabă-l și găsește împreună cu acesta o soluție. Impune

câteva limite cu afecțiune și fă-l să își dea seama că a greșit și că poate evita pe

viitor. Nu folosești nici pedepse și nici recompense, dar trebuie să ai în vedere

3 aspecte:

1.Fii atent la nevoile copilului tău!

2.Motivează în loc de recompensă

3.Ajută-l în loc să-l pedepsești


 Nu facem educație prin recompensă și pedeapsă, ci prin iubire, respect și

comunicare. 

4.Elaborați strategii de motivație și productivitate a copiilor/elevilor.(5 p.)

Stabilirea regulilor clasei împreună cu elevii. Regulile trebuie comunicate clar,

încă de la începutul anului școlar, ceea ce va duce la o responsabilizare a elevilor.

Astfel îi putem încuraja să adopte atitudini demne de apreciat și putem preveni

comportamentele deviante.Personalizarea clasei. Se pot folosi diverse desene sau

alte activități prin care se pot remarca elevii clasei. Felul cum arată clasa este o

formă de întărire a imaginii de sine.Cunoașterea elevilor reprezintă un important

element în procesul de motivare a elevului spre învățare. Atenția acordată de

profesor elevului demonstrează respectul fată de elev. Simplu fapt că profesorul

memorează numele elevului, îi știe preferințele, îi dezvoltă elevului încrederea în

sine, îi întăresc sentimentul de siguranță și apreciere personală.Implicarea activă a

elevilor în activitățile instructiv-educative. Putem atrage atenția elevilor și prin

controlul vocii, contactul vizual, organizarea sarcinilor de lucru într-un mod

productiv. Profesorul ar trebui să gândească un proces instructiv – educativ viu

care să potenţeze această disponibilitate naturală a elevilor.Așteptările profesorului

devin un factor de motivație. S-a demonstrat că elevii au tendința de a se ridica la

înălțimea așteptărilor profesorilor. Dacă se aşteaptă şi se solicită cât mai mult de la

elevi adesea se va şi obţine acest lucru.Profesorul poate deveni un exemplu de

comportament pentru elevii săi. Urmând exemplul profesorului, elevii își pot

modifica propriul comportament.Stabilirea unei atmosfere pozitive, de empatie față


de fiecare elev în parte.Rezolvarea situațiilor-problemă în cel mai scurt timp. Dacă

profesorul esteapropiat fizic dar și psihic de elevul ce are un comportament

deviant, face posibilă oprirea comportamentului respectiv.Recompensarea şi

întăririle pozitive faţă de oricare comportament sau activitate demnă de luat în

calcul a elevului, măreşte stima de sine a acestuia şi îl motivează să acţioneze la fel

şi pe viitor. Nu de puţine ori, comportamentul dezirabil este „uitat”, pentru a

acorda o atenţie sporită elevilor care creează probleme. Dar a beneficia de atenţia

profesorilor este o întărire pozitivă cu valenţe educative semnificative, de care nu

întotdeauna profesorul face uz. Cea mai eficientă metodă de a recompensa elevii

este lauda. Totodată aceasta este și cea mai la îndemână.

5.Descrieți profilul pedagogului ideal. (5 p.)

Un pedagog ideal:

1. Competență profesională

2. Intelegență;

3. Demnitate;

4. Obiectivitate;

5. Dragoste față de meseria sa;

6. Sociabilitate;

7. Corectudine;

8. Experiență în domeniu;

9. Empatie;

10. Exterior plăcut.


Profesorul nu ar trebui să fie doar un transmiţător de informaţii care se rezumă laa

da indicaţii elevilor în privinţa modului de învăţare şi a materialelor pe care trebuie

săle înveţe,ci şi un antrenor care prin întrebări analitice stimulând

gândirea elevilor,creează premise pentru ca aceştia, prin aflareaindependentăa

răspunsurilor, săajungă la o mai bună înţelegere a problemelor.Exercitarea funcţiei

de educator este dependentă de concepţia care stă la bazasemnificaţiei care se

acordă şcolii şi organizăriei, de felul în care profesorul îşi înţelegemisiunea, de

totalitatea sarcinilor cuprinse în funcţia de profesor şinu în ultimul rând, de

atitudinile părinţilor.Funcţia didactică a profesorului se exprimăprin îndeplinirea

statutului de model, partener, sfătuitor. Ea se îndeplineşte prin creareaunei

atmosfere generale de securitate şi încredere în clasă, prin încurajarea

succeselorfiecărui elev, prin crearea unui flux de simpatie între profesor şi elev.

Profesorul trebuie să fie un model pentru toţi elevii şi să respecte


intimitatea şiconfidenţialitatea unor informaţii cu privire la viaţa personală a
elevului.
Profesorul trebuie să le facă elevilor cunoscute diferitele obiective ce urmează a fi
întinse în activitatea lor.
Profesorul trebuie să formeze pe elev pentru societatea în care s-a nascut şi în
care se dezvoltă, deoarece valorile spirituale nu se creează decât în societate şi
pentrusocietate, trebuie să înveţe elevul cum să înveţe, trebuie să-l facă să aibă
încredere în el,în opţiunile lui să poată să se exprime liber fără inhibiţii.
Rolul profesorului este acela de a-l ajuta pe elev să dobândească în şcoală
un sintem de valori.
Procesul de structurare şi cristalizare a sistemului de valori, specific copilului, se
află în legătură cu relaţia dintre acesta şi părinte.
Barem de apreciere:

5 7,6 - 11,3

6 11,4 - 15,3

7 15,4 - 19,0

8 19,1 - 22,0

9 22,1 - 24,0

10 24,1 - 25,0

S-ar putea să vă placă și