Sunteți pe pagina 1din 10

FIŞĂ DE LUCRU

Hanu Ancuţei
Mihail Sadoveanu

PRELIMINARII
„Pînă la vîrsta de tranziţie fusesem al tatălui meu în chip firesc şi logic, dînsul pusese
în mine tot ce avea el orăşenesc. Tatăl meu era un boiernaş voltairian şi sceptic... Pentru
ţărănime avea respingere... nu-i plăcea nici înfăţişarea, nici forma de vorbire a
ţăranului... Dar după moartea mamei, sporul meu de cunoştinţi şi de reflecţie m-a dus
dincolo de zona primejdioasă prin sterilitatea ei, unde se opresc definitiv semidocţii
păturii noastre suprapuse... Tatăl meu s-a uitat într-o bună zi la mine cu uimire
Opuneam scepticismului său realităţile sufleteşti ale unui neam străvechi închis cu
severitate în disciplina datoriilor lui.
Iniţierea se face prin bunicii dinspre mamă de la Verşeni şi întoarce pe scriitor, după
propria mărturisire, din drumul greşit al literaturii pentru cei puţini şi necunoscători de
tradiţii, pentru superficialitatea celor ce trăiesc în prezent, spre „o altă înţelegere... care
m-a îndemnat şi mai mult să justific şi să argumentez neîncetat pe eroul meu de
predilecţie, ţăranul român.”
(Nicolae Manolescu, Mihail Sadoveanu sau utopia cărţii)

GEN, SPECIE
1. Volumul de povestiri Hanu Ancuţei se încadrează în specia povestirii în ramă.
Argumentează acest lucru.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Numeşte cel puţin două opere şi autorii lor din literatura universală care să
corespundă speciei amintite mai sus.
................................................................................................................................................

3. Care sunt motivele care declanşează actul povestirii în următoarele opere:


 Decameronul
............................................................................................................
 O mie şi una de nopţi
............................................................................................................

 Hanu Ancuţei
............................................................................................................

AUTOR
1. Găseşte, în povestirea iniţială şi în cea finală, elemente
care dovedesc prezenţa autorului în text. Este o prezenţă anonimă sau având o
identitate bine definită?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Care este rolul autorului în povestirea inaugurală?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

NARATOR
1. După ce este introdus în textura operei, comisul Ioniţă devine un fel de maistru de
ceremonii. Găseşte cel puţin trei funcţii pe care le îndeplineşte!
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Ce fel de naratori sunt:
 Ioniţă comisul
...........................................................................................................................

 călugărul Gherman
...........................................................................................................................
 moş Leonte
...........................................................................................................................
 căpitanul Isac
...........................................................................................................................
 meşterul Ienache
...........................................................................................................................
 Ciobanul Costadin
...........................................................................................................................
 Dămian
...........................................................................................................................
 Bătrânul cerşetor
...........................................................................................................................
 Zaharia Fântânarul
...........................................................................................................................

UNIVERSUL SADOVENIAN – „[…] sinteză de spirit popular şi de cultură, mergând


până la livresc.” (N. Manolescu)

1. Găseşte citate care să ilustreze următoarele elemente ale universului sadovenian:


 Lumea ţărănească
........................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Mediile sociale
........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Idilicul
........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Natura
........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Procedeul cel mai des întâlnit la Sadoveanu în tratarea naturii este descoperirea şi
evocarea corespondenţei dintre ea şi om. Găseşte astfel de corespondenţe!
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Istoria
........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Legenda
........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Oralitatea
........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Limba
........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Combinaţie între:
a) Vorbele ţăranului moldovean
b) Surse livreşti: - umanismul apusean
- ecourile filozofiei bizantine
- aroma ciclurilor arabe, indiene

TIMP
1. Care este timpul povestit şi timpul povestirii în Hanu Ancuţei?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Exprimă-ţi părerea în legătură cu următorul citat: „Într-adevăr, în vremea veche s-


au întâmplat lucruri care azi nu se mai văd…”
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Ce fel de sentiment crezi că îl încearcă pe comisul Ioniţă când spune:


„- Da, aşa-i, asta-i o întâmplare din vremea noastră…”. Motivează!
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Timpul întâmplărilor în Hanu Ancuţei este:


 nedeterminat
 incert
 imaginar
Subliniază răspunsul corect!

5. Găseşte sintagme care să susţină varianta pe care ţi-ai ales-o la exerciţiul 4.


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

6. Consideri că intenţia autorului este:


 să învăluiască timpul întâmplărilor în legendă, să le mitizeze, să le
idealizeze
 să ne arate timpul exact al întâmplărilor

7. „Dublarea” unor personaje cum ar fi hangiţa(mamă şi fiică) sau a calului din


prima povestire crezi că influenţează povestirea din punctul de vedere al
timpului?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

SPAŢIU – „[…] raportarea tuturor întâmplărilor la acelaşi loc” ne dau „iluzia vechimii, a
continuităţii”, care provin din „existenţa infinită” a Hanului Ancuţei.(N. Manolescu)
1. Reprezintă grafic focalizarea asupra hanului arătând cum se transformă spaţiul
descris.

2. Găseşte citate în care este descris hanul.


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Ce simbolizează Hanul? Ce proprietate are Hanul în volumul de povestiri?


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Dovedeşte că Hanul reprezintă un loc închis, da în acelaşi timp şi unul deschis.


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

5. Găseşte legătura dintre Han şi întâmplările din următoarele povestiri:


Iapa lui Vodă..........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Balaurul.................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Fântâna dintre plopi..............................................................................................................
................................................................................................................................................
Cealaltă Ancuţă.....................................................................................................................
................................................................................................................................................
Orb sărac...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Istorisirea lui Zaharia fântânarul..........................................................................................
................................................................................................................................................

6. Numeşte cel puţin trei opere literare din literatura universală şi/sau literatura
română în care apare motivul Hanului.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

MOTIVE – Interpretează următoarele motive:

1. justiţiarul din popor


....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. soţului înşelat
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. pierderea ochiului
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. fântâna
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. apa
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. plopul
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7. ţigăncuşa
....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Motive „de inspiraţie”:


„Şerban Cioculescu a arătat bunăoară că anecdota cu iapa lui Vodă o putea afla
Sadoveanu în Le moyen de parvenir a lui Beroalde de Verville, canonic la Tours spre
sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui de al XVII-lea, inspirat la rându-i de o
povestire orientală prin intermediar spaniol; întâmplarea lui Isac are, cum a observat G.
Ibrăileanu, subiectul unui răspândit cântec bătrânesc; iar un haiduc cu numele Vasile
cel Mare este eroul unor legende populare analizate de Ovid Densusianu; în fine, moartea
lui Duca a povestit-o Neculce.” (N. Manolescu, Mihail Sadoveanu sau utopia cărţii)

CEREMONIALUL POVESTIRII
1. În Hanu Ancuţei există un anumit protocol şi fiecare povestitor i se supune în mod
obligatoriu. Argumentează utilizând şi citate.
(ex. în Haralambie, Orb sărac etc.).......................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Ritualul esenţial este:
 Al mâncării
 Al băuturii
 Al povestirii
Celelalte două pot fi interpretate ca trepte necesare.

3. În ritualul povestirii rolul esenţial îi revine


 Memoriei
 Fabulaţiei

TRADITIE VS. INOVAŢIE


Lucrurile intrate, prin tradiţie , în obişnuinţă sunt demne de crezare, serioase. Inovaţiile
civilizaţiei stârnesc doar o curiozitate superficială.
Dovedeşte aceste afirmaţii!
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

PERSONALELE – „[…] au dorinţa de a-şi atribui faptele relatate, de a-şi declara


participarea la ele.” (N. Manolescu)

1. Când nu-şi pierd vremea la Han, personajele au meserii agreabile:


Ioniţă................................................................................................................................
Isac..............................................................................................................
Dămian....................................................
Gherman...........................................................................................................................
Ienache........................................................................................................
Orbul.......................................................
moş Leonte.......................................................................................................................
Costadin......................................................................................................
Zaharia ...................................................

2. Ce loc ocupă femeia în ţara Moldovei? Argumentează!


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Ce rol are Salomia în text?


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Ce îi lipseşte lui Zaharia: memoria sau facultatea utilizării limbajului povestirii?


................................................................................................................................................

5. „Accentul cade pe puterea de fabulaţie, care joacă un rol mai mare decât
memoria, căci ceea ce în prima clipăpare a ţine de trecutul şi de experienţa
fiecărui povestitorse relevă mai târziu a fi legat de închipuirea lui. Personajele se
prefac a-şi aminti; în fond, inventează. E condiţia literaturii populare în întregul
ei: dintr-o experienţă colectivă şi anonimă, povestitorii scot poveşti pe care le
atribuie.” (N. Manolescu)
Exprimă-ţi opinia în legătură cu afirmaţia criticului!
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

„PROCEDEELE” NARAŢIUNII
Sub ce formă apare disimularea în povestiri?

Iapa lui Vodă..........................................................................................................................


................................................................................................................................................
Haralambie............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Balaurul.................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Fântâna dintre plopi..............................................................................................................
................................................................................................................................................
Cealaltă Ancuţă.....................................................................................................................
................................................................................................................................................
Judeţ al sărmanilor................................................................................................................
................................................................................................................................................
Negustor lipscan....................................................................................................................
................................................................................................................................................
Orb sărac...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Istorisirea lui Zaharia fântânarul..........................................................................................
................................................................................................................................................
ÎN LOC DE FINAL
Sadoveanu actualizează, risipind boarea arhaică. Dar începînd prin a moderniza limba
veche reală, el a sfârşit prin a inventa o limbă proprie. […] Limba şi lumea din scrierile
de după Hanu Ancuţei sunt operă de fantezie, în care Occidentul şi Orientul, viaţa şi
cartea îşi dau întâlnire într-o misterioasă sinteză. Instituţiile din Hanu Ancuţei sînt rodul
acestei deformări livreşti, pe care imaginaţia sadoveniană o va impune mereu de aici
înainte istoriei, locurilor şi oamenilor din care se inspiră: găsim în ele curtenie franceză şi
ceremonie 'bizantină, cavalerism medieval apusean şi moravuri ţărăneşti din Moldova
cronicarilor. Este un maxim artificiu pe care însă arta lui Sadoveanu îl face insesizabil şi
natural. Exemplului dat de Tudor Vianu din vorbirea orbului („Mie-mi plac tovărăşii
vesele... îmi place vinul nou şi friptura de pui la ţiglă..."), care ar arăta o anume filosofie
autohtonă a existenţei eu i-aş opune altul, în care ceea ce uimeşte este adânca poezie,
fantezia delicată şi graţioasă a comparaţiei:
Mărgăritarul, cinstite stăpâne, e o piatră scumpă care se găseşte în scoici, la mare. Cum
îi acuma, într-o noapte de toamnă, când marea-i lină, ies anume scoici la mal şi se
deschid la lumina lunii. Şi aceea în care cade o picătură de rouă se închide şi intră la
adânc. Iar din acea picătură de rouă se naşte mărgăritarul.”
(N. Manolescu, Mihail Sadoveanu sau utopia cărţii)

S-ar putea să vă placă și