Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 17.12. 2021


CLASA: a V-a C
DISCIPLINA: Geografie generală
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Relieful Pământului
SUBIECTUL: Relieful major al continentelor
TIPUL LECŢIEI : de dobândire de noi cunoştinţe
PROFESOR: Galbin Florin
MOTIVAŢIA:
Această lecţie este importantă deoarece elevii vor descoperi informaţii importante despre
treptele de relief care se află pe continente.
COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice


3. Transferarea unor elemente din matematică ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru
4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă

COMPETENŢE SPECIFICE

1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport
cartografic
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili :

O1: Să definească noţiunile de munţi, podişuri, dealuri şi câmpii cu ajutorul noţiunilor din manual;
O2: Să indice folosind noţiunile din manual, modul de formare al principalelor forme de relief de pe
uscat;
O3: Să numească, analizând harta fizică a lumii, exemple de munţi, podişuri şi câmpii;
O4: Să precizeze cea mai mare altitudine de pe glob şi din ţara noastră;
O5: Să completeze corespunzător fişele de lucru.
STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) RESURSE PROCEDURALE:
conversaţia observare descoperirea
expunerea explicaţie problematizarea
lucrul cu harta expunere

b) RESURSE MATERIALE:
 harta fizică a Lumii
 calculatorul
 videoproiector
 ecranul de proiecţie
 manualul
 teste
 fise de lucru
 prezentări power-point
 imagini
 lecţii interactive Intuitex

c) RESURSE TEMPORALE: 1 oră

d) ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII:
frontală

e) EVALUARE:

Evaluare curentă:  evaluare orală (stimularea participării elevilor la formulări de răspunsuri;


analiza şi aprecierea răspunsurilor prin note),  evaluare practică (lucrul cu harta, interpretări de
hărţi , teste).
Relieful major al continentelor
Schiţa pe tablă
Formele de relief major ale continentelor sunt:
 munţii
 dealurile
 podişurile
 câmpiile
A. Muntele-este cea mai înaltă formă de relief a continentelor, având o altitudine care depăşeşte, de
obicei, 1.000 m.
Părţile componente ale unui munte sunt:
- poalele
- versanţii
- culmile
- vârfurile
Caracteristice munţilor sunt şi văile, depresiunile (zonele joase dintre munţi), pasurile sau
trecătorile (locuri mai coborâte, prin care se poate face trecerea dintr-o parte în alta a muntelui)
Munţii se pot forma în 2 moduri.
- prin cutarea sau încreţirea scoarţei terestre: ex. Himalaia, Alpii, Carpaţii etc.
- prin erupţii vulcanice: Oaş, Gutâi, Ţibleş
Există munţi:
 izolaţi, care poartă denumirea de masive muntoase (ex.: Masivul Central Francez)
 lanţuri muntoase (Carpaţii, Alpii, Himalaya, Uralii, etc.)
 unele lanţuri pot fi unite, alcătuind sisteme muntoase (ex.: Cordilierii, cel mai mare sistem
montan de pe Glob, din America de Nord şi America de Sud).
Importanţa munţilor:
• prezenţa aşezărilor în cadrul lor
• sunt acoperiţi de păduri şi păşuni
• în subsolul lor sun cărbuni, minereuri feroase şi neferoase
B. Dealul - este o formă de relief cu înălţimea cuprinsă între 300m şi 1000 m. Au aceleaşi
elemente ca şi munţii numai că nu sunt aşa de înalţi, iar culmile sunt mai rotunjite şi pantele mai
domoale.
Formarea dealurilor: Dealurile se formează pe mai multe căi:
- prin cutarea (încreţirea) stratelor (odată cu munţii);
- prin fragmentarea unor podişuri de către apele curgătoare;
- prin depunerea materialelor transportate de râuri sau de vânt
Importanţa dealurilor
 sunt favorabile pentru culturile de viţă-de-vie şi pomi fructiferi;
 sunt mai populate decât munţii;
 au în subsol resurse de sare şi cărbuni;
C. Podişul-este o formă de relief cu o altitudine mai mare de 300 m.
Formarea podişurilor:
- Prin tocirea unor munţi vechi (ex. podişul Dobrogei- România)
- Prin umplerea cu sedimente a unor lacuri sau mări (ex. podişul Transilvaniei-Româia)
Există podişuri foarte înalte, podişul Tibet din Asia- cel mai înalt de pe Glob ( apropare
5000 m)
Importanţa podişurilor:
• sunt acoperite de păşuni şi păduri
• resurse de petrol şi gaze naturale
D. Câmpia-este cea mai joasă formă de relief cu altitudini cuprinse între 0 şi 300m
Câmpia are suprafeţe netede, întinse, fiind asemănătoare podişurilor.
- Văile au adâncimi reduse.
Formarea câmpiilor:
-prin erodarea îndelungată a unor munţi sau podişuri vechi;
-prin depunerea de sedimente aduse de râuri la poalele muntelui sau într-un lac;
-prin retragerea apei mării, în cazul mişcărilor de ridicare a uscatului.
Ex. Câmpia Amazonului (America de Sud), marea Câmpie Chineză (Asia), Câmpia Română
(Europa-România)
Importanţa câmpiilor:
sunt cele mai populate;
au în subsol petrol şi gaze naturale;
se practică o agricultură intensă;
NR. MOMENTELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA RESURSE EVALUARE
CRT. LECŢIEI ELEVULUI
MATERIALE PROCEDURAL
E
1 MOMENT 1.Verifică prezenţa 1.Comunicarea Catalogul Conversaţia
2.Pregăteşte materialul necesr desfăşurării orei în absenţilor Atentionare,
ORGANIZATORIC Caietele elevilor
condiţii optime 2.Pregătirea pentru
Aprecieri
lecţie şi manualele
Harta fizică a
Lumii
2. REACTUALIZAREA 1. Se desfăşoară pe baza unei fişe de lucru Elevii răspund în
CUNOŞTINŢELOR elaborate în acest sens ce cuprinde diverşi itemi scris la întrebări Fişă de lucru
ANTERIOARE formaţi din lecţiile anterioare Conversaţia
Manualul
Răspund Observarea
Expunerea
comportament
Harta fizică a
ului elevilor,
Lumii
Analiza
raspunsurilor,
Videoproiector
notarea
Răspund

3. ANUNŢAREA TEMEI * Se precizează obiectivele lecţiei Sunt atenţi la Harta fizică a Conversaţia
ŞI A
* SE SCRIE TITLUL PE TABLĂ întrebări Lumii
OBIECTIVELOR Atentionare,
„Relieful major al continentelor” Desenele Expunerea
Notează schematice din
manual
4. DOBÂNDIREA DE  Cer elevilor să urmărească atent harta
NOI CUNOŞTINŢE Citesc pe harta din
fizică a Lumii , să fie atenţi la ce se Expunerea
atlasul geografic sau
comunică şi să noteze pe caiete cele mai Imaginile din
din manualul şcolar,
relevante aspecte ale lecţiei; prezentarea
şi formulează
 Expune următoarele idei cu ajutorul unei power-point Problematizarea
răspunsuri la
prezentări power-point: Observarea
întrebările adresate de
Formele de relief major ale continentelor sunt: comportament
profesor, sub
 munţii ului elevilor
îndrumarea lui;
 dealurile Hărţile din Exerciţiul
 podişurile manual
 câmpiile Sunt atenţi la
A. Muntele-este cea mai înaltă formă de relief a îndrumările Hărţile de la
Stimularea
continentelor, având o altitudine care depăşeşte, profesorului, videoproiector
participarii
de obicei, 1.000 m. urmăresc harta fizică elevilor
Părţile componente ale unui munte sunt: a Lumii şi notează pe
- poalele Expunerea
caiete;
- versanţii \
- culmile Descoperirea
- vârfurile
Există munţi: Urmăresc atent harta;
 izolaţi, care poartă denumirea de masive Sunt atenţi la ce arată Hărţile din
muntoase (ex.: Masivul Central Francez) profesorul la hartă; manual
 lanţuri muntoase (Carpaţii, Alpii, Fişe de lucru
Lecţii Interactive
Himalaya, Uralii, etc.) Intuitex Conversaţia
 unele lanţuri pot fi unite, alcătuind Notează pe caiete
sisteme muntoase (ex.: Cordilierii, cel ideile expuse; Prezentare
mai mare sistem montan de pe Glob, din power-point
America de Nord şi America de Sud). Sunt atenţi la ce arată
profesorul la hartă;
Importanţa munţilor: Prezentare Munca cu Aprecieri
power-point manualul
• prezenţa aşezărilor în cadrul lor
• sunt acoperiţi de păduri şi păşuni
• în subsolul lor sun cărbuni, minereuri Sunt atenţi la
feroase şi neferoase prezentarea power-
Harta din Lucrul cu harta
point şi notează
Provoacă
manual
participarea
 În acelaşi mod se procedează cu formele Notează ideile tuturor
de relief corespondente podişurilor, expuse; Conversaţia
elevilor și îi
dealurilor şi câmpiilor
determină să
Notează pe caiete
dialogheze, să
principalele idei;
se
Imagini expuse
 Se cere elevilor să prezinte modul de autoevalueze,
la videoproiector
formare şi importanţa formelor de relief; Notează pe caiete și
sau să
localizează pe hartă Exerciţiul
evalueze
răspunsul dat
 Se indică pe hartă exemple de trepte de Notează pe caiete
de ceilalți
relief ideile expuse pe
colegi
videoproiector;

Munca cu
Sunt atenţi la ce arată manualul
profesorul la hartă;
Videoproiector
5. OBŢINEREA  Se realizează cu ajutorul unei fişe de Rezolvă Videoproiector Exerciţiul Fişe de lucru
PERFORMANŢEI
lucru Fişă de lucru Calculator
 Se citesc nişte ghicitori
Au păduri de brad
Vârfuri ascuţite
Află răspunsul
Cărări şerpuite
la ghicitori
Culmi încărunţite;
Locu-I minunat
Pantru colindat (Muntele)
6 TEMĂ DE CASĂ  Pregătirea lecţiei după caietul de notiţe, Notează. Manualul Expunere
Observarea
INDICAŢII PENTRU manual.
comportament
ÎNVĂŢARE  Completarea acestui conţinut din alte Conversaţie
ului elevilor
surse (reviste, TV, internet).

S-ar putea să vă placă și