Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ZALĂU
Loc. Zalău, str. Crişan, nr. 15/a, telefon/fax: 0260/612263
E-mail: sceminescu@samtv.ro
www.scmeminescuzalau.ro

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ZALĂU

Director, Consilier educativ,


prof. dr. prof.

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL


Anul școlar 2017-2018

PITICII ISTEȚI LA ȘCOALĂ


Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău Grădiniția cu program prelungit
DIRECTOR, „Piticii isteți” Zalău
Prof. dr. DIRECTOR,
Prof.

NR. ______/ ______________


NR. ______/ ______________

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL: prof. MARIA POP

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE: prof. ILDIANA JURCĂ

INSPECTOR ȘCOLAR (cel care răspunde de unitatea școlar): prof. LUCACIU MARCEL

NR. ______/ ______________


PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL
Anul școlar 2017-2018
1. DENUMIREA PROIECTULUI – TITLUL: PITICII ISTEȚI LA ȘCOALĂ
2. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:
domeniul cultural-artistic

3. TIPUL DE PROIECT: local

4. DURATA PROIECTULUI: 3 luni

5. PERIOADA DE DESFĂȘURARE: semestrul I

6. ECHIPA DE PROIECT:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ZALĂU
 coodonator:
 membrii-cadre didactice
7. PARTENERI:
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICII ISTEȚI” ZALĂU
 coordonator: director, prof.
 membrii-cadre didactice: ......................
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
ZALĂU „PITICII ISTEȚI” ZALĂU
Coordonator:
Coordonator: director prof.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

Coordonatori:

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL: prof.


INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE: prof.

INSPECTOR ȘCOLAR (cel care răspunde de unitatea școlar): prof.

I. ARGUMENT

MOTTO:
„Fiecare copil merită un campion, un adult care nu o să renunțe
niciodată la el, care înțelege puterea legăturilor și care insistă ca el să
fie cât de bun poate să fie.” (Rita Pierson)
Debutul școlarității la 6 ani a devenit, în urmă cu 5 ani, un fapt real, atunci când, în anul
2012, clasa pregătitoare a fost instituită legal ca treaptă de școlaritate în învățământul românesc.
A fost o schimbare majoră de paradigmă și politică educațională care a mutat accentul de pe
viteza și presiunea alfabetizării, ca proces esențial al clasei I, pe pregătirea copilului pentru
școală, pe formarea a ceea ce teoriile moderne ale educației numesc „aptitudinea de școlaritate”.
Dacă înainte, debutul școlarității se consuma alert, inadecvat cu ritmul de adaptare a unui copil
de 6 ani la cerințe educaționale diferite de cele ale eduației preprimare, fenomenul desfășurându-
se pe parcursul primelor 6 săptămâni de școală, cunoscute ca „perioada prealfabetară”, iată că,
debutul școlarității constituie azi o prioritate generoasă, care a înțeles să vină în întâmpinarea
nevoilor psihlogice, sociale și cognitiv-afective ale copilului preșcolar.
Proiectul „Piticii isteți la școală” se înscrie în sfera de interes de formare a aptitudinii de
școlaritate la copilul preșcolar. Prin activitățile propuse, proiectul are ca țintă principală
familiarizarea copiilor de mediul școlar, în contextul luării unui prim contact cu o instuție de
învățământ, cu elevi de clasă pregătitoare și cu cadre didactice care predau la clasa pregătitoare.
De asemenea, una din țintele proiectului îl constituie informarea părinților care au copii
preșcolari, cu vârstă corespunzătoare, în legătură cu înscrierea la clasa pregătitoare în cadrul
Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău. Nu în ultimul rând, proiectul își propune realizarea
unui schimb de bune practici educaționale care să contribuie la creșterea vizibilității celor două
insituții de învățământ în spațiul public.

II. SCOPUL PROIECTULUI

Scopul acestui proiect este de a apropia în mod prietenos preșcolarii de spațiul și


activitățile specifice școlii. Activitățile din proiect își propun ca scop principal familiarizarea
copiilor care urmează să se înscrie în clasa pregătitoare cu tot ceea ce înseamnă școala: săli
de clasă, spații școlare, rutine ale clasei pregătitoare, program școlar, activitățile unui elev de
clasă pregătitoare. Prin intermediul acestor activități, se vor realiza primii pași pentru
formarea aptitudinii de școlaritate. Activitățile vizează, de asemenea, și relaționarea pozitivă
în cadrul grupelor de elevi și preșcolari, precum și schimbul benefic de experiențe
educaționale între cadrele didactice și părinții implicați.

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI


a. pentru elevi;
 implicarea tuturor elevilor în activități nonformale de promovare a importanței
 formarea abilităților de comunicare, cooperare, socializare la preșcolari și la elevii de
vârstă școlară mică;
 familiarizarea preșcolarilor cu mediul școlar (spații, rutine, program școlar, specific,
activități).
b. pentru cadre didactice;
 colaborarea cadrelor didactice în vederea realizării unui schimb benefic de experiențe
educaționale;
 contactul cu instituții noi de învățământ (vizitarea școlii, a grădiniței) și cunoașterea
elementelor de specific din cultura organizațională a instituției;
c. pentru părinți.
 sensibilizarea părinților și conștientizarea importanței dezvoltării unei atitudini pozitive
față de debutul școlarității;
 responsabilizarea personelor implicate în educație față de importanța realizării primului
contact cu școala și rigorile ei a preșcolarilor;
 promovarea activităților Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău, a rezultatelor
deoesbite în plan educațional, în rândurile părinților de preșcolari;
 informarea părinților de preșcolari cu privire la metodologia de înscriere în clasa
pregătitoare.

IV. RESURSELE PROIECTULUI


1. UMANE:
 139 de elevi, 5 cadre didactice (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău;
 100 preșcolari, 5 cadre didactice (Grădinița cu program prelungit „Piticii Isteți”
Zalău)
2. MATERIALE: materiale birotice (coli de hârtie, instrumente de scris, suporturi
neconvenționale de scriere), imprimantă, echipament digital (laptop, videoproiector,
ecran de proiecție, aparate foto digitale), materiale necesare realizării experimentelor.

V. GRUP ȚINTĂ
 direct: 139 de elevi; ...... preșcolari

Unitatea de învățământ Clasa Cadru didactic Nr.


elevi/preșcolari
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” CP A
Zalău CP B
CP C
CP E
III F
Grădinița cu program prelungit „Piticii grupa
Isteți” Zalău grupa
grupa
grupa

 indirect: alți elevi ai unității școlare implicate, părinți, reprezentanți ai instituțiilor


partenere sau ai comunității locale.

VI. FACTORII IMPLICAȚI


 cadrele didactice participante la proiect;
 părinți ai copiilor;
 membrii ai comunității locale.

VII. BENEFICIARI
 direcți: elevii implicați în proiect și cadrele didactice;
 indirecți: cadre didactice, membri ai comunității educaționale și sociale.

VIII. SURSE DE FINANȚARE:


 donații, resurse personale ale cadrelor didactice;
 dacă este posibil, sponsorizări.

Cheltuielile proiectului vor fi susținute prin contribuțiile individuale ale cadrelor didactice
implicate, prin donații ale persoanelor fizice care doresc să susțină derularea activităților, prin
sponsorizări contractuale obținute de la agenți economici.

IX. PERIOADA DE DESFӐŞURARE (ziua, luna, anul):

 21.11.2017-28.02.2018

X. REZULTATE AŞTEPTATE:

Rezultatele vizate se vor concretiza în:


 realizarea unor activități cultural-artistice comune (mic recital de colinde);
 realizarea de produse art-creative;
 cooperarea copiilor în situaţii concrete de învăţare, interacțiune, joc;
 realizarea unei prezentări cu aspecte surprinse în derularea activităților.

XI. MODALITAȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE :


 observarea sistematică a comportamentului elevilor;
 realizarea unui schimb/a unei expoziții cu produse ale copiilor;
 realizarea de fotografii pentru activitățile din proiect;
 diseminarea în cadrul comisiilor metodice din școli sau a Cercurilor Pedagogice, în
publicații locale;

XII. IMPACTUL PROIECTULUI:

Prin activitățile derulate în cadrul proiectului, prestigiul și imaginea celor două instituții
de învățământ vor crește, informații despre specificul, activitățile și rezultatele celor două
unități de învățământ vor deveni mai vizibile în spațiul public, se va realiza cu precădere o
informare punctuală a părinților de preșcolari, interesați să își înscrie copiii la Școala
Gimnazială „Mihai Eminescu”. Preșcolarii vor lua contact pentru prima oară, într-un mod
prietenos cu spațiul școlii, vor descoperi ce înseamnă școala și ce înseamnă să fii elev, vor
asista la scurte momente desfășurate de către elevii claselor pregătitoare în sălile de clasă, vor
fi familiarizați puțin cu rutinele zilnice ale programului unui mic școlar, astfel încât, vizitarea
unei școli să constituie un prim pas pregătitor de acomodare cu mediul școlar.

XIII. MODALITĂȚI DE REALIZARE:


 activități art-creative;
 activități outdoor;
 prezentarea unei scurte piese de teatru cu marionete;
 expoziție cu produse realizate de elevi;
 vizitarea școlii de către preșcolari/a grădiniței de către școlari.

XIV. PRODUSE ALE PROIECTULUI:


 produse art-creative, mici decorațiuni de Crăciun cu mesaje despre școală;
 realizarea unor poze din timpul derulării activităților;
 realizarea unui raport succint despre activităților din proiect.

XV. CALENDARUL ACTIVITӐŢILOR:

Nr. Denumirea activității Perioada Elevi Responsabili Locul


crt. (ziua, luna, participanţi desfӑşurӑrii
anul)
1. Inițierea proiectului noiembrie -cadrele -coordonatarii Grădinița „Piticii
-contactarea reprezentanților 2017 didactice proiectului isteți”
Grădiniției cu program prelungit -cadrele didactice
„Piticii isteți” Zalău implicate
-stabilierea planului de lucru, a
activităților și a responsabilităților
cadrelor didactice implicate
2. Acțiuni de promovare a Școlii noiembrie -elevi, părinți -coordonatarii Grădinița „Piticii
Gimnaziale „Mihai Eminescu” 2017 proiectului isteți”
-informarea părinților preșcolarilor -cadrele didactice
despre activitățile școlii implicate
-oferirea de informații privitoare la -părinți
metodologia de înscriere a copiilor în
clasa pregătitoare
3. „Am plecat să colindăm!” decembrie -139 elevi cadrele didactice sălile de clasă de
-vizitarea Școlii Gimnaziale „Mihai 2017 -preșcolari din Școala la Școala
Eminescu” Zalău de către preșcolarii Gimnazială Gimnazială
de la Grădinița cu program prelungit „Mihai „Mihai
„Piticii isteți” Zalău Eminescu” Zalău Eminescu”/locații
-susținerea unui mic recital de colinde alternative
-dăruirea unor decorațiuni de Crăciun
micilor vizitatori
-prezentarea sălilor de clasă și a
principalelor spații școlare din cadrul
unității de învățământ

4. „Cu o poveste la grădiniță” ianuarie 30 elevi cadrele didactice Grădinița „Piticii


-prezentarea unei scurte scenete cu 2018 din Școala isteți”
marionete de către copiii de la Școala Gimnazială
Gimnazială „Mihai Eminesscu” „Mihai
Eminescu” Zalău
5. „Hai la școală! Școala te face mare!” februarie -139 elevi cadrele didactice Școala
-creșterea vizibilității informațiilor 2018 -preșcolari din instituțiile Gimnazială
despre înscrierile la clasa pregătitoare implicate „Mihai
pe site-ul școlii Eminescu”
-realizarea înscrierilor în perioada
conformă metodologiei aprobate de
MEN

XVI. DISPOZIȚII FINALE

Acordul de parteneriat dintre instituții rămâne viabil pe toată perioada desfășurării


proiectului. Modificările apărute în calendarul activităților vor fi semnalate orgnizatorilor. Pe
parcursul derulării proiectului pot fi propuse activități noi, inedite, care să aducă plusvaloare
de inovație și originalitate în promovarea activităților celor două instituții cu scopul creșterii
prestigiului și a imaginii instituțiilor în comunitatea locală.
Se anexează acordurile de parteneriat încheiate pentru proiectul educațional propus.

XVII. ANEXE

Se anexează prezentului proiect acordurile parteneriale ale instituțiilor implicate în


proiect.

S-ar putea să vă placă și