Sunteți pe pagina 1din 10

RAPORT DE AUDIT INTERN

Privind situatiile financiare la 31.12.2009


S.C COMEXPORT SA DEVA

Auditarea situatiilor financiare pe anul 2009 , respectiv a bilantului contabil , a


contului de profit si pierderi precum si a anexelor la bilant , au avut in vedere prevederile
legale privind organizarea auditului intern la agentii economici care au organizat si
contractat prestari de servicii privind aceasta activitate.
Prezentul raport analizeaza situatia economico-financiara pe anul 2009, asa cum
este consemnata in situatiile financiare prezentate de catre S.C COMEXPORT SA
DEVA

1.SITUATIA CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS SI


VARSAT

La 31.12.2009 , capitalul social subscris si varsat al SC COMEXPORT SA


DEVA a fost in valoare de 13.579.505 lei si se divide intr-un numar de 23.412.940
actiuni , cu o valoare nominala de 0,58 lei/actiune.
In cursul anului 2009, capitalul social al societatii nu s-a modificat iar structura
capitalului social conform registrului actionarilor se prezinta astfel:

Numele actionarilor Nr. actiuni Pondere


UZINSIDER 17.959.360 76,71%
ALTI ACTIONARI 5.453.580 23,29%
TOTAL 23.412.940 100

Eventualele modificari , in functie de data de referinta a Adunarii Generale a


Actionarilor se vor consemna in procesul verbal de prezenta a actionarilor de la data
Adunarii Generale.

1
2. SITUATIA ACTIVELOR CORPORALE SI NECORPORALE

Situatia activelor corporale si necorporale se prezinta astfel:

Nr. Denumire active Sold la Cresteri Reduceri Sold la


crt. 01.01.2009 31.12.2009
I IMOBILIZARI - - - -
NECORPORALE
1 Alte imobilizari 220.619 - 70.511 150.108
2 Avansuri - - - -
imobiliz.necorporale in
curs
3 Subtotal 220.619 - 70.511 150.108
II IMOBILIZARI
CORPORALE
4 Terenuri 1.955.063 - - 1.955.063
5 Constructii 19.135.741 1.060.226 57.925 20.138.042
6 Instalatii tehn.si mijl. 23.624.139 1.275.842 24.471 24.875.510
de transport
7 Alte inst.util.si mobilier 188.687 - 3.104 185.583
8 Avansuri si 1.540.133 761.238 1.226.349 1.075.022
imobil.corporale in curs
9 Subtotal 46.443.763 3.097.306 1.311.849 48.229.220
10 Imbolizari financiare 1.282.116 379.658 58.804 1.602.970
11 Active imobilizate- 47.946.498 3.476.964 1.441.164 49.982.298
TOTAL

Analizand situatia imobilizarilor necorporale fata de perioada anului anterior


aratam ca in cursul anului 2009 nu s-au inregitrat intrari de active la acest capitol. Soldul
acestora, reprezinta licente pe fabrici si care nu sunt amortizate complet, amortizarea
licentei WINDOWS de la COMEXPORT Centru in valoare de 70.511 lei.
La imobilizari corporale aratam ca la pozitia constructii activul s-a marit cu
1.060.226 lei ca urmare a reevaluarii cladirilor si alte contructii.
In cursul anului 2009 s-au realizat conform programului de investitii aprobat de
Adunarea Generala aActionarilor , urmatoarele obiective :
- La FPI – modernizarea cailor de rulare la macarale in valoare de 178.803 lei.
- La ORASTIE – modernizarea unui strung carusel SC33 in valoare de 478.725 lei si
punerea in functiune a cabinei de sablare in valoare de 136.354 lei
- La COMEXPORT Centru – modernizarea cladirii de Alicare-Grunduire in valoare de
7.486 lei
- La FFE – modernizare AFP-180A – in valoare de 50.049 lei.
- La FCT – modernizari dotari tehnice in valoare de 90.749 lei

2
Programul de dotari si investitii reflectat in situatia imobilizarilor este inferior
anului anterior si s-a realizat din resursele proprii ale societatii.
Dotarile tehnice la locurile de munca si achizitionarile de utilaje pentru cresterea
productivitatii muncii au fost in valoare de 440.820 lei.
Amortizarea- este calculata dupa metoda liniara luindu-se in calcul urmatoarea
durata de viata pe categorii de mijloace fixe : cladirile 25 ani , instalatiile tehnologice si
masini 9 ani si 15 ani si alte instalatii si utilaje intre 3 si 5 ani.
Valoarea totala a amortizarii determinata si inclusa in costuri , in cursul anului
2009 este de 3.733.013 lei fiind utilizata ca sursa de finantare a investitiilor.

3. SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

3.1 STOCURILE – se prezinta la 31.12.2009 astfel:

Nr. Denumire indicatori Sold la Sold la %


crt 31.12.2008 31.12.2009
1 Materii prime si materiale 7.269.267 3.858.342 53,08
2 Prod. in curs de executie 6.918.453 4.680.478 67,65
3 Prod.finite si marfuri 4.419.385 10.180.958 230,37
4 Avansuri pt.cump. stocuri 10.949 311.491 2.844,93
5 TOTAL 18.618.054 19.031.269 102,22

1) Materii prime si materiale

Analizand situatia stocurilor in corelatie cu cifra de afaceri si cu volumul


desfacerilor se constata ca stocurile de materii prime si materiale au scazut datorita
scaderii volumului de comenzi si contracte, precum si ca urmare a scurtarii ciclului de
executie.
Pe fabrici situatia stocurilor de materii prime si materiale la 31.12.2009 se
prezinta astfel :

Nr. Fabrica Sold la Sold la %


crt 31.12.2008 31.12.2009
1 COMEXPORT Centru 1.085.299 507.814 46,79
2 COMEXPORT FFE 729.530 1.031.890 141,45
3 COMEXPORT ORASTIE 1.389.314 498.869 35,91
4 COMEXPORT FCT 2.210.882 1.213.206 54,88
5 COMEXPORT FPI 1.854.241 606.562 32,72
TOTALGENERAL 7.269.266 3.858.341 53,08

3
In stocul de materii prime si materiale in urma inventarierilor s-au identificat
materiale fara miscare in suma de 173.945 lei , materiale care nu-si mai gasesc utilitatea
in activitatea societatii .
La sfarsitul anului 2009 se observa ca toate soldurile la materii prime si materiale
au scazut in anul 2009 fata de anul 2008 cu un procent mai mare de 50%, in afara de
soldul de la FFE unde acesta a crescut cu 141,45% ca urmare a aprovizionarii
materialelor pentru contractul cu UZT-BALCKE DURR si care au intrat in fabricatie in
lunile ianuarie-februarie 2010.

2) Productia neterminata a scazut la 67,65% deasemenea si ca urmare a scaderii


productiei marfa , cat si a scurtarii ciclului de fabricatie. In soldul comenzilor analizate pe
fabrici nu sunt produse fara desfacere.

3) La produse finite soldul inregistreaza o crestere de 230,37% si se datoreaza in


principal incasarii produselor pentru comanda BRADEN EUROPE in valoare de
4.197.465 lei si pentru comanda UZT-BALCKE DURR in valoare de 1.103.395 lei la
FFE, pentru care facturile fiscale se emit doar cand marfa va fi preluata de beneficiari.

Viteza de rotatie a stocurilor a fost mai mica in 2009 respectiv de 3,8 ori fata de
6,3 ori in 2008, ceea ce inseamna un numar de 96 zile cand bunurile sunt stocate in
unitate in 2009 fata de 57 de zile in 2008.

3.2.CREANTELE SOCIETATII

La sfarsitul anului 2009 situatia creantelor se prezinta astfel:

Sold la Sold la Termen de lichiditate


CREANTE 31.12.2008 31.12.2009 % sub 1 an peste 1 an
TOTAL - din care: 16.305.871 17.305.903 106,14 17.305.903 -
din Active imobilizate din care 1.265.742 1.586.596 125,35 1.586.596 -
- creante comerciale din care 13.705.911 15.242.060 111,21 15.242.060 -
- clienti 13.694.962 14.930.569 109,03 14.930.569 -
Alte creante din care: 1.334.218 477.247 35,77 477.247 -
TVA de recuperat 690.383 236.990 34,33 236.990 -
Debitori 146.484 240.257 164,02 240.257 -
Impozit pe profit de recuperat 497.351 - - - -

Ponderea in totalul creantelor o au creantele comerciale in proportie de 88 % .


Suma de 1.586.596 lei reprezinta creantele din active imobilizate , garantii de buna
executie acordate clientilor conform clauzelor contractuale .
Structura clientilor pe fabrici si pe vechimi se prezinta astfel:

4
Sub 30 Peste 30 Peste 60 Peste 90
Denumire Creante zile zile zile zile
FFE - intern 1.004.838 11.020 - 993.818 -
FFE - export 1.003.398 1.003.398 - - -
Total FFE 2.008.236 1.014.418 - 993.818 -
FCT - intern 104.391 46.397 49.665 8.328 -
FCT – export 4.034.103 1.384.022 616.994 617.644 1.415.443
Total FCT 4.138.494 1.430.419 666.659 625.972 1.415.443
FPI - intern 2.782.987 828.800 937.584 329.715 686.888
FPI - export 1.024.660 128.178 590.226 66.353 239.903
Total FPI 3.807.647 956.978 1.527.810 396.068 926.791
ORASTIE - intern 1.032.061 821 164.086 197.546 669.608
ORASTIE - export 3.325.731 1.216.699 1.330.675 149.006 629.351
Total FUET 4.357.792 1.217.520 1.494.761 346.552 1.298.959
Comexport - intern 1.342.685 1.086.038 - 5.657 250.990
Comexport -export 189.225 125.621 63.604 - -
Total Comexport 1.531.910 1.211.659 63.604 5.657 250.990
TOTAL - intern 6.266.962 1.973.076 1.151.335 1.535.064 1.607.486
- export 9.577.117 3.857.918 2.601.499 833.003 2.284.697

Din structura clientilor pe fabrici se remarca faptul ca , ponderea este detinuta de


ORASTIE , urmata de FCT si de FPI..
Cresterea soldului clientilor neincasati s-a datorat si faptului ca au fost stabilite
prin contracte intervalede plata mai mari a facturilor , in unele cazuri.In special facturile
de la partenerii externi au fost achitate cu intarziere , ceea ce a condus la incetinirea
vitezei de rotatie a debitelor-clienti la 76,69 zile in 2009, fata de 39,68 zile in 2008.
Aceasta incetinire a condus implicit la folosirea creditului bancar pentru ca societatea sa-
si poata achita toate obligatiile angajate si pentru realizarea unui echilibru financiar.
Deasemenea s-au constituit in cursul anul 2009 provizioane pentru garantii
acordate clientilor dupa cum urmeaza:
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

Sold la Transferuri Sold la


Denumire provizion 31.12.2008 in cont din cont 31.12.2009
1.Provizioane pentru litigii 283 - - 283
2. Provizione pentru garantii
acordate clinetilor 1.171.385 201.890 53.937 1.319.338
TOTAL 1.171.668 201.890 53.937 1.319.621

Valoarea de 201.890 lei reprezinta garantii de buna executie inregistrate in anul


2009 la clientul UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR Bucuresti , iar suma de
53.937 lei reprezinta incasarea unor garantii constituite ca si provizioane in anii anteriori.

5
3.3. DATORIILE

Totalul datoriilor la 31.12.2009 au fost in valoare de 37.746.763 lei , iar pe


structura se prezinta astfel:

Sold la Sold la
DATORII 31.12.2008 31.12.2009 %
TOTAL din care 37.746.763 38.770.921 102,72
Sume datorate inst. de
credit 20.296.346 20.831.076 102,64
Avansuri incasate
in contul comezilor 5.443.136 7.229.177 132,82
Datorii comerciale furnizori 8.764.399 8.342.783 95,19
Alte datorii fiscale
si pentru Asig. Sociale 3.242.882 2.367.885 73,02

Datoriile societatii la sfarsitul anului 2009 au crescut cu 102,72% iar ponderea in


cadrul acestor datorii o reprezinta creditul bancar care a crescut in proportie cu 102,64%
si care reprezinta 54% din totalul datoriilor.
La 31.12.2009 situatia privind creditele bancare ale SC COMEXPORT SA
DEVA este urmatoarea :

Soldul creditului la 31.12.2009


BANCA Tipul creditului Valuta RON Scadenta
BCR Credit investitii 217.371,28 EUR 919.089,25 25.06.2010
Linie credit
PIRAEUS productie 6.989.438,92 CHF 19.917.105,15 08.11.2010
TOTAL 20.836.194,40

Suma datorata institutiilor de credit reprezinta creditul bancar angajat in valuta ,


intrucat dobanda este mai mica decat cea practicata la creditul in lei. Desi cuantumul
acestuia in valuta a scazut , valoarea in lei de la sfarsitul anului actualizata cu rata de
schimb la zi, a fost mai mare comparativ cu cea de la inceputul anului ca urmare a
deprecierii monedei nationale.
In ceea ce priveste obligatiile catre furnizori , acestea au scazut la 95,19%.
Situatia datoriilor comerciale pe fabrici este structurata astfel:

6
- Furnizori interni-:
Sold la Peste 30 Peste 60 Peste 90
Nr.crt Fabrica 31.12.2009 Sub 30 zile zile zile zile
1 CENTRU 2.359.952 1.259.959 445.703 171.716 482.574
2 FPI 1.226.296 521.439 477.088 161.918 65.851
3 FFE 839.063 767.594 46.215 - 25.254
4 ORASTIE 623.868 384.266 218.992 2.980 17.630
5 FCT 450.736 243.127 137.274 1.341 68.994
TOTAL 5.499.915 3.176.385 1.325.272 337.955 660.303

- Furnizori externi- :
Sold la Sub 30 Peste 30 Peste 60 Peste 90
Nr.crt Fabrica 31.12.2009 zile zile zile zile
1 CENTRU 105.221 27.477 22.120 - 55.624
2 FPI 169.675 161.668 7.199 808
3 FFE 124.878 96.362 - - 28.516
4 ORASTIE 564.781 168.773 234.401 20.720 140.887
5 FCT 1.684.006 528.847 462.190 31.491 661.478
TOTAL 2.648.561 983.127 725.910 53.019 886.505

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori , respectiv numarul de zile pe care societatea il


obtine de la furnizori pentru plata lor in anul 2009 este de 42,14 zile , fata de
27,15 zile cat a fost in anul 2008.
In ceea ce priveste indicatorul de lichiditate curenta calculat la capitalul circulant , acesta a
fost de 1,04 ori in anul 2009, fata de 1,6 ori in 2008.

3.4.LITIGIILE

In anul 2009 societatea COMEXPORT SA DEVA in calitate de reclamanta a solicitat


recuperarea unei creante in valoare de 949.475 lei de la SC CUPROM SA Bucuresti, pentru care
s-au constituit provizioane .
Acest litigiu nu este inca finalizat, fiind pe rolul instantei de judecata la Tribunalul
Bucuresti.
SC Cuprom SA Bucuresti este in procedura de insolventa iar SC Comexport SA Deva
este inscrisa la masa credala a acesteia.
In calitate de parat in anul 2009, SC Comexport SA Deva are 2 litigii cu persoane fizice,
care nu implica constituirea de provizioane.

7
4.SITUATIA PROFITULUI

4.1. Profitul din exploatare

Analizand situatia profitului din exploatare acesta prezinta urmatoarea situatie:

Nr. Sold la Sold la


31.12.200
crt Elemente ale capitalului propriu 31.12.2008 9 %
1 Cifra de afaceri neta 125.959.062 71.056.874 56,42
Costul bunurilor vandute si al serv prestate
2 (3+4+5) 108.562.290 60.719.985 55,94
3 Chelt. Activitatii de baza 74.286.537 38.047.663 51,22
4 Chelt .activitatii auxiliare 4.280.090 3.360.860 78,53
5 Chelt.indirecte ale productiei 29.995.663 19.311.462 64,38
Rezultatul brut al cifrei de afaceri neta
6 (1-2) 17.396.772 10.336.889 59,42
7 Cheltuielile de desfacere 2.355.522 1.102.970 46,82
8 Chelt. Generale ale administratiei 7.920.000 6.732.000 85
9 Alte venituri din exploatare 251.313 174.499 69,44
Rezultatul din exploatare -profit-

10 (6-7-8+9) 7.372.563 2.676.418 36,31

Cifra de afaceri realizata in anul 2009 a fost mai mica decat in anul 2008 cu
43,58% dar rezultatul din exploatare a scazut in anul 2009 cu 63,70% fata de anul 2008.

4.2. Cheltuielile din exploatare

Analizand situatilor cheltuielilor din exploatare pe principalele elemente de


costuri avem urmatoarea situatie:

Nr. Realizari la Realizari la


crt Denumirea indicatorului 31.12.2008 31.12.2009 %
1 Chelt. cu materii prime si materiale 53.329.067 28.404.997 53,27
2 Alte chelt.materiale 5.305.547 2.955.746 55,71
3 Alte chelt.externe(energie, apa) 2.423.525 1.686.920 69,61
Chelt.privind personalul din care: 29.995.663 19.311.462 64,38
4 - chelt.cu salariile si indemnizatiile 23.788.522 15.492.655 65,13
- chelt.cu asigurarile si protectia sociala 6.207.141 3.818.807 61,53
5 Chelt.cu prestatiile externe 20.736.258 15.135.965 73

Daca cheltuielile cu materiile prime si materialele au scazut cu 46,73%, un


procent apropiat cu scaderea cifrei de afaceri si tinand cont de cresterea unor preturi la
materia prima , aceasta arata ca administratia s-a preocupat pentru incadrarea in
consumurile normate si in optimizarea mai buna a aprovizionarilor.

8
Cheltuielie cu salariile si protectia sociala au scazut doar cu 35,62% , ceea se
explica prin faptul ca desi s-au facut reduceri de personal, societatea a fost nevoita sa
plateasca cu 75% pentru a mentine angajatii pe perioada urmatoare, iar cheltuielile cu
salariile indirecte si a administratiei fiind cheltuieli fixe au grevat negativ asupra
costurilor.
Cheltuielile cu prestatiile externe au influentat negativ nivelul profitului, ele
scazand fata de anul anterior doar cu 27%.
S-a obtinut un profit din exploatare in valoare de 2.676.418 cu 63,69% mai mic decat
in anul anterior.
Indicatorul de profitabilitate la capitalul angajat care exprima eficienta societatii
in realizarea de profit din resurse disponibile , s-a diminuat in anul 2009, fiind de 8,40%
fata de 23,28% cat a fost in anul 2008.
Profitul din exploatare a fost diminuat cu pierderea din activitatea financiara in
valoare de 2.243.222 lei reprezentand dobanzile bancare in valoare de 883.710 lei
aferente creditelor angajate si diferentelor nefavorabile de curs valutar.
Pe centre de profit , contributia cea mai mare la realizarea profitului , a avut-o
FFE cu 37,18% care a realizat si productia marfa in proportie de 33%. Celalalte fabrici au
avut scaderi mai mari atat in ceea ce priveste cifra de afaceri cat si productia marfa
realizata, cu mentiunea ca nici una dintre fabricile componente nu au pierderi.
Din profitul brut in valoare de 433.196 lei s-a calculat un impozit aferent in suma
de 100.840 lei, ramanand un profit net in valoare de 332.356 lei . Rezerva legala calculata
in anul 2009 a fost in valoare de 18.932 lei.
Rezultatul pe actiune a fost de 0,01 lei/actiune in anul 2009 fata de 0,09
lei/actiune cat a fost in anul 2008.

5.INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In conformitatea cu prevederii Legii Contabilitatii si a OMF 2861/2009, s-a


efectuat inventarierea patrimoniului societatii numindu-se prin Deciziile nr .28/1200-
29/1200/14.10.2009 si completata cu Decizia 2/1200/11.01.2010 data de directorul
general al SC COMEXPORT SA DEVA comisiile de inventariere pe gestiuni.
Comisiile de inventariere constituite in baza deciziilor de mai sus au efectuat
inventarierea gestiunilor de imobilizari corporale , de materii prime si materiale , obiecte
de inventar, productie neterminata, productia finita si a conturilor de decontari si
trezorerie , verificarea si confirmarea soldurilor debitoare si creditoare , a conturilor de
clienti si furnizori pe baza punctajelor reciproce .
Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesele verbale intocmite de
fiecare comisie de inventariere de la nivelul fiecarei fabrici.
Conform Procesului Verbal nr.32 din 01.02.2010 la FFE , comisia nominalizata
pentru inventarierea imobilizarilor corporale, a constatat ca exista mijloace fixe
amortizate integral care prezinta un grad avansat de uzura si care nu mai pot fi utilizate in
procesul de productie, motiv pentru care a propus scoaterea lor din functiune.
De asemenea si comisia de inventariere de la ORASTIE , prin procesul verbal din
10.02.2010 au propus pentru casare mijloace fixe amortizate, care nu se mai pot folosi in
procesul de fabricatie.

9
In urma analizei proceselor verbale de inventariere intocmite la Comexport
Centru si a celor de la fabrici nu s-au constatat diferente intre stocul scriptic si faptic.
La inventarierea conturilor de trezorerie s-au solicitat si s-au primit de la banci
extrasele de cont din ultima zi lucratoare din anul 2009 cu soldurile conturilor si s-au
constatat ca acestea corespund cu soldurile din evidenta contabila a societatii.
De asemenea s-au emis extrasele de cont pentru creantele comerciale pentru
confirmarea soldurilor , procedandu-se in conformitate cu prevederile legale.
La celalalte posturi din bilant nu s-au constatat diferente intre soldul scriptic si
soldul faptic .

6.OPINIA AUDITORULUI

Evidenta contabila sintetica si analitica este condusa lunar pe total societate si pe


fabrici .
Bilantul contabil , contul de profit si pierderi si anexele la bilant sunt intocmite
avand la baza balanta de verificare sintetica pe societate .
Situatiile financiare prezentate pe anul 2009 exprima fidel situatia patrimoniala si
financiara a societatii si sunt intocmite in conformitate cu reglementarile contabile
conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMF 3055/2009.
Raportul de gestiune al administratiei a preluat corect datele din bilantul contabil
pe anul 2009.
Evidenta contabila este descentralizata la nivel de fabrici si este condusa corect si
la zi.
Analiza imobilizarilor si a rezultatelor financiare se face lunar de catre
conducerea societatii si conducerea fabricilor componente.
Valorile prezentate in situatiile financiare si in raportul de audit intern sunt
comporabile in intregime cu anul 2008, societatea aplicand aceleasi regului contabile si in
anul 2009.
Fata de cele mentionate in prezentul raport auditul intern da o asigurarea
rezonabila Consiliului de Administratie si Actionarilor asupra situatiilor financiare
prezentate.

AUDITOR FINANCIAR INTERN


EC BABA NICOLETA LUDOVICA

10