Sunteți pe pagina 1din 22

LOCUL DE MUNCĂ NR.

9
SEF LABORATOR PRAM
PROCESUL DE MUNCA

Seful Laboratorului PRAM organizeaza si coordoneaza verificarile, intretinerea


si repararea echipamentelor PRAM 6 si 0,4 kV, inst. AAR, panouri semnalizare,
diagnoza cabluri, potrivit normelor in vigoare si asigura dotarea tehnica pentru aceste
activitati.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- computer
- imprimantă
- copiatoare
- articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- rechizite
- hartie xerox
- fax
- telefon fix, mobil
- echipamente de muncă specifice rafinăriei – echipamente electrice distribuţie
energie electrică, echipamente de munca electrice specifice laboratorului
PRAM;
- mijloace de protectie electroizolante

SARCINA DE MUNCĂ
Seful de Laborator PRAM are urmatoarele sarcini si obligatii:
- Aplica masuri si solutii tehnice pentru cresterea sigurantei in functionare a
echipamentelor PRAM, pentru dotarea cu aparatura de masura si control;
- Organizeaza si coordoneaza verificarile, intretinerea si repararea echipamentelor
PRAM 6 si 0,4 kV, inst. AAR, panouri semnalizare, diagnoza cabluri, potrivit normelor
in vigoare si asigura dotarea tehnica pentru aceste activitati;
- Propune masuri tehnice si organizatorice pentru imbunatatirea activitatilor; Ia
masuri pentru respectarea disciplinei de productie din sector;
- Actioneaza pentru remedierea si punerea in functie in conditii de siguranta a
echipamentelor afectate in urma unor avarii sau calamitati naturale;
- Verifica si avizeaza situatiile de lucrari intocmite de firmele terte.
- Intocmeste comenzi si contracte pentru lucrarile de revizii, reparatii, service,
verificari scadente specific electric, cu firme terte.
- Verifica incadrarea in normele de consum aprobate in domeniul sau de activitate.
- Verifica cantitatea si calitatea lucrarilor de reparatii executate de prestatori in aria sa
de activitate;
- Opereaza in foaia colectiva de prezenta, pentru personalul coordonat;
- Se preocupa de micsorarea consumurilor energetice si a cheltuielilor de orice
natura de sectorul sau;
- Participa la pornirea instalatiilor si la punerea in functie a unor utilaje noi sau dupa
reparatie;
- Coordoneaza intretinerea, verificarea periodica si repararea potrivit normelor in
vigoare a instalatiilor de protectie, masura si control, semnalizare si automatizare
electrica de catre personalul din subordine in aria sa de activitate;
- Asigura corecta incadrare pe post a personalului subordonat potrivit pregatirii si
aptitudinilor profesionale ale acestuia;
- Admite la lucru personalul din subordine;
- Stabileste masuri pentru utilizarea eficienta a timpului de lucru, de subordonati si
raspunde de prelucrarea si aplicare RI.
- Urmareste si receptioneaza lucrarile comandate / contractate.
- Verifica din punct de vedere cantitativ, calitativ si valoric devizele de lucrari si situatii
de plata aferente lucrarilor comandate / contractate
- Verifica la solicitarea Inginerului Coordonator reparatii echipamente electrice si
AMC, proiecte tehnice, documentatii, necesarul de materiale pentru lucrarile de
revizii si reparatii.
- Indeplineste si alte sarcini incredintate direct de Inginerul Coordonator reparatii
echipamente electrice si AMC in termenul solicitat de acesta, functie de sarcinile
repartizate departamentului de conducerea societatii.
- Cunoaste si respecta Regulile si normele de securitate-sanatate in munca, aparare
impotriva incendiilor si situatii de urgenta, R.I.
- Comunicarea sau divulgarea pe orice cale, copierea pentru persoane sau institutii
terte fara autorizarea conducerii sectiei sau dupa caz conducerii unitatii, a actelor,
notelor sau schitelor, planurilor sau elementelor privind activitatea tehnica sau
organizatorica a sectiei, instalatiilor tehnologice, intreprinderii precum si folosirea
acestora in afara intereselor de serviciu constituie incalcarea regulamentelor .
- Sa indeplineasca cerintele, prevazute de catre Politica Companiei in domeniul
tehnicii securitatii, protectiei muncii si mediului in sec.XXI, standardelor internationale
in vigoare.

Atributii principale pe partea de gestiune/raspundere materiala:


- Asigura gestiunea fizica a activelor din gestiune;
- Opereaza in stoc miscarile active;
- Pastreaza documentele justificative legate de active;
- Efectueaza trimestrial/lunar (pentru materii prime si materiale auxiliare) inventarul
stocului de active;
- Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a activelor la/din magazia
firmei;
- Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic;
- Ofera informatii despre active departamentelor firmei;
- Respecta legislatia de gestiune a activelor.
- Introduce activele in evidenta in baza documentelor de intrare;
- Intocmeste documentele necesare operatiunilor de intrare/iesire/transfer in stoc a
activelor;
- Efectueaza receptia fizica a activelor la intrarea in gestiunea sa;
- Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica
aparute la receptia activelor in gestiune;
- Verifica documentele vamale (daca este cazul) la introducerea NIR-ului si
semnaleaza eventualele neconcordante;
- Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia activelor;
- Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a activelor.
- Asigura miscarea activelor
- Efectueaza transferurile de active intre gestiuni (daca este cazul);
-Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de
predare/primire la zi
- Emite avize de expeditie pentru activele ce parasesc firma, in conditiile prevazute
de lege.

Obligatii generale
- Lucreaza 8 h conform graficului de lucru aprobat iar in situatii deosebite ramane
pana la venirea schimbului.
- Este obligat sa poarte echipamentul individual de protectie si specific pentru
executarea lucrarilor;
- Nu executa alte lucrari in afara sarcinilor de serviciu si nu paraseste instalatia fara
aprobarea sefului direct.
- Are personal in subordine.

Obligatii SSM–SU
Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca:
a) să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum
şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte
persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă;
b) să utilizeze corect echipamentele de muncă, substanţele periculoase,
echipamentele de transport;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare,
să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
e) să comunice imediat conducatorului locului de munca şi/sau Biroului/Serv. SI SSM
PMI orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a
sistemelor de protecţie;
f) să aducă la cunoştinţă sefului direct şi/sau Biroului/Serv. SI SSM PMI, accidentele
suferite de propria persoană;
g) să coopereze cu s Biroul/Serv. SI SSM PMI, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de
muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu Biroul/Serv. SI SSM PMI, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
i) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă:
- iluminat este mixt si suficient;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în birou şi
ventilaţiei artificiale
- zgomotul si vibratiile sunt in limite admise deoarece activitatea nu
presupune utilizarea unor echipamente generatoare de noxe fizice
- este asigurata ergonomia locului de munca
- microclimatul este corespunzator, unittaea fiind dotata cu sistem de
furnizare a aerului conditionat
- mediu potential exploziv

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Deschiderea sau inchiderea necontrolată a sertarelor-uşilor de la biroul de
lucru sau de la fişete, dulapuri, biblioteci – prindere, lovire, strivire ;
- Autodeclanşări si / sau autoblocări accidentale, contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor de muncă – ventilatoare, motoare, pompe,
compresoare, etc. la trecerea accidentală pe langă acestea ;
- Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea între locul de muncă
şi domiciliu si invers pe traseul si durata normale de deplasare – accident de
traseu ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor,
meselor de lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte,
etc.
- Scurgere libera de fluide tehnologice (condens, abur, etc.) – spargere
garnituri etanşare, neetanseitati la flansele echipamentele de muncă cu
suprafeţe supraâncălzite din instalatie, in zona in care se poate afla la un
moment dat lucratorul– arsuri termice;
- Explozii, incendii, la scăpările accidentale de gaze din instalatii.
- Jet de fluide tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/ sau
îmbinărilor prin flanşe ale acestora, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din instalatii.
 FACTORI DE RISC TERMIC
- Suprafete supraâncălzite ale echipamentelor de muncă,ale conductelor
tehnologice din instalatii.
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la
echipamentele de muncă electrice;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substanţe periculoase provenind de la toner, cartuşe pentru imprimantă,
preparate şi produse chimice/explozive, provenite din procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor;
B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Zgomote datorate telefoanelor, echipamentelor de muncă electrice
(imprimantă), funcţionării echipamentelor de muncă din instalatii;
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Calamitaţi naturale – seism
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Preparate şi produse chimice toxice/explozive, provenite din procesul
tehnologic din cadrul rafinariei, emanate sub formă de vapori toxici/explozivi
(eventual accidental), în mediul de muncă
 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
- Microorganisme in instalatia de climatizare ; contactul accidental cu
virusi/persoane purtatoare de virusi (SARS CoV – 2, etc.) sau de boli
infectioase transmisibile ; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau
insecte periculoase (viespi, albine, păianjeni) aflate în apropierea zonei de
lucru – rabie, şoc anafilactic, etc.

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens,monotonie, operaţii repetitive,
eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Poziţii de lucru vicioase – afecţiuni musculo scheletice, sindromul ochiului uscat,
oboseala vederii, expunere la radiaţii ionizante

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare ;
- Adoptarea unor poziţii de lucru incomode şi / sau la utilizarea scaunelor
ergonomice / birourilor;
- Nerespectarea prevederilor din fisa postului;
- Utilizarea incorectă şi/sau neutilizarea E.I.P. corespunzător sarcinilor de
muncă executate;
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în
instalatii şi / sau medii potenţial explozive;
- Utilizarea unor obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul;
- Utilizarea unor cablaje electrice necorespunzătoare domeniului de reglare a
planului de lucru;
- Necunoaşterea caracteristicilor şi modului de lucru cu echipamentul de calcul
deservit;
- Pornirea / oprirea arbitrară a echipamentului de calcul din dotare (unitate
centrală, periferice, etc.);
- Nerespectarea semnalizării de securitate privind circulaţia pietonală în zonele
potenţial explozive din instalatii;
- Conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fãrã legatura la
pamânt;
- Fumatul şi / sau utilizarea focului deschis în locuri interzise;
- Necunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi a
procedurii de intervenţie în caz de incendiu;
- Prezentarea la serviciu în stare psihica / fizică necorespunzătoare;
- Consumul de substanţe halucinogene /interzise / alcoolice în timpul lucrului;
- Utilizarea unor cabluri electrice deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie, etc.), la
echipamentele de calcul deservite;
- Acţiuni şi manevre greşite în caz de incendiu datorită necunoaşterii modului de
intervenţie şi / sau mijloacelor de stingere (extinctoare) neverificate ;
- Necunoaşterea carcacteristicilor funcţionale ale echipamentelor de muncă
electrice, a schemelor electrice, specifice sectorului de activitate ;

 OMISIUNI

- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;


- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul s.s.m. specific activităţii
desfăşurate;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m. ;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie al societăţii;
Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de persoane expuse : 1
Loc de munca : SEF LABORATOR Echipa de evaluare :
PRAM Ing. Lungu Razvan – evaluator autorizat
FISA DE EVALUARE A LOCULUI Ing. Dinu Florentin – sef SIPP
DE MUNCA nr. 9 Marinica Elena- Inspector SSM-SU CET
Avădanei Elisei – sef serviciu Exploatare CET
Ghiță Adrian – reprezentant lucratori
Dr. Grigoropol Cristina – medic medicina muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Nivel
Factori de risc Clasa de Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim de
identificati gravitate probabilitate
munca parametri) previzibila risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Deschiderea sau inchiderea
PRODUCŢIE RISC MECANIC necontrolată a sertarelor-uşilor de la
ITM 3-45
biroul de lucru sau de la fişete, 2 3 2
zile
dulapuri, biblioteci – prindere, lovire,
strivire
2. Autodeclanşări si / sau
autoblocări accidentale,
contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor de DECES 7 1 3
muncă – pompe, compresoare, etc.
la trecerea accidentală pe langă
acestea
3. Lovire de către mijloacele de
transport auto la deplasarea între
locul de muncă şi domiciliu si invers DECES 7 1 3
pe traseul si durata normale de
deplasare – accdent de traseu
4. Suprafeţe sau contururi ITM 3-45 2 2 2
periculoase, înţepătoare, tăioase ale zile
birourilor, meselor de lucru,
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei
electrice defecte, echipamentelor DECES 7 1 3
electrice defecte, etc.
6.Scurgere libera de fluide
tehnologice (condens, abur, etc.) –
spargere garnituri etanşare,
neetanseitati la flansele
echipamentele de muncă cu DECES 7 1 3
suprafeţe supraâncălzite din
instalatie, in zona in care se poate
afla la un moment dat lucratorul–
arsuri termice
7. Explozii, incendii, la scăpările
DECES 7 1 3
accidentale de gaze din instalatii
8. Jet de fluide tehnologice la
spargerea accidentală a conductelor
şi/ sau îmbinărilor prin flanşe ale
DECES 7 1 3
acestora, la trecerea accidentală
prin zonă în timpul desfăşurării
activităţilor din instalatii
9. Substanţe periculoase provenind
de la toner, cartuşe pentru
FACTORI DE imprimantă, preparate şi produse
DECES 7 1 3
RISC CHIMIC chimice/explozive, provenite din
procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor
FACTORI DE 10. Electrocutare prin atingere
RISC ELECTRIC directă, atingere indirectă sau DECES 7 1 3
tensiune de pas
11. Suprafete supraâncălzite ale ITM 45 – 3 3 3
echipamentelor de muncă,ale 180 zile
conductelor tehnologice din
instalatii
12. Zgomote datorate telefoanelor,
echipamentelor de muncă electrice
ITM 3-45
(imprimantă), funcţionării 2 2 2
zile
echipamentelor de muncă din
instalatii
13. Nivel de iluminare insuficient ITM 3-45
2 2 2
zile
14. Calamitaţi naturale - seism DECES 7 1 3
15. Microorganisme in instalatia de
climatizare ;contactul accidental
cu virusi/persoane purtatoare de
virusi (SARS CoV – 2, etc.) sau
de boli infectioase transmisibile ;
contactul accidental cu caini DECES 7 1 3
comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine,
păianjeni) aflate în apropierea
zonei de lucru – rabie, şoc
anafilactic, etc.
16. Preparate şi produse chimice
toxice/explozive, provenite din
FACTORI DE procesul tehnologic din cadrul
DECES 7 1 3
RISC CHIMIC instalatiilor, emanate sub formă de
vapori toxici/explozivi (eventual
accidental), în mediul de muncă
SARCINA DE SOLICITARE 17. Suprasolicitare psihică – ritm de ITM 45 – 3 1 2
MUNCĂ PSIHICĂ muncă intens,monotonie, operaţii 180 zile
repetitive, eventuale conflicte şi
situaţii tensionate cu colegii de
muncă
18. Poziţii de lucru vicioase –
afecţiuni musculo scheletice,
ITM 3-45
sindromul ochiului uscat, oboseala 2 2 2
SOLICITARE zile
vederii, expunere la radiaţii
FIZICĂ
ionizante
19. Poziţii de lucru statice şi mişcări ITM 45 –
3 1 2
repetitive la utilizarea PC 180 zile
EXECUTANT ACŢIUNI 20. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
21. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
INV. Gr. I 6 1 3
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare
22. Adoptarea unor poziţii de lucru
ITM 3-45
incomode şi / sau la utilizarea 2 2 2
zile
scaunelor ergonomice / birourilor
23. Nerespectarea prevederilor din
DECES 7 1 3
fisa postului
24. Utilizarea incorectă şi/sau
neutilizarea E.I.P. corespunzător DECES 7 1 3
sarcinilor de muncă executate
25. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, precum şi a
DECES 7 1 3
procedurilor şi regulilor care
reglementează accesul în instalatii
şi / sau medii potenţial explozive
26. Nerespectarea ordinii şi ITM 3-45 2 2 2
disciplinei la locul de muncă zile
27. Utilizarea unor cablaje electrice
necorespunzătoare domeniului de DECES 7 1 3
reglare a planului de lucru
28. Necunoaşterea caracteristicilor
şi modului de lucru cu echipamentul DECES 7 1 3
de calcul deservit
29. Pornirea / oprirea arbitrară a
ITM 3-45
echipamentului de calcul din dotare 2 2 2
zile
(unitate centrală, periferice, etc.)
30. Nerespectarea semnalizării de
securitate privind circulaţia pietonală
DECES 7 1 3
în zonele potenţial explozive din
anumite zone din instalatii
31. Conectarea echipamentelor de
calcul la prize defecte sau fãrã DECES 7 1 3
legatura la pamânt
32. Fumatul şi / sau utilizarea
DECES 7 1 3
focului deschis în locuri interzise
33. Necunoaşterea modului de
utilizare a mijloacelor de stingere a
DECES 7 1 3
incendiilor şi a procedurii de
intervenţie în caz de incendiu
34. Prezentarea la serviciu în stare ITM 3-45
2 2 2
psihica / fizică necorespunzătoare zile
35. Consumul de substanţe
halucinogene/interzise/ alcoolice şi / Neglijabil 1 1 1
sau în timpul lucrului
36. Utilizarea unor cabluri electrice
deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie,
DECES 7 1 3
etc.), la echipamentele de calcul
deservite
37. Acţiuni şi manevre greşite în DECES 7 1 3
caz de incendiu datorită
necunoaşterii modului de intervenţie
şi / sau mijloacelor de stingere
(extinctoare) neverificate
38. Necunoaşterea carcacteristicilor
funcţionale ale echipamentelor de
muncă electrice, a schemelor DECES 7 1 3
electrice, specifice sectorului de
activitate
OMISIUNI 39. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES 7 1 3
muncă
40. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul s.s.m. specific DECES 7 2 4
activităţii desfăşurate
41. Neprezentarea la controlul
DECES 7 1 3
medical periodic
42. Neprezentarea la instruirile
DECES 7 1 3
periodice in domeniul s.s.m.
43. Necunoaşterea şi / sau
nerespectarea măsurilor din planul DECES 7 1 3
de prevenire şi protecţie al societăţii
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

43

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 1(4x4) + 29(3x3) +11(2x2) + 1(1x1) 322
Nrg9 = 43
= 0x7 + 0x6 + 0x5 + 1x4 + 29x3 + 11x2 + 1x1
= 114
= 2,82

ri
i=1
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 9

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,82

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43
FACTORI DE RISC

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 9


Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE
FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
normelor de securitate
Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul - supravegherea permanentă de către conducătorul direct al
1. 4
s.s.m. specific activităţii desfăşurate locului de muncă a modului de îndeplinire a sarcinilor de
muncă de către lucrătorii din subordine
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, specifice
locului de muncă şi activităţilor defăşurate
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 9

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 9, este egal cu 2,82
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
acceptabilMERGEFORMAT. Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 9
”, din care se observă că din totalul de 43 factori de risc identificaţi, unul depaşeste
ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0, încadrându-se în categoria factorilor de risc
mediu .
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia
se prezintă după cum urmează :
 25 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 12 %, factori proprii mediului de muncă;
 7 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 56 %, factori proprii executantului.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 9


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,82

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și