Sunteți pe pagina 1din 4

Nr Itemi Scor

I. În itemii 1-3 răspundeţi scurt la întrebări conform cerinţelor înaintate:


1 Continuaţi următoarele propoziţii astfel încât ele să fie adevărate: L
a)Corpul care a ... electroni este încărcat cu sarcină electrică 0
pozitivă. 1
b) Se numește curent electric ....................................................................................... 2
a particulelor purtătoare de sarcină electrică. 3

c)Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit stabileşte


2 că
Stabiliţi ...............................................................................................................................
(prin săgeţi) corespondenţa dintre următoarele mărimi fizice şi unităţile ce le L
exprimă: 0
1
Rezistența electrică • • kJ
2
3
Intensitatea curentului electric • • µC
4
Rezistivitatea substanței • • Ω
5
Tensiune electrică • • A
Sarcina electrică • • Ω*m
•V
3 Determinaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, marcând A, dacă afirmaţia este L
adevărată, şi F, dacă afirmaţia este falsă: 0
1
a)Intensitatea câmpului electric este o mărime vectorială . A F
2
b)Rezistența conductorului omogen de secțiune constantă este direct 3
proporțională cu lungimea lui și cu aria secțiunii transversale. A F
c)Conducția electronică a semiconductoarelor cu impurități este numită intrinsecă. A F

II.În itemii 4-8 răspunde la întrebări sau rezolvaţi-le , scriind argumentările în spaţiile rezervate

4 Două sfere mici, identice,încărcate cu sarcinile electrice de 6 μC și 2μC,se pun în L


contact,după care se îndepărtează la distanța de 4 cm.Calculați forța cu care sferele
interacționează între ele. 0
1
2
3
4

Teză semestrială la fizică,în cadrul sesiunii de vară, 2018 (cl. a XI-a ,profil umanist).
5 Diferența de potențial dintre plăcile unui condensator plan cu aer este de 400 V.Aria L
suprafeței armăturilor este de 10 cm²,(𝞮ᵣ =1 și εₒ=8,85*10‾12F/m) .Care este distanța 0
dintre plăcile condensatorului,dacă sarcina acumulată pe plăci este de 0,5nC? 1
2
3
4
5

6 Itemul 6 este alcătuit din două afirmaţii, legate între ele prin conjuncţia „deoarece".L
Stabiliţi dacă afirmaţiile sunt adevărate (scriind A), sau false (scriind F) şi dacă între
0
ele există o relaţie „cauză -efect" (scriind „ Da" sau „Nu"). 1
2
La apropierea a două corpuri punctiforme electrizate forțele ce acționează între ele
cresc,deoarece valoarea forțelor coulombiene depinde doar de distanța dintre sarcinile 3
electrice punctiforme.
RĂSPUNS:I afirmaţie a II afirmaţie relaţie „cauză – efect”

7 L
0
Se dă gruparea de rezistoare din figura alăturată,în care valorile rezistențelor sunt:
1
2
3
R2
4
R1

R3

R1=10Ω,R2=4Ω,R3=2Ω.Să se determine rezistența totală a grupării.


8 Într-un câmp electric omogen cu intensitatea de 5 kN/C a fost deplasată o sarcină de L
6 nC cu 8 cm în direcția liniei de forță.Determinați lucrul câmpului electric,precum și 0
variația energiei potențiale de interacțiune a sarcinii cu câmpul. 1
2
3
4
5

III. În itemii 9-10 scrieţi rezolvarea completă a situaţiilor de problemă propuse.


9 Printr-un rezistor cu rezistenţa de 3 Ω conectat la un generator cu t.e.m. de 1,5 V, L
intensitatea curentului electric este egală cu 0,15 A.Detrminaţi: 0
a)tensiunea la borne; 1
b)rezistenţa interioară a generatorului;
2
c)randamentul circuitului electric;
d)intensitatea curentului electric la scurtcircuit; 3
e)puterea debitată de sursă în circuitul exterior. 4
5
6
7
8
10 Scrie un eseu la tema "Curentul electric în electroliți” L
a)electroliți,disociere electrolitică,purtători liberi de sarcină electrică; a
b)procese ce au loc la trecerea curentului electric prin electroliți; 0
c)aplicații ale electrolizei.
1
2
3