Sunteți pe pagina 1din 13

CAPITOLUL 3

TRATAREA APELOR INDUSTRIALE

3.1. CARACTERISTICILE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE ALE APELOR


UZATE INDUSTRIAL

Stabilirea originii şi a caracteristicilor calitative ale apelor uzate necesită cunoaşterea


procesului tehnologic industrial pentru o proiectare judicioasă a staţiilor de epurare. Deci este
necesară cunoaşterea originii principalilor afluenţi şi caracteristicilor lor principale pentru
definirea modului de epurare. Reducerea debitelor de apă uzată necesită utilizarea unor
tehnologii noi. Principalele substanţe nocive ale apelor uzate industriale sunt substanţele
organice (exprimate prin CBO5), substanţele în suspensie, substanţele toxice şi metalele grele.
Recuperarea substanţelor valoroase din apele uzate are ca scop valorificarea acestora şi
reducerea substanţelor nocive evacuate. Există ape uzate industriale şi ape uzate orăşeneşti. Când
acestea au debite mici, se recomandă epurarea lor în comun, dar această soluţie trebuie bine
fundamentată. Dar există cazuri când pentru apele uzate industriale sunt necesare materiale
specifice şi scumpe. De exemplu apele uzate industriale pot conţine substanţe organice
(exprimată prin CBO5). Ori încărcarea organică a apelor la staţiile de epurare poate provoca
deranjamente în funcţionarea acestora, deoarece oxigenul este necesar proceselor aerobe,
respectiv bacteriilor aerobe, care oxidează substanţa organică. Substanţele în suspensie plutitoare
(ţiţei, uleiuri) împiedică absorbţia de oxigen pe la suprafaţa apei şi deci autoepurarea, colmatează
filtrele pentru tratarea apei. Substanţele în suspensie care se depun pe fundul receptorului (a
bazinului de acumulare) îngreunează tratarea apei. Acizii şi alcalii conduc la distrugerea faunei
şi florei acvatice, a vaselor pentru navigaţie.
Sărurile anorganice conduc la mărirea salinităţii apei şi, uneori, pot provoca creşterea
durităţii, care produc depuneri pe conducte mărindu-le rugozitatea şi micşorând din capacitatea
de transport, de transfer a căldurii la boilere. Ca de exemplu sulfatul de magneziu, bicarbonaţii şi
carbonaţii solubili.
Metalele grele (Pb, Cu, Zn, Cr etc.) au o acţiune toxică asupra organismelor acvatice,
inhibând şi procesele de epurare (auto), CBO5 şi CCO, sărurile de azot şi fosfor (nutrienţi)
produc dezvoltarea rapidă a algelor. Dar în ultimii ani procesele tehnologice industriale folosesc
substanţe toxice noi (fitofarmaceutice, nitroclorbenzen, etc.) care se determină greu.
Substanţele radioactive în apa receptorilor sunt stabilite prin legi.
Culoarea apei împiedică absorbţia oxigenului şi fenomenul de fotosinteză în autoepurare.
Bacteriile din apele uzate pot fi patogene (bacilus antracis) şi produc infectarea
receptorilor.

Se deosebesc trei categorii de ape:


I. pentru alimentarea potabilă
II. pentru arboristică şi piscicultură
III. pentru irigaţii

În aceste ape se impun concentraţii diferite maxime (mg/l), pentru amoniu (NH 4), amoniac
(NH3), azotaţi (NO3), azotiţi (NO2), CO2, Ca, cianuri (CN), clor liber (Cl2), cloruri (Cl), ioni de
hidrogen (pH), crom trivalent (Cr), crom hexavalent (Cr), Cu, detergenţi anionici, fenoli,
hidrogen sulfurat (H2S), Hg, O2, Pb, sodiu (Na), sulfaţi (SO4), Zn, bacili.
Pentru substanţele organice se defineşte consumul biochimic de oxigen (CBO 5), mg/l şi
consumul chimic de oxigen (CCO), mg/l, ultimul prin metoda cu permanganat de potasiu (CCO-
Mn) sau bicromat de potasiu (CCO-Cr).

Eficienţa, gradul de epurare al apelor uzate, se calculează cu relaţia:

1
= ((M-m)/M)*100
unde M este concentraţia iniţială a substanţei şi m după epurare. De obicei, eficienţa se
calculează pentru substanţele în suspensie, substanţele organice (exprimate în CBO5), oxigen O2,
pH şi substanţe toxice.
Deoarece impurităţile industriale se referă la încărcarea organică, definită pe bază de CBO5
(luându-l pe locuitor şi pe zi) şi la suspensii, este necesar un indicator care să reunească aceste
date. Astfel este folosit indicatorul “locuitori echivalenţi”, care defineşte unele caracteristici
principale de poluare, în cazul de faţă CBO5 şi suspensii, dacă se folosesc, bineînţeles, aceleaşi
unităţi de măsură.
Deoarece apele reziduale au debite diferite şi concentraţii aleatoare în timp, înaintea
staţiilor de epurare este necesară egalizarea apelor uzate, ceea ce se realizează cu bazine de
uniformizare, amplasate în amonte la staţia de epurare, dar după staţiile de preepurare, destinate
îndepărtării impurităţilor insolubile grosiere sau grele (cu grătare, site, deznisipitoare). În
bazinele de uniformizare trebuie menţinute condiţii aerobe şi, pentru a evita depunerea de
sedimente trebuie să se asigure sisteme de amestecare şi aerare, de regulă 0.05-0.07 m 3/h pentru
1m3 volum de stocare.

3.1.1. Procese unitare pentru epurarea apelor uzate industriale

A. Procese fizice
Procesele fizice de epurare sunt acelea în care substanţele poluante nu suferă transformări
în alte substanţe, având la bază principiile:

a) separarea gravitaţională a particulelor grosiere, nedizolvate în apă, sub influenţa


câmpului gravitaţional al Pământului, prin sedimentare, prin flotaţie sau prin centrifugare. Este
posibil fenomenul de aglomerare (floconare), flocoanele având mase mai mari şi care
sedimentează mai repede. Ca exemplu se prezintă fig. 3.1, un decantor, care poate fi cu curgere a
apei verticală şi orizontală. Eliminarea nămolului din decantor se poate face manual şi
intermitent. După formă, decantoarele pot fi circulare şi rectangulare. Evacuarea apei limpezite
se face prin deversoare.

Fig 3.1

b) flotaţia este un proces unitar de separare din apă, sub acţiunea câmpului gravitaţional
terestru, a particulelor cu densitate medie mai mică decât a apei. Flotaţia poate fi naturală sau cu
aer introdus în apă sub formă de bule fine prin difuzoare poroase. Scopul flotaţiei este de a
forma o spumă stabilă care să încorporeze particulele insolubile. Flotaţia se poate face se poate

2
face în bazine circulare sau dreptunghiulare. În fig. 3.2 se prezintă schema unei instalaţii de
flotaţie cu aer sub presiune.

Fig. 3.2

c) filtrarea constă în trecerea apei printr-un mediu poros în care are loc reţinerea prin
fenomene predominant fizice. Filtrarea este un proces de sitare cu ajutorul unei ţesături fine sau
împâslituri.
d) reţinerea pe grătare şi site a impurităţilor grosiere (crengi, fire etc) pe grătare şi a
celor mai mici pe site. Viteza apei la întrarea în grătare este de cca. 0.3 m/s pentru a evita
depunerile pe grătar dar nu mai mare de cca. 1 m/s pentru a nu înţepeni corpurile grosiere între
bare. Sitele servesc pentru reţinerea impurităţilor nedizolvate de dimensiuni mai mici şi sunt
realizate din table metalice sau din plăci de material plastic perforat. Sitele pot fi statice şi
mobile (ciururi cu mişcare de vibraţie sau giratoare). Îndepărtarea materialelor din site se face cu
perii, prin simpla alunecare (fig. 3.3) unde se prezintă o sită formată din bare triunghiulare.
Sitele fine din ţesături din fire metalice sau fire din materiale plastice se folosesc pentru
suspensii de particule fine.

Fig. 3.3

e) epurarea în filtre granulare şi filtre cu prestrat. Materialul granular folosit ca


umplutură filtrantă este nisipul cuarţos. Se mai folosesc filtre cu mai multe straturi de materiale

3
granulare, cu densităţi diferite (de ex. din antracit, nisip cuarţos, granat) care pot fi spălate,
granulele aranjându-se cu diametrul descrescând în sensul de curgere.

f) epurarea prin membrane. Membrana este o barieră pentru speciile moleculare sau
ionice prezente în curentul de apă care o străbate. Ca materiale pentru membrane se folosesc
acetatul de celuloză, materiale polimerice stabile în timp (poliamide, polisuflone, etc.). Procesul
de epurare cu membrane se numeşte osmoză, care poate fi directă sau inversă, în funcţie de
direcţia apei de la o soluţie diluată la una concentrată sau invers. Pot exista mai multe tipuri de
module de osmoză, ca de exemplu tubulare, fig. 3.4.
Alte metode de epurare prin membrane sunt:
- ultrafiltrarea - se folosesc mai multe membrane cu permeabilitate selectivă pentru
anumiţi componenţi.
- electrodializa - foloseşte membrane cu permeabilitate selectivă la anioni, respectiv
cationi, deplasarea acestora făcându-se sub influenţa unui câmp electric, ca la electroliză.

Fig.3.4

g) transferul între faze se bazează pe trecerea poluanţilor într-o altă fază, nemiscibilă cu
apa, care poate fi lichidă, solidă sau gazoasă. Astfel există extracţia lichid-lichid (se foloseşte un
solvent în care poluantul este mult mai solubil decât în apă, apoi, după agitare, are loc procesul
de sedimentare, când se formează două straturi: apa extrasă şi extractul), extracţia lichid-gaz (în
loc de solvent se foloseşte aer, gaze de ardere).
De exemplu, la valori mici de pH este posibilă îndepărtarea hidrogenului sulfurat:

S2- + 2H+  H2S (hidrogen sulfurat molecular


sulfura solubilă mai greu solubil în apă)
în apă
iar la valori ridicate ale pH-ului a amoniacului şi, în general, a bazelor slabe volatile:

4
NH4+ + OH-  NH3 + H2O (amoniac molecular
ioni de amoniu greu solubil în apă)
solubili în apă

h) distilarea se face prin epurarea apelor uzate prin trecerea apei în fază de vapori, prin
încălzire, urmată de condensarea vaporilor, deoarece impurităţile au o volatilitate mai redusă ca
apă.
i) îngheţarea constă în trecerea apei în fază solidă sub formă de cristale de gheaţă, care
se separă de soluţia reziduală îmbogăţită în impurităţi.
j) spumarea este un proces de separare din apă a unor impurităţi organice dizolvate,
datorită adăugării unor agenţi de spumare şi prin barbotarea apei cu aer sub formă de bule fine.
k) absorbţia are la bază fenomenul de reţinere pe suprafaţa unui corp a moleculelor unei
substanţe dizolvate în apă (fig. 3.5). Materialul, lichid sau solid, pe care are loc reţinerea se
numeşte absorbant, iar substanţa reţinută absorbat.
Ca absorbanţi se folosesc materiale solide cu suprafaţă specifică mare, cărbunele activ,
cenuşa fină, etc. Cele mai utilizate instalaţii de epurare prin absorbţie sunt de tip dinamic , cu
pături fixe de cărbune activ. Trebuie evitată colmatarea cu particule în suspensie. Cărbunele
activ poate reţine o masă de substanţe organice de până la 5% din greutatea sa. Regenerarea se
face pe cale termică, la circa 900oC în atmosferă controlată.

Fig.3.5

B. Procese chimice

Prin procesele chimice de epurare, poluanţii sunt transformaţi în alte substanţe mai uşor de
separat, precipitate insolubile, gaze, care pot fi stipale, care au o activitate nocivă mai redusă sau
sunt mai susceptibile de a fi îndepărtate.

a) neutralizarea este un proces prin care pH-ul unei soluţii uzate este reglat prin adaos de
acizi sau baze.
Neutralizarea apelor acide se face cu substanţe cu caracter bazic (oxizi, hidroxizi,
carbonaţi). Neutralizanţii care sunt utilizaţi sunt: piatra de var (carbonat de calciu), dolomita
(carbonat de calciu şi magneziu), varul (oxid de calciu) sub formă de hidroxid de calciu (lapte de
var sau var stins praf).
Neutralizarea apelor alcaline se face cu acizi reziduali, cu gazele de ardere bogate în CO2
(14%) etc. Deoarece influenţii au debite variabile în timp, este necesară o buclă de reglare a pH,
mărind debitul de agent neutralizant, fig. 3.6.

5
Fig.3.6

b) oxidarea şi reducerea
Scopul oxidării este de a converti compuşii chimici nedoriţi în alţii mai puţin nocivi. Ca
oxidanţi se pot folosi: oxigenul, ozonul, permanganaţi, apă oxigenată, clorul şi bioxidul de clor.
Ca exemplu se dă distrugerea cianurilor cu clor până la formarea de cianaţi sau azot molecular:

CN- + OCl  CNO + Cl-


2 CNO + 3 OCl  N2 + 2HCO3- + 3Cl-

Reducerea constă în transformarea unor poluanţi cu caracter oxidant în substanţe


inofensive care pot fi uşor epurate. Ca exemplu se dă reducerea cromului hexavalent la crom
trivalent, în vederea precipitării acestuia ca hidroxid:

Cr2O72- + 6 Fe SO4 + 7 H2SO4  Cr2(SO4)3 + 3 Fe2(SO4)3 + 7 H2O + SO42-

Ca agenţi reducători se folosesc sărurile fierului trivalent, sulfaţi, acidul sulfuros.

c) precipitarea este un proces de epurare bazat pe transformarea poluanţilor din apele


reziduale în produşi insolubili. Ca exemplu se dă îndepărtarea fluorului din apă prin introducerea
de ioni de calciu:

2 F- + Ca2  CaF2 - precipitat

d) coagularea şi flocularea - îndepărtarea unor particule prin sedimentare (coagulare) şi


destabilizarea prin absorbţia unor molecule mari de polimeri care formează punţi de legătură
între particule (floculare). Se folosesc pentru particule coloidale. În acest scop se folosesc
polimeri organici sintetici sau anorganici.
e) schimbul ionic
Schimbătorii de ioni se utilizează mai ales pentru dedurizarea apelor, folosind cationaţi în
forma sodiu (Na), iar regenerarea lor se face cu clorură de sodiu:

2 ZNa + Ca2+  Z2 Ca + 2 Na+

6
Folosirea schimbătorilor de ioni este o soluţie mai scumpă.

C. Procese biologice
Substanţele organice pot fi îndepărtate din apă de către microorganisme care le
utilizează ca hrană, respectiv sursă de carbon.
Reacţiile enzimatice au două faze:
(1) moleculele de enzimă şi de substanţă utilizată ca hrană (substrat) formează
complecşi
(2) complecşii se descompun eliberând produsul de reacţie şi enzima

Enzima + Substrat  (Enzima substrat)


K2
(Enzimă substrat)  Enzimă + Produs reacţie

Epurarea biologică aerobă se realizează în construcţii în care biomasa este suspendată în


apă sub formă de agregate de microorganisme (flocoane), sistemele fiind aprovizionate cu
oxigen.
Epurarea biologică anaerobă a apelor uzate se realizează în incinte închise (bazine de
fermentare) ferite de accesul oxigenului care inhibă activitatea microorganismelor anaerobe. Prin
descompunerea poluanţilor organici se obţin gaze de fermentare combustibile, datorită
conţinutului ridicat de metan.

D. Dezinfecţia
Dezinfecţia este necesară în cazul apelor uzate care conţin microorganisme. Dacă
sterilizarea presupune distrugerea tuturor microorganismelor, prin dezinfecţie nu se distrug toate.
Dezinfectantul pătrunde prin peretele celular şi denaturează materiile proteice din protoplasmă,
inclusiv enzimele. Un dezinfectant pentru apă este clorul activ care acţionează sub formă de ion
de hipoclorit, cu efecte pronunţate la valori mici ale pH. Dintre metodele fizice de dezinfecţie,
cele mai utilizate sunt metoda termică şi iradierea cu radiaţii de energie ridicată.

3.2. PROBLEME PRIVIND MODELAREA PROCESELOR PENTRU TRATAREA APELOR

7.1. Problema consumului de oxigen (Biological Oxygen Demand ) si resursele sale

a) Materia organică deversată în sistemul acvatic este atacată de bacterii şi descompusă în


substanţe mai simple, folosind oxigen. De exemplu glucoza are BOD de 110mg/l, în
concordanţă cu reacţia:

C6H12O6 + 6O2 ---> 6CO2 + 6H2O

Aceasta oxidare este terminată complet în mai puţin de 5 zile. Pentru amestecul de compuşi
organici reacţia va fi:

celule
COHN + O2 ---> CO2 + H2O + NH3 + celule
adică prin reacţie (2) se creează o nouă substanţă bacterială, care nu se degradează în 5 zile.
Reziduurile domestice reprezintă o hrană bine echilibrată pentru microorganisme, precum
tabelul (mg/l)

BOD5 150-300
N-total 25-45

7
P-total 6-12

b) Modelele mecanice înlătură materia în unul sau mai multe trepte, folosind grătare,
camere cu nisip, sedimentare, filtrare, flotare. Ca exemple, în fig. 3.7.a,b se dau doua tipuri de
vase de sedimentare, primul pentru debite mici, al doilea pentru debite mari.

Fig.3.7
c) Procesele de tratare biologică se bazează pe utilizarea unor organisme, care au
proprietăţi specifice: pot necesita energie radiantă pentru creştere, necesită compuşi organici ca
nutrienţi, folosesc donori (electroni) anorganici (de ex. gaz hidrogen), necesita oxigen molecular
pentru creştere (ca oxidant), necesita sau nu oxigen din aer. Cele mai multe sisteme biologice de
tratare a reziduurilor organice depind de organisme heterotrofice, care folosesc carbonul ca sursa
lor de energie. Există trei clase de metabolism cu reacţii de oxidare: fermentare, respiraţie
aerobică (cu oxigen molecular) şi respiraţie anaerobică (fără oxigen). Aceste reacţii se descriu
prin procese.

Materie organică + O2 + NH3 + celule ---> CO2 + H2O + noi celule

Nitrificarea are 2 paşi: (1) amoniacul este oxidat în nitrit; (2) nitritul este oxidat în nitraţi

2NH+4 + 3O2 ---> 2NO-2 + 2H2O + 4H+


2NO-2 + O2 ---> 2NO3

Operaţia de denitrificare este:

2NO-2 + H2O ---> N2 + 2OH- + 5O

Nitratul se poate folosi ca o sursă de oxigen pentru procesele de descompunere biologică.


d) Sisteme de tratare mecanico-biologice, sunt foarte utilizate pentru reducerea BOD5 în
ape municipale. Însă combinaţii de metode fizice, chimice şi irigaţii sunt folosite şi pentru ape
industriale. Comparând, metodele chimico-fizice nu sunt sensibile la şocuri de sarcină şi la
prezenţa unor componente toxice, ele necesită un spaţiu mai mic, ele permit recuperarea de
grăsimi, de proteine din industria alimentară, dar au un cost de investiţie mai mare. Cele mai
utilizate metode fizico-chimice de reducere a BOD sunt: precipitaţie chimică, schimb ionic,
adsorbţia şi osmoza reversibilă (ultima fiind scumpă).

8
În fig.. 3.8. se dă un exemplu de combinare a metodelor precipitării chimice şi a
schimbului de ioni pentru tratare apelor uzate din industria alimentară, de exemplu un abator.
Comparativ se dau datele în diferite faze în mg/l:

Materie După filtru După precipitare După schimb


primă biologic chimică cu glucoză ioni
BDO5 1500 400 600 50
KMnO4 950 350 460 60
N total 140 42 85 15
NH3-N 20 15 18 2
NO3-N 4 5 4 1
P 45 38 39 1.5

Pentru apele uzate din industria alimentară se pot folosi irigări de suprafeţe agricole, dar
trebuie acordată atenţie adâncimii solului până la ape freatice (să fie mare), conţinutului iniţial al
apei în raport cu forma terenului (în pantă se obsorb mai puţine substanţe) şi naturii solului
(solul nisipos este mai filtrant, cel cleios nu).

Fig.3.8.

3.2.2. Recuperarea nutrienţilor


Sursele de nutrienţi în ape sunt date în tabel (mg/m 2*an)

Pământ Fosfor Azot


Igneous Sedimentar Igneous Sedimentar
Pădure 4.7 11.7 200 340
Pădure+păşuni 10.2 23.3 400 600
Arii culturi agricole 22 - 100 500 - 1200
În apa de ploaie 0.07 10
(mg/l)

Fosforul poate fi recuperat prin precipitare chimică sau schimb de ioni, iar azotul prin
nitrificare şi denitrificare, schimb de ioni şi ambele elemente prin alge în heleştee.

a) Precipitarea chimica a compuşilor de fosfor se face folosind sulfat de aluminiu


(Al2(SO4)3, 18H20), hidroxid de calciu (Ca(OH) 2) sau clorat de fier (FeCl3), dar trebuie
examinată fiecare situaţie separat.

9
De exemplu precipitarea fosfaţilor folosind hidroxid de calciu se bazează pe formarea de
Ca10(PO4)6(OH)2, care impune un pH mare, de 10.5 - 12.0. Acest fenomen este ilustrat în fig.
3.9., unde se prezintă dependenţa eficienţei precipitării de pH, pentru principalii coagulanţi
folosiţi industrial.
Precipitare (% )
100
90
80
70 1
60 2
50
3
40
1'
30
2'
20
10
pH
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fig.3.9
1 - sulfat de Al, 2 - clorat de fier, 3 - hidroxid de calciu

Punctat sunt prezentate aceleaşi curbe pentru cazul prezenţei ionilor de calciu, ceea ce arată
complexitatea fenomenelor care au loc în epurarea apelor.

b) Nitrificarea şi denitrificarea
Procesul de nitrificare înseamnă oxidarea amoniacului
NH+4 + 2O2 ---> NO-3 + H2O + 2H+

Nitraţii pot fi reduşi cu bacterii heterotrofice, care însă necesită o sursă de


carbon organic, de exemplu acetat:

5CH3COO- + 8NO3 ---> 4N2 + 7HCO-3 + 3CO2-2 + 4H20

Aceste procese depind de timpul de reţinere.

c) Barbotare (stripping)

Procesul este folosit pentru a recupera gaze volatile, precum NH 4, hydrogen sulphide,
hydrogen cyanide, din apele uzate prin suflarea de aer. În fig. 3.10. se dă ca exemplu construcţia
unui turn de barbotare. Deoarece aceste substanţe sunt acide, eficienta procesului va depinde de
pH-ul soluţiei. Dar gazele emise în atmosferă pot polua aerul:

NH+4 ---> NH3 + H+

10
Fig.3.10

d) Clorurarea si adsorbţia pe cărbune


Oxidarea amoniacului se face conform reacţiilor:

Cl2 + H2O ---> HOCl + HCl


NH3 + HOCl ---> NH2Cl + H2O
NH2Cl + HOCl ---> NHCl2 + H2O
NHCl2 + HOCl ---> NCl3 + H2O

Adsorbţia pe cărbune activat pentru cloramină este:

C + 2NHCl2 + H2O ---> N2 + 4H+ + 4Cl- + CO

Aceste reacţii depind de puritatea carbonului.

e) Schimbul de ioni pentru recuperarea nutrienţilor


Schimbul de ioni este un proces în care ionii de pe suprafaţa unui solid sunt schimbaţi cu
ioni similar încărcaţi în soluţia cu care solidul este în contact. Schimbul de ioni are ca scop să se
recupereze ionii nedoriţi din ape uzate. Cationii (ioni pozitivi) sunt schimbaţi pentru hidrogen
sau sodiu, ca de exemplu înlăturarea ionilor de calciu (Ca2+) ce cauzează duritatea apei.

H2R + Ca+2 ---> CaR + 2H+, unde R reprezintă o răşină.

Anionii (ionii negativi) se folosesc pentru ionii de hidroxid sau cloride. Selectivitatea în
schimbul de ioni depinde de sarcina ionică, astfel selecţia anionilor va fi în ordinea:

PO3-4 > SO2-4 > Cl-, iar pentru cationi


Al > Ca2+ > Na+
3+

f) Alge pentru lacuri


Pentru a scoate nutrienţii cu alge se folosesc heleştee. Pentru 100g. de masă
uscată de fitoplancton, se obţin 4-10g. azot şi 0.2-0.5g. fosfor. Dar metoda se poate

11
folosi la tropice şi subtropice, unde este suficientă energie solară într-un an, unde
se pot folosi suprafeţe mari de teren şi nu sunt compuşi organici în ape, ca de
exemplu uleiuri.

3.2.3.. Recuperarea compuşilor organici toxici

În general substanţele toxice organice sunt scoase până la deversarea apelor


uzate în sistemul municipal. Pentru scoaterea lor se folosesc:
- separatoare pentru uleiuri
- flocularea pentru coloidale organice
- flotarea pentru impurităţi cu greutate specifică mai mare ca 1
- adsorbţia, pentru insecticide pe carbon activat
- sedimentarea, împreună cu precipitarea chimică
- oxidarea şi reducerea pentru cyanide, chlormate, folosind aer si O2
- distilarea, pentru ape radioactive, pentru că este scumpa
- filtrarea pentru suspensii materiale în volume reduse de apă
- neutralizarea, când trebuie deversate soluţii cu pH=6-8, folosind neutralizanţi ca
hidroxid de calciu, H2SO4 şi CO2

3.2.4. Recuperarea metalelor (grele)

Metalele grele sunt vătămătoare în ecosisteme. Scoaterea lor prin procedee


mecanice are o eficienţă de 30-70%, nu poate fi folosită tratarea biologică, acestea
fiind exemple de inhibatori. Pentru recuperare se pot folosi metodele: precipitarea
chimică, extracţie si osmoza reversibilă.
Ca exemplu se dă scoaterea cromatului din ape uzate care poate fi sub forma CrO 3;
Na2Cr2O7*2H2O. Agenţii folosiţi pentru oxidare sunt sulfaţi de fier, sulphur dioxide, după
reacţiile:

CrO3 + H2O ---> H2CrO4


2H2CrO4 + 6FeSO4 + 6H2SO4 ---> Cr2(SO4)2 + 3Fe2(SO4)3 + 8H2O
Cr2O2-7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 ---> Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO2)3 + 7H2O + SO2-4

Prin sedimentare se înlătură din apă substanţele nocive.


Ca exemplu de folosire a metodei schimbului de ioni se dă folosirea cationilor pentru
scoaterea ionilor de metal, ca Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, ZN2+, Cu2+.

3.2.5. Resursele de apa

Omul nu poate să existe fără apă. Apele subterane sunt mai bune ca apele de
suprafaţă, dar ele pot conţine Fe şi Mn. Nu toate apele necesită un ciclu complet de
pretratare si tratare. De exemplu pentru apele de suprafaţă este suficient ciclul din
fig. 3.11 :

12
Fig.3.11

Duritatea apei poate fi înlăturată prin fierbere

Ca(HCO3)2 ---> CaCO3 + CO2 + H2O

duritatea se poate datora şi Mg în Mg(HCO3)2.


Apa trebuie supusă şi dezinfecţiei, folosind agenţi chimici ca ozonul, chlorine dioxide şi
chlorine, care provoacă o degradare chimică a materiei celulare, inclusiv enzime, în timp ce prin
fierbere se distrug fizic microorganismele. Dar microorganismele sunt omorâte de condiţiile de
pH, mai jos de 3.0 si mai sus de 11.0. Razele X şi gamma, de lungimi de undă scurtă au
capacitatea de a distruge microorganismele. Ca exemplu, în fig.3.12 se dă procentul de
distrugere al unor bacili în funcţie de combinaţia de ozon O 3 si Cl2, realizându-se astfel
dezinfecţia apei.

Procentul de distrugere functie de concentratie

100

80

60 Cl2

40 O3

20

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Fig.3.12

13

S-ar putea să vă placă și