Sunteți pe pagina 1din 60

Troparul

Glasul 1, asemenea cu: „Locuitor pustiului...” (Τῆς ἐρήμου πολίτης)


Pe ai Siriei pustnici în cântări să îi lăudăm,' cei ce ne-au lăsat moştenire
izbândirile luptei lor,' pe vasele Preasfântului Duh
şi-ai noştri iscusiţi învăţători,
să strigăm cei din pustiuri şi din cetăţi,' cinstindu-i cu evlavie:
Slavă lui Hristos, Celui ce v-a slăvit,' slavă Celui ce v-a încununat,
slavă Celui ce călăuzitori către El arătatu-v-a.

Condacul

Glasul al 5-lea, asemenea cu: „Fecioara astăzi...” (Ἡ Παρθένος σήμερον)


Astăzi să ne bucure' cu bucurie negrăită' sfinţii cei din Siria,
că a lor slavă se vădeşte.' Pustnicii' întru uimire să se desfete,' iară noi
în psalmodie şi în cântare' să înălţăm minţile noastre' slăvind pe Domnul,
Cel ce i-a slăvit pe ei.

Megalinaria

Dascăli către locul duhovnicesc,' stâlpi ai limpezimii,


curăţiei îndreptători,' virtuţilor sprijin,' ajutor nevoinţei
cu toţii vă cunoaştem' o, Pustnici ai Siriei.

Slujba a fost alcătuită păstrând


canoanele imnografiei bisericeşti,
adică respectând forma prozodică
proprie fiecărei specii a genului imnografic.

Grafica: Armand Grosu


Melurghisirea: Ilie-Rareş Cîmpean
Tehnoredactor: Mihai Telescu

La Vecernia Mare
La „Doamne, strigat-am...”, punem stihiri pe 8, din minei 4 şi următoarele:

Alte stihiri, glasul al 2-lea, asemenea cu: „Cu ce cununi de laude...“ (Ποίοις εὐφηµιῶν...)

Cu ce cununi de laude΄ vom încununa pe Cuvioşii


cei ce-au vieţuit ca îngerii,΄ îndreptând calea monahilor
şi îndepărtând relele curse,΄ pe aştrii care răspândesc lumina Duhului
şi râuri ale înţelepciunii celei tainice,΄ dascălii celor înalte΄ care, întru slava
nestricăcioasă a lui Hristos΄ acum stând şi rugându-se,
cer pentru noi pacea veşnică?

Cu ce alcătuiri vrednice΄ lăuda-vom pe-ai Siriei pustnici,


cei mişcaţi de Îngerul Proniei΄ spre pocăinţă şi smerenie,
născând ascultarea bucuroasă
şi Crucea având-o ca leac împotriva gândurilor,
cei care s-au împodobit cu virtuţile,΄ cu postul şi paza limbii
şi cu privegherea΄ dobândindu-şi de la Hristos΄ pământul făgăduit,
curăţia, ca pisc al treptei trupului?

Cum să' ne întocmim glasurile΄ spre cinstirea Părinţilor pustnici,


a celor ce-au primit contemplaţia΄ celor trupeşti şi netrupeşti,
a Proniei şi a Judecăţii,΄ şi astfel li s-a lărgit curata inimă,
-1-
Slujba Cuvioşilor Sirieni
şi mintea, prin înţelesuri, şi-a văzut lumina ei,΄ şi, dobândind înfierea,
s-a’mbătat ca de un vin΄ de iubirea pentru toţi oamenii,
urcând piscul treptei sufleteşti΄ întru limpezime deplină?

Cu ce duhovniceşti laude΄ vom slăvi pe cei slăviţi de Domnul,


pe cei ajunşi în pacea Sionului,΄ pentru care luptele au încetat,
care au făclia vieţii aprinsă΄ şi mintea, fără stăpânire asupra ei
prin Duhul călăuzindu-se,΄ este atrasă-n lumina΄ fără chip şi formă,
cu nimic asemănându-se,΄ în locul duhovnicesc
văzând slava Mântuitorului?

Slavă..., glasul al 6-lea

Saltă astăzi şi te veseleşte, Biserică de pretutindeni,΄ tresăltaţi, limbi şi


neamuri,΄ într-o unime adunându-vă΄ spre lauda celor care,΄ întru lumina
Răsăritului celui de Sus,΄ strălucesc spre a voastră sfinţire΄ din răsăritul cel de
jos.΄ Suiţi-vă la înălţimea sărbătorii΄ și, lepădând gândurile cele deşarte,΄
strigaţi acestor dumnezeieşti luminători:΄ Bucuraţi-vă, glasuri răsunătoare,΄
care ne ospătaţi duhovniceşte΄ din dulceaţa înţelesurilor Scripturii,΄
curăţindu-ne de amărăciunea păcatului.΄ Bucuraţi-vă, minţi strălucitoare,΄
acoperite de lumina cristalină,΄ care întru limpezime΄ ne descoperiţi tainele
celor zidite.΄ Bucuraţi-vă, duhuri de Duhul cuprinse,΄ voi, cei învăluiţi în
negrăita lumină,΄ care cu fiinţele duhovniceşti΄ împreună doxologiţi.΄ Rugaţi-
vă dar Domnului, Fericiţilor,΄ să dea lumii pace΄ şi sufletelor noastre mare
milă.

Și acum..., Dogmatica, glasul al 6-lea,

Cine nu te va ferici...

Vohodul, „Lumină lină“,

Prochimenul zilei și

Paremiile
Din Înţelepciunea lui Solomon cetire:

(3, 1-9)
-2-
Slujba Cuvioşilor Sirieni
Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Lui-şi vrednici. Ca pe aur în topitoare i-a
Dumnezeu şi nu se va atinge de ele lămurit pe ei şi ca pe o jertfă de ardere de
chinul. Părutu-s-a în ochii celor tot i-a primit. Şi în vremea cercetării lor
nepricepuţi că au murit şi ieşirea lor din vor străluci, şi ca scânteile de paie vor
această lume s-a socotit pedepsire şi fugi. Judeca-vor neamuri şi vor stăpâni
plecarea lor de la noi, sfărâmare, iar ei popoare şi va împărăţi peste dânşii
sunt în pace. Că de ar fi şi pedepsiţi în faţa Domnul în veci. Cei ce nădăjduiesc spre
oamenilor, nădejdea lor este plină de Dânsul vor înţelege adevărul şi
nemurire. Şi puţin fiind pedepsiţi, cu credincioşii vor petrece în dragoste cu
mari faceri de bine se vor dărui, că Dânsul. Că har şi milă este întru cuvioşii
Dumnezeu i-a ispitit pe dânşii şi i-a aflat Lui şi cercetare pentru aleşii Lui.

Din Înţelepciunea lui Solomon citire:

(5, 16 – 6, 3)

Drepţii în veac vor fi vii şi la Domnul este arc bine încordat al norilor la ţintă vor
plata lor, şi purtarea de grijă pentru dânşii lovi. Şi din mânia Lui ca dintr-o maşină
este de la Cel Preaînalt. Pentru aceasta vor zvârlitoare de pietre încărcătură de
lua împărăţia podoabei şi stema grindină se va arunca. Întărâta-se-va
frumuseţii din mâna Domnului; căci cu asupra lor apa mării şi râurile îi vor îneca
dreapta Sa îi va acoperi pe ei şi cu braţul de năprasnă. Sta-va împotriva lor Duhul
Său îi va apăra. Lua-va râvna lui drept puterii Dumnezeieşti şi ca un vifor îi va
armă şi va întrarma făptura spre izbândă vântura pe ei, şi fărădelegea va pustii tot
asupra vrăjmaşilor. Îmbrăca-se-va în pământul şi răutatea va răsturna scaunele
platoşa dreptăţii şi-şi va pune drept coif celor puternici. Auziţi dar, împăraţi, şi
judecata cea nefăţarnică. Lua-va drept înţelegeţi; luaţi învăţătură judecători ai
pavăză nebiruită sfinţenia, va ascuţi marginilor pământului. Luaţi aminte cei
mânia cumplită drept sabie şi împreună ce stăpâniţi mulţimi şi cei ce vă trufiţi cu
cu Dânsul, lumea va da război împotriva ocârmuirea mulţimii neamurilor. Că de la
celor fără de minte. Porni-se-vor, bine Domnul s-a dat vouă stăpânirea şi puterea
ochite, săgeţile fulgerelor şi ca dintr-un de la Cel Preaînalt.

Din Înţelepciunea lui Solomon citire:

(IV, 7-15)

-3-
Slujba Cuvioşilor Sirieni
Dreptul de va ajunge să se sfârşescă întru Pentru că mâhnirea răutăţii înnegreşte
odihnă va fi. Căci bătrâneţele sunt cele bune şi neînfrânarea poftei schimbă
cinstite, nu cele de mulţi ani, nici cele mintea fără de răutate. Săvârşindu-se
care se numără cu numărul anilor. peste puţin timp, a plinit ani îndelungaţi.
Înţelepciunea este la om adevărata Căci a bineplăcut Domnului sufletul lui.
cărunteţe şi viaţa neîntinată este vârsta Pentru acesta s-a grăbit să-l scoată din
bătrâneţelor. Bineplăcut lui Dumnezeu mijlocul răutăţii şi noroadele au fost
făcându-se, l-a iubit; şi trăind printre văzând şi înţelegând, nici punând în
păcătoşi, s-a mutat. A fost luat, ca nu cuget aşa ceva, că har şi milă este întru
cumva răutatea să schimbe mintea lui, cuvioşii Lui şi cercetare întru aleşii Lui.
sau vicleşugul să înşele sufletul lui.

La Litie
Stihira hramului, apoi următoarele idiomele:

Glasul 1

Astăzi cu mulţămire să ne veselim΄ prin rugăciunile minunaţilor pustnici


sirieni,΄ că iată, în vremurile de pe urmă,΄ precum odinioară Helchia΄ în
templu a descoperit Cartea Legii΄ şi, dându-i-o lui Iosia,΄ au dobândit
bunăvoinţa lui Dumnezeu,΄ aşa şi noi am aflat cărţile acestora΄ şi prin ele
învăţăm să prăznuim΄ Paştile cel duhovnicesc,΄ aducându-ne sufletul jertfă
nematerialnică,΄ cu care trupul se uneşte΄ printr-o supunere cuviincioasă.΄ De
aceea, Preacuvioşilor,΄ întăriţi-ne în lupta noastră,΄ ca, precum voi sunteţi
lauda noastră,΄ şi noi să fim lauda voastră΄ în ziua Domnului nostru Iisus
Hristos.

Laudă cade-se lui Avraam,΄ pustnicul cel preaviteaz,΄ că el, îndemnat de


Domnul său,΄ ca oarecând Părintele binecuvântării neamurilor,΄ ieşind din
neamul său,΄ a coborât în pustia Egiptului şi,΄ adunând toată roada cea
nestricăcioasă΄ a Părinţilor,΄ a răsădit-o în Muntele Izla,΄ durând casă de
sfinţire΄ şi sadniţă dumnezeiască,΄ din care s-a răspândit΄ sămânţa cea bună΄
în tot pământul Răsăritului.΄ Lui să-i strigăm:΄ Întăreşte inimile noastre,
Părinte,΄ şi te roagă Domnului΄pentru noi toţi.

Glasul al 2-lea

-4-
28 ianuarie

Îndepărtatu-v-aţi, fugind,΄ şi v-aţi sălăşluit în pustie,΄ aşezându-vă în loc


liniştit,΄ ferit de zarvă,΄ ferit de amestecare şi legături,΄ ferindu-vă de
mângâierile lumii acesteia;΄ şi, petrecând în sărăcie şi lipsuri,΄ întru
străpungere,΄ cu lacrimi şi cu inimă frântă,΄ rugatu-L-aţi pe Dumnezeu΄ să vă
cruţe de orice părtăşie cu păcatul΄ şi să vă dezbrace de mădularele omului
vechi,΄ adică de mişcările lumeşti.΄ Aşa v-aţi omorât trupul, nevoitorilor,΄ iar
pe noi ajutaţi-ne΄ cu mijlocirile voastre΄ ca, omorârea cea trupească
plinind,΄să ajungem făptură nouă.

Glasul al 3-lea

Lepădat-aţi din inimă, Înţelepţilor,΄ orice năzuinţă după bunătăţile΄ şi odihna


acestei lumi trecătoare,΄ toată pofta lucrurilor pământeşti΄ şi împrăştierea
gândurilor,΄ iar cugetarea voastră,΄ cu ajutorul şi prin lucrarea harului,΄ aţi
avut-o năzuind şi aşteptând neîncetat΄ nădejdea celor ce vor să fie,΄ iar inima,΄
îndeletnicindu-se şi umblând întru΄ ceea ce va fi starea fiilor oamenilor΄ după
înviere.΄ Către acestea aţi privit,΄ la acestea, o, Cuvioşilor, aţi cugetat,΄
omorându-vă în acest chip sufletul΄ cu omorârea celui mort împreună cu
Hristos,΄ Cel ce este învierea tuturor,΄ la care şi pe noi să ne arătaţi părtaşi΄ cu
rugăciunile voastre.

Glasul al 5-lea

Slăvimu-vă pe voi, Sfinţilor,΄ că mintea, prin lucrarea Duhului,΄ v-aţi înălţat-


o la vederea΄ celor negrăite şi dumnezeieşti,΄ tăcând în ea toate gândurile
pământeşti΄ şi, în uimire,΄ primit-aţi ca arvună Împărăţia΄ în simţurile
duhovniceşti,΄ aflându-vă în mijlocul΄ preînchipuirilor lumii ce va să fie΄ şi
în înţelesurile΄ celor ce nu ţin de lumea muritorilor.΄ De aceea, rugaţi pe
Mântuitorul,΄ în a Cărui lumină sunteţi,΄ să descopere întru mine,΄ omul cel
stricăcios,΄ taina înnoirii΄ şi să stârnească întru mine,΄ făptura cea căzută,΄
mişcările omului nou,΄ spre desfătarea celor ce iubesc bunătatea Lui΄ şi care,
pentru El, au răbdat în această lume΄ nevoinţe, osteneli şi chinuri.

Slavă..., glasul al 5-lea

Curs-au şiroaiele harului΄ prin pana voastră,΄ de-Dumnezeu-înţelepţiţilor,΄


alcătuind pentru noi,΄ ca nişte vrednici caligrafi ai Duhului,΄ scări către
înălţimile înţelegătoare.΄ La acestea purtaţi-ne΄ pe noi, cei amestecaţi΄ în
-5-
Slujba Cuvioşilor Sirieni
deşertăciunile lumii, ΄ dar care cinstim cu credinţă΄ şi cu dragoste΄ a voastră
nouă΄ şi strălucitoare pomenire.

Și acum..., a Născătoarei

Fericimu-te pe tine, de-Dumnezeu-Născătoare Fecioară, și te slăvim


credincioșii după datorie, cetatea cea neclătită, zidul cel nesurpat și scăparea
sufletelor noastre.

La Stihoavnă

Glasul al 5: „Bucură-te, cămara...” (Χαίροις ἀσκητικῶν)

Bucură-te, ceată a sirienilor,΄ ce-aţi împlinit cu sârguinţă nevoinţele


prin care grijile lumii΄ de la voi le-aţi lepădat,
dobândind mărgeanul cel de mare preţ.΄ Pustia primindu-vă
şi acolo luptându-vă,΄ pe toţi vrăjmaşii΄ cei văzuţi şi cei nevăzuţi
cu al Domnului΄ ajutor biruitu-i-aţi,΄ căci în chilia voastră stând
ca într-o biserică΄ şi în oceanul Scripturii΄ cu ochi luminos adâncindu-vă,
sorbit-aţi dulceaţa,΄ de-ale căreia miresme΄ învredniciţi-ne.

Stih: Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă şi se vor bucura întru aşternuturile lor.

Slavă lui Dumnezeu celui bun΄ care, prin har, înfloritori arătatu-v-a
pe voi, cei ce toată virtutea΄ biruitor aţi lucrat
şi v-aţi curăţit lăcaşul inimii
de toate dorinţele,΄ de pizmă şi patimă,΄ de clevetire,
de mânia năsâlnică,
de mândria rea,΄ maica tuturor relelor;΄ şi curăţia în suflete
deplin o aţi dobândit΄ şi limpezimea în minte
prin înţelesuri v-a strălucit.΄ Rugaţi, dar, pe Domnul
s-avem parte de acelaşi΄ urcuş al duhului.

-6-
28 ianuarie

Stih: Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda lui în Biserica cuvioşilor.

Bucură-te, cor al răsăritenilor,΄ doxologind toţi împreună cu îngerii,


plinindu-vă preoţia΄ duhovnicească prin har
şi la tronul slavei pentru noi solind.΄ Lăsând întunericul,
la lumină grăbitu-v-aţi΄ şi, neştiinţa΄ lepădând, la cunoaşterea΄ adevărului
înălţatu-v-aţi cugetul,΄ şi sfânta contemplaţie΄ a tuturor firilor
şi a luminii Treimii΄ aţi dobândit-o de la Hristos.΄ Pe toate acestea
mijlociţi-le şi nouă,΄ Părinţi ai Siriei!

Slavă..., glasul la 8-lea

Veniţi, toată ceata cea monahicească,΄ pustnicii şi cei din obşti,΄ strângeţi-vă
împreună,΄ cei din lume alăturaţi-vă΄ la această îngerească adunare,΄ ca să
lăudăm cu toţii΄ pe dumnezeieştii Părinţi sirieni΄ şi să ne minunăm΄ de
neluarea lor aminte΄ la nimic din cele trupeşti şi lumeşti;΄ de lărgimea inimii
lor,΄ prin care, în schimbările cele pentru spor îngăduite,΄ nu şi-au pierdut
nădejdea;΄ de adunarea gândurilor lor΄ în aţintirea privirii numai΄ asupra
iconomiei dumnezeieşti;΄ de uimirea lor,΄ cea din înţelesurile duhovniceşti,΄
care îi umple de o străină dulceaţă;΄ de lacrimile lor liniştite,΄ de dragostea lor
pentru oameni;΄ şi să ne rugăm΄ să ne facă şi pe noi΄ primitori ai acestora.

Și acum... a Născătoarei

Fecioară nenuntită, care pe Dumnezeu negrăit L-ai zămislit cu trup, Maica


Dumnezeului celui preaînalt, rugăciunile robilor tăi primește-le, ceea ce ești
cu totul fără prihană, care tuturor dăruiești curățire de greșale; și primind
acum rugăciunile noastre, roagă-te să ne mântuim noi toți.
Acum slobozește... și

Troparul
Glasul 1, asemenea cu: „Locuitor pustiului...” (Τῆς ἐρήμου πολίτης)

Pe ai Siriei pustnici în cântări să îi lăudăm,΄ cei ce ne-au lăsat moştenire


izbândirile luptei lor,΄ pe vasele Preasfântului Duh
şi-ai noştri iscusiţi învăţători,
să strigăm cei din pustiuri şi din cetăţi,΄ cinstindu-i cu evlavie:
Slavă lui Hristos, Celui ce v-a slăvit,΄ slavă Celui ce v-a încununat,
slavă Celui ce călăuzitori către El arătatu-v-a.
-7-
Slujba Cuvioşilor Sirieni
Slavă..., Și acum... a Născătoarei 

-8-
28 ianuarie

La Utrenie
După catisma întâi, sedealna, glasul 1, asemenea cu:

„Mormântul Tău, Mântuitorule...” Τὸν τάφον σου Σωτήρ...

„Mormântul Tău, Mântuitorule...” Τὸν τάφον σου Σωτήρ...

Părinţi din Siria,΄ preacinstimu-vă astăzi,΄ cântându-vă cu dor


sărbătoarea cea nouă΄ care pe toţi ne bucură΄ şi ne mişcă spre laudă,
căci voi dragostea΄ cea poruncită de Domnul΄ învăţatu-ne-aţi
prin scrierile voastre΄ insuflate de Duhul Sfânt.
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei

Nu-L fac pe Dumnezeu΄ laudele mai mare,΄ ci ale noastre guri,


prin acestea se înalţă,΄ de-aceea întru laude΄ şi-n cântări înălţându-te
o, Stăpâna mea,΄ dumnezeiască Mireasă,΄ miluieşte-ne΄ şi ne înalţă la Slava
gătită de Fiul tău.

După catisma a doua, sedealna, glasul al 3-lea, asemenea cu:

„De frumusețea...” (Τὴν ὡραιότητα)

În al Scripturilor΄ ocean v-aţi afundat΄ cu ochiul luminos


adâncul cercetând,΄ ca-mpărătesc mărgăritar΄ să scoateţi la arătare,
ca-n lumina Soarelui΄ să-şi răspândească razele΄ cele mai presus de gând,
luminând pe toţi oamenii΄ cei care vă cinstesc cu credinţă
şi citesc scrierile voastre.
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei

„Aşa cum eu I-am dat΄ o altă naştere,΄ aşa şi El mi-a dat΄ a doua naştere,
cu-al meu veşmânt S-a îmbrăcat,΄ cu trupul luat din mine,
iar eu îmbrăcatu-m-am΄ în negrăită slava Lui,΄ cuprinzând toţi oamenii
şi iertare solindu-le.”΄ Acestea le cânta Preacurata,΄ de Fiul ei veselindu-se.

-9-
Slujba Cuvioşilor Sirieni

După Polieleu, sedealna, glasul al 4-lea, asemenea cu:

„Arătatu-Te-ai astăzi...” (Ἐπεφάνης σήμερον)

Astăzi adunatu-ne-am΄ la sărbătoare,΄ săvârşind cu laude


ospăţ ales şi cuvios,΄ la care mintea se bucură΄ săltând în slava
Părinţilor Siriei.
Slavă..., Și acum..., asemenea

Curăţindu-mi sufletul,΄ Nevinovată,΄ şi lărgindu-mi inima,


cu mintea către tine strig:΄ Fecioară, fă-mă să înţeleg ΄ taina iubirii
de oameni a Domnului.

Antifonul 1 al glasului al 4-lea

Prochimen: Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.


Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte a dat mie.

Evanghelia
(caută la 6 decembrie, la Liturghie, Lc. 6, 17-23)

Psalmul 50

Slavă..., Pentru rugăciunile Cuvioşilor Tăi, Milostive...

Și acum..., Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu...

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule...


Idiomela, glasul al 6-lea:

O, dumnezeieştilor Părinţi,΄ca să aduceţi roadă nestricăcioasă,΄aţi stăruit în


isihie΄ vreme îndelungată,΄îndurat-aţi ostenelile întru răbdare,΄precum o
mamă΄care rabdă durerile΄până ce aduce om nou în lume,΄şi toată vieţuirea
voastră΄ întru cumpătare şi cumpănire΄aţi petrecut-o.΄De aceea, vă rugăm:΄Cu
lumina voastră΄însoţiţi-ne şi pe noi,΄cei ce ne îndemnăm în a vă urma,΄către
locul în care,΄cu puterea lui Hristos, aţi ajuns.


-10-
28 ianuarie

Canoanele din minei

După cântarea a 3-a, sedealna, glasul al 4-lea, asemenea cu: „Spăimântatu-s-a Iosif...”

Gândul vostru l-aţi supus΄ prin priveghere şi citiri,΄ iară cugetul v-a fost
prin rugăciune înălţat΄ către puterile cele înţelegătoare,
care, strălucind cu lumina lor,΄ mintea v-a cuprins şi v-a aşezat
faţă în faţă cu Atotţiitorul,΄ pe Care, noi toţi rugămu-vă,΄ înduplecaţi-L
să miluiască΄ sufletele noastre.

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei

Dumnezeu cel necuprins΄ prin tine-n trup S-a arătat


şi, de Duhul îndreptăţit,΄ la neamuri propovăduit,
a fost crezut în lume şi înălţat întru slavă.
Roagă-L dar pe El pentru robii tăi΄ şi nu lepăda moştenirea ta,
că tu eşti pentru toţi maica Luminii,΄ nădejdea noastră şi pavăza.
Fecioară Maică,΄ te rog soleşte΄ pace Bisericii.

Condacul
glasul al 3-lea, asemenea cu: „Fecioara astăzi...” (Ἡ Παρθένος σήμερον)

Astăzi să ne bucure΄ cu bucurie negrăită΄ sfinţii cei din Siria,


că a lor slavă se vădeşte.΄ Pustnicii΄ întru uimire să se desfete,΄ iară noi
în psalmodie şi în cântare΄ să înălţăm minţile noastre΄ slăvind pe Domnul,
Cel ce i-a slăvit pe ei.

Icosul
O, Soare al dreptăţii, în care sfinţii s-au văzut pe ei înşişi
şi s-au făcut oglinzi pentru neamuri,
deschide întru mine poarta cunoaşterii Tale,
dă-mi minte care să Te vadă,
care să poată trece pe deasupra stâncilor rătăcirii,
ca să ajung la limanul cel bun şi liniştit,
unde au ajuns preacuvioşii noştri Părinţi,
cei bineplăcuţi Ţie, care în pustiurile Siriei au strălucit,
ca, astfel înnoit, să Te slăvesc pe Tine, Cel ce i-ai slăvit pe ei.

-11-
Slujba Cuvioşilor Sirieni
Sinaxar

Întru această lună, în ziua a 28-a, facem pomenirea tuturor preacuvioşilor Părinţi şi a cuvioaselor
Maici care au strălucit cu virtuţile, cu vieţuirea şi cu ortodoxia credinţei în pământurile Siriei, ale
Persiei, ale Arabiei, ale Indiei şi ale Chinei. Dintre aceştia, foarte mulţi la număr, facem cu osebire
pomenire pentru:

1. Afraat, Înţeleptul persan care a alcătuit primele scrieri duhovniceşti, monahale, în secolul al
IV-lea.
2. Efrem, lira Sfântului Duh şi cântătorul Maicii lui Dumnezeu, care a adormit în pace la anul
373.
3. Ioan Pustnicul, care a vieţuit în singurătate în ţinutul Apameii şi a lăsat ca moştenire scrieri
despre suflet, patimi, rugăciune şi isihie, citite şi cunoscute de toţi Părinţii sirieni de după el. A
adormit cu pace la sfârşitul veacului al V-lea.
4. Avraam, care, după ce a vieţuit în Egipt, a adus în Siria rânduielile din Sketis şi a ctitorit
Marea Mănăstire de la Izla. A adormit cu pace în anul 580.
5. Dadişo, care a vieţuit în Qatar, a tâlcuit Patericul, cartea Avvei Isaia şi a scris patru cărţi
minunate despre viaţa în isihie, fiind prieten al dumnezeiescului Isaac şi împreună-trăitor cu el,
pentru o vreme, în Mănăstirea lui Rabban Şabur, a adormit cu pace către anul 690.
6. Isaac, marele dascăl al rugăciunii şi prieten al mai sus amintitului Dadişo, a fost pentru cinci
luni episcop de Ninive, iar apoi s-a retras să pustnicească în munţi. Din multa citire a
dumnezeieştilor Scripturi şi-a pierdut lumina ochilor şi s-a dus să vieţuiască ajutat de fraţi în
mănăstirea lui Rabban Şabur. Ne-a lăsat scrieri pline de Duh Sfânt, adunate în cinci colecţii de
cuvinte, tălmăcite în multe din limbile pământului. A adormit cu pace în Domnul în mănăstirea
lui Rabban Şabur către anul 700.
7. Simon Taibuteh, adică „al Harului” dumnezeiesc, a fost medic şi apoi pustnic şi, citindu-l şi
trăindu-l pe Sfântul Dionisie Areopagitul, a alcătuit scrieri despre viaţa duhovnicească, despre
contemplaţie şi despre vieţuirea în chilie, adormind în pace la anul 680.
9. Ioan Dalyatha sau cel din Muntele Viilor, care a pustnicit de tânăr şi a lăsat scrisori şi omilii
foarte adânci despre viaţa în pustie, despre lupta cu patimile şi despre vederea lui Dumnezeu. A
adormit în pace către sfârşitul veacului al VIII-lea.
10. Iosif Hazzaya sau Văzătorul a fost pustnic şi apoi stareţ de chinovie şi a lăsat numeroase
scrieri despre vârstele vieţii duhovniceşti, despre rugăciune şi despre cunoaşterea lui Dumnezeu
prin har şi despre vederea luminii necreate. A adormit cu pace către anul 770.
11. Iosif Busnaya, pustnic făcător de minuni, a cărui viaţă, scrisă de ucenicul său Ioan Kaldun,
e izvor de miere duhovnicească şi de învăţături foarte folositoare pentru toţi monahii din chinovii
şi sihăstrii. A adormit cu pace în anul 940.

Cu rugăciunile sfinţilor Tăi sirieni, ştiuţi şi neştiuţi, amintiţi şi nepomeniţi, Doamne Iisuse Hristoase,
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

-12-
28 ianuarie

Cântarea a 9-a

Irmos: „Înfricoșatu-s-a de aceasta…” (Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ)

Războaie în pustie voi aţi răbdat,΄ osteneala de zi şi-ntristările


cele cu chin,΄ spaima cea de noapte, cea de la draci,΄ dar aţi păzit poruncile
chiar cu preţul morţii, Părinţilor,΄ zorind către-nvierea΄ pe care-o dăruieşte
Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Isaac preaminunatul cu Afraat΄ şi Efrem, Eufratul duhovnicesc,΄ şi cu Ioan,


pustnicul cel mare între Părinţi,΄ cu Simon, fiul harului,
Iosif văzătorul de Dumnezeu,΄ Ioan cel ca un înger,΄ Avraam înţeleptul,
toţi cu cinstire să se laude.

Α voastră pomenire astăzi cinstind,΄ către Domnul vă punem, Părinţilor,


mijlocitori,΄ ca prin ruga voastră să dobândim΄ de la Stăpânul tuturor
darurile voastre duhovniceşti΄ şi pace-n toată lumea,
ca încă de pe-acuma΄ să gustăm slava cea veşnică.

Iertare dă, Stăpână, robului tău,΄ o, Marie, pământule însetat΄ ce ai primit


ploaia care viaţă a răsărit΄ frământăturii omeneşti,
care-n uscăciunea păcatului΄ zbătându-se, aşteaptă΄ a ta mângâiere
şi mântuirea de la Fiul tău.

Luminânda
glasul al 3-lea, asemenea cu: „Pe Cel ce a împodobit…“ (Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις)

Din Răsărit venit-aţi΄ către a noastră negură΄ ca nişte făclii arzânde


Lumina vieţii răspândind,΄ căci v-a aprins pe voi Duhul
cu scânteierea cerească.
Slavă... Și acum..., a Născătoarei.

Ne-ai dăruit, ca o Maică,΄ luminători prealuminaţi΄ să îi avem călăuză


către cetatea Fiului tău,΄ cu Care lumea o aperi΄ de a vicleanului vrajbă.

-13-
Slujba Cuvioşilor Sirieni

La Laude
Punem stihurile pe 4 și cântăm următoarele stihiri:
Glasul al 8-lea: „O, preaslăvită minune…” (Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!)

O, preacuvioşi din Siria,΄ o, sfinte minţi îngereşti,


dascăli tainici ai Duhului,΄ table ale harului,
frumuseţea pustiului,΄ pe cei ce astăzi pe voi vă laudă
cu ruga voastră păziţi-i ne’ncetat΄ de amăgirile΄ şi meşteşugirile vicleanului
celui biruit de voi΄ prin harul Duhului.

O, ceată a sirienilor,΄ o, pustnici desăvârşiţi,΄ oglindiri ale razelor


Răsăritului de Sus,΄ fii ai Mângâietorului,
prin înţelesuri pe toţi ne ridicaţi΄ către lumina Mântuitorului,
prin ale voastre cărţi΄ şi prin rugăciunile΄ pe care voi΄ pururea le înălţaţi
la tronul Domnului.

O, preaminunată dragoste΄ care-aţi avut spre Hristos,΄ care ars-a din inimă
cu nematerialnic foc΄ alipirile patimii,΄ şi prin aceasta lumea aţi lepădat
singurătatea cu dor îmbrăţişând,΄ maică sfinţeniei΄ nevoinţa v-aţi făcut
şi, pomenind΄ ne’ncetat pe Dumnezeu,΄ Lumina aţi văzut.

Semnele lucrării Duhului΄ în chip vădit întru voi΄ le-aţi purtat, Fericiţilor,
strălucind cu dragostea΄ care arde păcatele;΄ aţi întărit pe toţi cu smerenia,
din bunătate odor făcându-vă,΄ şi pe toţi oamenii΄ i-aţi cuprins în inimă,
cu îngerii΄ împreună locuind,΄ Stăpânului cântând.
Slavă..., glasul al 5-lea

Cine va putea lăuda lămurit΄ pe aceşti dumnezeieşti luminători,΄ pe aceşti


binecuvântaţi΄ care au fost găsiţi vrednici΄ de desfătarea΄ a ceea ce este în ei
înşişi,΄ cei ce prin rugăciune neîncetată,΄ care s-a făcut΄ lumina sufletului lor,΄
au văzut slăvita casă a Luminii,΄ care este adevărata iubire΄ pentru
Dumnezeu΄ şi pentru aproapele,΄ a căror minte΄ a fost înghiţită de Duhul,΄
sălăşluindu-se prin uimire΄ în slava cea veselitoare?΄ O, palate pline de
lumină΄ şi de fericire veşnică,΄ râuri de bogăţie a cunoştinţei,΄ izvoare cu apă
vie,΄ nu ne lăsaţi uscaţi şi sterpi,΄ însetaţi şi întunecaţi,΄ ci pururi soliţi΄ pentru
cei ce vă cinstesc cu evlavie.

Și acum..., a Născătoarei.

-14-
28 ianuarie

Fericimu-te pe tine, de-Dumnezeu-Născătoare Fecioară, și te slăvim


credincioșii după datorie, cetatea cea neclătită, zidul cel nesurpat și scăparea
sufletelor noastre.

Doxologia mare și troparul.

La Liturghie
Fericirile pe 8, din canonul Cuvioşilor,
De la cântarea a 3-a, glasul al 8-lea: Cel ce a întărit întru început... (Ὁ στερεώσας κατ΄άρχάς)

Stih: Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.


Nopţile toate-aţi petrecut΄ în priveghere şi luptă,
stăruind în osteneli şi citire,΄ subţiindu-vă la trup΄ şi înflorind cu sufletul,
cugetul adunându-l,΄ spre curăţie grăbindu-vă.
Stih: Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceea vor veda pe Dumnezeu.
Gură de aur revărsând΄ înţelepciune cerească΄ şi condei cu scriitură aleasă
dăruitu-v-a Hristos,΄ Preacuvioşilor Părinţi,΄ pentru zidirea noastră,
a celor care vă prăznuim.
Stih: Fericiţi cei de pace făcători, că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema.
Înveşmântaţi de Dumnezeu΄ în negrăita Lui slavă,
peste vremi aţi strălucit ca un soare,΄ înălţându-ne prin har
pe noi cei care vă cinstim,΄ toată cercarea voastră
ca moştenire lăsându-ne-o.
Stih: Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
Noul Adam S-a întrupat΄ din preacuratele sângiuri
ale celeia ce nu ştia de nuntă΄ şi-a supt lapte fecioresc
Cel ce dă viaţă tuturor,΄ firea cea stricăcioasă΄ din gheara morţii răpindu-o.

De la cântarea a 6-a: Curăţeşte-mă, Mântuitorule... (Ἱλάσθητή μοι Σωτήρ)

Stih: Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva
voastră, minţind pentru Mine.
Gâtlejul duhului meu΄ să-l curăţiţi, Sirienilor,΄ ca pururi să pot gusta
dulceţile Raiului΄ şi viaţa cea veşnică΄ să se nască-n mine
cu solirea voastră, Sfinţilor.
-15-
Slujba Cuvioşilor Sirieni

Stih: Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.


Ai minţii luminători,΄ la limpezime ducându-ne,΄ v-aţi arătat pentru noi,
cei care vă prăznuim,΄ cu povăţuirile΄ şi lumina voastră,
Cuvioşilor din Siria.
Slavă...
Rănitu-v-a Sfântul Duh΄ cu săgetările dragostei΄ şi-n locul duhovnicesc
intrat-aţi, Părinţilor,΄ văzând toate tainele΄ în lumină mare,
despre care ne-aţi lăsat în scris.
Şi acum...
Ieşit-a din pântece΄ Plămăditorul făpturilor΄ şi rob S-a înfăţișat
Stăpânul Puterilor,΄ pe toţi să ne mântuie΄ prin a ta solire,
Preacurată, Stăpâna mea.
Prochimen, glas 7:
Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.
Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte a dat mie.

Apostolul
(vezi 8 mai, 1 In. 1, 1-7)

Evanghelia
(vezi Marţi în săptămâna a doua după Paşti)

Chinonicul
„Întru pomenire veșnică va fi dreptul și de auzul rău nu se va teme.”

Megalinaria

Dascăli către locul duhovnicesc,΄ stâlpi ai limpezimii,


curăţiei îndreptători,΄ virtuţilor sprijin,΄ ajutor nevoinţei
cu toţii vă cunoaştem΄ o, Pustnici ai Siriei.

Raze luminoase din Răsărit΄ strălucind în lume


prin înscrisuri dumnezeieşti΄ lăsate moştenire΄ celor care-i urmează
sunt preacuvioşii΄ pustnici din Siria.

-16-
LA VECERNIA MARE

La Kekragarii, stihirile, glasul al 2-lea, asemenea cu:


„Cu ce cununi de laude...” (Ποίοις εὐφημιῶν)

Glas Δι
Δ

u u u ce cu u nu uni de e la a a u

u u u de e vom în cu nu u na pe Cu u u vi o
Π

o o şii cei ce-au vie ţu it ca a în ge e rii în

drep tând ca a lea a mo na a a a hi i i


Δ

i lor şi în de păr tâ ând re e le e e le cu u u u


Γ

u u u u u ur se pe a a a a aş tri i ii
Δ Γ

ca re răs pân de esc lu mi i i na Du u u u

hu u u u u lui şi râ â â â â â â u u
Δ Γ

uri a le în ţe lep ciu u ni ii ce e e lei ta


Δ

a a ai ni i i i i ce da as că li ii ce e

1
lo o or î na al te ca re î în tru u sla a a
Π

a a a a va ne stri că cioa a să ă ă a
Π Δ

Ν
a a a a a lu ui Hri i i is to os a cum stâ

â ând şi i ru u u gâ ân du u u -se cer pe en

tru u noi pa a cea ve e eş ni i i i că


Δ

u u u ce al că tu i i i iri vre e ed

ni i i i ce e lă u da -vo om pe-ai Si ri i ei pu
Π

u ust nici cei miş caţi de În ge ru ul Pro ni i ei spre

e po că i in ţă şi sme re e e e ni
Δ

i i i e năs când as cul ta a rea a bu u u cu roa


Γ

a a a a a a a a a să şi Cru u u u u
Δ Γ

cea a a a vân d-o ca lea ac îm po o o tri va gâ

2
â ân du u ri i i lor cei ca a a a a a
Δ

a re e e s-au îm po do bi i i it cu u u vir
Γ Δ

tu u u u ţi i i i i le cu u pos tu ul şi

pa a a za li im bii şi cu pri i ve e ghe e e


Π

e e e e rea do bân di in du u u-şi de e e


Π Δ

Ν
e e e la a Hri i i is to os pă mân tu ul fă

gă ă ă ă ă du u u u u it cu ră ţi i

i a ca pi isc al tre ep te ei tru u pu u u lui


Δ

u u um să ne în toc mi i i im gla a a

su ri i i le e spre cin sti rea a Pă rin ţi i i lor

pu u ust nici a ce lor ce-au pri mit con te em pla ţi


Π

i a ce e lor tru pe eşti şi i i ne e e e tru

3
Δ

u u u peşti a Pro ni ei şi a a a a Ju u u de că
Γ

ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţii şi a a a a ast
Δ Γ

fe e el li s-a lăr gi it cu ra a a ta i i

i i ni i i i mă şi mi i i i i i in
Δ Γ

tea a a prin în ţe le e su uri şi-a a a vă zut lu


Δ

u u mi i na a a ei şi i do bâ ân di ind

î î în fi e e rea s-a’m bă ta at ca de u u u
Π

u u u un vin de iu bi i rea a a pe e en
Π Δ

Ν
tru u u to oţi oa a a a me nii ur când pi is cul

tre ep te e ei su u fle e e teşti î î în

tru lim pe zi me e de e e pli i i i nă


Δ

u u u ce du hov ni ce e e eşti la a a

4
u u u u de e vom slă vi pe e cei slă vi i iţi de

Do o om nul pe cei a junşi în pa cea Si i o nu


Π

u lui pen tru ca re lu up te le au î î î


Δ

în ce e e e tat ca re au fă cli i a a vie ţi ii a


Γ

pri i i i i i i i i in să şi mi i i i
Δ Γ

in tea a a fă ră stă pâ ni i i re e e a su

u u u pra a a a ei prin Du u u u u u
Δ Γ

u hu u ul că ă ă ă lă ă ă u zi i
Δ

i in du u u u u -se e es te a a tra a să ă

ă-n lu mi i na fă ră chi ip şi i fo o o o
Π

o o or mă cu ni mi ic a a a se e e e
Π Δ

Ν
e e mă ă nâ â â ân du -se în lo cu ul du

5
ho o o o ov ni i i i i cesc vă zâ â â

ând sla va Mân tu u i i to o ru u u lui

Slavă..., glas Πα

la a a vă Ta a tă ă lui și Fi u u lui și

Sfâ â ân tu u lu u ui Duh
Π

al tă as tăzi şi te ve se leş te Bi se ri i că ă
Δ

de pre tu ti i i in deni tre să ăl taţi li imbi şi i


Π

i nea a a a a muri în tr-o u ni me e a du u nân

du -vă ă spre e la u da ce lor ca re î în tru lu


Ν Δ

mi i i na a Ră să ă ri i i tu lui ce e e
Π

lu ui de Su us stră lu u ce esc spre a voas tră ă


Ν

sfi i in ţi i i re e din ră să ri i i

6
Δ↓ Δ

tu ul ce e e e e el de jos su i i i ţi
Κ

i i i -vă la î năl ţi i mea săr bă to o o


Δ Π

ri ii și le pă dâ â ând gân du ri le e ce e e le

de şa a a ar te stri gaţi a ce es tor dum ne ze


Δ Κ

ie e e eşti lu mi nă ă tori bu cu ra a a
Δ Π

ţi i i i -vă gla a a suri ră su nă toa re ca

re e ne e os pă taţi du hov ni ce eş te din dul

cea a ţa în ţe le e e e su u ri lor Scrip tu


Ν Δ↓

u u u rii cu ră ţi i in du u u u -ne de

a mă ră ă ciu u u nea pă ca a tu u u lui


Π Δ

bu cu ra a a ţi -vă ă mi i i i i inţi stră


Π

lu u ci i i toa a a a a re a co pe ri i

7
te de lu mi i i na a a cri i is ta a li

i i nă ca re în tru lim pe zi me ne des co pe


Κ

e riţi tai ne e le e ce lor zi di i i i te bu


Δ

cu ra ţi i -vă du u u huri de Du u u u hu ul cu
Π

u pri i in se e voi cei în vă ă lu u iţi în ne gră

i ta a a lu mi i i nă ă ca re cu fi

i in ţe e le du hov ni i ce eşti îm pre u nă do o

o o o xo o lo o o giţi ru ga a ţi
Κ

-vă ă da ar Do om nu u u lui Fe ri ci i i

i i ţi i lo o o o o o o o o o o
Δ Π

or să ă dea lu u mi ii pa a a ce şi su fle te lor

noa a a as tre ma a a re mi i i lă ă

8
LA LITIE
Idiomelele

Glas Πα
Π

s tăzi cu mul ţu mi re să ne e ve se e lim prin ru

gă ciu ni le mi nu na ţi lor pu ust nici si i i

ri i i i eni că ia tă în vre mu ri le de

e pe e u ur mă pre cum o di ni oa ră Hel chi

i a în tem plu u a des co pe ri it Car tea a Le

e e gii şi i dân du i-o lui Io si a au do bân dit

bu nă vo in ţa lui Dum ne e zeu a şa şi no oi

am a flat căr ţi le a ces to ra şi prin e

e le e î în vă ţă ăm să pră ăz nu u u

im Pa şti le cel du u hov ni i cesc a du cân du

9
-ne su fle tul jert fă ne e ma a a a te ri al ni i că

ă cu ca re tru u u pul se e u u ne eş

te prin tr-o su pu u u u ne re cu vi i

in cioa a a a să de a ce e ea Prea cu vi o şi i lor

în tă ri i ţi i -ne în lup ta a noas tră ca pre cum voi

su u un teţi la a u da a noa a as tră şi noi

să fim la u u da a voa as tră în zi ua Dom nu

lui no os tru I i i i i su us Hri i is tos

Glas Πα

a u dă ca de -se lu ui A vra a am pust ni i cul cel

prea a a vi i i i teaz că el în dem nat de Dom

nul său ca oa re când Pă rin te le bi ne cu vân tă

10
rii nea a a a a a mu ri i lor ie şind din nea a

mu ul său a co bo râ ât în pu sti i i i a E

gi ip tu lu ui şi a du nâ â â ând toa tă

roa da cea ne stri că ă cioa a a să a Pă rin ţi

lor a ră să di t-o în Mun te e le e I iz la du

rând ca să de sfin ţi i i re e şi sa ad ni i

ţă ă dum ne e ze ia a a as că din ca re s-a răs

pân dit să mân ţa cea a bu nă în tot pă mân tu ul Ră să

ri i i tu u u u lui Lu ui să-i stri găm în tă

reș te i ni mi le noas tre e Pă ă ri in te

şi te roa gă Do om nu u lui pe e e e en tru

u no o oi toţi

11
Glas Δι
Δ

n de păr ta a tu u v-aţi fu u gind şi v-aţi să lăş lu

it în pu us ti i e a şe zân du u u u -vă în

lo o o oc li i ni i iş tit fe rit de

za ar vă fe rit de a mes te e e ca a a re şi

i i le e gă ă ă turi fe rin du -vă de mân gâ

ie ri le lu u mii a ce e es te ia şi pe tre

câ ând în să ră ci e şi i li i ip suri în tru


Γ Ν

stră pu un ge re cu u la a a crimi şi cu u i i i
Δ

ni mă frâ â â ân tă ru ga tu L-aţi pe Dum ne e zeu

să vă cru u u ţe de ori ce păr tă şi e e e

cu u u pă ă ca a a tul şi să vă dez bra ce de

mă du la a re e le o o o mu u lu u ui

12
Ν

vechi a di i că de miş că ă ri i le e lu
Δ

me eşti a şa a v-aţi o mo rât tru u u pul ne vo i to

o ri i i lor iar pe no oi a ju ta a a ţi

-ne cu mij lo ci ri le e voa as tre ca o mo râ â

rea cea tru pea a as că pli i i nind să a jun

gem făp tu u u u ră ă no o o o uă

LA STIHOAVNĂ

Stihirile, glasul al 5-lea, asemenea cu:


„Bucură-te, cămara...” (Χαίροις ἀσκητικῶν)

Glas Πα
Π

u cu ră -te cea tă a si ri e ni i lor ce-aţi îm

pli nit cu sâr gu in ţă ne vo in ţe le prin ca re

gri ji le lu u mii de la voi le-aţi le pă dat do bân

dind măr gea a nul cel de ma a re preţ pus ti a pri min

13
du -vă şi a co lo lup tân du -vă pe toţi vrăj ma şii

cei vă zu uţi şi cei ne vă zuţi cu al Dom nu lui a


Κ

ju to or bi ru i tu i-aţi căci în chi li a


Δ Π

voas tră stând ca în tr-o bi se ri că şi în o cea nul Scrip

tu u rii cu ochi lu mi nos a dân cin du -vă sor bi

t-aţi dul cea a ţa de-a le că re ia mi re es me în vred

ni ci ţi -ne
Π

la vă lui Dum ne zeu ce lui bun ca re prin har în flo

ri tori a ră ta tu v-a pe voi cei ce toa tă vir

tu u tea bi ru i tor aţi lu crat şi v-aţi cu ră ţi

it lă ca şul i i ni mii de toa te do rin ţe le de

piz mă şi pa ti mă de cle ve ti re de mâ ni i

14
a nă sâl ni că de mân dri a rea mai ca tu u tu
Κ

ror re le lor şi cu ră ţi a-n su fle te de plin


Δ Π

o aţi do bân dit şi lim pe zi mea în mi in te prin în

ţe le suri v-a stră lu cit ru gaţi dar pe Do om nul

s-a vem par te de a ce e laşi ur cuş al du hu lui


Π

u cu ră -te cor al ră să ri te ni i lor do xo lo

gind toţi îm pre u nă cu în ge rii pli nin du -vă pre

o ţi i a du hov ni ceas că prin har şi la tro nul

sla a vei pen tru no oi so lind lă sând în tu ne ri cul la

lu mi nă gră bi tu v-aţi şi ne şti in ţa le pă

dâ ând la cu noaş te rea a de vă ru lui î năl ţa


Κ

a tu v-aţi cu ge tul şi sfân ta con tem pla ţi e a

15
Δ Π

tu tu ror fi ri lor şi a lu mi nii Tre i i mii aţi

do bân di t-o de la Hris tos pe toa te a ce es

tea mij lo ci ţi -le şi no o uă Pă rinţi ai Si ri ei

Același stihiri, pe larg

Glas Πα Κε
Π

u cu ră -te cea tă ă a a si ri e e ni i

i lor ce aţi îm pli i nit cu u sâr gu i in ţă ne vo

o i in ţe e le pri in ca re e gri i ji le e lu mi ii
Π
Κ

de la a voi le-a a a a aţi le pă ă dat do bân dind

măr gea a a nul cel de ma re e preţ pus ti i a pri

mi in du -vă şi a co o o lo lu up tâ ân du u -vă

pe e toţi vră ăj ma şi ii cei vă zu u uţi şi ce ei ne vă ă

zu u u uţi cu al Dom nu u lu u ui a ju to o or

16
Κ

bi ru u i i tu u i-aţi că ă ăci în chi li i


Μ Δ
Κ

a voas tră ă stâ ând ca î î în tr-o o bi se ri i că


Π

şi în o cea a nu ul Scrip tu u u u rii cu

ochi lu mi i i no os a dân cin du u -vă sor bi t-aţi

du ul cea a a ţa de-a le e că re e ia mi re e es

me în vre ed ni ci i ți i i -ne
Π

la a a vă lui Du um ne e ze eu ce e lu u

ui bun ca a re pri in har î în flo ri to o ori a ră ă

ta a tu u v-a pe e voi cei ce toa a tă vi ir tu tea a


Π
Κ

bi ru u i to o o o or aţi lu u crat şi v-aţi cu

ră ți i it lă ca şul i ni i mii de toa a te do

ri in ţe le de pi i iz mă şi i pa a ti i mă de

17
e cle ve e ti re e de mâ ni i i a nă ă sâl ni i

că ă ă ă de mân dri a a rea a a mai ca tu u u


Κ

tu ro or re e le e lor şi i i cu ră ţi i
Μ Δ
Κ

a-n su fle e te e de pli i in o o aţi do bâ ân dit


Π

şi lim pe zi i mea a în mi i i in te prin

în ţe le e e su uri v-a stră lu u cit ru gaţi dar pe

e Do o om nul s-a ve em par te e de a ce e e laşi

ur cu uş al du u hu u u lui
Π

u cu ră -te cor a al ră ă să ri te e ni i

i lor do o xo lo o gind to oţi îm pre u u u nă cu u

î în ge e rii pli i nin du u -vă ă pre o o ți a a


Π
Κ

du ho ov ni cea a a a as că pri in har şi la tro

18
nul sla a a vei pen tru noi so o lind lă sâ ând în tu

ne e ri cul la lu mi i i nă gră ă bi i tu u v-aţi

şi i ne şti i in ţa a le pă dâ â ând la cu u noaş te e

rea a a a + a de vă ru u lu u ui î năl ța a a
Κ

tu v-a aţi cu u ge e tul şi i i sfân ta co on


Μ Κ Δ

tem pla ţi i e e a tu u u tu u ror fi ri i lor


Π

şi a lu mi i ni ii Tre i i i i mii aţi

do bân di i i t-o o de la Hri is tos pe toa te a

a ce e es tea mij lo o ci ţi i -le şi no o o uă

Pă ri inţi ai Si i ri i i ei

Slavă..., glas Νη

la vă ă Ta a a tă ă ă ă ă lui și Fi u u

19
lui și Sfâ â â â ân tu u lu u ui Duh
Ν

e ni i i i i ve e e e niţi toa a
Π

a tă ă cea ta a cea mo na hi i cea as că pust ni i cii

şi ce e ei di i i in obşti strân ge ţi -vă î


Ν Δ

îm pre u u u nă ă cei din lu u me a lă tu

ra ţi i -vă la a ceas tă în ge rea as că a a du


Ν

u na a a a re ca să lă u dăm cu u to o

o ţi ii pe dum ne ze ieș tii Pă ri i i inţi si


Δ

i ri i i eni şi să ă ne mi nu u năm de e

ne lu a a rea a lor a mi i i i in te la

ni mic di in ce e e le tru u peşti şi i i i lu u u


Ν

u meşti de lăr gi i i mea i i i i ni mi ii lor

20
prin ca re în schim bă ri i le ce le pen tru spor în

gă du u i i te nu u şi-a au pie e er dut nă

ă ă de e e ej dea de a du na a rea gâ ân du

u ri i lo or lor în a ţin ti rea pri vi rii nu mai a


Δ
Κ

su u pra i co no mi i ei dum ne e
Δ Ν

ze e e ieşti de ui mi i rea lo or cea din în ţe

le su ri le du ho ov ni i ceşti ca re îi u um

ple de o stră i i nă du ul cea a ţă de la cri mi le

lor li ni i i i iş ti i i i te de e dra a

go os tea lor pen tru oa a a me eni şi să ne ru u


Π

găm să ne fa că şi pe e noi pri i mi to o ori ai


Ν

a ce e es to o o o ra

21
TROPARUL

Glasul 1, asemenea cu:


„Locuitor pustiului...” (Τῆς ἐρήμου πολίτης)

Glas Πα
Π

e ai Si ri ei pust nici în cân tări să îi lă u dăm

cei ce ne-au lă sat moş te ni i re iz bân di i ri le lup tei

lor pe va se le Prea sfâ ân tu lui Duh şi-ai noş tri is cu siţi

în vă ţă tori să stri gă ăm toți din pus ti i uri şi din

ce tăţi cin stin du-i cu e vla vi e sla a vă lui Hris tos Ce

lui ce v-a slă vit sla a vă Ce lui ce e v-a a în cu nu

nat sla vă Ce e lui ce că lă u zi tori că tre El a ră

ta a tu u v-a

Același, pe larg

Glas Πα
Π

e ai Si ri ei pu ust nici în cân tă ă ări să

22
ă îi lă u u dă ă ăm cei ce ne-au lă sa at

mo oş te ni i i re iz bâ ân di i i i ri i

le e e e lu u up te ei lo or pe va se

le Prea sfâ ân tu lu u ui Duh şi-a ai noş tri i + is cu

si iţi în vă ţă ă to ori să stri gă ăm toți

din pus ti i i i uri şi din ce e tăţi ci in sti

in du u-i cu u e e e e vla a a vi i

e e sla a a vă lui Hris to os Ce e lui ce v-a


Δ

slă ă vi i it sla a vă Ce lui ce e e e v-a


Π

a î în cu u nu u na at sla a a a a vă Ce e

lu ui ce e că lă u zi i to ori că ă tre

E el a ră ta a a a a tu u u u v-a

23
LA UTRENIE
După catisma 1, sedealna, glasul 1, asemenea cu:
„Mormântul Tău, Mântuitorule...” (Τὸν τάφον σου Σωτήρ)

Glas Κε
Κ

ă rinţi din Si ri a a prea cin sti mu -vă as tăzi cân tân

du -vă cu do or săr bă toa rea cea no uă ca re pe to

oţi ne bu cu ră ă şi ne miş că spre la u dă că ăci voi

dra a gos tea cea po run ci tă de Dom nul în vă ţa a tu ne-aţi

prin scri e ri i le voas tre in su fla te de Du hul

Sfânt

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, asemenea

u-L fac pe Dum ne ze eu la u de le mai ma re ci a

le noas tre gu uri prin a ces tea se ’nal ţă de-a ce ea în tru

la u de e şi-n cân tări î năl ţân du -te o o Stă pâ â

24
na mea dum ne ze ias că Mi rea să mi lu ie eş te -ne şi

ne î nal ţă la Sla va gă ti tă de Fi ul tău

După catisma a 2-a, sedealna, glasul al 3-lea, asemenea cu:


„De frumusețea...” (Τὴν ὡραιότητα)

Glas Γα
Γ

n al Scrip tu ri lo or o cean v-aţi a a fun dat cu

o chiul lu mi no os a dân cul ce er ce tând ca-m pă


Π

ră tesc măr gă ri tar să scoa a teţi la + a ră ta a re


Γ Ν

ca-n lu mi na Soa re lu ui să-şi răs pân dea as că ra a ze

le ce le mai pre sus de e gând lu mi nând pe toţi oa me nii


Γ

cei ca re vă cin ste esc cu cre din ţă şi ci te esc scri

e ri le voas tre

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, asemenea

25
Γ

şa cum eu I-am da at o al tă na aş te re

a şa şi El mi-a da at a do ua na aş te re cu-al
Π

meu veş mânt S-a îm bră cat cu tru u pul lu at din mi


Γ

i ne iar eu îm bră ca tu m-a am în ne gră i i tă


Ν

sla a va Lui cu prin zând toţi oa me e nii şi ier ta re


Γ

so lin du -le a ces tea le cân ta a Prea cu ra ta de

Fi ul ei ve se lin du -se

După Polieleu, sedealna, glasul al 4-lea, asemenea cu:


„Arătatu-Te-ai astăzi...” (Ἐπεφάνης σήμερον)

Glas Πα
Π Ν Π

s tăzi a du na tu ne-am la săr bă toa a re


Ν
Π

să vâr şind cu la u de os păţ a les şi cu vi


Ν

os la ca re min tea se bu cu ră săl tând în sla a va

26
Pă ri in ţi lor Si i ri i ei

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, asemenea


Π Ν Π

u ră ţin du-mi su fle tul Ne vi no va a tă


Ν
Π

şi lăr gin du-mi i ni ma cu min tea că tre ti ne


Ν

strig Fe cioa ră fă -mă să în ţe leg tai na iu bi i rii

de oa a meni a Do om nu u lui

CANOANELE

CANONUL CUVIOȘILOR
Cântarea a 3-a
Irmos: „Cel ce a întărit întru început...” (Ὁ στερεώσας κατ’άρχάς)
Γ Ν

op ţi le toa te-aţi pe tre cut în pri ve ghe re


Γ

şi lup tă stă ru ind în os te ne eli şi ci ti re sub

ţi in du -vă la trup şi în flo rind cu su fle tul cu ge

tul a du nâ ân du-l spre cu ră ţi i e gră bin du -vă

27
Γ Ν

u ră de a ur re văr sând în ţe lep ciu ne ce


Γ

reas că şi con dei cu scri i tu u ră a lea să dă ru

i tu v-a Hris tos Prea cu vi o şi lor Pă rinţi pen tru zi

di rea noa as tră a ce lor ca a re vă prăz nu im


Γ Ν

n veş mân taţi de Dum ne zeu în ne gră i ta Lui


Γ

sla vă pes te vremi aţi stră lu ci it ca un soa re î năl

ţân du -ne prin har pe noi cei ca re vă cin stim toa tă cer

ca rea voa as tră ca moş te ni i re lă sân du ne-o


Γ Ν

o ul A dam S-a în tru pat din prea cu ra te le


Γ

sân giuri a le ce le ia ce nu şti a de nun tă şi-a

supt lap te fe cio resc Cel ce dă via ţă tu tu ror fi rea

cea stri că cioa a să din ghea ra mo or ţii ră pin du -o

28
Sedealna, glasul al 4-lea, asemenea cu:
„Spăimântatu-s-a Iosif...” (Κατεπλάγη Ἰωσήφ)

Glas Δι
Π

ân dul vos tru l-aţi su pus prin pri ve ghe re şi ci

tiri ia ră cu u ge e tu ul v-a fost prin ru gă ciu ne

î năl ţat că tre pu te ri le ce le în ţe le e gă toa

a a re ca re stră lu cind cu lu mi i na lor

mi in tea a v-a a cu prins şi v-a a a şe zat fa

ţă în fa ţă cu A tot ţi i to o rul pe Ca
Δ Π

re noi to oţi ru gă mu u -vă în du u ple ca a a ţi-L

să mi lu ia a as că su fle te le noa a as tre

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, asemenea


Π

um ne zeu cel ne cu prins prin ti ne-n trup S-a a + ră

tat şi de Du u hul în dre ep tă ţit la nea muri pro

29
po vă du it a fost cre zut în lu me şi î năl ţat î în tru

sla a a vă roa gă-L dar pe El pen tru ro o bii tăi

şi nu u u u le e pă da moş te ni i rea ta

că tu eşti pen tru toţi mai ca Lu


Δ
mi i nii nă dej
Π

dea noas tră ă şi pa vă ă za Fe cioa a ră Ma a ai că

te rog so le e eş te pa ce Bi se e ri cii

CANONUL CUVIOȘILOR
Cântarea a 6-a
Irmos: „Curăţeşte-mă, Mântuitorule...” (Ἱλάσθητή μοι Σωτήρ)
Ν

ât le jul du hu lui meu să-l cu ră ţiţi Si ri e ni

lo o o or ca pu ruri să pot gus ta dul ce ţi le Ra iu


Γ

lui şi vi a ţa veş ni că să se na as că-n

mi i ne cu so li rea voas tră Sfin ţi lor


Ν

i min ţii lu mi nă tori la lim pe zi me du cân du

30
-ne e e e v-aţi a ră tat pen tru noi cei ca re vă prăz nu im
Γ

cu po vă ţu i ri le şi lu mi i na voa as

tră Cu vi o şi lor din Si ri a


Ν

ă ni tu v-a Sfân tul Duh cu să ge tă ri le dra gos

te e e ei şi-n lo cul du hov ni cesc in tra t-aţi Pă rin ţi lor


Γ

vă zând toa te tai ne le în lu mi i nă ma a

re des pre ca re ne-aţi lă sat în scris


Ν

e şi t-a din pân te ce Plă mă di to rul făp tu ri lo

o o or şi rob S-a în fă ţi șat Stă pâ nul Pu te ri lor


Γ

pe toţi să ne mân tu ie prin a ta a so li i re

Prea cu ra tă Stă pâ na mea

31
CONDACUL

Glasul al 3-lea, asemenea cu:


„Fecioara astăzi...” (Ἡ Παρθένος σήμερον)

Glas Γα
Ν Π

s tăzi să ne bu u cu re cu bu cu ri e ne gră
Ν Π

i i tă sfin ţii cei din Si i ri a că a lor sla

vă se vă de eş te pu ust ni cii în tru ui mi i


Ν Π

i re să se des fe e te ia a ră noi în psal mo


Ν

di e şi în cân ta a re să î năl ţăm min ţi le

noa as tre slă vind pe Do om nul Cel ce i-a slă vi it pe

e e e ei

CANONUL CUVIOȘILOR
Cântarea a 9-a
Irmos: „Înfricoșatu-s-a de aceasta...” (Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ)

Glas Γα
Γ

ăz boa ie în pus ti e voi aţi răb dat os te nea

32
la de zi şi în tris tă ri le ce le cu chin spai ma cea de

noap te cea de la draci dar aţi pă zit po run ci le chiar cu

pre ţul mor ţii Pă rin ţi lor zo rind că tre-n vi e rea

pe ca re-o dă ru ieş te Mân tu i to rul nos tru

I i sus Hris tos


Γ

sac prea mi nu na tul cu A fra at şi E frem

E u fra tul du hov ni cesc şi cu I oan pust ni cul cel ma

re în tre Pă rinţi cu Si mon fi ul ha ru lui Io sif

vă ză to rul de Dum ne zeu I oan cel ca un în ger

Da di şo în ţe lep tul toţi cu cin sti re să se la

u de
Γ

voas tră po me ni re as tăzi cin stind că tre Dom

33
nul vă pu nem Pă rin ţi lor mij lo ci tori ca prin ru ga voas tră

să do bân dim de la Stă pâ nul tu tu ror da ru ri

le voas tre du hov ni ceşti şi pa ce-n toa tă lu mea ca

în că de pe-a cu ma să gus tăm sla va cea veş ni că


Γ

er ta re dă Stă pâ nă ro bu lui tău o Ma ri

e pă mân tu le în se tat ce ai pri mit ploa ia ca re via

ţă a ră să rit fră mân tă tu rii o me neşti ca re-n us

că ciu nea pă ca tu lui zbă tân du -se aş teap tă

a ta mân gâ ie re şi mân tu i rea de la Fi ul

tău

34
LUMINÂNDA

Glasul al 3-lea, asemenea cu:


„Pe Cel ce a împodobit...” (Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις)

Glas Γα

in ră să rit ve ni i t-aţi că tre a noas

tră ne gu ră ca niş te fă clii ar zâ ân de Lu

mi na vie e ţii răs pân dind căci v-a a prins pe e voi

Du u hul cu scân te ie rea ce reas că

e-ai dă ru it ca o Ma ai că lu mi nă tori

prea lu mi naţi să îi a vem că lă u u ză că

tre ce ta tea Fi u lui tău cu Ca re lu mea a o

a a peri de a vi clea nu lui vraj bă

35
LAUDELE

Stihirile, glasul al 8-lea, asemenea cu:


„O, preaslăvită minune...” (Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)

Glas Νη Βου
Π
Ν

prea cu vi oşi din Si ri a o sfin te mi inţi în


Π Ν

ge reşti das căli tai nici ai Du hu lui ta ble a le ha ru lui


Π

fru mu se ţea pus ti i u lui pe cei ce as tăzi


Ν

pe voi vă la u dă cu ru ga voas tră pă zi ţi-i ne’n ce tat

de e e a mă gi ri le şi meş te şu gi ri le vi
Δ↓ Ν

clea nu lui ce lui bi ru it de voi prin ha rul Du u

hu lui
Π
Ν

cea tă a si ri e e ni i lor o pust nici


Π Ν

de să vâr şiţi o glin diri a le ra ze lor Ră să ri

tu lui de Sus fii ai Mân gâ ie to o ru lui prin în

36
Π Ν

ţe le suri pe toţi ne ri di caţi că tre lu mi na Mân tu

i to o ru u lui pri i in a le voas tre cărţi şi prin


Δ↓

ru gă ciu ni le pe ca re voi pu ru rea le î năl ţaţi la


Ν

tro nul Do om nu lui


Π
Ν

prea mi nu na tă dra gos te ca re-aţi a vut spre Hris


Π Ν

tos ca re ar s-a din i ni mă cu ne ma te ri al nic foc

a li pi ri le pa a ti mii şi prin a ceas ta


Π Ν

lu mea aţi le pă dat sin gu ră ta tea cu dor îm bră ţi şând

ma a ai că sfin ţe ni ei ne vo in ţa v-aţi fă cut şi


Δ↓ Ν

po me nind ne’n ce tat pe Dum ne zeu Lu mi na a aţi

vă zut
Π
Ν

em ne le lu cră rii Du hu lui în chip vă di it în tru

37
Π Ν

voi le-aţi pur tat Fe ri ci ţi lor stră lu cind cu dra gos tea ca
Π

re ar de pă ca a te le aţi în tă rit pe toţi


Ν

cu sme re ni a din bu nă ta te o dor fă cân du -vă şi

i i pe toţi oa me nii i-aţi cu prins în i ni mă cu în


Δ↓ Ν

ge rii îm pre u nă lo cu ind Stă pâ nu lu ui cânt

ând

Același stihiri, pe larg

Glas Νη Βου
Π
Ν

prea a cu vi o oşi di in Si ri i a o sfin te e


Π

mi inţi în ge reşti da as căli ta a ai nici


Δ↓ Ν

ai Du hu lu ui ta ble a a le ha ru lu ui fru
Π

mu se ţea pu us ti i i u u u u lui pe ce ei

ce e as tă ăzi pe e vo oi vă la a u u u dă cu

38
Ν

ru ga a voas tră ă pă ă zi i ţi-i ne e’n ce e e tat de


Π

e e a a mă gi ri i le şi meş te şu gi
Δ↓

ri i le e vi clea nu lu u u ui ce lui bi ru it de vo oi
Ν

prin ha a rul Du u hu lui


Π
Ν

cea a tă a si i ri i e ni i lor o pust ni ici


Π

de e să vâr şiţi o o glin di i iri a


Δ↓

le ra ze lo or Ră să ri i tu lui de Su us
Ν Π

fii ai Mân gâ ie e to o o ru u u u lui prin

î în ţe e le su uri pe e to oţi ne ri i di i i caţi

că tre lu u mi na a Mâ ân tu u i to o ru u u lui
Ν Π

pri i in a a le voas tre e cărţi şi prin ru gă


Δ↓

ciu ni i le e pe ca re vo o o oi pu ru rea le î năl

39
Ν

ţa aţi la tro o nul Do om nu lui


Π
Ν

prea a mi nu na a tă ă dra go os te ca re-aţi a a


Π

vu ut spre Hris tos ca a re a a ar s-a


Δ↓

din i ni mă ă cu ne ma te e ri al nic fo oc
Ν Π

a li pi ri le e pa a a ti i i i mii şi

pri in a a ceas ta a lu u mea a aţi le e pă ă ă dat

sin gu ră ă ta tea a cu u do or îm bră ă ţi i i şând


Ν Π

ma a ai că ă sfin ţe ni i ei ne vo in ţa
Δ↓

v-aţi fă ă cu ut şi po me ni i i ind ne’n ce tat pe Dum ne


Ν

ze eu Lu mi i na + a aţi vă zut
Π
Ν

em ne e le lu cră ă ri ii Du hu u lui în chip vă ă di


Π

it în tru voi le-a aţi pur ta a at Fe ri

40
Δ↓ Ν

ci ţi lo or stră lu ci ind cu dra gos tea a ca re


Π

ar de pă ă ca a a te e e e le aţi î în tă ă

rit pe e to oţi cu u sme re e ni i i a din bu nă ă


Ν

ta te e o o do or fă câ ân du u u -vă şi i i
Π

pe e toţi oa me e nii i-aţi cu prins în i ni i mă ă


Δ↓ Ν

cu în ge ri i i ii îm pre u nă lo cu i ind Stă

pâ â nu lu ui cân tând

41
LA LITURGHIE

MEGALINARIA

Glas Γα
Γ

a a a a a ze lu u mi i noa a a a se

di in Ră ă să ă ă rit stră ă lu u ci ind


Π Ν Γ

în lu u u me e prin în scri i i i suri du


Π

um ne e ze e e ieşti lă sa a a a te mo o
Γ Π

o oş te ni i i i re ce e e e lor ca a a a
Γ

re-i ur mea a a ză su u u u unt prea cu vi o

o o o şi ii pust ni i ici din Si i i i


Μ

i ri i i i i a a a a

42

S-ar putea să vă placă și