Sunteți pe pagina 1din 7

DATA:

TEST PENTRU EXAMEN TEST NR. 0 0 0 01


la disciplina Tehnici și Tehnologii de Guvernare
Electronică
1. Ce fel de organizație este Centrul de 8. La ce etapă se efectuează testarea
Guvernare Electronică? soluției tehnice a serviciului electronic?
1. organizație comercială 1. conceptul serviciului electronic
2. instituție publică 2. scoaterea din uz
3. organizație de finanțare 3. prestarea serviciului
4. nici una din opțiuni 4. implementarea serviciului electronic

2. Câte etape sunt în ciclul de viață 9. La ce etapă se efectuează activitatea


al unui serviciu public electronic? de proiectare a SI?
1. 2 1. scoaterea din uz
2. 3 2. implementarea serviciului electronic
3. 5 3. testarea disponibilității SI
4. 8 4. nici una din opțiuni

3. Ce semnifică dezvoltarea continuă 10. Care din următoarele grupuri de cer-


a unui serviciu electronic ințe sunt considerate cerințe non-funcțion-
1. scoaterea din uz a serviciului ale?
2. identificarea, proiectarea și implementarea 1. cerințele ce țin de funcționalitatea SI
funcționalităților noi 2. cerințele ce țin de disponibilitatea SI
3. utilizarea platilor electronice 3. cerințele ce țin de plățile electronice
4. utilizarea semnăturii electronice în serviciu 4. Toate opțiunile

4. Care din următoarele opțiuni reprez- 11. La ce etapă este necesară asigurarea
intă criteriu de identificare a serviciilor suportului pentru utilizatorii serviciului?
electronice?
1. scoaterea din uz a serviciului electronic
1. Necesitate identificată de cetățeni sau de mediul 2. identificarea serviciului electronic
de afaceri 3. prestarea serviciului electronic
2. Necesitate identificată de stat 4. implementarea serviciului electronic
3. Prioritate externă a statului
4. Toate opțiunile
12. Care din următorii parametri sunt
monitorizați pe parcursul funcționării servi-
5. Care este organul care aprobă ciului electronic?
con- ceptele serviciilor publice
electronice? 1. Numărul de tranzacții electronice într-un
interval de timp
1. Parlamentul RM 2. numărul de utilizatori într-un interval de
2. Ministerul Justiției timp
3. Guvernul RM 3. timpul mediu de procesare a unei tran-
4. Ministerul Finanțelor zacții
4. Toate opțiunile
6. Care etapă din ciclul de viață a ser-
viciului electronic include lansarea în pro- 13. Care din activitățile enumerate nu
ducție? sunt efectuate la etapa scoaterii din uz a
1. conceptul serviciului electronic serviciului electronic?
2. implementarea serviciului electronic 1. comunicarea despre scoaterea din uz
3. scoaterea din uz 2. migrarea datelor in alte sisteme
4. prestarea serviciului 3. integrarea cu serviciul de plăți electronice
4. reorganizarea proceselor de lucru
7. Care etapă presupune ajustarea
cad- rului legal?
1. scoaterea din uz
2. conceptul serviciului electronic
3. implementarea serviciului electronic
4. prestarea serviciului
14. Câte nivele de maturitate a 21. În care din nivelele arhitecturale se
serviciilor electronice sunt conform păstrează datele sistemelor informaționale?
modelului ONU? 1. Service Layer
1. 3 2. Business Logic
2. 4 3. Data Layer
3. 5 4. Data Access Layer
4. 6
22. Care din următoarele legături directe
15. De ce este necesară re-ingineria ser- dintre nivelele arhitecturale nu este ad-
viciilor? misă?
1. pentru că se cer funcționalități noi 1. User Interface - Service Layer
2. urmare a schimbărilor în legislație 2. Data Access Layer - Data Layer
3. pentru a asigura o calitate mai înaltă ser- 3. User Interface - Data Layer
viciilor 4. Business Logic - Data Access Layer
4. Toate opțiunile
23. Care din următoarele nivele arhitec-
16. Ce presupune analiza AS IS în turale vor fi afectate la înlocuirea SGBD în
con- textul re-ingineriei serviciilor? arhitectura multi-nivel?
1. studiul modelului actual de operare a ser- 1. Business Logic
viciului 2. Business Logic și Service Layer
2. studiul modelului dorit de operare a servi- 3. Service Layer
ciului 4. Data Access Layer și Data Layer
3. analiza standardelor internaționale
4. nici una din opțiuni
24. Care din următoarele afirmații sunt
adevărate în arhitectura multinivel?
17. Ce presupune activitatea de planifi- 1. nu poate fi implementată în practică
care a tranziției în contextul reingineriei? 2. simplifică mentenanța și extinderea SI
1. planificarea trecerii de la AS IS la TO BE 3. asigură implicit o performanță înaltă
2. planificarea trecerii de la TO BE la AS IS 4. este mai slab securizată
3. identificarea serviciului electronic
4. Toate opțiunile
25. Ce oferă urmarea principiilor SOLID
în proiectarea soluțiilor iformatice?
18. Cine sunt utilizatorii serviciilor elec- 1. ridicarea calificării personalului tehnic
tronice? 2. costuri reduse la licențiere
1. cetățenii 3. calitate înaltă soluțiilor tehnice
2. mediul de afaceri 4. asigură cadru juridic pentru servicii
3. statul
4. Toate opțiunile
26. Care din principiile SOLID contribuie
la interfețe simplificate pentru consuma-
19. Care din următoarele informații nu se tori?
găsește pe portalul serviciilor publice? 1. LSP
1. descrierea serviciilor 2. OCP
2. costul serviciilor 3. ISP
3. cine a accesat serviciile 4. SRP
4. adresa prestatorului
27. Care din serviciile enumerate nu este
20. Care din următoarele afirmații este serviciu de platformă?
falsă? 1. MPass
1. Arhitectura serviciilor electronice diferă 2. MPay
radical de la un serviciu la altul 3. e-Cazier
2. Arhitecturile serviciilor electronice sunt 4. MSign
asemănătoare 28. Care serviciu 3. MConnect
3. Arhitectura serviciilor electronice este una guvernamental 4. MCloud
multi-nivel oferă posibilitatea
semnării 29. Care din
4. Toate afirmațiile sunt false electronice a următoarele
conținu- tului? servicii nu inte-
1. MPay grează semnătura
2. MSign mobilă?
1. MPass semnătură 35. Care cheie
2. MConnect electronică se utilizează la 39. Care este
3. MSign presupune semnarea pericolul
4. Toate opțiunile utilizarea electronică divulgării cheii
dispozitivelor avansată? private?
securi- zate de
30. Care din creare a 1. cheia publică 1. pot fi anulate
serviciile semnăturii? 2. cheia privată toate
enumerate asigură 3. cheia de bază semnăturile
autentificarea 1. hardware create
utilizatorilor? 2. avansată 4. nici una din opțiuni anterior
necalificată 2. pot fi efectuate
1. MConnect 3. avansată calificată tranzacții
2. MSign 4. simplă 36. Care este nedorite în nu-
3. MPass legătura dintre mele
4. nici una din opțiuni cheia pub- lică și titularului
cea privată? semnăturii
31. Care din 1. suma cheilor este 3. pot fi provocate
următoarele egală cu zero pierderi de date
afirmații nu este 2. cheile sunt 4. nu există nici un
adevărată în raport interdependente pericol
cu documentul 3. lungimea cheilor
electron- ic? este egală 40. Care tip de
1. trebuie 4. nu există legătură fișiere trebuie
insoțit de o păstrat în
copie pe secret?
37. Care este
suport de numărul maxim 1. cer
hârtie de perechi de chei 2. csr
2. poate fi semnat 3. key
de mai multe permis pentru o 4. nici
persoane persoană? unul
3. este ușor din
transportabil 1. 1
2. 2 tipurile
4. fiind semnat, este enumer
mai dificil de 3. nelimitat
ate nu
falsificat 4. 5 necesită
a fi
38. Care este păstrat
32. Care tip în secret
de semnătură pericolul
electronică divulgării cheii
oferă cel mai publice? 41. Ce oferă
înalt grad de 1. poate serviciul
protecție? compromite MPay?
1. avansată semnăturile 1. posibilitatea
necalificată aplicate în achitării serviciilor
2. simplă trecut publice
3. complexă și 2. poate provoca 2. plata serviciilor cu
securizată pagube bănești cardul bancar
3. poate fi furată 3. monitorizare
4. avansată calificată identitatea a plăților
persoanei pentru
33. Care tip de 4. nu există nici un serviciile
semnătură publice
electronică nu pericol
4. Toate opțiunile
face trimitere
exclusiv la 42. Care din 43. Care din
semnatar? următoarele sunt următoarele nivele
nivele de de in-
1. avansată calificată interoperabilitate eroperailitate
2. simplă ? implementează
3. avansată schimbul de date
necalificată 1. semantică
2. financiară la nivel tehnic?
4. Toate opțiunile 3. logică 1. interoperabilitatea
4. Toate opțiunile organizatorică
34. Care tip de 2. interoperabilitatea
tehnică ? 47. Care datelor
3. interoperabilitatea tehnologie este 3. non-repudierea
semnatică? de bază și pe 4. nici una din opțiuni
4. interoperabilitatea larg utilizată în
financiară funcționarea
MCloud?
44. Ce conține 1. tehnologii de
catalogul virtualizare
2. tehnologii de
semantic? criptare
1. servicii 3. tehnologii de poștă
electronice electronică
2. seturi de date 4. nici una din
publice tehnologiile
3. active semantice enumerate
4. certificate
electronice 48. Ce fel de
echipamente
45. Adresa trebuie proc-
urate pentru ca
date.gov.md o organizație să-
indică la și găz- duiască
1. catalogul sistemele sale
semantic informaționale
2. portalul datelor în MCloud?
cu caracter 1. discuri magnetice
personal 2. echipamente de
3. portalul datelor imprimare
guvernamentale 3. echipamente de
deschise telecomunicații
4. portal de știri 4. nu este nevoie de
guvernamentale echipamente

46. Care din 49. Ce


următoarele reprezintă
caracteristici autorizarea în
sunt proprii sistemele
datelor informaționale?
guvernamentale 1. verificarea
de- schise? identității
1. pot fi procesate utilizatorului
automatizat 2. stabilirea
2. nu conțin date cu drepturilor de
caracter personal acces la
3. sunt date primare funcțion-
și nu agregate alitățile și
4. Toate opțiunile datele
sistemelor
3. jurnalizarea
evenimentel
or în
sistemele
informaționa
le
4. nici una din opțiuni

50. Ce asigură
criptarea
datelor?
1. autentificarea în
sistemele
informaționale
2. confidențialitatea