Sunteți pe pagina 1din 59

Lista cheltuielilor eligibile

Cheltuieli directe care intră sub inciden ța Curs valutar EUR (cursul inforeur - august 2018)
ajutorului de minimis RON 4.6238
Categorie/Subcategorie cheltuială Descrierea cheltuielii
Includ toate taxele necesare pentru înființarea întreprinderii (declarație pe propria răspundere în fața unui notar
0. Taxe pentru înființarea de start-up-uri
sau servicii juridice pentru înființarea întreprinderii, alte taxe necesare înființării întreprinderii, după caz)

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat


1.1 Cheltuieli salariale Salariul net acordat angajaților. Poate fi calculat la nivel orar sau lunar

Includ cheltuieli efectuate cu: onorarii plătite pentru experți independenți (expertize financiare, juridice, tehnice,
1.2 Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experți
etc.), în baza unor contracte speciale, cum ar fi: contracte de drepturi de autor, contracte de antrepriză, etc.
proprii/cooptați
și/sau alte venituri asimilate salariilor (eg.: remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, etc.)

1.3 Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și Contribuțiile aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora: Contribuții angajat + angajator
cheltuielilor asimilate acestora (CAS, CASS, deduceri personale, impozit pe venit, contribuția asiguratorie pentru muncă)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului intreprinderilor nou-
infiintate
2.1 Cheltuieli pentru cazare Cheltuieli cu cazarea pentru personalul angajat pe perioada deplasării
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu Cheltuieli cu diurna pentru personalul angajat pe perioada deplasării
Cheltuieli de transport pentru personalul angajat, inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe
distanța dintre locul de cazare și locul delegării

2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale


Cheltuieli cu taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării pentru personalul angajat
aferente deplasării

Cheltuieli cu servicii specializate, precum: medicina muncii, SSM&PSI, servicii de contabilitate, consultanță
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii
juridică, servicii de tipărire, servicii de formare profesională, consultanță în management/de business,
specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu
produse/pachete de servicii cu privire la GDPR (Regulamentul General privind protecția Datelor Personale),
are expertiza necesară
subscripții la baze de date specializate (științifice), etc.

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli
pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
Cheltuielile cu achiziția de active corporale/obiecte de inventar includ: echipamente, utilaje, instrumente
4.1 Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale și obiecte
necesare desfășurării activității întreprinderii, mai puțin mijloace de transport rutier de mărfuri. Nu sunt eligibile
de inventar
achiziția de terenuri și imobile.

Cheltuielile cu achiziția de active necorporale se referă la orice achiziție de active intangibile(exemple: licențe
4.2 Cheltuieli cu achiziția de active necorporale windows, programe de operare PC, pachete software necesare desfășurării activității întreprinderii, baze de
date, etc.)

• Cheltuielile cu materiile prime se referă la cheltuieli cu bunurile care participă direct la fabricarea produsului, în
care se regăsesc integral sau parțial, fie în starea lor inițiala, fie transformate.
4.3 Cheltuieli cu achiziția de materii prime și materiale, • Cheltuielile cu materialele consumabile se referă la cheltuieli cu bunurile care participă sau ajută la procesul
inclusiv materiale consumabile de producție sau de exploatare, fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit. Principalele categorii de materiale
consumabile sunt: materialele auxiliare, materialele pentru ambalat, piesele de schimb, materiale nestocabile ,
birotică&papetărie, combustibil, etc.

4.4 Alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării


Alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor
întreprinderilor

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații


Cheltuielile cu închirierea includ: închirierea de spații (sediu social, puncte de lucru, depozite) și închirierea de
pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii,
echipamente, utilaje, vehicule, necesare desfășurării activității întreprinderii.
echipamente, vehicule, diverse bunuri

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) Cheltuieli cu ratele de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri
aferente funcţionării întreprinderilor mobile și imobile
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor Cheltuieli cu utilitățile: energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare, salubritate, etc.
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării
Includ cheltuieli precum: taxe de administrare a clădirii, servicii de curățenie, servicii de pază și protecție, etc.
întreprinderilor

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi


Cheltuieli cu serviciile de mentenanță și reparații pentru echipamente, utilaje, mijloace de transport, etc.
mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor

10. Arhivare de documente aferente funcționării


Cheltuieli cu servicii de arhivare de date, fizică sau electronică.
întreprinderilor

Cheltuieli cu amortizarea activelor, altele decât cele achiziționate cu ajutorul subvenției, în acest caz fiind
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
elegibilă amortizarea pe primele 12 luni de activitate, iar achiziția este realizată din contribuție proprie.

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente


Cheltuielile financiare pot include: comisioane și dobânzi la credite, diferențe de curs valutar, taxe notariale.
funcţionării întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării
Cheltuieli cu conectarea la rețele informatice: internet, telefonie, etc.
întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării Cheltuieli de marketing: servicii de promovare și publicitate, servicii de tipărire, alte servicii/produse care
întreprinderilor contribuie la promovarea companiei pe piață
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
Cheltuieli cu servicii de prelucrare a datelor de mari dimensiuni, servicii de protecție a datelor cu caracter
15.1 Prelucrare de date personal, produse/pachete de servicii cu privire la GDPR (Regulamentul General privind protecț ia Datelor
Personale)

15.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii Cheltuieli ce includ: realizare site web, mentenanță, actualizare aplicații informatice utilizate în cadrul
informatice întreprinderii.

15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate Cheltuieli cu achiziția de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit
relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic şi/sau electronic, subscripții la baze de date specializate, necesare desfășurării activității.

15.4 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi


Chetuieli cu achiziția de brevete, mărci comerciale, licențe, drepturi, concesiuni, franciză, etc.
și active similare
Titlu Plan Afaceri: ........................
CAEN: ............................

Tabel 1 - Notă de fundamentare buget Luna 1 Luna 2

Valoare Valoare
Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală
UM Cant. unitară fără TVA (lei) Cant. unitară fără TVA (lei)
fără TVA (lei) cu TVA (lei) fără TVA (lei) cu TVA (lei)
TVA (lei/UM) TVA (lei/UM)

0. Taxe pentru înființarea de start-up-uri taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal taxe pentru înființarea întreprinderii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Cheltuieli salariale
Funcția 1: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Funcția 2: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați

Poziția 1 [se va specifica poziția expertului/experților proprii/cooptați] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Poziția 2 [se va specifica poziția expertului/experților proprii/cooptați] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora

Funcția 1: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Funcția 2: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Cheltuieli pentru cazare

Funcția 1: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] noapte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Funcția 2: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] noapte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. noapte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. noapte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli pentru cazare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu

Funcția 1: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] diurnă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Funcția 2: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] diurnă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. diurnă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. diurnă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu diurna personalului propriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor

Funcția 1: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Funcția 2: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli pentru transportul persoanelor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

Funcția 1: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Funcția 2: [se va specifica funcția persoanei/persoanelor nou angajate] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară

Serviciul 1 [se va specifica serviciul specializat ce urmează a fi achiziționat] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serviciul 2 [se va specifica serviciul specializat ce urmează a fi achiziționat] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are ex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale și obiecte de inventar

Activ 1 [se va specifica denumirea activului ce urmează a fi achiziționat] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activ 2 [se va specifica denumirea activului ce urmează a fi achiziționat] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale și obiecte de inventar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Cheltuieli cu achiziția de active necorporale

[se va specifica denumirea activului necorporal ce urmează a fi achiziționat] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu achiziția de active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Cheltuieli cu achiziția de materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile
Materie primă/Material 1 [se va specifica denumirea materiei prime/materialului ce
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
urmează a fi achiziționat]
Materie primă/Material 2 [se va specifica denumirea materiei prime/materialului ce
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
urmează a fi achiziționat]
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu achizitia de materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 Alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor
[se va specifica tipul cheltuielii de investiții] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu investiții necesare funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
Închiriere ...................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Închiriere ...................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor
Leasing [se va specifica denumirea echipamentului, vehiculului, diverselor bunuri
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mobile/imobile luate în leasing]
Leasing [se va specifica denumirea echipamentului, vehiculului, diverselor bunuri
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mobile/imobile luate în leasing]
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
Energie electrică 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gaze naturale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consum de apă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Canalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu utilitățile aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor

[se va specifica serviciul de administrare a clădirilor ce urmează a fi contractat] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor

[se va specifica serviciul de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
transport aferente funcţionării întreprinderii]

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor

[se va specifica serviciul de arhivare documente necesar funcționării întreprinderii] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu arhivarea de documente aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
Laptop amortiz. lunară 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activ 2 [se va specifica denumirea activului (corporal/necorporal) ce urmează a fi
amortiz. lunară 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
amortizat]
.................... amortiz. lunară 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.................... amortiz. lunară 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu amortizarea de active aferente funcţionării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
Dobânzi aferente creditului - cofinanțare la proiect dob. lunară 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[se va specifica tipul cheltuielii financiare/juridice] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
[se va specifica serviciul ce urmează a fi achiziționat (eg.: acces la internet și
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
telefonie)]
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli de conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor

[se va specifica serviciul/produsul aferent activităților de marketing] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli de informare si publicitate aferente functionarii intreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.1 Prelucrare de date
[se va specifica serviciul de prelucrare date necesar funcționării întreprinderii] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli prelucrare date 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

[se va specifica serviciul de întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
informatice necesar funcționării întreprinderii]

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli intretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
[se va specifica bun(ul/urile) ce urmează a fi achiziționat (e)] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.4 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

[se va specifica denumirea activului ce urmează a fi achiziționat] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
…………………………. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal cheltuieli concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6

Valoare Valoare Valoare Valoare


Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală
Cant. unitară fără TVA (lei) Cant. unitară fără TVA (lei) Cant. unitară fără TVA (lei) Cant. unitară fără
fără TVA (lei) cu TVA (lei) fără TVA (lei) cu TVA (lei) fără TVA (lei) cu TVA (lei) fără TVA (lei)
TVA (lei/UM) TVA (lei/UM) TVA (lei/UM) TVA (lei/UM)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
na 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9

Valoare Valoare Valoare


Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală
TVA (lei) Cant. unitară fără TVA (lei) Cant. unitară fără TVA (lei) Cant. unitară fără TVA (lei) Cant.
cu TVA (lei) fără TVA (lei) cu TVA (lei) fără TVA (lei) cu TVA (lei) fără TVA (lei) cu TVA (lei)
TVA (lei/UM) TVA (lei/UM) TVA (lei/UM)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL AN 1

Valoare Valoare Valoare


Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală Valoare totală
unitară fără TVA (lei) Cant. unitară fără TVA (lei) Cant. unitară fără TVA (lei) TVA (lei)
fără TVA (lei) cu TVA (lei) fără TVA (lei) cu TVA (lei) fără TVA (lei) cu TVA (lei) fără TVA (lei)
TVA (lei/UM) TVA (lei/UM) TVA (lei/UM)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AN 1

Valoare totală
cu TVA (lei)

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Titlu Plan Afaceri: ........................
CAEN: ............................

Tabel 2 - Buget Valoare subvenție acordată 146,800.00

Valoare
Valoare fără Valoare totală Valoare
Descrierea cheltuielii Subcategorie cheltuială TVA (lei) neeligibilă
TVA (lei) cu TVA (lei) eligibilă (lei)
(lei)
0. Taxe pentru înființarea de start-up-uri 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Cheltuieli salariale 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Cheltuieli cu 1.2 Onorarii/venituri asimilate salariilor


0.00 0.00 0.00 0.00
salariile pentru experți proprii/cooptați
personalului nou
angajat 1.3 Contribuții sociale aferente
cheltuielilor salariale și cheltuielilor 0.00 0.00 0.00 0.00
asimilate acestora
Subtotal cheltuieli cu salariile personalului nou angajat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Cheltuieli pentru cazare 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului
0.00 0.00 0.00 0.00
2. Cheltuieli cu propriu
deplasarea
2.3 Cheltuieli pentru transportul
personalului 0.00 0.00 0.00 0.00
persoanelor
intreprinderilor nou-
infiintate
2.4 Taxe și asigurări de călătorie și
0.00 0.00 0.00 0.00
asigurări medicale aferente deplasării
Subtotal cheltuieli cu deplasarea personalului intreprinderilor
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nou-infiintate
specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu 0.00 0.00 0.00 0.00
terenuri și imobile),
are expertiza obiecte de inventar, materii prime și
necesară
5. 0.00 0.00 0.00 0.00
materiale, inclusiv materialedeconsumabile,
Cheltuieli cu închirierea sedii (inclusivalte
depozite),
cheltuielispații
pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Cheltuieli devehicule,
echipamente, leasing fără achizi
diverse ție (leasing operațional)
bunuri 0.00 0.00 0.00 0.00
aferente funcţionării întreprinderilor
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării
0.00 0.00 0.00 0.00
întreprinderilor
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi
0.00 0.00 0.00 0.00
mijloace de transport
10. Arhivare aferente
de documente funcţionării
aferente întreprinderilor
funcționării
0.00 0.00 0.00 0.00
întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente
0.00 0.00 0.00 0.00
funcţionării
13. Conectareîntreprinderilor
la reţele informatice aferente funcţionării
0.00 0.00 0.00 0.00
întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării
0.00 0.00 0.00 0.00
întreprinderilor
15.1 Prelucrare de date 0.00 0.00 0.00 0.00
15.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare
0.00 0.00 0.00 0.00
de aplicaţii informatice

15. Alte cheltuieli


aferente funcţionării
întreprinderilor
15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi,
15. Alte cheltuieli
reviste de specialitate relevante pentru
aferente funcţionării 0.00 0.00 0.00 0.00
operaţiune, în format tipărit şi/sau
întreprinderilor
electronic

15.4 Concesiuni, brevete, licențe, mărci


0.00 0.00 0.00 0.00
comerciale, drepturi și active similare

Subtotal alte cheltuieli aferente functionarii intreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Titlu Plan Afaceri: ........................
CAEN: ............................

Tabel 3 - Calculații venituri


Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4

Preț unitar Preț unitar Preț unitar Preț unitar


Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Cant.
Categorie Venit Venit Specific UM cu TVA cu TVA cu TVA cu TVA
lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară
(lei/UM) (lei/UM) (lei/UM) (lei/UM)

[Produs/Serviciu 1] 0.00 0.00 0.00


[Produs/Serviciu 2] 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
Venituri din producția ............................... 0.00 0.00 0.00
vândută ............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
Subtotal venituri din producția vandută 0.00 0.00 0.00
[Marfă 1] 0.00 0.00 0.00
[Marfă 2] 0.00 0.00 0.00
Venituri din vanzarea
............................... 0.00 0.00 0.00
de marfuri
............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
Subtotal venituri din vânzare mărfuri 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4

Preț unitar Preț unitar Preț unitar Preț unitar


Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Cant.
Categorie Venit Venit Specific UM cu TVA cu TVA cu TVA cu TVA
lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară
(lei/UM) (lei/UM) (lei/UM) (lei/UM)

[Produs/Serviciu 1] 0.00 0.00 0.00


[Produs/Serviciu 2] 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
Venituri din producția ............................... 0.00 0.00 0.00
vândută ............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
Subtotal venituri din producția vandută 0.00 0.00 0.00
[Marfă 1] 0.00 0.00 0.00
[Marfă 2] 0.00 0.00 0.00
Venituri din vanzarea
............................... 0.00 0.00 0.00
de marfuri
............................... 0.00 0.00 0.00
............................... 0.00 0.00 0.00
Subtotal venituri din vânzare mărfuri 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
ANUL 1
na 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9

Preț unitar Preț unitar Preț unitar Preț unitar Preț unitar
Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Cant.
cu TVA cu TVA cu TVA cu TVA cu TVA
lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară
(lei/UM) (lei/UM) (lei/UM) (lei/UM) (lei/UM)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANUL 2
na 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9

Preț unitar Preț unitar Preț unitar Preț unitar Preț unitar
Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Cant.
cu TVA cu TVA cu TVA cu TVA cu TVA
lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară
(lei/UM) (lei/UM) (lei/UM) (lei/UM) (lei/UM)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
na 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL AN 1

Preț unitar Preț unitar Preț unitar


Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Valoare anuala
cu TVA cu TVA cu TVA
lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) (lei)
(lei/UM) (lei/UM) (lei/UM)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

na 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL AN 2

Preț unitar Preț unitar Preț unitar


Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare Valoare anuala
cu TVA cu TVA cu TVA
lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) lunară lunară (lei) (lei)
(lei/UM) (lei/UM) (lei/UM)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Titlu Plan Afaceri: ........................
CAEN: ............................

Tab. 4 - Previziune cash-flow companie (lunar)


Flux de numerar lunar - previziuni (lei) ANUL 1
PERIOADA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 TOTAL AN 1
I. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE
A. Total intrări de lichidități din activitatea de investiții și finanțare:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(A1+A2+A3+A4)
A1. Aportul asociaților (majorări de cap. și/sau împrumut de la
0
asociați)
A2. Contribuţie Ajutor de minimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A3. Credite pe termen lung, din care: (A3.1.+A3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A3.1. Împrumut - cofinanțare la proiect 0
A3.2. Alte Credite pe termen mediu și lung 0
A4. Vânzări de active, inclusiv TVA 0

B. Total iesiri de lichidități din activitatea de investitii: (B1+B2+B3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B1. Achiziții de active fixe corporale, inclusiv TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B2. Achiziții de active fixe necorporale, inclusiv TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B3. Achiziții servicii externe, inclusiv TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Total ieșiri de lichidități din activitatea de finanțare (C1+C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1. Rambursări de Credite pe termen mediu și lung, din care:


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(C1.1.+ C1.2.)
C1.1. Rate la împrumut - cofinanțare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu și lung 0
C2. Plăți de dobânzi la Credite pe termen mediu și lung, din care:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(C.2.1.+C.2.2.)
C2.1. La împrumut - cofinanțare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2.2. La alte Credite pe termen mediu și lung 0

D. Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare (A-B-C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E. Încasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (E1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E1. Vânzări existente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Încasari din activitatea financiară pe termen scurt 0
G. Credite pe termen scurt 0

H. Total intrări de lichidități din activitatea de exploatare (E+F+G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Cheltuieli de exploatare, inclusiv TVA, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I1. Materii prime, materiale consumabile și alte materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I2. Utilități și servicii de administrare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I3. Salarii, onorarii și ch. asimilate salariilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I4. Serv. aferente personalului (cazare, transport, asig., etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I5. Prestațiile externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I6. Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I7. Închirieri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I8. Întreţinere/reparații echipamente şi mijloace de transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I9. Ch. financiare, juridice/notariale (mai puțin dobânzi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I10. Alte ch. aferente exploatării 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Plăți din activitatea financiară pe termen scurt 0
K. Plăți aferente creditelor pe termen scurt (K1+K2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1. Rate la credite pe termen scurt 0
K2. Dobânzi la credite pe termen scurt 0
L. Plăți achitate asociaților (L1+L2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1. Dividende 0
L2. Rambursări de împrumuturi de la asociați 0

M. Total ieșiri de numerar din activitatea de exploatare (I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N. Flux de lichidități din activitatea de exploatare (I-M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


O. Flux brut de lichidități înainte de plăți pentru impozit pe profit/CA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
și ajustare TVA (D+N)
P. Plati pentru impozite si taxe (P1-P2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1. Plăți/Rambursări TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2. Impozit pe profit/cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW) 0
Q. Flux de numerar net al perioadei (O-P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Disponibil de numerar al perioadei precedente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Flux de numerar net cumulat (Q+R) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VNA - an 1 0

Flux de numerar lunar - previziuni (lei) ANUL 2


PERIOADA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 TOTAL AN 1
I. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE
A. Total intrări de lichidități din activitatea de investiții și finanțare:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(A1+A2+A3+A4)
A1. Aport asociaților (majorări de capital și/sau împrumut de la
0
asociați)
A2. Contribuţie Ajutor de minimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A3. Credite pe termen lung, din care: (A3.1.+A3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A3.1. Împrumut - cofinanțare la proiect 0
A3.2. Alte Credite pe termen mediu și lung 0
A4. Vânzări de active, inclusiv TVA 0

B. Total iesiri de lichidități din activitatea de investitii: (B1+B2+B3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B1. Achiziții de active fixe corporale, inclusiv TVA 0


B2. Achiziții de active fixe necorporale, inclusiv TVA 0
B3. Achiziții servicii externe, inclusiv TVA 0

C. Total ieșiri de lichidități din activitatea de finanțare (C1+C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1. Rambursări de Credite pe termen mediu și lung, din care:


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(C1.1.+ C1.2.)
C1.1. Rate la împrumut - cofinanțare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu și lung 0
C2. Plăți de dobânzi la Credite pe termen mediu și lung, din care:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(C.2.1.+C.2.2.)
C2.1. La împrumut - cofinanțare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2.2. La alte Credite pe termen mediu și lung 0

D. Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare (A-B-C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E. Încasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (E1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E1. Vânzări existente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Încasari din activitatea financiară pe termen scurt 0
G. Credite pe termen scurt 0

H. Total intrări de lichidități din activitatea de exploatare (E+F+G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Cheltuieli de exploatare, inclusiv TVA, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I1. Materii prime, materiale consumabile și alte materiale 0
I2. Utilități și servicii de administrare 0
I3. Salarii, onorarii și ch. asimilate salariilor 0
I4. Serv. aferente personalului (cazare, transport, asig., etc.) 0
I5. Prestațiile externe 0
I6. Marketing 0
I7. Închirieri 0
I8. Întreţinere/reparații echipamente şi mijloace de transport 0
I9. Ch. financiare, juridice/notariale (mai puțin dobânzi) 0
I10. Alte ch. aferente exploatării 0
J. Plăți din activitatea financiară pe termen scurt 0
K. Plăți aferente creditelor pe termen scurt (K1+K2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1. Rate la credite pe termen scurt 0
K2. Dobânzi la credite pe termen scurt 0
L. Plăți achitate asociaților (L1+L2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1. Dividende 0
L2. Rambursări de împrumuturi de la asociați 0

M. Total ieșiri de numerar din activitatea de exploatare (I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N. Flux de lichidități din activitatea de exploatare (I-M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


O. Flux brut de lichidități înainte de plăți pentru impozit pe profit/CA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
și ajustare TVA (D+N)
P. Plati pentru impozite si taxe (P1-P2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1. Plăți/Rambursări TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3. Impozit pe profit/cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW) 0
Q. Flux de numerar net al perioadei (O-P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Disponibil de numerar al perioadei precedente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Flux de numerar net cumulat (Q+R) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VNA - an 2 0
Titlu Plan Afaceri: ........................
CAEN: ............................

Tab. 5 - Previziune cash-flow companie (anual)


Flux de numerar anual - previziuni - (lei) An investiție Ani operaționali

PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6


I. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE
A. Total intrări de lichidități din activitatea de investiții și finanțare:
0 0 0 0 0 0
(A1+A2+A3+A4)
A1. Aport asociaților (majorări de capital și/sau împrumut de la asociați) 0 0
A2. Contribuţie Ajutor de minimis 0 0
A3. Credite pe termen lung, din care: (A3.1.+A3.2.) 0 0 0 0 0 0
A3.1. Împrumut - cofinanțare la proiect 0 0
A3.2. Alte Credite pe termen mediu și lung 0 0
A4. Vânzări de active, inclusiv TVA 0 0
B. Total iesiri de lichidități din activitatea de investitii: (B1+B2+B3) 0 0 0 0 0 0
B1. Achiziții de active fixe corporale, inclusiv TVA 0 0
B2. Achiziții de active fixe necorporale, inclusiv TVA 0 0
B3. Achiziții servicii externe, inclusiv TVA 0 0
C. Total ieșiri de lichidități din activitatea de finanțare (C1+C2) 0 0 0 0 0 0

C1. Rambursări de Credite pe termen mediu și lung, din care: (C1.1.+ C1.2.) 0 0 0 0 0 0

C1.1. Rate la împrumut - cofinanțare la proiect 0 0 0 0 0


C1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu și lung 0 0
C2. Plăți de dobânzi la Credite pe termen mediu și lung, din care:
0 0 0 0 0 0
(C.2.1.+C.2.2.)
C2.1. La împrumut - cofinanțare la proiect 0 0 0 0 0
C2.2. La alte Credite pe termen mediu și lung 0 0
D. Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare (A-B-C) 0 0 0 0 0 0
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E. Încasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (E1) 0 0 0 0 0 0
E1. Vânzări existente 0 0
F. Încasari din activitatea financiară pe termen scurt 0 0
G. Credite pe termen scurt 0 0
H. Total intrări de lichidități din activitatea de exploatare (E+F+G) 0 0 0 0 0 0
I. Cheltuieli de exploatare, inclusiv TVA, din care: 0 0 0 0 0 0
I1. Materii prime, materiale consumabile și alte materiale 0 0
I2. Utilități și servicii de administrare 0 0
I3. Salarii, onorarii și ch. asimilate salariilor 0 0
I4. Serv. aferente personalului (cazare, transport, asig., etc.) 0 0
I5. Prestațiile externe 0 0
I6. Marketing 0 0
I7. Închirieri 0 0
I8. Întreţinere/reparații echipamente şi mijloace de transport 0 0
I9. Ch. financiare, juridice/notariale (mai puțin dobânzi) 0 0
I10. Alte ch. aferente exploatării 0 0
J. Plăți din activitatea financiară pe termen scurt 0 0
K. Plăți aferente creditelor pe termen scurt (K1+K2) 0 0 0 0 0 0
K1. Rate la credite pe termen scurt 0 0
K2. Dobânzi la credite pe termen scurt 0 0
L. Plăți achitate asociaților (L1+L2) 0 0 0 0 0 0
L1. Dividende 0 0
L2. Rambursări de împrumuturi de la asociați 0 0
M. Total ieșiri de numerar din activitatea de exploatare (I+J+K+L) 0 0 0 0 0 0
N. Flux de lichidități din activitatea de exploatare (I-M) 0 0 0 0 0 0
O. Flux brut de lichidități înainte de plăți pentru impozit pe profit/CA și ajustare
0 0 0 0 0 0
TVA (D+N)
P. Plati pentru impozite si taxe (P1-P2) 0 0 0 0 0 0
P1. Plăți/Rambursări TVA 0 0
P3. Impozit pe profit/cifra de afaceri 0 0
III. FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)
Q. Flux de numerar net al perioadei (O-P) 0 0 0 0 0 0
R. Disponibil de numerar al perioadei precedente 0 0 0 0 0 0
S. Flux de numerar net cumulat (Q+R) 0 0 0 0 0 0 0

VNA - anul 1-6 0

Rata de actualizare anuală 9.00%


Rata de actualizare lunară 0.75%
### - Valoare credit (LEI)
7.00% Rata dobânzii
Termen acordare
60
(nr. luni)
Perioadă de grație
12
(nr. luni)

Dobândă
Perioada Rata (EUR) Dobanda (EUR) Total Sold Rate anuale
anuală
Luna 1 - - - -
Luna 2 - - - -
Luna 3 - - - -
Luna 4 - - - -
Luna 5 - - - -
Luna 6 - - - -
Anul 1

Luna 7 - - - -
Luna 8 - - - -
Luna 9 - - - -
Luna 10 - - - -
Luna 11 - - - -
Luna 12 - - - - - -
Luna 13 - - - -
Luna 14 - - - -
Luna 15 - - - -
Luna 16 - - - -
Luna 17 - - - -
Luna 18 - - - -
Anul 2

Luna 19 - - - -
Luna 20 - - - -
Luna 21 - - - -
Luna 22 - - - -
Luna 23 - - - -
Luna 24 - - - - - -
Luna 25 - - - -
Luna 26 - - - -
Luna 27 - - - -
Luna 28 - - - -
Luna 29 - - - -
Luna 30 - - - -
Anul 3

Luna 31 - - - -
Luna 32 - - - -
Luna 33 - - - -
Luna 34 - - - -
Luna 35 - - - -
Luna 36 - - - - - -
Luna 37 - - - -
Luna 38 - - - -
Luna 39 - - - -
Luna 40 - - - -
Luna 41 - - - -
Luna 42 - - - -
Anul 4

Luna 43 - - - -
Luna 44 - - - -
Luna 45 - - - -
Anul 4
Luna 46 - - - -
Luna 47 - - - -
Luna 48 - - - - - -
Luna 49 - - - -
Luna 50 - - - -
Luna 51 - - - -
Luna 52 - - - -
Luna 53 - - - -
Luna 54 - - - -
Anul 5

Luna 55 - - - -
Luna 56 - - - -
Luna 57 - - - -
Luna 58 - - - -
Luna 59 - - - -
Luna 60 - - - - - -
TOTAL - - - - - -

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7


An 1
Rată - - - - - - -
Dobândă - - - - - - -

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7


An 2
Rată - - - - - - -
Dobândă - - - - - - -

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7


An 3
Rată - - - - - - -
Dobândă - - - - - - -

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7


An 4
Rată - - - - - - -
Dobândă - - - - - - -

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7


An 5
Rată - - - - - - -
Dobândă - - - - - - -
Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

- - - - -
- - - - -

Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

- - - - -
- - - - -

Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

- - - - -
- - - - -

Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

- - - - -
- - - - -

Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

- - - - -
- - - - -
DNF (nr. Valoare intrare Amortizare
Denumire activ DPiF DAC Luna 1
luni) (lei) lunară (lei)

Laptop 48 0.00 0.00 0.00

Activ 2 [se va specifica denumirea


activului (corporal/necorporal) ce 12 0.00 0.00
urmează a fi amortizat]

.................... 12 0.00 0.00


.................... 12 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Luna 13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna 14 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20 Luna 21 Luna 22 Luna 23 Luna 24 Luna 25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna 26 Luna 27 Luna 28 Luna 29 Luna 30 Luna 31 Luna 32 Luna 33 Luna 34 Luna 35 Luna 36 Luna 37

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna 38 Luna 39 Luna 40 Luna 41 Luna 42 Luna 43 Luna 44 Luna 45 Luna 46 Luna 47 Luna 48 Luna 49

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna 50 Luna 51 Luna 52 Luna 53 Luna 54 Luna 55 Luna 56 Luna 57 Luna 58 Luna 59 Luna 60 Luna 61

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna Luna Luna
Luna 62 Luna 63 Luna 64 Luna 65 Luna 66 Luna 67 Luna 68 Luna 69 Luna 71 Luna 72
70 73 74

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Luna 77 Luna 78 Luna 80 Luna 81 Luna 83 Luna 84
75 76 79 82 85 86 87 88

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Luna 89 Luna 92 Luna 93 Luna 95 Luna 96
90 91 94 97 98 99 100 101 102

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luna Luna Luna Luna
103 104 105 106

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00