Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Facultatea Geografie
Catedra Geografie Umană, Regională și Turism
APROB___________
Şef catedră, Sochircă E., dr., conf.univ.
Test final
la disciplina „Macroeconomie”
Varianta _____
Numele __Guivan ____________ Prenumele_Mihail _________________ grupa______

I. Indicaţi dacă sunt corecte (c) sau incorecte (i) următoarele afirmări (32 puncte):
1. Creşterea economică prezintă creşterea volumului de bunuri şi servicii, iar curba
posibilităţilor de producţie se deplasează spre stânga. I
2. Dacă în modelul posibilităţilor de producţie economia se află în afara posibilităţilor de
producţie, atunci ea nu utilizează destul de eficient resursele sale. C
3. Exportul net al ţării date se reduce, dacă se reduce nivelul PNN al partenerului ei
comercial.C
4. Toate schimbările în nivelul producţiei, ocupării şi preţurilor sunt condiţionate de fluctuaţiile
ciclice în economie.C
5. Economiile personale se iau în consideraţie la calcularea PNB şi PNN după metoda
cheltuielilor. I
6. Reducerea surplusului capacităţilor de producţie încetineşte creşterea cererii de capital şi
astfel, reduce cererea agregată. I
7. Creşterea ofertei agregate contribuie la creşterea nivelului de echilibru al producţiei şi
nivelului producţiei, care corespunde ocupării totale forţei de muncă. C
8. Banca în condiţiile normei de rezervare 25% şi deţinere a 2000 lei depozite, va putea crea
bani noi doar în sumă de 500 lei. I

II. Test (selectaţi răspunsul corect) – (42 puncte)


1. Expresia numerică a cărui indicator se reduce după începerea fazei de expansiune şi
creşte după începerea fazei recesiune?
a) volumul rezervelor de bunuri stocate în industria de procesare;
b) volumul produsului naţional brut (PNB);
c) timpul mediu de muncă al unei săptămâni;
d) cursul hârtiilor de valoare;
e) volumul producţiei industriale.
2. În condiţiile ocupării totale a forţei de muncă rata şomajului fricţional trebuie:
a) să fie egal cu zero;
b) să fie mai redus de 1%;
c) să fie mai redus decât rata şomajului ciclic;
d) toate răspunsurile precedente sunt corecte;
e) toate răspunsurile precedente sunt incorecte.
3. Indicele preţurilor poate fi utilizat pentru:
a) evaluarea deosebirii între structura producţiei în anul curent şi anul precedent;
b) evaluarea deosebirii între valoarea de piaţă a coşului de consum în două perioade de timp
diferite;
c) evaluarea diferenţei între nivelul preţurilor a două ţări;
d) evaluarea deosebirii între nivelul preţurilor en gross şi en detail;
e) toate răspunsurile precedente sunt incorecte.
4. Curba ofertei agregate exprimă raportul dintre:
a) nivelul preţurilor şi volumul consumat al PNB în expresie reală;
b) nivelul preţurilor la care producătorii doresc să producă, iar consumatorii – să cumpere
bunuri şi servicii;
c) nivelul preţurilor şi volumul produs al PNB în expresie reală;
d) volumul produs şi consumat al PNB în expresie reală;
e) toate răspunsurile precedente sunt incorecte.

5. Creşterea ofertei agregate va contribui la:


a) Reducerea nivelului preţurilor şi volumului real al PNB.
b) Încetinirea creşterii preţurilor şi creşterea volumului real al PNB.
c) Creşterea nivelului preţurilor şi volumului real al PNB.
d) Încetinirea creşterii preţurilor şi reducerea volumului real al PNB.
e) Toate răspunsurile precedente sunt corecte.
6. Cererea de monedă pentru tranzacţii variază în felul următor:
a) creşte la creşterea ratei dobânzii;
b) creşte la reducerea ratei dobânzii;
c) se reduce în măsura creşterii volumului nominal al PNB;
d) se reduce în măsura reducerii volumului nominal al PNB;
e) toate răspunsurile precedente sunt incorecte.
7. Care din afirmările enumerate ne descriu dependenţa dintre valoarea reală sau
capacitatea de cumpărare a banilor şi nivelul preţurilor?
Capacitatea de cumpărare a banilor:
a) şi nivelul preţurilor se află în raport direct proporţional în perioada recesiunii economice
şi în raport indirect în perioada creşterii inflaţiei;
b) şi nivelul preţurilor se află în raport direct, dar neproporţional;
c) şi nivelul preţurilor se află în raport direct şi proporţional;
d) şi nivelul preţurilor se află în raport indirect;
e) nu depinde de nivelul preţurilor.

Problema 1 (16 puncte)


Sunt date (mil lei): Valoarea construcţiilor noi – 5
Valoarea utilajului produs – 10
Valoarea bunurilor de consum produse – 110
Valoarea bunurilor consumate – 90
Amortizarea clădirilor – 10
Amortizarea utilajului – 10
Rezerve a bunurilor de consum (la început de an) – 30
Rezerve a bunurilor de consum (la sfârşit de an) – 50
Calculaţi: 1) PNB _________________________
a) consumul _________________________
b) investiţii globale _________________________
2) PNN _________________________
c) consumul _________________________
d) investiţii nete _________________________

Problema 2 (10 puncte)


Presupunem că raportul dintre rata dobânzii şi mărimea cererii de monedă este
exprimat prin ecuaţia: i = 30 – 2M,
unde: i – rata dobânzii (în puncte procentuale);
M – cantitatea de bani (în mlrd.lei).
a) Ce caracterizează această funcţie, dacă va fi reprezentată grafic?
b) Care va fi mărimea ratei dobânzii, dacă cererea de monedă va constitui 11 mlrd.lei?
c) Presupunem că volumul PNB s-a redus. Se va păstra oare aceeaşi dependenţă între i şi
M? Dacă nu, în ce direcţie va varia?
Total: 100 puncte
1.
Barem de evaluare:
91-100 puncte – nota “10” 71-80 puncte – nota “8” 61-65 puncte – nota “6” 41-50 puncte – nota “4” 0-30 puncte
81-90 puncte – nota “9” 66-70 puncte – nota “7” 51-60 puncte – nota “5” 31-40 puncte – nota “3” – nota “2/1

Examinator M. Strechii, dr., conf. univ.


__ __________________