Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CACICA

JUDEŢUL SUCEAVA

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ

TRĂISTUȚA CU POVEȘTI

CLASA A II-A

TIPUL : INTEGRAT

PERIOADA : 1 AN ŞCOLAR

NUMĂR ORE ALOCAT : 1 ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ

AN ŞCOLAR : 2021 – 2022

AUTORUL : BĂLĂCIAN MIHAELA

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ CACICA


ARGUMENT

Opţionalul „ Traistuţa cu poveşti” vine să acopere necesitatea de lectură


a micilor şcolari şi vizează parcurgerea şi înţelegerea unor valoroase opere
literare - în proză sau lirice, populare sau culte , atractive şi accesibile, ca
mesaj vârstei elevilor.
Ajutând elevii să se aplece cu răbdare şi interes asupra textului literar,
sperăm ca în viaţa lor prezentă, dar şi viitoare, cartea va ocupa un loc meritat
devenind ,, prietenul “ lor nedespărţit . Prin acest opţional se doreşte
atragerea spre carte a copiilor pentru a descoperi misterele ascunse între
copertele acestora.
Elevii mici sunt ajutaţi să diferenţieze binele de rău, să îşi ia drept
model personaje pozitive, să aprecieze calităţile şi să critice greşelile şi
năravurile personajelor negative.
Prin realizarea acestui opţional se urmăreşte formarea şi dezvoltarea
personalităţii copiilor, dar şi dezvoltarea unor aptitudini literare, descoperirea
plăcerii cititului și îndrăgirii cărţilor.
Literatura pentru copii nu este doar frumoasă, dar îi şi trimite pe aceştia
într-o lume „de poveste”, căci vor trăi profund alături de Feţi-Frumoşi şi de
Ilene Cosânzene, de oameni cu minţi ascuţite, de animale cunoscute şi de
altele cu puteri nemărginite.
Cândva mirific, acest univers al cărţii trebuie redescoperit de către micii
şcolari, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut
informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor
adevăratul sens al copilăriei cu sentimente, aspiraţii şi îndrăzneli ca o
înaripare entuziastă cu idealuri înalte.
Din acest motiv, am ales ca prin textele în proză şi în versuri, prin lumea
fascinantă a poveştilor şi poeziilor, prin personajele atât de îndrăgite elevilor,
să-i ajut pe aceştia să-şi învingă sentimentele de teamă şi inhibiţie, să
gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult posibil, capacitatea de
exprimare orală. Elevii dobândesc deprinderi de receptare corectă a textului
audiat, de folosire precisă şi nuanţată a cuvintelor, de formulare clară şi
personală a unor mesaje proprii, de argumentare a unui punct de vedere.
Opţionalul propus le oferă elevilor şansa de a-şi cultiva capacitatea de
audiere şi receptare, imaginaţia, fantezia, creativitatea, exprimarea corectă şi
nuanţată şi vine în întâmpinarea cerinţelor din mai multe direcţii: interesul
elevilor, dorinţa părinţilor şi nu în ultimul rând, asigurarea viitorului
societăţii cu o generaţie avansată din punct de vedere moral.
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE
ÎNVĂȚARE

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


- stabilirea succesiunii întâmplărilor și a
momentului cel mai captivant;
Sesizarea semnificației
- realizarea unui desen pentru a indica
globale a mesajului oral din
despre ce este vorba în mesaj
textul literar
- formularea de răspunsuri la întrebări
despre conținutul unui text audiat
- lectură după una sau mai multe
ilustrații;
Desprinderea semnificației
- exerciţii de formulare de propoziţii;
globale a mesajului literar din
- formularea de răspunsuri scurte,
lecturarea imaginilor
evidențiind semnificația globală a mesajului
literar
- exerciţii de identificare a personajelor;
Identificarea - exerciţii de enumerare și de comparare a
caracteristicilor unui personaj caracteristicilor personajelor;
din textele literare audiate - jocuri de rol;
- jocuri de simulare
- exerciţii de ascultare activă a
Manifestarea curiozității interlocutorului;
față de receptarea - vizionarea unor filme pentru copii;
semnificației mesajelor orale - audierea unor povești citite sau
înregistrate
- exerciţii de povestire a întâmplărilor din
text;
Redarea conţinutului - exerciţii de delimitare a momentelor unei
textului într-o formulare acţiuni;
proprie, care să cuprindă - desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul
momentele semnificative învățătorului;
- redarea conținutului textului prin
intermediul desenului
- exprimarea răspunsului la anumite
întrebări cu ajutorul desenului sau prin
Exprimarea de idei, simboluri;
trăiri personale prin - confecționarea unei mini-cărți cu imagini
intermediul limbajului artistic din poveștile audiate
- crearea de povestiri în grup, spus și
ilustrate de copii
- exerciţii de diferenţiere a însușirilor
Deosebirea însușirilor
obişnuite de cele neobişnuite;
obişnuite de cele neobişnuite
- exerciţii de atribuire a unor însușiri
obişnuite și/sau neobişnuite unor obiecte.
- audierea unor povești citite, înregistrate sau
Manifestarea interesului
povestite de adulți;
pentru lectura unor texte
- exerciţii de organizare a unei biblioteci a
literare variate
clasei.
- conversații scurte în grup, pe baza unui text
Formarea deprinderilor
audiat sau a unei imagini
și atitudinilor pozitive față de
- crearea de povești imaginare pornind de la
actul lecturii
idei sau imagini create de copii

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

 Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate


particularităţilor de vârstă ale elevilor
 Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele
folosite: dactilopictură, amprentare pe pânză; desen pe nisip; colaj;
lucru cu materiale din natură
 Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un
obiect, o persoană, a cere și a da informații despre textul lecturat, a
formula o idee, a recunoaște personajele pozitive și negative
 Elemente de construcție a comunicării
 Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti,
poezii, fabule, povestiri
 Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
 Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate

MODALITĂŢI DE EVALUARE

În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de

evaluare cât şi metode alternative. Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă


şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a spiritului

întreprinzător al elevilor, realizându-se prin:

 Portofoliul clasei
 Portofoliul individual al fiecărui elev;
 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
 Concursuri şi momente cultural-artistice.

BIBLIOGRAFIE

G. Munteanu, E. Bolog - ,,Literatura pentru copii”, E.D.P., Bucureşti, 1994;


Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline opţionale
la clasele I-IV”, Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
Lidia Ţugulan, Maria Florea. Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
* * * Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti, 1998;

S-ar putea să vă placă și