Sunteți pe pagina 1din 8

Contracte numite care sunt reglementate de legi speciale sau de cod

civil. Ori de cat ori avem regelem speciale in lege sau codu civil le
aplicam. In materia contractului de vanzare cumparare nu e
reglementat dolul. Nu gasim norme indestulatoare in legile speciale
mergem in alte legi .
Contrcatele nenumite sunt cele care nu sunt reglementate de lege ci
sunt intocmite dupa vointa partilor. Art 1688 : aplicam regulile
generale din materia obligatiilor si daca nu s indestulatoare aplicam
legile contractului cu care se aseamana cel mai mult
Art 1650 Contractul de vanzare cumparare
(1) Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după
caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în
schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.
(2) Poate fi, de asemenea, transmis prin vânzare un dezmembrământ al
dreptului de proprietate sau orice alt drept.
Art 1674: Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege ori dacă din voinţa
părţilor nu rezultă contrariul, proprietatea se strămută de drept
cumpărătorului din momentul încheierii contractului, chiar dacă bunul
nu a fost predat ori preţul nu a fost plătit încă.
Exceptii de la art : ori de cate ori transferul dr de propr se va realiza in
viitor sau la bunurile de gen
Caractere juridice ale contractului de vanzare cumparare :
1. Contract sinalagmatic :obligatii recirpoce si interdependente
2. In principiu contractul de vanzare cumparare este comutativ ( se
stie in ce consta ) dar poate fi si aleatoriu art 1173 (Este aleatoriu
contractul care, prin natura lui sau prin voinţa părţilor, oferă cel
puţin uneia dintre părţi şansa unui câştig şi o expune totodată la
riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor şi incert.)
94. pret forfetar =pret global
Art 1658 al 4 Atunci când cumpărătorul şi-a asumat riscul
nerealizării bunului sau genului limitat, după caz, el rămâne obligat
la plata preţului.
3. Este translativ de drepturi
! Nu pot fi instrainate prin vanzare dr de uz si abitatia ( cu
caracter personal)
Daca uzul se constituie pe bani el imprumuta caracterele juridice
ale contr de vanzare cumparare .
Nu pot fi instrainate actele intuito personae, de principiu
comutativ,
4. Este Uno ictum
5. Consensual este de regula iar prin exceptie este solemn
(testamentul olograf art 1041) nu trb sa fie autentificat la notar
ca sa fie solemn .Daca partile fac ceva ce legea nu o cere
contractul nu devine solemn .este contract solemn in 5 cazuri
cand are ca obiect dr de propr ,vanzarea unui mosteniri
,cumpararea unor bunuri atunci cand pretul e suportat de niste
fonduri publice ,vanzarea bunurilor supuse executarii silite
,vanzarea dr litigioase .
Odata ce contr s a incheiat pe baza acordului de vointa a partilor

Grile
2.cesiunea de creanta poate fi cu titlu oneros sau gratuit .
Transmiterea unei creante
Niciunul dintre rasp nu e corect
1. B
2. C
3. Contractul real consta in remiterea bunului ,conditie de
nastere a contractului
Nu este niciodata real
c.
4. a,c
5.a,b

Capacitatea
Art. 1652 Principiul capacităţii. Pot cumpăra sau vinde toţi cei
cărora nu le este interzis prin lege.
Cetateanul unui stat membru nerezident in romania sau pers
juridica poate sa dobandeasca dr de propr asupra terenurilor
intravilane , fiind sedii secundare la implinirea unui termen de
5 ani de la aderarea romaniei la UE.Terenuri agricole
extravilane ,paduri forestiere pot fi dobandite in termen de 7
ani.
Art 1653: Sub sancţiunea nulităţii absolute, judecătorii,
procurorii, grefierii, executorii, avocaţii, notarii publici,
consilierii juridici şi practicienii în insolvenţă nu pot cumpăra,
direct sau prin persoane interpuse, drepturi litigioase care sunt
de competenţa instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie
îşi desfăşoară activitatea.
O astfel de actiune ar aduce atingere prestigiului judiciar.
Drept litigios
Dreptul este litigios dacă există un proces început şi
neterminat cu privire la existenţa sau întinderea sa.
Dreptul incepe sa devina litigios in mom cererii chemarii in
judecata.
Exceptii
Art 1653 al 2
Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):
a) cumpărarea drepturilor succesorale ori a cotelor-părţi din
dreptul de proprietate de la comoştenitori sau coproprietari,
după caz;este valabila
b) cumpărarea unui drept litigios în vederea îndestulării unei
creanţe care s-a născut înainte ca dreptul să fi devenit litigios;
c) cumpărarea care s-a făcut pentru apărarea drepturilor celui
ce stăpâneşte bunul în legătură cu care există dreptul litigios.
Art 1654

Diferenta dintre art 1653 si 1654


Art 1655 incapacitatea de a vinde
Constituitorul da bunurile fiduciarului sa le administreze ,
fiduciarul trb sa faca acte de administrare
Grile
2.1 a,
Simulatie prin interpunere de pers
2.a,b
Nulitatea absoluta expresa este prev direct in articol iar cea
virtuala e atunci cand nu e expres prev de lege dar ii dai
seama ca e nulitate absoluta din interesul ocrotit care trb sa fie
unul general
3.c
6.cei ce pot sa ceara anularea vanzarii sunt pers ocrotite
7.a,c
870.
Consimtamantul
1. B
Promisiunea da nastere unor obligatii de a face nu se
stransfera dr de propr
2.b
3.b
4.c art
In cazul promisiunii promitentul nu si asuma nimic nu
transmite niciun drept .Consimtamantul se da in 2 pasi
In cazul pactului de optiune vanzatorul si a exprimat
definitiv consimtamantul de a vinde nu trb sa mai mearga
la notar
Irevocabilitate nu poate fi revocata
Retragerea se intampla pana sa ajunga la destinatar
Inscrierea in cartea funciara,promisiunea trb notata in ea,

Conditiile de validitate art 1179


Consimtamant, capacaitate ,obiect sub sanctiunea nulitatilor
Elemente esentiale : pret ,obiectul contractului ( 1225,1226

Pretul indisponibilizarii are rol de arvuna


Arvuna confirmatorie
6.c
7.b,c
9.b,c
10.b
Refuz de prezentare vs neprezentare

Rezolutiunea si rezilierea pot fi invocate numai in cazul in


care neexecutarea obligatiilor este culpabila, adica poate fi
imputata partii contractante care nu si-a indeplinit obligatia. Insa,
daca partea nu este vinovata, adica a existat un caz fortuit sau
forta majora, va fi incidenta institutia riscului contractual.[1]

Conditii pentru inovcare:

in contractele sinalagmatice (obligatii reciproce si


interdependente);
cand una dintre parti nu si-a indeplinit culpabil obligatiile
contractuale;
daca partea culpabila a fost pusa, in prealabil, in intarziere;
neexecutarea obligatiilor este insemnata (rezolutiune) sau
repetata (reziliere).

Neexecutare insemnata (rezolutiune).


Creditorul nu are dreptul la rezolutiune atunci cand
neexecutarea este de mica insemnatate, in cazul contractelor cu
executare dintr-odata. Conditia expresa este ca neexecutarea sa
fie inseamnata. Daca neexecutarea este de mica insemnatate,
creditorul va putea cere reducerea proportionala a prestatiei
(subsidiar) sau, daca nu se pot reduce, poate cere daune-interese.

Neexecutare de mica insemnatate, dar repetata (reziliere).


Creditorul are dreptul la reziliere, chiar daca neexecutarea este
de mica insemnatate, insa are un caracter repetat, doar in cazul
contractelor cu executare succesiva. Daca neexecutarea nu este
repetata, creditorul poate cere doar reducerea proportionala a
prestatiilor (subsidiar) sau, daca nu se pot reduce, doar daune-
interese. Trebuie retinut ca, daca reducerea prestatiilor nu poate
avea loc, creditorul are dreptul doar la daune-interese. Orice
stipulatie contrara este considerate nescrisa.

Felurile rezolutiunii.

Unilaterala
Are loc prin notificarea scrisa a debitorului sau cand debitorul se
afla de drept in intarziere sau cand acesta nu a executat obligatia
in termenul fixat prin punerea in intarziere. Notificarea este
irevocabila de la data comunicarii catre debitor, adica creditorul
nu se mai poate razgandi.

De plin drept
Pactul comisoriu reprezinta o clauza contractuala expresa prin
care partile stabilesc o metoda de rezolutiune fara interventia
instantei; acesta trebuie sa prevada expres obligatiile a caror
neexecutare atrag rezolutiunea sau rezilierea contractului. Daca
are loc neexecutarea stipulata prin pact comisoriu, rezolutiunea
se produce de plin drept. Partile pot prevedea sau nu in pactul
comisoriu daca mai este necesara (gr. 1) sau nu mai este
necesara (gr. 2) punerea in intarziere a debitorului.

Exceptie: Daca vanzarea are ca obiect un bun imobil si s-a


stipulat ca, daca nu se plateste pretul la termen, cumparatorul va
fi de drept in intarziere, atunci cumparatorul mai poate plati si
dupa expirarea acestui termen cat timp nu a primit declaratia de
rezolutiune din partea vanzatorului.

Judiciara
Pronuntata de instanta de judecata, fiind sesizata printr-o actiune
in rezolutiune. Efectul esenţial al hotărârii judecătoreşti prin care
a fost pronunţată rezoluţiunea este desfiinţarea retroactivă a
contractului. Termenul de prescriptie este de 3 ani.

Efecte. Principalul efect il reprezinta desfiintarea contractului,


contractul incetand sa mai existe si nu va mai produce niciun
efect. Ca exceptie, daca in contract au fost stipulate clauze
referitoare la solutionarea diferendelor in caz de rezolutiune,
acestea vor continua sa produca efecte. Desfiintarea contractului
in cazul rezolutiunii produce efecte numai pentru trecut (implica
restituirea prestatiilor) si in cazul rezilierii produce efecte doar
pentru viitor. In plus, pe langa restituirea prestatiei, creditorul
poate cere si daune-interese pentru acoperirea prejudiciului
provocat in urma neexecutarii.

Art 1657 Bunurile ce pot fi vândute

Orice bun poate fi vândut în mod liber, dacă vânzarea nu este


interzisă ori limitată prin lege sau prin convenţie ori testament.
Art 1229 bunurile ce pot fi instrainate trb sa se afle in circuitul
civil

S-ar putea să vă placă și