Sunteți pe pagina 1din 39

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TG–MUREŞ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE

DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE


CICLUL GIMNAZIAL

- PORTOFOLIU DE EVALUARE -

Coordonator: Eva Szekely


Autor: Milascon Maracine Adela
RE IV IFR

1
Cuprins

z Alegerea manualului şi argumentarea acesteia


z Planificarea unităţii de conţinut
z Proiect de sinteză
z Anexe adaptate temei alese
z Fişe de evaluare
z Activitate de creaţie

2
Argument pentru alegerea manualului

Pentru realizarea unui proiect de lecţie la clasa a VIII-a pe tem „Baltagul” de Mihail Sadoveanu, am analizat cu
atenţie cele doua manuale de limba română clasa a VIII-a Editura Corint şi Editura Humanitas pentru a-l alege pe cel mai
accesibil. Încă de la început mi-a atras atenţia în mod deosebit cel editat de Humanitas, atât datorită aspectului
formal,exterior, cât şi datorită conţinutului.
În primul rând este atractiv datorită coloraturii bogate a imaginilor, cât şi a diverselor texte. Punerea în evidenţă a
diverselor informaţii cât şi diferenţierea lor se face prin variaţia culorilor, încadrării, sublinierii, îngroşării caracterelor
scrisului, ceea ce uşurează munca cu manualul a elevului de clasa a VIII-a.
În al doilea rând strucuturarea materiei pe unităţi de conţinut şi lecţii este mult mai clară, mai bine realizată dacât in
manualul Editurii Corint. Manualul editat de Humanitas evită aglomerarea de materie, de informaţii si texte adiţionale.
Astfel se poate vorbi de o accesibilitate sporită în privinţa manualului Humanitas. În privinţa conţinutului se evită expunerea
amănunţită a comentariilor sau caracterizărilor de personaje, în schimb exerciţiile sunt concepute în aşa măsură încât îl
conduc pe elev în mod sistematic la a analiza şi intrepreta el însuşi o operă literară. Exerciţiile sunt foarte variate atăt în
privinţa conţinutului cât şi a formei, fiind prezente exerciţiile pragmatice sub forma de diagrame, tabele, matrici, etc. Aceste
variante de exerciţii contribuie mai mult la antrenarea şi captarea atenţiei elevilor precum şi la sistematizarea şi imprimarea
mai eficientă a informaţiei în mintea elevilor.
În cadrul lecţiilor gramaticale explicaţiile sunt complete şi nu lipsesc exemplificările pentru fiecare element de limba
română menţionat, contribuind astfel la însuşirea mai eficientă de către elevi a noţiunilor gramaticale. Exerciţiile gramaticale
se caracterizează prin grade de dificultate crescânde, de la simplu la complex şi accesibilitate.
În concluzie, manualul editat de Humanitas este complet, atractiv, sugestiv, accesibil facilitînd munca cu manualul
tuturor elevilor de clasa a VIII-a de diferite niveluri la învăţătură.

3
NUMĂR CRITERII DE EVALUARE CORINT HUMANITAS
Cls. VIII Cls. VIII
1 VIZIUNE INTEGRATĂ 5 5
(Literatură, limbă şi comunicare,
concepte circulante)
2 SUGESTII 4 5
Fişe de evaluare (sumativă, formativă) Exerciţii gradate
3 STRATEGII ACTIV-PARTICIPATIVE- PROCESUALI-TATEA 4 5
CONSTRUCŢIEI.
Sensurile.
4 ALEGEREA TEXTELOR DE BAZĂ ŞI AUXILIARE 5 5
Crearea unei intertextualităţi relevante pentru tipuri
diferite de limbaje
5 DICŢIONAR EXPLICATIV 5 5
CORELAT CU
PREZENŢA UNOR
CONCEPTE
FUNCŢIONALE
6 ASPECTE ESTETICE 4 5
CARE SĂ TRIMITĂ LA
CORELAŢII CU
ELELALTE ARTE
Total 27 30

4
Planificare pe unitate de conţinut: Genul epic- Romanul

Un Detalieri de Nr. O.R. Obiective Activităţi Resurse Modalităţi


ita conţinut ore operaţionale de Organizarea de evaluare
(unităţi, lecţii) învăţare clasei
tea
Data Material
didactic
Bibliografie

5B
1 Să Exerciţii de lectură Activitate Evaluare
IV Genul epic – dovedească Exerciţii de reproducere a frontală formativă
Romanul înţelegerea Să identifice ordinea conţinutului de idei din orală
Textul
,,Baltagul"- textului logică şi cronologică a fragmentele citite suport Observare
Mihail literar ideilor/întâmplărilor Exerciţii de integrare a ,,Baltagul”- sistemati
Sadoveanu pornind de la din text fragmentelor citite în firul de că
ƒ Lectură cerinţe date epic al romanului (capitolul M.Sadovea
selectivă I, V, X, XVI) nu
-Lectura
Monografia
expresivă şi
,,Viaţa şi
explicativă
opera lui
Nivelul fonetic
Mihail
Nivelul lexical,
Sadoveanu”
morfologic şi
C.Ciopraga
sintactic
Album –

5
Casete
audio –
video
ƒ Descifrarea 1 Să sesizeze Exerciţii fonetice, lexicale, Activitate în Evaluare
textului valoarea Să identifice morfologice şi sistematice, grupe complexă
- Valori expresivă a arhaismele, pag.143 Textul
expresive categoriilor regionalismele din text Exerciţii de redactare a suport
ale stratului morfosintacti Să identifice sinonime planului simplu şi de ,,Literatura
fonetic şi ce, a mijl. de pentru anumite cuvinte transfer către rezumat română”-
lexical îmbogăţire a arhaice din text Manual
- Planul vocabularului Să selecteze din text preparato –
simplu cuvinte aparţinând cl. a VIII-a
anumitor câmpuri Ion şi
lexicale Mrinela
Să alcătuiască planul Popa
simplu de idei

ƒ Lectura 1 Să înţeleagă Să alcătuiască Exerciţii de alcătuire a Activitate în Evaluare


apofundată semnificaţia rezumetul romanului rezumatului romanului grupe formativă
- Firul epic generală a conofrm planului Exerciţii de identificare a Activitate orală şi
- Timp şi mesajului simplu si planului elementelor lexicale ce frontala scrisă
spaţiu oral, sesizând dezvoltat de idei precizează timpul, spaţiul, Eseu
progresia şi Să identifice pasaje in Textul
ordinea cronologică a în- suport structurat
coerenţa text care să precizeze tâmplărilor
ideilor spaţiul şi timpul Caietul
Exerciţii pag.144, 145 elevului
exprimate acţiunii
Să reconstituie traseul Fişe cu
parcurs de cele două citate

6
personaje
ƒ Lectură 1 Să Exerciţii de comentare a Activitate Evaluare
aprofunda construiască Să extragă din text unor elemente din capitolele independen- formativă
tă un discurs elemente lexicale care din manual: oameni, tă orală şi
oral pe o descriu locuri, oameni, ritualuri, obiceiuri Activitate scrisă
- Oameni şi temă dată obiceiuri, natură... Exercitii de comentare a frontala Eseu
obiceiuri Să construiască experientelor initiatice prin structurat
- Experienţe expuneri în care să-şi Textul
care trece Gheorghita si suport
iniţiatice exprime opinia despre rolul Vitoriei in procesul de
tema iniţierii, a Caietul
maturizare a fiului ei elevului
maturizării...
Să identifice şi să Comentarea unor pasaje din Fişe cu
comenteze pasaje care text referitoare la atitudinea citate
se referă la opoziţia personajului in confruntarea
dintre tradiţie şi dintre traditie si inovatie
inovaţie Exerciţii pag.146, 147
ƒ Lectură 1 Să Exerciţii de comentare a Activitate în Evaluare
aprofundat construiască Să evidenţieze unor elemente din text – grupe formativă
ă un discurs trăsăturile personajelor personaje principale, Fişe cu orală şi
ƒ -Personajele oral pe o prin utilizarea secundare, episodice citate scrisă
ƒ Mijoloacele temă dată resurselor expresive ale Exercitii de identificare a Casetă Test cu
de limbii caracteristicilor personajelor video itemi cu
caracteriza din diverse pasaje si Planşă- răspuns
re Să identifice comentarea acestora ,,Modalităţi deschis
ƒ Procedee procedeele artistice de Eseu
artistice în folosite inconturarea Exercitii de identificare a
caracteriza structurat
conturarea profilului fizic şi moral unor pasaje din care reies re a
anumite caracteristici ale

7
profilului al personajelor personajelor personajelor
fizic şi Exerciţii, pag.148, 149 literare”
moral al
personajelor
ƒ Lectură 1 Să Să identifice procedee Exerciţii de recunoastere a Activitate Evaluare
aprofundat dovedească artistice (retrospectiva) structurilor narative: sec- frontală formativă,
ă înţelegerea şi moduri de expunere venţa retrospectivă, Textul orală şi
- Structuri textului in operă înlănţuirea, alternanta suport scrisă
narative literar Exerciţii de identificare a ,,Literatura
- Tensiune pornind dela Să identifice elemente modurilor de expunere şi a română”-
dramatică şi cerinţe date de suspans în text unor fragmente ce conţin Ion şi
suspans suspansul Marinela
- Viziunea Exercitii referitoare la Popa
sau punctul identificarea si Caietul
de vedere argumentarea viziunii elevului
- Modurile de narative Planşă
expunere Exerciţii pag.150, 151
ƒ Romanul – 1 Să Exerciţii de comentare a Activitate în Evaluare
specie a construiască Să argumenteze unor elemente din textul grupe formativă
geniului un discurs apartenenţa textului la literar – trăsăturile Activitate Test cu
epic oral pe o specia romanului romanului frontala itemi cu
- Trăsăturile temă dată Exercitii pe grupe pentru răspuns
romanului Să argumenteze Planşă – deschis
argumentarea modurilor Romanul – Eseul
- Roman multitudinea tipurilor diferite in care a fost
monografic de roman ce se specie a structurat
receptat Baltagul:roman geniului
- Roman regăsesc în operă monografic,
mioritic epic

8
- Roman mitic,initiatic,politist Fişe de
iniţiatic Exerciţii de organizare a muncă
planului unei lucrări pe o independen-
temă dată ,,Baltagul”-roman tă
monografic Caietul
Exerciţii pag.152 elevului

ƒ Interpreta 1 Exerciţii de transpunere în Activitate Evaluare


rea textului scris a propiilor sentimente independen- formativă
-Motive Să redacteze Să identifice şi să şi punctele de vedere ta
-Simboluri texte interpreteze motivele şi Exercitii de explicare si Activitate
adaptându-le simbolurile din text interpretare proprie a unor frontala
la situaţia de motive si simboluri din text
- Valoarea comunicare Caietul
simbolică a concretă Realizarea unei compuneri elevului
numelor pe tema ,,Călătoria Vitoriei-
personajelor probă a labirintului”
Exerciţii pag.153

1 - să recunoască Exerciţii de recunoaştere şi Activitate Evaluare


Complemen complememtul construcţie frontală formativă
tul direct direct; Exerciţii de analiză Activitate în Test cu
ƒ Actualizare
- să analizeze părţile morfologică a părţilor de grupe itemi cu
-Părţile de
de vorbire prin care vorbire prin care se exprimă Planşă răspunsuri
vorbire
se exprimă; complementul direct gramaticală la alegere
determinate
- să utilizeze corect Exerciţii-pag.154, 155 Caietul
- Părţile de
elevului

9
vorbire prin punctuaţia la nivelul ,,Punctuaţia
care se exprimă propoziţiei; în limba
- Evitarea română” –
confuziilor G.Beldescu
între subiect şi
com-plementul
direct
ƒ Propoziţia 1 Să utilizeze -să aplice corect Exerciţii de recunoaştere a Activitate Evaluare
completivă corect semnele de punctuaţie completivei directe frontală for-mativă
directă cunoştinţele la nivelul frazei Exerciţii de identificare a ,,Sintaxa- orală
- Definiţie de morfo- (coordonare, elementelor introductive şi a Caie-tul de Observare
- Elemente sintactică subordonare, incidenţă) termenilor regenţi lucru al sistematic
regente Exerciţii de utilizare corectă elevului”- ă
- Elemente a virgulei la nivelul frazei L.Balan
introductive Exerciţii pag.156, 157
ƒ Propoziţia 1 Să utilizeze -să analizeze corect Exerciţii de identificare a Activitate în Evaluare
completivă corect sintactic şi morfologic completivei directe grupe for-mativă
directă cunoştinţele o frază Exerciţii de expansiune şi ,,Capacitate scrisă
- Contragerea de morfo- contragere 2003 (teste)Test cu
şi sintactică Exerciţii de analiză Fişe de itemi cu
extinderea sintactică a frazei-pag.158 muncă răspunsuri
- Topica şi Compunere gramaticală independent la alegere
punctuaţia ă
Caietul
elevului

10
1 Să utilizeze -să analizeze corect Exerciţii de recunoaştere şi Activitate Evaluare
Complemen corect sintactic şi morfologic constructie individuală formativă
tul indirect cunoştinţele o frază Exerciţii de identificare a Planşă Test cu
ƒ Actualizare de morfo- părţilor de vorbire gramaticală- itemi cu
- Părţile de sintactică determinate de ,,Sintaxa- răspunsuri
vorbire
complementul indirect Caietul de de
determinate
Exerciţii de analiză a lucru al completar
- Părţile de
părţilor de vorbire prin care elevului”- e
vorbire prin
se exprimă L.Balan
care se
Exerciţii de utilizare corectă ,,Punctuaţia
exprimă
a virgulei la nivelul în limba
propoziţiei română”-
Exerciţii-pag.160 G.Beldescu
ƒ Propoziţia 1 -să aplice corect Exerciţii de recunoaştere a Activitate Evaluare
completivă semnele de punctuaţie completivei indirecte şi de individuală formativă
indirectă la nivelul frazei construcţie Activitate în Test cu
- Definiţie (coordonare, Exerciţii de precizare a grupe itemi cu
- Elemente subordonare, incidenţă) elementelor introductive şi a Planşă răspuns
regente termenilor regenţi grama-ticală scurt
- Elemente Exerciţii de evidenţiere a Caietul
introductive topicii şi a punctuaţiei elevului
Exerciţii rebus-pag.163, 164 ,,Limba ro-
mână”-
C.Iordăches
cu
ƒ Propoziţia 1 Exerciţii de analiză Activitate Evaluare
completivă individuală for-mativă

11
indirectă sintactică a frazei ,,Gramatica scrisă
- Contragerea Exerciţii de contragere şi …”-
şi extindere Şt.Popescu
expansiunea Exerciţii rebusiste pag.165 Caietul
- Topica şi elevului
punctuaţia
1 Să Exerciţii de comentariu Activitate Evaluare
Evaluare- construiască literar (subiect, personaje) independen formativă
unitatea 4 un discurs Să analizeze corect o tă
Exerciţii de analiză Test de
oral pe o frază din punct de sintactică la nivelul evaluare
temă dată vedere sintactic şi propoziţiei şi al frazei sumativă
morfologic (dovedind Exerciţii constructive-fraze
inţelegerea semnelor de în care propoziţiile
punctuaţie în contextul subordonate studi-ate să fie
analizei morfo- introduse prin acelaşi
sintactice a frazei) element de relaţie
Exerciţii de motivare a
punctuaţiei la nivelul propo-
ziţiei şi al frazei
Test-pag.168
1 -să Exerciţii de lectură a Activitate Evaluare
Lectura dovedească textului dramatic frontală formativă
suplimentară înţelegerea Să identifice procedee Exerciţii de comentare a Textul Tehnica
,,Boul şi textului artistice şi moduri de folosirii dialogului suport întrebări
viţeii”-I.Băieşu literar expunere in operă Exerciţii de evidenţiere a Planşă- lor şi a
- Lectura pornind de la trăsăturilor genului dramatic ,,Trăsăturile răspunsuri
expresivă şi cerinţe date Exerciţii de prezentare a genului lor

12
explicativă mesajului transmis de autor dramatic”
- Rolul prin acţiune şi personaje Casetă
dialogului audio-video
în textul
dramatic
- Mesajul
textului
dramatic
prin acţiune
şi personaje

13
Proiect de sinteză
Aria curriculară: limbă şi comunicare
Data:
Locul:
Clasa: a VIII-a (nivel foarte bine)
Disciplina: Limba Română
Subiectul: Baltagul de Mihail Sadoveanu- Relaţia autor- narator- personaje; Comunicarea
Tipul orei: Sistematizarea cunoştinţelor
Obiective cadru:
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral/scris
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală/scrisă
Obiective de referinţă:
1.1 -să înţeleagă semnificaţia generală a mesajului oral,sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;
1.6 -să manifeste toleranţă faţă de opiniile diferite exprimate de interlocutor şi să ia o atitudine critică faţă de argumentele
ascultate;
2.1 -să construiască un discurs oral pe o temă dată; -
3.1 -să dovedească înţelegerea textului literar, pornind de la cerinţe date;
3.3 -să identifice valori etice şi culturale în text, exprimându-şi ideile şi preferinţele;
4.1 -să redacteze texte diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;
Competenţe derivate/ Obiective operaţionale:
O.1 -să-şi asculte cu atenţie interlocutorul;
O.2 -să recepteze şi să reţină ideile şi argumentele din expunere;
O.3 -să-şi formuleze ideile pornind de la schematizările grafice;
O.4 -să-şi prezinte punctul de vedere referitor la tema discutată
O.5 -să caracterizeze personajul principal;

14
O.6 -să motiveze apartenenţa textului literar la specia pe care o ilustrează;
O.7 -să sesizeze felul în care se combină în text modurile de expunere;
O.8 -să perceapă relaţia autor- narator- personaje în operă;
O.9 -să sesizeze modul de comunicare a Vitoriei ;
O.10 -să selecteze exemple concrete din text pentru susţinerea ideii de comunicare;
O.11 -sa enumere şi să argumenteze diversitatea tematică a romanului;
Strategii didactice: conversaţia de verificare, argumentarea, demonstraţia, enumerarea, exemplificarea, conversaţia
euristică, explicaţia, problematizarea, dezbaterea, munca în echipe, scheme grafice, matrici semantice, material intuitiv.
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.

Etapele Obiecti Activitatea propunatoarei Activitati de invatare Strategii Evaluare


lectiei ve didactice
/timp
1.Moment
organizato Elevii îşi pregătesc rechizitele Manual, caiet,
ric
necesare pentru ora de limba romanul
română Baltagul de
Mihail Pe tot
Care este opera studiată in In ultimele ore de limba română am Sadoveanu, parcursul orei
ultimele ore de limba studiat si analizat opera Baltagul de fişe cu citate răspunurile
2.Reactual română? Mihail Sadoveanu elevilor vor fi
izarea
monitorizate
cunostinte
lor O.1 Care au fost problemele / Problemele dezbatute au fost: pe tablă, să le
anterioare punctele dezbătute pe limbajul, firul epic, timpul si spatiul vadă toţi
marginea acestei opere? operei, lumea descrisa, experiente elevii, acestia
initiatice, personajele, structuri Conversaţia de observând că
narative, viziunea narativa... verificare răspunsurile
complete vor

15
rezulta din
Cum argumentati ca Baltagul este roman deoarece suma
O.6 Baltagul este ca specie prezinta:actiune complicata de mare Argumentarea răspunsurilor
literara roman? intindere, desfasurare pe mai multe Demonstrarea individuale.
planuri, personaje numeroase.
Câmpuri
Cunoscand acum foarte bine Elevii sunt atenti la schema grafica semantice
aspectele legate de limbaj, de la tabla si completeaza pe rand: ajutătoare în
O.11 firul epic, lumea descrisa roman realist,rural, mitic,initiatic, organizarea
etc. putem sa tragem o psihologic.Vor aduce si argumente informaţiei
concluzie referitoare la la raspunsurile date care vor fi Evaluare orală
tematica bogata a romanului trecute in campul semantic (1) Enumerarea
sau chiar la multitudinea
O.3 tipurilor de roman ce se
regasesc intr-unul: Exerciţii de
argumentare şi
exemplificare

Ce evidentiaza în mod Evidentiaza aspecte reale referitoare


deosebit romanul Baltagul? la lumea satului românesc într-o Sa enumere si
anumită perioada de timp. Putem să exemplifice
spune cu alte cuvinte ca evidentiază Conversaţia varietatea
originalitatea noastră natională. euristică tematică a
romanului.(pe
ntru nota 9-10
găsiţi şi
argunentaţi 4-

16
O.2 Carui tip de roman îi Baltagul este un roman traditional. 5 teme, pentru
corespunde atunci, nota7-8 să
traditional sau modern? argumenteze
cel puţin doua
Ce îi este specific romanului Romanului traditional îi este teme,
traditional? specifică formula naratorului Pentru nota 5-
omniscient fiind vorba de proza 6 să enumere
O.1 obiectiva. 2-3 teme şi să
argumenteze
Ce înseamna narator Care stie tot ce se întamplă, toate cel puţin una.)
omniscient? detaliile, patrunde chiar si în mintile Explicaţia
oamenilor, cunoaşte sentimentele
acestora etc; este o naraţiune la
persoana a treia.
(vezi câmpul semantic nr. 2) Câmp semantic
ajutător

Astazi vom discuta in mod


Anunţare deosebit despre relatia
a temei dintre autor, narator,
lecţiei personaje si despre tema
comunicarii in romanul
Baltagul.

Voi pune înaintea elevilor


un text reprezentativ pentru
tema comunicării pe Elevii citesc textul in vederea unei Munca
marginea căruia se vor analize in plan stilistic, gramatical.. independentă

17
discuta si aspecte
gramaticale studiate în
această unitate de conţinut.
(vezi textul din anexa)
Ce temă reiese din Tema comunicării
fragment? Exerciţii de
analiză literară
Cum a-ţi reda într-o frază Dumnezeu a rânduit ca toate şi stilistică
mesajul textului? lucrurile să comunice(transmită)
ceva.
Evaluare
Care sunt substantivele din frontală
text care se referă la funcţia Aceste substantive sunt: nume, glas,
de comunicare a lucrurilor? semn.
Desfăşur
area Ce procedeu artistic Procedeul artistic desemnat este
lecţiei desemnează acestea? personificarea.

Care sunt sinonimele


cuvântului „semn” din acest
fragment si din fragmentul semn = semnificaţie
de la începutul romanului: „ semn=destin
a pus Dumnezeu rânduială
şi semn fiecărui neam”?

Explicaţi sensul cuvântilui rânduială= ordinea


rânduit şi rânduială din cele rânduit = a hotărât
două fragmente. Explicaţia

18
Analizaţi sintactic şi
morfologic substantivele
:neam,glas, semn din primul
fragment si substantivele:
rânduială, semn din al
doilea fragment. Semn (destin, soarta oierilor,
muntenilor)
Care sunt cuvintele centrale Rânduială ( ordine stabilită de
în roman? Dumnezeu în univers)
Semn ( element de comunicare )
Conversaţia
euristică
Ideea că toate elementele
universului comunică:
fiinţe, lucruri, fenomene ale
naturii ( universul ca reţea
de comunicare) se reflectă
foarte bine in roman...

Se poate face chiar o


paralelă între creaţia lui
Dumnezeu si opera
artistica...

Actul creatiei umane


urmeza modelul creatiei
divine.

19
Voi pune in fata elevilor -doua universuri Se solicită în
doua obiecte: un glob -au un creator Material permanenţă
pamantesc si o carte. Voi -create prin cuvant sugestiv / mai multe
cere elevilor sa faca o -create in scopul comunicarii demonstrativ răspunsuri din
paralela intre cele doua ( vezi schema grafica nr. 4 partea elevilor
obiecte si sa gaseasca stimulându-i
O.3 punctele comune. Dumnezeu comunica prin creatia sa prin alegerea
/ natura/semne, oameni-profeti, celui mai
Cum comunica Dumnezeu? evenimente.... complet şi mai
Prin semne / simboluri, personaje, expresiv
acţiune. pentru a-l
Cum comunica autorul? răsplăti cu un
Conversaţia punct roşu, la
euristică trei puncte
Haideti sa vrdem in Elevii completeaza o schema roşii cumulate
continuare cum se grafica despre relatia autor- narator elevul primind
realizeaza comunicarea in –personaje –cititor ghidati de nota 10.
cazul operei literare intrebarile profesorului. (vezi
Baltagul. câmpul semantic nr.3) Exerciţii de
O.8 În cine se proiecteaza Autorul se proiectează în narator explicare /
autorul? (omniscient) şi în personaje enunţare a unor
(principale secundare episodice) idei redate
schematic
Care sunt modurile de Naratiunea, descrierea,
O.7 expunere predominante în dialogul,monologul
opera Baltagul?

20
Ce viziune creează raportul Raportul dintre naratorul omniscient
dintre narator si personajein şi personaje creează viziunea
cazul operei obiective? dindărăt. Câmp semantic
ajutător
Haideţi să vedem în
continuare comunicarea la
nivelul personajelor.
Care este personajul Personajul principal este Vitoria
principal în roman? Lipan.

O.5 Care sunt trăsăturile de Intuiţia, perspicacitatea, caracter


caracter ale eroinei? pragmatic, inteligenţa, diplomaţia, Exerciţii de Evaluare orală
credinţa, tăria de spirit, curajul, enumeraţie şi
Putem sa aşezăm aceste caracter de luptătoare... explicative
trăsături într-o matrice-
constelaţie ( vezi Câmp
semantic nr.5 ) Se solicită
participarea
Observăm personalitatea Da pentru că.... cât mai multor
O.4 complexă a eroinei.Credeţi Nu pentru că.... Exerciţii de elevi la
că personalitatea eroinei exprimare a descoperirea
determină comunicarea? propriilor trăsăturilor de
opinii si caracter ale
O.9 Cum este comunicarea Eficientă, diplomată, raţională, argumentare eroinei cu
eroinei? sustinută argumentativ.... ajutorul
Fiecare trăsătură de caracter îi suportului
determină comunicarea. textual.

21
O vedem pe Vitoria
comunicând, organizând
lucrurile, acţionând in
scopul adevărului şi al
dreptăţii. Răspunsurile
Cum şi cu cine comunică Eroina comunică cu viii, cu elevilor vor fi
eroina? (oservăm patru mortul,cu natura/ materia, cu monitorizate
direcţii, patru categorii de divinul / lumea spirituală Conversaţia in permanenţă
comunicare) (vezi Harta personajelor ) euristică pe tablă.

Să vă împărţiţi în patru Elevii lucrează în echipe pt. a arăta


grupe de câte 5-6 elevi şi relaţia eroinei cu cei vii, cu cel Se realizează
discutaţi despre aceste mort, cu materialul, cu spiritualul. Lucrul în un clasament
relaţii de comunicare si echipe al grupelor iar
O.10 extrageţi exemple din grupa care a
roman pentru argumentare. Dezbaterea lucrat cel mai
Care este calea de Prin vise, vedenii... bine va primi
comunicare a Vitoriei cu aprecieri şi
Nehifor? Exemplificaţi aplauze.
Cum comunică cu natura? Natura dă semen pe care Vitoria ştie
să le tălmăcescă. De fapt Dumnezeu Exemplificarea
îi vorbeste prin natură.
Cum Comunică cu Se roagă, ţine post şi Dumnezeu îi
divinitatea? răspunde ajutând-o.

Din modul de comunicare al


eroinei putem trage o
concluzie referitoare la

22
dubla natură a omului: fiinţă
biologică şi fiinţă spirituală.
(vezi Câmpul semantic nr.
8) Aprecierea
Ce realizează Vitoria prin Împlineşte datoria faţă de tradiţie şi continuă a
descoperirea adevărului şi faţă de soţ iar soţul său intră în ordo copiilor prin
pedepsirea făptaşilor? universalis (ordinea universului) cuvinte de
prin înfăptuirea înmormântării laudă/stimulat
creştineşti şi prin pedepsirea ive.
făptaşilor.
O.4 Da însă pedepsirea
făptaşilor a presupus o nouă
crimă.Este aceasta după Nu. Principiul lui Dumnezeu pentru Problematiza-
modelul divin de restabilire restabilirea ordinii universului este rea
a ordinii universului? principiul iertării şi al Dragostei.

Este de datoria noastră să Nu. Modelul biblic creştinesc este:”


stabilim cine şi când trebuie nu vă răzbunaţi căci răzbunarea este
să moară? a Domnului, Dumnezeu dă fiecăruia Evaluarea in
O.2 după faptele sale.” scris.
Aduce răzbunarea o Exerciţii de Răspunsurile
soluţionare a problemei? Da pentru că… argumentare a vor fi citite în
Argumentaţi cu exemple din Nu pentru că… propriilor clasă.
roman. opinii.

Ce alte opere mai cunoaşteţi Năpasta de I.L. Caragiale, baladele Conversaţia de


cu final asemănător sau populare Dolca, Salga, Mioriţa, verificare
intrigă asemănătoare? Cântecul Nibelungilor etc. Explicaţia

23
Elevii citesc pe rand relaţia Eseurile vor fi
intertextuală. notate
O.4 Pentru data viitoare veţi conform
avea de realizat un eseu Elevii îşi notează tema de casă şi se respectării
comentând textul de la pregătesc pentru pauză. unor anumite
exerciţiul 6 pagina 153. criterii
dinainte
stabilite :
originalitate,
coerenţă,
acurateţe,
redactare,veri
dicitate,
exprimare,
referire la
ultimul
capitol,discuta
rea valorii
simbolice a
numelui
eroinei.

24
CÂMP SEMANTIC 1 ROMANUL BALTAGUL
TIPOLOGIA ROMANULUI

POLITIST
REALIST RURAL
INITIATIC -
PSHILOGIC Urmarirea
Aspecte sociale Imaginea MITIC faptasilor/
reale din viata satului arhaic; detectarea
satului datini, folclor, Formarea crimei
muntenesc; ritualuri, personaitatii/
transhumanta Motive procesul
societate
autohtone, motive maturizarii lui
pastorala
mioritice si Gheorghita
universale (mitul
lui Isis si Osiris)

ROMAN TRADITIONAL - PROZA OBIECTIVA


evidentiaza originalitatea nationala
25
CÂMP SEMANTIC 2
TRASATURILE ROMANULUI
TRADITIONAL

PROZA
OBIECTIVA

CARACTER NARATIUNE
NATIONAL LA
PERSOANA
A III-A

ROMANUL
TRADITIONAL
TEXT
NARATOR
ACCESIBIL
OMNISCIENT

MODURI DE
EXPUNERE: VIZIUNEA
NARATIUNE, “DINDARAT”
DIALOG,
DESCRIERE

26
NARATOR
(OMNISCIENT, ABSTRACT)

NARATIUNE,
DESCRIERE

VIZIUNEA “DINDARAT”

AUTORUL
(MIHAIL CITITOR
SADOVEANU) MESAJUL OPEREI

DIALOG,
MONOLOG

PERSONAJE
(VITORIA LIPAN, GHEORGHITA,
CUTUI, BOGZA, ETC)

CÂMP SEMANTIC 3
RELATIA AUTOR-NARATOR-
PERSONAJE-CITITOR

27
ANEXA 1

MUNCA INDEPENDENTA:

Se dă textul:
„Nu pot şti căci n-am fost cu dânsul. Dar ca un om cerestau şi judec, zic aşa, că toate cele de pe lumea asta au nume,
glas şi semn. Aicia, în stânga pe deal, se văd şapte case de bârne şindrilite şi acoperite de omăt. Şi prin şapte hogeaguri iese
fum. Ele nu strigă dar de spus, spun ceva. Mai întâi, spun un numar: şapte. Al doilea, spun că-i iarnă şi gospodarii stau la
vetrele lor şi pregătesc mămăliga şi topitura. Dacă dintr-un hogeag n-ar ieşi fum, înţelesul ar fi altul. Vra sa zică, toate pe
lumea asta arată ceva. Ai auzit vreodată moaret de om să nu se afle şi leş să nu iasă la lumină?...vra să zică toate vorbesc: aşa
le-a rânduit Dumnezeu.”
„Domnul Dumnezeu, după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială şi semn fiecărui neam.”

1. Care este tema care reiese din primul fragment?


2. Cum ati reda într-o frază mesajul textului?
3. Care sunt substantivele din text care fac referire la funcţia de comunicare a lucrurilor?
4. Ce procedeu artistic desemnează acestea?
5. Care sunt sinonimele cuvântului semn din primul şi al doilea text? Ce semnifică acesta?
6. Explicaţi semnificaţia cuvântului „rânduială” din al doilea text şi „a rânduit” din primul text?
7. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele: nume, glas, semn şi rânduială.

28
CÂMP SEMANTIC 4
OPERA DIVINA / OPERA LITERARA

OPERA DIVINA OPERA LITERARA

UNIVERSUL TEXTUL

DUMNEZEU AUTORUL

“LA INCEPUT A FOST SEMNE / CUVINTE


CUVANTUL”

REVELATIE MESAJUL OPEREI

29
CAMP SEMANTIC 5
CARACTERIZARE
PERSONAJ PRINCIPAL

30
CAMP SEMANTIC 6
PERSONALITATE / COMUNICARE

31
CAMP SEMANTIC 7
HARTA PERSONAJELOR

? ?

? ?

32
HARTA PERSONAJELOR

-VANTUL -GHEORGHITA
-BRAZII -MINODORA
-COCOSUL -MITREA
-CAINELE -BOGZA
-CUTUI
-IORGU VASILIU
-PREOTUL

-DUMNEZEU
-NECHIFOR LIPAN -SFANTA MARIA
-SFANTA ANA

33
CAMP SEMANTIC 8
DUBLA NATURA UMANA:
BIOLOGICA SI SPIRITUALA

34
FISA DE EVALUARE: ESEURI PROPUSE+ TABELE ARGUMENTATIVE

1. ESTE POSIBILĂ O SOLUŢIONARE A PROBLEMEI PRIN RĂZBUNARE?


2. VEDETI DIFERIT SFARSITUL? CUM ATI MODIFICA SFÂRŞITUL OPEREI BALTAGUL DE MIHAIL SADOVEANU?

-DA -NU
- -
1
- -
- -
- -

-DA -NU
- 2 -
- -
- -
- -

35
ANEXA 2: RELATIA INTERTEXTUALĂ

„Baltagul”, „Năpasta”, I.L. Balada „Şalga” Balada „Cântecul Text biblic


Mihail Caragiale „Mioriţa” Nibelungilor”(legendă Romani 12:19-21
Sadoveanu (text germanică)
de bază)
„Trebuie să iasă „ Dragomir: Anco, „ Hei! Copii, copii „Iar dacă-i zări „ De ţara nibelungă ades îşi 19.„ Prea iubiţilor,
împotriva eu plec...să mă ierţi! argaţi! Dacă-i întâlni amintea,/ nu vă răzbunaţi
duşmanului, din Anca: Săte iert! D- Somnul dulce voi Măicuţă bătrână De clipele ferice, pe care le singuri, ci lăsaţi să
porunca lui aia te-am răbdat eu lăsaţi, Cu brâul de lâna, pierdea/ se răzbune mânia lui
Dumnezeu, toate lângă mine, d-aia am Ş-un cal iute-mi Din ochi lăcrimând, Prin a lui Siegfried moarte. Dumnezeu, căci este
dovezile, ş-atuncea umblat eu atâta înşăuaţi, Pe câmp alergând, Pe Hagen îl ura/ scris: „ Răzbunarea
doresc sa-l văd vreme să te aduc Puneţi şaua De toţi întrebând Şi îşi zicea adesea: „ Au, este a Mea; Eu voi
zbătându-se cum s-a aici, ca să te iert? bărbăteşte Şi la toţi zicând: fapta lui când o voi răsplăti” zice
zbătut omul meu în Dragomir: Taci!... Să incalec Cine mi-au văzut răzbuna?”/(...) Domnul.
râpă. Dac-aş putea Anco, vine cineva... voiniceşte” Cine-au cunoscut Dorinţa să-şi răzbune 20. Dimpotrivă:”
să-l lovesc şi eu cu Anca: Da, vine Ea pe cal se arunca Mândru ciobănel arareori slăbea;/ dacă îi este foame
acelaşi baltag, în Gheorghe cu Şi spre Dunăre-alerga Tras printr-un Gândea: „Sînt azi bogată. vrăjmaşului tău, da-i
locul unde l-a pălit el oameni...vin să te Haulind şi chiuind, inel?(...) Averea asta a mea/ să mănânce; dacă-i
pe Nechifor Lipan, ridice că ai omorât Buzduganul invârtind Tu, Mioara mea M-ajută, poate-odată pe este sete, dă-i să bea;
m-aş simţi mai pe Ion. (...) Cât haiducii o zărea, Să te-nduri de ea duşmani să-i lovesc;7 căci dacă vei face
uşurată. Dar asta nu Anca: Oameni Loc de fugă nu găsea Şi-i spune curat Dar mai ales pe Hagen mai astfel , vei grămădi
se poate; nici pe buni... eu v-am Iară Salga-i urmarea Că m-am însurat mult decât pe-oricine îl cărbuni aprinşi pe
Georghiţă, care-i descoperit fapta; dar Şi din gur-aşa răcnea: Cu-o fată de crai urăsc!/ capul lui.”
încă prost şi copil, omul ăsta e bărbatul „Ian aşteapt aşteapt Pe-o gură de rai. 21. Nu te lăsa biruit
nu-l pot pune.Aşa că meu...O să mi-l luaţi aşteaptă Iar la cea măicută După iubitu-mi Siegfried de rău, ci biruieşte
vreau să-l împung şi de tot... rămâi Să luptăm la luptă Să nu spui, drăguţă, ce tare mai tânjesc!7 răul prin bine.
să-l tai altfel, ca să singură. Trebuie să dreaptă, Că la nunta mea Aş vrea să fiu la ceia ce m-
mai scot din mine mă lăsaţi să-i spun şi Căpitan Caracatuci A căzut o stea, au lovit! Doresc/
obida care m-a eu o vorbă.(...) Vătăjel peste C-am avut nuntaşi Să mi-l răzbun odată! Ah,
inăbuşit atâta Dragomire, uită-te la haiduci(...)” Brazi şi păltinaşi. de-aş putea curând!”/

36
vreme.” mine; (el o priveşte) Căpitan Caracatuci Preoţi, munţii mari, Vorbi a lui Atila frumoasă
pentru faptă răsplată Cetaş mare de Paseri, lăutari, soaţă cu amarnic gând./
si năpastă pentru haiduci Păsărele mii,
năpastă.” Se ducea,ducea,ducea Şi stele făclii!...”
Nici capul nu-şi
întorcea.
Şalga-i ici, Salga-i
colea,
Capul din fuga-i tăia!

37
ANEXA 3

FIŞĂ DE EVALUARE
Se da textul:
„Îşi aplecă urechea. Trăgea o adiere abia simţită. Bănuia în râpă pipăiri de paşi şi în înprejurimi foşnet. I se desluşiră în urechi zvonuri de
pâraie departate. Târziu, prin lumina de lună, trecură pe deasupra brazilor paseri străine. Singurătăţile muntelui pulsau de apele primăverii; viaţa
tainică îşi întindea iar punţile peste prăpăstiile morţii. Sângele şi carnea lui Nechifor Lipan se întorceau asupra lui în paşi, în zboruri, în chemări.
Flăcăul nu înţelegea din toate decât o frică strecurată din pământ în el, şi incepu să vorbească cu câinele şi cu calul, adresându-le cuvinte fără
noimă.”
1. Argumentaţi faptul că perspectiva narativă din romanul Baltagul este omniscientă. (15p)
2. Ce elemente de suspans puteţi indentifica în text? (10p)
3. Indicaţi o trăsătură a personajului prezentat în fragmentul dat. (10p)
4. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele din text: urechea, pipăiri, I (se), apele, punţile, lui, câinele. (15p)
5. Faceţi expansiunea complementelor directe şi indirecte din text: pipăiri, frică. (10p)
6. Corectaţi greşelile din urmatoarele enunţuri: (10p)
a. A dat la eleve cate o carte.
b. Te-a întrebat că de ce nu ai venit.
c. Mă gandesc la care ai dat caietul.
d. Doream ca să reuşească.
e. I-a spus ca să meargă la şcoală.
f. Se gandea ca să plece.
7. Scrieţi in maximum 2 pagini o compunere în care să faceţi caracterizarea lui Gheorghiţă din romanul Baltagul de M. Sadoveanu. (20p)
Din oficiu: (10p).

38
ANEXA 4

TEST DE EVALUARE: ESEU PROPUS

Realizaţi un eseu de doua, trei pagini în care să demonstraţi valabilitatea afirmaţiei lui Nicolae Manolescu ( Arca lui Noe):

„Descoperind adevărul, Vitoria verifică implicit armonia lumii: află ceva mai mult decât pe făptuitorii omorului, şi anume că
lumea are o coerenţă pe care moartea lui Lipan n-a distrus-o (...) lucrurile pot fi luate de la capăt, viaţa merge înainte.” (Nicolae
Manolescu, Arca lui Noe)

Criterii de apreciere:

1. În elaborarea eseului, se va respecta structura textului argumentativ. (6 puncte)


-Ipoteza conţine o examinare atentă a afirmaţiei puse în discuţie şi o definire clară a poziţiei;
-În cuprins trebuie să existe între unul şi patru argumente pertinente şi dezvoltarea lor;
-Concluzia este o reafirmare şi o întărire a punctului de vedere pus în discuţie.

2. Mijloacele de realizare: ilustrarea ideilor prezentate prin exemple relevante. Se punctează corectitudinea ideilor aduse în
sprijinul afirmaţiei critice şi modul convingător de ilustrare (selecţia exemplelor, interpretarea lor). (24 puncte)

3. Stilul simplu, direct, respectând normele de ortografie şi de punctuaţie cu un vocabular variat şi adecvat ideilor. (10 puncte)

39