Sunteți pe pagina 1din 62

ORDIN 

Nr. 763/2021 din 5 iulie 2021


pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici
EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 699 din 15 iulie 2021
 
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin.
(1) şi art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
 
    ministrul finanţelor emite prezentul ordin.
 
    ART. 1
    Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se
aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a
1.000.000 euro.
    (2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se
aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar
precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
    (3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu
financiar este diferit de anul calendaristic.
    (4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2021, încadrarea în criteriul prevăzut la
alin. (1), respectiv alin. (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare
anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele
exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a
României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în
cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.
    ART. 3
    (1) În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2021, operatorii economici
care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014,
cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din
reglementările respective.
    (2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi, în funcţie de care se
stabilesc formularele aplicabile pentru raportarea contabilă, se determină pe baza situaţiilor
financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul
entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată
de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie
2021.
    ART. 5
    (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile
prezentului ordin se aplică, de asemenea, subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente
în state aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi sediilor permanente din România care
aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în
condiţiile legii. Acestea verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor
determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2020.
    (2) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în
România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de legea contabilităţii se
întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând
activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la
însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.
    (3) Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2021 persoanele juridice străine care au locul
de exercitare a conducerii efective în România.
    ART. 6
    Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor
economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile
publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.
    ART. 7
    Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de
Autoritatea de Supraveghere Financiară depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
raportări contabile la 30 iunie 2021 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise
de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    ART. 8
    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării.
    ART. 9
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor
economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 675 din 30 iulie 2020, cu excepţia art. 8 şi art. 9 din ordinul menţionat.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
                              Ministrul finanţelor,
                              Alexandru Nazare
 
    Bucureşti, 5 iulie 2021.
    Nr. 763.
 
    ANEXĂ
 
                         SISTEMUL
de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici
 
    CAPITOLUL I
    Prevederi generale
 
    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021
    I. Prevederi comune
    1. Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări
contabile la 30 iunie 2021 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, indiferent de forma de
organizare şi forma de proprietate.
    2. Prevederile pct. 1 se aplică, de asemenea, subunităţilor deschise în România de societăţi
rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi sediilor permanente din
România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul
financiar ales, în condiţiile legii.
    3. (1) Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în
format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-
guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.
    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
    (3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului
Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor
documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili,
sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital
calificat.
    (4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului
Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună
cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul
Finanţelor, semnate, potrivit legii.
    II. Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2021
    4. (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor raportări contabile la 30 iunie 2021 care cuprind următoarele formulare,
prevăzute la cap. II:
    a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
    c) Date informative (cod 30).
    (2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor raportări contabile la 30 iunie 2021 care cuprind următoarele formulare,
prevăzute la cap. III:
    a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
    b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
    c) Date informative (cod 30).
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, subunităţilor deschise în România de societăţi
rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi sediilor permanente din
România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul
financiar ales, în condiţiile legii.
    5. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de
telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la
încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau
iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.
    (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere, de
asemenea, de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului
Economic European, precum şi de sediile permanente din România care aparţin unor persoane
juridice cu sediul în străinătate, care completează forma de proprietate corespunzătoare
societăţilor cărora le aparţin.
    (3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital
integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
    6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii" cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării
entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2021 nu a fost depusă,
entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    7. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi),
potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    (2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane
juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2021
întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei
activităţi desfăşurate de acesta.
    (3) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv
desfăşurată.
    8. (1) Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică,
elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate,
respectiv după natură şi exigibilitate.
    (2) Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" se întocmeşte pe baza
balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2021, puse în acord cu soldurile din
balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost
consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
    (3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează
formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informaţiile corespunzătoare
datelor de 1 ianuarie 2021 şi 30 iunie 2021.
    9. (1) Formularul "Contul de profit şi pierdere"/"Contul prescurtat de profit şi pierdere",
respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi
cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din
conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2021.
    (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere"/"Contul prescurtat de
profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" sunt cumulate de la începutul
anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
    (3) Indicatorul "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" prezentat pe
rândul 66 din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere" se completează numai de către
microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.
    10. (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează
formularul "Contul de profit şi pierdere"/"Contul prescurtat de profit şi pierdere", respectiv
formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1
ianuarie 2020 - 30 iunie 2020, respectiv 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021.
    (2) Entităţile înscriu la rândul 22 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Contul de profit
şi pierdere"/rândul 04 "Cheltuieli cu personalul" din cadrul formularului "Contul prescurtat de
profit şi pierdere", respectiv la rândul 26 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Situaţia
veniturilor şi cheltuielilor" toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va
fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor, potrivit legii.
    (3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor sunt prezentate, de
asemenea, la rândul 40 din formularul "Date informative" (cod 30).
    11. (1) În formularul "Date informative", la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în
subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile
care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar
zero).
    (3) La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" se înscriu sumele de la
sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte
normative.
    12. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2021 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi
numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările
contabile se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această
funcţie, potrivit legii contabilităţii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România.
    (2) Raportările contabile la 30 iunie 2021 se semnează şi de către administratorul sau persoana
care are obligaţia gestionării entităţii.
    13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte
subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora,
întocmind raportările contabile la 30 iunie 2021, cu respectarea prevederilor din ordin.
    14. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2021, conţinând formularistica
necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea
programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.
    (2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.
    15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2021 se completează în lei.
    16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2021, cele care
în tot semestrul I al anului 2021 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului
2021, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc
raportări contabile la 30 iunie 2021.
    III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021
    17. Raportările contabile la 30 iunie 2021 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2021.
    18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 în condiţiile prevăzute de ordin se
sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
    IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2021
    19. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut
la cap. 14 din reglementările respective.
    20. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu
modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din
reglementările respective.
 
    B. Nomenclator - forme de proprietate
___________________________________________________________________
Codul                        Denumirea
___________________________________________________________________
 10  PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
  11 Regii autonome
  12 Societăţi cu capital integral de stat
  13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
  14 Companii şi societăţi naţionale*1)
  15 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital
     integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe
     societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social
  16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau
     regii autonome
 20  PROPRIETATE MIXTĂ*2) (cu capital de stat şi privat - sub 50%,
     50% şi peste 50%)
     PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
  21 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
  22 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
  23 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
  24 Societăţi cu capital de stat şi privat străin
     PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
  25 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
  26 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
  27 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
  28 Societăţi cu capital de stat şi privat străin
  29 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital
     de stat de peste 50% inclusiv şi societăţi la care una sau mai
     multe societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv deţin
     între 50% şi 100% din capitalul social al acestora
 30  PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
     (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin,
     privat străin, societăţi agricole)
  31 Societăţi în nume colectiv
  32 Societăţi în comandită simplă
  33 Societăţi în comandită pe acţiuni
  34 Societăţi pe acţiuni
  35 Societăţi cu răspundere limitată
  36 Societăţi agricole
  37 Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului
     curent
 40  PROPRIETATE COOPERATISTĂ
  41 Cooperative de consum
  42 Cooperative meşteşugăreşti
  43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
  44 Cooperative de credit
 50  PROPRIETATE OBŞTEASCĂ
     (societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor
     politice şi obşteşti)
 
------------
    *1) La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de
stat.
    *2) La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu
este integral de stat.
 
    CAPITOLUL II
    Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2021
întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în
exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în
lei a 1.000.000 euro
 
    A. Aspecte generale
    21. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc raportări contabile la 30 iunie
2021 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective
coroborat cu art. 3 din prezentul ordin şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol.
    22. Pentru entităţile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului*) "Situaţia activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10) este următoarea:
------------
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 
    Judeţul _____________________|_|_|   Activitatea preponderentă
    Entitatea ________________________   (denumire clasă CAEN) ______________
    Adresa: localitatea _____________,   Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
    sectorul _____, str. _____________   Activitatea preponderentă efectiv
    nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___   desfăşurată (denumire clasă CAEN) ___
    Telefon __________, fax __________   Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
    Număr din registrul comerţului ___   Cod unic de înregistrare
    Forma de proprietate ________|_|_|   __________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 
             Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
                            la data de 30.06.2021
 
    Cod 10                                                           - lei -
 ____________________________________________________________________________
|             Denumirea elementului            |Nr.|         Sold la:        |
|                                              |rd.|_________________________|
|                                              |   | 01.01.2021 | 30.06.2021 |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|                      A                       | B |     1      |      2     |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|  A.| ACTIVE IMOBILIZATE                      |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE              | 01|            |            |
|    | (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094|   |            |            |
|    | + 208 - 280 - 290 - 4904)               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE               | 02|            |            |
|    | (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 +|   |            |            |
|    | 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093|   |            |            |
|    | - 281 - 291 - 2931 - 2935 - 4903)       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE             | 03|            |            |
|    | (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 267* -     |   |            |            |
|    | 296*)                                   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL              | 04|            |            |
|    | (rd. 01 + 02 + 03)                      |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  B.| ACTIVE CIRCULANTE                       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | I. STOCURI                              | 05|            |            |
|    | (ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- 308|   |            |            |
|    | + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 +   |   |            |            |
|    | 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 +   |   |            |            |
|    | 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 +   |   |            |            |
|    | 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 - 391 -|   |            |            |
|    | 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 |   |            |            |
|    | - din ct. 4428 - 4901)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | II. CREANŢE                             | 06|            |            |
|    | 1. (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 +|   |            |            |
|    | 418 + 425 + 4282 + 431** + 436** + 437**|   |            |            |
|    | + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** +|   |            |            |
|    | 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 +    |   |            |            |
|    | 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 +    |   |            |            |
|    | 4662 + 473** - 491 - 495 - 496 - 4902 + |   |            |            |
|    | 5187)                                   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Creanţe reprezentând dividende       | 07|            |            |
|    | repartizate în cursul exerciţiului      |   |            |            |
|    | financiar (ct. 463)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (Rd. 06 + 07)                     | 08|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT         | 09|            |            |
|    | (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.    |   |            |            |
|    | 508* + ct. 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596|   |            |            |
|    | - 598)                                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI            | 10|            |            |
|    | (din ct. 508* + ct. 5112 + 512 + 531 +  |   |            |            |
|    | 532 + 541 + 542)                        |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL               | 11|            |            |
|    | (rd. 05 + 08 + 09 + 10)                 |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  C.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)           | 12|            |            |
|    | (rd. 13 + 14)                           |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă de până  | 13|            |            |
|    | la un an (ct. 471*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 14|            |            |
|    | de un an (ct. 471*)                     |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE    | 15|            |            |
|    | ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN        |   |            |            |
|    | (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 +|   |            |            |
|    | 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 |   |            |            |
|    | + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +  |   |            |            |
|    | 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441***|   |            |            |
|    | + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +    |   |            |            |
|    | 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + |   |            |            |
|    | 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 +      |   |            |            |
|    | 473*** + 509 + 5186 + 519)              |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE  | 16|            |            |
|    | NETE                                    |   |            |            |
|    | (rd. 11 + 13 - 15 - 22 - 25 - 28)       |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE      | 17|            |            |
|    | (rd. 04 + 14 + 16)                      |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE    | 18|            |            |
|    | ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN       |   |            |            |
|    | (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 +|   |            |            |
|    | 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 |   |            |            |
|    | + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +  |   |            |            |
|    | 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441***|   |            |            |
|    | + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +    |   |            |            |
|    | 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + |   |            |            |
|    | 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** +   |   |            |            |
|    | 509 + 5186 + 519)                       |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  H.| PROVIZIOANE (ct. 151)                   | 19|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  I.| VENITURI ÎN AVANS (rd. 21 + 24 + 27 +   | 20|            |            |
|    | 30), din care:                          |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)| 21|            |            |
|    | (rd. 22 + 23):                          |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă de până  | 22|            |            |
|    | la un an (ct. 475*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 23|            |            |
|    | de un an (ct. 475*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Venituri înregistrate în avans (ct.  | 24|            |            |
|    | 472) (rd. 25 + 26):                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă de până  | 25|            |            |
|    | la un an (ct. 472*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 26|            |            |
|    | de un an (ct. 472*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Venituri în avans aferente activelor | 27|            |            |
|    | primite prin transfer de la clienţi (ct.|   |            |            |
|    | 478) (rd. 28 + 29):                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă de până  | 28|            |            |
|    | la un an (ct. 478*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 29|            |            |
|    | de un an (ct. 478*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Fond comercial negativ (ct. 2075)       | 30|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  J.| CAPITAL ŞI REZERVE                      |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | I. CAPITAL (rd. 32 + 33 + 34 + 35 + 36),| 31|            |            |
|    | din care:                               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 32|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)        | 34|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 4. Patrimoniul institutelor naţionale de| 35|            |            |
|    | cercetare-dezvoltare (ct. 1018)         |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 5. Alte elemente de capitaluri proprii  | 36|            |            |
|    | (ct. 1031)                              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)          | 37|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)   | 38|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | IV. REZERVE (ct. 106)                   | 39|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Acţiuni proprii (ct. 109)               | 40|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Câştiguri legate de instrumentele de    | 41|            |            |
|    | capitaluri proprii (ct. 141)            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Pierderi legate de instrumentele de     | 42|            |            |
|    | capitaluri proprii (ct. 149)            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | V. PROFITUL SAU PIERDEREA      | Sold C | 43|            |            |
|    | REPORTAT(Ă) (ct. 117)          |________|___|____________|____________|
|    |                                | Sold D | 44|            |            |
|    |________________________________|________|___|____________|____________|
|    | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA  | Sold C | 45|            |            |
|    | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE         |________|___|____________|____________|
|    | RAPORTARE (ct. 121)            | Sold D | 46|            |            |
|    |________________________________|________|___|____________|____________|
|    | Repartizarea profitului (ct. 129)       | 47|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | CAPITALURI PROPRII - TOTAL              | 48|            |            |
|    | (rd. 31 + 37 + 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + |   |            |            |
|    | 43 - 44 + 45 - 46 - 47)                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Patrimoniul public (ct. 1016)           | 49|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Patrimoniul privat (ct. 1017)*1)        | 50|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | CAPITALURI - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50)   | 51|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
    *1) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile
Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget
nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea
inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi
a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările
ulterioare.
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective
 
    ADMINISTRATOR,                       ÎNTOCMIT,
    Numele şi prenumele _____________    Numele şi prenumele ______________
    Semnătura _______________________    Calitatea ________________________
                                         Semnătura ________________________
                                         Nr. de înregistrare în organismul
                                         profesional
 
    Raportările contabile la 30 iunie 2021 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi
numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2021 se
completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această
funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2021 se semnează şi de către administratorul sau persoana care
are obligaţia gestionării entităţii.
 
    B. Raportări contabile la data de 30 iunie 2021 întocmite de microentităţi definite de
Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o
cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro
 
    23. Microentităţile, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi
care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât
echivalentul în lei a 1.000.000 euro întocmesc formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii" (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.
    24. Structura formularului*) "Contul prescurtat de profit şi pierdere" (cod 20), întocmit de
microentităţi, este următoarea:
------------
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 
                    Contul prescurtat de profit şi pierdere
                           la data de 30 iunie 2021
 
    Cod 20                                                           - lei -
 ____________________________________________________________________________
|             Denumirea indicatorilor          |Nr.| Realizări aferente      |
|                                              |rd.| perioadei de raportare  |
|                                              |   |_________________________|
|                                              |   |01.01.2020 -|01.01.2021 -|
|                                              |   |30.06.2020  |30.06.2021  |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|                       A                      | B |     1      |      2     |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|  1.| Cifra de afaceri netă                   | 01|            |            |
|    | (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 +|   |            |            |
|    | 708 + 707 - 709 + 741**)                |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  2.| Alte venituri                           | 02|            |            |
|    | (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 +      |   |            |            |
|    | 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 +  |   |            |            |
|    | 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)     |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  3.| Costul materiilor prime şi al           | 03|            |            |
|    | consumabilelor                          |   |            |            |
|    | (ct. 601 + 602 - 609*)                  |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  4.| Cheltuieli cu personalul                | 04|            |            |
|    | (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646) |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  5.| Ajustări de valoare                     | 05|            |            |
|    | (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813|   |            |            |
|    | - 7814 - 7818 - 786)                    |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  6.| Alte cheltuieli                         | 06|            |            |
|    | (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 -|   |            |            |
|    | 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621|   |            |            |
|    | + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 +   |   |            |            |
|    | 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 |   |            |            |
|    | + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)          |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  7.| Impozite (ct. 691 + 695 + 698)          | 07|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  8.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A         | 08|            |            |
|    | PERIOADEI DE RAPORTARE:                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 |   |            |            |
|    | - 07)                                   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 -  | 09|            |            |
|    | 01 - 02)                                |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
    *) Cont de repartizat după natura elementelor respective
    **) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri.
    ***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decât
cele aferente cifrei de afaceri.
 
    ADMINISTRATOR,                       ÎNTOCMIT,
    Numele şi prenumele _____________    Numele şi prenumele ______________
    Semnătura _______________________    Calitatea ________________________
                                         Semnătura ________________________
                                         Nr. de înregistrare în organismul
                                         profesional
 
    25. Structura formularului*) "Date informative" (cod 30), întocmit de microentităţi, este
următoarea:
------------
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 
                                Date informative
                            la data de 30 iunie 2021
 
  cod 30                                                             - lei -
 ____________________________________________________________________________
| I. Date privind rezultatul înregistrat   |Nr.| Nr. unităţi  |     Sume     |
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat profit       | 01|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat pierdere     | 02|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care nu au înregistrat nici      | 03|              |              |
| profit, nici pierdere                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| II. Date privind plăţile restante        |Nr.|Total|      Din care:        |
|                                          |rd.|(col.|_______________________|
|                                          |   |2 +  |Pentru     |Pentru     |
|                                          |   |3)   |activitatea|activitatea|
|                                          |   |     |curentă    |de         |
|                                          |   |     |           |investiţii |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
|                    A                     | B |  1  |     2     |     3     |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 | 04|     |           |           |
| la 17 + 19), din care:                   |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Furnizori restanţi - total (rd. 06 la    | 05|     |           |           |
| 08), din care:                           |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 30 de zile                       | 06|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 90 de zile                       | 07|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 1 an                             | 08|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetul       | 09|     |           |           |
| asigurărilor sociale - total (rd. 10 la  |   |     |           |           |
| 14), din care:                           |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţii pentru asigurări sociale de| 10|     |           |           |
| stat datorate de angajatori, salariaţi şi|   |     |           |           |
| alte persoane asimilate                  |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11|     |           |           |
| sociale de sănătate                      |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţia pentru pensia suplimentară | 12|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţii pentru bugetul asigurărilor| 13|     |           |           |
| pentru şomaj                             |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - alte datorii sociale                   | 14|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetele      | 15|     |           |           |
| fondurilor speciale şi alte fonduri      |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de alţi creditori| 16|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite, taxe şi contribuţii neplătite  | 17|     |           |           |
| la termenul stabilit la bugetul de stat, |   |     |           |           |
| din care:                                |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţia asiguratorie pentru muncă  | 18|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite şi taxe neplătite la termenul   | 19|     |           |           |
| stabilit la bugetele locale              |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| III. Număr mediu de salariaţi            |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                     A                    | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Număr mediu de salariaţi                 | 20|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Numărul efectiv de salariaţi existenţi la| 21|              |              |
| sfârşitul perioadei, respectiv la data de|   |              |              |
| 30 iunie                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei|Nr.|         Sume (lei)          |
| de raportare, subvenţii încasate şi      |rd.|                             |
| creanţe restante                         |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|                     A                    | B |              1              |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 22|                             |
| raportare pentru bunurile din domeniul   |   |                             |
| public, primite în concesiune, din care: |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - redevenţe pentru bunurile din domeniul | 23|                             |
| public plătite la bugetul de stat        |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţă minieră plătită la bugetul de  | 24|                             |
| stat                                     |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţă petrolieră plătită la bugetul  | 25|                             |
| de stat                                  |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Chirii plătite în cursul perioadei de    | 26|                             |
| raportare pentru terenuri*1)             |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 27|                             |
| persoane nerezidente, din care:          |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 28|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 29|                             |
| persoane nerezidente din statele membre  |   |                             |
| ale Uniunii Europene, din care:          |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 30|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Subvenţii încasate în cursul perioadei de| 31|                             |
| raportare, din care:                     |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenţii încasate în cursul perioadei | 32|                             |
| de raportare aferente activelor          |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenţii aferente veniturilor, din    | 33|                             |
| care:                                    |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|   - subvenţii pentru stimularea ocupării | 34|                             |
|   forţei de muncă*)                      |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|   - subvenţii pentru energie din surse   | 35|                             |
|   regenerabile                           |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|   - subvenţii pentru combustibili fosili | 36|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Creanţe restante, care nu au fost        | 37|                             |
| încasate la termenele prevăzute în       |   |                             |
| contractele comerciale şi/sau în actele  |   |                             |
| normative în vigoare, din care:          |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - creanţe restante de la entităţi din    | 38|                             |
 
| sectorul majoritar sau integral de stat  |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - creanţe restante de la entităţi din    | 39|                             |
| sectorul privat                          |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| V. Tichete acordate salariaţilor         |Nr.|          Sume (lei)         |
|                                          |rd.|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|                    A                     | B |              1              |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate       | 40|                             |
| salariaţilor                             |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate altor | 41|                             |
| categorii de beneficiari, alţii decât    |   |                             |
| salariaţii                               |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| VI. Cheltuieli efectuate pentru          |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| activitatea de cercetare-dezvoltare**)   |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |      1       |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:      | 42|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - din care, efectuate în scopul          | 43|              |              |
| diminuării impactului activităţii        |   |              |              |
| entităţii asupra mediului sau al         |   |              |              |
| dezvoltării unor noi tehnologii sau a    |   |              |              |
| unor produse mai sustenabile             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - după surse de finanţare (rd. 45 + 46), | 44|              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - din fonduri publice                  | 45|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - din fonduri private                  | 46|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - după natura cheltuielilor (rd. 48 +    | 47|              |              |
| 49), din care:                           |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - cheltuieli curente                   | 48|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - cheltuieli de capital                | 49|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VII. Cheltuieli de inovare***)           |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |      1       |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de inovare                    | 50|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - din care, efectuate în scopul          | 51|              |              |
| diminuării impactului activităţii        |   |              |              |
| entităţii asupra mediului sau al         |   |              |              |
| dezvoltării unor noi tehnologii sau a    |   |              |              |
| unor produse mai sustenabile             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VIII. Alte informaţii                    |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |      1       |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări     | 52|              |              |
| necorporale (ct. 4094)                   |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări     | 53|              |              |
| corporale (ct. 4093)                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Imobilizări financiare, în sume brute    | 54|              |              |
| (rd. 55 + 61), din care:                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, | 55|              |              |
| interese de participare, alte titluri    |   |              |              |
| imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute|   |              |              |
| (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni necotate emise de rezidenţi    | 56|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - părţi sociale emise de rezidenţi       | 57|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni şi părţi sociale emise de      | 58|              |              |
| nerezidenţi, din care:                   |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - deţineri de cel puţin 10%            | 59|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaţiuni emise de nerezidenţi       | 60|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe imobilizate, în sume brute (rd.  | 61|              |              |
| 62 + 63), din care:                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe imobilizate în lei şi exprimate| 62|              |              |
| în lei, a căror decontare se face în     |   |              |              |
| funcţie de cursul unei valute (din ct.   |   |              |              |
| 267)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. | 63|              |              |
| 267)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe comerciale, avansuri pentru      | 64|              |              |
| cumpărări de bunuri de natura stocurilor |   |              |              |
| şi pentru prestări de servicii acordate  |   |              |              |
| furnizorilor şi alte conturi asimilate,  |   |              |              |
| în sume brute                            |   |              |              |
| (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din |   |              |              |
| care:                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe comerciale în relaţia cu       | 65|              |              |
| nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări  |   |              |              |
| de bunuri de natura stocurilor şi pentru |   |              |              |
| prestări de servicii acordate            |   |              |              |
| furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi |   |              |              |
| asimilate, în sume brute                 |   |              |              |
| (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.   |   |              |              |
| 411 + din ct. 413 + din ct. 418)         |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit  | 66|              |              |
| (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.   |   |              |              |
| 411 + din ct. 413)                       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu personalul şi     | 67|              |              |
| conturi asimilate (ct. 425 + 4282)       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul           | 68|              |              |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului |   |              |              |
| (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 +  |   |              |              |
| 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 +    |   |              |              |
| 4482) (rd. 69 la 73), din care:          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe în legătură cu bugetul         | 69|              |              |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 +    |   |              |              |
| 4382)                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 70|              |              |
| statului                                 |   |              |              |
| (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)|   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenţii de încasat (ct. 445)         | 71|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte  | 72|              |              |
| asimilate (ct. 447)                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte creanţe în legătură cu bugetul    | 73|              |              |
| statului (ct. 4482)                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţele entităţii în relaţiile cu      | 74|              |              |
| entităţile afiliate (ct. 451)            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul           | 75|              |              |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului |   |              |              |
| neîncasate la termenul stabilit          |   |              |              |
| (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 |   |              |              |
| + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.   |   |              |              |
| 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din  |   |              |              |
| ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din|   |              |              |
| ct. 4482)                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 | 76|              |              |
| + 4662 + 471 + 473), din care:           |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - decontări privind interesele de        | 77|              |              |
| participare, decontări cu acţionarii/    |   |              |              |
| asociaţii privind capitalul, decontări   |   |              |              |
| din operaţiuni în participaţie (ct. 453 +|   |              |              |
| 456 + 4582)                              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte creanţe în legătură cu persoanele | 78|              |              |
| fizice şi persoanele juridice, altele    |   |              |              |
| decât creanţele în legătură cu           |   |              |              |
| instituţiile publice (instituţiile       |   |              |              |
| statului)                                |   |              |              |
| (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 |   |              |              |
| + 4662)                                  |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sumele preluate din contul 542         | 79|              |              |
| "Avansuri de trezorerie" reprezentând    |   |              |              |
| avansurile de trezorerie, acordate       |   |              |              |
| potrivit legii şi nedecontate până la    |   |              |              |
| data de raportare                        |   |              |              |
| (din ct. 461)                            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 80|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - de la nerezidenţi                      | 81|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de încasat de la nerezidenţi     | 82|              |              |
| (din ct. 4518 + din ct. 4538)            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor acordate         | 83|              |              |
| operatorilor economici****)              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute| 84|              |              |
| (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.     |   |              |              |
| 508), din care:                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni necotate emise de rezidenţi    | 85|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - părţi sociale emise de rezidenţi       | 86|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni emise de nerezidenţi           | 87|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaţiuni emise de nerezidenţi       | 88|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - deţineri de obligaţiuni verzi          | 89|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 90|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Casa în lei şi în valută (rd. 92 + 93),  | 91|              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei (ct. 5311)                      | 92|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută (ct. 5314)                   | 93|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Conturi curente la bănci în lei şi în    | 94|              |              |
| valută (rd. 95 + 97), din care:          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei (ct. 5121), din care:           | 95|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - conturi curente în lei deschise la   | 96|              |              |
|   bănci nerezidente                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută (ct. 5124), din care:        | 97|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - conturi curente în valută deschise la| 98|              |              |
|   bănci nerezidente                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte conturi curente la bănci şi         | 99|              |              |
| acreditive (rd. 100 + 101), din care:    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume în curs de decontare, acreditive  |100|              |              |
| şi alte valori de încasat, în lei        |   |              |              |
| (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)         |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume în curs de decontare şi acreditive|101|              |              |
| în valută (din ct. 5125 + 5414)          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii (rd. 103 + 106 + 109 + 110 + 113 |102|              |              |
| + 116 + 118 + 119 + 124 + 125 + 128 +    |   |              |              |
| 134), din care:                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen scurt  |103|              |              |
| (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 104 +     |   |              |              |
| 105), din care:                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei                                 |104|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută                              |105|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen lung   |106|              |              |
| (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 107 +     |   |              |              |
| 108), din care:                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei                                 |107|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută                              |108|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite de la trezoreria statului şi     |109|              |              |
| dobânzile aferente                       |   |              |              |
| (ct. 1626 + din ct. 1682)                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente   |110|              |              |
| (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 111 +|   |              |              |
| 112), din care:                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei şi exprimate în lei, a căror    |111|              |              |
| decontare se face în funcţie de cursul   |   |              |              |
| unei valute                              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută                              |112|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate    |113|              |              |
| (ct. 167), din care:                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - valoarea concesiunilor primite         |114|              |              |
| (din ct. 167)                            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - valoarea obligaţiunilor verzi emise de |115|              |              |
| entitate                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii comerciale, avansuri primite de  |116|              |              |
| la clienţi şi alte conturi asimilate, în |   |              |              |
| sume brute                               |   |              |              |
| (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), |   |              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii comerciale în relaţia cu       |117|              |              |
| nerezidenţii, avansuri primite de la     |   |              |              |
| clienţi nerezidenţi şi alte conturi      |   |              |              |
| asimilate, în sume brute                 |   |              |              |
| (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 |   |              |              |
| + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.    |   |              |              |
| 419)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu personalul şi     |118|              |              |
| conturi asimilate                        |   |              |              |
| (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu bugetul           |119|              |              |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului |   |              |              |
| (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 |   |              |              |
| + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 120|   |              |              |
| la 123), din care:                       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - datorii în legătură cu bugetul       |120|              |              |
|   asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 +  |   |              |              |
|   4381)                                  |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - datorii fiscale în legătură cu       |121|              |              |
|   bugetul statului                       |   |              |              |
|   (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 +   |   |              |              |
|   446)                                   |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte|122|              |              |
|   asimilate (ct. 447)                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - alte datorii în legătură cu bugetul  |123|              |              |
|   statului (ct. 4481)                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datoriile entităţii în relaţiile cu      |124|              |              |
| entităţile afiliate                      |   |              |              |
| (ct. 451)                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Sume datorate acţionarilor/asociaţilor   |125|              |              |
| (ct. 455), din care:                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume datorate acţionarilor/asociaţilor |126|              |              |
| persoane fizice                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume datorate acţionarilor/asociaţilor |127|              |              |
| persoane juridice                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 +|128|              |              |
| 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 +    |   |              |              |
| 509), din care:                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - decontări privind interesele de        |129|              |              |
| participare, decontări cu acţionarii/    |   |              |              |
| asociaţii privind capitalul, decontări   |   |              |              |
| din operaţii în participaţie (ct. 453 +  |   |              |              |
| 456 + 457 + 4581)                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte datorii în legătură cu persoanele |130|              |              |
| fizice şi persoanele juridice, altele    |   |              |              |
| decât datoriile în legătură cu           |   |              |              |
| instituţiile publice (instituţiile       |   |              |              |
| statului)*2)                             |   |              |              |
| (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din  |   |              |              |
| ct. 473)                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenţii nereluate la venituri (din   |131|              |              |
| ct. 472)                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - vărsăminte de efectuat pentru          |132|              |              |
| imobilizări financiare şi investiţii pe  |   |              |              |
| termen scurt                             |   |              |              |
| (ct. 269 + 509)                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - venituri în avans aferente activelor   |133|              |              |
| primite prin transfer de la clienţi (ct. |   |              |              |
| 478)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)             |134|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de plătit către nerezidenţi      |135|              |              |
| (din ct. 4518 + din ct. 4538)            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor primite de la    |136|              |              |
| operatorii economici****)                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din  |137|              |              |
| care:                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni cotate*3)                      |138|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni necotate*4)                    |139|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - părţi sociale                          |140|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - capital subscris vărsat de nerezidenţi |141|              |              |
| (din ct. 1012)                           |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Brevete şi licenţe (din ct. 205)         |142|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IX. Informaţii privind cheltuielile cu   |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| colaboratorii                            |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |      1       |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)    |143|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| X. Informaţii privind bunurile din       |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| domeniul public al statului              |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|144|              |              |
| statului aflate în administrare          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|145|              |              |
| statului aflate în concesiune            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|146|              |              |
| statului închiriate                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XI. Informaţii privind bunurile din      |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| proprietatea privată a statului supuse   |rd.|              |              |
| inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea contabilă netă a bunurilor*5)   |147|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XII. Capital social vărsat               |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|______________|______________|
|                                          |   | Suma | %*6)  | Suma | %*6)  |
|                                          |   | (Col.| (Col. | (Col.| (Col. |
|                                          |   | 1)   | 2)    | 3)   | 4)    |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| Capital social vărsat (ct. 1012)*6)      |148|      |   X   |      |   X   |
| (rd. 149 + 152 + 156 + 157 + 158 + 159), |   |      |       |      |       |
| din care:                                |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de instituţii publice (rd. 150 |149|      |       |      |       |
| + 151), din care:                        |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - deţinut de instituţii publice de     |150|      |       |      |       |
|   subordonare centrală;                  |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - deţinut de instituţii publice de     |151|      |       |      |       |
|   subordonare locală;                    |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de societăţile cu capital de   |152|      |       |      |       |
| stat, din care:                          |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - cu capital integral de stat;         |153|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - cu capital majoritar de stat;        |154|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - cu capital minoritar de stat;        |155|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de regii autonome              |156|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de societăţile cu capital      |157|      |       |      |       |
| privat                                   |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de persoane fizice             |158|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de alte entităţi               |159|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| XIII. Dividende distribuite acţionarilor/|Nr.|     2020     |     2021     |
| asociaţilor din profitul reportat        |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dividende distribuite acţionarilor/      |160|              |              |
| asociaţilor în perioada de raportare din |   |              |              |
| profitul reportat                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XIV. Repartizări interimare de dividende |Nr.|     2020     |     2021     |
| potrivit Legii nr. 163/2018              |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - dividendele interimare repartizate*7)  |161|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XV. Creanţe preluate prin cesionare de la|Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| persoane juridice*****)                  |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la    |162|              |              |
| persoane juridice (la valoarea nominală),|   |              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe preluate prin cesionare de la  |163|              |              |
| persoane juridice afiliate               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la    |164|              |              |
| persoane juridice (la cost de achiziţie),|   |              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe preluate prin cesionare de la  |165|              |              |
| persoane juridice afiliate               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XVI. Venituri obţinute din activităţi    |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| agricole******)                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Venituri obţinute din activităţi agricole|166|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XVII. Situaţia veniturilor şi            |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| cheltuielilor                            |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|  1.| Cifra de afaceri netă               |167|              |              |
|    | (rd. 168 + 169 - 170 + 171)         |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | Producţia vândută                   |168|              |              |
|    | (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 +  |   |              |              |
|    | 706 + 708)                          |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | Venituri din vânzarea mărfurilor    |169|              |              |
|    | (ct. 707)                           |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | Reduceri comerciale acordate        |170|              |              |
|    | (ct. 709)                           |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | Venituri din subvenţii de exploatare|171|              |              |
|    | aferente cifrei de afaceri nete (ct.|   |              |              |
|    | 7411)                               |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
|  2.| Venituri aferente costului | Sold C |172|              |              |
|    | producţiei în curs de      |________|___|______________|______________|
|    | execuţie (ct. 711 + 712)   | Sold D |173|              |              |
|____|____________________________|________|___|______________|______________|
|  3.| Venituri din producţia de           |174|              |              |
|    | imobilizări necorporale şi corporale|   |              |              |
|    |  (ct. 721 + 722)                    |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
|  4.| Venituri din reevaluarea            |175|              |              |
|    | imobilizărilor corporale (ct. 755)  |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
|  5.| Venituri din producţia de investiţii|176|              |              |
|    | imobiliare (ct. 725)                |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
|  6.| Venituri din subvenţii de exploatare|177|              |              |
|    | (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 +    |   |              |              |
|    | 7416 + 7417 + 7419)                 |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
|  7.| Alte venituri din exploatare        |178|              |              |
|    | (ct. 751 + 758 + 7815), din care:   |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - venituri din subvenţii pentru     |179|              |              |
|    | investiţii (ct. 7584)               |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - venituri din fondul comercial     |180|              |              |
|    | negativ (ct. 7815)                  |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL          |181|              |              |
| (rd. 167 + 172 - 173 + 174 + 175 + 176 + |   |              |              |
| 177 + 178)                               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|  8.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi |182|              |              |
|    | materialele consumabile             |   |              |              |
|    | (ct. 601 + 602)                     |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | Alte cheltuieli materiale           |183|              |              |
|    | (ct. 603 + 604 + 606 + 608)         |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | b) Alte cheltuieli externe (cu      |184|              |              |
|    | energie şi apă) (ct. 605)           |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.|185|              |              |
|    | 607)                                |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | Reduceri comerciale primite (ct.    |186|              |              |
|    | 609)                                |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
|  9.| Cheltuieli cu personalul            |187|              |              |
|    | (rd. 188 + 189), din care:          |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | a) Salarii şi indemnizaţii*8)       |188|              |              |
|    | (ct. 641 + 642 + 643 + 644)         |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | b) Cheltuieli privind asigurările şi|189|              |              |
|    | protecţia socială (ct. 645 + 646)   |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 10.| a) Ajustări de valoare privind      |190|              |              |
|    | imobilizările corporale şi          |   |              |              |
|    | necorporale (rd. 191 - 192)         |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | a.1) Cheltuieli                     |191|              |              |
|    | (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct.   |   |              |              |
|    | 6818)                               |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct.   |192|              |              |
|    | 7818)                               |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | b) Ajustări de valoare privind      |193|              |              |
|    | activele circulante (rd. 194 - 195) |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 +   |194|              |              |
|    | din ct. 6818)                       |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din |195|              |              |
|    | ct. 7818)                           |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 11.| Alte cheltuieli de exploatare (rd.  |196|              |              |
|    | 197 la 201 + 205)                   |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile|197|              |              |
|    | externe                             |   |              |              |
|    | (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 +  |   |              |              |
|    | 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + |   |              |              |
|    | 627 + 628)                          |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | 11.2. Cheltuieli cu alte impozite,  |198|              |              |
|    | taxe şi vărsăminte asimilate;       |   |              |              |
|    | cheltuieli reprezentând transferuri |   |              |              |
|    | şi contribuţii datorate în baza unor|   |              |              |
|    | acte normative speciale             |   |              |              |
|    | (ct. 635 + 6586)                    |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | 11.3. Cheltuieli cu protecţia       |199|              |              |
|    | mediului înconjurător (ct. 652)     |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | 11.4 Cheltuieli din reevaluarea     |200|              |              |
|    | imobilizărilor corporale (ct. 655)  |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | 11.5. Cheltuieli privind            |201|              |              |
|    | calamităţile şi alte evenimente     |   |              |              |
|    | similare (ct. 6587), din care:      |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - inundaţii                         |202|              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - secetă                            |203|              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - alunecări de teren                |204|              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | 11.6. Alte cheltuieli               |205|              |              |
|    | (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584|   |              |              |
|    | + 6588)                             |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | Ajustări privind provizioanele (rd. |206|              |              |
|    | 207 - 208)                          |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - Cheltuieli (ct. 6812)             |207|              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - Venituri (ct. 7812)               |208|              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL         |209|              |              |
| (rd. 182 la 185 - 186 + 187 + 190 + 193 +|   |              |              |
| 196 + 206)                               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:   |210|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|    | - Profit (rd. 181 - 209)            |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - Pierdere (rd. 209 - 181)          |211|              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 12.| Venituri din interese de participare|212|              |              |
|    | (ct. 7611 + 7612 + 7613)            |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - din care, veniturile obţinute de  |213|              |              |
|    | la entităţile afiliate              |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 13.| Venituri din dobânzi (ct. 766)      |214|              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - din care, veniturile obţinute de  |215|              |              |
|    | la entităţile afiliate              |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 14.| Venituri din subvenţii de exploatare|216|              |              |
|    | pentru dobânda datorată (ct. 7418)  |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 15.| Alte venituri financiare            |217|              |              |
|    | (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + |   |              |              |
|    | 768)                                |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - din care, venituri din alte       |218|              |              |
|    | imobilizări financiare (ct. 7615)   |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL              |219|              |              |
| (rd. 212 + 214 + 216 + 217)              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| 16.| Ajustări de valoare privind         |220|              |              |
|    | imobilizările financiare şi         |   |              |              |
|    | investiţiile financiare deţinute ca |   |              |              |
|    | active circulante                   |   |              |              |
|    | (rd. 221 - 222)                     |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - Cheltuieli (ct. 686)              |221|              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - Venituri (ct. 786)                |222|              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 17.| Cheltuieli privind dobânzile (ct.   |223|              |              |
|    | 666)                                |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - din care, cheltuielile în relaţia |224|              |              |
|    | cu entităţile afiliate              |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 18 | Alte cheltuieli financiare          |225|              |              |
|    | (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)   |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL            |226|              |              |
| (rd. 220 + 223 + 225)                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):     |227|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|    | - Profit (rd. 219 - 226)            |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - Pierdere (rd. 226 - 219)          |228|              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| VENITURI TOTALE (rd. 181 + 219)          |229|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 209 + 226)        |230|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| 19.| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)      |231|              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - Profit (rd. 229 - 230)            |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - Pierdere (rd. 230 - 229)          |232|              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 20.| Impozitul pe profit (ct. 691)       |233|              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 21.| Impozitul specific unor activităţi  |234|              |              |
|    | (ct. 695)                           |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 22.| Alte impozite neprezentate la       |235|              |              |
|    | elementele de mai sus (ct. 698)     |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
| 23.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A     |236|              |              |
|    | PERIOADEI DE RAPORTARE:             |   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - Profit (rd. 231 - 233 - 234 - 235)|   |              |              |
|    |_____________________________________|___|______________|______________|
|    | - Pierdere                          |237|              |              |
|    | (rd. 232 + 233 + 234 + 235);        |   |              |              |
|    | (rd. 233 + 234 + 235 - 231).        |   |              |              |
|____|_____________________________________|___|______________|______________|
    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la
bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor
pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor
care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea
angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în
vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care
în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita
pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă,
ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,
dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.
La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în
vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al
Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a
modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European
şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare
a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin
acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în
aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei
şi al tehnologiei.
    ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile
reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv
Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul
administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul
gospodăriilor populaţiei.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se
vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere
prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al
Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind
plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii
agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, "(1) ...
veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost
obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în
cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul
european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru
activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în
temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
    Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul
articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale
exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca
produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de
prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte
venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
    (2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute,
înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...".
    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi
agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.)
aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice,
inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte
scopuri (pescuit etc).
    *2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi
persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice
(instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor
existente în soldul contului 472.
    *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
    *5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente
prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat
pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a
statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi
completările ulterioare.
    *6) La secţiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 149 - 159, în col. 2 şi
col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut
în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 148.
    *7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.
163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991,
modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
    *8) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite
potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
"Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
 
    ADMINISTRATOR,                       ÎNTOCMIT,
 
    Numele şi prenumele _____________    Numele şi prenumele ______________
    Semnătura _______________________    Calitatea ________________________
                                         Semnătura ________________________
                                         Nr. de înregistrare în organismul
                                         profesional
 
    C. Raportări contabile la data de 30 iunie 2021 întocmite de entităţile mici, respectiv mijlocii şi
mari, precum şi de entităţile de interes public definite de Reglementările contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi
care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât
echivalentul în lei a 1.000.000 euro
    26. Entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct.
9 alin. (4) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile de interes public definite de aceleaşi
reglementări şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare
decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro întocmesc formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii" (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.
    27. Structura formularului*) "Contul de profit şi pierdere" (cod 20) întocmit de entităţile mici,
mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public este următoarea:
------------
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 
                         Contul de profit şi pierdere
                           la data de 30 iunie 2021
 
    Cod 20                                                          - lei -
 ____________________________________________________________________________
|           Denumirea indicatorilor            |Nr.| Perioada de raportare   |
|                                              |rd.|_________________________|
|                                              |   |01.01.2020 -|01.01.2021 -|
|                                              |   |30.06.2020  |30.06.2021  |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|                      A                       | B |      1     |      2     |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|  1.| Cifra de afaceri netă                   | 01|            |            |
|    | (rd. 02 + 03 - 04 + 05)                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Producţia vândută                       | 02|            |            |
|    | (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 +|   |            |            |
|    | 708)                                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.   | 03|            |            |
|    | 707)                                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Venituri din subvenţii de exploatare    | 05|            |            |
|    | aferente cifrei de afaceri              |   |            |            |
|    | (ct. 7411)                              |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  2.| Venituri aferente costului      | Sold C| 06|            |            |
|    | producţiei în curs de execuţie  |_______|___|____________|____________|
|    | (ct. 711 + 712)                 | Sold D| 07|            |            |
|____|_________________________________|_______|___|____________|____________|
|  3.| Venituri din producţia de imobilizări   | 08|            |            |
|    | necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)|   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  4.| Venituri din reevaluarea imobilizărilor | 09|            |            |
|    | corporale (ct. 755)                     |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  5.| Venituri din producţia de investiţii    | 10|            |            |
|    | imobiliare (ct. 725)                    |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  6.| Venituri din subvenţii de exploatare    | 11|            |            |
|    | (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + |   |            |            |
|    | 7417 + 7419)                            |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  7.| Alte venituri din exploatare (ct. 751 + | 12|            |            |
|    | 758 + 7815)                             |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - din care, venituri din subvenţii      | 13|            |            |
|    | pentru investiţii (ct. 7584)            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - din care, venituri din fondul         | 14|            |            |
|    | comercial negativ (ct. 7815)            |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL              | 15|            |            |
| (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)  |   |            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|  8.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi     | 16|            |            |
|    | materialele consumabile                 |   |            |            |
|    | (ct. 601 + 602)                         |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604| 17|            |            |
|    | + 606 + 608)                            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | b) Alte cheltuieli externe (cu energie  | 18|            |            |
|    | şi apă) (ct. 605)                       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.    | 19|            |            |
|    | 607)                                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 20|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  9.| Cheltuieli cu personalul (rd. 22 + 23), | 21|            |            |
|    | din care:                               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 +   | 22|            |            |
|    | 642 + 643 + 644)                        |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | b) Cheltuieli cu asigurările şi         | 23|            |            |
|    | protecţia socială (ct. 645 + 646)       |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 10.| a) Ajustări de valoare privind          | 24|            |            |
|    | imobilizările corporale şi necorporale  |   |            |            |
|    | (rd. 25 - 26)                           |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 | 25|            |            |
|    | + din ct. 6818)                         |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818) | 26|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | b) Ajustări de valoare privind activele | 27|            |            |
|    | circulante (rd. 28 - 29)                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din   | 28|            |            |
|    | ct. 6818)                               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. | 29|            |            |
|    | 7818)                                   |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 11.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 31 la| 30|            |            |
|    | 36)                                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile    | 31|            |            |
|    | externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615|   |            |            |
|    | + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 +   |   |            |            |
|    | 627 + 628)                              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe | 32|            |            |
|    | şi vărsăminte asimilate; cheltuieli     |   |            |            |
|    | reprezentând transferuri şi contribuţii |   |            |            |
|    | datorate în baza unor acte normative    |   |            |            |
|    | speciale (ct. 635 + 6586*)              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului  | 33|            |            |
|    | înconjurător (ct. 652)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 11.4 Cheltuieli din reevaluarea         | 34|            |            |
|    | imobilizărilor corporale (ct. 655)      |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi| 35|            |            |
|    | alte evenimente similare (ct. 6587)     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + | 36|            |            |
|    | 6582 + 6583 + 6584 + 6588)              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Ajustări privind provizioanele (rd. 38 -| 37|            |            |
|    | 39)                                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Cheltuieli (ct. 6812)                 | 38|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Venituri (ct. 7812)                   | 39|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL             | 40|            |            |
| (rd. 16 la 19 - 20 + 21 + 24 + 27 + 30 + 37) |   |            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:       | 41|            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Profit (rd. 15 - 40)                  | 42|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Pierdere (rd. 40 - 15)                |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 12.| Venituri din interese de participare    | 43|            |            |
|    | (ct. 7611 + 7612 + 7613)                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - din care, veniturile obţinute de la   | 44|            |            |
|    | entităţile afiliate                     |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 13.| Venituri din dobânzi (ct. 766)          | 45|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - din care, veniturile obţinute de la   | 46|            |            |
|    | entităţile afiliate                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
| 14.| Venituri din subvenţii de exploatare    | 47|            |            |
|    | pentru dobânda datorată (ct. 7418)      |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 15.| Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762| 48|            |            |
|    | + 764 + 765 + 767 + 768)                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - din care, venituri din alte           | 49|            |            |
|    | imobilizări financiare (ct. 7615)       |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 45 +   | 50|            |            |
| 47 + 48)                                     |   |            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| 16.| Ajustări de valoare privind             | 51|            |            |
|    | imobilizările financiare şi investiţiile|   |            |            |
|    | financiare deţinute ca active circulante|   |            |            |
|    | (rd. 52 - 53)                           |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Cheltuieli (ct. 686)                  | 52|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Venituri (ct. 786)                    | 53|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 17.| Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)  | 54|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - din care, cheltuielile în relaţia cu  | 55|            |            |
|    | entităţile afiliate                     |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 18.| Alte cheltuieli financiare (ct. 663 +   | 56|            |            |
|    | 664 + 665 + 667 + 668)                  |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 51 + 54 + | 57|            |            |
| 56)                                          |   |            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):         | 58|            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Profit (rd. 50 - 57)                  | 59|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Pierdere (rd. 57 - 50)                |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| VENITURI TOTALE (rd. 15 + 50)                | 60|            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 57)              | 61|            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| 19.| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)          | 62|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Profit (rd. 60 - 61)                  | 63|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Pierdere (rd. 61 - 60)                |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 20.| Impozitul pe profit (ct. 691)           | 64|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 21.| Impozitul specific unor activităţi (ct. | 65|            |            |
|    | 695)                                    |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 22.| Alte impozite neprezentate la elementele| 66|            |            |
|    | de mai sus (ct. 698)                    |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 23.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A         | 67|            |            |
|    | PERIOADEI DE RAPORTARE:                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Profit (rd. 62 - 64 - 65 - 66)        | 68|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 + 66);     |   |            |            |
|    |            (rd. 64 + 65 + 66 - 62)      |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 
    La rândul 22 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit
legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
"Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
    La rândul 32 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri şi
contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază
cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte
normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
 
    ADMINISTRATOR,                       ÎNTOCMIT,
 
    Numele şi prenumele _____________    Numele şi prenumele ______________
    Semnătura _______________________    Calitatea ________________________
                                         Semnătura ________________________
                                         Nr. de înregistrare în organismul
                                         profesional
 
    28. Structura formularului*) "Date informative" (cod 30) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi
mari, precum şi de entităţile de interes public este următoarea:
------------
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 
                                DATE INFORMATIVE
                            la data de 30 iunie 2021
 
  cod 30                                                              - lei -
 ____________________________________________________________________________
| I. Date privind rezultatul înregistrat   |Nr.| Nr. unităţi  |     Sume     |
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat profit       | 01|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat pierdere     | 02|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care nu au înregistrat nici      | 03|              |              |
| profit, nici pierdere                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| II. Date privind plăţile restante        |Nr.|Total|      Din care:        |
|                                          |rd.|(col.|_______________________|
|                                          |   |2 +  |Pentru     |Pentru     |
|                                          |   |3)   |activitatea|activitatea|
|                                          |   |     |curentă    |de         |
|                                          |   |     |           |investiţii |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
|                    A                     | B |  1  |     2     |     3     |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 | 04|     |           |           |
| la 17 + 19), din care:                   |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Furnizori restanţi - total (rd. 06 la    | 05|     |           |           |
| 08), din care:                           |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 30 de zile                       | 06|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 90 de zile                       | 07|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 1 an                             | 08|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetul       | 09|     |           |           |
| asigurărilor sociale - total             |   |     |           |           |
| (rd. 10 la 14), din care:                |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţii pentru asigurări sociale de| 10|     |           |           |
| stat datorate de angajatori, salariaţi şi|   |     |           |           |
| alte persoane asimilate                  |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11|     |           |           |
| sociale de sănătate                      |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţia pentru pensia suplimentară | 12|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţii pentru bugetul asigurărilor| 13|     |           |           |
| pentru şomaj                             |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - alte datorii sociale                   | 14|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetele      | 15|     |           |           |
| fondurilor speciale şi alte fonduri      |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de alţi creditori| 16|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite, taxe şi contribuţii neplătite  | 17|     |           |           |
| la termenul stabilit la bugetul de stat, |   |     |           |           |
| din care:                                |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţia asiguratorie pentru muncă  | 18|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite şi taxe neplătite la termenul   | 19|     |           |           |
| stabilit la bugetele locale              |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| III. Număr mediu de salariaţi            |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                     A                    | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Număr mediu de salariaţi                 | 20|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Numărul efectiv de salariaţi existenţi la| 21|              |              |
| sfârşitul perioadei, respectiv la data de|   |              |              |
| 30 iunie                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei|Nr.|         Sume (lei)          |
| de raportare, subvenţii încasate şi      |rd.|                             |
| creanţe restante                         |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|                     A                    | B |              1              |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 22|              |              |
| raportare pentru bunurile din domeniul   |   |              |              |
| public, primite în concesiune, din care: |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - redevenţe pentru bunurile din domeniul | 23|              |              |
| public plătite la bugetul de stat        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Redevenţă minieră plătită la bugetul de  | 24|              |              |
| stat                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Redevenţă petrolieră plătită la bugetul  | 25|              |              |
| de stat                                  |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Chirii plătite în cursul perioadei de    | 26|              |              |
| raportare pentru terenuri*1)             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 27|              |              |
| persoane nerezidente, din care:          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 28|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 29|              |              |
| persoane nerezidente din statele membre  |   |              |              |
| ale Uniunii Europene, din care:          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 30|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Subvenţii încasate în cursul perioadei de| 31|              |              |
| raportare, din care:                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenţii încasate în cursul perioadei | 32|              |              |
| de raportare aferente activelor          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenţii aferente veniturilor, din    | 33|              |              |
| care:                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - subvenţii pentru stimularea ocupării | 34|              |              |
| forţei de muncă*)                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - subvenţii pentru energie din surse   | 35|              |              |
| regenerabile                             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - subvenţii pentru combustibili fosili | 36|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe restante, care nu au fost        | 37|              |              |
| încasate la termenele prevăzute în       |   |              |              |
| contractele comerciale şi/sau în actele  |   |              |              |
| normative în vigoare, din care:          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe restante de la entităţi din    | 38|              |              |
 
| sectorul majoritar sau integral de stat  |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe restante de la entităţi din    | 39|              |              |
| sectorul privat                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| V. Tichete acordate salariaţilor         |Nr.|          Sume (lei)         |
|                                          |rd.|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|                    A                     | B |              1              |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate       | 40|              |              |
| salariaţilor                             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Contravaloarea tichetelor acordate altor | 41|              |              |
| categorii de beneficiari, alţii decât    |   |              |              |
| salariaţii                               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VI. Cheltuieli efectuate pentru          |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| activitatea de cercetare-dezvoltare**)   |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |      1       |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:      | 42|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - din care, efectuate în scopul          | 43|              |              |
| diminuării impactului activităţii        |   |              |              |
| entităţii asupra mediului sau al         |   |              |              |
| dezvoltării unor noi tehnologii sau a    |   |              |              |
| unor produse mai sustenabile             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - după surse de finanţare (rd. 45 + 46), | 44|              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - din fonduri publice                  | 45|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - din fonduri private                  | 46|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - după natura cheltuielilor (rd. 48 +    | 47|              |              |
| 49), din care:                           |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - cheltuieli curente                   | 48|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - cheltuieli de capital                | 49|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VII. Cheltuieli de inovare***)           |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |      1       |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de inovare                    | 50|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - din care, efectuate în scopul          | 51|              |              |
| diminuării impactului activităţii        |   |              |              |
| entităţii asupra mediului sau al         |   |              |              |
| dezvoltării unor noi tehnologii sau a    |   |              |              |
| unor produse mai sustenabile             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VIII. Alte informaţii                    |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |      1       |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări     | 52|              |              |
| necorporale (ct. 4094), din care:        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - avansuri acordate entităţilor          | 53|              |              |
| neafiliate nerezidente pentru imobilizări|   |              |              |
| necorporale (din ct. 4094)               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - avansuri acordate entităţilor afiliate | 54|              |              |
| nerezidente pentru imobilizări           |   |              |              |
| necorporale (din ct. 4094)               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări     | 55|              |              |
| corporale (ct. 4093), din care:          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - avansuri acordate entităţilor          | 56|              |              |
| neafiliate nerezidente pentru imobilizări|   |              |              |
| corporale (din ct. 4093)                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - avansuri acordate entităţilor afiliate | 57|              |              |
| nerezidente pentru imobilizări corporale |   |              |              |
| (din ct. 4093)                           |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Imobilizări financiare, în sume brute    | 58|              |              |
| (rd. 59 + 65), din care:                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, | 59|              |              |
| interese de participare, alte titluri    |   |              |              |
| imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute|   |              |              |
| (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni necotate emise de rezidenţi    | 60|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - părţi sociale emise de rezidenţi       | 61|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni şi părţi sociale emise de      | 62|              |              |
| nerezidenţi, din care:                   |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - deţineri de cel puţin 10%              | 63|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaţiuni emise de nerezidenţi       | 64|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe imobilizate, în sume brute       | 65|              |              |
| (rd. 66 + 67), din care:                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe imobilizate în lei şi exprimate| 66|              |              |
| în lei, a căror decontare se face în     |   |              |              |
| funcţie de cursul unei valute (din ct.   |   |              |              |
| 267)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. | 67|              |              |
| 267)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe comerciale, avansuri pentru      | 68|              |              |
| cumpărări de bunuri de natura stocurilor |   |              |              |
| şi pentru prestări de servicii acordate  |   |              |              |
| furnizorilor şi alte conturi asimilate,  |   |              |              |
| în sume brute                            |   |              |              |
| (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din |   |              |              |
| care:                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe comerciale în relaţia cu       | 69|              |              |
| entităţile neafiliate nerezidente,       |   |              |              |
| avansuri pentru cumpărări de bunuri de   |   |              |              |
| natura stocurilor şi pentru prestări de  |   |              |              |
| servicii acordate furnizorilor neafiliaţi|   |              |              |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în|   |              |              |
| sume brute în relaţie cu neafiliaţii     |   |              |              |
| nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 |   |              |              |
| + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.    |   |              |              |
| 418)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe comerciale în relaţia cu       | 70|              |              |
| entităţile afiliate nerezidente, avansuri|   |              |              |
| pentru cumpărări de bunuri de natura     |   |              |              |
| stocurilor şi pentru prestări de servicii|   |              |              |
| acordate furnizorilor afiliaţi           |   |              |              |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în|   |              |              |
| sume brute în relaţie cu afiliaţii       |   |              |              |
| nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 |   |              |              |
| + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.    |   |              |              |
| 418)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit  | 71|              |              |
| (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.   |   |              |              |
| 411 + din ct. 413)                       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu personalul şi     | 72|              |              |
| conturi asimilate (ct. 425 + 4282)       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul           | 73|              |              |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului |   |              |              |
| (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 +  |   |              |              |
| 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 +    |   |              |              |
| 4482) (rd. 74 la 78), din care:          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe în legătură cu bugetul         | 74|              |              |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 +    |   |              |              |
| 4382)                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 75|              |              |
| statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 +  |   |              |              |
| 444 + 446)                               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenţii de încasat (ct. 445)         | 76|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte  | 77|              |              |
| asimilate (ct. 447)                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte creanţe în legătură cu bugetul    | 78|              |              |
| statului (ct. 4482)                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţele entităţii în relaţiile cu      | 79|              |              |
| entităţile afiliate (ct. 451), din care: |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe cu entităţi afiliate           | 80|              |              |
| nerezidente (din ct. 451), din care:     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - creanţe comerciale cu entităţi       | 81|              |              |
| afiliate nerezidente (din ct. 451)       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul           | 82|              |              |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului |   |              |              |
| neîncasate la termenul stabilit (din ct. |   |              |              |
| 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct.|   |              |              |
| 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din  |   |              |              |
| ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 +   |   |              |              |
| din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)|   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 | 83|              |              |
| + 4662 + 471 + 473), din care:           |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - decontări privind interesele de        | 84|              |              |
| participare, decontări cu acţionarii/    |   |              |              |
| asociaţii privind capitalul, decontări   |   |              |              |
| din operaţiuni în participaţie (ct. 453 +|   |              |              |
| 456 + 4582)                              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte creanţe în legătură cu persoanele | 85|              |              |
| fizice şi persoanele juridice, altele    |   |              |              |
| decât creanţele în legătură cu           |   |              |              |
| instituţiile publice (instituţiile       |   |              |              |
| statului) (din ct. 461 + din ct. 471 +   |   |              |              |
| din ct. 473 + 4662)                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sumele preluate din contul 542         | 86|              |              |
| "Avansuri de trezorerie" reprezentând    |   |              |              |
| avansurile de trezorerie, acordate       |   |              |              |
| potrivit legii şi nedecontate până la    |   |              |              |
| data de raportare (din ct. 461)          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 87|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - de la nerezidenţi                      | 88|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din| 89|              |              |
| ct. 4518 + din ct. 4538)                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor acordate         | 90|              |              |
| operatorilor economici****)              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute| 91|              |              |
| (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.     |   |              |              |
| 508), din care:                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni necotate emise de rezidenţi    | 92|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - părţi sociale emise de rezidenţi       | 93|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni emise de nerezidenţi           | 94|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaţiuni emise de nerezidenţi       | 95|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - deţineri de obligaţiuni verzi          | 96|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Casa în lei şi în valută (rd. 99 + 100), | 98|              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei (ct. 5311)                      | 99|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută (ct. 5314)                   |100|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Conturi curente la bănci în lei şi în    |101|              |              |
| valută (rd. 102 + 104), din care:        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei (ct. 5121), din care:           |102|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - conturi curente în lei deschise la   |103|              |              |
| bănci nerezidente                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută (ct. 5124), din care:        |104|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - conturi curente în valută deschise la  |105|              |              |
| bănci nerezidente                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte conturi curente la bănci şi         |106|              |              |
| acreditive (rd. 107 + 108), din care:    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume în curs de decontare, acreditive  |107|              |              |
| şi alte valori de încasat, în lei (ct.   |   |              |              |
| 5112 + din ct. 5125 + 5411)              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume în curs de decontare şi acreditive|108|              |              |
| în valută (din ct. 5125 + 5414)          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii (rd. 110 + 113 + 116 + 117 + 120 |109|              |              |
| + 123 + 126 + 127 + 132 + 136 + 139 +    |   |              |              |
| 145), din care:                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen scurt  |110|              |              |
| (credite primite de la instituţii        |   |              |              |
| financiare nerezidente pentru care durata|   |              |              |
| contractului de credit este mai mică de 1|   |              |              |
| an) (din ct. 519),                       |   |              |              |
| (rd. 111 + 112), din care:               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei                                 |111|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută                              |112|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen lung   |113|              |              |
| (credite primite de la instituţii        |   |              |              |
| financiare nerezidente pentru care durata|   |              |              |
| contractului de credit este mai mare sau |   |              |              |
| egală cu 1 an) (din ct. 162),            |   |              |              |
| (rd. 114 + 115), din care:               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei                                 |114|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută                              |115|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite de la trezoreria statului şi     |116|              |              |
| dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct.   |   |              |              |
| 1682)                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente   |117|              |              |
| (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687)           |   |              |              |
| (rd. 118 + 119), din care:               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei şi exprimate în lei, a căror    |118|              |              |
| decontare se face în funcţie de cursul   |   |              |              |
| unei valute                              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută                              |119|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate    |120|              |              |
| (ct. 167), din care:                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - valoarea concesiunilor primite (din ct.|121|              |              |
| 167)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - valoarea obligaţiunilor verzi emise de |122|              |              |
| entitate                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii comerciale, avansuri primite de  |123|              |              |
| la clienţi şi alte conturi asimilate, în |   |              |              |
| sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 +  |   |              |              |
| 408 + 419), din care:                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii comerciale în relaţia cu       |124|              |              |
| entităţile neafiliate nerezidente,       |   |              |              |
| avansuri primite de la clienţi neafiliaţi|   |              |              |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în|   |              |              |
| sume brute în relaţie cu neafiliaţii     |   |              |              |
| nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + |   |              |              |
| din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +|   |              |              |
| din ct. 419)                             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii comerciale în relaţia cu       |125|              |              |
| entităţile afiliate nerezidente, avansuri|   |              |              |
| primite de la clienţi afiliaţi           |   |              |              |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în|   |              |              |
| sume brute în relaţie cu afiliaţii       |   |              |              |
| nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + |   |              |              |
| din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +|   |              |              |
| din ct. 419)                             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu personalul şi     |126|              |              |
| conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + |   |              |              |
| 426 + 427 + 4281)                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu bugetul           |127|              |              |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului |   |              |              |
| (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 |   |              |              |
| + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)         |   |              |              |
| (rd. 128 la 131), din care:              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii în legătură cu bugetul         |128|              |              |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 +    |   |              |              |
| 4381)                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul |129|              |              |
| statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +  |   |              |              |
| 444 + 446)                               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte  |130|              |              |
| asimilate (ct. 447)                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte datorii în legătură cu bugetul    |131|              |              |
| statului (ct. 4481)                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datoriile entităţii în relaţiile cu      |132|              |              |
| entităţile afiliate (ct. 451), din care: |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii cu entităţi afiliate           |133|              |              |
| nerezidente*2) (din ct. 451), din care:  |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - cu scadenţa iniţială mai mare de un an |134|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii comerciale cu entităţile       |135|              |              |
| afiliate nerezidente indiferent de       |   |              |              |
| scadenţă (din ct. 451)                   |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Sume datorate acţionarilor/asociaţilor   |136|              |              |
| (ct. 455), din care:                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume datorate acţionarilor/asociaţilor |137|              |              |
| persoane fizice                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume datorate acţionarilor/asociaţilor |138|              |              |
| persoane juridice                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 +|139|              |              |
| 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 +    |   |              |              |
| 509), din care:                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - decontări privind interesele de        |140|              |              |
| participare, decontări cu acţionarii/    |   |              |              |
| asociaţii privind capitalul, decontări   |   |              |              |
| din operaţii în participaţie (ct. 453 +  |   |              |              |
| 456 + 457 + 4581)                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte datorii în legătură cu persoanele |141|              |              |
| fizice şi persoanele juridice, altele    |   |              |              |
| decât datoriile în legătură cu           |   |              |              |
| instituţiile publice (instituţiile       |   |              |              |
| statului)*3)                             |   |              |              |
| (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din  |   |              |              |
| ct. 473)                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenţii nereluate la venituri (din   |142|              |              |
| ct. 472)                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - vărsăminte de efectuat pentru          |143|              |              |
| imobilizări financiare şi investiţii pe  |   |              |              |
| termen scurt (ct. 269 + 509)             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - venituri în avans aferente activelor   |144|              |              |
| primite prin transfer de la clienţi (ct. |   |              |              |
| 478)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:  |145|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - către nerezidenţi                      |146|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din |147|              |              |
| ct. 4518 + din ct. 4538)                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor primite de la    |148|              |              |
| operatorii economici****)                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din  |149|              |              |
| care:                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni cotate*4)                      |150|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni necotate*5)                    |151|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - părţi sociale                          |152|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - capital subscris vărsat de nerezidenţi |153|              |              |
| (din ct. 1012)                           |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Brevete şi licenţe (din ct. 205)         |154|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IX. Informaţii privind cheltuielile cu   |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| colaboratorii                            |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                      A                   | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)    |155|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| X. Informaţii privind bunurile din       |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| domeniul public al statului              |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|156|              |              |
| statului aflate în administrare          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|157|              |              |
| statului aflate în concesiune            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|158|              |              |
| statului închiriate                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XI. Informaţii privind bunurile din      |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| proprietatea privată a statului supuse   |rd.|              |              |
| inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea contabilă netă a bunurilor*6)   |159|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XII. Capital social vărsat               |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|______________|______________|
|                                          |   | Suma | %*7)  | Suma | %*7)  |
|                                          |   | (Col.| (Col. | (Col.| (Col. |
|                                          |   | 1)   | 2)    | 3)   | 4)    |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| Capital social vărsat (ct. 1012)*7)      |160|      |       |      |       |
| (rd. 161 + 164 + 168 + 169 + 170 + 171), |   |      |       |      |       |
| din care:                                |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de instituţii publice (rd. 162 |161|      |       |      |       |
| + 163), din care:                        |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - deţinut de instituţii publice de     |162|      |       |      |       |
| subordonare centrală;                    |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - deţinut de instituţii publice de     |163|      |       |      |       |
| subordonare locală;                      |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de societăţile cu capital de   |164|      |       |      |       |
| stat, din care:                          |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - cu capital integral de stat;         |165|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - cu capital majoritar de stat;        |166|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - cu capital minoritar de stat;        |167|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de regii autonome              |168|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de societăţile cu capital      |169|      |       |      |       |
| privat                                   |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de persoane fizice             |170|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de alte entităţi               |171|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| XIII. Dividende distribuite acţionarilor/|Nr.|     2020     |     2021     |
| asociaţilor din profitul reportat        |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dividende distribuite acţionarilor/      |172|              |              |
| asociaţilor în perioada de raportare din |   |              |              |
| profitul reportat                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XIV. Repartizări interimare de dividende |Nr.|     2020     |     2021     |
| potrivit Legii nr. 163/2018              |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - dividendele interimare repartizate*8)  |173|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XV. Creanţe preluate prin cesionare de la|Nr.|          Sume (lei)         |
| persoane juridice*****)                  |rd.|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|                      A                   | B | 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la    |174|              |              |
| persoane juridice (la valoarea nominală),|   |              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe preluate prin cesionare de la  |175|              |              |
| persoane juridice afiliate               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la    |176|              |              |
| persoane juridice (la cost de achiziţie),|   |              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe preluate prin cesionare de la  |177|              |              |
| persoane juridice afiliate               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XVI. Venituri obţinute din activităţi    |Nr.|         Sume (lei)          |
| agricole******)                          |rd.|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|                      A                   | B | 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Venituri obţinute din activităţi agricole|178|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi |179|              |              |
| alte evenimente similare (ct. 6587), din |   |              |              |
| care:                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - inundaţii                              |180|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - secetă                                 |181|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alunecări de teren                     |182|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la
bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor
pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor
care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea
angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în
vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care
în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita
pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă,
ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,
dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.
La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în
vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al
Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a
modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European
şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare
a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin
acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în
aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei
şi al tehnologiei.
    ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile
reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv
Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul
administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul
gospodăriilor populaţiei.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se
vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere
prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al
Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind
plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii
agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, "(1) ...
veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost
obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în
cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul
european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru
activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în
temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
    Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul
articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale
exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca
produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de
prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
    Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
    (2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute,
înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...".
    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi
agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.)
aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice,
inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte
scopuri (pescuit etc).
    *2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la
rândurile "cu scadenţa iniţială mai mare de un an" şi "datorii comerciale cu
entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)".
    *3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi
persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice
(instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor
existente în soldul contului 472.
    *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    *5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
    *6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente
prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat
pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a
statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi
completările ulterioare.
    *7) La secţiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 161 - 171, în col. 2 şi
col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut
în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 160.
    *8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.
163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991,
modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
 
    ADMINISTRATOR,                       ÎNTOCMIT,
 
    Numele şi prenumele _____________    Numele şi prenumele ______________
    Semnătura _______________________    Calitatea ________________________
                                         Semnătura ________________________
                                         Nr. de înregistrare în organismul
                                         profesional
 
    CAPITOLUL III
    Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2021
întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar
precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000
euro
 
    29. Structura formularului*) "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10)
întocmit de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:
------------
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 
    Judeţul _____________________|_|_|   Activitatea preponderentă
    Entitatea ________________________   (denumire clasă CAEN) ______________
    Adresa: localitatea _____________,   Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
    sectorul _____, str. _____________   Activitatea preponderentă efectiv
    nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___   desfăşurată (denumire clasă CAEN) ___
    Telefon __________, fax __________   Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
    Număr din registrul comerţului ___   Cod unic de înregistrare
    Forma de proprietate ________|_|_|   __________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 
          SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
                           la data de 30 iunie 2021
 
    Cod 10                                                           - lei -
 ____________________________________________________________________________
|              Denumirea elementului           |Nr.|   Sold an curent la:    |
|                                              |rd.|_________________________|
|                                              |   | 01.01.2021 | 30.06.2021 |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|                       A                      | B |     1      |      2     |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|  A.| ACTIVE IMOBILIZATE                      |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 -  | 01|            |            |
|    | 2803 - 2903)                            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci  | 02|            |            |
|    | comerciale, drepturi şi active similare |   |            |            |
|    | şi alte imobilizări necorporale         |   |            |            |
|    | (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 -   |   |            |            |
|    | 2906 - 2908)                            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Fond comercial (ct. 2071)            | 03|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)           | 04|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 5. Active necorporale de explorare şi   | 05|            |            |
|    | evaluare a resurselor minerale (ct. 206 |   |            |            |
|    | - 2806 - 2907)                          |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 01 la 05)                    | 06|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Terenuri şi construcţii              | 07|            |            |
|    | (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -   |   |            |            |
|    | 2912)                                   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213| 08|            |            |
|    | + 223 - 2813 - 2913)                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier | 09|            |            |
|    | (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)           |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 4. Investiţii imobiliare (ct. 215 + 251*| 10|            |            |
|    | - 2815 - 285* - 2915 - 295*)            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 5. Imobilizări corporale în curs de     | 11|            |            |
|    | execuţie (ct. 231 - 2931)               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 6. Investiţii imobiliare în curs de     | 12|            |            |
|    | execuţie (ct. 235 - 2935)               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 7. Active corporale de explorare şi     | 13|            |            |
|    | evaluare a resurselor minerale          |   |            |            |
|    | (ct. 216 - 2816 - 2916)                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 8. Plante productive (ct. 218 - 2818 -  | 14|            |            |
|    | 2918)                                   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)           | 15|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 07 la 15)                    | 16|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct.   | 17|            |            |
|    | 241 + 227 - 284 - 294)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR   | 18|            |            |
|    | LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* -     |   |            |            |
|    | 295*)*1)                                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 | 19|            |            |
|    | - 2961)                                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Împrumuturi acordate entităţilor din | 20|            |            |
|    | grup                                    |   |            |            |
|    | (ct. 2671 + 2672 - 2964)                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Acţiunile deţinute la entităţile     | 21|            |            |
|    | asociate şi la entităţile controlate în |   |            |            |
|    | comun (ct. 262 + 263 - 2962)            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 4. Împrumuturi acordate entităţilor     | 22|            |            |
|    | asociate şi entităţilor controlate în   |   |            |            |
|    | comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)          |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 -  | 23|            |            |
|    | 2963)                                   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 6. Alte împrumuturi                     | 24|            |            |
|    | (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* +     |   |            |            |
|    | 2679* - 2966* - 2968*)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 19 la 24)                    | 25|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 | 26|            |            |
|    | + 17 + 18 + 25)                         |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  B.| ACTIVE CIRCULANTE                       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | I. STOCURI                              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Materii prime şi materiale           | 27|            |            |
|    | consumabile                             |   |            |            |
|    | (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322|   |            |            |
|    | + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - |   |            |            |
|    | 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)          |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Active imobilizate deţinute în       | 28|            |            |
|    | vederea vânzării (ct. 311)              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Producţia în curs de execuţie        | 29|            |            |
|    | (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 -   |   |            |            |
|    | 3941 - 3952)                            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 4. Produse finite şi mărfuri            | 30|            |            |
|    | (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/-    |   |            |            |
|    | 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 +  |   |            |            |
|    | 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 |   |            |            |
|    | - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 |   |            |            |
|    | - 4428)                                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)           | 31|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 27 la 31)                    | 32|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | II. CREANŢE                             |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676*| 33|            |            |
|    | + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + |   |            |            |
|    | 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)           |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)   | 34|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Sume de încasat de la entităţile din | 35|            |            |
|    | grup (ct. 451** - 495*)                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 4. Sume de încasat de la entităţile     | 36|            |            |
|    | asociate şi entităţile controlate în    |   |            |            |
|    | comun (ct. 453** - 495*)                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu| 37|            |            |
|    | instrumente derivate (ct. 4652)         |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** | 38|            |            |
|    | + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + |   |            |            |
|    | 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** +  |   |            |            |
|    | 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 |   |            |            |
|    | - 496 + 5187)                           |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456| 39|            |            |
|    | - 495*)                                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 8. Creanţe reprezentând dividende       | 40|            |            |
|    | repartizate în cursul exerciţiului      |   |            |            |
|    | financiar (ct. 463)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 33 la 40)                    | 41|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT         | 42|            |            |
|    | (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 |   |            |            |
|    | - 598 + 5113 + 5114)                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI            | 43|            |            |
|    | (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541|   |            |            |
|    | + 542)                                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 32 + 41 +| 44|            |            |
|    | 42 + 43)                                |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  C.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474)     | 45|            |            |
|    | (rd. 46 + 47), din care:                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă de până  | 46|            |            |
|    | la un an                                |   |            |            |
|    | (ct. 471* + 474*)                       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 47|            |            |
|    | de un an                                |   |            |            |
|    | (ct. 471* + 474*)                       |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE    |   |            |            |
|    | ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN        |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Împrumuturi din emisiunea de         | 48|            |            |
|    | obligaţiuni, prezentându-se separat     |   |            |            |
|    | împrumuturile din emisiunea de          |   |            |            |
|    | obligaţiuni convertibile                |   |            |            |
|    | (ct. 161 + 1681 - 169)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Sume datorate instituţiilor de credit| 49|            |            |
|    | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + |   |            |            |
|    | 1682 + 5191 + 5192 + 5198)              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Avansuri încasate în contul          | 50|            |            |
|    | comenzilor (ct. 419)                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct.  | 51|            |            |
|    | 401 + 404 + 408 + 4641)                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 +| 52|            |            |
|    | 405)                                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 6. Sume datorate entităţilor din grup   | 53|            |            |
|    | (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 7. Sume datorate entităţilor asociate şi| 54|            |            |
|    | entităţilor controlate în comun         |   |            |            |
|    | (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 8. Datorii rezultate din operaţiunile cu| 55|            |            |
|    | instrumente derivate                    |   |            |            |
|    | (ct. 4651)                              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 9. Alte datorii, inclusiv datoriile     | 56|            |            |
|    | fiscale şi datoriile privind asigurările|   |            |            |
|    | sociale                                 |   |            |            |
|    | (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +  |   |            |            |
|    | 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427|   |            |            |
|    | + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381|   |            |            |
|    | + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +    |   |            |            |
|    | 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + |   |            |            |
|    | 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761 |   |            |            |
|    | + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196|   |            |            |
|    | + 5197)                                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 48 la 56)                    | 57|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE  | 58|            |            |
|    | NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)  |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE      | 59|            |            |
|    | (rd. 26 + 47 + 58)                      |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE    |   |            |            |
|    | ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Împrumuturi din emisiunea de         | 60|            |            |
|    | obligaţiuni, prezentându-se separat     |   |            |            |
|    | împrumuturile din emisiunea de          |   |            |            |
|    | obligaţiuni convertibile                |   |            |            |
|    | (ct. 161 + 1681 - 169)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Sume datorate instituţiilor de credit| 61|            |            |
|    | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + |   |            |            |
|    | 1682 + 5191 + 5192 + 5198)              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Avansuri încasate în contul          | 62|            |            |
|    | comenzilor (ct. 419)                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct.  | 63|            |            |
|    | 401 + 404 + 408 + 4641)                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 +| 64|            |            |
|    | 405)                                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 6. Sume datorate entităţilor din grup   | 65|            |            |
|    | (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 7. Sume datorate entităţilor asociate şi| 66|            |            |
|    | entităţilor controlate în comun (ct.    |   |            |            |
|    | 1663 + 1686 + 2692 + 453***)            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 8. Datorii rezultate din operaţiunile cu| 67|            |            |
|    | instrumente derivate                    |   |            |            |
|    | (ct. 4651)                              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 9. Alte datorii, inclusiv datoriile     | 68|            |            |
|    | fiscale şi datoriile privind asigurările|   |            |            |
|    | sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + |   |            |            |
|    | 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 +   |   |            |            |
|    | 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +    |   |            |            |
|    | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** |   |            |            |
|    | + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 |   |            |            |
|    | + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + |   |            |            |
|    | 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +|   |            |            |
|    | 5196 + 5197)                            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 60 la 68)                    | 69|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  H.| PROVIZIOANE                             |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile       | 70|            |            |
|    | angajaţilor (ct. 1517)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 +  | 71|            |            |
|    | 1513 + 1514 + 1518)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 70 + 71)                     | 72|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  I.| VENITURI ÎN AVANS                       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)| 73|            |            |
|    | - total (rd. 74 + 75), din care:        |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă de până  | 74|            |            |
|    | la un an (ct. 475*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 75|            |            |
|    | de un an (ct. 475*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Venituri înregistrate în avans (ct.  | 76|            |            |
|    | 472) - total (rd. 77 + 78), din care:   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă de până  | 77|            |            |
|    | la un an (ct. 472*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 78|            |            |
|    | de un an (ct. 472*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Venituri în avans aferente activelor | 79|            |            |
|    | primite prin transfer de la clienţi (ct.|   |            |            |
|    | 478) - total (rd. 80 + 81), din care:   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă de până  | 80|            |            |
|    | la un an (ct. 478*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 81|            |            |
|    | de un an (ct. 478*)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)                | 82|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  J.| CAPITAL ŞI REZERVE                      |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | I. CAPITAL                              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 83|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 84|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Capital subscris reprezentând datorii| 85|            |            |
|    | financiare (ct. 1027)*2)                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)        | 86|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 5. Ajustări ale capitalului    | SOLD C | 87|            |            |
|    | social/patrimoniul regiei      |________|___|____________|____________|
|    | (ct. 1028)                     | SOLD D | 88|            |            |
|    |________________________________|________|___|____________|____________|
|    | 6. Alte elemente de capitaluri | SOLD C | 89|            |            |
|    | proprii (ct. 103)              |________|___|____________|____________|
|    |                                | SOLD D | 90|            |            |
|    |________________________________|________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 +| 91|            |            |
|    | 89 - 90)                                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)          | 92|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)   | 93|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | IV. REZERVE                             |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 1. Rezerve legale (ct. 1061)            | 94|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 2. Rezerve statutare sau contractuale   | 95|            |            |
|    | (ct. 1063)                              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 3. Alte rezerve (ct. 1068)              | 96|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | TOTAL (rd. 94 la 96)                    | 97|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Diferenţe de curs valutar din  | SOLD C | 98|            |            |
|    | conversia situaţiilor          |________|___|____________|____________|
|    | financiare anuale individuale  | SOLD D | 99|            |            |
|    | într-o monedă de prezentare    |        |   |            |            |
|    | diferită de monedă funcţională |        |   |            |            |
|    | (ct. 1072)                     |        |   |            |            |
|    |________________________________|________|___|____________|____________|
|    | Acţiuni proprii (ct. 109)               |100|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Câştiguri legate de instrumentele de    |101|            |            |
|    | capitaluri proprii (ct. 141)            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Pierderi legate de instrumentele de     |102|            |            |
|    | capitaluri proprii (ct. 149)            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | V. REZULTAT REPORTAT, CU       | SOLD C |103|            |            |
|    | EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT |________|___|____________|____________|
|    | PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU  | SOLD D |104|            |            |
|    | PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117)  |        |   |            |            |
|    |________________________________|________|___|____________|____________|
|    | VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT | SOLD C |105|            |            |
|    | DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ|________|___|____________|____________|
|    | A IAS 29 (ct. 118)             | SOLD D |106|            |            |
|    |________________________________|________|___|____________|____________|
|    | VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C |107|            |            |
|    | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE         |________|___|____________|____________|
|    | RAPORTARE (ct. 121)            | SOLD D |108|            |            |
|    |________________________________|________|___|____________|____________|
|    | Repartizarea profitului (ct. 129)       |109|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | CAPITALURI PROPRII - TOTAL              |110|            |            |
|    | (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 +|   |            |            |
|    | 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 |   |            |            |
|    | - 108 - 109)                            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Patrimoniul privat (ct. 1023)*3)        |111|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Patrimoniul public (ct. 1026)           |112|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)|113|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
    *1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează
în definiţia unei investiţii imobiliare şi care vor fi prezentate la rd. 10.
    *2) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS
32, reprezintă datorii financiare.
    *3) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile
Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget
nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea
inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi
a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările
ulterioare.
 
    ADMINISTRATOR,                       ÎNTOCMIT,
    Numele şi prenumele _____________    Numele şi prenumele ______________
    Semnătura _______________________    Calitatea ________________________
                                         Semnătura ________________________
                                         Nr. de înregistrare în organismul
                                         profesional
 
    Raportările contabile la 30 iunie 2021 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi
numele în clar ale acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2021 se
completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această
funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile la 30 iunie 2021 se semnează şi de către administratorul sau persoana care
are obligaţia gestionării entităţii.
 
    30. Structura formularului*) "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20) este următoarea:
------------
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 
                    Situaţia veniturilor şi cheltuielilor
                          la data de 30 iunie 2021
 
    Cod 20                                                           - lei -
 ____________________________________________________________________________
|            Denumirea indicatorilor           |Nr.|  Perioada de raportare  |
|                                              |rd.|_________________________|
|                                              |   |01.01.2020 -|01.01.2021 -|
|                                              |   |30.06.2020  |30.06.2021  |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|                      A                       | B |     1      |      2     |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|  1.| Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 | 01|            |            |
|    | + 05)                                   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Producţia vândută                       | 02|            |            |
|    | (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 +|   |            |            |
|    | 708 - 6815*)                            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.   | 03|            |            |
|    | 707 - 6815*)                            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Venituri din subvenţii de exploatare    | 05|            |            |
|    | aferente cifrei de afaceri nete (ct.    |   |            |            |
|    | 7411)                                   |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  2.| Venituri aferente costului     | Sold C | 06|            |            |
|    | producţiei în curs de execuţie |________|___|____________|____________|
|    | (ct. 711 + 712 + 713)          | Sold D | 07|            |            |
|____|________________________________|________|___|____________|____________|
|  3.| Venituri din producţia de imobilizări şi| 08|            |            |
|    | investiţii imobiliare (rd. 09 + 10)     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Venituri din producţia de imobilizări   | 09|            |            |
|    | necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)|   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Venituri din producţia de investiţii    | 10|            |            |
|    | imobiliare (ct. 725)                    |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  4.| Venituri din activele imobilizate (sau  | 11|            |            |
|    | grupurile destinate cedării) deţinute în|   |            |            |
|    | vederea vânzării (ct. 753)              |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  5.| Venituri din reevaluarea imobilizărilor | 12|            |            |
|    | (ct. 755)                               |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  6.| Venituri din investiţii imobiliare (ct. | 13|            |            |
|    | 756)                                    |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  7.| Venituri din active biologice şi produse| 14|            |            |
|    | agricole (ct. 757)                      |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  8.| Venituri din subvenţii de exploatare    | 15|            |            |
|    | (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + |   |            |            |
|    | 7417 + 7419)                            |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
|  9.| Alte venituri din exploatare (ct. 758 + | 16|            |            |
|    | 751), din care:                         |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - venituri din subvenţii pentru         | 17|            |            |
|    | investiţii (ct. 7584)                   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - câştiguri din cumpărări în condiţii   | 18|            |            |
|    | avantajoase (ct. 7587)                  |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL              | 19|            |            |
| (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + |   |            |            |
| 15 + 16)                                     |   |            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| 10.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi     | 20|            |            |
|    | materialele consumabile (ct. 601 + 602) |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604| 21|            |            |
|    | + 606 + 608)                            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | b) Alte cheltuieli externe (cu energie  | 22|            |            |
|    | şi apă) (ct. 605)                       |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.    | 23|            |            |
|    | 607)                                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 24|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 11.| Cheltuieli cu personalul (rd. 26 + 27), | 25|            |            |
|    | din care:                               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 +   | 26|            |            |
|    | 642 + 643 + 644)                        |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | b) Cheltuieli privind asigurările şi    | 27|            |            |
|    | protecţia socială (ct. 645 + 646)       |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 12.| a) Ajustări de valoare privind          | 28|            |            |
|    | imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)        |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | a.1) Cheltuieli cu amortizările şi      | 29|            |            |
|    | ajustările pentru depreciere            |   |            |            |
|    | (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct.|   |            |            |
|    | 6818)                                   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor| 30|            |            |
|    | aferente drepturilor de utilizare a     |   |            |            |
|    | activelor luate în leasing (ct. 685)    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct.| 31|            |            |
|    | 7818)                                   |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | b) Ajustări de valoare privind activele | 32|            |            |
|    | circulante (rd. 33 - 34)                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din   | 33|            |            |
|    | ct. 6818)                               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. | 34|            |            |
|    | 7818)                                   |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 13.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la| 35|            |            |
|    | 44)                                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 13.1. Cheltuieli privind prestaţiile    | 36|            |            |
|    | externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615|   |            |            |
|    | + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 +   |   |            |            |
|    | 627 + 628)                              |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 13.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe | 37|            |            |
|    | şi vărsăminte asimilate; cheltuieli     |   |            |            |
|    | reprezentând transferuri şi contribuţii |   |            |            |
|    | datorate în baza unor acte normative    |   |            |            |
|    | speciale (ct. 635 + 6586)               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 13.3. Cheltuieli cu protecţia mediului  | 38|            |            |
|    | înconjurător (ct. 652)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 13.4. Cheltuieli legate de activele     | 39|            |            |
|    | imobilizate (sau grupurile destinate    |   |            |            |
|    | cedării) deţinute în vederea vânzării   |   |            |            |
|    | (ct. 653)                               |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 13.5. Cheltuieli din reevaluarea        | 40|            |            |
|    | imobilizărilor (ct. 655)                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 13.6. Cheltuieli privind investiţiile   | 41|            |            |
|    | imobiliare (ct. 656)                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 13.7. Cheltuieli privind activele       | 42|            |            |
|    | biologice (ct. 657)                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 13.8. Cheltuieli privind calamităţile şi| 43|            |            |
|    | alte evenimente similare (ct. 6587)     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | 13.9. Alte cheltuieli                   | 44|            |            |
|    | (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 +  |   |            |            |
|    | 6585 + 6588)                            |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | Ajustări privind provizioanele (rd. 46 -| 45|            |            |
|    | 47)                                     |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Cheltuieli (ct. 6812)                 | 46|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Venituri (ct. 7812)                   | 47|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL             | 48|            |            |
| (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45) |   |            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:       | 49|            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Profit (rd. 19 - 48)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Pierdere (rd. 48 - 19)                | 50|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 14.| Venituri din acţiuni deţinute la filiale| 51|            |            |
|    | (ct. 7611)                              |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 15.| Venituri din acţiuni deţinute la        | 52|            |            |
|    | entităţi asociate (ct. 7612)            |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 16.| Venituri din acţiuni deţinute la        | 53|            |            |
|    | entităţi asociate şi entităţi controlate|   |            |            |
|    | în comun (ct. 7613)                     |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 17.| Venituri din operaţiuni cu titluri şi   | 54|            |            |
|    | alte instrumente financiare (ct. 762)   |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 18.| Venituri din operaţiuni cu instrumente  | 55|            |            |
|    | derivate (ct. 763)                      |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 19.| Venituri din diferenţe de curs valutar  | 56|            |            |
|    | (ct. 765)                               |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 20.| Venituri din dobânzi (ct. 766)          | 57|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - din care, veniturile obţinute de la   | 58|            |            |
|    | entităţile din grup                     |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 21.| Venituri din subvenţii de exploatare    | 59|            |            |
|    | pentru dobânda datorată (ct. 7418)      |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 22.| Venituri din investiţii financiare pe   | 60|            |            |
|    | termen scurt (ct. 7617)                 |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 23.| Venituri din amânarea încasării peste   | 61|            |            |
|    | termenele normale de creditare (ct.     |   |            |            |
|    | 7681)                                   |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 24.| Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764| 62|            |            |
|    | + 767 + 7688)                           |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL                  | 63|            |            |
| (rd. 51 la 57 + 59 la 62)                    |   |            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| 25.| Ajustări de valoare privind             | 64|            |            |
|    | imobilizările financiare şi investiţiile|   |            |            |
|    | financiare deţinute ca active circulante|   |            |            |
|    | (rd. 65 - 66)                           |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Cheltuieli (ct. 686)                  | 65|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Venituri (ct. 786)                    | 66|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 26.| Cheltuieli privind operaţiunile cu      | 67|            |            |
|    | titluri şi alte instrumente financiare  |   |            |            |
|    | (ct. 661)                               |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 27.| Cheltuieli privind operaţiunile cu      | 68|            |            |
|    | instrumente derivate (ct. 662)          |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 28.| Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)  | 69|            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - din care, cheltuielile în relaţia cu  | 70|            |            |
|    | entităţile din grup                     |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 29.| Cheltuieli cu amânarea plăţii peste     | 71|            |            |
|    | termenele normale de creditare (ct.     |   |            |            |
|    | 6681)                                   |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 30.| Cheltuieli privind dobânzile aferente   | 72|            |            |
|    | contractelor de leasing (ct. 6685)      |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 31.| Alte cheltuieli financiare (ct. 663 +   | 73|            |            |
|    | 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)          |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                | 74|            |            |
| (rd. 64 + 67 + 68 + 69 + 71 + 72 + 73)       |   |            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):         | 75|            |            |
|______________________________________________|   |            |            |
|    | - Profit (rd. 63 - 74)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Pierdere (rd. 74 - 63)                | 76|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| VENITURI TOTALE (rd. 19 + 63)                | 77|            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 74)              | 78|            |            |
|______________________________________________|___|____________|____________|
|    | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):         | 79|            |            |
|    |_________________________________________|   |            |            |
|    | - Profit (rd. 77 - 78)                  |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Pierdere (rd. 78 - 77)                | 80|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 32.| Impozitul pe profit curent (ct. 691)    | 81|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 33.| Impozitul pe profit amânat (ct. 692)    | 82|            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 34.| Venituri din impozitul pe profit amânat | 83|            |            |
|    | (ct. 792)                               |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 35.| Cheltuieli cu impozitul pe profit,      | 84|            |            |
|    | determinate de incertitudinile legate de|   |            |            |
|    | tratamente fiscale (ct. 693)            |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 36.| Impozitul specific unor activităţi (ct. | 85|            |            |
|    | 695)                                    |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| 37.| Alte impozite neprezentate la elementele| 86|            |            |
|    | de mai sus (ct. 698)                    |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A         | 87|            |            |
|    | PERIOADEI DE RAPORTARE:                 |   |            |            |
|    |_________________________________________|   |            |            |
|    | -  Profit (rd. 79 - 81 - 82 + 83 - 84 - |   |            |            |
|    | 85 - 86)                                |   |            |            |
|    |_________________________________________|___|____________|____________|
|    | - Pierdere                              | 88|            |            |
|    | (rd. 80 + 81 + 82 - 83 + 84 + 85 + 86); |   |            |            |
|    | (rd. 81 + 82 + 84 + 85 + 86 - 83 - 79)  |   |            |            |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 
    La rândul 26 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit
legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
"Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
 
    ADMINISTRATOR,                       ÎNTOCMIT,
 
    Numele şi prenumele _____________    Numele şi prenumele ______________
    Semnătura _______________________    Calitatea ________________________
                                         Semnătura ________________________
                                         Nr. de înregistrare în organismul
                                         profesional
 
    31. Structura formularului*) "Date informative" (cod 30) întocmit de entităţile cărora le sunt
incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, este următoarea:
------------
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 
                           DATE INFORMATIVE
                       la data de 30 iunie 2021
 
  Cod 30                                                             - lei -
 ____________________________________________________________________________
| I. Date privind rezultatul înregistrat   |Nr.| Nr. unităţi  |     Sume     |
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                      A                   | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat profit       | 01|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care au înregistrat pierdere     | 02|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Unităţi care nu au înregistrat nici      | 03|              |              |
| profit, nici pierdere                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| II. Date privind plăţile restante        |Nr.|Total|      Din care:        |
|                                          |rd.|(col.|_______________________|
|                                          |   |2 +  |Pentru     |Pentru     |
|                                          |   |3)   |activitatea|activitatea|
|                                          |   |     |curentă    |de         |
|                                          |   |     |           |investiţii |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
|                      A                   | B |  1  |     2     |     3     |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 | 04|     |           |           |
| la 17 + 19), din care:                   |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Furnizori restanţi - total (rd. 06 la    | 05|     |           |           |
| 08), din care:                           |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 30 de zile                       | 06|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 90 de zile                       | 07|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 1 an                             | 08|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetul       | 09|     |           |           |
| asigurărilor sociale - total (rd. 10 la  |   |     |           |           |
| 14), din care:                           |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţii pentru asigurări sociale de| 10|     |           |           |
| stat datorate de angajatori, salariaţi şi|   |     |           |           |
| alte persoane asimilate                  |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11|     |           |           |
| sociale de sănătate                      |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţia pentru pensia suplimentară | 12|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţii pentru bugetul asigurărilor| 13|     |           |           |
| pentru şomaj                             |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - alte datorii sociale                   | 14|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de bugetele      | 15|     |           |           |
| fondurilor speciale şi alte fonduri      |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaţii restante faţă de alţi creditori| 16|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite, taxe şi contribuţii neplătite  | 17|     |           |           |
| la termenul stabilit la bugetul de stat, |   |     |           |           |
| din care:                                |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuţia asiguratorie pentru muncă  | 18|     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite şi taxe neplătite la termenul   | 19|     |           |           |
| stabilit la bugetele locale              |   |     |           |           |
|__________________________________________|___|_____|___________|___________|
| III. Număr mediu de salariaţi            |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                     A                    | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Număr mediu de salariaţi                 | 20|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Numărul efectiv de salariaţi existenţi la| 21|              |              |
| sfârşitul perioadei, respectiv la data de|   |              |              |
| 30 iunie                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei|Nr.|            Sume             |
| de raportare, subvenţii încasate şi      |rd.|                             |
| creanţe restante                         |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|                      A                   | B |              1              |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 22|                             |
| raportare pentru bunurile din domeniul   |   |                             |
| public, primite în concesiune, din care: |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - redevenţe pentru bunurile din domeniul | 23|                             |
| public plătite la bugetul de stat        |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţă minieră plătită la bugetul de  | 24|                             |
| stat                                     |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Redevenţă petrolieră plătită la bugetul  | 25|                             |
| de stat                                  |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Chirii plătite în cursul perioadei de    | 26|                             |
| raportare pentru terenuri*1)             |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 27|                             |
| persoane nerezidente, din care:          |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 28|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii plătite către| 29|                             |
| persoane nerezidente din statele membre  |   |                             |
| ale Uniunii Europene, din care:          |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 30|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Subvenţii încasate în cursul perioadei de| 31|                             |
| raportare, din care:                     |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenţii încasate în cursul perioadei | 32|                             |
| de raportare aferente activelor          |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenţii aferente veniturilor, din    | 33|                             |
| care:                                    |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenţii pentru stimularea ocupării   | 34|                             |
| forţei de muncă*)                        |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenţii pentru energie din surse     | 35|                             |
| regenerabile                             |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenţii pentru combustibili fosili   | 36|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Creanţe restante, care nu au fost        | 37|                             |
| încasate la termenele prevăzute în       |   |                             |
| contractele comerciale şi/sau în actele  |   |                             |
| normative în vigoare, din care:          |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - creanţe restante de la entităţi din    | 38|                             |
 
| sectorul majoritar sau integral de stat  |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| - creanţe restante de la entităţi din    | 39|                             |
| sectorul privat                          |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| V. Tichete acordate salariaţilor         |Nr.|            Sume             |
|                                          |rd.|                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
|                   A                      | B |              1              |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate       | 40|                             |
| salariaţilor                             |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor acordate altor | 41|                             |
| categorii de beneficiari, alţii decât    |   |                             |
| salariaţii                               |   |                             |
|__________________________________________|___|_____________________________|
| VI. Cheltuieli efectuate pentru          |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| activitatea de cercetare-dezvoltare**)   |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare       | 42|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - din care, efectuate în scopul          | 43|              |              |
| diminuării impactului activităţii        |   |              |              |
| entităţii asupra mediului sau al         |   |              |              |
| dezvoltării unor noi tehnologii sau a    |   |              |              |
| unor produse mai sustenabile             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - după surse de finanţare (rd. 45 + 46), | 44|              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - din fonduri publice                  | 45|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - din fonduri private                  | 46|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - după natura cheltuielilor (rd. 48 +    | 47|              |              |
| 49), din care:                           |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - cheltuieli curente                   | 48|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - cheltuieli de capital                | 49|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VII. Cheltuieli de inovare***)           |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de inovare                    | 50|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - din care, efectuate în scopul          | 51|              |              |
| diminuării impactului activităţii        |   |              |              |
| entităţii asupra mediului sau al         |   |              |              |
| dezvoltării unor noi tehnologii sau a    |   |              |              |
| unor produse mai sustenabile             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| VIII. Alte informaţii                    |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări     | 52|              |              |
| necorporale (ct. 4094), din care:        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - avansuri acordate entităţilor          | 53|              |              |
| neafiliate nerezidente pentru imobilizări|   |              |              |
| necorporale (din ct. 4094)               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - avansuri acordate entităţilor afiliate | 54|              |              |
| nerezidente pentru imobilizări           |   |              |              |
| necorporale (din ct. 4094)               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizări     | 55|              |              |
| corporale (ct. 4093), din care:          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - avansuri acordate entităţilor          | 56|              |              |
| neafiliate nerezidente pentru imobilizări|   |              |              |
| corporale (din ct. 4093)                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - avansuri acordate entităţilor afiliate | 57|              |              |
| nerezidente pentru imobilizări corporale |   |              |              |
| (din ct. 4093)                           |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Imobilizări financiare, în sume brute    | 58|              |              |
| (rd. 59 + 65), din care:                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, | 59|              |              |
| interese de participare, alte titluri    |   |              |              |
| imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute|   |              |              |
| (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni necotate emise de rezidenţi    | 60|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - părţi sociale emise de rezidenţi       | 61|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni şi părţi sociale emise de      | 62|              |              |
| nerezidenţi, din care:                   |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - deţineri de cel puţin 10%            | 63|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaţiuni emise de nerezidenţi       | 64|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe imobilizate, în sume brute (rd.  | 65|              |              |
| 66 + 67), din care:                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe imobilizate în lei şi exprimate| 66|              |              |
| în lei, a căror decontare se face în     |   |              |              |
| funcţie de cursul unei valute (din ct.   |   |              |              |
| 267)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. | 67|              |              |
| 267)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe comerciale, avansuri pentru      | 68|              |              |
| cumpărări de bunuri de natura stocurilor |   |              |              |
| şi pentru prestări de servicii acordate  |   |              |              |
| furnizorilor şi alte conturi asimilate,  |   |              |              |
| în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +   |   |              |              |
| 413 + 418 + 4642), din care:             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe comerciale în relaţia cu       | 69|              |              |
| entităţile neafiliate nerezidente,       |   |              |              |
| avansuri pentru cumpărări de bunuri de   |   |              |              |
| natura stocurilor şi pentru prestări de  |   |              |              |
| servicii acordate furnizorilor neafiliaţi|   |              |              |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în|   |              |              |
| sume brute în relaţie cu neafiliaţii     |   |              |              |
| nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 |   |              |              |
| + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418|   |              |              |
| + din ct. 4642)                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe comerciale în relaţia cu       | 70|              |              |
| entităţile afiliate nerezidente, avansuri|   |              |              |
| pentru cumpărări de bunuri de natura     |   |              |              |
| stocurilor şi pentru prestări de servicii|   |              |              |
| acordate furnizorilor afiliaţi           |   |              |              |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în|   |              |              |
| sume brute în relaţie cu afiliaţii       |   |              |              |
| nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 |   |              |              |
| + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418|   |              |              |
| + din ct. 4642)                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit  | 71|              |              |
| (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.   |   |              |              |
| 411 + din ct. 413)                       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu personalul şi     | 72|              |              |
| conturi asimilate (ct. 425 + 4282)       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul           | 73|              |              |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului |   |              |              |
| (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 +  |   |              |              |
| 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 +    |   |              |              |
| 4482) (rd. 74 la 78), din care:          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe în legătură cu bugetul         | 74|              |              |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 +    |   |              |              |
| 4382)                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 75|              |              |
| statului                                 |   |              |              |
| (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)|   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenţii de încasat (ct. 445)         | 76|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte  | 77|              |              |
| asimilate                                |   |              |              |
| (ct. 447)                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte creanţe în legătură cu bugetul    | 78|              |              |
| statului (ct. 4482)                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţele entităţii în relaţiile cu      | 79|              |              |
| entităţile afiliate (ct. 451), din care: |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe cu entităţi afiliate           | 80|              |              |
| nerezidente (din ct. 451), din care:     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - creanţe comerciale cu entităţi       | 81|              |              |
| afiliate nerezidente (din ct. 451)       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe în legătură cu bugetul           | 82|              |              |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului |   |              |              |
| neîncasate la termenul stabilit          |   |              |              |
| (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 |   |              |              |
| + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.   |   |              |              |
| 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din  |   |              |              |
| ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din|   |              |              |
| ct. 4482)                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe din operaţiuni cu instrumente    | 83|              |              |
| derivate (ct. 4652)                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 | 84|              |              |
| + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - decontări cu entităţile asociate şi    | 85|              |              |
| entităţile controlate în comun, decontări|   |              |              |
| cu acţionarii privind capitalul şi       |   |              |              |
| decontări din operaţiuni în participaţie |   |              |              |
| (ct. 453 + 456 + 4582)                   |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte creanţe în legătură cu persoanele | 86|              |              |
| fizice şi persoanele juridice, altele    |   |              |              |
| decât creanţele în legătură cu           |   |              |              |
| instituţiile publice (instituţiile       |   |              |              |
| statului)                                |   |              |              |
| (din ct. 461 + 4662 + din ct. 471 + din  |   |              |              |
| ct. 473)                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sumele preluate din contul 542         | 87|              |              |
| "Avansuri de trezorerie" reprezentând    |   |              |              |
| avansurile de trezorerie, acordate       |   |              |              |
| potrivit legii şi nedecontate până la    |   |              |              |
| data de raportare (din ct. 461)          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 88|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - de la nerezidenţi                      | 89|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de încasat de la nerezidenţi     | 90|              |              |
| (din ct. 4518 + din ct. 4538)            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor acordate         | 91|              |              |
| operatorilor economici****)              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute| 92|              |              |
| (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din |   |              |              |
| care:                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni necotate emise de rezidenţi    | 93|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - părţi sociale emise de rezidenţi       | 94|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni emise de nerezidenţi           | 95|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaţiuni emise de nerezidenţi       | 96|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - deţineri de obligaţiuni verzi          | 97|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 98|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Casa în lei şi în valută (rd. 100 + 101),| 99|              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei (ct. 5311)                      |100|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută (ct. 5314)                   |101|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Conturi curente la bănci în lei şi în    |102|              |              |
| valută (rd. 103 + 105), din care:        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei (ct. 5121), din care:           |103|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - conturi curente în lei deschise la   |104|              |              |
| bănci nerezidente                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută (ct. 5124), din care:        |105|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - conturi curente în valută deschise la|106|              |              |
| bănci nerezidente                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte conturi curente la bănci şi         |107|              |              |
| acreditive (rd. 108 + 109), din care:    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume în curs de decontare, acreditive  |108|              |              |
| şi alte valori de încasat, în lei        |   |              |              |
| (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)         |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume în curs de decontare şi acreditive|109|              |              |
| în valută (din ct. 5125 + 5414)          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 |110|              |              |
| + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141|   |              |              |
| + 147), din care:                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen scurt  |111|              |              |
| (credite primite de la instituţii        |   |              |              |
| financiare nerezidente pentru care durata|   |              |              |
| contractului de credit este mai mică de 1|   |              |              |
| an)                                      |   |              |              |
| (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:|   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei                                 |112|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută                              |113|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen lung   |114|              |              |
| (credite primite de la instituţii        |   |              |              |
| financiare nerezidente pentru care durata|   |              |              |
| contractului de credit este mai mare sau |   |              |              |
| egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + |   |              |              |
| 116), din care:                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei                                 |115|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută                              |116|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Credite de la trezoreria statului şi     |117|              |              |
| dobânzile aferente                       |   |              |              |
| (ct. 1626 + din ct. 1682)                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente   |118|              |              |
| (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687),          |   |              |              |
| (rd. 119 + 120), din care:               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în lei şi exprimate în lei, a căror    |119|              |              |
| decontare se face în funcţie de cursul   |   |              |              |
| unei valute                              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - în valută                              |120|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate    |121|              |              |
| (ct. 167), din care:                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - valoarea concesiunilor primite (din ct.|122|              |              |
| 167)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - valoarea obligaţiunilor verzi emise de |123|              |              |
| entitate                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii comerciale, avansuri primite de  |124|              |              |
| la clienţi şi alte conturi asimilate, în |   |              |              |
| sume brute                               |   |              |              |
| (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + |   |              |              |
| 4641), din care:                         |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii comerciale în relaţia cu       |125|              |              |
| entităţile neafiliate nerezidente,       |   |              |              |
| avansuri primite de la clienţi neafiliaţi|   |              |              |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în|   |              |              |
| sume brute în relaţie cu neafiliaţii     |   |              |              |
| nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + |   |              |              |
| din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +|   |              |              |
| din ct. 419 + din ct. 4641)              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii comerciale în relaţia cu       |126|              |              |
| entităţile afiliate nerezidente, avansuri|   |              |              |
| primite de la clienţi afiliaţi           |   |              |              |
| nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în|   |              |              |
| sume brute în relaţie cu afiliaţii       |   |              |              |
| nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + |   |              |              |
| din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +|   |              |              |
| din ct. 419 + din ct. 4641)              |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu personalul şi     |127|              |              |
| conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + |   |              |              |
| 424 + 426 + 427 + 4281)                  |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii în legătură cu bugetul           |128|              |              |
| asigurărilor sociale şi bugetul statului |   |              |              |
| (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 |   |              |              |
| + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd.   |   |              |              |
| 129 la 132), din care:                   |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii în legătură cu bugetul         |129|              |              |
| asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 +    |   |              |              |
| 4381)                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul |130|              |              |
| statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +  |   |              |              |
| 444 + 446)                               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte  |131|              |              |
| asimilate                                |   |              |              |
| (ct. 447)                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte datorii în legătură cu bugetul    |132|              |              |
| statului                                 |   |              |              |
| (ct. 4481)                               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datoriile entităţii în relaţiile cu      |133|              |              |
| entităţile afiliate                      |   |              |              |
| (ct. 451), din care:                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii cu entităţi afiliate           |134|              |              |
| nerezidente*2)                           |   |              |              |
| (din ct. 451), din care:                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - cu scadenţa iniţială mai mare de un  |135|              |              |
| an                                       |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|   - datorii comerciale cu entităţi       |136|              |              |
| afiliate nerezidente indiferent de       |   |              |              |
| scadenţă                                 |   |              |              |
| (din ct. 451)                            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Sume datorate acţionarilor/asociaţilor   |137|              |              |
| (ct. 455), din care:                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume datorate acţionarilor/asociaţilor |138|              |              |
| persoane fizice                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - sume datorate acţionarilor/asociaţilor |139|              |              |
| persoane juridice                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii din operaţiuni cu instrumente    |140|              |              |
| derivate (ct. 4651)                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 +|141|              |              |
| 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 +   |   |              |              |
| 478 + 509), din care:                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - decontări cu entităţile asociate şi    |142|              |              |
| entităţile controlate în comun, decontări|   |              |              |
| cu acţionarii privind capitalul,         |   |              |              |
| dividende şi decontări din operaţii în   |   |              |              |
| participaţie                             |   |              |              |
| (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)             |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alte datorii în legătură cu persoanele |143|              |              |
| fizice şi persoanele juridice, altele    |   |              |              |
| decât datoriile în legătură cu           |   |              |              |
| instituţiile publice (instituţiile       |   |              |              |
| statului)*3)                             |   |              |              |
| (din ct. 462 + 4661 + din ct. 472 + din  |   |              |              |
| ct. 473)                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenţii nereluate la venituri (din   |144|              |              |
| ct. 472)                                 |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - vărsăminte de efectuat pentru          |145|              |              |
| imobilizări financiare şi investiţii pe  |   |              |              |
| termen scurt                             |   |              |              |
| (ct. 269 + 509)                          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - venituri în avans aferente activelor   |146|              |              |
| primite prin transfer de la clienţi (ct. |   |              |              |
| 478)                                     |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:  |147|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - către nerezidenţi                      |148|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dobânzi de plătit către nerezidenţi      |149|              |              |
| (din ct. 4518 + din ct. 4538)            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea împrumuturilor primite de la    |150|              |              |
| operatorii economici****)                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din  |151|              |              |
| care:                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni cotate*4)                      |152|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - acţiuni necotate*5)                    |153|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - părţi sociale                          |154|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - capital subscris vărsat de nerezidenţi |155|              |              |
| (din ct. 1012)                           |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Brevete şi licenţe (din ct. 205)         |156|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| IX. Informaţii privind cheltuielile cu   |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| colaboratorii                            |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
|                    A                     | B |       1      |       2      |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)    |157|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| X. Informaţii privind bunurile din       |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| domeniul public al statului              |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|158|              |              |
| statului aflate în administrare          |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|159|              |              |
| statului aflate în concesiune            |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al|160|              |              |
| statului închiriate                      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XI. Informaţii privind bunurile din      |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
| proprietatea privată a statului supuse   |rd.|              |              |
| inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014      |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea contabilă netă a bunurilor*6)   |161|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XII. Capital social vărsat               |Nr.| 30 iunie 2020| 30 iunie 2021|
|                                          |rd.|______________|______________|
|                                          |   | Suma | %*7)  | Suma | %*7)  |
|                                          |   | (Col.| (Col. | (Col.| (Col. |
|                                          |   | 1)   | 2)    | 3)   | 4)    |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| Capital social vărsat (ct. 1012)*7)      |162|      |   X   |      |   X   |
| (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), |   |      |       |      |       |
| din care:                                |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de instituţii publice (rd. 164 |163|      |       |      |       |
| + 165), din care:                        |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - deţinut de instituţii publice de     |164|      |       |      |       |
| subordonare centrală;                    |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - deţinut de instituţii publice de     |165|      |       |      |       |
| subordonare locală;                      |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de societăţile cu capital de   |166|      |       |      |       |
| stat, din care:                          |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - cu capital integral de stat;         |167|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - cu capital majoritar de stat;        |168|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|   - cu capital minoritar de stat;        |169|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de regii autonome              |170|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de societăţile cu capital      |171|      |       |      |       |
| privat                                   |   |      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de persoane fizice             |172|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deţinut de alte entităţi               |173|      |       |      |       |
|__________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| XIII. Dividende distribuite acţionarilor/|Nr.|     2020     |      2021    |
| asociaţilor din profitul reportat        |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Dividende distribuite acţionarilor/      |174|              |              |
| asociaţilor în perioada de raportare din |   |              |              |
| profitul reportat                        |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XIV. Repartizări interimare de dividende |Nr.|     2020     |     2021     |
| potrivit Legii nr. 163/2018              |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - dividendele interimare repartizate*8)  |175|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XV. Creanţe preluate prin cesionare de la|Nr.|30 iunie 2020 |30 iunie 2021 |
| persoane juridice*****)                  |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la    |176|              |              |
| persoane juridice (la valoarea nominală),|   |              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe preluate prin cesionare de la  |177|              |              |
| persoane juridice afiliate               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Creanţe preluate prin cesionare de la    |178|              |              |
| persoane juridice (la cost de achiziţie),|   |              |              |
| din care:                                |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - creanţe preluate prin cesionare de la  |179|              |              |
| persoane juridice afiliate               |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XVI. Venituri obţinute din activităţi    |Nr.|30 iunie 2020 |30 iunie 2021 |
| agricole******)                          |rd.|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| Venituri obţinute din activităţi agricole|180|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi |181|              |              |
| alte evenimente similare (ct. 6587), din |   |              |              |
| care:                                    |   |              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - inundaţii                              |182|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - secetă                                 |183|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
| - alunecări de teren                     |184|              |              |
|__________________________________________|___|______________|______________|
    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la
bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor
pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor
care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea
angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în
vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în
termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita
pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă,
ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,
dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.
    La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute
în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al
Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a
modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European
şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare
a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin
acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în
aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei
şi al tehnologiei.
    ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile
reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv
Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul
administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul
gospodăriilor populaţiei.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se
vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere
prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al
Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind
plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii
agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, "(1) ...
veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost
obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în
cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul
european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru
activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în
temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
    Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul
articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale
exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca
produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de
prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
    Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
    (2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute,
înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...".
    *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi
agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.)
aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice,
inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte
scopuri (pescuit etc.).
    *2)Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la
rândurile "cu scadenţa iniţială mai mare de un an" şi "datorii comerciale cu
entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)".
    *3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi
persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice
(instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor
existente în soldul contului 472.
    *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care sunt negociabile şi
tranzacţionate, potrivit legii.
    *5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra
societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
    *6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente
prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat
pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a
statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi
completările ulterioare.
    *7) La secţiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 163 - 173 în col. 2 şi
col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut
în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
    *8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.
163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991,
modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
 
    ADMINISTRATOR,                       ÎNTOCMIT,
 
    Numele şi prenumele _____________    Numele şi prenumele ______________
    Semnătura _______________________    Calitatea ________________________
                                         Semnătura ________________________
                                         Nr. de înregistrare în organismul
                                         profesional
 

S-ar putea să vă placă și