Sunteți pe pagina 1din 4

BIBLIOGRAFIE

Acte legislațive:
1. Constituția Republicii Moldova, din 29-07-1994, Publicată la 29-03-2016 în
Monitorul Oficial Nr. 78 art. 140;
2. Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002, Publicat: 22.06.2002 în
Monitorul Oficial Nr. 82-86, art Nr : 661;
3. Codul civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06-06-2002, Publicat : 01-03-2019
în Monitorul Oficial Nr. 66-75 art. 132;
4. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225- XV din 30.05.2003,
Publicat în Monitorul nr. 111-115/451 din 12.06.2003;
5. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova Nr. 22 din 30. 05. 2003, Publicat
la 03. 08. 2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294 art. 436;
6. Codul Muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28-03-2003, Publicat : 29-07-
2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648;
7. Codul Fiscal al Republicii Moldova Nr. 1163 din 24-04-1997, Publicat la 18-09-
1997 în Monitorul Oficial Nr. 62 art. 522;
8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Contractului-tip
de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării
obligatorii de asistenţă medicală nr.1636 din 18.12.2002, Publicat în Monitorul Oficial
nr.178-181/1792 din 27.12.200);
9. Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare, Nr. 1420 din 31-10-2002, Publicat :
31-10-2002 în Monitorul Oficial Nr. 185 art. 1394;
10. Legea Nr. 29 din 05-04-2018,privind delimitarea proprietăţii publice, Publicat : 04-
05-2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148 art. 279;
11. Legea Nr. 467 din 21-11-2003,cu privire la informatizare şi la resursele
informaţionale de stat, Publicat la 01-01-2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12 art. 44;
12. Legea Nr. 20 din 03-02-2009, privind prevenirea şi combaterea criminalităţii
informatice., Publicat : 26-01-2010 în Monitorul Oficial Nr. 11-12 art. 17;
13. Legea cadastrului bunurilor imobile Nr. 1543 din 25-02-1998, Publicat : 21-05-
1998 în Monitorul Oficial Nr. 44-46 art. 318;
14. Legea Nr. 71 din 22-03-2007, cu privire la register, Publicat : 25-05-2007 în
Monitorul Oficial Nr. 70-73 art. 314;
15. Legea Republicii Moldova cu privire la vânzarea de mărfuri Nr. 134-XIII din
03.06.1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.17/177 din 08 decembrie 1994;
16. Hotarire de Guvern Nr. 1123, din 14-12-2010, privind aprobarea Cerinţelor faţă de
asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal, Publicat : 24-12-2010 în Monitorul Oficial Nr.
254-256 art. 1282;
17. Directiva 99/44/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999
privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanțiile conexe;
18. Ordin Nr. 1515/375 din 31-12-2019, privind aprobarea criteriilor de contractare a
prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă
medicală pentru anul 2020, Publicat la 24-01-2020 în Monitorul Oficial Nr. 14-23 art. 57;
19. Regulament Nr. 158 din 05-04-2002, privind eliberarea de certificat ce atestă forţa
majoră, Publicat la 16-05-2002 în Monitorul Oficial Nr. 63-64 art. 158;
Manuale şi publicaţii:
1. Brumă S., Chibac G., Chibac N., Robu O., Drept civil. Contracte și succesiuni :
Curs universitar, Ed. a 4- a, rev. compl., Chișinău 2019;
2. Baieş S., Roşca N. Drept civil. Partea Generală. Persoana fizică. Persoana juridică.
Chişinău: Tipografia Centrală, 2007;
3. Baieş S., Roşca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică.
Chişinău: Tipografia Centrală, 2014;
4. Baieș S., Mîțu Gh., Cazac O., Cebotari V., ș.a., Drept civil. Teoria generală a
obligațiilor. Chişinău, Î.S. F.E.P. „Tipografia Centrală” 2015;
5. Băieșu S., (Coautor Elena Arapu), Prezumţiile în dreptul civil. // Chişinău, 2011;
6. Brumă S., Bănărescu I., Chelaru O., Drept civil : Partea specială : (Scheme, speţe,
teste), Chişinău, Ediţie: Ed. a 2-a, (modificată şi compl.), 2015;
7. Baieş S., Volcinschi V., Băieşu A., Cebotari V., Creţu I., Drept civil. Drepturile
reale. Teoria generală a obligaţiilor, vol.II, Chişinău, 2005;
8. Baieş, S., Roşca, N. Drept civil. Drepturile reale principale: [pentru uzul
studenților], Chișinău: Cartier, 2016;
9. Băieșu A. Unificarea dreptului contractelor în Europa: evoluții și perspective. În:
Revista Națională de Drept. 2006, nr. 3, рp. 56-63. ISSN 1811-0770;
10. Bercea L. Contractele nenumite în afaceri. București: Universul juridic, 2017;
11. Cimil D., Valența juridică a clasificării contractelor civile. În: Revista Institutului
Național al Justiției. 2017, nr. 1 (40) p. 52-60;
12. Ciobanu V. M., Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, Teoria generală,
Editura Naţională, Bucureşti 1999;
13. Tălămbuţă A., Drept civil. Partea specială, Note de curs, Chişinău 2014;
14. Chibac Gh., Băieşu A., Rotari Al. şi altii., Drept civil. Contracte şi succesiuni.
Ediţia a III-a, revăzută şi completată. Chişinău: Cartier, 2010;
15. Chibac Gh., Brumă S., Robu O., Chibac N., Drept civil. Contracte şi succesiuni.
Curs universitar. Ediţia a II-a. Chişinău 2014;
16. Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova, volumul I, II, Chişinău, 2006;
17. DEX Dicţionarul explicativ al limbii române;
18. Deak Fr., ,,Tratat de drept civil. Contracte speciale”, vol. I, II, Ed. A IV-a, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
19. Deak F., ,,Tratat de drept civil. Contracte speciale”, vol. III, Ed. a IVa, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
20. Deak Fr., Mihai L., Popescu R., Tratat de drept civil – Contracte speciale, ediția a
5-a actualizată și completată,Vol. I, Vol. III, Ed. Universul Juridic, București, 2017;
21. Dincă R., Contracte civile speciale în Noul cod civil, Univers Juridic, București,
2013;
22. Dogaru I. Bazele dreptului civil. Teoria generală a obligațiilor. Bucureşti: C.H.
BECК, 2009;
23. Hanga V. Drept privat roman. Cluj-Napoca: Argonaut, 1996;
24. Ioan Adam, Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol. I. Contractul, ed. CH Beck,
București, 2017;
25. Petrescu R., Teoria generală a obligațiilor comerciale, Bucureşti, Editura Romfel,
1994;
26. Paziuc C., Răspunderea contractuală. O analiză juridică și economică, București,
Ed. Universul Juridic, 2019;
27. Tatar О. Cercetarea dezvoltării și natura juridică a contractelor nenumite. În:
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. 15 iunie 2018.
Chișinău: Cartier, 2018, pp. 231-235;
28. Turcu I., Tratât teoretic și practic de drept comercial, București, Editura: Ch. Beck,
2012;
29. Stoenescu I., Zilberstein S., Drept procesul civil, Căile de atac şi procedurile
speciale, Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogică, 1981;
30. Stătescu C.. Bârsan C., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. a III-a.
București, ed. All Beck, 2000;
31. Stoica V., Rezoluțiunea şi rezilierea contractelor. ed. All Educațional, 1997,
București;
32. Vasiu I., Vasiu L., Informatică juridică şi drept informatic. Cluj-Napoca: Albastră,
2005;
33. Volcinschi V., Apariţia, definirea şi evoluţia conceptului de ordine publică în
dreptul intern. În: Integrarea prin cercetare şi inovare. 28-29 septembrie 2016. Chişinău:
Cartier, 2016, p. 251-259;
34. Buffelan-Lanore Y.; Larribau-Terneyre V., ,,Droit civil. Les obligations”, Ed. a 12-
a, Editura Sirey, Paris, 2010;
35. Fages, Bertrand, ,,Droit des obligations”, Ed. a 3-a, L.G.D.J, Paris, 2011;
36. Ахмедов А.Я., Непоименованные договоры в гражданском праве России. Дис
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов, 2014;
37. Батлер Е.А., Непоименованные договоры. Москва: Экзамен, 2008;
38. Витрянский В. В., Брагинский М. И., Договорное право. Книга 1. Общие
положения, Издательство: Статут, 2011;
39. Брагинскии М.И., Витрянский, В.В., Договорное право. Книга 3. Москва:
Статут, 2011;
40. Булатецкий Ю.Е., Рассолов И.М. Торговое (коммерческое) право. Москва:
Юрайт, 2014;
41. Быков А.Г., Система хозяйственных договоров. В: Вестник. 1994;
42. Дювернула Н.Л., Значение римского права для русских юристов. Москва:
Книга по требованию, 2018;
43. Мейер Д.И., Русское гражданское право. Ч.2. Серия „Классика российской
цивилистики”. Москва: Статут 1997;
44. Цветков И.В., Договорная работа. Москва: Проспект, 2010;