Sunteți pe pagina 1din 8

MAMELE SINGURE – UN FENOMEN SOCIAL COMPLEX

Ciubarov Olimpiada, lector UPS „I. Creangă”


Single mothers have little access to those (Dezvoltarea serviciilor sociale destinate
few social services, and health assurance copilului şi familiei. Ghid de aplicare practică.
services. Also they know very little about their Chişinău, 2007).
fundamental rights, and are discriminated În Republica Moldova, atât fenomenul,
(especially in the villages). These facts make cât şi conceptul de „mame singure” a avut o
almost impossible their rehabilitation. evoluţie destul de complexă. În societatea
What we need is a change of attitude comunistă, mamele singure erau acele femei
towards single mothers. If we do this, we'll care pierduseră sprijinul soţilor prin deces, prin
improve their situation and the quality of the divorţ sau abandon sau femeile care aveau copii
services single mothers require. fără a fi căsătorite. Tot mame singure erau
Procesul transformărilor iniţiat în considerate şi femeile ale căror soţi prezentau
Republica Moldova la începutul anilor ’90, s-a incapacitate totală şi definitivă de muncă sau ale
dovedit a fi marcat de o criză economică gravă căror soţi executau stagiul militar activ, femei
şi de o inconsecvenţă în întreprinderea care îşi adoptaseră copiii, femei ale căror soţi
acţiunilor de ordin social. În acest context, a erau absenţi din diverse motive (E. Cheonea, V.
devenit evidentă degradarea pronunţată a stării Gheonea, 2003).
materiale şi a valorilor familiei, care a produs un Cu toate că fenomenul abordat se află
impact simţitor asupra stabilităţii familiei, a într-o continuă expansiune, literatura de
afectat capacitatea de a crea sau a menţine în specialitate nu oferă o definire clară a
interiorul ei un climat protector, de a mobiliza conceptului, unii autori numesc acest fenomen
resursele în vederea asigurării bunăstării sale. mamă singură, alţii mame solitare. Dar o bună
Consecinţele principale ale acestei situaţii, parte din izvoarele analizate includ acest termen
atestate pe plan social, rezidă în sporirea în conceptul familie monoparentală.
fenomenului de dezintegrare a familiei, Studiind Anuarul Statistic al Moldovei
creşterea numărului cazurilor de abuz în familie, vizavi de numărul copiilor născuţi în afara
de abandon al copilului, majorarea numărului căsătoriei, putem uşor deduce evoluţia
copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, fenomenului „mame singure” din următorul
copiilor născuţi în afara căsătoriei şi, respectiv, tabel:
ia amploare fenomenul mamelor solitare

50
Tabelul №1.

Numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei


Inclusiv numărul Inclusiv
total al în mediul în mediul
Total în mediul
Anii în mediul urban născuţilor urban rural
rural
în % % %
1985 7977 3920 4057 8,8 10,3 7,7
1990 8496 4195 4301 11,0 12,1 10,1
1995 7475 3455 4020 13,3 15,9 11,6
1996 7550 3385 4165 14,6 17,2 12,9
1997 7866 2992 4874 17,3 19,2 16,2
1998 7213 2660 4553 17,5 18,7 16,8
1999 7230 2463 4767 18,8 187,6 18,9
2000 7567 2799 4768 20,4 22,0 19,7
2001 8185 2768 5447 22,5 21,8 22,8
2002 8192 2811 5381 22,9 22,1 23,4
2003 8654 2841 5813 23,8 22,2 24,5
2004 9380 3104 6276 24,5 22,1 25,9
2005 9009 3015 5994 23,9 22,2 24,9
2006 8739 2874 5865 23,3 21,2 24,4
Datele sunt prezentate în ansamblu pe ţară Republica Moldova. – UNICEF, Chişinău,
Analizând datele incluse în tabelul nr.1, 2005).
putem afirma că din anul 1985 numărul Nici legislaţia actuală, în domeniul
mamelor singure a fost într-o continuă creştere, asistenţei şi protecţiei sociale a familiei, nu şi-a
dar se evidenţiază un decalaj între rata mamelor pus încă problema asigurării unei protecţii
singure în mediu urban şi cel rural. Astfel, în individualizate a mamelor singure. Cu toate că
perioada anilor 1985 – 2000 numărul mamelor acestea se confruntă cu un şir complex de
solitare a fost mai mare în mediul urban probleme, ele beneficiază de unele servicii şi
comparativ cu cel rural, dar după 2000 şi până indemnizaţii/alocaţii doar datorită statutului de
în prezent acest decalaj numeric s-a inversat. mamă. Acest lucru este evidenţiat şi de faptul că
Acest lucru se datorează faptului că în zonele în actele şi normele legislative ale Republicii
rurale are loc devalorizarea concepţiei Moldova nu este stipulată noţiunea de „mamă
tradiţionale de familie, iar la oraş se observă singură” sau „mamă solitară” (Monitorul Oficial
tendinţa de promovare a strategiilor de al Republicii Moldova din 21.11.2002 –
planificare familială. Chişinău).
Categoria socială a mamelor singure Astfel, mamele singure se confruntă cu
există atât în societăţile dezvoltate, cât şi în multe probleme de acces la puţinele servicii
societăţile aflate în tranziţie, mai mult sau mai sociale, servicii de sănătate şi protecţie socială
puţin conturată. În categoria mamelor singure şi de garantare a drepturilor fundamentale,
încadrăm acele femei care îşi doresc copii, dar printre care şi fenomenul nefast al discriminării
nu doresc să locuiască cu tatăl copilului, femei sociale (îndeosebi în mediul rural), ceea ce
divorţate sau văduve, mame adolescente. De îngreunează şi zădărniceşte reabilitarea lor.
fapt, ele reprezintă o formă a familiei Esenţial este să conştientizăm şi să modificăm
monoparentale, care necesită o atenţie deosebită atitudinea faţă de mamele singure, fapt ce va
din partea instituţiilor guvernamentale, statul ar ameliora consistent situaţia problematică a
trebui să se implice în găsirea soluţiilor pentru acestora şi a calităţii serviciilor de care au
îmbunătăţirea situaţiei acestor familii, formate nevoie (Ghinescu C., Dombici I., Bucureşti,
din mamă şi copiii săi (Abandonul Copiilor în 2000).

51
Importanţa teoretică şi empirică a acestei mamelor singure, a fost elaborată o anchetă ce
probleme, lipsa investigaţiilor vis-a-vis de cuprinde 11 întrebări: 6 întrebări închise cu
aspectele vizate, precum şi utilitatea construirii variante de răspuns prealabil formulate şi 5
unui sistem complex şi eficient de asistenţă întrebări deschise, care lasă răspunsul la
socială pentru mamele singure, reprezintă un latitudinea subiecţilor investigaţi.
stimulent şi un imbold întru alegerea temei Cercetarea empirică a fost realizată în
studiului de faţă. conformitate cu principalele criterii de pregătire
Pentru cercetarea în cauză a fost selectat şi promovare a investigaţiilor experimentale.
aleatoriu un eşantion de 30 de persoane, dintre Studiul desfăşurat a fost accesibil tuturor
care 15 sunt beneficiari ai centrelor maternale şi subiecţilor incluşi în cercetare.
alte 15 din comunitate (raionul Teleneşti). Toate În scopul evidenţierii vârstei subiecţilor
cele 30 de persoane investigate au statut de anchetaţi, prima întrebare a anchetei a surprins
mamă singură cu vârsta cuprinsă între 15-23 acest aspect, ulterior am sistematizat
ani. Din cele 30 de mame singure, ce au fost răspunsurile în două variante, şi anume, „a” –
încadrate în studiu, 21 de persoane au finisat subiecţi de până la 18, inclusiv 18 ani; „b” –
gimnaziul, 8 dintre ele – liceul şi o persoană – persoane de peste 18 ani.
colegiul.
În scopul identificării dificultăţilor şi
posibilităţilor de rezolvare a problemelor

- subiecţi pînă la
30
18 şi inclusiv 18
25 15
ani
nr. persoanelor

20
15 - subiecţi după 18
10 15 ani
5
0
Figura nr.1
Vîrsta persoanelor incluse în cercetare

Cu toate că eşantionul a fost selectat Al doilea item vizează mediul de


aleatoriu, rezultatele obţinute ne-au surprins, provenienţă a respondenţilor: astfel, 3 persoane
deoarece conform acestora avem 15 subiecţi de sunt din oraş, iar 27 din mediul rural. Grafic
până la 18 ani şi inclusiv 18 ani, şi 15 subiecţi acest lucru este reprezentat în figura următoare.
de peste 18 ani (vezi fig.1).

52
30 27
25

20 a - persoane din mediul urban


persoane

15
b - persoane din mediul rural
10

5 3

0
Figura nr.2
Mediul de provenienţă a respondenţilor

Datele grafice şi rezultatele arată că absolvit gimnaziul; 8 persoane din cele 30


investigaţia noastră, în măsură de 90%, este investigate au absolvit liceul şi o persoană –
axată pe persoanele din mediul rural. colegiul, nu avem nici un subiect cu studii
Pentru noi, a fost important să identificăm superioare (vezi figura 3).
ce instituţii de învăţământ au absolvit subiecţii
investigaţi. Am stabilit că, 21 respondenţi au
25
21
20
nr. persoanelor

15 14

10 8
7 7
5
1 1 1
0 0 0 0
0
1 2 3
instituţii

a - gimnaziul b - liceul c - colegiul d - universitatea

Figura nr.3
Nivelul de instruire a respondenţilor

În dependenţă de vârstă, cum era şi de de o bună educaţie, este un factor determinant al


aşteptat, rezultatele se diferenţiază, astfel din apariţiei fenomenului dat, în timp ce 22 de
categoria minorelor 14 persoane, din cele persoane consideră că tânăra mamă era la o
anchetate, au absolvit gimnaziul şi doar una vârstă fragedă şi nu înţelegea consecinţele unei
liceul (vezi fig. 3.2), iar din categoria relaţii întâmplătoare. Este important de
persoanelor de peste 18 ani: 7 respondenţi au evidenţiat faptul că nici o persoană nu consideră
finisat gimnaziul, 7 liceul şi doar una colegiul drept factori determinanţi ai apariţiei acestui
(vezi fig. 3.3). fenomen faptul - că în societatea contemporană
La întrebarea ce priveşte factorii sau se acceptă relaţiile în afara căsătoriei sau că
mobilii ce determină apariţia fenomenului de mama este puţin informată cu privire la
„mame singure”, răspunsurile s-au împărţit în metodele de contracepţie şi/sau are acces limitat
felul următor: 8 persoane din cele 30 investigate la ele. Datele empirice obţinute pot fi
consideră că provenienţa dintr-o familie social reprezentate astfel:
vulnerabilă, în care tânăra mamă nu a beneficiat

53
7 23

0 5 10 15 20 25 30 35
pe rsoane
- tînăra mamă face parte dintr-o familie social vulnerabilă şi nu a beneficiat de o
educaţie eficientă
- mama era la o vîrstă fragidă şi nu a realiyat consecinţele

Figura nr.4
Cauzele ce determină apariţia fenomenului mamelor singure

Din subiecţii investigaţi, care au pledat pentru


probleme financiare, 7 au fost minore şi 5
La itemul 5, ce vizează problemele cu care
adulte, o singură minoră a optat pentru
se confruntă o mamă singură, 12 subiecţi au
probleme emoţionale, iar cei care au identificat
afirmat că o mamă singură se confruntă cu
problemele de sănătate, emoţionale şi financiare
probleme financiare; o persoană crede că
au fost 7 minore şi 10 adulte. Ilustrativ,
acestea se confruntă cu probleme emoţionale şi
rezultatele sunt reprezentate în figura de mai
17 subiecţi consideră că o mamă solitară are
jos.
probleme emoţionale, de sănătate şi financiare.

a - probleme financiare
17
18
16
b - probleme emoţionale
14 12
nr. persoanelor

12
c - probleme de sănătate
10
8
d - probleme financiare, de sănătate,
6
emoţionale
4
1 e - altele
2 0 0
0

Figura nr. 5
Problemele cu care se confruntă mamele singure

Conform datelor din figura nr.5 putem mamelor solitare după gradul lor de dificultate.
afirma că mamele singure se confruntă cu un şir Astfel, 18 persoane consideră că cele mai
de probleme, dintre care se evidenţiază mai mult resimţite probleme sunt cele financiare, 7
problemele financiare. persoane cred că problemele de sănătate sunt
La punctul 6 al anchetei de studiere a mai complicate, iar 5 subiecţi plasează pe prima
problemelor şi situaţiei mamelor singure, treaptă problemele emoţionale, vezi figura 6.
subiecţii anchetaţi au ierarhizat problemele

54
Figura nr.6

18 7 5

0 5 10 15 20 25 30 35
nr. persoanelor

- probleme financiare - probleme de sănătate - probleme emoţionale

Dintre persoanele ce au plasat pe prima La întrebarea „Credeţi că mamele singure


treaptă problemele financiare ca fiind cele mai sunt marginalizate?”, am obţinut următoarele
dificile, 11 sunt minore şi 7 adulte; cele care au răspunsuri: 28 de persoane, din cele investigate,
considerat problemele de sănătate ca cele mai consideră că mamele solitare sunt marginalizate,
grave – 4 sunt minore şi 3 adulte; iar 5 subiecţi iar alte două afirmă că această categorie de
din categoria adulţilor consideră drept cele mai persoane nu este marginalizată. (vezi figura 7).
profunde probleme – stările emoţionale.

- subiecţii care
30 consideră că
mamele singure
25 sunt marginalizate
nr. persoanelor

20 28

15 - subiecţii care
consideră că
10 mamele singure nu
sunt marginalizate
5 2

Figura nr. 7
Marginalizarea mamelor solitare

Rezultatele obţinute ne permite să afirmăm au identificat varianta – în familie; 8 persoane


că mamele singure nu sunt numai un fenomen au afirmat că aceasta are loc în familia lărgită; 9
social complex, dar şi destul de marginalizat în subiecţi au ales opţiunea – în cadrul comunităţii,
cadrul societăţii contemporane. iar o adultă consideră că mamele singure se simt
Itemul 8 a vizat anturajul în care o mamă marginalizate atât în instituţiile de învăţământ,
solitară se simte marginalizată frecvent. cât şi în cele medicale, la fel şi o minoră a optat
Subiecţilor li s-a propus 5 variante de răspuns. pentru variantele ce indicau marginalizarea în
Datele obţinute sunt: 9 subiecţi consideră că mai cadrul societăţii şi în cadrul familiei lărgite.
des marginalizarea este prezentă în instituţiile Sistematizate, rezultatele obţinute ne permit
medicale (maternităţi, policlinici); doi subiecţi să le prezentăm grafic în felul următor:

55
12
11
10 10
9
8
nr. persoanelor

1-în instituţiile medicale


2-în instituţiile de învăţămînt
6 3-în familie
4-în familie
4 5-în cadrul societăţii

2 2

0 0
1 2 3 4 5

Figura nr. 8
Mediile în care sunt marginalizate mamele singure

Din figura precedentă reiese că, cel mai persoane, din cele 30 incluse în cercetare, au
des, mamele singure se simt marginalizate în spus că nu cunosc ce măsuri întreprinde statul în
instituţiile medicale, familia lărgită şi în cadrul cazul mamelor singure; 3 respondenţi consideră
societăţii. că statul nu-i preocupat de problemele mamelor
La itemul „Ce măsuri întreprinde statul în solitare, iar ceilalţi, în număr de 15 respondenţi,
cazul mamelor singure?”, am obţinut au susţinut că statul acordă mamelor singure
următoarele precizări: 8 subiecţi au menţionat asigurare medicală gratuită, indemnizaţii, cazare
că statul acordă asigurări medicale gratuite şi într-un centru maternal şi ajutor material. Am
indemnizaţii pentru mamele singure; 4 reprezentat grafic datele empirice astfel:

3 4 8 15

0 5 10 15 20 25 30
nr. persoanelor
- nimic

- nuştiu

- statul oferă asigurare medicală gratis şi indemnizaţii

- statul oferă cazare în centrul maternal, asigurare medicală, indemnizaţii şi ajutor


material

Figura nr. 10
Măsurile întreprinse de stat în cazul mamelor singure

Ultima întrebare a anchetei a reflectat au optat pentru deschiderea mai multor centre
măsurile sau condiţiile ce trebuie întreprinse maternale, la fel şi pentru sensibilizarea
pentru îmbunătăţirea situaţiei mamelor singure. societăţii vizavi de problemele mamelor
Această întrebare este de tip închis cu 5 variante singure, au optat 2 persoane; iar 8 respondenţi
de răspuns. La itemul dat am obţinut cred că e necesară atât mărirea
următoarele rezultate: 8 subiecţi, din cei 30 indemnizaţiilor/alocaţiilor, cât şi sensibilizarea
incluşi în cercetare, consideră că este necesară societăţii vizavi de problemele mamelor
mărirea indemnizaţiilor/alocaţiilor; 2 persoane singure, şi 5 subiecţi au ales variantele ce vizau
56
mărirea indemnizaţiilor/alocaţiilor şi
deschiderea mai multor centre maternale. În
urma sistematizării răspunsurilor, am obţinut
următoarea reprezentare grafică a acestora:
25

25

20
nr. persoane

15 10
7
10

5 0 0

0
- informarea cu privire la servicii existente
- mărirea indemnizaţiilor / alocaţiilor
- deschiderea mai multor centre maternale
- acordarea conselierii psihologice
- sensibilizarea societăţii vizavi de problemele mamelor singure

Figura nr. 12
Măsurile ce trebuie îtreprinse pentru protecţia şi susţinerea
mamelor singure

În concluzie, putem afirma că, fenomenul 4. Dezvoltarea serviciilor sociale destinate


„mame solitare” este un fenomen social copilului şi familiei. Ghid de aplicare
complex. În urma anchetării celor 30 de practică. Chişinău, Multiart, 2007
persoane cu statut de mamă singură, am obţinut 5. Ghid de bune practici în asistenţa socială a
rezultate ce demonstrează că fenomenul dat are copilului şi familiei. – Ed. Lumen, 2002
o pondere atât în rândul minorelor cât şi al 6. Ghinescu C., Dombici I., Abandonul
adultelor, cu studii medii. Factorul determinant Maternal. – Bucureşti, 2000
al apariţiei fenomenului mame singure constă în 7. Miftode V., Populaţii vulnerabile şi
faptul că mama era la o vârstă fragedă şi nu fenomene de automarginalizare. –
realiza consecinţele unei relaţii întâmplătoare. Polirom, Iaşi, 2002
Un alt factor este şi provenienţa mamei dintr-o 8. Monitorul Oficial al Republicii Moldova
familie social vulnerabilă, unde nu a beneficiat din 21.11.2002 – Chişinău
de o bună educaţie. Potrivit datelor aceleiaşi 9. Raportul Social Anul 2007. – Ministerul
anchete, mamele singure se confruntă cu un şir Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului
de probleme complexe, dar cel mai des cu 10. Regulamentul Centrului Maternal
probleme financiare şi emoţionale. Practic toţi „Materna”. – Chişinău, 2007
subiecţii investigaţi consideră că sunt supuşi 11. Şincarenco E., Priţcan V., Melniciuc I.,
marginalizării. Cel mai des mamele singure sunt Popescu D., Moraru I., Holban A.,
marginalizate în cadrul instituţiilor medicale, al CoptuV., Prevenirea abandonului şi
familiei lărgite şi al societăţii. instituţionalizării copiilor de vârste mici
(0-7 ani). – Chişinău, 2007
Bibliografie:
12. Standardele minime de calitate privind
1. Abandonul Copiilor în Republica funcţionarea Centrului Maternal. –
Moldova. – UNICEF, Chişinău, 2005 Chişinău, 2007
2. Anuarul statistic al Republici Moldova. – 13. Şerban Elena-Petronela, Asistenţa socială
Ed. Statistica, Chişinău, 2007 a mamelor adolescente. – Ed. Lumen,
3. Costăchescu D., Asistenţa socială. – Ed. 2007
Polirom, Iaşi, 2005
57

S-ar putea să vă placă și