Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

Instituție școlară: Colegiul Național „ Mihai Eminescu”


Prof: LIBIȚ MĂLINA- ANDREEA
Clasa: a XI-a
Dată: 9- XII- 2021
Tipul lecției: Ocupații și statute profesionale în România. Economii dirijate și Economii libere
Durata lecției: 100 minute

Obiective operaționale:

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:


O1: Sa identifice principalele ocupații și meserii specifice fiecărei perioade prezentate în Axa Cronologică.
O2: Să cunoască informații despre economia capitalistă.
O3: Să stăpânească informații caracteristicile economiei libere.
O4: Să își însușească cunoștințe despre cele două modele economice.
O5: Să cunoască conceptul de economiei dirijată, economie liberă, să reușească să le definească și să observe
diferențe și asemănări.
O6: Să stăpânească informații despre caracteristicile economiei dirijate și despre colectivizare și impactul ei.

Competențe:

Cognitive - C1:cunoaşterea și înțelegerea ocupațiilor și statutelor profesionale din România.


C2: să cunoască informații despre economia capitalistă.
C3: Să cunoască cele două modele economice.
C4: Să descopere lucruri despre economistul britanic Keynes.
C5: Să dețină informații despre principalele Organizații Economice.
C6: Să afle lucruri noi despre economiile dirijate.
Afective - CA1: Să dovedească receptivitate afectiv-intelectiva.
CA2: Să participe activ la ora Ocupații și statute profesionale în România. Economii dirijate și Economii
concentrându-și atenția și urmărind cu interes explicațiile profesorului.

A. Metodologie:

a)Strategia didactică: inductivă/deductivă


b)Metode și procedee: conversația euristică, exercițiul, problematizarea, exemplificarea, expunerea .
c)Forme de organizare: frontală, individuală.
d)Mijloace didactice: manuale, tablă, calculator.
B. Metode de evaluare a performanțelor
-Observarea sistematică a elevilor pe parcursul orei
DESFĂȘURAREA
LECȚIEI
Obiectiv Conținut și sarcini de învățare Timp Metode de Mijloace Forme de Evaluare
e Profesor Elev aloca învățare de organizare
t învățare
1.Moment organizatoric: Elevii ascultă indicațiile
-prezentare profesorului și se Conversația Tablă Frontală Aprecieri
-organizarea activității pregătesc pentru lecție. 5 Explicația verbale
- discuții pregătitoare min
2.Reactualizarea cunoștințelor
Anunțarea titlului și a conținutului ce urmează
a fi verificat. Notează titlul lecției în Tabla Frontală Aprecieri
Adresează întrebări și antrenează elevii la caiete 5 Conversația verbale
discuție, despre ce au învățat în lecția min euristică Caietul Individuală
anterioară:
- Ce este globalizarea? Ascultă și răspund la Fișă de
-Câte tipuri de globalizare există? întrebările adresate de lecție
- care este raportul dintre cultura românească și profesor.
cea europeană?

3. Profesorul prezintă Punctele Elevii desenează axa pe


principale ale lecției. caiet și vor nota pe Explicația Manualul Aprecieri
-Profesorul începe să discute despre primul parcursul lecției verbale
punct și anume, Statute și ocupații profesionale principalele repere 30 Tabla
O1 în România. cronologice. min Observare
-Profesorul proiectează principalele repere - Elevii vor nota pe Caietul curentă
cronologice. caiet informațiile Exemplificarea
- Profesorul prezintă principale ocupații din utile pentru a Conversația Prezentare
perioada 1960- 1989 și întreabă: De ce credeți înțelege evoluția PPT
că aceste meserii erau atât de populare în meseriilor din
perioadă? România.
- Profesorul prezintă situația după Revoluția din - Elevii vor răspunde
1989. Adresează întrebări, dinamizând clasa de la întrebările adresate
elevi. de către profesor.
- Profesorul va discuta și despre meseriile de
după 2010, întrebând elevii Care credeți că
sunt cele mai căutate meserii în prezent?
Informațiile prezentate vor fi susținute de
imagini și grafice relevante.

O2-O3 4. Profesorul va discuta despre cel de-al doilea -Elevii vor nota pe 25 Caiet Frontală
O4 punct al lecției, Economiile libere. caiete informațiile min
Tablă
În cadrul acestui subiect, se va defini economia esențiale subliniate de Explicația Individuală
capitalistă și caracteristicile ei. către profesor. Conversația Prezentare
Se va discuta despre cele două modele - Elevii vor răspunde la Analiza critică PPT
economice. întrebările adresate.
Profesorul va analiza împreună cu elevii un text - Elevii vor analiza Manual
de la pagina 31 despre economistul J. Keynes. textul din manual.
Profesorul va discuta despre Organizațiile - Elevii vor privi harta
regionale. Va întreba elevii dacă au informații și vor observa
despre acest subiect. principalele
Organizații.
Profesorul va prezenta Economiile dirijate. Caiet Frontală Aprecieri
O5-O6 Va discuta succint despre URSS și planificarea Elevii vor nota Conversația Tablă Individuală verbală
economică. informațiile 25 euristică Manual
Despre caracteristicile economiei dirijate, dar și Elevii vor viziona min Explicația Prezentare
despre colectivizare și industrie. Ideile vor fi filmulețul și vor emite PPT
susținute de imagini și de un filmuleț care să ne opinii despre conținutul
ducă cu gândul la specificul epocii. acestuia.
Elevii vor răspunde la
întrebările adresate.
Profesorul prezintă concluziile lecției, se Elevii pot adresa întrebări 5-6 Conversația Frontală
asigură că elevii au înțeles legate de nelămuririle lor min Recapitularea Individuală
conținutul explicat.
Profesorul va fixa informația trecând succint
prin toate informațiile explicate

S-ar putea să vă placă și