Sunteți pe pagina 1din 1

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

ACORD
privind COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Titular/beneficiar plan/proiect/activitate
SC MEGACONSTRUCT SA PENTRU SC DEZVOLTARE IMOB EUGEN CIRNECI SRL, CIRNECI
CRISTIAN
reprezentat legal la APM Brașov prin
S.C. INTENDO INSTAL S.R.L.

declar/declarăm pe propria răspundere, cunoscând art. 326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, că am luat la cunoştiinţă de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date (GDPR) care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene,
inclusiv în România şi sunt/suntem de acord cu utilizarea datelor mele/noastre cu caracter
personal în vederea obținerii actelor de reglementare, îndeplinirii cerințelor de monitorizare și
de raportare sau oricăror obligații legale.
Datele colectate vor fi folosite numai în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, în limita
îndatoririlor și competenței APM Brașov, pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.
Datele D-voastră personale vor fi păstrate în condiţii de siguranţă pe o perioadă de timp egală cu
termenele legale pentru păstrarea documentelor.
Datele D-voastră vor fi dezvăluite unor angazați ai noștri și pot fi transmise către terți, autorități
competente de protecția mediului din țară și alte autorități ale statului în realizarea atribuțiilor
legale ale acestora.
Metodele de comunicare folosite vor fi prin: e-mail, telefon / fax, servicii de poștă.
În considerarea drepturilor D-voastră legale, puteți să solicitați oricând ștergerea, rectificarea,
accesul, portarea, restricționarea sau dreptul la opoziție (cu excepția situației în care se
prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Pentru
exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată:
- responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail
office@apmbv.anpm.ro;
- Agenției pentru Protecția Mediului Brașov (cererea se poate depune la sediu, sau poate fi
trimisă prin poștă, la adresa: Brașov, str. Politehnicii, nr. 3).

Semnătura ..................................
Data ....................

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV


Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Braşov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

S-ar putea să vă placă și