Sunteți pe pagina 1din 1

F1

Către,
Primarul Localitatiii TARLUNGENI
CERERE
pentru emiterea certificatului de urbanism
SC MEGACONSTRUCT SA PRIN S.C. INTENDO INSTAL S.R.L. PENTRU PANCU MIHAI

Subsemnatul cu (1) BANU MIHAI CNP 1790611080033


cu domiciliul(2/sediul în judeţul BRASOV municipiul/orasul/comuna BRASOV

satul sectorul cod postal

strada Plugarilor nr. 3 B5 bl. sc. et. Ap.

telefon/fax 0760673605 e-mail intendo.instal@gmail.com

in calitate de/reprezentant al SC INTENDO INSTAL SRL . CUI 22440169


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism în scopul'
EXTINDERE DE CONDUCTA SI 20 BRANSAMENTE GAZE NATURALE
1. Elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) din Lege,
privind:
1.1. Lucrări de construire sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de
1.2. Lucrări de desfiinţare suprafaţă sau subterane;
□ a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, □ f) lucrări, amenajări şi construcţii cu character
extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau reparare a construcţiilor de orice provizoriu, necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în
fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 condiţiile prevăzute la art.7 alin.(11) din Legea nr.50/1991;
din Legea
nr.50/1991; □ g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;
□ b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, □ h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu,
protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi
spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame,
lor. care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice,
precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate
stabilite potrivit legii;
în extravilan;
□ c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare,
modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile □ i) cimitire -noi şi extinderi.
forestiere, lucrările de artă, reţele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, 2. Operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară:
amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările instalaţii de □ vânzări, □ cumpărări, □ concesionări,
infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a □ cesionări, □ dezmembrări, □ parcelări,
energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor
existente; □ comasări, □ partaje, □ succesiuni etc.
□ d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, 3. Adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice
pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; (denumire)"1__________________________________________
□ e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor
geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor 4. Cereri în justiţie
de cariere şi balastiere, a 5. Alte scopuri prevăzute de lege (definire)’’)

p
judeţul

municipiul/oraşul/comuna TARLUNGENI satul sectorul

cod poştal strada SALCAMILOR nr. 32A bl. sc. et. ap.

sau identificat prin(3) EXRTRAS C.F NR.


In sprijinul identificării imobilului anexez:
-planul cadastral/topografic actualizat la zi, scara 1:500, precum şi extrasul de carte funciară pentru
informare, eliberate de OCPI(4) ;
Suprafaţa terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de 16.00 m2

Data 21.09.2021
Semnatura(5)

S-ar putea să vă placă și