Sunteți pe pagina 1din 2

IN MEMORIAM

1
IN MEMORIAM CONF. DR. DAN DUICULESCU
In memoriam Dan Duiculescu, MD, PhD

Pe 14 martie 2014 a trecut în nefiinţă colegul pus bazele primului pavilion de îngrijire a copiilor
nostru Conf. Dr. Dan Constantin Duiculescu. cu infecţie HIV din Spitalul „Dr. Victor Babeş“ –
Traseul său profesional a început în 1980 la „Casa Doru“, pe care l-a condus în calitate de şef de
Institutul de Virusologie „Ştefan Nicolau“ în cadrul secţie până la sfârşitul vieţii. În primii ani ai epi-
colectivului de hepatite virale, unde a avut şansa să demiei de HIV pediatrice, s-a luptat să asigure în-
lucreze cu academicianul Nicolae Cajal, pe care l-a grijiri medicale complexe copiilor cu infecţie HIV,
considerat întotdeauna mentorul lui şi unde s-a într-o perioadă în care medicamentele antiretrovi-
format ca cercetător. Din anul 1983 şi-a continuat rale nu existau şi în care infecţia HIV/SIDA era una
activitatea la Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropi- dintre cele mai stigmatizate boli.
cale „Dr. Victor Babeş“, unde avea să îşi descopere Doctorul Dan Duiculescu a stabilit la „Casa
vocaţia de clinician, în cadrul colectivului condus Doru“ un model de îngrijire a copilului cu infecţie
de Profesor Dr. Ludovic Păun. HIV, formând în acest sens un colectiv de medici şi
Sfârşitul anilor 1980 a reprezentat un moment asistente medicale pe care le-a instruit personal.
de cotitură pentru activitatea sa medicală şi ştiinţi- Şi-a împletit activitatea de îngrijire a copiilor cu
fică, odată cu apariţia epidemiei HIV pediatrice în infecţie HIV cu cea ştiinţifică cu mult profesiona-
România. A fost un deschizător de drumuri, alături lism şi abnegaţie.
de câţiva colegi, pentru tot ce avea să fie legat de În anul 2008 a devenit conferenţiar la Catedra
infecţia cu HIV din Romania. A fost unul dintre de Boli Infecţioase şi Epidemiologie a Universităţii
membrii fondatori ai Centrului de Luptă AntiSIDA „Titu Maiorescu“ şi a format generaţii de medici şi
şi a elaborat fişa de monitorizare a pacientului cu asistente medicale.
infecţie HIV adult şi copil, care este folosită şi în În ceea ce priveşte activitatea ştiinţifică, a publi-
prezent. De asemenea, a pus la punct o primă bază cat peste 80 de articole în reviste de specialitate şi a
de date a pacienţilor cu infecţie HIV. avut numeroase comunicări la manifestări ştiinţifi-
A făcut stagii de pregătire în domeniul HIV în ce interne şi internaţionale, unele distinse cu premii.
Suedia şi SUA, iar în 1993 a publicat în JAIDS arti- A fost membru a numeroase societăţi şi comisii de
colul legat de corelaţiile clinice şi imunologice ale specialitate.
antigenului p24 HiV-1 decelat din complexele imu- Doctorul Dan Duiculescu a adus contribuţii va-
ne la pacienţii cu infecţie HIV-1, care avea să stea loroase şi originale legate de complicaţiile neurolo-
la baza tezei sale de doctorat. gice asociate infecţiei HIV. A descris „Encefalita
Fiind preocupat în special de epidemia de HIV subacută mioclonică rujeoloasă“, ca o complicaţie
pediatrică din România, începând cu anul 1995 a clinică particulară a rujeolei la pacienţii cu infecţie

REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XVII, NR. 1, AN 2014 5


6 REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XVII, NR. 1, AN 2014

HIV şi a descris pentru prima oară prezenţa viru- laborări a participat ca investigator principal din
sului hepatitei B în lichidul cefalorahidian la pa- partea României la 3 proiecte finanţate de Ministerul
cienţii cu infecţie HIV-1. De asemenea, a descris Sănătăţii din Statele Unite ale Americii legate de
complicaţiile neurologice la copiii şi adolescenţii neuropatogenia HIV şi efectul diferitelor subtipuri
cu infecţie HIV cu cale de transmitere parenterală de HIV asupra afectarii neurocognitive şi asupra
din Romania şi, în acest context, a evaluat particu- creierului în dezvoltare.
larităţile clinice ale leucoencefalopatiei multifocale În calitate de expert, a făcut parte din grupul de
progresive. A participat în proiecte de cercetare specialişti care au iniţiat şi coordonat programele
finanţate de Academia Română de Ştiinţe Medicale naţionale de evaluare a aderenţei la tratamentul an-
şi Ministerul Educaţiei, în calitate de director de tiretroviral, de evaluare a lipodistrofiei la pacienţii
program pentru proiectul VIASAN 270/2003 Mol- cu infecţie HIV/SIDA şi de screening neurocognitiv
HIV „Metode de diagnostic molecular ale compli- la pacienţii cu infecţie HIV/SIDA.
caţiilor sistemului nervos central la copiii cu in- A fost un vizionar în ceea ce priveşte asigurarea
fectie HIV“ şi în calitate de investigator prinicipal unui sistem de servicii integrate medico-psiho-so-
pentru Centrul „Dr. Victor Babes“ în cercetări le-
ciale pentru pacienţii cu infecţie HIV şi a ţinut în-
gate de diagnosticul tuberculozei latente şi active.
totdeauna ca, dincolo de îngrijirile medicale, să se
De asemenea, a participat în calitate de coinves-
respecte demnitatea umană. Mulţi pacienţi îi da-
tigator în proiectul de cercetare WRAIR pentru
torează viaţa şi sănătatea.
descrierea subtipurilor genetice şi rezistenţei la
A format generaţii de studenţi, medici, asistente
antiretrovirale a HIV-1 în România finanţat de De-
medicale în spiritul unui înalt nivel ştiinţific şi al
partamentul de Epidemiologie al Cercetării al Sta-
telor Unite ale Americii, ca investigator din partea unui act medical de calitate dincolo de limitele spe-
Spitalului „Dr. Victor Babeş“ în proiectul de cerce- cialităţii de boli infecţioase. Generaţii de tineri me-
tare „Calitate în serviciile medicale“, finanţat de dici îi datorează imens ca şi numeroase generaţii de
European Social Fund. tineri care supravieţuiesc astăzi graţie eforturilor
Începând din 2006 a iniţiat o colaborare cu HIV lui.
Neurobehavioral Research Center San Diego, cu A fost un medic dedicat pacienţilor săi, un coleg
Dr. Cristian Achim şi cu Profesor Dr. Igor Grant, şi un prieten loial, un şef de secţie tolerant şi cu
directorul acestui institut. Această colaborare a re- simţul umorului şi, mai presus de orice, un OM
prezentat recunoaşterea internaţională a activităţii minunat.
sale în domeniul NeuroAIDS. În cadrul acestei co- Odihnească-se în pace!