Sunteți pe pagina 1din 83

Don Pita

C ONFESIUNI CINEMATOGRAFICE
DANPITA

COI{FESIUNI
CII\EMATOGRAFICE

@ Editura Fundatiei PRO


BucureEti, Romdnia, 2005

ISBN: 973-8434-50-5

Toate drepfurile rezeryate Editurii Fundaqiei PRO'

ffi
Niei o parte din acest voluln nu poate fi copiat[
in scopol to* erc,Lalazlrii flxd permisiunea scrisd
a Editurii Fundafiei PRO.
Drepturile de distribufie in sffA,inhfarc
apa4in fo exelusivit Edirurii Fundafiei PRO.
2005
r
Coperta: CRISTIAI{ CRISBASAN
)

Lector: Lucia CRACIUN


Tehnoredactor: Dan NAOULE,SCU
Corector: Ovidiu VITAN
In loc de introducere

Am pomit la scrierea acestei cdrtj la indemnul dezinteresat al unor


prieteni in a ciror orientare morali si sociald cred. Multe lucruri erau
notate cu mult timp inainte, in cdteva caiete de ,,memoriio' sau ,jumal".
Am socotit intotdeauna cinematografia, de fapt filmul, ca un
teritoriu care-mi apartjne. intotdeauna m-am simlit in largul meu ir sala
de cinema sau pe platoul de filmare.
Filmul este o a doua natur5 a mea. Mi jucam de-a cinematograful
incd din primii ani ai viefii, atunci cdnd, in noplile cu lund plind, peretele
din fala patului din cameramea devenea un ecran magic pe care jucau
umbrele zamfuului din curtea vecinilor - un zarzdr cme a crescut o dati
cu mine. VArfurile crdcilor acestui copac reflectau niste umbre
misterioase care cu timpul, in imaginafiamea, se transformau in chipuri
umane, siluete de animale, trisuri, personaje, sttdzi, peste care se revdrsa
o muzicd venit[ din camera vecini, unde tata asculta, p6nd noaptea
tkrziu, simfonii la aparatul de radio. De aceea si astlzi, cdnd ascult
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale
$
*
muzici, vid imagini.
PITA. DAN
iit)
$ Confesiuni cinematografice/Dan Pifa
Consider cd intre muzicd si film este o legdturi necesard Ei divinl
in acelasi timp. Filmul fdrd,muzicd e mult mai sdrac sufleteste, spiritual.
$ Bucuresti: Editura Fundafiei PRO, 2005
$ rsex 973-8434-50-5
O dati cu aparitia sonorului, nu numai dialogurile - vocea umand - au
revolutionat ir bine arta filmului, ci, cu siguranti, mai degrabd muzica.
$ 160 p.
Muzica a innobilat filmul ridic6ndu-l la rangul de art[.
F

DAI{ PITA
De ce confesiuni? Pentru simplul motiv cd aceste g6nduri, aceste
mirturii au o strdnsd legitur[ cu universul meu cinematografic, sunt
ceva personal, mai degrabi intim, t6{A a avea insd pretenlia de
originalitate. Fiecare cititor isi va culege sau nu anumite povete, asta
rimdne de vizut. in ceea ce md priiegte sunt lucruri pe care arn
considerat necesar sd le spun. Asta pentru c5, o dat[ spuse, il elibereazd.
pe povestitor de o anumiti povar6. Este necesar si te eliberezi din c6nd
in c6nd de povara memoriei. In felul acesta, foaia de hArtie devine un fel
de duhovnic. Cum nu am unul (un astfel de duhovnic) md spovedesc
prin scris - cred cb am mai ?nt0lnit undeva ideea aceasta.
Citifi deci aceastd, carte ca pe o confesiune necesari ir primul rAnd
autorului. ,,Cred intr-un Dumnezeu unic, bun, de nepdtruns
tn nemurirea sufletului si tntr-o ve;nicd rdsplatd pentru
faptele noastre; nu tnteleg taina Treimii si nici a nasterii
Fiului lui Dumnezeu, dar respect ;i nu resping credinta
pdrintilor mei'"
Lev Torstoi -,Jurnal..

F[ri pasiune nu se poate face art[, gi deci nu se poate face film de


afte, film ir care sd fie implicate conEtiinla umani, spiritul qi dragostea
pentru adev6r.
Lumea care ne inconjoar[ are reguli precise, fiecare lucru existd si
se misci dupi un ritual fixat de CREATOR. O datd cu nasterea
Universului, aceste reguli au intrat in constiinla omului. Ne guvemeazd
de la aparilia omului gi pdn[ asthzi ,,Soarele risare si apune, luna gi
stelele - la fel, iar omul se naste, triieste si moare".
,,Pasiunea", urmatl de ,jndrdznealt', de culezantl, va duce
nemijlocit la un lucru bun, creativ. Nimic nu se poate infdptui in an[, in
politicd, in tehnic6,
Etiintd, in viald fdrd, aindrdzni, fdri a rupe barierele,
$re a vrea si deschizi usile, fird, a vrea si deplEegti stachetele.
indr[zneala trebuie urmatd de pasiune... Sau mai bine spus pasiunea,
ddruirea de sine trebuie urmatd de irdrdzneali, adicd de ruperea
canoanelor, de o ,,nebunie" creatoate.

6
F

DAI.{ PITA CONFESIUNI CINEMATOGRAFICE,


,,Pasiunea" tine de ceva afectiv, de ceva legat de nevoia Filmul, arta filmului, ar fi rdmas la stadiul de fotografiere realist[
sufleteasci, individualS, omul isi creeazi prin pasiune propriul univers.
dacd1ru ar fi intervenit pasiunea si cutezanta unor mari creatori, a unor
Pasiunea devine o fo46 creatoare, o forfd vitall, ditdtoare de energie. in
mari autori, ca Melies, Griffith, Eisenstein, Bergman, Chaplin, Keaton,
timp ce omul creeazd are nevoie de ,,indriznealil'.
Welles, Resnais, Renoir, Kubrick, Tarkovski ;i mulli al1ii, care au dus
Fdrd pasiune si indrizneald,nu s-ar fi putut realizanimic pe lumea
arta filmului la nivelul de astdzi. Un autor de film trebuie sd posede in
asta - Michelangelo, Da Vinci, Shakespeare, Dante, Van Gogh, Picasso,
primul rind srezantS., indrdzneald, si pasiune!
Orson Welles, Ch. Chaplin, Eisenstein, Tarkovski, Vivaldi, Bach,
Pasiunea gi indrdzneala sunt atributele pe care nu le ob1ii, ci cu
Mozart, Beethoven etc. ar fi fost niste mici artiqti flrd talent, f[rd
care te nasti,.dar de care trebuie si te ingrijesti. FArA una sau cealaltd nu
personalitate.
poti ajunge cu adevdrat creator.
Talentul poate fi mdsurat dupd fo4a pasiunii si mai ales prin
Pasiunea este un motor, un ferment - care face sd se aprindd focul
temerarul ei. Fii indri.znel si pasionat si viafa te va ajuta si spui ceea ce
creatjei, carete poate mistui, te poate purifica sau te poate inillqadincolo
ai de spus, bineinteles cu condi,tia si ai ceva de ,,spus", de comunicat
de infinit.
omenirii. Nu 16sa timpul sd treac5., ce ai de spus astdzi, m6ine poate nu
Arta abordeazd, de mii de ani temele majore ale crestinismului.
mai este valabil, si, mai ales, nu te supune ,pasiunii" in sensul ei
vremelnic.
Mari artigti ai lumii, Michelangelo, Rafael, Da Vinci, Diirer,
Hiindel, Haydn, Beethoven, Bach, Mozart, Dante, Shakespeare, Goethe,
Un autor firlindrdzneald rimdne la periferia creatiei, iar dac[ nu
Mann, Tolstoi si mulli algii, s-au ocupat in mare mdsurd de temele majore
are nici m[car pasiunea de a se exprima este si mai sirac.
De multe ori indrizneala vine din fric6, din frica de a nu gresi, din
ale crestinismului, Biblia pentru ei a fost o pemanentd sursd de
frica de a nu pierde, sau din frica de a nu !i-o lua allii inainte. Este de inspiratje. ce poate fi mai plin de sevd decat marea carte aomenirii?
fapt un mod inconstient exterior de manifestare pentru a depdsi un Adevir si minciund, bine si r[u, frumos si urat, demoni si ingeri:
moment de cizd,interioar[. in timp ce pasiunea este ca un fel de ,,ingel' toate aceste noliuni filozofice au stat la baza inspiraliei unor lucrd.ri
pdzitor, un suport, un mecanism care line in viati puterea de a indrdzni, lilerare, a unor picturi celebre, in muzic6, in teatru si de asemenea in
puterea de a inventa, puterea de a crea, puterea de a te exprima pe tine. filme - multe dintre filmele realizate p6nd, astdzi isi propun ca temd
Din picate sunt putini cei care indrdznesc, dar si mai pu,tini sunt Adevdrul, Binele, Frumosul sau lupta dintre Demon si inger.
.a
cei pasionati. Indrdzneqti sau nu, filmele (lucrurile) tot evolueazd., ai Nenumrrate sunt filmele care isi propun teme si istorii inspirate
pasiune sau nu, ele, lucrurile (filmele) tot se vor face. Atunci cine hotd- din paginile Bibliei.
rdste sau cine imparte pasiunea si indrdzneala oamenilor de pe _ Literatura: personaje ca Moise, David, Solomon, Hristos, Maria
pdmAnt?... Oare nu Dumnezeu? Magdalena, Fecioara Maria, Ioana D,Arc.
Pasiunea si indrlzneala omului au adus progrese omenirii - marile Muzica: oratorii, simfonii, oper6, muzicd, coral6.
descoperiri geografice, stiinlifice, medicale - tirA pasiune Ei cutezanlit
-Mihail,Pictura: scene biblice, rdstignirea, Sf. Gheorghe, Sf. Sebastian, Sf.
omul nu ar fi ajuns at6.t de departe, ar fi rdmas la stadiul primitivismului. Moise, Cobornrea de pe Cruce.
8
F
DAN PITA CONFE,S IUI{I CINEMATOGRAF'I CE,

Din plcate, filmele inspirate din istoria crestinismului, cu unele Este cu atAtmai meritoriu, cu atAt mai ldudabil pentru spectatorul
exceplii - ,,Intolerarqt'(1916) D.W. Griffith, ,,Patimile Ioanei D'Arc" de fiIm cdnd el pacttzeaz\, emofional cu un spectacol cinematografic
(1928) Th. Dreyer, ,,Evanghelia dupd Matei" (1964) P.P. Passolini - nu cfuu dacd aparent nu inlelege anumite procedee stilistice. Important
au fost dintre incerclrile cele mai reusite. es6. sd vibreze, sd simtd
emofia atunci cAnd vede pe ecran o poveste in
Deci ceea ce i-a ajutat pe pictori, muzicieni sau scriitori nu i-a care se recunoaste, sau se simte implicat.
ajutat indeajuns pe cineasti. Cu toate acestea mulp cineasti s-au inspirat Existi un procent, un anumit numir fix de spectatori, ca.re se
din pilde gi mai ales din legendele crestinismului. emoioneazl atunci cOnd vdd un spectacol cinematografic a cdrui
Filmul este un gen de spectacol modern in care publicul trebuie sl valoare este incontestabild; acest public este ideal, cel de calitate.
Se recunoasci. Fiecare detaliu, fiecare personaj, fiecare am[nunt, fiecare Dupd cum existd un alt procent, sigur in numdr mai mare, de
replicd trebuie sd-i dea sentimentul sau senzatia autenticului. in orice spectatori care vor fi atrasi de filme facile, filme in serie, filme cu
epocl se afli, filmul trebuie sd aducl cu sine personaje si intdmpldri urmiriri, scene sexy, toate ficute dupi sabloane, scheme, avAnd in spate
autentice. Personajele mitologice, istorice sau cele cotidiene trebuie s[
o industrie cinematograficd, bine pusd la punct. Aceste filme rS.spund
intru totul cerinlelor unui segment important de spectatori, dar care din
existe si si se manifeste intr-o lume autentrcd., vizuali, o lume care sd-l
pdcate este mai pufin educat si ca atare mai pulin exigent, publicul larg.
introducd pe Spectator in atmosfera epocii respective. Autorul, artistul,
Se naste totusi intrebarea legitimi: ce este filmul? Artd sau
ficitorul de filme este fiinla care intuieste, simte dinainte ceea ce vor industrie? Dupi unii nici una, nici aIta, adicd, filmul se rezumd" la a fi
oamenii s[ vad6, s6 audd, si simtd.
Marfe - daci se vinde si cineva cdstigi material, atunci e bine, ori daci
Spectatorul, oricfit de educat ar fi, de elitist sau de neinformat, nu se vinde si atunci cineva pierde material, atunci e riu. in ambele
vibreazd in mod frecvent la acele pasaje si mijloace artistice care-l cazuri cel care pierde este publicul de calitate.
emofioneaza. ' Daci filmul este un produs artistic, cui foloseste dacd,producdtorul
Emolia este poate argumentul cel mai de seam[, care d[ certificat nu va putea recupera sumele investite si nu va putea produce
de artd unei opere, fie ea picturS, lied, roman, poezie, teatru sau film. urmi.toarele filme? in schimb va profita spectatorul educat, avizat?!
Marile filme nu sunt altceva dec0t confesiunile, in limitele moralei, ale Daci filmul este un produs industrial, ceva fdcut in serie, dup6 un sablon
autorilor anume, va profita si producdtorul dar si marele public, iar
,,filmul.. ca
Penffu a ob,tine un moment,,emo!iona1", ceva care s[-l emotioneze marf6, ca produs, va continua sd existe, va continua sd fascineze miile
pe Spectator, nu existd nici o ,"re!et6", nu existd nici un fel de ,,formu16 de spectatori chiar dacr va dezanilgi acel segment minuscur de
magict'. Spectatorul insi, prin cultura gi intuilia sa, prin experienta sa' spectatori inteligengi, educati si doritori de spectacole
artistice. Deci ce
este un element care intr6 in ecualia ,,film de artd - film de public"... Stie, este filmul si incotro
se duce el? Este artl sau industrie?
el, spectatorul, s[ inpleagi, s[ reaclioneze si si suslind un spectacol S.U.A. au glsit un rdspuns, aducAnd creatori de peste tot; in felul
vizual, un Spectacol original in care cliseele qi stereotipurile nu at ce acesta se poate satisface
si publicul larg, si cel exigent, limitat la
cunoscdtori, fdcand
cduta?! Iatd o intrebare la care e greu de rdspuns. filme si de serie ca pe o marfi, dar qi firme deosebite
10 11
V
CONFE,S IUNI CINEMATOGRAFICE,
DAN PITA
Cunosc pe cineva, o femeie simpla - din cele care luqeazd' ca
care se in@reseze o categorie de cunoscitori mai pulin numeroas[ dar imobil mare - care-;i dorea un copil. Era in
care au in spate adevirali autori de filme. Filmul, filmul occidental a femeie de serviciu.Ju.ul
utri,nu parte a viefii si rimbsese singuri si dorea sd lase ceva in urmi.
gisit oare solu,tia? cu vai, cineva din imobil a ajutat-o si infieze un b5iat, era abia
ce e binele? ce e rdut? ce e frumosul? Ce e adev[rul? Iatd Cu
"hiu abandonat de o mamd mult prea tandr6, inc5. elevd, care nu voia
intreblri care de mii de ani obsedeaz[ omenirea, tat cinematograful, de nlscut Ei
s6 afle familia de starea
ei de umilinld. Copilul nu avea nici o vin6, dar
circa o sutl de ani, tncearcl sd rlspundlla aceasti intrebare cu fiecare
t1ndra mamd nu-l dorea - micuful devenise o epavi. CAnd a ajuns tn
film. Mari autori de filme: Chaplin, Keaton, Eisenstein, Welles, Bufluel,
camerade serviciu in care locuia femeia, prin ingrijirea si devotamentul
Fellini, Antonioni, Coppola, Scorsese, Spielberg, Cassavetes, Bergman,
ei copilul a inceput sd se refac6, crestea bine qi putea fi socotit un copil
BresSOn, Almodovar, Gteenaway, Lars von Trier, Renoir, Tarkovski. Si
frumos, toli oamenii care-l vedeau il admirau - chiar si femeia care-l
mul,ti' al,tii.
infiase era fericitd si o numea,,binefdcdtoarea'' ei pe cea care o ajutase
Se spune cd lumina reptezinld' binele, viala, adev[rul, iar sdinfieze coPilul-
intunericul reprezintd rdul, moartea, urdtul. Din relalia, din lupta dintre Au trecut ani, copilul a crescut mare, iar intr-o zi si-a luat lumea in
lumind si intuneric a apdrut cinematograful - filmul- Pelicula este cap. A pdrdsit scoala, s-a inhditat cu borfasi. A ?nceput si fure, sd bea.
impresionatd numai de suprafefele luminate ale obiectelor, cele
neluminate nu apar, rbmdn in bezn6. $i, cu timpul, s-o terorizeze pe maic6-sa adoptivi, ba chiar s-o batd ir
z{eLe de pensie pentnr ci nu primea el sumele de bani si-i faci praf cum
Lev Tolstoi - in jumalul slu, la data de 24 decembrie 1889 - scria: dorea.
,,Iati la ce m-am gdndit inc[ de pe 23. ;i -i s-a pdrut foarte Femeia in simplitatea ei a dat vina pe bineficltoare si nu trecea zi
important: recunoasterea celor trei principii spirituale - 1) adevdrul, 2) de la Dumnezeu fdrd, sd-si blesteme binefdcitorul. Ceea ce la inceput
binele, 3) frumosul -inseamnl o grosoland eroare filozoficd. Asemenea pdrea cd e binele femeii s-a transformat apoi intr-un calvar.
^omutui nici nu exist6.
principii Este doar faptul ci atunci cnnd activtlatea Iati un mic subiect de film, din plcate adevdrat, dar pe care nu l-a
este luminat[ de adevdr, consecinla acestei activitdli e binele scris nimeni. Sau poate l-a scris si n-am vilzut eu filmul... in tot cazul,
(binele si pentru tine qi pentru ceilal1i): totodatb manifestarea binelui e pentru a scrie un scenariu autorului ii trebuie un germene, o mici
totdeauna sublimi. poveste, o idee, ceva care se srca Iabazaviitorului fih. lntotdeauna o
AEadar, binele e consecinlf a adevlrului, iar frumosul - consecinp istorie cu bine si rdu, la temelia cdreia sI stea adevdrul.
a binelui. Adev[ru] cafe nu are drept consecinld binele, ca exemplu Cand Dumnezeu a zis ,,Sd se fac[ lumine" gi lumina s-a ficut, prin
teoria numerelor, geometria descriptiv[, petele nebuloase in descope- aceasta s-a hotdr6t importanga cuvAntului in existenta omului. Ca gi in
rirea lumii etc., este asemenea binelui care nu a1elatemelie adev[rul, ca yia16, in scenariul de film, dialogurile daci sunt bune qi nu doar o
de pild[ pomana din bani adunali, acumulali. La fel, frumosul care nu inEiruire de vorbe, filmul are de cAitigat.
are la biza sa binele, ca exemplu frumuselea florilor, a formelot,
a
Sunt filme inspirate dupd piese de teatru unde dialogurile joaci
femeii, nu e nici adevir, nici bine, nici frumos, ci numai un simulacru al tt1 rol primordial. Acolo regizorul trebuie s[
-
find seama de text, de
acestora." mi,scarea scenicd qi mai apoi Je transpunerea cinematograficd si maniera
Pentru unii e bine ceea ce e rdu pentru allii 9i invers, e riu pentru de a povesti. Suni filme in se rostesc foarte put,ine cuvinte, dar ele
mine ceea ce e bine pentru tine. "*.
t3
t2
DAN PITA CONTFES IUNI CINEMATOGRAF'I CE

sunt cheia filmului. Iar filmele mute pot foarte bine sd fie vizionate si impreun[ cu Mircea Veroiu, ne-am dorit ca primele filme pe care
in{elese de spectatori fdre si se audd vorbele. Regizorii le cereau b realizdm s[ nu fie atdtpedecare dependente de dialog. Cdnd ne-am ales
actorilor sd rosteasci cu mare credinld vorbele din dialog, chiar daci ele lucririle din Ag0rbiceanu si le filmdm, am tinut cont de aceastl
nu se auzea.l. Actorii, prin credinta lor in text fi prin jocul lor expresiv, reerldimpusi - cdt mai pufine vorbe. ,,Fhrd. dialoguri" daci este posibil.
fdceau credibild povestea de pe ecran. Sia fost posibil numai d0nd liber imaginilor sd se exprime, s6 vorbeascl
Multe din filmele lui Chaplin, Keaton, Eisenstein sau Griffith sunt iittg*r. Atat in ,,Nunta de piatr6" c6t si in ,,Duhul aurului", dialogurile,
considerate de specialigti Ei de marea criticb internafionali drept atitea c6te sunt, au rolul de a caracleiza personajele si a clarifica
capodopere , f1xe sd existe un singur dialog rostit - in loc de dialoguri, situaliile si mai pu,tin un rol dramaturgic in sensul dialogurilor din
se foloseau cartoane scrise care explicau concis, la fel ca odinioarl piesele de teatru, adicd un rol ilustrativ de trp teatral sau filozofic.
impdrfirea romanului pe capitole, naratiunea.
Fublicul si criticii au apreciat tocmai lipsa acestor dialoguri, ldsAndu-se
seduqi mai ales de acfiune, de descriereavizuald, a stirilor, a personajelor
gi a situatjilor.
*ll.. ll.". .l.....SSfi::r{S.aj::li$:::::i\'
* ',..1,.,5-+1i"i' '"
1:.
Penffu a accentua caracterul social al mariajului dintre cele doud
personaje ale filmului, si mai ales lipsa de comunicare a mirilor, am
,.:,,i'#-;H.i.,r, ...,,.:,,, :..:r;,, 1..,,I ;,,.i* :,:,;,,,fd{ ;,tr:ili:. :
::.

ti.it riutiil
::'i11.i:i:i:lj.ij:i::::ii:i.::.
;t,.;,.,l1.,1.,i.1i;;r",:;l
lr; :fiijirij::i::: :::::ia:{ .ti.:i.'.ii#.iti
:. :..iiiiir+:iirr:ii::..::::ij.::ii:.rj-. i1r!t. "
)T!drt+-:.'.:-r;f ::::.. r,
t.:.t?i {Dt :,i..jitii r r:..:::igii::., i : ... ; r; ;,;
.tifi.jljr,,i:."1::1.,:

incercat, prin punerea in cadru a acestora, sd se transmit[ spectatorilor


::: ::.:

irc..n.!:ir]::jj::ji j .:jr. i: :& i::- :.:::.:rr.: 1::::

ffi
r:ri:i: ::iii::i:iiit:i:::r:::I l:tsg}:il j ::.: : i 1: ::.]iiil
i..:::,i . r,. ..,, rit$$.i.,,i'.x'.,,j1;..,
lq'..i .,rrin,ir,......,r":ii.:
:

j:
::t:,ti:!:t:iltiiriiiii+ii''1ni.4F. : i::::il :ii :iti::t:S :::.i:...,. .,: .' .: ::i::::::i!'s,:iqitili:
- '- *-4
....irj,riiir:iiiii:,il!{li}:,:t:+:::::i

i, r,!ii!f;Sir.r$&,,.+iiii .;isFr.x}];
l: j jiai::.::f;:fi.
u,.,,t'.11.','t,',,'iliii,,i..ir.'iiir.i.i.i;ir,

sentimentul de incompatibilitate, de inconfort si mai ales de necomu-


r, i

.t*l::,,,i,::,',i,::; :::tt,,:t,::."'ljii :l.i:i::.:.'- :

i;iiiii:1.,:i..,ii:iiiiir:,'.'1.:' .
ti!.l..,.:,t,t.trriiii.,

il-* t''
' nicare. Cend ea, mireasa, priveste spre cei doi ceterasi, mirele infuleci
'.tt"
,'u;*.H;rs$if fic$..:tlii lili.
,i.l;$1I*S.Ht{F.Illriliiiii iilil
. .,'t :'t{I!i\l[*!ir!:lr:::::i:::::::j:::l::i+::iilfi:i
:
ilri l,i,,r,ilii:.ti:i:..",i.r:;,:': : : : .., ::, sorbind, stropindu-se pe fali cu m6ncarea unsuroasi. Iar cdnd sunt
ffi-*r;r privili din unghiul ceterasului, am urmdrit ca portretele miresei sd fie
. .i:i+ i !:rt.Iii::n:iii+r:+i. :i:n:::i i : :f :..ii.,n : .:. :
....!:;l::.**:.-:i::+:i::+:+i:+:i:i...:::1:+ :. :, i..:: . ..r

:ll,;i;li#i|i:"irlti ill j,,i.,ii


i,,r,il,,,,
j,

i!:::ril!i:::i:::!:ilfrl:lliii:jjj:::::lj:li::+:rr:n':ri:

,,,.,.,.,tliii.r
'::
lsrU,,5'15'+.1$.it
l:iij::::i*iiiiil:li::::i:jjj:.
jj::

r i'r'l.,..,......i;l.,, tttitti ll,, vaporoase, albe si gingase, in timp ce mirele este obturat de un stdlp. in
:,trligffi
: i:.:::.ii:i.:i::::iii:i:1.::'.r .i

felul acesta nu cred c5. mai aveam nevoie de un adaos de vorbe care ar
":...i:.ir.

r,.r+jiiir,,.'i j,i,'. j.j.,'i,,',,,,t,',,i.iir',',.,


:..1:::::::::::::.'.:':.'
;:t :;.
: .:.: : : t. : ...:. j i
1:ii;;i,.:,,i::j, I ::::i::j':

-*ffi*,r-u**t,'t

-ffi
,,,,..:Lio*,i,,*ti=ii.'lt,',.i'.,i''..',lfil.',:;..i*"'
:''':]'':::]:i1:''.a'':i':

"""-*" "
:::n

i
;t''utttiilo,.t
.:,..":,'',,.ii..,,. ,,,tt,,i.,.

$*rrtutffii'affi$
,,$t*ffiffi-.,
=ii*
,..r1:',;;

*1it'I,"1=,
:
:,',
',t,:.,',,

''li':,', ', , ,:'

,
fi dublat infelesul imaginilor. La intrarea in curte, incinta in care se
desflsura nunta, nuntasii daramd niste scaune, semn ca aici se va petrece
cwa Apoi in curte pdtrunde o poteri de jandarmi care cautd un dezertor,
fespre care noi siim cd esti tobosarul, partenerul ceterasului (rol
.

luitiiriiu..l
"
mterpretat de Mircea Diaconu la primul lui rol intr-un film). Jandarmii
i'=-ffi
,,,,,,,;l,t ;i=1,t,ti 1' """

-
il

r-.1.i1,1
i',lli'1,"11"1*," r
1..1,

p-. l6ngn fugar fdrd a-l recunoaste, pentru ci el si-a schimbat intre
**ffi'
f rlri!::lli :I::::::r:l-,:..ili.: .i-.;. l:i:.... .: .

it*i**
.',iitiFi:Iiliir{iit!.i
co,i*G
it
riiri.#-
r:jil:t.iSfi"itcrit,jC
.li
i*{jit*,ii.,iiir.,'riiii.,.,r,ir,:..irii,';iiri'.,,,1t
i. ,,.,,i ,:i :,r. 1 :,'ii ,,,,,i ,,i.,i ,,,,i r,:::::: :lil:;li: r :'l:.:: j
':' r '
.

Tt"
tmp hainete. Apoi nunta intr[ intr-un moment aparent banal. incep
'*"t".i
ri\r!F!s{jfi_.::1.:j::ji:iij:::::t:::::ii:::.::::.:.:j:.:i::ili:::::.::r. ::

.I'.i.i*,ffitt.r
1 .1

.
: :, :..:::.+:i+:::,ii.

' i.n:i :l:::.::...


i,.

.:',i.1r,,,,,,,,,,,i,,,,,,.,:,
: : . ...j.

:-:..::..iF.
i::;:*::,ii
i.1 i:.

S : tf,.f.f,
:r.

n l*
iii:,,:,ir
:r':i5:r':.

1.:: :
nuntaqii si danseze, lumea de la masd min6nci, petrece, de abia la
ii...:: jlij.i;;:':+i

sfdrgitul dansului dezertorul este martor al jocului


.... .., i!.,!t:iii:li'it',',',,.. ..,',t, .

.:: :::: r ::::;ii::: j:i: i.: I .:

d" priviri dintre


l:'''. ':.:ll
:r'irl., ': .i
::..::: ::. :. . ..
::.:::.

camaradul lui de muzicd


Prima pagin[ a scenariului filmului Pagin[ din scenariul filmului ,,Tlnase Scatiu"
scenografli filmului
- interpretat de Radu Boruzescu, unul dintre
,,Tf,nase Scatiu".
A se vedea indicatiile si semndturile celor care au caxe era inc[
- si tdndra si frumoasa mireasd - ursula Nussbacher,
aprobat intraiea in produ ctle afilmului. studentd la teatru. vrdnd sd salveze aparenfele, dezertorul

t4 15
F
DAN PITA CONFES IUNI CINEMATOGRAFICE,
inffA inscene obligat, improvizeazd cdntecul ,,V61ul miresei". Dup[
acest moment cadrele se precipiti, intr5m in noapte, iar mireasa reuqeqte ';Hhl}ilx3tTry'
si fugd cu frumosul ceteras, lIsdndul drept chezlsie pe dezertor, care in turile si mo dific arile
iauo
neces are'
sunt absolute
felul acesta pllteste cu viala lui libenatea de a se aventura intr-un joc atAt
de periculos. Sacrificiul lui face posibili fuga celor doi - si implicit
fericirea lor.
Imaginea filmului ,,Nunta de piatrl" presupune un anumit trp de
incadraturd, un anumit mod in care camera se misci, dictdnd caracte-
izarca personajelor qi mai ales impundnd folosirea unui obiectiv cu
focali normal6, ffud, a deforma sau influenta in vreun fel portretele,
inclrcdnd simplitatea naratiunii, al c[rei tragism reiesea dintr-o banall
punere in scend. Asa s-a conceput imaginea la filmele,,Nunta de piatri."
si,,Duhrrl aurului".
Acest episod - ,,Ld o nunt6" (1972) - s-a filmat in opt zile
calendaristice (e vorba de filmul ,,Nunta de piatr6"), iar materialul util
intrat in film are peste 45 minute. Aceasta inseamni cd am filmat
aproximativ cinci minute de film util pe zi, ceea ce este foarte bine
pentru un film de debut.
La celalalt episod, ,,Lada", din ,,Duhul aurului" (1974) am filmat
cam tot atdla. Dar aici am fecurs la un ffuc formal care sd mb ajute. Am
conceput povestirea cinematograficd a acestui episod tn cadre lungi ;i
mi-am planificat cdte doui cadre pe zi, avdnd cu totul trei locuri de
filmare: 1. Casa lui Clemente (Emest Maftei), curte, acareturi, tot ce line
de gospoddire. 2. Cdrciuma propriu-zis[ (Eliza Petrachescu). O echipd urmireascd miscbrile actorilor de pe traveling si, evident, folosind
de pregdtire lucra zi si noapte - in timp ce eu montam materialul filmat acelaEi singur obiectiv ca la film[rile de la episodul
la primul episod cu minunatul monteur Dan Naum - 9i imi pregdtea ,,Laonuntd" (rgiz).
Montajul acestui material a fost relativ simplu, deoarece reusisem s[-l
decorul dupi cele convenite. Cand am revenit la Rosia Montan6, i|ldrrcea ordonez din filmare si mai ales s6 organizezcadrele
Veroiu filma ultimele doui scene, urmdnd si plece qi el la montaj, tal elt tn asa fel incat sd se
lege unul de altul
s6 preiau echipa pentru filmarea episodului meu ultim. Ajuns la Roqia, de la sine. A fost o experienld foarte profitabild si
*r, fdr.rt primeie modificiri in decoruri gi am stabilit costumele ryto" mine, regizor debutant, dar si pentru film, dAndu-i cursivitate,
interpretjloi i- fimatle si-au urmat cursul stabilit inainte. l2-I5 cadte
mn qi mai ales unitate stilisticd.
lungi de cdte 3-4 minut" ii"".", legate intre ele in maniera Hitchcock Lucrurile acestea aveam si le aflu dup[ ce filmul era gata si luase
tur prerniu
din filmul ,,Funia". Am folosit acesi truc impun6ndu-mi ca aparatul sh important tn Italia la Bergamo (Festivalul filmelor de autor).

16 L7
DAN PITA COI\FE,S IUNI CINIE,MATOGRAFICE,

Gheorghe Dinici in filmul ,,Filmul cel bun".


cadrudin"Ti;lit',',,:?;H",;Jll*!il:},fi Multe avdzut gi multe stie ,,Lupuf'- numele personajului din film.
iHiyirceaDiaconu
A urmat un lung sir de experienle, am reusit sd fac filme dupi scene, replici, detalii, decoruri, personaje care ficeau mai degrabd parte
scenariile scrise de scenaristi cu experienfI: ,,Filip cel Bun" (1974), din lumea mea, pe care o cunosteam mai bine. Stoiciu a inleles acest
lucru si am colaborat bine. Rezultatul a fost un film bun care a avut mult
,,Tdnase Scatiu" (I97s),,,Bietul Ioanide" (1980) - o experienlb necesarl
care mi-a dat sentimentul cI un scenariu bun poate s6-1 ajute pe tegizor de suferit - a fost pur si simplu maltratat de cenzur6. Dumitru Popescu
(,,Dumnezeu") a scris scene si a inventat personaje care au diluat mult
in transpunerea cinemato g ruftcd'.
accentul critic si polemic al filmului, in raport cu societatea rOmdneasci
,,Filip cel Bun" (1974). Film de actualitate, personajul principal
a anului 1974.
fiind tdnlrul,de az|" (ann1-974) in c[utarea propriei sale identitifii.Flrit
aface din el o victimd, trebuia totusi s[-1 innobilez, fdrd, a-I caicatuiza.
Am amenintat cu reffagerea numelui meu de pe generic. Filmul a
stat in cutii un an de zlle, iar mie mi se respingeau scenariile si
Filip este un ,,moralist", un instrlinat in propria lui casd, propria lui propunerile in mod sistematic. Cu timpul am negociat tipul de
familie, in propria lui viali.
modificiri gi am acceptat sd le fac numai pe cele care mi s-au pdrut de
Am incercat, si in bun[ parte cred cI am reusit, si-l impun pe Filip
acceptat. Nu am crezut niciodatd intr-o copie aparfnand regizorului pe
tineretului. Se-l fac pe tdnIruf spectator sI se identifice 9i cu problemele eare s-o prezinte peste ani de zTle ca pe ceva care sd-l reprezinte, de
personajului. Consiantin Stoiciu, autorul scenariului, propunea_.in. aceea nu am incercat
scenariu o lume pe care eu o cunoqtearn mai pufin, o familie cu ffadltll si refac nici unul din filmele mele dupi 1989. Nu
gred in filme care sd aibd mai multe variante, consider ci numai cea care
muncitoregti - eiam mai pulin in tem[, dar am reusit s[ impun.in rese la public
scenariu *rrtttit" jaloane iare imi erau familiare, au ap[rut anrtmite in seara premierei este yarianta care te poate reprezenta,
18 r9
DAN PITA CONFE,S IUNI CII! E,MATOGRAF'I CE,
indiferent de c6te modificiri ai acceptat sd faci. Viafa mi-a dat dreptate
Cadru din filmul
pAn6laurmd pentru c6, in timp, am avut ocazia sI mi confrunt cu situalii Sirip cel bun" -
ciudate. Dupi premierd, anumite filme au fost reffase - vezi,,Bietul icaMatache
si Mirc eaDtaconu'
Ioanide", ,,Faleze de nisip" sau ,,Pas in doi" - dar negativul a rimas biscuqie
intact in timp ce cei de la cenzuri reffSgeau qi mutilau copiile pozitive desPre motal6" "
existente in sdlile de cinema, pe piap.La alte filme, din cauza lipsei de
spallu de depozitare, negativele erau arse, asa c[ nu mai rimdnea decdt
negativul de bazd. Asa se face cI mi-a fost imposibil si mai gdsesc
porliunile din negativ care au fost cenzurate in multe din filmele fdcute
de mine. Ele au dispdrut o dati cu cenzura din zelul celor care conduceau
atunci studioul. Nu aveam cum s6le p[strez gi, mai ales, cui ar fi folosit
peste ani?
La ,,Tdnase Scatiu" (1975), care a fost qi el cenzurat de tnsusi ,,Yialalalart'si,,Tinase Scatiu". Este poate unul dintre cele mai ilustre
exemple de eludare a cenzurii. Deci, in complicitate cu autorul
Ceausescu, scenaristul Mihnea Gheorghiu a fost nevoit sd scrie o scenf,
scenariului, am adlugat o scenl care, de fapt, implinea filmul, il ficea
pe care am filmat-o qi am introdus-o intre cele doud pd4i ale filmului,
mai viril, darin acelasi timp rdspundea si exigenlelor cenzurii impuse de
insusi seful statului. Acest antract de sine st6t6tor nu este altceva dec6t
o scen5 in care eroina filmului, Tincuta, este practic vdndutd lui Tdnase
Scatiu. Am inventat o sceni care nu existain caxtealui Duiliu Zamfirescu,
dar care este sugeratd pe tot parcursul romanului si care a fost filmatl Ar
spiritul filmului. Iar pe noi ne interesa ca filmul sd iasd la public asa cum
a fost rcalizat, cum l-am conceput.
Ast[zi, revd,z0nd scenariul, g[sesc in el multe adnotdri care explicd
viziunea de ansamblu asupra filmului.
Filmul trebuia sI respecte epoca, iar limbajul folosit trebuia sI fie
foarte modem. Tinase umbla cu o trdsurd trasd de doi cai masivi, bine
hrinili, era un fel de limuzin[, un fel de ,,Mercedes" al epocii. Expresiile
arhaice din dialog trebuiau tntdrite prin gesturi
Ei replici modeme, care
sa-l faci pe spectatorul
,,de astdzi" - Igi5-Ig76 - sd identifice
Personajele, T[nase Scatiu _ un ciocoi, un vechil devenit si om politic,
Jincufa - o victimd inocenra, sA se identifice de fapt cu lumea care se
Cadru din filmul ,,F'ilip cel bun" Nitulescu si Mircea Diaconu. dezvolt[ in preajma
- Vasile noastr6.
2A 2I
F
DAi{ PITA CONFE,S IUNI CINE,MATOGRAFICE,

Tipul de mobilier, de decor, de costum trebuia sd pard din epocl


dar sI nu le dea personajelor rigiditate, si nu pard prdfuite, sd nu pari 3T,jitrMiha'escu
artificiale sau de muzeu. Astfel trebuiau imbricafi mai lejer, mai pe il 1i.Pul film[rilor
li,,PiiPcel bun"'
caracterul 1or, al personajelor, detaliu care lipsea in clrtjle lui Duiliu Se hodrdste
Zamfirescu. unghiulalta'
Am repetat cu dou[ luni inainte de a incepe filmirile. Trebuia s[-i
introduc pe actori in atmosfera filmului, s5-i l[muresc cum sd se miste,
cum sd rosteasci si mai ales cum s5-qi pistreze personajul in liniile qi
limitele propuse si stabilite de rnine. Dialogurile trebuiau modemizate,
iar in acelasi timp sd caracteizeze epoca si mai ales personajele pe care
le vroiam vii qi actuale, repet actuale, pentru cd aveau modele in fa15 in
viata de zi cu zi a societilii anilor '75.
Un rol important l-au avut colaboratorii. in primul rdnd, operatorul
N. Mdrgineanu, cu care am colaborat strilucit in ciuda faptului cd a le discut acum, el a p[risit filmul, lds6nd un gol in echip6. Este meritul
innat in filmiri numai dupl zece zIIe de pregdtire. Inilial trebuia sI fac[ lui Mdrgineanu cd a acceptat si a reusit si facd acest efort in cdteva zile.
imaginea alt operator, Iosif Demian, dar din motive pe care nu meritd s[ E drept cI in prima s[ptdm0nl de filmare nu am fdcut altceva dec6t s[
repun pe picioare legdtura dintre mine qi operator - trebuia s[ refacem
echipa din timpul facultSlii cAnd f[cuserdm ,,Yia1a in roz". Repetam
mult Ei filmam pufin. Iar Mdrgineanu imi propunea anumite lucruri
legate de maniera de a filma pe care nu putearn sd le primesc. Vroiam ca
filmul sd md reprezinte pe mine, sigur cd la inceput i-a fost greu si lui,
dar pdni la urmd lucrurile au intrat pe f[gasul normal qi materialul
crestea dela ztla zi. Aiesit un film bun p6n[ la urm6, un film care m6
reprezint[ li pe mine, dar gi pe ceilalli. Operatorul N. Mnrgineanu,
scenograful Helmuth Sturmer, costumele Lidia Luludis, muzicaAdrian
in timPul
fitmarilor Ia Enescu, sunet Bujor Suru, montaj Cristina Ionescu Si, la fel de
,,Filip cel bun" (1974)'. importanti, trupa de actori: Victor Rebengiuc, Rodica Tapalag[, Filiza
Dan Pila cu actonl
Marin Moraru Pehd'chescu, Carmen Galin, Cristina Schiopul Nutu, Dan Nufu, Vasile
si Mirc ea Dtaconu --
lucru pe scen 3'rt1J' Nifulescu, Aristide Teic[ multi al1ii care au conturat portretul de epoci
al lui ,,Tdnase Scatiu,,. '
Si
ultimele '
modificdri in dtalog'

22 23
DAN PITA COI\FE S IUNI CINE,MATOGRAFICE
Dacd un text, un scenariu, o pies[ de teatru, o nuveld, un roman filmul
Cadrudin
etc. reuseste sd captiveze incd, de la prima lectur6, cu siguranld el are "ieoute Scatiu" ( 197 5)
'- atrnosferd de ePoca'
inliuntrul lui elemente care si determine a-l vizualizachiar de la prima
Cnsfina SchioPu'
lecturd,.
Zoftan Vodos
un dialog fluent, o dramaturgie bine organizatd,, sau intampriri si Dan Nugu'
inedite cu tipologii de personaje mai pulin comune sunt o garantie insd,
-
din pdcate, nimic nu e nou sub soare. Dar !i se intampld uneori sd pui
mdna pe o carte, o pies6 de teatru sau un scenariu, care sd te fac6 s6 crezi
cd esti in fafa unui lucru care n-a apucat sd se banarizeze, care are
simplitate, limpezime, care duce spre o idee, care are o direclie clard, sau
sugereazd o direcfie general universald.
scenarii pot scrie multi, cele mai multe sunt imitalii, mai ales
acum, cand filmul a pitruns in casa omului prin toate posturile de unui scenariu depinde, tn mare mdsurd, de fo4a de expresie, de
televiziune. Am citit in lunga mea carierd cateva sute, poate o mie de narafiune, a celui care-l povesteste, de cel care-l pune in sceni: de
scenarii, aproape toate posibile, fiecare avand cate ceva, dar, din p[cate, regizor.
majoritatea lipsite de originalitate. cinematografia mondiald, a avut personalitdgi marcante in rdndul
Filmul este obligatoriu s[ emotioneze, sd impresioneze, si pentru regizorilor, al celor care au influentat si modelat limbajul filmului; ei se
asta este nevoie de un limbaj specific cinematografului. Un limbaj care pot enumera intr-o listd destul de scurtd.
si-l scoat[ de sub robia teatrului, a literaturii, a picturii; un limbaj
propriu care sd-l aseze pe picioarele lui intre celelalte arte iar succesul

C:9* din filmul


In timpul filmdrrlor :lalase Scarilr,, _
Llck Andras
la ,,Filip cel bun"
(re7 4).
Se pregdteste frlmarea tfiT:HiPint'ie
sl viala
secventei de la Militie. la tar[.. .

25
DAN PITA COI{FES IUI{I CI}{EMATOGRAFICE
Cadru din filmrrl
,,Tdnase Scatiu" -
Victor Rebengiuc '#Y*u1ultilmului
Scattu
si Vasile Nitulescu. ..Tdnase
un calcul
R[zboiul ;;;"pr?:
dintre dou[ lumi -
vechil si boier. .. ::ff;:il*,'
locaile"
zlrn'lc
in aceeasi

Restul nu exist[, sunt imitatori, sunt rare ufine de creatie


cinematograficd intr-un pustiu imens, un pustiu din punct de vedere
artistic. in sehimb cinematograful a evoluat foarte mult din punct de
vedere tehnic, al mijloacelor pe care cineastul, echipa tehnic[ le are la
indemAni. A influenlat foarte mult gi televiziunea prin inovafiile
tehnice, prin efectele speciale, prin substituirea de persoane, inlocuind
refroproiectia, sau un lung sir de efecte, sau desenul de completare cu
supraimpresiuni si alte efecte.
Ce va deveni scenaristul? Sau ce va deveni reg;zorul in aceste
condi\hl? Oare cum vor arata arta, regLzorul qi contribulia scenaristului
in conditiile create de tehnica devenrtl, din ce in ce mai PuternrcA in calculator? Nu cred ci doar un calculator va putea s6 inlocuiascd
lumea artei cinematografice? documentarea si determinarea
de care un regizor are mare nevoie pentru
Noul scenarist ar trebui s[ fie un inginer, un tehnician, oare? Un a se exprima, pentru
a face un film la nivelul exigentelor de astrzi. oare
om cafe s6 trpleagi, un om care trebuie sd lucreze avfind in fald un culn va arata
in noul cinema? tn tggz am primit o astfel de intrebare din
computer care s[-i dea varianta ceamai limpede sau, de fapt, optimi
unui personaj important, in fala unei sdli intregi ce urma s6
dramaturgicd, datlfl Iar regizorul, un individ total incult, dar caffi lT""
vlzloneze
"nroliu
sI posede cunostinle tehnice gi mai ales o indemAnare demn6 de un ,fiotel de lux": ,,incotro se va duce cinematograful, Dan
Pifa?" Am
dispecer, arta urmihd si-si iacd loc numai prin datele oferite rimas surprins am rdspuns simplu: ,,Asa cum arat[ acum,,.
de
Ei

26 27
CONFE,S IUNI CII{E,MATOGRAFI CE
DAN PITA
Ideile vin aparent spontan si miraculos, cu cit te afunzi mai tare in Acest proces miraculos care va transforma textul in imagini.
imitl.viala. De fapt filmul nu este altceva decdt vis.
lucru, cu cat esti mai implicat, cu atdt mai mult esti b6ntuit de fantomele Imagni carc
Atfi scenaristul cdt si regizorul trebuie s[ fie inzestrati cu
;i pllsmuirile scenariului. Pentru c[ totul este invenfie' a visa. Capacitatea artistului, a regizorului de a
Filmul nu este viata de pe stradi, el nu ffebuie sI copieze sau sd capacitarca d.e
coifectiona'vise este hotdrAtoare in munca de transpunere in imagini a
imite viata,ci s-o remodeleze, s-o transfigureze, pistrdndu-qi regulile de
textului din scenariu'
baz6. Nasterea, existenta, moartea. Te nasti, trdiesti, 9i mori. Din aceastd unele scenarii sunt minutioase, contin in descriere si dialog o serie
ecuatje simpl[ nu ai cum si scapi. Prin aceastd ecuatie simpll se de detalli si aminunte menite si-i usureze munca regizorului, altele insl
diferenliazd si se stabileste un numitor comun pentru cele cdteva zeci de in anumite pasaje sunt lapidare, lipsite de cele mai simple limuriri.
miliarde de oameni care au existat de la Adam si Eva p6nd ast6zi. La unul din cele doud filme lucrate dupd. scenariile rui ritus
popovici - e vorba de un scenariu bine construit, cu scene alerte, cu un
scenariul trebuie si fie un fel de proces verbal care si contini
riffn adecvat genului westem - in momentul in care cei trei fra{i ardeleni:
faptele si elementele necesare regizorului pentru a rimane in
Ilarion Ciobanu, ovidiu Iuliu Moldovan si Mircea Diaconu au lupta
contact cu miracolul. Pentru ci filmul este vrajl, e fantasmi,
finale, unde au de trfruntat oamenii profetului (v. Rebengiuc), pistolari
este, de fapt, ceea ce ne imaginlm noi c[ se intampli in viatl,
o viafl reinventati, o viafi de profesie, scenaristul, dupd ce descrie in amdnunt pozitionarea celor
este un alt fel de viati,
^este doud fo4e si descrie scenele de inceput ale luptei, recurge la un moment
recreat[, o viati retriitl. in film e nevoie de duh - de multe .
dat la un siretlic literar, un fel de indicatie literari. Spune undeva, c6nd
ori o zi de filrnare seamini cu o sedinti de spiritism, trebuie
lupta era mai tn toi, citez:,,Johnny face minuni cu pistolul s[u.,, or, luatd
si te laqi condus de intuitie Ei atunci apare si inspiratia.

Ca,Cru din filmul C:9* din filmut


,,Tdnase Scatit"
- DI anase Scati'., _
Cick Andras' Y,asile Nigulescu.
Un act ot c! u n actor cu uriase
o mare sensibilitate resurse
oru*uti...
f:Jmtca'

28 29
DAN PITA
gi analizat[ cu atentie, Scena respectivd, catenu era mai mare de o pagini
de scenariu, si mai ales acel ,Johnny face minuni", mi-a cerut cel pulin o
s5ptam6n[ de pregdtire si trei zile de filmare, f[rd de care filmul ar fi
devenit mult mai sdrac. De fapt scenaristul a scris o pagini in cAteva
minute, iar regizorul qi echipa au muncit peste zece zrle.
De la idee la ecran este o cale presirati cu zile de chin ;i
munci.
Alteori scenaristul d[ indicii de tipul ,,figura ei este de o mare
sensibilitate" - oare cum aratd asta pe film? Sau: ,,chipul ei delicat
exprim[ o male fragilitate". Sunt indicalii de portret literar, fiecare isi
knagtneaz[ ,,sensibilitatet' sau ,,delicate\ea'' in chip personal, de la ,,Nu tmprumuta rdspunsuri de la alyii atdta timp
cdt tntrebdrile nu au apdrut tn tine insuti."
regizor Iaregizor, de la actor la actor, pAni se face lucrarea.
Lev Tolstoi -
Lucrarea nu este altceva decdt cOmanda, iar comanda nu poate rrJurnal"
veni decAt de la cel care comand6, iar cel care comandi m[ cunoaste
De-a lungul anilor, oglinda, ca obiect decorativ, dar mai ales necesar
bine, chiar foarte bine pe mine, cel care utmeazd. si execute comanda.
existenfei noastre p[m6ntene, a fost consideratd. ca provenind din lumea
Orice stlpdnire, orice comandi de sus ne vine de la Dumnezeu. Deci cel
?ntunecatd pentru a favoriza jocuri qi mai ales ritualuri considerate
care comandd are gi el, la randul lui, un gand bun, un gdnd venit de
demonice.
undeva de sus, menit tocmai ca si limpezeascl g6ndurile oamenilor si
asa atAt de tulburate ori de una ori de alta.
in diclionarul de simbolistici scrie:
,,Oglinda, speculum, speculalie - la origine insemn6nd a observa
cerul Ei miscarea relativd a stelelor cu ajutorul unei oglinzi Sidus (stea),
asta inseamnd a privi stelele. oglinda cerului
- de aici faptul c[ oglinda,
ca suprafald care reflectd, sti la baza unui simbolism extrem de bogat in
ordinea cunoasterii.
Ce reflectd oglinda? Adevdrul, sinceritatea, continutul inimii si al
constiintei.
Precum soarele, precum luna, precum apa, precum aurul, fii
limpede si strilucitor si oglindeqte ce se afld in inimata.
Adnotare importanB Vai, oglinda
pe o pagLnh O apa-n rece cadru-ngheyatd tn plictis,
din manuscrisul
De chte ori si ore, sfdrsitd tntr-un vis
scenariului filmului
,,Concurs"' $i cdntdndu-mi iardsi aducerile-aminte
30 3I
DAN PITA COI{FE,S IUNI CINE,MATOGRAFICE,
Cumfrunze peste luciul profund, eu dinainte Am participat la o astfel de ceremonie cu ocazia unor filmdri la
Mi-am apdrut departe o lunecdnd himerd una din peliculele pe care le-am lucrat in 1975 - ,,Tdnase Scatiu". AvAnd
insd oroare! Seara-nfdntAna sa severd
de fiTmat o astfel de procesiune de invocare a ploii, am rugat un preot
Frhnt visului i-aflasem tntreaga nulitate.
(Mallarm6) din localitatea Moinesti de Ilfov sd facd o slujbl pentru aducerea ploii,
iar preotul a rlspuns invitaliei mele imediat cu steaguri si icoane, mai
ales cd,nu plouase de multd vreme in acele locuri. Femeile au aruncat in
Oglinda fiind simbolul ce reflectd inteligenla creatoare.
traditia niponi oglinda este pusd in relalie cu revelarea
a
In -. . apd acele p6puEi, iar preotul a inceput slujba cu tot alaiul dupi el. Cand
adevirului, ca si cu puritite a. La indieni, din aceasti perspectivd, am terminat de filmat si ne strAngeam aparatele si proiectoarele, a
oglinzile magice sunt legate de divinitate purtdnd cuvdntul lui inceput o ploaie torenfiald. Cred cd preotul a avut nevoie de sus,tinerea
Dumnezeu. La africani, Adev[ru] relevat de oglindd este de ordin mea penffu a face slujba.
superior. La chinezi oglinda atalh catza faptelor tlecute Ei este Obiceiuri populare.
instrumentul iluminirii, simbolul inplepciunii Ei al cunoasterii. Oglinda La inmormdntdri in casa defunctului se acoper[ cu o celpd neagrd
pr[fuitd, spart[, m0ncatd de carii simbolizeazi spiritul intunecat de oglinzile pentru ca nu cumva prin oglindi si apafi, chipul celui care a
ignoran![, adicd riul.
fost gi in felul acesta s6-i fereasci pe cei vii de sperieturi. Deci poporul
oglinda ca simbol al intelectului divin, creAnd dup[ chipul qi
crede c[ prin oglindd se poate si le apard, prin interventia necurafului,
asemdnarea sa... Identitatea Ei deosebirea in oglind[ stau la originea
tot felul de imagini care ar putea sd-l compromitd pe cel dispdrut qi mai
c[derii luciferice, ea este consecinla celei mai inalte experienle
spirituale. cu seamd si-i insp[im6nte pe cei rdmasi in viafi.
Inteligenla cereascd reflectatd de oglindd se identificl simbolic cu in nuvela lui Pavel Dan - intitulatd ,,Copil schimbat", scrisi prin
soarele, oglinda fiind un Simbol Solar; totodat[ ea, oglinda, este un anii 1930 * eroul, un lIran dintr-un sat ardelenesc, pentru a-l urmdri pe
simbol lunar, in sensul c6, aidoma unei oglinzi, luna reflect[ lumina diavol care i-ar fi furat copilul abia niscut de nevastd-sa, i;i ia drept
soarelui. Oglinda ia focul de la soare. unealti, drept tovar[s, drept felinar, o oglindd din cas[, cu care, condus
in ctrlna oglinda este semnul armoniei, al unirii conjugale, pe cdnd de lumina lunii, el poate s6-1 urmireascd pe cel care i-a substituit
oglinda spart[ este simbolul desplrtjrii. copilul.
Datoritd analogiei dintre apd Ei oglindl, luciul apei, oglinda apei
Numai cu ajutorul oglinzii l5ranul reuseste s[ intre in bdrlogul
este folositd la ghicit de citre vrdjitoare pentru a intreba spiritele; in
diavolului gi s[-gi recupereze copilul furat, dar fatal acesta fusese
vreme de secetl c6nd femeile din sat practicl ritualul caloianului
schimbat de diavol din motive pe care naratiunea nu ni le destlinuie.
folosesc mici pdpusele din pdm6nt, din argil6, cale sunt impodobite cu
cioburi de oglindd qi apoi aruncate in oglinda apei, pe suprafala lucitoare in titmut lui Tarkovski ,,Oglinda", obiectul ca atare este folosit de
a rdurilor, a bdlfilor, a lacurilor, a elesteelor, invoc6nd in felul acesta regizor pentru a caracteriza cdt mai amdnunfit portretul mamei, dar mai
aducerea ploii." ales al tatilui pe care nu l-a cunoscut niciodat[.

32 33
DAN PITA C ONFE S IUI\TI C II.{H,MATO GRAFI CE

in titmut ,,Tdnase Scatiu" (1975) s-a folosit in c6teva rAnduri Se spune cd


Pitagora aYea o oglindd pe care o tntorcea cu fala spre
oglinda ca argument artistic. La inceputul filmului eroul Tdnase Scatiu fd1eau vrd,jitoarele. Folosirea oglinzii este inversul
Wd, aqa cum.
'ii*^*tiei,
se impopoloneaz| in fala oglinzii. Se dichisegte de fapt pentru a s. simpla evocare a mortilor, deoarece oglinda face si apard
pregiti de vrzitd,la vecinul de mosie, Dinu Murgule!, pentru a-i cere de 'n^^"ni cue incd. nu existd sau care executd o actiune pe care o vor
solie pe fiica lui, Tincufa. tdrziu. Aceasti temd a influenlat gi inspirat pe mu{i
Jvarqi abia mai
Tot in acest film, la moartea Tinculei, el, Tdnase Scatiu, ordond cineasti din lume'
slugilor, dar mai mult, supravegheaz[ personal acoperirea oglinzilor d1n Oglinda nu este dec6t un prag spre o lume pe care o cunosti, o stii,
casd tocmai pentru a fi sigur ci chipul celei dispdrute nu va putea deveni
it eaexistl si va exista, cdtd, vreme tu ai darul de a infra in contact cu
ea, de a vedea il ea,
moroi sau strigoi. c6td vreme cineva, ,,un ini1iat" , ffia puterea de a
in filmul ,,Noiembrie, ultimul bal" (1987)' film inspirat din aduce in fa[a ta personaje cafe, fie cd le-ai cunoscut sau nu, vin dintr-o
romanul lui Mihail Sadoveanu ,,Locul unde nu s-a intAmplat nimic", alti lume, lumea celor de dincolo, a celor dispdruli, a celor de ,,dincolo"
oglinda capitl un rol de dedublare a personajelor, dAndu-i posibilitatea de oglindi. Deci oglinda ne oferd posibilitatea de a vedea in ea o lume
eroinei Daria Magu sd evadeze in neant si sd-si vadd viitorul, neqtiutl de noi, virnrali, sau o lume care existl paralel cu aceea in care
asemln[tor cu modalilatea folosit[ de Ren6 Clair in 1949, in filmul ne triim existenla cotidian[. Nu trebuie si ddm prea multl importanld
,,Frumusetea diavolului", cu Gerard Philippe, unde se foloseste oglinda acestor semne, chiar dac5. ele ne apasd, ne domind gi avem sentimentul
ca ecran prin care Faust (Michel Simon) ii aratd viitorul celui damnat. cd ne conduc.
in filmul ,,Eu sunt Adam" (1996), inspirat din proza fantastic[ a lui Existd o lume a superstiliilor, o lume a fantomelor pe care oglinda
Mircea Eliade, am incercat s[ vizualizez in manierd cinematografici are darul sd ne-o releve, ca dintr-o carte, iar credinqa poporului spune ci
ideite si imaginile din nuvelele ,J-atiginci" si, mai ales, ,,IJniforme de cine are ochi de vdzttt sd vadd, cine are urechi de auzit s[ audd - este un
g.n"rui". in nuvela ,,Uniforme de general" Sotia generalului Calomfit mod aproape biblic de a descrie lucrurile.
iolosea puterea miraculoasi a nepotului s[u Antim, de a face s[ se vadd Diavolul, forta neg ativd,, forfa maleficd, cel rd.u are puteri
in oglinzile din salon eroi si personaje dispdrute din vial6 de multi fantastice, el poate sd facd si sd desfacd destine, il poate lega pe om de
vreme, dar care aveau obiceiul si se tntdlneascd la ceas de tain[ penffu lucrurile cele mai ur"rr.rr". Ocultismul, magia neagr[ fac parte din
a petrece ca pe vremuri ,,acele" Serate de neuitat. Totul devenea posibil experien{ele pe care omul le face la indemnul diavolului. Dar se pune
prin transparenta oglinzilor, dar nu de orice fel, ci mai ales aacelotacare
dac[ noi, oamenii, am fost fdcufi dupl chipul si asemdnarea
ir,..uo pe ele marcatd trecerea anilor, a timpului, prin fire qi viniqoare -innebarea
lui Dumnezeu, El, Dumnezeu reprezent6nd intruchipareabinelui, forta
negre provocate de degradarea argintului de pe spatele oglinzii. Se ,
binelui, atunci de unde ne vine rdul
pr"r.tprrtt. ci numai cei care erau contemporani cu oglinda, numai ce1 din noi, de unde s-a contaminat
ilt ornul cu energia
cafe se reflectaseri ir:r acea oglindi aveau posibilitatea de a se revedea negativd, cu rdul, cum a apdrut raul din om? Oare
utrmnezeu e
luminile ei. binele si r[ul in acelasi timp? Oare in fiinla umand existd
deopotrirrd si
Exemplele pot fi nenumdrate si mai ales in proza lti Mittta suntem, cAt
bine, Ei rlu? O*e ogiinda nu are darul de a ne ar6ta cine
Eliade. de buni sau cdt de rii suntem in acelasi timp? Oare chipul

34 35
CONFE,S IUNI CINEMATOGRAFICE

Lul rneu md consider mai mult un preot de !ard, carc participa


din oglind6, cel pe care-l vedem ir fiecare dimineali, nu este al nosfru.
,pfrctazd cununii, line
c[delnita la botez,la inmormdntilrt, face
oare nu ne arate ea, oglinda, cine Suntem cu adevdrat de fiecare da6
cdnd avem curajul s[ ne privim in oglind[? [ul*g." a spiritelor rele, slujbe pentru aducerea ploilor gi mai
tertarea pacatelor celor mulli decAt, sau in comp arulie cu,
Despre caracterul malefic pe care il are oglinda s-a mai scris Ei se
foricesti de la episcopie, mitropolie sau mdndstiri care se roag[
va scrie mereu. Supersti,tiile, farmecele, descAntecele, nastere, gununie, 'ilg7'e!
penffu credinp in general si care lintesc mult mai sus
moarte, toate au ca personaj cenffal oglinda. Atunci cdnd moare omul, ll' r . ,---1^^ l^ 1^ c0mPie-
rul turmelor de la ^A*-:^
medicul prme o oglindd in dreptul ciilor respiratorii penfu a constata inda - definilie din dicfionarul enciclopedic:
moartea, dacd oglinda se abureqte inseamnd cd omul mai respir[, dac[ btectdin sticla si metal etc. cu o suprafald neted[ Ei lucioasl de
nu apare nimic pe oglind[ inseamni ca el nu mai trdieqte, e mort. ,Lartil, concavd etc. puternic reflectantd, care formeazd, prin
Putem crede ci Dumnezev ne-a dat oglinda pentru a ne vedea cu LmagtnL ale obiectelor din fafd,. Pata de culoare deschis[ de pe
adev[rat chipul si sd ne vedem cu adevirat sufletul, cdci pentru cine Etie fl,sdrilor.
I:l
si vad[, nu existi asemdnare mai revelatoare, mai defiimitoare, mai Sindi: a se vedea, a se ardta, a se reflecta, ainf[tjqa, aprezenla."
umilitoare decAt cea dintre chip qi suflet. I,mi oglindesc pe mine.
in picturd, marii portretiqti - renascentisti, modemisti, iluministi u te oglindesti pe tine.
etc. - nu au fdcut altceva decdt sd picteze chipuri de oameni impri- IEllea se oglindegte pe efea.
'Noi ne oglindim pe noi.
mdndu-le in felul lor lumini si umbre, trdsituri care se le descopere
Voi v[ oglindifi pe voi.
sufletul, si ni-l arate a;a cum este el v[zut in oglindi.
Poate itritrcercarea noastr[ firavi de a limpezi, de a llmuri rolul pe lirEilele se oglindesc pe eilele.
,1pb fapt fiecare nu vede decdt ceea ce vrea sb vad6, sau vede doar
care il joacl oglinda ca element de decor in viati, in picturd 9i mai ales
b e capabil s6 vadi sau vede numai ceea ce trebuie sd vadi, fiecare
in fitm, am atins mai mult latura ocult[, cealegatl,mai mult de tradiliile i ceea ce i se d[ dreptul sI vadA.
populare, de superstilii si obiceiuri- I I'Espiegel (Eulenspiegel) Aventurile lui Till Buhoglindl
Oglinda spart[, ciobul de oglindA, are un rol de sine stat[tor in gendar din folclorul gennzn, un fel de P[c aIA aI poporului
folclorul popoarelor, reprezentAnd ghinionul, semnul riu de care omul
obisnuit, nonnal trebuie sb se fereasci, Lar vracii, vrdjitoarele qi 1ig[n ctle Fe"Oftuf compari realitatea cu o multitudine de cioburi de oglinzi
il pot folosi pentru a face farmece si descdntece- pe suprafata unei sfere, a unui glob, fiecare din indivizii acestei
Am ftrceput sd scriu aceste rAnduri mai mult pentru hnistea E este reflectat in propria lui oglindd, iar din locul in care se afli
sufletului meu decAt pentru a m[ grozilvi cu acele lucruri flcute demno tividul, se vede numai ce vede el si nu are acces la oglinda sau
de-a lungul anilor. altuia. Fiecare dintre noi nu vedem qi nu repre zentbm decdt o
fiimagine. Daci ne gdndim c[ pe glob se gisegte acum un numdr
Meseria de regizor de film este mai degrabl o meserie de indivizi, ne putem pune probGma c[ re alitatea, adevirul nu
practici decAt una duhovniceasc[, teoreticl, bazatil pe va decAt reflexia unui num[r infinit de ogltnzi.
expuneri ;tiintifice.
37
36
DAN PITA CONFE,SIUNI CINEMATOGRAFICE

Ce poate fi mai zguduitor, mai relevant, decAt privirea ad0ncl si [ourki ,,Oglindai( - face un film despre lumea interioara a
resemnatd a unor mari autoportrete pictate genial de citre Leonardo da De cate apoi o recunoaste a fi mam5. sau iubit[, aceast[
Vinci sau Alfred Diirer? Si mai ales zugravul lui Stefan
)
Luchian - c6t;
aq ionfu zie,fiindu-i greu de explicat qi mai ales de argumentat.
)
cunoastere de sine, ce analtzd, minulioasd", cdte ceasuri de studiu in
1n fap
da este mijlocul prin care, indoindu-te de tine, te pofi
oglinzii... te si mai apoi increde in tine.
De aceea marii pictori, Dtrer, Rembrandt, Tizian, Van Gogh,
Luchian, iqi incep in fafa oglinzii primele opere ale tinerefii si continul btorii, de la cei mai mari PAn[ |a cei mai neinsemnati, nu fac
fl,fnuitrtea rntrdnt in Scen[, decAt se Se mai priveasc[ o data in
astfel pdni ce mdna istovit[ nu-i mai poate servi. Ceea ce-i atrage spre
tl'un ultim examen inainte de intrarea in personaj, de trtfllnirea cu
propria lor fizionomie sunt deopotrivi elementele stiruitoare, stabile,
cdt si cele fugare ale prefacerilor inevitabile, ale timpului care lucreaz[
asupm fieclrei fizionomii, indiferent de caracter-
Toli marii artiEti au privit intotdeauna inlduntrul lor ca intr-o
oglind[, au inceput prin a se studia pe ei gi au continuat acest mare drum
al ini,tierii pAni la moarte. Toli marii filozofi ai lumii au inceput prin a
se studia pe ei ca indivizi, ca univers al cunoasterii. Ce poate fi mai
provocator? Ce poate fi mai incitant, mai injositor, mai rusinos, mai
arogant dec6t privirea lucidi, nemiloasb a eului spre sine?
Cei mai mu{i dintre oameni prefer[ sd considere oglinda ca pe un
obiect al cochetlriei, ca pe un obiect folositor pentlu a se oglindi, a se
vedea, a se admira, a Se gbti inainte de a iesi ir oras sau de a avea
musafiri. Oglinda este penffu unii un obiect practic, necesar. Dar pentru
a{ii (mai pulini la numlr acum) este un obiect mistic, ocult, care poate
face gi deiface totul pe lumea asta, poate fermeca, poate descAnta, face
si desface clsnicii, aduna comori, poate ucide Sau poate salva pe om'
lati. c6teva lucrdri de referinlL ale culturii universale in cue
oglinda reprezintd centrul de interes:
Miguel de Unamuno - rectorul Universitefii din Salamanca -
publici un volum de nuvele si povestiri ,,Oglinda mortii".
Bergman realizeazd,;i el un film intitulat,,Prin oglindd" (196I)' "
Mircea Veroiu reaizeazdfilmul ,,intre oglinzi paralele" inideeaca
adev[rul are mai multe fa,tete gi depinde de importanla pe care i-o dfun Pagini de manuscris din scenariul filmului ,,Fale ze de nisip"

noi.
39
38
CONFE SIUNI CINEMATOGRAFICE

te ori Se ,,bat" pe acelasi subiect unul Sau mai mulqi


ecare crezind:A lui i se
potriveste mai bine, cd pentru el a fost
ia resp ectrvd'
In realit ate, pot iesi filme diferite, fiecare dintre
dndu-;i datoria fald de subiect tn mod personal.
'iecuvismul joac[ un rol important in creatia cinematograficd,
pstion area bun[ a defectelor ;i mai ales a caltr1ti'Ji echipei de
',pade in sarcina rcgLzorului. El este cel care aduni forfele
?' - . . . a v
filmului - imagine, montaj, sunet, interprefi. Actorii jo acd,
'

imordial in reusita filmului. Nu pofi rcaItza un film bun dacd


\iilce prost. Ba chiar de multe ori pofi salva un subiect banal
hip[ buni de actori sau doar un actor excelent care isi asumi
,,Fiecare artd cunoa$te doud abateri de la drum: ce prin munca lui filmul la cotele cele mai tnalte ale afieL.
vulgaritatea si artificialitatea. intre ele se afld doar q7
drum tngust. Si acest drum tngust e determinat de ayilnt. ibsc[ Domnul ca vreun regrzor sd distribuie gresit un actor in
Dacd ai avhnt si orientare atunci eviti ambele pericole. rul va fi un compromis. Si lucrul acesta se intAmpl[ destul de
Din amhndoud, mai de temut este superficialitatea." '
lverse mc)tive: fie cd, actorul tine mo{iS sd interpreteze rolul
Lev Tolstoi -,Jurnal., s-a indragostit de personaj Ei are convin gerca gresitd c6-1 va
6ni); (sau eroul naraliunii este un arhetip, uo erou legen dar..
Un regizor cu ,,minte", adicd" unul care g6ndeste bine gi care nu se scul: Cezag Cleop atra, Hamlet, Othello etc.) fie pentru cd
lasi sedus de frazele bine ticluite ale scriitorului scenarist, nu va cidea tl, fl cunoaste prea pufin pe actor, adicd superficial, incredin-
prea usor ir capcana textului literar. El nebuie s5 creadi in primul rdnd nol care nu i se potriveste, tltrA a susfine munca actorului, de
in forfa lui de a imagina, de a stdpdni textul si mai ales in fo4a lui de a pplini ori imbo g14t prin indicafii, sarcini gi artificii, sau in cel
transfigura in imagini, irx scene, in secvenle si, tr final, in filmul pe cme :az de a schimba datele personajului imprumut0ndu-i-le pe cele
urmeazd, sd-l realizeze, dupd materialul propus de sursa literari, nuvele, glui- Dar pentru a face acest lucru este nevoie de (o mare)
roman, scenariu. t Ei mai ales de o profunda cunoastere a meseriei.
Textul, descrierea scenelor, dialogurile gi mai ales situaliile trebuie ogurile in film si mai ales ilt scenariu trebuie sI contin[
filtrate de munca regizorului, el fiind t.t rlspunde p6ni la urmd de :6 dram aicd,, si comp leteze od, dupi caz, si substiiuie
"*"
cursivitatea si calitatea filmului. Mulli regizoi se ambi,tioneaz| sau, d? a; dialogurile au sarcina s[ transmtt|, sentimentele: ura,
fapt, se posteazd in pozilia comodd de a adopta un text literar - rrJrflar "i candoarea, tand retea, plictiseala, bun[t atea si tot arsenalul de
pentru simplul fapt cd la lecturi le-a pl[cut, i-a convins, putem spune ffiil'ane- Ele trebuie
s[ explice ceea ce nu se intelege. Replicile si
chiar c[ i-a picdlit - iar rezultatul se corlqetizeazd intr-un film mediocru fitnr
sarea ;i piperul unui film psihologic sau aunui film de
F'&aginafi-va un film polifist (4. ripul lui Koj&k,
- un film dispre care, dupi ce l-ai vLznt, te tntrebi de ce oare a fost Sherlock
f[cut, de ce s-a stricat un subiect interesant pentru a se face un filn K&re se bazeazd in exclusivitate pe dialogud, f[cut flr1t
modest, un film inutil care nu convinge pe nimeni. realizat pur si simplu din imagini qi acqiuni * tiinteresanr? !
-
40 4l
DAN PITA CONFE,S IUNI CINE,MATOGRAF'ICE
Dialogurile din scenariile de film ar trebui si explice situafiile i, ,Portocala mecanic[" (197 I) de S. Kubrick. Si multe
impingi intriga inainte, s[ caracterizeze personajele"' un in valoare in primul r0nd actorii, scriitura si dialogurile
q?
Stiinla de a scrie, de a scrie dialoguri este atribuit[ scriitorul e&, qtiinfa rcgrzorului de a povesti cinematografic.
dramaturgului. El este cel care isi rrLagtneazi situalii, confli upta dintre imaginile filmice simple sau sofisticate $i
personaje Ei le pune in valoare prin dialog. Dar gtiinla de a le valorifi 'te:atra\e
@arALC !LbLlrLrD alc[tuite
riguros s-au nlscut
cllr,./(-tLLrrLv D-clu mari filme,
lrcLDUtJL ltrclrr D-c[Ll nlscut
rtrrrrg, s-au II4D\,Lll,
KF,

prin maniera de a le filma Ei apoi de a le monta revine regizorului. fuf, mari rcgazori, de asemenea, scenarigti, scenografi, operatod,
prin talent ;i profesionalism, poate da noi dimensiuni artistice si i, producdton s.a.m.d. Filmul a devenit o arta complex[, o
ales culturale scenelor din scenariu, de fapt filmului' adund, in structura ei literatura, poezia, picturd, teatrul,
PAnd la aparilia filmului vorbit, scenaristul-regrzot reculgea tca Ei arhltectura. Gratie acestei ,,arte sintetice", cinema-
acele cartoane, inserturi, tn care se explica telegrafic ce vorbesc eroii. e ofer[ posibilitatea de a condensa la un loc, in timpul
ne reamintim cum erau explicate filmele lui Chaplin: ,,Lumi &ului, toate celelalte genuri de artb, desf[tAnd privirea ;i auzul
pilor cu imagini ;i sunete organrzate intr-un gen nou de
orasului" (1931), ,,Ci-rcul" (1928), ,,Goana dupd aur" (1925) s

Filmul!
,,Piciul" (I92I) spectatorul inlelegea povestea firh efort, urmiri
- Lzarea materialului audio -yLzual care compune spectacolul
filmul Ei jocul actorilor. Sau filmele lui Griffith ,,Nasterea unei natjur c cade in sarcina regLzorului. El este principalul creator
(1915) si ,,Intolerm4a" (1916) - cat era de simplu ;i de indeajuns pen
ilbleazd totul: dramaturgia, jocul actorilor, dialogurile, imagi-
spectator in acelasi timp. $tele si muzica - creAnd in final un tot unitar care se numeste
Dup6 cel de-al doilea rilzboimondial lucrurile se complicain
a

j pofida dernittzdrtt muncii rcgrzorului in cinematogr afra


sens, al explicdrii prin dialog, sau mai bine zis al dependenlei naratir
,de azi care prefuieste diferitele produclii prin formula de
de dialog; filmele devin mai teatrale. Filmul, ca modalitate de explesl ll,,Vedetei'( - eiista filme la care publicul intri pentru cd, este
imprumutd din ce in ce mai mult din recuzitateatrului. incepe sd devit E..." si nu un film ,,C{-J..."
tot mai importantd vocea actorului, 9i mai ales puterea lui de a transm a origin alA adic[ scenariul conceput de autor pentru a
prin intonaliile vocale qi inteligenla scenic[, actoriceasc[, prin talent n, f[rd, a avea ca model o surs[ hterar[ existent[ presupune
-
rostire. Dar in felul acesta, psihologic vorbind, filmul, ca limbaj
sc
regizorului autor de a vuzuahza qi mai ales de a povesti cu
up
si artistic, incepe sd capete aspecte din ce irir ce mai divers": f filmului (imagine, dialog, sunete, muztc[) int6mpl6ri si
vor
nuante care Oepagesc formele teatrale, devenind tipice filmului ibile, care si se constituie intr-un spectacol cinematografic.
Apar elemente de scenariu care lin in exclusivitate de dialog, d" 3:j lungul anilor au apdrut scenaristi speci altza[t in Olverse
in care sunt folosite qi jucate replicile. Filmul vorbit pune cu ade'ra atografice: dram[, comedie, basm, circ, desene animate,
fac llilist (unii scriu doar dialogurile, alfii gagurile), conrribuind
sr[panire pe arta filmului. Actorii inteligenli Ei decupajul riguros
salile de spectacol si fie pline pdnd la tefuz.Este epoca filmului
rnocl€ lol la perfecfionarea arteL cinemaiografice. Filmul devine
rnai gustat gen de spectacol imbinAnd arta cu o gamk
,,cet6teanul Kane" (lg4l) de orson welles, ,,viridiana"
(1961)
:tl specifice
L. Bufluel , o,Lddolce vita" (1960) de F. Fellini, ,,Aventura" 0960) acestei noi modalitali de expresie artisti cd,.

42 43
DAN PITA CONFE,S IUNI CINE,MATOGRAFICE
Cadru
din fi
,,Nunta de pir htPa
CAnrecul ,ni
or
piatril"
Rosia Monran[ tafla.
.la
interpreteaza M,*

ci am inventat un personaj emblematic, un tovar[s de


[, un om gasit pe drum qi cooptat in poveste, un dezertor c[u1.at
Plecarea de la un text literar a fost si cazul filmului ,,Nunta itilqi, de jandarmi qi care s[ nu mai aibA al,i':d solutie de sc[pare
pia.r;il'; de data asta textul lui Agdrbiceanu nu av:1 mai mult de ghtzarea $i fuga, devenind tr felul acesta ,,victim6" a destinului,
pagini. Citind si recitind textul, s-a incercat vizualtzarea si transfe
timaginilor in felul acesta tn locul celor doi tineri fugari.
literare in imagini cinematografice; orice aluzie sau sugel a ap[rut acest personaj, ,,dezertorul", interpretat de Mircea
Or trp narativ devenea o imagine filmici. ,,La o nuntl" nu era
altce
gi rezolvAnd in bund parte motivul implacabil al blestemelor, aI
decfit povestea unei fete frumoase dar s[race care Se decide
in zi
supreme. Asadar, poyara grea a destinului cadea pe cel ce avea
nunlii s6-l lase pe molatecul so! bogat si s[ plece in 1u_me cu isteful
chipegul ceteraq. Ce se intAmpla cu ea dupd fug[, povestea lui
Agarbicea
nu ne'Spune, dar simlim din lecfurd ci,,blestemele" Sunt foarte
apro
penffu ruqi
de cei doi tineri ferici,ti iar cineva va trebui ,,sd pliteasc["
gi jignirea adusi familiei ginerelui'

Existflnd o astfel de sugestie dramaturgici, trebuia s[ fac


ceva

nou, s[ inven tez ceva, un fel de ,rrilzbunare66, un fel


de
doi fugari - nebunia
,,victimi,5 care s[ pllteascl in locul celor pe
lor trebuia si fie pedepsit[. Dar cum? Ceterasul venea de
alte meleaguri, iar autorul nu ne spune de unde vine ;i incotro piatrd,"
se indreapti, era mai degrab[ nomad, af a cum sunt lvlontani.
majoritatea menestrelilor, nu avea rude, neamuri' prieteni'
44 45
DAN PITA COI.{FES IUNI CINEMATOGRAFICE
se moare, pe cel ce era ,,ndscut" s[ fie sacrifi cat. Altcineva urrna,
pldteasc[ pentru ca cei doi fugari si scape Ei sd fie ,,fericifi". Ce fet Nussbacher
fericire ii agtepta, oare? ratje).

Rezolvarea aceasta imi convenea cel mai mult, mai ales c[


potrivea de minune cu destinul biciclistului din ,,Yra[a in roz", 1969
filmul meu de diplomi la IATC. RdmAneam in sfera preocupf,rilor
pdnd afunci si asta imi dddea sentimentul cd merg pe un drum al
iar finalul filmului igi intlrea ,pecetea", ideea prin fuga celor doi
Mireasa si Ceteras.ul - spre o lume necunoscutd, dar o lume care
inglobeze ameninldtor. Alergarea printre mdricini si bildrii, prev
titoare de primejdii, este asemenea acelei picturi celebre in care ii ve
pe Adam qi Eva izgonili din Rai ;i din care inlelegem cum cunoas
inseamn[ pentru om sfArsitul fericirii.
Ecranuzarea dup[ Agirbiceanu este mai degraba o adaptare li
iile scrise de scenaristii profesionisti la comande sau din
iativ[ nu pot cuprinde in detaliu toate elementele care vor
qi profund personal[, decdt o ilustrare fideld a operei literare. Su
rul film, mai ales nu pot oferi celui care le citeste formula
filmului mi indreptd,teqte si cred c6 am procedat bine. Nimic nu mi
e care o vor aborda rc1ruorul $i echipa sa: comp ozitor,
pare mai fascinant, pentru un regizor, decAt si inventeze sau
nograf, operator, actori. Tofi acestia, laolaltd, contribuie cu
improvizeze pe un text cunoscut. Acelasi text poate frvizualtzatin
a lor, cu forta lor de cre afie, pentru a-l ajuta pe regrzor sA se
de mii de feluri, fiecare regizor aleg6nd modul siu intim de a poves
fr-o viziune cat mai origin ald,.
)

t, ce altceva este un scenariu cinematografic decAt un


.t pentru o istorie ce se vrea povestiti in imagini si
? Dar ele, povestirile cinematografice, pot fi concre-
transpuse in zeci si sute de feluri. Acelasi subiect,
it, de un num[r infinit de regizori, va da nastere unui
'infinit de filmeo total diferite. Unii povestesc cu cadre
rnigclri lente, altii cu unghiutatii socante, altii banal si
tn timp ul ftlmdnl
,,Nunta de Pn '
unii alert $i cu misc[ri simple de aparat,,,altii scurt,
Zi de Pteg u
la Rosi aMon ^)ritrn si incadraturi bine studiate. Fiecare regizar se
te prin modul lui de a
Se ame najeaza
dec simti si povesti.

46 47
DAN PITA CONFE SIUNI CII.{EMATOGRAF.ICE
Cand am pomit la scrierea scenariului ,,Viata in roz" - filh
diplom[, realizatca student la I.A.T.C. inL967-1968 - vedeam lain."
;.- rnurLcA,, munciL - 9i paginA de pagina se umple de g0nduri,
replici, portrete, chipuri. Ugot, usor, asterni o
crJi., gesfuri,
derularea intregii povesti irtr-un spaliu inchis, un fel de pus.i
ie.Da, pe hArtie zic, pentru c[ de-aici pAna la film mai este
Vedeam ziduri ;i cl[diri cu ferestrele zibrelite, usi metalice cu iai
imense si zivoare bine ferecate. Am c[utat c6teva luni un astfel de
student cAnd scrisesem un scenariu care a fost respins de
sau spalii in locuri diferite, care s6-mi ofere drept decor d
la casele de filme (pe atunci producAtori delegafi). Scenariul
mdrginite de ziduri - un fel de labirint creat de clidirile unui ghetou.
doream un lagar, un decor kafkian qi nu-l aveam la indemAnd.
,pildvrea" gi nu era altceva dec6t embrionul viitorului film
,, (L982). A trebuit sd astept 15 ani pAna ce scenariul (filmul) a
Cele doud personaje, qoferul de basculant[ si biciclistul
produ ctLe 9i a devenit realitate.
povestirii mele - erau doi tineri, care, odatb intrali in viatb,, parcrng I
drum comun, ducdnd fiecare dintre ei ,,bagaje" diferite. Basculanta av
in cuvi balast, nisip, iar biciclistul clra c6teva p6ini pe portbagaj.
Aparent, biciclistul era avantajat de natura vehiculului, in raport
camionagiul, care se strecura mai greu prin labirintul str[zilor si
soselelor. Dar, negdsind locurile de filmare care sd-mi convin6, am i filmul ,,Concurs"
nevoit si schimb scenariul. Si, intr-o noapte, am regdndit tot scenari ida drumului
orienteze.
plas6ndu-l ?ntr-un alt tip de labirint - o pddure. Ce poate fi mai incdl
si mai greu de strdbitut decdtun drumintr-o pidure seculard? Bicicli
?si pdstra ;i mai bine ,,avantajul", iar soferul ar fi putut avea diferite
nenumlrate obstacole Ei incurclturi pe palcurs. Asa cd am mutat
celor doi intr-un cadru poetic, dar plin de neprevdzut.
Pdna la variantafinal[ am scris si rescris alte c6tev ayanante. D
as fi avut un scenariu scris de un scenarist profesionist sau w fi'tet'
fffft atunci, in anii studentiei, am scris ,,Picolo", care mai ttrziu a
si filmez o ecranizare, rdspunsul scenaristului ar fi fost simplu $T,-p9ttt de sali", iar apoi s-a conturat , abiadupd doud zeci de ani,
dureros: ,,Asculti, omule, eu am scris scenariul, treaba ta e sd-lfi ul ,,Hotel de lux" (IggZ). Lucrarea de diplomd din anul Ig70
- frazape care am mai auzit-o de cdteva ori si cu alte ocazTi, celtn alt scenariu despre haiducul Pantelimon , care mai tdrziu a
experienfa mea profesionald. filmul ,,Dreptate in languri" (1984). Pentru fiecare din aceste
Poate cd ideea mea iniflald de a plasa istoria din ,,Viata intot'int ,fu-hu fost necesai zeci de ani de asteptare, de rdbdare, de
decor kafkian ar fi fost mai dramatici, mai zguduitoare - mai ales e, de insistente, uneori de umilinte, alteori de jend, frica
$i
peste mu{i ani, am g[sit acel loc asa hi-l imaginase.. fo,
"n-
itudenliei. Dar viata nu-i de fiecare datd dispusd sd te ajute - mutre! fticd', pentru cA sentimentul cel mai
des intAlnit este acela de
sd ai gi rdbdare, perseverenl1 si noroc, mai ales intr-o acirvitarc atit urrei c0nd te g[sesti
singur in fqu scenariului qi urrne azd, sA il
complex[ cum este filmul. fin irnagini, te
transformi pagina de pagini ful scene de film.
48
49
DAN PITA COh{FE,S IUNI CINE,MATOGRAFICE
Piunescu
din filmul ,,Concr filmqlol
pul
Echipa asteptAnO u.,. i,s!
rutt cadrul -
rcru1

Frica este primul obstacol pe care tebuie s6-l invingi. Frica are si atil cilzut, e greu s[-!i reiei asaltul, doar caracterele puternice,
multe fafete - numai o bund pregitire a filmdrilor poate face sd disp pot lua totul de la inceput, pot renunta la calea simpl[ qi
senzalia de fricd, pentru ci mai putemicd dec6t frica este starea tru a lua in piept grohotisul" Oricfit de greu ar fi, merit[ sA
creatie, inspirafie, imaginalie, inventie, culezanld; sunt lucruri care ce?... Nimeni nu qtie r[spunsul exact...
ajuti sd-,ti stdpdnesti panica - numai invent6nd mereu 9i stdpdnindu ariul, oricare ar fi el, nu este o lucrare tennin atl, finita - nu
ideile, impundndu-le cu obstinalie, ficdndu-i pe a{ii sd creadl in
gen literar. Sunt multi cei care-si public[ scenariile (sau foile
poli sI inHfuri senzalia de panic6, de confuzie, care se instaleazl 'g$-t

multe ori tr rAndul colaboratorilor - operatori, actori, scenografi etc. fti) ttmai dupi ce filmul e terminat. Personal nu cred in astfel

Si, totusi, frica nu este atet de periculoasi cum este starea de


rionfort, de automultumire, cflnd iti zici: ,,Gata, am filmul in
mflnl". Atunci esti cu siguranti pe'marginea prflpastiei sau la
poalele piscului pe care urm eazil si-l urci. iste ceva scris.

Un centimetru te desparte de prdpastie, in timp ce muntele


c
asteaptd cu povAmigurile lui aparent prietenoas e, fdrl' a bbnvi
obstacole te aEteapti, cdt de sus poli urca - n-ai de unde si stii'
Am simlit de multe ori cd pot urca muntele pdnd in vati, iar de care au ficut film dupa cAteva pagini qi mai stiu un grup de
ori ; uproup" sau pe ceea ce credeam eu cb''i pisr
"fi;
descopeream cd mai am mult pdnb sus. Totdeauna existd un ,,sus '
lti care au f[cut film flrd sa aib[ scenariu, ci doar in fatalor
j:i nt deosebit, -un eveniment dram atLc, cumplit. Filmul se
,,mai sus" si intotdeauna existl un ,jos", un ,,mai jos", un plt:
t pa ca un bivol negru". Dar despre asta cu alta ocazie.
pripastie care te aqteaptl. Nu mai conteazil, dacd ai cdzul, cTL w"
s0 51
CONFES IUNI CINEMATOGRAFICE
DAN PITA rdzbunarea lui fafil de soart[" sau
in episodul urm[tor
Orice s-ar spune, produc[torul vrea scenariul, vrea sd stie Lernaf sau ,,StrAblt0nd cAmpurile de gheal6" sau ,,Ora
comedie sau drami, daci e nagedie sau tragicomedie- Vrea sd,stie oleon binedispus".
arnLaz6" sau,,Nap
vedeta are ce juca, vrea si stie cum sund dialogul, cAt de complex
,Ja o forml de sinopsis. Ia/rd deja un mod de a
previnde
dialogul Ei, in ultimd instanli, vrea sd Etie cdt il cost6 viitorul film. Lpiso ade ahe romanului. A1. Dumas stia acest lucru si dac[
Dac[, pentru a scrie 80-90 de pagini, un scriitor are nevoie dg
siptimAni, qi nu-l cost6 mai nimic - decAt htrtia si cemeala --. iil ;tia foarte bine editorul, cel care vinde a cartea si care afla
r ce-l intere seazd,, mai ales dac[ cititorul era un personaj de
schimb, pentru arcaJizaun film de 90 de minute iti este necesar cel p
un an si, mai ales, foarte rrulli bani, cineva care s[ pund la dispo
dialog imaginar tntre Editor $i Cititor:
fondurile necesare.
Iath de ce scenariul este hot[r0tor pentru reaLtzarea filmului, iar hrl: Cum fi s-a p[rut romanul, --.episodul?
,rul: Bun, dar nu stiu cum continu[ istoria.
lumea filmului au apirut specialiqti care sd-l scrie - scriitor, scenari
sau dialogist gi allii care s5-1 citeasci - lectori, consilieri de scenariu t
l: P[i, Y& fi la fel.
referenti. Producitorul apare numai dupi ce referatele lectorilor : Nu-mi ajunge. El mo ate sau moare ea?
numele vedetei qi al regizorului au fost acceptate de un finanfator 1: PAi, nu stiu nici eu.

cineva care vrea sI investeascd in film, dar 9i s6-qi recupereze Sume nrl: Intreab^-I pe autor. Cred cd, lucrurile merg bine qi f{x1t
investite.
Scenariul trebuie s5-1 intereseze pe tegizot de la prima lecturl, : Am se-l itrtreb.
ci e vorba de o ecranizare sau de un scenariu original, e nevoie de ulia imaginard, poate continua un timp intre Editor $i Autor.
,Bizd.iniliaH". Dupb prima lecturi urmeaz[ alte cdteva lecturi, care si qrul: Cititorii m[ intreabd in ce fel continu[ povestirea.
.r.\
.t- ? t T\\,r. v !,
intdreascd sau... s6-i niruie impresia de la inceput. ul: PAi, s[ mo arL el?
rrul: Nu stiu, mai g0ndeste-te!
in film si mai ales in scenaristicio f[r[ o idee clar[ in cap care
s[-ti macine bine nervii ;i mai ales orgoliile, nu se poate face : Atunci, sI mo arl ea?
nici un cadru, cu atat mii putin o secvent[ sau o sceni. : Mai g6ndeste-te!
: Atunci nu o sd mo aril nimeni si totul va merge inainte ca
Am intotdeauna o inlelegere fald de scriitorul cate la incepu
fiecdrui capitol line neaparat sA facb, un preambul sau sA imPuni : Cred c[ ai g[sit formula cea mai bun6. De-i drumul. O s[
mintea cititorului un anumit mLe7 o anumltL idee cam aqa curn
ea!
asldzireclamele sau promolionalele pe TV.
are nevoie de istorii lungi, cu ftrtAmpleri dramatice,
Scriitorul, fie c[ este vorba de Dickens, Dumas, Mann,JIu
roase, dar care sI le dea senzatn cd, YLata e vesnic5, c[ nu
Veme, Eco sau Kafka, iEi intituleaz[ capitolul in felul urmdtor:-,,C!!:i
in care eroul afl6 adevirul, iubita tui. it insati"
; sau ,,Cap' XIJ' Dewt*^
niciod atl. Tot ,Cin frica de mo arte au ap[rut gi povestile
-
fe'lul in care eroul nostru reuseste s[ cdstige inima femeii P" , ,,1001 de nopli,. pentru c[ omul vrea sd fie etern.
iubeste, dar al cirui tat[ suferind moare djn cauzaunei boli t(rcrrtdv"
53
52
CONFE,S IUNI CINE,MATOGRAFI CE,
DAN PITA
Cand eram copil, am intrat intr-o sa16 de cinema tinut de mAn[ de
,Pentrumine'scriereailT:^::Ti:,::11",1:*.9"^"1:":*"
"re'Lru "*-!'t,nu este altceva decdt o insiruire intuitivA de scene, tatll meu. ln intunericul sdlii ticsite de lume, ochii mei s-au lipit de
variantd de scenant
t"i le dicteaz|memoria"'
spune Fellini' ecfan.Eram fascinat, priveam Ei nu-mi venea sd cred c[ o lume ce p[rea
n" 'o';;i"ifr,
"" "-" aiufogurile, miqcarea personajelor, anumite sefirne - vin rea16 se misc[ pe pdnza ecranului.
tit' of.u"a ineori fdt|wmotiv bine.argumentat' Am rev5zut dupi mul1i ani filmul, ela o capodoperi. Probabil c[
"'";; uiiutuo a doua, sau a treia, sau a patra scriere lucrurile incep At61 meu auzise ceva despre acest film qi a dorit s[-1 vad6, sau pur si
si anumite ,,semne" sau ,,trdsn[i" incep s[ se justifice, sb
sd aibl
"on* $i pa"a la urma, scenariul incepe sd se structureze, s[ simplu titlul l-a atras qezdnd ci e ceva pentru copii. ,,Les enfants du
;;; formi. Paradis" al lui Marcel Cam6. Cu Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur si
Yialb, s[ devinl ceva concret - dacl putem Spune cd un scenariu
Arletty. Imaginile acestui film m-au obsedat multd vreme, cu timpul am
poate fi concret. Cand mai degrabd filmul ar trebui s[ devini ceva
""0"r"
palpabil, iar atunci c6nd timp de 90-100 de minute se deruleazd,pepdnza inleles c[ e vorba de un film deosebit pentru c6lumea de pe ecfan efa o
ecranului o istorie concreti, sd pleci din sala de cinema cu sentimentul lume perfect descrisd, nu Semlna cu strada, dar nici cu filmele cu Stan
cd,, defapt, nu ai fost decdt martorul unui vis, participind direct la el. si Bran sau cele cu cowboy, filme, de altfel, de care eram atras - at0t eu
Am rlspuns odat[, cu ocaziaunui interviu, intrebat fiind: Ce este cdt si bdielii din cartier - ag fi vdzut filme fdrl intrerupete zlle intregi.
filmul? Erau distractive, deconectante qi mai ales captivante. Dar c6nd am iesit
,,Dac[ ar fi si-ti dau un rispuns... de rutini, !i-a; zice pur si de la ,,Les enfants du Paradis" intre mine si tatfll meu S-a astemut o
simplu ci filmul inseamni: actiune, ritm, conflict, criml, sex, liniqte bineflcdtoare. Cred c[ nu as fi fost in stare s[ mai vdd incd o datd
politici, spectacol. Dar daci vrei un rispuns... mai serios ;i filmul. Desi nu Etiam sd citesc si nu vorbeam nici francezala aceavdrstl,
mai amplu, atunci ili spun cam asa: pentru mine, filmul este
am refdcut in memorie cu toate detaliile filmul, iar ceea ce am inleles
Omul de pe stradi, e Gestul, e Strigitul, e Soapta, e
Tandretea, e MingAierea sau Pumnul in stomac. E lumea atunci, la cei 5-6 ani ai mei, nu cred cddra departe de adevlr, sensul
fantastici a subconstientului. E Magie. E Soarele diminetii, filmului fiind dragostea qi ura cam in aceeaEi proportje.
zimbind cu razele lui calde in odaia albi a copiliriei, printre Cum ar ardta astdziun film despre mine...? Un film al vie,tii mele
ramurile zarzhrilor din vecini. E apusul rosiatic, vilzut de pe e greu de imaginat. Probabil cd la procesul judecl1ii de apoi voi vedea
acoperisul casei. E lin\tea dupl'amiezei de vari toridi,
lucruri incredibile pe care le-am fdcut, le-am triit, le-am spus si pe care
trecand peste asfaltul cleios al Bucurestilor. E Luna rotundi;i
mare pe care o vedeam noapte de noapte, aruncAnd pe peretii va fi greu s[ le reconstitui. Pentru ci ceea ce astdzinumim subconstient,
albi ai camerei mele umbre lunguiete, stranii, ainenintitoare, memorie ancestrald, intuilie, fantezie sau inspiratie, cu siguranJ[ se va
uneori infricositoare. concretiza intr-o suitd de imagini cale vof fi motivul apdrdrii sau
rechizitoriul procurorului. Ce va spune Dumnezeu despre faptele
in definitiv, Filmul este o pinzil alb[ pe care cineva asterne o noastre, despre tdcerile noastre, despre rdul sau binele pe care l-am
poveste. Filmul e uri, e iubire' e dispref' e durere Si ,

indiferent[ - e viata mea.66 flcut, constient sau inconstient, numai El stie si Asa trebuie sd rdmAni.
55
51
DAN PITA COI{FE,S IUNI CINE,MATOGRAFICE
pentru unii, filmul e vis, e narcotic, e drog - cei mai mul1i se asazd flnagtnea unui butoi plin cu apd in care se zbate o gdzd,. Eroul salveazd
de bunivoie in intunericul s61ii de spectacol qi timp de doui ore se lasi. gdza cu un b{ pe care ea se ridic6, dar nu este capabil s6-si salveze
in voia imaginilor si sunetelor ce vin de pe ecran. Timp de doud ore propria existenfd: sfdrqeEte sp inzurAndu- se.
speciatorul irmdrqte firul povestirii aga cum povestitorul (regizorul) Din pdcate, cinematograful de astizi este din ce tn ce mai
-2005 -
c^onsidera cd,meita, trebuie si este obligatoriu de spus povestea. golit de semnificalii. Pentru mul,ti nu conteazS, ,,cum povestesti., ci mai
Unii povestesc cursiv, fluent, alfii alen si zbuciumat, allii apeleazd, ales ,,ce povestesti".
la triiri intense, altn la memorie, flash-back-uri, ritm, montaj paralel, Nimic mai fals, pentru ci intre ,,cum" si ,,ce,. existd o mare
suspans - totul la un loc, pus in valoare, sprijind sau contrazice
regFnn6. Totdeauna, intre form[ gi fond trebuie sd existe o rela,tie de
n araf iune a cinemato g r aficir.
echilibru, o relafie complexi, care derivd una din alta si se sprijind una
Pentru a fr mai emofionant, pentru a-gi atinge scopul, regizorul
pe alta. Formd fdrd continut si confinut f1nd formi nu existi. De aceea
apeleazd"laacele mijloace de expresie cinematografrcd' care si slujeascd,
subiectul. Pentru a fi mai convingitor, Orson Welles filmeazi si avem unele insatisfacfii, atunci c6nd urmirim un film care, estetic, este
monteazi in cadre scurte - acele pasaje din ,,Cet6feanul Kane" (194t) incdntdtor, dar pe planul emofiei interioare lasr de dorit. Si invers, cOnd
care au menirea si povesteasc[ in doud fraze o perioadd lungI de timp. povestea are elemente emotionale suficiente, dar aceste elemente sunt
Eroul principal, in mai pulin de doud ore, ne spune intreaga sa via1d. In inabil expuse sau imbrdcate,La fel ca o fatd frrc6ntitoare pe care arunci
timp ce, in ,"Proba de orchestrit' (1973), Fellini ne spune in acelagi timp la intamplare elemente de costum si culori nepotrivite, haine sleampdte,
cinematografic - doud ore - o poveste care, in realitate, dureazl tot at6t inzorzonate, ori pantofi scdlcia,ti si un machiaj de la rosu la violet, c6nd
cdt o repetitie cu o orchestri. Tarkovski povesteEte in cadre lungi, cu mai bine ar trebui sd-i pui o rochie simpld si o lasi in picioarele goale.
miscdri lente de aparat, un sunet obsedant insoleEte imaginea, pentru el compara,tia e putin fortatd,, dar am avut prilejul acesta in viati, s6 fiu
timpul se topeste, precum ceasurile lui Salvador Dali. nevoit sd schimb costumele actorilor, sau sd i*pnn scenografilor un
Si exemplele pot continua, fie si rezum6ndu-ne numai la acesti doi anumit tip de decor si mai ales s5le cer operatorilor un anumit unghi de
maestri. Fellini, in ,,Opt qi jum[tate" (1963), imbine cu at6ta mdiestrie filmare si o anumit[ manierd de a incadra.
planurile temporale ale narafiunii, incdt, ca si tn ,,Cet6leanul Kane"
La,,Nunta de piatr6" am cerut operatorului s[ foloseascd un singur
(I94L), O. Welles - devii martorul depandrii unei existenle de o viat[ ce
obiectiv. Asta, pentru a da o anumiti coerenti plastici si formali
se desfisoar[ in numai dou[ ore de film. Miraculos acest cinema, si mai
povestirii ,,La o nunt6".
ales mijloacele specifice lui, ajunse pe mdna unui maestru. Orson Welles
foloseste, inc[ din I94L, un mod de a povesti care rimdne valabil si Sigur, acest ,,canon" impus din plecare a diminuat mult posibi-
astdzi,la peste 60 de ani distan16. Bufluel, in ,,Los Olvidados" (1950) si lit{ile noastre, dar ne-a obligat totodatd si devenim mai inventivisi mai
mai ales in ,,Viridiana'' (1961), povesteste cursiv si simplu, folosind riguroEi cu ceea ce aveam in fafa aparatului, ne obligd sd avem un stil.
detaliul si simbolul cu valoare alegoricd, drept element esenlial al l* p. vremea aceea, cand filmam, nu avearn posibilitilile de astdzi - sd
naraliunii. Amintiti-vd rolul de simbol pe care-l joac[ un element de folosim video-assist-ul
;i apoi copia magneticb pentru a corecta
recuzitd, - coarda cu care se joacl fetiqa, si care, spre final, are rol de filmarea. vedeam materialul abia dupd o siptimdnd .uo zece zile in
ghilotind. De asemenea, scena comentat[ si exemplificatl de mul1i, condiliile dificile oferite de un cinematograf sdtesc din Rosia Montan6.
56 57
CONFES IUNI CINEMATOGRAFICE
DAN PITA
locuri de filmare si meseriasi care sd ne execute decorul. Case, curtJ,
d'
* l:t
u
S cenariul el ab orat
*ea'abazd.
ac as
" T1' 1
I
9lt *:::'X':t:-t"'
dec6t trei pagini. Restul s-a inventat
:*:i strdzi, vitrine, zidui, portJ, steampuri trebuiau consffuite si refS.cute.
o* venea de undeva din "colluri ale gcenografii munceau cu o mdnd de oameni, dar ambilia si dorinfa de a
pe parcurr- f""o"uiul pln:i|al
"!lii;"*ri apdreau pe negAndite' ferd face ceva nou, unic, ne tinea in permanentd deasupra multor greutdti,
memoriei", dar 9r ii" i*ugi"itizlelecare-mipersonajele intalnite de mine
cumulte dintre conflicte sau neintelegeri, erau repede tnlSturate, date uitdrii.
;ilffi, Ei ,"r.pr"1"u,,
rrot rrn" de nuvele si povestiri ale autorului'
Aparent nimic Pentru cd aveam de filmat o nuntd, cu lume multd - 50-60 de
;;;tt;,ru
?,r
prindd vral6, sd fie figuranti, imbrdcali ca la nuntd - qi mai ales aveam nevoie de muzicl,
;;irt-niu pe h6rtie, dar acele peisonajeSi trebuias[
totul plec6nd de la cele trei personajele principale fiind doi ldutari - doi ceterasi - si mireasa pe care
;;;"";d realitatea inconjur[toare.
-;*".
cu
o fur6. Am inceput sd lucrez cu compozitorul. Eram obligati si avem
;ffii?; Frica era ?ngrozitoare !i totuqi munca era fascinantd'
f"i*f ." in""tot, pas cu put,i.t ribdare 9i intuilie, qi-mai ales cu aporful
colaboratorilor am t"rrqit s[ descop[r ceea ce cdutam.
Alituri de
Munlii
scenografii Boruzescu qi st tt-er am impins
prospecflile spre
ap"rJ"i meleaguri cbtindate_ od-inioard de autor: Abrud, C6mpeni,
gi"i*, - RoEia Montand. Totul p[rea nou, straniu, dar si cunoscut, Cadru din filmul
F"r"ifi*'1" acelagi timp, deEi nu-mi amintesc si mai fi trecut pe acolo' ,,Nunta de piatrh".
Am decis, tr cele din urml sd ne facem sediul la Roqia Montand' Alaiul in drum spre bisericd
Rosia Montand.
-
le-am
niguralie, mobilier si costume putearn g6si printre localnici' Cand
.oii.itut sprijinul, prima lor reaclie a fost de respingere, apoi ,de
multe,
indiferenld. Dar ,,circiuma", locul unde se leag[ si se dezleaga
le-a deziegat unora limba, Ei aEa am aflat lucruri pe care nici
Agdrbiceariu Ei nici Bogzano i" povesteau. incet, incet, am descoperit

muzica inainte de a ircepe filmdrile, trebuia s[ inregistrdm playback-ul.


Aici Mircea Veroiu mi-a dat mAnd liberd. ,,Ia pe cine vrei, bi.trAne, eu nu
m[ pricep." Agu am ajuns la D.L. Zahaia, pe care nu-l cunostea nimeni
gi mai ales era contestat de Conducerea Studioului, un ilusffu necu-
noscut, care trebuia sd conving[ pe toatl lumea cd. el este un compozitor
profesionist, care merita sb facr muzicafilmului, nu un amator. Nimeni
Cadrul din filmul nu stia c[, de fapt, el, sdracul, nici mdcar nu cunostea notele. Temele
,,Nunta de Piatra"'
Intrarea alaiului Pe Poarte,
rnuzicale i le transcria pe stime un prieten de-al lui, Dan Andrei Aldea.
scena in care scaunele cad Cum si nu te apuce frica...
(pentru aceaste scenl,
binuiesc unii, filmul a avttt
Acum, c6nd mI gdndesc, imi dau seama c6t de inconstientd si
de suferit). nebund era dorinla noastri de a ne exprima, de a filma.

58 s9
DAN PITA
CONFES IUNI CINEMATOGRAFICE,
Dan Pila si echipa in timpul filmarilor la
,,Nunta de piatr[", Piaga din Rosia Montana ,rToate fetele se duc la umbra de nuc
- se trage un cadru pregdtit cu mu]1[ migal[ Numai eu nu mi mai duc la umbra de nuc.56
o zi intreag[.
Acest refren era apoi cdntat de mul1i din echipa Ei mai ales de
localnicii mai tineri.
Nimeni nu stia cum o sI arate filmul - doar din lectura ceLor 20-25
de pagini Ei tlrn sd existe dialoguri nu se putea imagina mare lucru.
Vazand materialul o dati cu Iulian Mihu, pe care-l respectam cape
un maestru, el mi-a spus, simplu: ,,Dan, ai fdcut un film foarte bun". Si
asa a fost.
Pe moment nu am luat in serios vorbele lui, credeam c[ din
inregistrarea muzicii pentru nunti s-a fdcut intr-o singurd sedin16, generozitate voia sd mi incurajeze. ,,\i-ai glsit ca Mihu s[ incurajeze
intr-una din silile de P.S. ale Studioului Buftea. Seara, tdtziu, cnnd nu tinerii tdrl si aibd argumente" - mi-a spus cineva. Dar vorbele au trecut
pe lAngd mine. Filmul a iesit in premierd tn februarie L973, dupl multe
mai era nimeni prin Studiourile de la Buftea, cu muzica sub brat, am
plecat la filmare, qi pot sd spun acum, dupd atAta timp, acea muzic[ de
peripefii, iar in primivara aceluiasi an eram cu el la Cannes. Abia acolo
am inteles cd. filmul a ficut o buni impresie gi deci a urmat o carierd
dans ardeleneascl, inspiratd din folclor, scrisi si rescrisi ;i interpretatl
intemalionald plin[ de elogii, premii si recunoagtere. Oare cine sd fie
de D.L. Zaharra gi D.A. Aldea, mi-a folosit foarte mult- Localnicii au
acceptat-o ca qi cum eta a 1or. Foloseam numai trei instrumente - o
,de vin6"? Cele cdtevazeci de file ale unui scenariu anemic, stiinfa mea
de a pune in sceni sau nobila idee comund si inconptienti a celor care
ceter[, o tob[ qi un fluier, plus vocea lui D.L. Zaharia'
au ceva de spus...?
Sunt incredinlat c[, tr fiecare dintre noi, cei care am realizat
filmul, a fost acolo, a intrat intre noi, in acea incercare de a exprima o
idee, de a face un lucru irepetabil, un ,,duh", un suflu, venit de undeva,
fdri de care viata sau moartea nu pot exista, dar nici arta, omenirea sau
noi, oamenii cei mai neinsemnati, care nu suntem nimic in lumea asta tr
raport cu acea putere divind care a fost cu noi tocmai penfru a ne proteja
gi in acelasi timp a ne da sentimentul cd avem ceva de spus.
Dan Pifa si Iosif Demian
tn timpul filmbttlor
Scenariul e ceva cu care trebuie si incepi - dar sd nu ai
la ,,Nunta de Ptatrd"' convingerea ci el este totul. El te va ajuta numai in m[sura in care-l
La Rosia Montanb - intelegi, il respecti in logica si mai ales in dorinla lui de a spune ceva.
o Pauz[ de cafea'
Asa se face c6, ele, scenariile, conduc naratiunea;i dau, de fapt, direclia
60
6T
F-
DAN PITA COI.{FE,S IUI\TI CINEMATOGRAFICE

filmului. Trebuie sd te tupli cu el. Nu poli face niciodatd dintr-o comedie Operatorul este, poate, colaboratorul sau piesa cea mai importantl
un film de groazd., sau dintr-un scenariu lent si flri dramaturgie un film &ry6regizor. El, operatorul, duce mai departe semnele tncifrate pe care
alert qi plin de suspans. scenariul le confine. Se vld sau nu - depinde de mdna sau talentul
operatorului. Mul,ti reusesc s[ se descurce intuitiv si rezultatul s[ fie
Unele scenarii au nevoie de regizori, altele au nevoie de vedete. normal, cdtiva reusesc sd tnleleagd si rezultatul sd fie apreciabil, iar unul
sau doi reusesc s5 adauge si ceva creativ de la ei, iar atunci rezultatul va
in ceea ce m[ priveste, am crezut c[ eu, regizorul, pot sd dau vial[ fi cu siguranfl bun.
acelui film pe care md apuc s5-1 fac. Asa cum se spune, filmul este al Nu gtiu sd scriu, nu am avut niciodatd ambifia de a deveni scriitor,
regizorului gi nu al scenaristului. Dar se poate int0mpla numai in situagii dar am fost irtotdeauna fascinat de scrisori, de acele scrisori pe care le
nefericite s[ fie al tuturor, dar Doamne fereste si fie numai al primeam si la care eram incapabil s5 rdspund. ln general, erau scrisori
operatorului, al scenografului sau al producdtorului. banale, nimic deosebit de remarcat.

Ei, oaid&s BloJA .Xrrdt{trn.:tnrl.uf*


itcb6 rtlu,r{ ita tttF 61 di} Ytattri
r oh6i:ha$81.$l lu+egta la odtaic
aotreiul. dd vara.

tntoa lreecnstlo! E la+It ll lar€r


i .'lls:$pr ile prLsa L1&ts 8. talta-
acloe"

Pagin[ de manuscris Pagina de manuscris a scenariului


din decupajul regizotal al filmului filmului ,,Concurs", unul din filmele
,,Tf,nase Scatiu". de autor ale regizorului. Adnotiri in paginile scenariului filmului ,,Faleze de nisip"

62 63
DAN PITA
Ilusffata poEtde reprezintd", ca de obicei,
o vedere, de pild6 o
o biserici, o stradd, o
clddire care s[ ne aminteasci de o ruin6 celebri,
Su" vederea generald. a unui oras luminat fegric, iluminare
bine
asigurati de responiabilii politici Ei administrativi ai regimului'
"u.a.
Nu am fdCut niciodatd efortul de a scrie o astfel de ,,vedere" fdr6' a
avea un sentiment de jena, un sentiment de inutilitate ,,literara"'
Nimic
din ceea ce a$temeam pe aceasti ilustratd-fotografie nu m[ teptezrntd;
nu mi regiseam in imaginile colorate de pe ilustratd'
gtev nind, le scriam alor mei din vacanl[ una sau doud ilustrate pe
an si asta cu mare chin.
-
htunci, ins6, cAnd am decis s6-mi scriu singur scenariile, lucrurile
s-au derulat de la sine, nici o greutate, nici o impotmolire, ba din contrl
,,Principalul tel al artei - dacd existd artd si dacd
scenele descriptive se
ea are un tel - e de a scoate la iveald, de a' spune
- o mare usufafe. Simleam cd"frazele, dialogurile,care adevdrul despre suJletul omului, de a spune taine care nu
astem cu mai mult6 uEurinld decdt in situaqiile in fg fi lucrat pe alte pot fi cuprinse in simple cuvinte. De aceea si existd artd.

texte - fie din literaturI, fie primite de la scenarist. In via!6, ,,faptul" Arta este un microscop care-I conduce pe artist la tainele
propriului sdu suflet si le aratd oamenilor aceste taine
trebuie controlat, tlecut prin ,,filtrul" propriu, prin malaxorul care comune tuturor."
inseamnd propria ta 1imit6, neputinla, propria ta prostie sau, in cel mai Lev Tolstoi -,,Jurnal"
bun caz, propria ta inlelegere a vielii.
Pentru orice creator, pentru orice artist, sursa de inspiralie este
viata,lumea care ne inconjoari si mai ales lumea interioar[ care existd
in fiecare din noi.
Dacd pentru un pictor laboratorul de creatie este atelierul siu, dacd
pentru un romancier laboratorul sdu este biblioteca si masa de lucru,
dacd. pentru un compozitor este pianul
- pentru regizorul de film
laboratorul sru de creatie este platoul de filmare. Acolo, pe platoul de
filmare, se formeazL, se defineste stilul filmului care poafia pecetea
regizorului, paginile riguroase ale scenariului (decupajului) capdtd,viata,
rnateria literard. se transformd in imagini cinematografice.
inainte de a se duce pe plaiou, regizorul este obligat sd se
documenteze, sd se informeze si s6-si pregdteascd filmdrile. perioada de
pregdtire este hot[rdtoare pentru succesul filmului. Uneori aceastd
perioadd se poate prelungi un an, doi, sau chiar mai multi, in functie de
complexitatea subiectului si de fondurile necesare. Sunt subiecte de care

64 65
CONFE,S IUNI CINE MATOGRAF'ICE,
DAN PITA
mai greu - fie cI sunt istorii de face, de ce recuzitd are nevoie, in ce costume vor juca actorii, dacd, e zl
resizornl,echipa, interprelii se apropie
;;?;t, fi.e cit mediul este inedit - Ei atunci este nevoie de o lungd sau noapte, dacr e exterior sau interior, dacd va fi ploaie sau v6nt, dacd

oerioadi de acomodare, de pregitire' se va filma in regim sau dacl sunetul se va capta in prizd directd.
r ---
Aceasti perioad[ de acomodare - pregbtire - darcazd' uneori De asemenea este necesar sd stie totul despre eroul scenariului, fie
in
cdtevaluni, uneori ani. Pentru un film a clrui acfiune se desfisoar[ ci este ,,stefan cel Mare" sau ,,Tdnase Scatiu" - ce fel de obiceiuri avea,
parcurg[
antichitate, evul mediu sau epoca modeml, regizorul trebuie si ce ticuri, ce tip caracterologic, ce anturaj si mai ales sd cunoascb bine
o asidud Ei minufioas[ perioadd de documentare, ffebuie sd se aclima- epoca in care a existat eroul respectiv - cu alte cuvinte sunt necesare
ttzeze cu epoca respectivfl, si consulte bibliografii, biblioteci, si luni gi ani de zlle de munci asidui pentru informare, pentru docu-
parcurg[ manuale ;i carli de specialitate, sd se familiarizeze cv subiectul
in care regizorul acumuleaz[, are mentare si mai ales pentru inlelegerea pe deplin a caracterului si
Ei "po"u istoricl. Este perioada specificului epocii respective, de la cele mai mici si neinsemnate detatii
nenumdrate intahiri cu specialiqti Ei se consultd cu cei care ii pot oferi
panr la cele mai profunde si putemice nuante ale psihologiei umane.
datele necesare pentru inlelegerea si implinirea subiectului.
Acliunea filmului Se poate derulatrtr-un mediu necunoscut pentru Toate aceste ,,aminunte" trebuie stiute incd din faza de docu-
regizor, sau intr-o epoci istoricd in care nu a trdit - epoca fanariotd sau mentare qi pregitire. in aceasti perioadd se elabore azd. decupajul tehnic
perioada de }a 1848 sau perioada dintre cele doud rdzboaie. si extrasele de scenariu, se fac probe de actori si se aleg locurile de
^ in alte situalii, cAnd acliunea filmului se petrece in spalii Ei medii
filmare, toate in funcfie de cerinlele scenariului.
mai pulin accesibile omului obisnuit, regizorul cu intreaga lui echipd in aceastd etapd rcgizorul discutd si lucreazd. cu principalii
trebuie sb se documenteze asupra zonei respective - fie ci e vorba de un colaboratori: operator, scenograf, pictor de costume, compozitor, actori,
film care se deruleazd in mediul industrial, minerit, armat[, fie cd e vorba inginer de sunet, monteur, director de produclie etc. Acum se pun la
de un film in care majoritatea personajelor si a actiunilor se petrec in
punct toate detaliile legate de etapa de organizare gi repetilii si mai ales
zonele financiare, agrare,poliliste sau pur Ei simplu tn medii studenfesti,
de perioada filmdrilor - o vorbd din brtrani ne invat6: ,,cum ifi astemi
itr discoteci, pe stadioane etc. Penffu fiecare dintre subiectele pe care
urmeazd s5 le lucreze,tegtzorul Ei echipa sa sunt obligafi si se docu- asa vei dormi", adici dupd cum te pregdtesti asa vei putea sd filmezi. De

menteze cu cea mai mare seriozitate aceastd perioadd care tine de documentare si pregatire depinde bunul
Regizorul trebuie sI intre tr miruntaiele scenariului precum un mers al filmdrilor.
chirurg care trebuie sd se apropie de locul ce trebuie operat - fdcAnd la in timpul filmdrilor este neces ar ca regizorul sd aibi tot sprijinul
inceput analtzele, apoi cunoscdnd totul despre pacient' echipei de produclie Ei, bineinteles, al actorilor. Tot ce s-a prevdzut
Tot asa regizorul trebuie sd se informeze, sA cunoascfl totul despre hebuie si existe la cadru. De exigenta lui, a regizorului, depinde in mare
subiect qi si impund condi,tiile de filmare optime: cu ce apatat va filma, rnisur[ reusita filmdrilor. orice neglijenli, orice toleranti de tipul
ce aparaturi de sunet qi ce tip de lumini va folosi, cale sunt parametrii
,,merge si asa" se va vedea pe ecran fiecare compromis aduce dupb
-
tehnici de develop Ne a peliculei. Apoi trebuie si cunoasc[ specificul
sine alte nenum[rate si neblnuite compromisuri.
fiecdrui loc de filmare, daci se vor construi decoruri, ce amenaj[ri Se vor
66 67
DAN PITA COI.{FES IUNI CINE,MATOGRAFICE
Exigenfa, o buni preg[tire, o documentare bine fdcuti il pun pe In mai toate filmele realizate de mine - fie cd a fost vorba de un
regrzor in situalia de a avea condilii optime de lucru pe platoul de film de epocd (,,Nunta de piatri", ,,Tdnase Scatiu", ,,Noiembrie, ultimul
filmare. De aici, din acest punct, mulli rcgrzorl se diferenliazd', iar bil", ,,Eu sunt Adam" etc.), fie un film de actualitate (,,Concurs",
pregdtirea film[rilor este esentiali pentru bunul mers al celorlalte ,,FaIeze de nisip", ,,Pas in doi" ,,Pepe si Fifi", ,,Hotel de lux" etc.) -
perioade: filmarea, montajul, sonorizarea Ei finisajul filmului. munca pe platou, in laboratorul de crealie al regizorului, a fost
Tot in perioada de pregitire, regizorul trebuie s[ colaboreze cn determinatd de o bun5. pregS.tire, de o minutioasd si organizatd, etapd, de
ceila$i autori ai filmului - scenaristul, cdruia trebuie sb-i ceari anumite documentare, informare gi de implinire a scenariului.
corecturi, adaosuri sau completdri la scenariu. De asemenea, cu Sistemul nostru romdnesc de a produce, ,,de aface" film, acum, in
compozitorul, cu care trebuie discutati coloana sonori si rolul muzicii ztlele noastre, este un sistem bolnav, deficitar, un sistem ddundtor pentru
in acel film, ce tip de muzic[ este necesarl fiecdrei secvente, ce tip de culturd, pentru creafie.
ambianfa sonorl si cum va fi rostit dialogul. De cele mai multe ori Asa-zisii producdtori privafi din RomAnia nu sunt altceva decdt
compozitorul propune anumite teme muzicale incd din perioada de niste ,,prestatori" de servicii pentru producfiile periferice ale filmului
documentare. Iar dac[ este vorba despre un film muzical, sau cAnd american si occidental. Ba mai mult, producdtorul americanmtzeazd.pe
film[rile tr playback sunt obligatorii, pentru a putea fi cunoscut[ si ,,Insuficienla" qi mai ales pe lipsa de pregitire a producdtorului autohton
insusit[ de actori, de interprel], ea, muzica, trebuie compusd Ei gtiut[ cu - necunoasterea temeinicd a legilor financiare intemalionale si specifice
mult inainte de inceperea filmdrilor. filmului, vorbirea superficiald a unei limbi striine, care an de an se
Deci scenariul este cel care impune modul in care se va desfdsura perfectioneazd, pnn apai;ia unor termeni si terminologii noi pe care
munca in laboratorul de creafie aI regizorului. El, regizorul, isi va produc[torul din RomAnia nu le cunoaste dar este mereu dispus sd
impune stilul, maniera lui personal[ in care va decurge realtzarea cedeze,,argumentelof' p artenerului din strdindtate.
fieclrei etape de produclie a filmului. Fiecare colaborator, fiecare Criticul de film din Romdnia, de cele mai multe ori cultivat si de
membru al echipei, fiecare actor sau consultantigi are rolul lui, mai mult bun simt, informat si atasat de filmul autohton, gasindu-i virtuli gi
sau mai putin esenfial, iar cel care modeleazd" fiecare scen[, fiecare calitl{i care sunt cu adevdrat demne de luat in seam5" - m[ gdndesc ir
pagind din scenariu, este regizorul - principalul autor al filmului. special la D.L Suchianu, Cantacuzino, M. Alexandrescu, Fl. Potra, S.
Fird o matur[ documentare qi o mig[loasi si corectd pregltire, Kerim, E. Oproiu, C. C[limffi, M. Cemat, N. Stancu, M. Mih6ilescu si
perioada de filmare se poate compromite. Doar atunci cdnd regizorul a allii c6tiva, fiind principalii critici de film care au privit qi au scris cu
prevdzut totul si si-a luat toate misurile necesare bunului mers al seriozitate despre arta filmului rom0nesc - au incercat sd-l slujeascl
filmlrilor, filmul poate intra intr-o zodie bun[ a creatiei, intr-o zodre apreciind calitalile cineastilor romAni ;i mai ales aportul lor in lumea
bunl a exprimirii artistice, a implinirii unui stil regizoral. filmului mondial.
Dacd film[rile decurg conform unui plan bine g6ndit de regizor, un Nae Ionescu a scris si el despre cinema - despre film, despre sala
plan prin care el impune un anumit stil, un anumit discurs cinema- de cinema, despre sala de spectacole, despre impactul pe care filmul il
tografic, atunci qi etapele de montaj, sonorizare si mixaj nu ar fi altceva are asupra spectatorului - vorbind in termenii cei mai autorizafi despre
decAt perioade de munci creativd care definesc stilul artistic al importanta artei cinematografice care are un viitor in marea culturl, in
respectivului regizor. marea spiritualitate a omenirii, a artelor.
68 69
CONFES IUNI CINE,MATOGRAF'ICE
DAN PITA
El, Sadoveanu, are miiestria de a surprinde Momentul, de a
Sadoveanu de asemenea avea o mare admiralie pentru afta Portrete qi Caractere, de la Omul simplu, Cel care supofiA pe
filmului. Literatura lui Mircea Eliade este si ea influentati de film. "*""ilui
^tstilvt maladia rizboiului, pfind }a Cel ce vfea sd se inavuteascd, sd
Marele Hasdeu este legat de arta fotografic[. El crede in imagini. S[ ne Mare efort al Patriei.
stbd cdsttg din acest
gdndim cum isi castelul Sau cum pune la punct cavoul fiicei lui' sd fure, si
"o.t."p. 1in aceSe momente istorice profitd de fapt cei care Etiu
iulia Hasdeu, ;i mai ales cum si-a scris cea mai minunati lucrare, ,,Sic rr:Wt1,s6 tAlhireasc6.) Omul
simplu, artistul, intelectualul nu stiu arta de
Cogito". Iar ceie mai importante experienle ale lui sunt l:gur: de tnlelfia a scoate avantaje din astfel
de situalii.
de a surprinde pe pelicula fotografic[ imagini ale spiritului'
Incercdnd sd responsabilitatea de a fi balcanic, de a fi
vizita noplile in ;i Eliade si-a asumat
surprinda imaginea fiicei lui, Iulia Hasdeu, in timp ce-l levantin, de a Proveni din Balcani.
casielul din campina, savantul, eruditul B. P. Hasdeu a pus o
camerl
Scrierile lui ,,$a4)ele", ,,secretul doctorului Honigberger",
-
fotograficd in dreptul patului noaptea in timp ce dormea. Aparatul a ,,Uniforme generai", ,,Pe strada Mfintuleasa", ,,La Tigdttcl",
de
hrelistrat pe pelicul[ acele misc6ri ale spiritului fiicei sale - Iulia'.. ,pOmniEoara Christina", ,,Noaptea de
S6nziene" - toate aceste fomalle'
nuvele, au ca temd Spiritualrtatea, Credinla in Dumnezeu si mai
comunica cu el de ,,dincolo". ales
Tot de B. P. Hasdeu sunt legate celebrele qedinle de spiritism prin Dreptul de a te raPorta la El.
care vocea celor invocali sl participe didea ?nt6lnirilor un profund Eliade reule,ste, gratie marelui s[u talent qi efornllui intelectual, sd
caracter Sonor, rlspunsurile venind prin intermediul unui alt
personaj, imagrneze int6mpl[ri Ei fapte pe care numai filmul le poate releva cu
numit ,,mediu", care rdspundea intrebdrilor puse de Savant. Uneori cel usurintI.
' i;
invocat r[spundea prin scris, iar mediul transmitea mesajele' Am
vlzut filmele inspirate din opera lui Mircea Eliade, din proza
aceie dosare ale lui Hasdeu cu ocazia prospecliilor la filmul ,,Eu
sunt fantastic[ a acestui male clrturar, realizatoni au linut cont de toate
Adam". sugestiile imagistice si sonore pe cale le oferea tipul de limbaj, de
naraliune folosit de autor. O prozb. dominat[ de introspeclii in memorie,
Sadoveanu iubeste filmul Ei asta se vede in literatura
lui:
Ducdi Vodi"' de fantasme vizuale si auditive - inc[peri, oglinzi, trisuri, personaje de
,,Baltagul", ,,Ochi de urs", ,,Creanga de aur", ,,Vfemea
Sfinziene", ,Bicat mult dispdrute, suspine si voci care vin din neant 9i se duc in abis - totul
,,Locul unde nu s-a intdmplat nimic", ,,Noptile de intdmpl[
Ei totusi totul e real, se
'parc o melodie, un cintec de demult
boieresc". Multe alte lucriri ale marelui scriitor sunt profund
cinema-
aici, acum, l6nga tine...
tografice si au influentat sau au fost influenlate de arta imaginii'
Varietatea formelor de expresie ir cinematografie este infinitd', dar
Filmul romdnesc s-a imbogelit din scrisul acestui mar.e autor
care
nu acest argument ii d[ filmului nemurirea si certificatul de ,,artil'. Dacd
s-a inspirat din arta filmului - transferul de la literatura
la film qi de la
film la literaturd este comun.
filmul .,.r . fi beneficiat de mari artiqti, de mari interpreli, de mari
tablou
tetrnicieni, s-ar plafonat, ar fi devenit rutind, asa cum este el blocat
fi
Sadoveanu - in romanul sdu ,,Strada Lipusneanu" - face un trrreori in marile cinematografii ale lumii. Dar f[r[ aportul unui M6lids,
primele
al epocii, al momentului istoric pe care-l tr[ieqte 1ara. Chiar din Griffith, al unui Chaplin, Renoir, Welles, Kubrick, De Sica, Antonioni,
qt
pug^ini el descrie, prin imagini 9i prin replici extrem de lucide Visconti, Bergman, Bufruel, Fellini Ei mulli alfii, filmul ar fi rimas
de
observalii geniale, momentuliArUolrrtrri, tn care RomAnia era sfisiati nurnai la stadiul de ,,spectacol de divertisment", adicS la stadiul filmelor
mari conflicte interne si mai ales de amenin![ri din exterior.
7l
10
DAN PIT'A COI{FE S IUNI CII{EMATOGRAFI CE,
comice, al filmelor de rdzboi sau al filmelor poliliste - lucru care se De altfel, literatura mondiald a inteles acest lucru si de sute de ani
intAmpld Ei azi in cinematografia mondiall. Din fericire, Dumnezeu il ffrcearcd. sd plimbe cititorul prin spalii si veacuri existente numai in
ajutd pe artistul autentic sd creeze si si se exprime in ,,spectacolul de finaglr:'agia unora. Aproape toate romanele, nuvelele, schifele lui M.
art6". Dar, din p5,cate, aceste filme ,de artil' apar din ce in ce mai rar, Ehade - tncep banal, realist, in tonurile cele mai simple Ei fire;ti.
ele nefiind suslinute din punct de vedere material si moral de sala de 6aginile gi intamplirile devin, insd, pe mdsurd. ce cititorul'afld mai
spectacole, de televiziuni, case producdtoare, politicieni sau bancheri. rnulte amlnunte, din ce in ce mai stranii, timpul se comprimd sau se
Un regizor e judecat astdzi nu dupd calitdfile sale artistice, dtlatd dupd necesitilile narative. Spaliul cap6td, alte dimensiuni. Si asa
modalitdli de expresie sau ingeniozitatea cu care trateaz[ subiectul, ci se face ci o tncdpere obisnuiti se transformd pe nesimtite intr-un ipuliu
pur si simplu numai dupd audientalapublic - cdte intriri a fdcut, ce sdli dinalrdlume, cu nuante cosmice, o sosea devine un aerodro-, o pidur"
l-au cumpdrat, cine joacd, dacd se vinde, dacd sunt scene sexy, bdtdi, obiqnuitd devine un labirint antic, iar un cdmp cu flori si maci - o lrr*"
urmdriri etc. in felul acesta subiectele se schimbd dupi gustul publicului din alte timpuri. In filmul dupl Eliade ,,Eu sunt Adam,, (1996), o sal6
si, ce e mai grav, nu dupd gustul cunoscdtorului, al omului avizat, de anchetd a securitdlii devine carciuma lui Nae Tunsul, iar oamenii
educat, ci dup[ cel al produc[torului care crede cI define adevSrul treptat capdtd alte identirefi.
absolut si cunoaste inclusiv gustul publicului larg, domic de lucruri Pasiunea lui Eliade de a se juca cu timpul
Ei spaliul naratiunii
facile, amuzante, gaguri, bancuri, ,,faze". Dintr-un anumit punct de devine molipsitoare - ba mai mult, i1i dai seama cd altfel nu se poate,
vedere, publicul larg are si el dreptatea lui - vine la cinema si se devine obligatorie si obsedantd,, in cititorul devine dependent de ea ca
de un drog. odati luat, nu mai pofi sc6pa de drog, devine ceva firesc,
distreze, sI uite necazurile, sd fie minlit, s[ se drogheze. Acesta este
natural pentru cititor. Iar Eliade povesteste tdr6 si te socheze, te duci cu
motivul pentru care filmul realist, ,,ca-n viatd", incepe s[ piardd din ce
elin lumea lui fdrl sd ai sentimentul vreunei frustrlri nimic nu te mird,
in ce mai mult teren - spectatorul s-a sdturat s[ tot vadd povegti de pe -
toful decurge firesc ca intr-un basm, ca intr-un vis.
strad6, asa cum le vede el in mod normal in fiecare zi.Yreamai degrab[
ce altceva trebuie sd fie un film decat un vis, un basm care sd te
si fie minlit, s-a siturat de dramele zllnice, de micile mrzeii. El vrea sd cuprindi, care s5.-ti ofere repere si dimensiuni aparent realiste si care s6
vadd pe ecran povesti exceptionale, fantastice, cu oiuneni supranaturali,
te fransporte dintr-o lume pe care o cunosti, o
povesti tratate ,,ca in filme" - cu efecte speciale, explozii, personaje Etii, ai mai fost acolo, intr-o
altd existenfd, pe care ai vdzvt-o pe stradd sau numai
machiate grotesc, inmmpldri care sd deplseascd spafiul lui vizual, in somn, cdnd visai
sau aveai cosmaruri... Asta este filmul.
spaliul lui meschin, cel de fiecare zi. Vor povestiri fantastice qi cine le
poate oferi astfel de povesti cinematografiqe, decdt o cinematografie . Sigur cd intdmptdrile de fiecare zi pin care esti nevoit sd treci
pusd la punct cu arsenal tehnic, efecte speciale, vedete si toate $3SA ceva la experienfa individuald a fiecdruia si astfel fiecare dintre
noi percepe altfel un film, o poveste. stirile de ra TV, catastrofele,
accesoriile care pot transforma o povestire banald intr-una fantastici - crirnele, accidentele, tot ceea ce vedem
ne impres ioneazd, si ne incarci
,,americdneste"! Aqu au apdrut basmele cinematografice ,,Odiseea hernoria. Povestitorul nu trebuie s[ facd altceva
dec6t ca, prin povestea
spa!ia16 2001" (1968), ,,int6lnire de gradul IIf' (1977), ,,Indiana Jones" .e ne atragd imaginile
f1t'
cosrnaruri
spre deja vdzute aiurea: in somn, in vise,
( 1984),,,Matrix" (2000),,,ET" (1982),,,Jurassic ParK' (1993),,,Butch
sau in c64i1e citiie, picfurile admirate, muzica ascultatd aievea
Cassidy and the Sundance Kid" (1973) etc. sau emisiunile
TV si in ultimi instant[ in familie si stradd.
t2 73
DAN PITA
Nevoia omului de a fabula, de a inventa, de a improviza, de a-s1
depdsi limitele, e ancestral5, e de cAnd lumea. Omul s-a ndscut cu acest
dat, este meritul Creatorului c6l-a inzestrat cu dorinla de a inventa, de
a se dep[si, de a vrea mai mult, de a se confrunta mereu cu neantul, qu
divinul, cu existentu. ir definitiv asta este p6nd la urmd viata, iar filmul
nu trebuie si o copieze ci si o transfigureze, numai aqa se poate ajunge
Ia artd, - transfigur6nd in mod personal realitatea. In artd., via[a trebuie
sd fie doar un ghid - Van Gogh a pictat un cAmp cu ciori - asa cum multi
am vdzut - dar numai el i-a dat invelisul, forma si sensul din pictura lui
- nu este fotografie qi totugi este ceva vdznt de toatd lumea. Nu este poz[
Ei totuqi este via!6 surprinsd in imagine - c6nd te uifi la tablou ai senzafia
ci la fel cu el ai trecut gi tu pe 16ng[ astfel de cdmpuri cu ciori. Asta este: ,,Nu poti obliga mintea sd descurce si sd elucideze
artistul vede, dar nu numai alat, eI este qi pregdtit si transpun5, ce vede. ceea ce nu. yrea inima."
Mozart aude dar e si capabil sd transpun[ ceea ce aude. Cu c6t este mai Lev Tolstoi -,Jurnal"
complex, mai aproape de adevIrul universal, mai apropiat de experienta
umani, cu at6t este mai aproape de artd. Arta filmului vine din ceva tn scenariul filmului ,,Eu sunt Adam" inspirat din proza fantastici
foarte personal si tn acelaqi timp din ceva comun, universal. alui Mircea Eliade, au fost introduse deliberat toate elementele necesare
pentru a evada din timpul si spatjul real.
Cum ajunge artistul si creeze e ceva cornplicat de explicat
rezultatul e intotdeauna cel care convinge. Un om este arestat de cdtre organele Securitdtii, luat de acasd viu
qi sdnltos, e dus in beciurile Securitdtii si anchetat. in timpul anchetelor,
el fabuleazh,, inventeazd. drn frici povesti despre tezaurul polonez,

$tefan Iordache in rolul


Profesorului din filmul
,,Eu sunt Adam".

74 75
DAN PITA CONFE,S IUNI CINE.MATOGRAFICE,
fantastica Oana si, mai ales, despre ,,Alex si Darvari", foltiilui elevi loncel, deci s[ convingl c[ este profesor de muzicd Ei predS leclii
care au ajuns, prin fo4a jocului politic, persoane insemnate in ierartria ioloncel. Este o scend care deschide filmul. Ea nu existd in proza lui
puterii din RomAnia anilor '50. e. Am declarat in nenumlrate r6nduri ci filmul ,,Eu sunt Adam"
Deci un film aparent simplu, in care un fost profesor de scoall inspirat din proza fantasticb a lui Eliade - ,,La Tigdnci", ,"Pe strada
primar6, ieEit la pensie, este anchetat de propriii lui elevi si mai ales de .illeasa" si ,,Uniforme de general". Am plecat de la ideea cI toate
misterioasa ministreasd Ana Vogel alias Ana Pauker. te r;ei povestiri au un personaj comun - Profesorul. Profesorul de
, Constantinescu din nuvela ,,La Tigdnci",
profesorul de violoncel,
Din banalul spafiu al unei incdperi mrzere din sediul securit[1ii, profesorul Farama de la
folositi de anchetatori pentru interogatoriu, profesorul reuseste si ne fin, din nuvela ,,Uniforme de general" si
froAu Mdntuleasa din nuvela ,Be strada MAntuleasa" - togi ffei fac parte
scoati in ,,Locuri" si ,,Vremuri" fabuloase, povestind intdmpl6ri care au
ffi ur..uri familie spiritual[, toli trei sunt victime ale propriei lor
darul s[ ne plimbe cu imaginalia prin diverse medii si timpuri cine este! ,:Ci": sunt?" este
supun6ndu-ne la un exercitiu de selecgionare a faptelor reale de cele ftntite1i. Fiecare din ei vrea sd_descopere
fuebarea care pluteste ca un blestem, parce, asupra lor. Toli trei sunt
imaginare, ele intrepd.trunz6ndu-se dup[ un criteriu aparent aleatoriu. gbsedali de trecut, isi cauti corespondenle in imagini, personaje 9i istorii
La inceputul filmului existl o scend in care profesorul, anchetat, ffn trecutul lor sau al familiei lor. Sunt fascinafi de mitologie, de
susfine un concert la violoncel in fala unui public format de anchetatori infimptari si personaje cafe au o ,,aur[" fantastic[ - iar daci nu au, ea
- o probd pe care trebuie sd o treacd pentru a demonstra ci stie s5 c6nte fuate fi usor inventatd in timpul anchetelor.
; Pe lAng6 personajele existente in proza lui Eliade, am simlit nevoia
S mai adaug altele, firi s[ ffildez spiritul lui Eliade ci, din contr6, s[-l
jesc. Exemplu: Piticul - un alter-ego al eroului - este o imagine
formatd de oglinzi, deformatd de propria lui viziune. Asa cum se
timpla la peffecerile date de familia Calomfir, c6nd, prin mijloace

,
Cadru din filmul
,,Eu sunt Adam".
Ana Pauker, modelul lui Mircea
Eliade pentru ministreasa Anca Cadru din filmul ,,Eu sunt Adam". $tefan Iordache
tn rolul profesorului.
Vogel din ,,Pe strada MAntuleasa" Actorul Marius St[nescu ?n rolul Alex.

76
DAN PITA COI\TFE S IUNI CINE,MATOGRAFICE,
oculte, genereleasa care aduna lume in saloanele ei putea prezenta in
oglinzile din cas[ personaje din alte vremuri. Aproape cd simt cd q* {<**

putea explica si altfel existenta acestui personaj - ca un fel de ingsr


protector. Dar e momentul sI mI itrtorc si la alte personaje. . Filmul este in ultiml instanld un spectacol care dweazd, in timp
Am declarat intr-o anumitl ocazie iar apoi aceasti declaratie a fost fnre 85 de minute gi 180 de minute (exceptAnd filmele de scurt metraj
reprodus[ de nenumdrate ori in presd: si serialele unde durata poate varia intre un minut gi infinit). Sunt seriale
carca!.2-3.000 de episoade si ele continud sd se produc6.
,rAm fost si voi fi mereu atras de latura mistici, ascunsi a in unele din filmele mele am incercat sd rezum povestea la durata
lucrurilor, de misterul pe care il poti atinge sau nu, de ceea ce
de o zi - si spunem, zi-lumin6. in filmele de institut, ,,Paradisul" sau
stiu si tofusi nu stiu... Uneori suntem dominati de forte gi
atrasi de reactii pe care nu le putem stipAni... Pornind de la
,Yialainroz", actiunea incepe in zori Ei sfArEeEte la asfinlit. La fel in ,,La
o nunt6" sau ,,Concurs", actiunea se deruleazd. pe parcursul unei zile.
nevoia pe care noi, oamenii, o simtim, de a descoperi carac-
terul mistic al faptelor de fiecare zi, banale sau triviale, am
fost tentat si dau o noti mistici realismului. Si am incercat si
creez simboluri cu un profund ecou in sirfletul omului...
Uneori, prezint scene si evenimente pe care nu le-am triit, Cadru din filmul
locuri unde nu am fost niciodat5, imagini disparate, imagini ,,Eu sunt Adam" -
La nunta Oanei.
nebune, fragmente de conversatie, soapte, chipuri, locuri ce
Marius Stinescu,
tAsnesc din intuneric in fata ochilor mei si a sufletului meu, hina Movil[ si
deyenind ale mele.6' Cristian Iacob.

Este o conventie ce fine de timp qi mai ales de timpul cinematografic.


Unii autori AL fime au inceicat sd delimit"r" ii^pnl real la cel
cinematografic - 90-100 de minute, cdt line spectacolul propriu-zis. Sunt
incerciri - unele reusite, altele neizbutite. Important este c[ s-au incercat
astfel de experimente (vezi,,Cleo de la 5 la'l" al lui Agnes Varda sau
,,Proba de orchestri" al lui Fellini.) Allii au reusit sd dilate in asa m[suri
Un colf timpul, incdt, pe parcursul unei int6mpldri reale, ce nu dureazd.mai mult
din interiorul casei de 2-3 minute, sd povesteascl istorii imaginare ce depdsesc 90-100 de
Profesorului
din fihul rninute. Se crede c6, atunci cAnd moare, omul isi rememoreazd
,,Eu sunt Adant"' intdmpldrile cele mai semnificative ale existenlei sale, asa se crede...
79
DAN PITA CONF'ESIUNI CINEMATOGRAFICE
cadru filrnu1 din filmul
{n
,,Eu sunt Ada*,,* sunt Adam" -
Nunta Oanei - a,trnosfer[ Oanei.
oe epoca.

Astfel de incercdri s-au materiarizat si la noi - ,,'Ihtunecare" (1985) de .tomprimarea timpului si, mai ales, jocul ireal al spafiului. Eminescu,
Alexandru Tatos, dupr c. Petrescu; ,,via{a nu iart6" (1958) al lui Iulian Sadoveanu si Eliade m-au impresionat incl din copilirie. ,,Sfumanul
Mihu si Manole Marcus, dupi Al. Sahia; ,,Somnul insulei" (1993) al lui Dionis", Eminescu, sau ,,Noplile de sdnziene"; Sadoveanu, sau ,,La
Mircea Veroiu, dup5. romanul lui Bujor Nedelcovici. Iar pe plan mondial
]ig[nci", Eliade.
- toate lucririle de inceput ale lui Alain Resnais: ,,Anul trecut la Nu trebuie sI uitim influenfa baladelor populare ,,Miori1a" si
Marienbad" (1961), ,,Hiroshima mon amour" (1959), ,,R6zboiul s-a
sfdrsit" (1966) sau celebrul film american de dupi rdzboi,,Drumul spre ,Mesterul Manole" si culegerile populare ale lui L. Seineanu, G.D.
Teodorescu, Papahagi. Si nu-i uitdm pe I. Creangi, pe I. Agdrbiceanu qi
stele" (1946) de Michael Powell si Emeric Pressburger.
Povestirile clasice, insd, se deapdnI in mod realist pe parcursul
cdtorva zile, sdptdmdni, luni, c0torva ani sau al cdtorva zect de ani si este
obligatoriu sd intre in timpul unui spectacol de 90-120 de minute. Astfel
de experienle mi s-au hir[zit si mie - vezi,,Tinase Scatiu" (1975),
,,Bietul Ioanide" (1980), ,,Noiembrie, ultimul bal" (198j), ,Fotel de
htx" (1992), ,,Pepe si Fifi" (1994) etc.
Un loc apafie il reprezintd, insd, filmul ,,Eu sunt Adam" realizat de
mine si inspirat din proza fantasticd a lui Mircea Eliade. Autorul rsl,_
propune s[ dilate sau sd comprime timpul gi spafiul povestirii
experienfd pe care literafura, ir general, o foloseste cu mult succes, de
acum cdteva sute de ani si pan[ astdzi (E.A. Poe, Eminescu, Novalis, Cadru din filmul
,,Eu sunt Adam".
Sadoveanu, Proust, Kafka, Eliade... gi mulli ulfli). unii scriitori romdni Profesorul
au o laturd comund in opera lor - ,,Fantasticul" - dilatarea si in timpul copilariei.

80 B1
DAN PITA COI{FES IUNI CINE,MATOGRAFICE

pe Pavel Dan, mari culegltori de folclor si de int6mpllri fabuloase din Timpul qi spafiul sunt dou5. notiuni filozofice care frlmAntd
viafa satului, in care fantasticul, realul 9i irealul joaci un r0l xistenla uman[ de la facerea lumii, acum Ei p6n[ la sfdrsitul ei.
predominant. I Exemplu: pentru a face mai cursivd naratiunea filmului in spalii gi
Revenind la ,,Eu sunt Adam", ffiI bucur ci am incredinfat rolul $rp.rti diferite, am incredinfat rolul ministresei gi al patroanei
principal unui uriag actor (Stefan Iordache) catre a transfigurat cu urlror pordelului tig.algltol uneia.si aceleiasi acfftte- RodicaDianu - care juca
si talent pasajele literare aparent imposibil de vrzualizat Prin uriagul lui $ fi4 doud spafii diferite, in timpi diferili, lucru pe care l-am repetat si cu
'iii:f| ,. ,-^,-^^,^^:- t' L,r
talent, el a reusit sb faci credibil ce altora le-ar fi fost imposibil. El poate ;ihlte personaje. Cele ^- trei Lrfigdnci, Grecoaica, Tiganca, Evreica, au pe
fi comparat oric0nd cu insusi Eliade. De altfel, asta ne-am si imaginat. 46ngd bdtrAna matroan[, care nu e alta decdt ,,doamna ministru", qi o a
Ne-am imaginat ce s-ar fi intdmplat dacl Eliade nu ar fi fost plecat din iP
',;'batra, ,,9ef5.", care le conduce si care transformd jocul ,,de-a ghicitelea"
,r$efa"
lard Ei ar fi fost relinut si anchetat de Securitate... De fapt, tot
filmul ,,Eu Intr-o adevdratd. ,,ancheti", eroul fiind supus in final unui interogatoriu
sunt Adam" nu este altceva decAt un sir de anchete, ordonate de ln toati regula: ,,Cine-i tiganca? Cine-i evreica? Cine-i grecoaica? Cine-i
ministereasa Ana Vogel, pentru a afla dacd ,,eroul" (povestitorul) mai Darvari? Cine-i Alex? Ce s-aintdmplat cu tezaurul polonez?" -intrebdri
este capabil s6-gi recunoasci pllsmuirile - dacd personajele inventate de eare depisesc ,jocul" propus, ducdnd fantasticul inilial pe t[rdmul
el existd sau au existat cu adevirat. Aici ne-am ldsat cu tolii amestecati realitilii, al concretului dium, transformdnd totul intr-o anchet[ a
in jocul ,de-atimpul" folosit de Eliade cu atdtainventivitate in mai toate Securitdlii.
scrierile sale. Filmul a beneficiat de o distributie excelentl - dintre acrori
remarcdndu-se, dupd cum am mai spus, Stefan Iordache - cu care am
rnai lucrat si la alte filme, precum: ,,Concurs" (1981), ,,Noiembrie,
ultimul bal" (1987), ,,Hotel de lux" (1992) si ,,Omul zlei" (L997).

Cadru din fihul


,,Eu sunt Adarn"' Cadru din filmul
Profesorul in timpul anchetelor - rEu sunt Adam" -
Stefan Iordache' In timpul anchetelor.

82 83
DA}{ PITA COi{F'trS IUI{I CINE,MATOGRAFICE,
Cadru din filmul
..Ev sunt Adam".
'it fun Iordache -
fn dmpul anchetelor.

Cadru detaliu din fiirnul ,,Eu sunt Adam" Cadru din filmul ,,Eu sunt Adam". Profesorul
Masa profesorului in timpul anchetelor. ?n timpul concertelor din copilarie"

In ,,Eu sunt Adam" - toati povara actoriceascd sti pe umerii lui.


El trebuia, prin fantezia lui, cu mijloacele sale specifice artei
Adam" vine dintr-una din lucr[rile lui... ,,Eu sunt Adam, cel dinainte de
interpretative, sd conduc[ personajul spre un deznod5.m0nt tragic,
pdcat...", o spune Eliade in lucrarea,,Istoria religiilor", dar o spune si
mitologic.
eroul filmului.
Actorul a finut hdlurile rolului cu talentul lui urias, cu generozitate
in jumalul sdu, Eliade noteaz6. ci primea scrisori din prn care-l
si, mai ales, cu o fantezie debordantd. Repetam ore in sir inaintea
filmdrilor, $tefan imi cerea precizdn,limuriri legate de ro1- degi spunea lineau la curent cu ce se petecea in RomAnia postbelic5., iar cineva ii
scrie c[ un cunoscut este anchetat de maiorul cutare care, cu cinismul
cI nu l-a citit pe Eliade, ci nu-l intereseazd, eu cred cd, era la curent cu caracteristic anchetatorilor, il serveste pe anchetat cu fgitr' pe care le
tot ce scrisese Eliade, Ei mai ales cu ,jumalul" acestuia. Pentru cd pune pe leava pistolului. Imaginea asta m-a obsedat Ei arn inscenat o
intrebdrile si mai ales soluliile propuse de el dovedeau o cunoastere
astfel de rela,tie in anchet6, am filmat-o si existl in fllm gestul cu ligara
perfectl a personajului si a operei lui Eliade - dac[ nu cumva intuilia lui pe teava pistolului. Sigua Stefan Iordache i-a dat scenei incdrcdtura
juca rolul determinant. Pentru cd,, oncdt6, m5iestrie ar avea unii actori,
dramatic[ de care era nevoie. Cand i-am spus cum am de gAnd s-o
cred c[ intuilia si mai ales propriile lor fortp ii ajutd pe marii actori si filmez, a acceptat imediat, ba mai mult, a adus gi inovalii.
depdseasc6 limitele celorlalfi. Cum spune Immanuel Kant, ,,...uneori e
In textul de inceput - ,,Totdeauna mi-am pus intrebarea: de unde
bine sI ai incredere in propriile tale for!e... Md,bazez pe aceasta... Mi-am vin si-ncotro md-ndrept? Dumnezeu a creat omul, deci gi pe mine. Eu
ffasat calea pe care vreau s-o urnez. Voi incepe sd merg pe ea, nimic nu sunt crealia lui. De aceea, in toate faptele mele, in tot ce am intreprins
md va opri...". Asa gi $tefan Iordache si-a trasat o cale, un drum pe care sau am pus in miscare, m-am simlit impins, condus de ceva din afara
merge de o via!6 gi iatd cI roadele se vid. Pulini sunt actorii care se pot mea, de o fo46 divind, a cdrei identitate mi-a rdmas necunoscutd. S[ fi
lduda cu o panoplie de roluri atdt de bogat6. fost El? Voi cei ce md privili sunte,ti ca si mine crealia Lui. Daci tot ce
Ca s6-i ddm personajului ,,Profesorul" mai multd consisten!5 qi este Bun este ficut de Dumnezeu, se pune intrebarea: cine a ficut Riul?
mai ales s6-1 identific mai mult cu Eliade, am luat idei, fraze, concepte Oare numai noi, oamenii? De vreme ce Dumnezeu existl, noi, oamenii,
din lucrdrile filozofice ale lui M. Eliade - chiar titlul filmului ,,Eu sunt nu suntem decdt niste umbre, totul este iluzie, totul este somn, fum...
84 8s
CONFES IUNI CII{EMATOGRAFICE,
DAN PITA
Cadru din filnrtii 6ici cred cd Immanuel Kant este filozoful care a gdndit conceptul
despre lume cel mai aproape de definitia modem[. Textul lui este si
,,Eu sttnt Adan-1" -
Alex, N{arina si
Darvari la nunta Oanei, astdzi^actual - ,,Cerul instelat deasupra mea iar legea morald
in mine".
acest trio care apare In general, am scris sau am rescris scenariile filmelor pe care le-am
mereu in comentarlile
profesorului"
fuqat, chiar si atunci cdnd scenariul primit md convingea cd, are unele
Interpr eteazk actoni calltdti, totuEi am recurs la o adaptare personald, un mod personal de a
Marius Stdnescu, fiir apropia de materialul dramaturgic propus, de a-I retopi in
Irina h{ovila conformitate cu obsesiile mele vizuale, auditive sau filozofice.
Exemplu: un om nu este intotdeauna bun sau r[u, decAt in foarte rare
si Cristian {acob.

situalii. Un bdtrdn nu este, de regul[, ;i inlelept. O femeie dacd, a gresit


a datd nu e sigur cd va repeta greseala.

intr-o clipi
Dac[ omenirea ar dispdrea mdine, dacd tot ce a creat omul
Poate doar un gand
s-ar preface in abur, ce-ar mai rdmane dup6 noi?
bun, sau o mangaiere, un zdmbet. cdnd te uili ad6nc intr-un abis, abisul
-ri un fel de confesiune-prolog sau manifest al
se uitl la tine
"1"
-
profesorului, am apelat la dou[ texte diferite - unul al lui Eliade,
iar

celalalt al lui NaJ Ionescu. Amandoul sunt bazate pe cunoasterea


existenlei umane qi amAndou[ sunt profund legate de
filozofia germand'
'Cadru din filmul ,,Eu sunt Adam" Cadrul din filmul ,,Eu sunt Adam"
',; i" Profesorul (Stefan lordache) Un anchetator.
:j,r in timpul anchetelor.
't'ft{niDragul meu elev, nu stii nimic despre ,,spatiu", dar ai o orientare
de invidiat - mi-a spus odatd profesorul de fizic[-matematicd.
4mj Profesoara de romAni, o femeie normali si discreti, mi-a cerut s6-i
f*uprt"r" ceva din lecturile mele - eram prin ciasa a 4-apimar6. Atunci
l{h.fnee-,,+ l;- F*^^^*x ,{.:- ,,Amintiri
A*:-+.:-;
!n hceput -tsd *^-,^^*^^^
povestesc ?- ^^.,^ din
^r^^x ceva
in clas6 ^^,,- din
Creangd - ceva
Cadru din filrnul u copil5rie". Am improvizat, am inventat situalii noi fa16 de textul
,,Eu sunt Adarri,'- ht de toat[ lumea, colegii mei rdmiseserd cu gura clscatd, profesoara
in'ilrnPul anch etelot'
in pfun lPtoPi at' firasa :+Brnuza. Deodatd mi-am dat seama cd pot si
improvizez. Am
la care est; anchelat vrzat toatl ora cred cd povesteam cuhaz mai ales cu fantezie.
Profeso
*): - Ei
ara, care din nota cinci nu md scotea, mi-a dat deodatd.nolazece,
Stefan lordache'

87
86
DAI\T PITA
CONFE SIUI{I CINEMATOGRAFICE,
Cadru din filmul Cadru din tilmul
,,Eu sunt Adam" - ,,Ev sunt Adam".
in timpul unui concert fln anchetator -
intre cei de mult disp[ru1i. actorul
Mihai Niculescu.

iar colegii au inceput sr md priveascd cu algi ochi. Improvizatiile mele fn anchetd povestea ar putea si nu se mai termine niciodatI, ca in 1001
nu erau altceva dec0t adaptarea sau aducerea la mine a povestirilor sau
-
amintirilor lui Creangd.. Aceleasi fapte le imbrb.cam in alte haine - cred
de povegti ale Seherezadei. Acest lucru, in film, poate deveni
nereaLizabil, insurmontabil, pentru ci povestea care se deruleazd, pe
ci am inceput sd povestesc mai multe despre mine dec6t din creangd. ecran are o concretefe, o cursivitate anume, ea se deruleazd,intr-un timp
Aveam gi eu pdlaniile mele, int6mplirile mele, modul meu de a m[ cinematografic precis, intr-un timp real care se incadre azd, intre
cdldrain cires, modul meu de aintain bisericd, de a cumpdra prescuri, minimum 90'si maximum 180', rare sunt exceptiile.
de a trage clopotele de Paste, de a juca capra pe stradd, sau pe maidanele Realizarea unui film care sd propund ca timpul povestirii de pe
rdmase goale la dispozitia noastr6, a copiilor, dupd bombardamentele ecran si coincidS. cu cel al spectacolului de 100', adic6 istoria de pe
drn apnlie'44. ecftrr sd se derulezein realitate in 100'- ca si cum am fi martorii unui
Improvizalia si fantezia sunt doud accesorii absolut necesare eveniment, ai unei intamplSri pe care spectatorul are sansa s-o
creafiei, necesare artei, necesare filmului. Am aflat lucrul acesta acum, urmdreascd in timp rea\, ca un martor in care timpul real coincide cu
in ultima parte - nu gtiam, sau nici mdcar nu intuiam asta la 10 ani. -
cel cinematografic, a fost de-a lungul timpului foiositd, d6nd specta-
Profesorul din filmul ,,Eu sunt Adam" improvizeazf de fiecare torului senzafia cd. a asistat la un eveniment care s-a intdmplat in faqa lui
datd cand este anchetat. El vrea si amane deznod[mAntul, trece cu atunci si care nu a depdsit 100', exact atet cet a durat spectacolul.
usurinld de la o poveste La ahta, ddnd anchetatorilor senzatia c6 este in Nu intamplltor filmul ,,Eu sunt Adam" are un epilog. La fel ca in
posesia unor dovezi, documente, date de care ei au neapdratd. nevoie. in tolf 09 povegti, mai apare una - reinroarcerea profesbrutui oupa 20 de
felul acesta el mai supraviefuieste cdtevazTle, slptIm6ni, luni... ani de detentie, de peregrindri, de ciutdri inutile cdnd in cas6.nu
,,Povestesti frumos si i1i place sd, fantazezi (si improvizezi...)0,,
-
Iltmeni nevasta i-a plecat in strdindtate, iar vecinii au
mai e
spune ministereasa in timpul unei ftrtdtniri, vr6.nd parcd s6-1 ancheteze si
- murit de mult.
Povestea lui seamS.ne .ea a lui ulise sau mai degrabi cu cea a
ea. Pentru profesor, viata este o anchetd el nu poate scipa de aceastd
- oricdrui deqinut politic "ucare a stat 20 de ani in inchisorile comuniste.
obsesie, nu poate scipa de destinul implacabil care-l poafie din anchetd uegeaba zgai$ie el de poart6, nu e nimeni care
sd-i deschidi. Dar ca
88
89
DAN PITA CONF'E,S IUNI CII{EMATOGRAFI CE,
Cadru din filrnul in timpul acestor anchete, profesorul din ,,Eu sunt Adam" are timp
,,Eu sunt Adarn'. _
in timpul aniversdrii editeze, s6-;i formuleze rdspunsurile. Intotdeauna (si mai ales
profesorului (copil) intre ) existi un timp de medita,tie, un timp in care si-qi pui gdndurile in
cei de mult dispiruti.

Este cunoscut faptul cd anchetatorii comunisti nu puneau intrebdri


te, ci mai degrabd il invlluiau pe anchetat, fdcOndu-l s5. vorbeasci
re alrJi. In felul acesta foloseau rdspunsurile drept delafiuni,
sc6nd doi iepuri dintr-un foc.
" Profesorul este anchetat, interogat, chinuit de oamenii Securitdtii.
ingur nu stie ce si rispundi pentru c[ ?ntrebdrile care i se pun nu au
i o leglturd cu el personal, ele ating doar tangential universul lui.
sti dilemi il face si inventeze, sd. improvizeze, nu are altd, solufie
intr-un basm, poarta e deschisd qi el poate sd intre, in sfArsit, c[ut6ndu-si fit si ingire istorii, f[rd inceput gi tdrd sfArsit - la fel ca Seherezada in
identitatea: ,,Nu stiu cine sunt, nu Etiu de unde vin..." Conversatia lui cu e 1001 de nopti.
cArciumarul are darul sd-l deruteze Ei mai mult tn loc s[-l clarifice. Indrumat de idee, profesorul e purtat, p&rca de un spiridus care iti
hide calea spre inspiratLe, c6tre improvuzatue. El este atras de ceva
Imaginalia il poarti iar in anii copildriei, apare iar ingerul pilzito1
omenal si concret.
piticul, nu mai are sens nimic dec0t gestul final - de fapt profesorul isi
triieste ultimele clipe de viald. ***
Decorul, costumul si muzica au un rol determinant in cursivitatea
narafiunii. Imaginea si montajul dau profunzime povestirii, iar in filmul ,,Concurs" (1982) - scenariul gi regia apar,tindndu-mi -
dialogurile clarific[ acele lacune pe care orice povestire fantastici, la nlia este de a povesti cursiv o ,,intAmplare" petrecutd la iarbd verde,
confine. gui grup de sindicalisti care organizeazd qi participi la un concurs de
Subiectul acestui film s-a ndscut aparent dinr-o dald, fdr| a avea ntare turisticd. Un concurs in care cfiteva echipe se intrec in a gdsi
in calcul noplile de lectur[, zllele in care eram bdntuit de imagini, voci, ul". Drumul spre o pozitie mai bund in viati, in institu,tie, in
ietate; o satir[ social-politic[ a vremurilor.
sunete care veneau din lumea lui Eliade - usor, usor s-a construit
Aceast[ confruntare permite regizorului-autor o introspeclie in
subiectul. Un profesor, anchete, Securitate. Dupl ani de gestalie, era, in
[ersele planuri ale vie,tii sociale - nimic mai simplu ?n aparenld dacd
sfdrsit, copt. CAnd au inceput pregitirile erau adunate aproape toate ar interveni imprevizibilul, int6mplarea sau m6na destinului. Cu toate
elementele. Un film despre moarte. existau modele celebre, ne referim la ,"R.egula Jocului" (1939) al lui
Cdteva anchete: de fapt asta este viata, cdteva anchete, citeva Renoir sau ,,Proba de orchestrd" (1979) al lui Federico Fellini,
intrebdri pe care 1i le pui, dacd nu !i le pui tu, !i le pune altcineva, sau tem aminti si,,Despre oaspeli qi invitati" (1966) al cehului Jan Nemec
chiar viata, totul inaintea mortji... ,,Mariaj" al lui Altman. Filme care propun un loc unic de filmare si,
90 9T
DAN PITA CONFES IUNI CINE,MATOGRAFICE,

din filmul ,,Concurs" - Vasile si Mitica Cadru din filmul ,,Concurs" - Pustiul
Cadm din filmul ,,Concurs" - Pugtiul (Claudiu Bleont) incearcd terenul sub privirile (Claudiu Bleonf) ii scoate din nou din
lentin Uritescu gi Gheorghe Dinica) il
neputincioase ale celorlal,ti concuren$: Valentin Uritescu, Gheorghe Dinic[, Stefan Iordache eh. gheaza pe Pusti (Claudiu Bleonl). incurciturd. pe coechipieri.

Totul pare ca in viat6, dacd nu ar exista tAndrul personaj Pustiul


mai ales, descrierea si radiografierea unui segment uman prin carc
pare venit in aceastd societate de pe alti lume, ridic6nd ,,cheia"
autorii reusesc sI faci un portret colectiv al societilii puse sub lupa
td, Ia nivelul parabolei cinematografice.
aparatului de filmat.
Pustiul este intrebat la un moment dat dup[ ce este trh[1at bagat
in filmul ,,Concurs" se itrcearcl o radiografiere a societdlii in plan ,forfa in echipa:
orizontal, folosindu-se int6mpldri, caractere umane, personaje, ticuri si,
mai ales, portrete si manifestdri cotidiene.
,
, Mitic6: Cunosti semnele? (intrebarea pdrea simpld)
Pustiul (rdspunde tot simplu): Ce fel de semne?
Autorul urmiregte in principal unul din cele cateva grupuri de
concurenfi, in interiorul cdruia se integreazi un personaj nou, un per-
;:, Miticd: Cum ce fel de semne?
sonaj capcani, uncatalizator de situa,tii: Pustiul, un t6nfu aparentnovice,
in Pustiul: (dd senzafia cd nu cunoaste semnele)
.$'r Miticd (vigilent, adresdndu-se sefului despre Pusti): Sefule, nu-l
dar care are sarcina mesianicl de a scoate grupul din incurcdturd qi de aJ
pune in final si-qi asume anumite responsabilidli. sltem lua cu noi, nu cunoaste semnele!
Compar6nd ,,Concurs" cu cele cAteva filme citate mai sus, pot
ril^ Seful (fard a da importanld si mai ales pentru a depisi momentul
spune ci introducerea acestui personaj mesianic (Puqtiul) duce filmul
*itic): Las' ci vedem noi! Ne descurc6m noi.
tntr-o alth zond,culturald. S-a vorbit mult despre acest film ca fiind unul
q' .Nimic mai caracteristic pentru societatea rom6neasc6: ,,Las' cd
Serge si asa..., las' c[ ne descurcdm noi...".
ir cheie ,,realist-magic[" sau despre o anumiti gril5 politici care at purca
da un anumit ,".rs rrrro, personajJ banale, ducdnd filmul in zona alegonei
{, Iar o datd cu intrarea echipei, a grupului in pddure, in concurs,
igtfel de elemente cu caracter de simbol-parabol[ incep sd se intAmple
si a parabolei, ceea ce nu e departe de intenliile iniliale ale autorului.
bt mai des, culmindnd cu scena lipdtului, a ciderii copacului sau scena
Mai mult, pot afirma cd am folosit anumite simboluri gi cliEee
comico-satirice pentru a duce povestea spre o satirl politicd. De asemetll }*fii, a apariliei unui sarpe, pan6 la sdritura peste pr[pastie qi disparigia
bi Mitica pentru ca abia irr final Grupul din care a flcut parte Pustiul s6-si
se poate spune fdrd. a greqi ci aceastd satir[ politicd vizeazd, zone dttt
vdrful ierarhiei sociale din Romdnia acelor timpuri, anli 1975-1980. Fun[ tntrebarea dacd acesta a existat cu adevdrat sau dacd i-a insotit pe

92 93
DAN PITA _--.-__\
C ONT.E,S IUI{I CN.{E.MATOGRAFI CE,
*{<{<

Dacd,filmul ,,Concurs" poate fi considerat ca o operafie chirur-


6 aplicatL societdlii romdnesti inff-un segment social vilzut" pe
nontald., tot asa pot spune cd filmul ,,Hotel de lux" (1992) poate fi
ivit ca un fel de introspecfie a altui segment social in plan vertical,
torul imaginend indeosebi o criticd sociald. si politicd pe straturi ce
t suprapuse de la ultimul etaj din subsol pdnd la ultimul etaj al
elurilor superioare.
Cadru din fllmul ,,Concurs" - Vasile (Valentin Cadru din filmul ,,Concurs" -_
Uritescu) si-a pierdut busola, iar echipa si-a Mitic[ (Gheorghe Dinic[) preferd s[ asculre
pierdut orientarea. Sandu (Marin Moraru) ,,,tranzistorul" decAt si participe
?l cearta f[cAndu-l rf,spunzdtor. la gAlceava tovardsilor sil.

tot traseul, daci acest personaj, martor al mizenilor morale ale compo-
nenfilor grupului, a existat cu adevlrat, a parcurs cu ei intregul traseu si
mai ales daci el este cel care i-a ajutat sd depdqeascd momentele penibile
prin care au trecut. Dacd, va exista un moment de mustrare de constiinli
Sau nu, din partea acestui gruP, pe autor nu-l mai intereseazd. Tot ce a
fost de spus s-a spus. Casa Poporului i Republicii - actualmente Cadru din filmul ,,Hotetr de lux"
Filmul dd senzalia cE e filmat dintr-o suflare. C6 a avut o singurl Palarul Parlamentului. Un ,,Hotel de lux""..

zi de tumare, cd istoria a fost prins[ pe pelicul[ de un martor nevizut,


dar care a avut acces la toate unghiurile si planurile de povestire' Un univers concentrationar, tinut sub un clopot de sticli., o
Autorul a linut seama de scurgefea timpului real cinematograftc, societate care este strivit[ sub dictatur[. Sub mAna forte a unor legi care
racordurile de stare, cele de ritm, de spaliu, costume, care dau cursivitate $uvemeazi mai toate societdtile dictatoriale, indiferent ci suntem in
povestirii. Dar lucrul cel mai important este pdstrarea intr-o fluenli Europa, Asia sau America de 3ud, povestea acestui film este va1abi16.
narativi necesard a trdirilor actoricesti. Echipa de actori a funclional
1

Daci miscdrile de aparat in filmul ,,Concurs" erau cu predilecfie


perfect, ca un mecanism unic, pistrfindu-si prospetimea, caractere.le'
I

rnigclri pe orizontal5, la nivelul solului, in celdlalt film,


,,Hotll de lux",
ticurile Ei relaliile de joc la o coti de profesionalism demnd. de o echtpa tnigcdrile de aparat sunt cu predilecfie in plan vertical, el, aparatul,
I

cu actori mari. ftefan Iordache, Gheorghe Dinic[, Marin Moratt' 1an0 a descrie prin miscarea sa pe verticali intdmpldri si scene ce se
c&
Valentin Uritescu, la debut Claudiu Bteonl 9i ceilal,ti au demon sIlat I

lekec la niveluri diferite ale unui edificiu care este impd4it pe etaje,
filmul rominesc are mari nume in r6ndul actorilor. Resursele afttsticr fecare etaj corespunzdnd vizual cu un segment social aparte. Deci
rurnea
ale filmului romdnesc sunt inepuizabile. P[cat cd nu se mai fac filrne"' etajelor superioare si a catacombelor se afla laolalt[ sub acelasi
la nivelul acestor actori...
94 9s
DAN PITA COI{FE S IUNI CII{E,MATOGRAFI C E,

Cadru din filmul ,"tlotel de lux". lux"


Cadru din filmul ,,Hotel de lux". lilmul ,,Hotel de
Cadru din filmul lux". Cadru din filmul ,,Hotel de lux"
lux".
Valentin Popescu in rolul ,,gefului de salf,".

clopot, sub acelasi acoperis, sub aceeasi for!6 dictatorial[. Dar legea care capodopere create de marea cultur6. Poezia lui Dante, teatrul lui
guvemeazd aceastl lume este o lege discrelionard, o lege dictatorial[, Shakespeare, pictura lui Bosch, Bruegel gi Van Gogh, muzica lui Bach
aflatdin m0na celor care domin6, in mnna patronilor. stMozart,literatura lui Cervantes, Tolstoi si Thomas Mann si filmele lui
Asa cum am mai spus, fiecare etaj are rolul lui in societate, fiecare Ch. Chaplin, Orson Welles, Kubrick etc., ca s[ citez numai cdtiva din
etajrepreziirtd un segment social bine definit, fie simboliz0nd instituliile marii autori ai omenirii. Fare acesti mari autori gi incd mulli al1ii arta nu
statului, fie ierarhiile sociale. ar fi existat, cultura ar fi mult mai sdracd.
Eroul nostru este investit ,,sef de sa16", dupi ce a trecut pe rdnd intr-o astfel de societate linutd sub dictatur5" lumea trebuie
prin dreptul fieciruia dintre etaje. Atunci cAnd este chemat la patron supravegheatl, nici un fel de inifiativi nu este admisS!
clldtoreste cu lifturile hotelului de la etaj la etaj, la un etaj este atrmatl, Intr-o astfel de lume perefii au ochi qi urechi, nimic nu este l[sat in
la altul inalta societate, la altul Securitatea, unde au loc anchete 9i voia intdmpldrii. ,,Cdnd schimbim ceva o facem in stil mare, nu ne
arestdri, un alt plan unde lumea rnunceste pe brdnci, un spatiu al incurcdm cu mdrunti$ud", spune vocea patronului.
arhivelor, un alt etaj in subsoluri al celor arestati, al celor incomozi care El, patronul, trebuie sd fie informat, sd stie totul, are camere de
in finalul filmului izbutesc sd se elibereze crednd un haos pe care tot
_
televiziune care supmvegheazd., oamenii de ordine sunt peste tot, se fac
printr-o nou[ dictaturl cineva il poate otganiza, dac6 haosul poate fi *:lt*i, puscdriile sunt pline. Si totuqi din cdnd in c6nd lumea se
organizal... Iar ultimele imagini ale filmului ne aduc in prim-plan acele schimbd. Patronul nou il va inlocui pe cel vechi.
imagini de inceput de viala in care natura singurd este capabild sd se Filmul niste adevdruri majore si le spune ri.spicat, sd se
ordoneze, si se organizeze pentru vialh. ^utfeleagd, sd sespune
qinl minte, intre viata real[, cea de pe stradd, si viala din
Si acest filrrr poate fi considerat un discurs plin de metafore, de lcest hotel nu existd nici o diferentd, ba din contr6,
lumea din hotel se
simboluri in care parabola joac[ un rol major. Cu siguranld ci asa stax lonpotte normal, firesc. in hotel lumea se uriste, se iubeste, lumea se
lucrurile; metafora, simbolul si parabola fac parte din arsenalul artisttc [4t , ,. cdsdtoreste, oamenii se despart si sunt supravegheali de
al fiecdrui creator, indiferent cd e vorba de Poezie, Pictur6, Mttzicb' arrnatele
si cohortele de oameni ai celui care domini, ai celui care
Literaturi, Teatru sau Film. Aceste arne au stat la baza multot conkoleazd
totul, ai patronului.
96 97
DAN PITA COI\TFE S IUNI CI]\E,MATO GRAFI CE,

Cadru din filmul ,,Hotel de lux" Cadru din filmul ,,Hotel de lux" in timpul filmdrilor la ,,Pepe gi Fii". Moment dinaintea film[rii unui cadru
Regizorul Dan Pifa organuzeazd, cadrul. din filmul ,,Pepe Ei Fii"
Se vid in fundal cladirile in lucru cu Irina Movile (Fifi).
Si
t^
in acest film coloana sonord si imaginea joac[ un rol bine si se disting e prezenta cAtorva muncitori.

determinat. Inci din primele zlle ale pregdtirii filmului am linut s[ am la Tineretul debusolat, atras de tot felul de experienfe, cAstiguri facile
dispozilie un decor care sd ilustreze, sd simbolizeze sfi loc bine pdzit, si grupuri de tAlhari organizati sd fure, iar familia lipsitd de coloana
pusc[ria, laglrele, clidirile masive care se pot confunda cu cazarmele vertebral[, p5rinli fdri autoritate.
sau institufiile ce au ca sarcind sI reprime. Lumea linutd ir frig, umilitd Cei doi eroi, ,,Pepe" si ,,Fifi", sunt frate si sor6, ei vdd lumea ca toli
de spaiml. Personajele care se suspecteazd,, se urmiresc reciproc, se tinerii de vflrsta 1or, vor sd ajungl in vdrful piramidei c6t mai repede, cdt mai
reclam5, se toam5., toate aceste aspecte au fost bine studiate Ei puse la usor, nu importi cum. Lor li se adaugl un alt tAn[r,,,Carol", un moralist, un
punct de echipa de reahzatori. Totul a fost conceput pentru a transmite 6ner din pS.cate handicapat, care vede, intelege, dar nu se poate implica-
spectatorilor teama, frigul, teroarea... ,,Pepe" wea s[ devinl campion de box pentru a c6stiga bani Ei a-si ajuta
Prin teroare qi delafiune, spune un personaj ce se aflI intr-un familia" idr,fifi" frecventeazi medii rdu famate tot din motive materiale.
balcon... Deci prin teroare Ei delafiune, frig, foamete, la consoliduea
unei noi societdti. Nimic mai adevdrat.

***

Ce poate fi mai dureros pentru o societate in formare sau in


transformare decAt lipsa de autoritate a familiei, lipsa de autoritate a
pnr'rn1ilor, plrinli care-si vid copiii nevoili sd fure, s[ cerseascd sau SA
Cristian Iacob (Pepe)
faci prostitulie? ne aratd inaintea filmarii
Din picate in stadiul acesta se afli familia in societatea rcmd' rnachiajul pentru scena boxului
neascd de dupd decembrie '89. din ,,Pepe ;i Fifi".

98 99
DAN PITA CONFE S IUNI CII.{E,MATOGRAFI CE

Cadru din filmul ,,Hotel de lux" Cadru din filmul ,,Hotel de lux" tn timpul filmdrilor la ,,Pepe $i Fii". Moment dinaintea filmarii unui cadru
Momet
Regizorul Dan Pifa organizeaz1, cadrul. din filmul ,,Pepe ;i Fii"
Se vid in fundal cladirile in lucru cu Irina Movile Fifi).
Si in acest fi,lm coloana sonord qi imaginea joacd un rol bine si se disting e ptezenta cAtorva muncitori.

determinat. Inci din primelezTle ale pregdtirii filmului am linut sI am la Tinereful debusolat, atras de tot felul de experiente, cAstiguri facile
dispozitie un decor care s[ ilustreze, sd simbolizeze vfi loc bine pdzit, ;i grupuri de tAlhari organuzatr sA fure, Lar familia lipsit[ de coloana
pusc[ria, lagdrele, clddirile masive care se pot confunda cu cazatmele verteb rald,, parinli far[ autoritate.
sau instituliile ce au ca sarcind sd reprime. Lumea finut[ in frig, umilitd Cei doi eroi, ,Bepe" si ,fifi", sunt frate si sor[, ei v[d lumea ca to{i
de spaim6. Personajele care se suspecteazd, se urm[resc reciproc, se tinerii de vdrsta 1or, vor sd ajungl h vdrfi.rl piramidei cat mai repede, cdt mai
reclam[, se toame, toate aceste aspecte au fost bine studiate ;i puse la ugor, nu importi cum. Lor li se adaugl un alt 6nar, ,,Carof ', un moralist, un
punct de echipa de rcahzatori. Totul a fost conceput pentru a transmite tAnar din pdcate handicapat, care vede, intelege, dar nu se poate implica-
spectatorilor teama, frigul, teroarea... ,,Pepe" vrea si devini campion de box pentru a cAstiga bani ,si a-si ajuta
Prin teroare ;i delafiune, spune un personaj ce se afl6 intr-un familia idr,fifi" frecventeazi medii rdu famate tot din motive materiale.
balcon... Deci prin teroare si delafiune, frig, foamete, la consolidarea
unei noi societdti. Nimic mai adevdrat.

***

Ce poate fi mai dureros pentru o societate in formare sau in


transformare decdt lipsa de autoritate a familiei, lipsa de autoritate a
pdrinliloa per'rnfi care-si vdd copiii nevoili s[ fure, s[ cerseasci sau SA
Cristian Iacob (Pepe)
faci prostitulie? ne aratd inaintea filmarii
Din p[cate in stadiul acesta se afld familia in societatea rom6- machiajul pentru scena boxului
neasci de dup[ decembrie '89. din ,,Pepe Ei Fifi".

98 99
COI{F'E S IUI\TI CINE,MATOGRAFI CE,
DAN PITA

Fifi". in timpul filmlrilor la ,'Pepe Fifi"' 'trvfoment ?ntre dou[ duble. Dan Pita explici Cadru din filmul ,,Pepe Ei Fifi"
in timpul filmirilor la ,,Pepe 9i 9i
operatorului Dan Alexandru modificirile cu Mihai CAhn si Irina Movil[.
Bucurestiul anilor '90. Dan Pila impreund Dan Pila suPrav egheaz[ cadrul'
Scena in[lqlrii zmeului cu Cristian Iacob. hecesare. Sunt de fag[ actorii Cristian Iacob,
cu actorii Cristian Iacob si Mihai C[lin.
Mihai Calin si Irina Movili.

Prostitulia, drogurile, escrocheria, delicvenla sunt principalele


Filmarea in astfel de spafii oferea autorului un plus de veridicit*e
preocupdri si tare ale societ[1ii postrevolulionare'
^ spr" deosebire de anterioarele dou6 filme, ,,concufs"
-
9i,,HOtel de
i de realism, ca-n via![, pentru ca publicul sA fie cat mai implicat in
erularea tragicei povestr a celor doi frafi.
lux,., aitorul propune o naratjune simpl6, direct6, ffuh a apela prea mult
Unghiurile de filmare propuneau din capul locului o manieri mai
la simboluri gi paraUote tocmai penffu ca discursul politic, filozofic,
roape de un reportaj, mai aproape de un cinema direct, de faptul
moralizator sd fie cfit mai direct,,cdt mai accesibil tdndrului spectator'
urprins pe strad6, fird a scdpa din vedere cd filmul artistic, filmul cu
Pentru c[ filmul are ca public lintd tineretul, si mai ales cel din 1[rile
oveste are regulile lui.
estice po strevolulionare.
Locurile de filmare erau intr-adevdr spatii publice, care nu au
Discursul trebuia sd fie cAt mai pe inlelesul omului simplu, cdt mai
uferit transformdri, sau alnenajdri care ar fi putut da un aer artificial,
direct, dialogurile nu mai au conotalii, iar montajul ritmat Ei alert
vrea
are ar fi putut impotmoli intr-o zond.nerealist[ dramaturgia filmului.
sdlind ut""1iu spectatorilor cAt mai aproape de sensurile imediate ale
Discursurile lui Carol (infirmul) tinute prin portavoce din cdrucior
vielii
erau in multe cazui improvizate, mizdndu-se pe reactja spontanl a celor
Echipa de actori este indrumad sa joace simplu, apro ape
e pe stradi, actorul Mihai CeHn avdnd drept temi s6-l irite pe omul
confund6ndu-se cu personajele, imprumut6ndu-le toate datele catacte-
implu de pe strad6, sd-l fac[ sd reacfioneze, si se implice. Multe scene
rologice, ticuri verbale, atitudini qi date biografice, pentru a sublinia
ar ft sunt filmate cu aparaful ascuns, bine mascat, sau pus la o mare distanld
caracterul de cinema direct ei trebuiau si joace ca si cum canera
de sbena care urrna sd se filmeze pentru ca cei trei actori implicagi, Cristi
venit pe urmele 1or pentru a surprinde diversele stalii ale istoriei 1or.
Iacob (Pepe), Irina Movile Gifi) Ei Mihai C6lin (Carol), s[ aibl mai
3t udu iou"d un rol importint de asemenea, tot ceea ce era in rclatie
rnulti lejeritate iar reactiile publicului s5 le stimuleze jocul realist.
cu strada - metroul, mafazinele, spaliile publice, cazinouri, baruri'
discoteci, locuri frecventate cu predileclie de lumea interlopd
a Actorii au invdtat imediat lectia si tot ce a urmat s-a ficut cu
taportul lor neconditionat.
Bucurestilor.
101
100
DAN PITA
Lumea din metrouri, lumea copiilor abandonafi, a drogalilor, a
aurolacilor am gdsit-o in gIrile mari ale metroului, la gatd',la univer-
sitate sau aiurea. Copiii aceia au inples imediat despre ce este vorba in
film gi au pactizat cu noi - nimic mai simplu pentru o echipi de
profeiioniEti decAt si lucreze cu copiii strdzi. Cu ribdare Ei tact ii poli
determina pe miculii actori sI joace minunat.
Filmul a fost bine primit de critica din lara 9i mai ales in
sffAin[tate, la Festivalul Filmului Mondial de la Montreal- S-a scris mult
gi bine despre el, ba mai rrurlt, a fost invitat la Arcachonne in ft*fu
unde cei doi actori care interpretau Pepe qi Fifi au luat, fiecare, cAte un
premiu. La Geneva, Irina Movild a primit cea mai inalti distinclie ce se
icordd unei tinere acnip - Premiul ,,Speranle europene", 1994' ,,Nu existd o adevdratd multumire tn oforo de
eceea care rezultd din creatie. Se pot face creioane,
cizme, pdine, s€ pot zdmisli copii, adicd fiinte omenesti.
Dnr fard creatie nu existd nici o multumire adevdratd,
nici una care sd fie legatd de suferintd, de remuscdri ale
constiintei de sine ;i de rusine."
Lev Tolstoi - ,rJurnal65

..:ilit,rr l.c:: fii,iitrl tr.:c:l;::::::i.1+; ri:,j. .fxif:l,f-i*;iie


",.:'l:i.l:i I
j.::iU.-.:l,.1 li+
f. inr.i .
. Orice s-ar spune, autorul filmului este considerat pe drept
,i); ii)r i:)r:i;, ii,,.lE:,ii ile ti;i;rtl.
:: li*.r;:1 n :.1.; l-*;.:i;i*ii v*1ti".r0,..,:
tl Ji,i?i:e t_j,ri ogizorul, el este cel care isi asumd intreaga rispundere, coordoneazd
ttreaga activitate si conform conceptiei lui se desfisoar[ intreaga
i-rilqi-:.i.* j_ .
.'..i?'..'
......:;. i- ;-...-i
!.'. -- i r... r' --
-i.;.,e:rrl! sr;i:ri S rjrij. c:i:ipi;l pri :-i.: iit
',
i)t':: ,i.r.r i

uncd la film. El alege subiectul, locurile de filmare, isi alege actorii si


'

-iW* vt[ trp, i Ei'#p+q-H cu:r


nlaboratorii apropiali - operatorul, compozitorul, monteurul etc. - deci
Ij -,#",' g:,fun 4,* ,.ii Dr*h i . diferent de cine este autorul scenariului sau cine este producdtorul,
k-r,$+r.r.gn"{i l:llte. Ct., tr+r 4;t T ali*, ,.

t-)$l /rs,.*rftiF- ,{,tl.r r;""u N.tti?{"irrtc.:r r ,


torul principal qi mai ales cel care rispunde de calitatea artisticd a
i].fttr+t' D.-fi r-rq=
[i"1-=e-1.
.1?,*t+n*. i'1*' ' t.t4rf'E" +}* {.< i
:'

r
mului si care rlm6ne singur in fala publicului s[-qi prezinte filmul,
rS1 irsume esecurile sau succesele, este rcgLzorul.
Aefr.'l-*- " C€i- Fic;.{-€*#\.'-i
Srf.f:ltfr-g E7* i c- T JA{ 6-, i.. Se poate spune pe drept cuvAnt cd orice rcgizor este un autor, de
T;4-r ilA L,i.r"i' p:1-=l f-.trt- .
autorul de drept al filmului. Dar lucrurile pot fi intelese gi altfel -
G,; /L{#t}i#d-at?T:. " (
Eta vreme cAt existl un scenarist, un compozitor si mai ales un
i\i- :':fh-,-t '- &: .$i--j.n.r
-
{-".4":r P-*l -i"-A--i o{;.*fAT/v{S;''.,.;, ducdtor - putem spune ci fiecare din ei poate fi definit tot atAt de
e drept autor. Mai ales acum in ultima vreme cdnd in Statele Unite
Adnotdri p" paginile Americii si Europa patemitatea filmului este acordatd de multe ori
scenariului filmului ,,Pepe si Fifi"
103
r02
DAN PITA CONFE,S IUNI CINEMATOGRAFICE
producitorului, pentru cd, eI, produc5torul, asiguri mijloacele materiale Agu stAnd lucrurile, in Europa a apdrut cu multi ani in urmd
tehnice si artistice penffu realizareatilmului. Dar, atengie, nu aduce ideea
formula producitor-regizor qi regizor-producrtor. Adic6 regizorl
sau concepfia artistici. El isi asumd riscurile esecului si mai ales ale @portanti, cei care au dovedit ci st[pdnesc tainele realizdnifilmelor, au
cAstigului financiar.
devenit automat si producdtori. in SUA lucrul acesta este de asemeni
In statele Unite ale Americii insd filmul este considerat de la bun ,ralabll dar se poate si invers, adicd producdtorii care au dovedit cd
inceput o afacere; din p[cate filmul este considerat o marfl care trebuie
sppAnesc modalitifile tehnico-artistice derealizare a filmelor au devenit
vdndutd, pentru asta este nevoie de un producltor, un distribuitor si de
reguoi-produci.tori, sau producitori-regizori.
multe s[li de spectacole, e nevoie de o pia16. Apoi este nevoie de o Dar sd ne intoarcem la filmul de autor sau mai ales la autorul de
publicitate putemici, care si impun[ Star System-ul.
filme. Sd nu se irteleagd cd in SUA nu existd o asemenea indeletnicire
- Filmele beneficiazd, de un sistem de finantare foarte flexibil, (autor de film) - ba din contrd, sunt multi si bine organizali, sprijinifi de
majoritatea 1or sunt prevAndute incd din faza de idee sau scenariu.
stat, de legi si de diverse companii financiare. Asa au apIrut autorii de
Proprietarul de sal[ avanseazd. o parte importantl din costurile de
fikne independenti - filmmakers - o categorie de cineasti care in Europa
productie, bazAndu-se pe recuperarea sumelor din exploatarea filmului
se intdlneste mai rar.
in s61i, cunosc6nd cd publicul va intra ir sala de spectacol pentru a-si
Totusi, Europa este cea care a impqs ideea de ,,autor de film" sau
admira idolii, indiferent cine sunt acestia - Paul Newman, De Niro,
mai degrabd de ,,film de autor". Gdndili-vd in primul r6nd la acei mari
Madonna sau al1ii. Se stie cd publicul preferd sd. vadd pe ecrane figurile
rcglzori care si-au scris singuri subiectele, subiecte cinematografice,
simbol ale filmului american. AEu privite lucrurile (investilie si cdstig) e
subiecte care nu aulabazd. o sursd literard sub formd de poezie, nuvel[,
normal ca acela care are rlspunderea financiari sd. fie considerat
povestire sau roman, deci subiecte care au fost sortite si concepute
custodele filmului, dar nu si autorul lui. De asemenea in S.U.A. exist[
pentru a deveni filme si a se derula pe ecran. Asa au apirut
de multl vreme ,,star system-ul" - adici dreptul vedetei la c0stig, la marii autori
de filme, amt in Europa cdt si in intreaga lume. Regizorii
patemitatea filmului. In Europa lucrurile stau cu totul altfel, desi se care isi scriu
incearcd de multd vreme imitarea, de cdtre unii producitori, a sistemului singuri scenariile sau cei care recurg la o sursd literarr si o fac
r00vo
cinematografic, dar se inspirl din literaturd.
de peste ocean. in Europa de Est acest sistem friUria nu a prins, cu toate
eforturile depuse de producdtorii din Occident si mai cu seamd prin -,. Reludnd sintagma - autorul filmului este regizorul putem afirma
^.
c[ fiecare -
rnfuzia de capital venit[ prin diverse forme: Eurimages, Eureca etc. - film care are o amprenti personald, care povesteste altfel
decat toatd lumea, care merge pe
acest sistem este mai degrabi sortit esecului. Esecul este cauzat in un drum ar rui, este cieatia unui autor
primul rind de faptul cd Europa e lipsitd de o legislatie comund qi mai de film.
ales de faptul ci nu existl o pial[ pentru filmul european. Sdli puqine, Fr Ne vom ocupa in continuare de rolur autorului sau al autorilor de
lipsa unui mod de subtitrare a dialogului universal valabil gi mai ales Itlrn in arta cinematograficd.
condilia de ,,tum al lui Babel" (multe culturi, multe probleme de Este cunoscut faptul cd francezul M6lids a descoperit montajul
ftr_
turnului, prin
comunicare prin limba vorbitd - engIezd,, germand, spanioli, rusd, simpla insiruire de cadre intr-o succesiune capabild sd
francezd, italiand etc. - si de asemenea lipsa unui mod unic, oficial, se spund o povesre si deci sd emotioneze, emotia fiind starea
ilfleze,
european de a produce filme). "c& rnai importantd pe care trebuie sd o transmiti. o
oper[ de artr.
r04 105
DAN PITA CONFE.S IUb{I CINEMATOGRAFICE,

De asemenea este cunoscut faptul ci americanul D. Griffith q Tot tn perioada filmului mut apar in Europa mari filme Ei mari
descoperit montajul paralel, iar filmele lui ,,Intoleran!il'
si ,,Nagterex precum ,,Crucisitorul Potiomkin" (1925) al lui S. Eisenstein,
s1el,torL,
,$lexandr Nevski"
unei naliuni" sunt dovada acestui lucru' (1938) si ,,Ivan cel Groaznic" (1946) de acelasi
De asemenea se cunoaste aportul tui Charles Chaplin si Busbr - filme care influenteazd. putemic arta filmului in lume.
si mai ales
Keaton in dezvoltarea modalit{ilor de limbaj cinematografic ^fior Tot in Europa, Ren6 Clair face un experiment cu al s6u filmule!
in cresterea si acumularea stlrilor emotive in filmele lor. ,,Erffacte"
(1924), iar Bufluel intovirlsindu-se cu F. Garcia Lorca si S.
Se spune cd primii cineasti (ai filmului mut) nu au avut
scenarii gi
Dali uimesc publicul cu filmul lor,,Cdinele andaluz" (1928). Apar apoi
cl ieqeau pur qi simplu cu aparatul lor de filmat pe stradl sau in locuri
Renoir cu ,,Regula jocului" (1939) si Jean Vigo cu ,,Atalanta" (193a) Ei
publice ci s['filmeie lumea asa cum este, iar de cele mai multe ori ,,I.[ota zero la purtare" (1933). Filme care, al[turi de ,,Patimile Ioanei
echipa improviza anumite Scene, cu particip afea regrzorului, opefa- p'Arc" (1928) al lui C. Th. Dreyer si de filmele scandinavilor Stiller
toruiui, produc6torului qi a celor din echip[ si, din cand in cdnd, unuia
a
(,,Comoara lui Ame", I9I9) si Sj6strom (,,Cdruta fantomd." I92l),
sau mai multor actori invitali sd ,joace" in film' imbog[fesc limbajul filmului, prevestind parcd apalilia capodoperei lui
chaplin, care la inceput a fost acrobat, actor de citc, a inteles cel 0rson Welles ,,Cetdteanul Kane" (I94I), film cu care arta cinemato-
umilul Ei
mai repede ce vrea publicul s[ vadi si aqa a apirut ,,Charlot" - gaficdincepe o eri noud.
publicului,
simpaticul vagaboni - care in scurt timp a devenit preferatul Explozia produsd de ,,Cetdteanul Kane", realiza: de un tdn6r
iar astizi este de neconfundat. Autorul acestui personaj este chiar regizor care nu avea nici 26 de ani, zguduie din temelii conceptul de
autorul filmelor lui. Tot cam asa s-au impus prin stilul lor inconfundabil cinema qi mai ales ideea de film de autor.
Buster Keaton gi Harold Lloyd. Si mulli a\ii pe care din
pdcate vremea
Filmele de autor pe care le-am citat pdni acum au fdcut posibild
i-a uitat, ramdndnd in memoria spectatorilor doar cdtiva, p".-"y: aparifia unui lung sir de regizoi,,autori" care au influentat prin arta lor
cu ceila{i'
farmecul 1or, emolia cu cafe sunt privili i-a detasat in raport lumea social-politicd a vremii.
o dat[ cu aparilia sonorului, s-au mai ivit doi autori - cel al sce-in Sunt cunoscute scandalurile politice ce au apXrut in urma unor
ce se aud
nariului si al dialogurilor (deci cei care r[spund de vorbele astfel de filme. ,,Crucisitorul Potiomkin" (1925) nu a putut rula in
sal[) si cel al rrrorlii. Atai diatogurile, cdt qi muzica ailaug[ imaginilot stlin[tate decdt intr-o variantd remontatd, adicl cenzuratd,, de distri-
film# o dimensiune care ridicl filmul la calificativul de art[' totali buitor.
Si iat[ cf, apar autori - regtzort- ca1e sunt considerati
autori ,,Distribuitorul", acest intermediar intre proprietarul de sald,
Producd,tor, autor si public, tncepe cu timpul sd aib[ un rol pe cdt de
ai filmului. Charles Chaplin in ,,Goana dup[ auf' (igZ+) .sau^.fr nabfic pe atdt de influent in apari,tia si dezvoltarea filmului de autor.
,,Luminileorasului..(1930)9imaialestn,,Cilcul..(1928)'',.''::i; Scandalul provocat de apariqia filmului ,,Ceti,teanul Kane" (Ig4I)
cd' p:.?'"
noi" (1935) Ei ,,Dirtutorul" (1940) demonstreazb ::i1^;
r'
emoliile spectatorilor prin toate mijloacele pe care arta frlmulut !h. 0it nou in evidentS. fo4a de persuasiune gi impactul politic si
social
pe care filmul le imprimd publicului larg. Fiimul in."p. sa devind
punea la dispozilie. El scrie scenariul, compune muzica'^far,:::"#;, 0 arrnd
s..r,u qi joac^[ rolul principal. Si toate acestea le face cu atata y^|,",:: ideologicd in mOna celor care conduc, pe de o parte, sau a celor
de ,,Gentu ' "4re lupti pentru o idee, pe de altd parte.
inc6t intreaga lume LS" otUgut6 sd-i acorde calificativul
106 107
DAN PITA
in primii ani dupd revolulia din octombie 1917, Lenin de un
decret de reorganizari a cinematografiei, permipnd in
felul acesh
rirr.rito, cineaqli s[-Ei exprime talentul gi -*ui ales forla de vizualizare
pentru a pune arta filmufui in slujba ideologiei comuniste'
Apar astfsl
mari cineas,ti ;i mari filme.
S. Eisenstein cu filmele lui ,,Cruciqltorul Potiomkin" (1925),
,,Linia generala" (Lg24),,,Lunca Bejinului" (1927) -- film neterminat,
-d"
iirt*, ,"."*i, dar reflcut din fragmentele c1zttte 1a montaj -,
,,4r.**0, Nevski.i (1930) si ,,Ivan cel Groaznic", film ftr dou6 serii
cenzurat de Stalin.
Dziga Vertov, operator ;i regizor de film documentar' revolu-
prin care dl
tjonei1,,iitmut docunrentar cu manifestul sau,,Glaz-Kino", ,Evenimentul cel mai important din viata unui om

o mare insemn6tate aparatului, obiectivului si montajului'


El afirml qi este momentul cdnd el devine constient de <eul> sdu:
urmdrile acestui eveniment pot tr ceite mai binefdcdtoare
apoi demonstreazl .i pout" conlqui o lume ideal[, un om nou, din sau cele mai tngrozitoare."
folosite Ei dinrnontaj. Unuia ii fi1meaz6 capul, altuia braful, Lev Tolstoi -,,Jurnal(,
"irlni*il"
iar"altuia mersul energic. in felul acesta, prin montaj 9i
prin juxtapunerea
imaginilor, poate .r.i o noud viziune asupra universului
uman. Dacd Homer, Dante, Da Vinci, Michelangelo, Tizian, Shakespeare,
Mozart, Beethoven, Balzac, Gogol, Flaubert, Cehov, Tolstoi,
er, Dostoievski, Van Gogh gi mulli al1ii ar fi cunoscut cinema-
fuI, cu siguranld cd, ar fi dorit si facd filme, sd. povesteasc[ in
ini, sd vizaarizeze ide-i. s-ar fi comis poate o mare eroare din partea
tru cd acele incontestabile, inconfundabile genii ale curturii, dacd
f*fi abandonat arta lor in favoarea filmului, pentru a deveni niste
p sau niste tehnicieni ai imaginii, ce s-ar fi intamplat cu filmul in
@t? er fi devenit el o artd sinteticd, o regind a artelor, o religie?
f de crezut. Sau poate cd acele comori ale poeziei, literaturii,
li, picturii, acele capodopere ale culturii universale nu au fdcut
pAn[ acum decAt s[ netezeasc[ drumul artei filmului, sI
lescd inplegerea din partea spectatorilor, a publicului, pe de o
Sgerfecflonarea mijloacelor de expresie ale artei, pe de aftn parte.
ul ca spectacol a ap[rut ca o necesitate, ca o explo zie, au fost
rs numai cdteva decenii pentru ca arta lui sd se impund
elor de spectatori.

108 109
DAN PITA CONF'ESIUNI CINE,MATOGRAFICE,
Arta imaginii, a imaginilor transmise, a istoriilor povestite p1n Mircea Eliade spunea intr-un articol de prin anii 1930 vorbind
imagini, a pitruns astdzi gratie tehnicii in casele noastre prin intermediqi spre rugeciune:
televiziunii. Agu se explici cum miliarde de oameni stau in casi, in ,,Sentimentul religios inseamn[ sentimentul de dependenli al
mediul lor cel mai proteguitor, stau in fata televizoarelor de orice tip s1 ului fa16 de Dumnezeu, setea de mlrturisire, adici de impdcare a
urmdresc cu interes gi cu dorinla de a vedea tot ce se intdmpld pe glot ului cu el insusi si cu firea... Act esential al vietii religioase,
evenimentele ce se petrec simultan cu existenfa 1or, acele evenimenb gbciunea poate avea forme nesf6rsite, corespunz6nd unei experienfe
,,live" (in direct) - sau acele imagini venite din lume, de pe intreg fletesti de nesfdrsite nuante. Se cunosc rugdciuni de cerere, de
globul, reportaje, documente, concerte, meciuri de box, de fotbal, durare, de ispigire, de laudi, de implorare, de deznidejde, oriunde a
automobilism, atletism, piese de teatru, vemisaje, filme celebre, toate. istat via{5 religioas[ a existat $i rugdciun e."
avAnd darul de a te fascina gi de a te informa in acelasi timp. Lumea a Putem spune deci cl ruglciuneafald de Dumnezeu joacd, un rol
uitat cd in urmi cu un secol de-abia se inventase filmul, ci primele portant in existenfa omului, fiecare dintre noi se roagd in felul lui,
imagini in miscare - la inceput fotografia, apoi kinematoscopul, apoi ecare din noi cere in felul lui ajutor, hdurare, iertare. Dar cele mai
cinematograful - au nd.scut aceastd monstruoasa art[, ,,filmul". Filmul a ulte cazui sunt cele de iertare a picatelor si mai ales cele de cerere
pdtruns profund in viala planetei, la inceput timid, silenlios si in care il imploram pe El, Dumnezeul nostru, si ne dea, sd ne
alb-negru, apoi color si cu sonorul din ce in ce mai strident, devenind esneascl, s[ ne ajute. Omul a uitat si dea, el cere tot timpul, omul a
apoi un &og, ceva ce nu trebuia s6lipseascd din nici o casd si invadAnd tat si jertfeascd, sd se jertfeasci, el cere totdeauna, el cerseste, fte cd
prin intermediul televiziunii fiecare constiinli uman[. re de la Dumnezeu, fie ci cere de la superiorii lui o funcf,e, fie cersind
Putem rdde acum de unele stdngdcii ale filmului si ale televiziunii, slujb5, o favoare, un post, o sumi de bani, un grad mai avansat, tofi
dar nu putem nega cd acest mod de spectacol s-a perfecfionat an de an, rsesc, toli cer ingdduinll, favoruri, avantaje in raport cu semenii sdi.
ajungAnd in cele din urmi si devini un element indispensabil vielii are asta e firea omului? Se naste intrebarea: de ce suntem construiti
cotidiene, ca un drog malefic sau binef[cdtor de care toli oamenii de pe a? De ce totul sebazeazd, pe a cere Ei a !i se da - cere gi 1i se va da -
glob au nevoie, au devenit dependenli de el, pentru a ne informa, pentru g adpinfe, itrg adui ntd, ing [duinf[?
a rdde, a suferi, a p16nge, a inlelege, av6nd fiecare posibilitatea de a opta In filmul ,,Hotel de lux" (1992) rugdciunea joacd un rol important.
unde ne uitlm, spre ce canal ne indreptdm atenfia, fiind supugi aceluiaEi xisti o secventi tn care se spune o rugdciune, un ,,Tat6l Nostru" spus
bombardament de informagii si manipuldri. Au stiut oare Lumibre sau i cor de o multime de oameni - rolul rugdciunii colective este ceva
Edison spre ce ungher ne indreaptd prin inventiile lor? Spun ungher eneros - desi Lev Tolstoi spune cd, relatia cu Dumnezeu este una
pentru c6, pAni laurm6, aceastd invenlie (film, televiziune)ilinglobeazit divlduald - ,,De Dumnezeu nu te poti apropia dec0t singur."
pe om fdcAndu-l dependent de a simli si a suferi singur, in fala ecranului In filmul ,,Eu sunt Adam" (1996) eroul intampHrii - profesorul
pe care gi l-a ales. Spun ,,ungher" pentru cd nu putem iqi din condifa dam, interpretat de $tefan Iordache - nu face altceva dec6t si se roage
noastri de privitori, de oameni ai planetei supusi unor reguli si norrne irg*, el isi asumi picatele si triddrile celorlalli si se roagi de unul
pe care de-abia acum incepem sd le cunoastem, s[ le invdlim. Filmul are itg* lui Dumnezeu, spun6nd acelasi ,,Tatdl. Nostru" in incinta unei
un rol hotirdtor in formarea noastrd, in formarea omului. Sd dea ase de tolerant[ printre prostituate si proxeneti pe care-i tndeamni la
Dumnezeu ca lucrurile sd evolueze spre binele omenirii. ietate - ,,Tat51 nostru carele esti in ceruri..."
110 111
DAN PITA CONFE,S IUNI CINE,MATOGRAFICE,
Influenle tematic religioase se intdlnesc in filmul ,Bas in dof, In filmul ,,Pepe si Fifi" (1994) apare un personaj emblematic, un
(1984), unde autorul imagineazd, un conflict biblic (conflictul Carrr si lochar", un om de la periferia societdtii care citeste ori apare citind
Abel) intre cei doi prieteni ,,nefamilisti", devenili frali prin suferinld i1 intr-o carte gi care di citate din Biblie. El are mai degrabd aspectul unui
mai ales printr-o iubire comun5. illugdr izgonit din ldcasul clerical, sau autoexclus, un duhovnic care a
Temele muzicale, care au la bazd, oratoriul ,,Creatiunea" al lui at calea pribegiei pentru a propov[dui invdgdturile Domnului, peste
G. F. Hiindel, vin s[ sublinieze influenfele temei biblice. Cain este gelos t, acolo unde existd oameni - pe stradd, in statiile de metrou, in
pe Abel pentru cI Dumnezeu este mai ingdduitor cu jertfele aduse de scrrii, pe santiere, la arhivele securititii. El se crede util oriunde sunt
acesta si priveste cu bundvoinp jertfele aduse de Abel, pe cdnd fa![ de eni care sd-l asculte, chiar daci acestia nu-l bag6 in seamr, nu-i
cele ale lui Cain, Dumnezeu nu aratd. nici un fel de interes, ordi nici mdcar o privire, el predicd in pustiu, considerand ci. aceasta
determindndu-lpe acesta sI priveascb. cu ur6 spre fratele s6u Abel Ei sd- te menirea lui. La fel ca si el, unul din eroii filmului, carol (infirmul),
I ucidb in final. Tot astfel am incercat si in filmul ,,Pas in doi" sd arit obsesia discursurilor, are convingerea ci este menit de cel de sus
gelozia lui Cain fa![ de Abel. Unul din cei doi este un favorit al sorrji, tru g-qi fine predicile tot mai aproape de omul simplu, cel de pe
un cdstigdtor, spre deosebire de celilalt care este mereu un perdant. Cum de. Din acest motiv el nu-si {ine discursurile dec6t in public, far|ia
poate fi inchis, terminat un astfel de conflict decdt prin crim6? eni si{ asculte, fdcdndu-si existenta tot mai inutil6, tot mai precari.

Cadru din fitmul ,,Hotel de lux" Stefan Iordache in filmul ,,Eu sunt Adam"

TT2 TT3
DAN PITA COI.{FE,S IU}U CII{E,MATOGRAFI CE
in multe din filmele realizate de mine am folosit ,,rugdciunsa,, flegrv" - filmul despre tragedia provocatd de inundatji - se int6mpla ca
spusd de eroi ca un mijloc de comunicare cu divinitatea, un mijloc 4g aunci c6nd ne cdutam cadrele Ei unghiurile de filmare sd exclamim
apropiere de Cel de Sus. ,,sublim!", ,,superb!", ,,frumos!" sau ,,extraordinar!", pentru noi acele
Daci ludm in calcul literatura, muzica, pictura si filmele produse gr.Lagtr:ri erau socant de frumoase din punct de vedere estetic. Dar pentru

in lume care au ca temd Biblia sau pur qi simplu se inspird din marea localnici, pentru cei care suportau, prin propria lor existenli, tragedia
carte a credinlei, vom descoperi filme de mare importanld precurn pomentului, ruperea caselor, sfdrdmarea locuintei, d[r6marea zidurilor si
,,Patimile Ioanei D'Arc" al lui Th. Dreyer, ,,Iisus din Nazaret" de rnai ales distrugerea intimitIlii, a familiei, a obiectelor ce apartinuserd
Tnfftelli,,,Evanghelia dup[ Matei" de Passolini, ,,R.ubliov" de Tarkovski, rnamelor, copiilor sau bunicilor... Erau acolo, amestecate in malul
,,Odiseea spafial[ 2001" de Kubrick, dar si superproduclii precum ,,Ben invadator si ucigas, fotografii, mobilier, obiecte casnice, ci,rucioare,
Hur", ,,Yiafalui Iisus Hristos", ,,Moise" etc., lucrdri care au mai degrab[ p[puqi, masini de gdtit, tot ce cu mintea nu gAndesti. Si erau at6t de
rolul de a popularizaBlblia qi eroii din aceastd, catte - David, Solomon, estetic asezate incdt noi am r5.mas in ,,extaz" ca itr fata frumosului.
Victimele tragediei se uitau la noi nduciti, vilzind febra in care eram si
Goliat, Iisus, Moise, Saul.
neinfelegdnd deloc admirafia noastrd in fafa tragediei. intr-adevir, ce
O crealie artisticd trebuie neapdrat s[ emofioneze, trebuie sa fie
inseamni frumosul? Frumosul nu se poate exprima. El este creatia lui
supusd legii frumosului.
Dumnezeu. De aceea in timpul ,,inspiratiei" artistul nu simte creatia, ci
Ce este frumos este iarlsi foarte greu de spus, dar se Etie ci el isi
simte posibilitatea de a crea, de a-l imita pe Dumnezeu ?n actul creatiei.
are legile lui, chiar dacd nu putem dovedi prin raliune acest lucru. CAnd
Inspiralia este de fapt magie, cdci ceea ce cwacteizeazd, un act
eram cu Mircea Veroiu si Iosif Demian la filmirile de la ,,,Apa ca un bivol
magic este tocmai siguranfa libertilii si putinlei omului de a crea, de a
se apropia lui Dumnezeu.
Dar mai este ceva atunci cAnd admirdm un tablou, o imagine, o
melodie, o poezie, o sculpturd, o lucrare artisticb, un lucru magic, care
face ca emofia estetici sa fie covdrsitb de o stare sufleteasc[ hipnotici.
Inspiralia indeamnd intotdeauna spre creatie, inspiralia repreztntd
principiul libertdlii, al jocului liber, al creafiei dupd bunul plac qi mai
ales pentru propria bucurie.

. Inspiratia este asemenea unui puhoi care pomeste la vale ca o


urundalie - ca sd revenim la filmul despre inundaqii dar care este liberd
-
s6-si aleagd matca; dar odatd matca aleas6, odati creatia inceput[, apele
hebuie sd curgd pe drumul ales.
Ceea ce alimenteazi activitatea artistici este bucuria de a fi liber si
armonios, de a inilla si lumina anumite intentii obscure, bucuria pe care
o dbruiesc si jocul, si cAntecul.

Mircea Diaconu $i Radu Boruzescu in ,,Nunta de piatrd"

l14 115
CONFE,S IUNI CINE,MATOGRAFICE,
Morfologia qi sintaxa folosite de acesti mari scriitori sunt total
difente dar ei reusesc prin talentul lor sb comunice cele mai interesante
stdri sufletegti gi mai ales si stdpdneascl firele complicate ale naraliunii,
ransmildndu-ne emofia.
Filmul are gi el din acest punct de vedere ciuddleniile lui sau de
fapt sintaxa si morfologia tui specifice tipului de limbaj cinematografic.
Filmele maghiarului Miklos Jancso, concepute in cadre lungi, cu
favellinguri interminabile, au dat un anumit stil naratjunii fdcAndu-l
celebru pe autor. in comparalie cu el, John Ford povesteste cu fraze
scurte si cu un limbaj morfologic simplu, iar sintaxa lui este de
asemenea simpll.
,,Totu.l sdldsluieste in idei. Ideea este principalul ct Se mai pot enumera si alte exemple plecAnd delafraza lui Alain
tot si toate. Si cu ideile poli dirija. Si de aceea principala
activitate a desdvdrsirii: Sd lucrezi fn gd.ndire."
Resnais intrerupti de anticipalii, pAn[ la fraza simpli si concretl a lui
Lev Tolstoi - ,rJurnal,, Orson Welles sau tipul de povestire folosit de Renoir amintind de
romantismul secolului XIX, in comparalie cu fraza socante a lui
Se vorbeste mult despre limbaj cinematografic, dar si mai mult Kubrick, care ne plaseazd deja in viitor.
despre sintaxa si morfologia filmului. De cele mai multe ori filmele sunt Oricum, din acest punct de vedere cinematografia din America se
construite pe o structuri simp16, accesibild spectatorului si usor de deosebeste evident de cea din Europa. Europenii sunt mai meditativi,
povestit. Sunt insd si cazuri tn care cel care nareazd doreste sd comunice mai filozofi, mai ataqali de problemele gdndirii umane, in timp ce
mai mult si mai complex bizuindu-se pe imaginalia spectatorilor si in americanii sunt mai dinamici, mai atenfi cu stiinfa spectacolului, dar 9i
bun[ misurd pe for,ta propriilor mijloace. la dorinfele publicului. Exist5 diferenfe mari gi din punct de vedere
formal qi mai cu seamd din punct de vedere tehnic, efectele speciale
Dacd comparlm filmul cu literatura, putem exemplifica, putem
avOnd un loc aparte in filmul american, in timp ce europenii ignord cu
aminti de modul in care isi concepe frazaliterar5, w. Faulkner - o frazd
bun[ gtiin{l astfel de accesorii.
1ung6, interminabili, cu multe cotituri, informalii si detalii care par la
De la Lumibre si M6lids totul se cunoaste, nimic nou sub soare, se
inceput banale sau scdpdri din partea autorului, dar cdt de mult ldmuresc
poate afirma c6limbajul filmului nu a mai evoluat de mu{i ani incoace,
acele fraze nevoia de inlelegere a unui cititor mai deosebit, mai avizat!
nu a mai cunoscut irnoiri, nu a mai suferit modificdri decdt sub raport
Asta in contrast cu fraza simpld si rece si directd pe care o foloseste un tehnic, adici inovafii mai cu seamd din zona sunetului 9i a efectelor
alt mare scriitor american - E. Hemingway. vizluale, rim0n6nd intepenit in planul invenliilor artistice.
Ambii scriitori amintili au un imens talent literar dar sunt extrem Europenii v6d in filmele lor mai adAnc in sufletele eroilor,
de diferifi, sau mai bine spus se exprimd total diferit. oamenilor, personajelor, Sunt mai intimisti, in timp ce filmul american
Exemplele pot continua comparAnd scrisul lui Balzac cu al lui sebazeazd. mai mult pe spectaculos, pe efectul soc, fdcAnd din efectele
Flaubert, sau pe Lev Tolstoi cu Thomas Mann. speciale o dimensiune artistici ce tine mai mult de arta spectacolului,
116 TT7
DAN PITA CONFESIUNI CINE,MATOGRAFICE
mai mult de ideea de a soca cu tot dinadinsul, socul vrzual si auditiv Un autor bine incorporat tn atmosfera filmului va stipAni toate
devenind un scop in sine, un element hotrrator, primordial in tirnp ce miscarea. Si de aici cadru
- elementele cale compun incadratura, ritmul si
de partea cealaltd europeanul se multumeste cu o istorisire simpld, caldi- ;i
paginu... apoi pagini
cu cadru toald" fraza si apoi frazd, cu frazd. toatd
plin[ de sensibilitl4i, necesard mai degrabd sufletului si intelecurui cu paginb tot capitolul, iar in final tot filmul. Ce
poate fi mai simplu qi
decat acelor simguri necontrolate, acelor nevoi de ordin hormonai
6ai compticat in acelasi timp? Griffith, Mumau, Pudovkin, Eisenstein,
(violenfl, sex, urd, rS.zbunare). Kurosawa,
L2;;rg, Renoir, Came, We|les, Fellini, Kubrick, Tarkowski,
Cine poate inlelege aceastd lectie este un om modem, lipsit de
Antonioni, Visconti, De Sica, Greenaway, Leone, Tarantino Ei mul1i allii
prejudecafi.
pot fi definili ca autori vbzdnd doar c0teva cadre din filmele 1or. Stilul
Aceastd artd"- filmul - care adund in interiorul ei patimd, suferint[,
unui autor e definit de omul din el. Omul e stilul sau stilul e omul"'
prejudecati, orgolii, intelepciune si iluzii desarte are genero zitatea de a
Psihologia lui se vede din primele cadre. Educafia, cultura, caracterul,
sluji celelalte Arte neconditionat, f[rr nici un fel de compromis. Filmul
personalitatea de asemenea Se pot remarca din fiecare miscare de aparat,
reuseste si adune in interiorul lui atAta poezie, literaturd, teatru, dans, -din
fi""-" portfet sau prim-plan, dialog, din tdieturA, din acordurile
picturd, muzicd,, arhitecturd, incdt satisface in felul acesta, tn modul lui
de a se manifesta, nevoile publicului, nevoile celui mai simplu om sau
muzicii sau nuanle ale sunetului care insolesc fiecare imagine, fiecare
ale celui mai sofisticat dintre oameni.
secventi, dau dimensiunea artistului, ii definesc stilul'
Rigoarea ne indeamnd sn impfutjm scenariul ir secvenfe, apoi in
Pulini sunt regizorii care au influenfat prin arta lor rimbajul
filmului arla filmului in general. cadre, s[ le cronometrim, s[ le stabilim un Sunet, un dialog, iar in final
- la montaj si mixaj sd cronometrim fiecare centimetru de pelicul[,
Fraza cinematograficr face parte din arsenalul de mijloace
specifice filmului si cuprinde o multitudine de elemente de expresie fiecare secundd de film.
filmici - incadratura, miscarea aparatului, tipul de mizansceni, persona- Existl o geometrie, o matemattcd., de fapt o arhitecturi a filmului'
litatea si jocul actorului, lumina, decorul si costumul, sunetul, muzica qi La fel ca o construclie arhitecturalfl, ca o simfonie, el, filmul, trebuie sd
montajul. Toate definesc fraza cinematograficd, folosit[ tn maniera sebazezepe niste reguli precise. Reguli cunoscute sau nu de toli factorii
proprie de fibcare regizor. Creatorii se diferenfiazd,intreei prin frazalor care participd,lareahzarea filmului (actori, tehnicieni, artigti realizatotl)
cinematografic[, prin modul lor de a se exprima. gi care trebuie sd se supun[in final viziunii regizorului, el fiind in ultima
Fraza cinematografici, inseamnd in primul r6nd atmosferd. instanll coordonatorul intregului travaliu artistic si tehnic.
Atmosfera se creeazd, din mici elemente gi o mare intelegere a Filmul fiind de fapt o arti sinteticd, adund toate elementele
subiectului. Atmosfera se mai creeazd,de asemenea din ritm, incadratur| artistice componente ale povestirii, folosindu-se de tehnica de industrie
si miscare de aparat. cinematogtufi.A pentru a creaun spectacol audiovizual ce se deruleaz5
Sunt multe tipuri de frazd, cinematograficd, dar ceea ce consider c[ fie pe un ecran, fie in sala de cinema fie pe ecranul de televizor.
este definitoriu este atmosfera. Tinand cont de epocr, decor, costum, Toate imaginile pe care le observim deruldndu-se pe ecranul de
lumini, jocul actorului si in principal de .."u i. vrea si transmiti televizor au la baza imaginea cinematograficd. E adevirat, intre un
regizorul, folosindu-se de toate aceste argumente, se poate spune pe bund talk-show sau un jumal de televiziune 9i un film artistic este o male
dreptate c[ elementele care constituie fraza fllmtcd il definesc pe autor. diferenla, iar aceast[ diferenla e fdcutd de simpla ftazd. ctnematograficd'
118 I19
DAI\ PITA CONFESIUNI CINEMATOGRAFICE
Intr-un fel aratl fraza cinematografici a unui autor de filrn
documentar, altfel intr-un reponaj si cu totul altfel intr-un film de art[.
5e lasyrd si arta filmului. Timpul cinematografic este pur Ei simplu
ioada de timp in care se desfigoard naraliune-a p,
Spectatorul poate sesiza diferenfa, dar el va fi atras intotdeauna de ceea pu dilatdnd secundele, minutele, orele, *ii. ""r*,'"omprimand
i,n til;;;;pafiul ca decor
ce-l intereseazd,. Dacd, filmul documentar va fi de asemenea un film de p poate.dilata-gau ggnde''sa prin montaj si sunet. n*r*it", filmele lui
artd aI cdrui subiect poate ffezi curiozitatea spectatorilor sau reportajul isensteho welles, Kubrick, Tarkovski.
filmat va relata evenimente, sau situafii care meritl urmdrite, atunci
ochiul spectatorului se va indrepta spre acele imagini, filmul nefiind
altceva dec6t o poveste spusl pe un ecran in imagini, dialoguri si sunet.
Cine gtie sb capteze interesul spectatorului, cel care are discursul
cel mai atactiv, cel mai interesant si foloseste cu talent mijloacele de
expresie artisticd a filmului, acela este un bun cunosc[tor al frazei
cinematografice.
De mii de ani oamenii se inqeleg prin gesturi si vorbe. De sute si
mii de ani omul picteazL. Se exprimd in imagini puse pe p1nz6. De mii
de ani omul foloseste sunetele, vocea, instrumentele muzicale pentru a
exprima sentimente, stdri gi dorinle. Exista un limbaj al imaginilor,
codificat sau nu, lumea se tnfelege folosind imagini si sunet, asta ne face
si cornuniclm, altfel am rdmdne infepenili firn putinla de a ne ir,telege.
Oriunde ne-am afla pe aceasta planeti avem multe lucruri comune.
Viaga noastrl seamdn6, ne nastem, fteim gi apoi ne stingem. Cdtd vreme
ffeim ne comport[m dupd aceleasi legi. Familia, scoala, societatea Ei
legile ei ne guvemeazd.
Albi, negri sau galbeni suntem copiii aceluiasi pirinte, acelasi
-
Soare ne incdlzeste, pdnd si noaptea ne urmdreste tot timpul ddndu-ne
lumina prin intermediul Lunii. Oare cine ne-a f[cut dupd chipul Ei
aseminarea Lui? Natura seamdn[ cu noi, oamenii, dar gi noi semdnlm
cu ea, din acest motiv ne si accepti la s0nul ei. Tot ceea ce ne inconjoari
creeaz6. o anumitd presiune psihici asupra noastr6, iar noi, oamenii,
fiecare individ in parte, retumdm aceastd presiune, prin personalftatea
noastr6, a fiecdruia din noi, in natur6. Ce fo46 uluitoare trebuie sd aibb
aceastl naturi ca sd suporte presiunea a miliarde de oameni $i sd rimAnd
neschimbatd de milenii? Timpul gi spaliul joacd un rol primordial irr
Regizorul Dan piqa si operatorul Dan Alexandru
viata noastri. Dar iati- cE aceste doul categorii filozofice au influenfat itt -un ,,schimb de roluri" remporar
tn miliocut echipei de filmare
-,,8u sunt Adam..
I20
12T
CONFES IUNI CINE,MATOGRAFICE
i i" nmul inspirat din lumea fantasticd a lui Eliade am creat
ite repere legate de rolul timpului gi al spaliului, am insistat in
tate r6nduri asupra rolului pe care ceasul il joacd in cursul
hetelor - pentru a sugera oprirea timpului in loc am fixat ceasul la
rei. Iar in scenele in care rolul timpului, devenit personaj al
plirilor din scenariu, era determinant, fie cd se vorbea de o
plare care se petrecuse cu zeci de ani in urml sau de una petrecutd
mai cu cateva s[ptbm0nr tnainte, se spunea:
PROFESORUL
Asta a fost acum trei sipt[mAni.
,,Omul a murit dar atitudinea sa fatd de lume
sau
continud sd aibd influenyd asupra oamenilor. Nu numai
PROFESORUL
ca in timpul vietii sale, ci cu o putere mult mai mare; iar
actiunea sa sporeste pe mdsura raliunii ;i iubirii care au Asta a fost acum cateva ore.
tnsufleyit de la tnceput si, ca tot ce trdieste, ea trdieste desi personajul trdise intens si avea convingerea cd intAmpllrile la care
mereu fdrd rdgaz ;i fdrd sfdrsit." refereau anchetatorii le t[ise cu cdteva siptimAni, luni sau ani in urm6.
Lev Tolstoi -,,Jurnal"
intotdeauna anchetele se refereau la lucruri petrecute in urm6,
t6mpldri care avuseserd loc cu mult timp irainte, amintite de fiecare
in legiture cu timpul gi spaliul cinematografic am sd md refer mai
tre personajele implicate in manier[ proprie. in felul acesta timpul nu
pe larg la un film ce-mi apartjne, inspirat din proza fantasticl a lui
Mircea Eliade. Filmul este ,,Eu sunt Adam", un film Ia care am lucrat
cdflva ani cu dragoste Ei d[ruire, si in care am vrut sd pun tn paginl rolul
timpului qi al spaliului. il parufrazarr. pe Eliade, care spune cd frecare
individ este in fond centrul universului. Adicd fiecare din noi avem 0
perceplie proprie asupra timpului Ei spatjului. Individul este cel care-qi
pune amprenta pe aceste categorii filozofice explicate at6t de bine si pe
larg de marele filozof german Immanuel Kant.
Timpul qi spat,rul sunt cele doui categorii filozofice in care se
plaseazi toate faptele din Univers, deci intreaga existenl| umlmb' Cadru din filmul ,,Eu sunt Adam".
tefan Iordache in rolul profesorului incerc6nd Cadru din filmul ,,Eu sunt Adam"
Ra,tiunea noastri percepe fenomenele raliunii universale in timp gi spatiu' i5, o convinga pe minisffeasl (Rodica Dianu) ca Metamorfozele Marinei
'el
Spaliul se intinde in afara noasffA qi timpul cruge independent de noi' a profesat la scoala de pe strada Mantuleasa. interpretate de Irina Movild.

122 r23
DAN PITA CONFE,S IUI{I CINEMATOGRAFICE,
Cadru din filrnul
nimic nu scapi atenliei anchetatorilor. Ancheta are cursivitatea ei.
,,Eu sunt Adarn..
Rodica Dianu in rolui Planurile povestirii se arnestecl dar se Ei delimiteazl in acelasi timp.
ministresei Anca Vogel - Fiecar:e in maniere diferite, fiecare av0nd scopuri diferite.
Alias Ana Pauker. Spafiul are ;i el rolul lui in cazul filmului ,,Eu sunt Adam".
Carrcrade anchet5, de exemplu, inclperea anchetelor, are diverse roluri.
Si din care prin simpla juxtapunere a imaginilor (montaj) se comprimi
iuo t" dilati spafiul. El, spafiul, decorul propriu-zis devenind pe rdnd
altceva: fie o incipere unde se intdlneau Marina cu Alex si cu Darvari,
fi.e o pidure sau o cArciumd sau la nunta Oanei in decorul feeric al
c0rciumii lui Fane Tunsul, personajele definindu-se in felul acesta,
continudndu-Ei destinul gi implinind povestea.
Filmul, ca si literatura, permite de altfel autorilor, in funclie de
necesitd,tile dramaturgiei, si poat[ dilata sau condensa spafiul. Astfel in
,,Eu sunt Adam" - o cameri de ancheta capdti dimensiuni fabuloase,
devine o incipere imens6, interminabild, cu multiple mese de ancheti la
care sunt anchetate nenumirate personaje. in felut acesta eroul nosmr,
degi el e singur cu problemele lui, prin multiplicarea si diversificarea
anchetei si a anchetatorilor, el devine unul din cei mu{i si mai ales
devine singur, tn izolarea lui, tocmai pentru c[ povestea lui are ceva

mai avea condilia reall, normall, se comprima sau se dilata dupi curn
voia naratorul, totul se supunea unui joc-ritual dictat de fiecare personaj,
in conformitate cu nevoile dramaturgiei.
;i*l de anchete nu face altceva decAt s6-1 incite pe^ spectator
p"rtr.i a se implic acdtmaimultin cele povestite de Profesor. inrealitate
el este cel care conduce ancheta, si nu anchetatorul. Cel anchetat se
joaci cu timpul qi spaqiul, de fapt cu timpul naraliunii, ir asa fel incdt Doud ipostaze ale Anei Pauker. Fotografii din arhiva familiei.

t24 125
DAN PITA CONFE,S IUNI CINE MATOGRAF'ICE,

980) al lui Kubrick, sau ,,Diamantele noptii" (1964) al lui J. Nemec,


agazinul de pe stradama.re" (1965) de Kadar si Klos, ,,Ytala nu rartd"
958) al lui Mihu si Marcus.
In unele din filmele pe care le-am fdcut, cum ar fi,,Tdnase Scatiu,.
975), ,Fas in doi" (1985), ,,Dreptate tn lanturi" (1984), ,"Faleze de
ip" ( 1 98 3),,,Concurs" (I982),,,Noiembrie, ultimul bal" (1987),,fl otel
lux" (1992) gi,,Eu sunt Adam" (1996), am incercat sd folosesc timpul
rpuf,rl cinematografic ca pe n$te arme in folosul narafiunii filmice.
Multe din scenele importante ale acestor filme se deruleaz[ in
intea (memoria) unor personaje implicdnd in felul acesta memoria
ectivd gi sensibilitatea spectatorilor- ce poate fi mai convingitor decdt
Cadru din filmul ,,Eu sunt Adam". Cadru din filmul ,,Eu sunt Adam" ginile ce vin din memoria unui erou, si care il conduc pe spectator
Tot actnta Rodica Dianu, interpret0nd Rodica Dianu intimitatea personajelor, de fapt spre intimitatea proprie. Timpul
de aceast[ datd rolul patroanei in rolul patroanei de bordel.
din ,,La Tig[nci".
vine elastic, se dilatr cdnd secundele de viafi joacd rolul unor ani de
a16 si se comprimS, cand anii joacd rolul unor secunde. Balansul acesta
particular, ceva personal Ei nu seamini cu a celorlaltj. Pentru a da timp^e denumit banal si impropriu flash-back, adicd strifulgerare
senzafia tnsi cd ceea ce se intAmpld profesorului se poate intAmpla oricui apoi. In mintea eroului, pentru cateva secunde, s-a fdcut legitura cu
- in sala imensd plind de oameni anchetali limpile se misci halucinant, emoria, cu scene triite anterior. Povestirile modeme folosesc frecvent
iar el, profesorul, simte nevoia de a face miscare, pentru a trece in revista st procedeu imprumutand de la literaturd o anumiti tehnici sau mai
lumea care-l inconjoard, ca pe vremuri la orele de curs de la scoal6, cdnd grabd literatura imprumuti de la film mijloace de expresie specifice
ii indemna pe elevii lui sd se invioreze, t[cdnd miscare, un fel de stuia, pentru a-gi imbo gAV hmbajul.
exercrflu fizic - scena asta a fost g6nditd. ca o reintoarcere in spatru qi
timp... Un fel de revenire a memoriei afective, ci atunci c6nd o
sumedenie de lucruri se aduni in mintea profesorului - sunete, vorbe,
soapte, rAsete, lipete, muzicd., mirodenii, toate aceste simturi se
invilmisesc intr-o dezordine stimulativd. La inceput e haos, apoi incepe
si se facl ordine. incet-incet lucrurile reintr[ in pozifia lor fireascd.
Jocul dintre timp qi spaliu este in permanenfi un factor de crea'J€
in arta filmului.
SA ne amintim numai de filmele lui Alain Resnais ,,Hiroshirna'
dragostea mea" (1959), ?,Anul trecut Ia Marienbad" (1961) sau
Cadru din filmul ,,Bietul Ioanide".
,,R[zboiul s-a sfdrsit" ( 1966) sau filmele lui Tarkovski ,,OglirLdt Petric[ Gheorghiu in rolul Manigonian Cadru din filmul ,,Bietul loanide".
( 197 5), ,,Sacrificiul" ( L97 6) sau ,,Nostalgia" ( 1983), sau ,,Shin Lrlg" Marga Barbu in rolul Madam Vasamache. Leopoldina Ballnuln qi Ion Pacea.

126 I27
DAN PITA
Se poate pleca de la operele literare ale lui Hemingway sau
Fitzgerald sau A.R. Grillet sau G.G. Marquez care au influenlat
scenariul de film, pdni la cele din literatura de azi (Coelho) care au
devenit mai vizuale, mai firesti, mai adevdrate, mai comparabile cu
naraliunile cinemato grafi ce.
Influenla pe care filmul a suportat-o in relalia cu literatura s-4
reflectat si invers, filmul influen!6ndin mod benefic literatura. Prin ritm,
un decupaj mai alert, o vizualizare a scenelor pur descriptive, un dialog
mai realist Ei mai convingdtor si mai ales prin scenarizarea romanelor si
a nuvelelor. De aici gi ideea-mesaj ci unele romane se pot adapta mai
usor pentru a deveni filme. Dar vai, c6ti naivitare, cith confuzie si cdt
de periculos este acest joc - de vei incerca s[ ecranizezi sau sd adaptezi ,,orice lucru ai face,fii fntotdeauna pregdtit sd-t
pentru ecran ,,Craii de Curtea Veche" de Mateiu Caragiale sau ,,IJn veac abandonezi. Prin asta sd te mdsot'i, dacd te poti detasa."
de singurdtate" de G.G. Marquez sau ,,Maestrul Ei Margareta" de Lev Tolstoi - ,,Jurnal56
M. Bulgakov si multe altele. Vai de cel care se incumetd. Va fi un esec
pentru cel care nu va line cont de specificul total diferit al celor doud In marea lor majoritate actorii de film sunt recrutali din teatru.
arte. Legile literaturii sunt altele dec6t cele ale filmului. Tradifiile de mii de ani ale teatrului au permis conturarea pe deplin a
unor criterii ce definesc actorul de teatru: voce, memorie, logicd, statura,
miscare, strpanire de sine si transmiterea emotiei. Dar iatd, cd, a apdrut
cinematograful si in ultimele zece decenii se vorbeste tot mai mult
despre actorul de film.
Ce este actorul de film?
intrebatea si-o pun numerosi critici, teoreticieni, istorici si mai ales
realizatori de film.
in prite cu o cinematografie foarte dezvoltatd, - SUA, Anglia,
Suedia, Japonia, India, Franta, Italia, Rusia, polonia si Cehia se poate
-
vorbi de aparilia actorului de film tn exclusivitate: Al pacino, Robert De
Niro, Jack Nicholson, John wayne, Alberto Sordi, Nicole Kidman,
tlarrison Ford, Humphrey Bogart, Steve Mceueen, Marcello
Mastroianni, Katherine Hepbum, Clint Eastwood, Dennis Hopper si
tnulli altii. Actori specializati numai tn film, care apff putin sau deloc pe

t2g r29
DAN PITA CONFE,S IUNI CINE,MATOGRAFICE
scena teatrului, ei fiind intrebuinlali numai in cinematografie si TV.
Aceastd separare a actorilor rezultd. din radicala deosebire dintre jocul
actorului de teatru gi jocul actorului de film.
Scera de teatru permite actorului o mobilitate mai mare a gestului,
a mimicii gi a miscirii. Actorul de teatru comunicd direct cu spectatorul,
ir fetul acesta tot ce face pare ingrosat, artificial, tocmai din dorinfa de
a transmite sentimentele gi stirile sufletesti ale eroilor. Actorul intr6 gi
iese din sceni atunci cAnd incepe Ei se termin[ rolul. El are o
continuitate a jocului gi a comuniclrii cu publicul. Scena, totusi,
ingrldeste miscarea, actorul reducAndu-qi jocul in ansamblu la
microspafiul creat de decor, dar obligdndu-l la esenlializare gi la
dezvoltarea unor mijloace de expresie tipice teatrului.
in schimb aparatul de filmat obligd actorul la un joc mai relinut,
mai sobru, simplificdndu-gi gesturile si mimica pdn6la firesc, ajungAnd
sd se comporte ,,ca in viat,66' nu ,,ca la teatru!". Tot aparatul de filmat
permite actorilor posibilitIli expresive Ei nelimitate de miscare si Cadru din filmul ,,Bietul Ioanide". Marga Barbu, Petrici Gheorghiu si Octavian Cotescu.
plastic[ - de pildi, filmirile cu teleobiectivul pe strad6, prin pidure sau
pe plaji - filmiri in miscare, travlingul, zoom-ul, galopul calului, goana personajelor ce urmeazi a le interpreta. DacI ,,Napoleon" era mic de
masinii etc. statur6, se cautd un actor corespunzdtor fizic; exemplul poate continua
Pentru un bun actor de teaffu sunt necesare anumite calit[,ti de care si cu alte personaje istorice - Cezar (era chel), Stalin (cu musta!6),
un actor de film Se poate dispensa. Actorul de teafru comunici direct Mussolini (cu capul ras). Pentru ca spectatorul din sala de cinematograf
prin text, prin modulaliile rro"ii, prin gesturi Ei migciri mai mult sau.mai si nu simti numeroasele intreruperi ?n continuitatea triirilor sufletesti
pulin amplificate. Este chiar necesar sd devini pe alocuri nefiresc si ale actorului de film, acesta trebuie sd fie cAt mai aproape de natura lui
artificial, el trebuie,,si joace". Sd convingd spectatorul din stal c[ drama proprie, ;i s6-gi propuni pefinanent ,,s5 nu joace". ,,Jocul" a distrus
lui seintdmpl[ acum in fala lui in timpul spectacolului. mu$i actori; in felul acesta se explici insuccesul in film al unor mari
in schimb, actorul de film trebuie sd fie cdt mai natural, c6t mai actori de teatru. Nu inseamni totuEi cd nu pot exista actori buni de teatru
aproape de via![, el uebuie si triiascd, sI respire, sd priveasc[ numai Ei $i de film in aceeasi persoand. Acestia au inteles, in mare parte, ce
orrtnJi pentru cameri - cafe il urmdregte din toate unghiurile chiar cdnd trebuie luat din teatru si ce trebuie dezvoltat in continuare pentru film.
vrea sI se ascundi de privirile ei indiscrete. Are nevoie de anumite Cazurile sunt destul de rare, dar sunt strdlucite, iar ele se explicd prin
calitl4i frzice, psihice si morale care-i pot permite apropierea de natura hansformarea unor aptitudini teatrale (lurilre, posibilitate de ,,conser-
personajului pe care-l interpreteazd,. ,,Fizicul" actorilor de film este vaf,e" a emotiei, expresia plasticd a mAinilor si a corpului etc.) in
foarte important, majoritatea regizorilor aleg6ndu-;i interpretli in apdtudini necesare actorului de film - stdpdnirea de sine, privirea,
funcfie de datele lor fizice si de asemdndrile lor psihice cu ale improvizarea si mai ales continuitatea emotionalb. Se ajunge astfel la
130 131
DAN PITA C Ob{FE S IU}trI C II{E,MATO GR.AFI CE,

triiri simple si sobre care dau culoare si via16 personajului. Actorul isi nu este necesar ca actorul sd, cunoasc[ in profunzime intentiile
descoperd propria lui naturi, posibilitllile lui de a realiza acest lucru regizorului, el trebuie sd le intuiasci. doar, iar apoi si-qi asume propria
fiind nelimitate. Regizorului ii revine sarcina de a le selecta. lui inplegere.
Pentru a-si realiza personajul pe care trebuie s6-l interpreteze in Regizorul trebuie sd se bazeze pe spontaneitatea si pe capacitatea
film sau in teatru, actorul este obligat sI apeleze la experienla sa de actorului de a imagina, s6-i ofere acestuia posibilitatea de a-si construi
vta\E, trebuie si-si reprezinte o diversitate de atitudini qi situalii pe care rolul ca in teatru, dar firi a artificializa si mai ales acumulAnd liniar
le-a trdit, ;i in principal sd {ind seama de natura lui intim6, incercdnd si st[rile emofionale. Daci emofie nu e - nimic nu e! (parafrazdndu-l pe
se comporte asemenea omului de pe strad6. in felul acesta se explic[ Marin Preda).
faptul c[ mul1i din marii regizori au fost tentati s6-si aleagd drept Actorul de teatru este obisnuit s[-si construiascl de reguld singur
interpreli oameni de pe stradd, asa-zisi neactori. Exemple celebre: ,,Hofii rolul, urm6nd caregizorul sau realizatorul spectacolului s[ intervind ici-colo
de biciclete" (1948) - De Sica, eroul filmului, este neprofesionist, in ctzelwea gesturilor, a misc[rilor si uneori a intonatiilor in glas. Actorul
,,Pdmdntul se cutremurt' - Visconti, s-a filmat intr-un sat de pescari ffansmite in public intenliile autorului: Goldoni, Shakespeare, Cehov,
numai cu neprofesionisti. Rossellini justificl acest lucru spundnd ci Brecht, Caragiale, Beckett. Ideal ar fi ca in imaginile spectacolului sd se
actorii profesionisti ar ,,contraface" emoliile, dAndu-le o dozd de regdseasc5 ideile regizorului: Reinhardt, Brook, Liubov, Ciulei.
artificial. Pentru rolul unui sudor trebuie luat un sudor, pentru rolul unui In film, uneori actorul trebuie socotit un instrument al imaginii,
pescar trebuie luat un pescar, actorii profesionisti put6nd fi utilizati mai folosit pentru ilustrarea intenliilor regizorului qi pentru a incS.rca cu
lesne in roluri de intelectuali sau burghezi. Viala nu poate fi imitata. emofii ;i sentimente povestirea propriu-zisd, implic6ndu-l afectiv,
Omul de pe stradd trebuie si fie omul de pe strad6; altfel rezultatul este determinAndu-l s6-si asume rolul, si intre in transd. El trebuie folosit ca
gresit si atunci regizorul poafie vina, ori intrdm in alt domeniu care orice alt element al cadrului si trebuie si se 1in[ seama de puterea de
poate face obiectul altei lucrdri. expresie, de sugestie a privirii omenesti.
Principala calitate a regizorului in relalia cu actorul este de a Sunt foarte frecvente cazurile in care actorii sunt ,,inselati"
vtzuahza idei si. sentimente dirijdndu-si personajele in funclie de intentionat. Li se spune sd facd cutare sau cutare lucru pentru un anumit
imaginea cinematograficd, actorul fiind deci un element component al scop si, de fapt, se urmdreste cu totul altceva. Actorului i se dezvdluie
acestei imagini. ltumai tema principal[ si nicidecum inten{iile intime ale realizatorului.
Semnificatiile qi sensurile naratiunii se ffansmit spectatorului prin In felul acesta lucreazd, mulqi dintre regizot'ri importan{i - Antonioni,
intermediul imaginii. Regizorul are datoria de a gdsi metoda care sb Fellini, Visconti, De Sica, Bresson, Forman, Godard, Nemec, De Setta,
determine ir actor anumite reactii, de a-i imprima anumite trdit'r, de at' Kusturica si Petrovic. Acestia folosesc, in majoritatea cazuilor, actori
le stimula, permildndu-i astfel s6-si dezviluie natura artistici intimi. neprofesionisti pe care-i pun in diferite situalii. De exemplu, Forman,
Uneori regizorul recurge la siretlicuri, incerc6nd s[ distragil aten\ia pentru a filma o scend in care era necesard o cearti cdt mai real[ in care
actorului de la ceea ce este teatral si contrafdcut, reusind s6-l pilstreze actodi sa fie cAt mai aproape de natura personajelor, a trebuit s6-si mintl
permanent proaspdt in fala aparatului, nu obosit si alterat de gdnduri' interprelii fdcdndu-i s5. se certe pe un motiv real. Astfel scena a putut fi
care incarcd inutil natura personajului. Chiar dac[ greseste, actorulpoate. filmat[ exact dupd dorin\ele regizorului. Godard, in primele sale filme,
fi utilizat decupdndu-se din jocul sdu ceea ce intereseazd,. De multe on isi punea actorii s[ facf, cu totul alte lucruri dec6t memorarea rigidi a
132 r33
DAN PITA CONF'E,S IUNI CINEMATOGRAFICE,
textului sau a unor miqcdri, ei fiind ldsafi sd improvizeze, iar atunci cdnd fac interpre,tii lui Forman nu este neprevizut. El prevede absolut totul,
realizau ceva ir atrnosfera intereselor sale, erau filmafi uneori tdri s[ ,dar cu limite foarte largi care-i permit chiar lui improvizalii in text sau
stie, dAnd astfel senza,tia,,faptului surprins". ln dramaturgia scenariului. Filmele lui de inceput poarti o putemici
Ermanno Olmi ir filmul sIu ,,Il Posto" si-a recrutat interprelii din ,amprentd a firescului, a autenticului, a faptului surprins si nu contraflcut
rAndurile neprofesioniEtilor, alegdndu-i in func,tie de caracterul perso- ori ?nscenat. Prin grija cu care-si dn:'jeazd interprelii indrum6ndu-i spre
najelor. Dddea astfel dovada, tn lucrul cu actorii, a unei deosebite firesc si natural, prin felul in care reuseste sd determine la ei reactii si
sensibiliti,ti, conducdndu-i cu finefe gi multi discrefie. in felul acesta itudini c6t mai aproape de realitate, Forman poate fi socotit unul dintre
oblinea de la ei expresii qi gesturi pe care nici cei mai buni actori eei mai de seami regizon ai generaliei sale, unul dintre regizorii care-a
profesioniEti nu le-ar fi putut realiza. fnples pe deplin rolul actorului in film, care-a intuit pe deplin
Milos Forman, in cele trei filme ale sale de inceput, filmate in ,posibilit[1ile nelimitate ale actorului neprofesionist, ale omului din
Cehoslovacia, ,,Asul de picd" (1963), ,,Dragostea unei blonde" (1965) qi preajma noastri, ale omului de pe strad6. Asa se explici marile succese
pe care le-a avut in SUA cu filmele sale ,,Zbor deasupra unui cuib de
,,Balul pompierilor" (1967), a folosit perrnanent interpreti nepro-
fesionisti, in marea lor majoritate recrutali dintre prietenii si cunoscutii uci" (1975) si ,,Amadeus" (1984).
FerA hdoial[, sunt regizori care folosesc cu succes in filmele lor
sdi, oameni al cdror fel de a fi ii era foarte familiar. Nimic din ceea ce
tori neprofesionisti, actori recrutafi din teatru sau specializafi in film,
ei actori ideali care au capacitatea de a cuceri si fascina publicul prin
ocul lor simplu fi direct.
Regizori ca Truffaut si Godard Ei Chabrol in filmele lor folosesc
tori profesionisti, vedete ale ecranului, dirijali spre un joc mai putin
fiansparent, un joc aparent opac, dedramatizat, apropiat foarte mult de cel
neprofesionigtilor. Aduc in plus farmecul personal - J.P. Belmondo,
Anna Karina, J. Perin, A. Finney, Jeanne Moreau, Anouk Aimee, Annie
irardot, Alain Delon.
' Filmele regizorilor englezi Richardson, Andersen, Lester distri-
uie actori profesionisti de formafie teatrald., care-si cunosc foarte bine
eseria si s-au familiarizat cu aparatul de filmat, dovedind o culme a
rofesionalismului - Albert Finney, Tom Courtenay, Peter O'Toole,
ichard Burton, Julie Christie, Richard Ha:ris, Tom Bell, Anthony
uinn - iar acolo unde ei nu fac destul, este r6ndul regizorului de a-i
ljuta, de a-i modela dupi nevoile scenariului si dupd natura perso-
ajului. Acegti actori au capacitatea de a intui in indicaliile regizorului
iitoarele contururi ale rolului, ale personajelor cdrora ei le dau viaf[ in
Cadru din filmul ,,Bietul Ioanide".
Pictorul Ion Pacea?n rolul lui Ioanide si Stefan Iordache. afa aparatului de filmat.

134 135
DAN PITA CONFES ITJNI CII{E,MATOGRAFICE,
Regizorul italian de Setta, in filmul s[u ,,IJn om pe jumdtate,,, Iulian Mihu. Acest lucru, fie din imposibilitatea regizorului de a
foloseste laolaltl actori profesionisti qi actori neprofesionisti. Acest conduce un actor neprofesionist, ceea ce presupune efort in plus si
sistem di rezultate din cele mai interesante, cele doud categorii de actori oarecare afinitdti, fie din frica producitorului de a nu rata cu desdvdrsire
ajutAndu-se si stimuldndu-se in mod cu totul inconstient. Actorul filmul, considerdnd c5, folosind actori de prestigiu ai teatrului rom6nesc,
profesionist imprim[ de obicei ritm scenei, lucru pe care nu-l poate vor obfne succes de casd. Frica este in bund parte justificat[, c6ci felul
dezvolta cu mare eficienld actorul neprofesionist, acesta din urmd ifl care regizoii reusesc si se impund actorilor s-a vizut tn multe din
contribuind totusi cu acea not[ de firesc qi prospelime ce influenteazd de filmele rom6nesti realizate in ultima vreme!...
obicei si pe actorul profesionisl tn acest film este cu totul neobisnuitd Totuqi, existd filme in care jocul actorilor este mai precis dirijat,
creatia actorului principal, actor de teatru, J. Perin, ciruia regizorul filme in cal'e regizorii au dovedit o grijd deosebiti fa1[ de u.ior,
de Setta i-a putut transmite cele mai fine nuante ale intentiilor sale. Cred folosindu-l ca element emotional al imaginii.
ci dupa operatorul Carlo di Palma, Jacques Perin a fost colaboratorul cel De asemeni in filmul lui de inceput,,un bdrbat si o femeie" (1969)
mai apropiat al lui de Setta, acesta din urmd cunosc0nd p6n[ in profun- Claude Lelouche le di ca tema actorilor (Anouk Aim6e si Jean-Louis
zime firea si capacitatea de a transmite emotii a interpretului, lucru ce Trintignant) ,jocul de-a dragostea". sunt pusi sd improvizeze. Dialogul
l-a ajutat in transferul de emotie necesar pentru spectatorul de cinema. si situaliile create dau farmec si emotie filmului. Jocul lor capati
Actorii in filmele romAnesti sunt, de asemenea, luafi din teatru, in naturalete, totul vine spontan, scena respectivd a fost comentatd, ipoi
majoritatea lor actori buni de teatru, dar slabi sau mediocri pe ecran. snrdiati de specialisti.
Explicatia ar consta in faptul cd acesti actori nu reusesc sd se debaraseze
Regizorului de film i se poate recunoaste meritul de a facilita
de o serie intreagd de artificii valabile numai pe scend si care in fala si de a inova munca actorilor.
aparatului de filmat trhdeazd, falsul. Iar principala vind este a regizorilor
care din comoditate sau poate din carenle profesionale trec foarte usor
peste capitolul ,,lucrul cu actorii".
In mai toate filmele romA.nesti actorii isi imp,tn stilul 1or, o manuerd
a lor de interpretare, mai mult sau mai pulin teatrald,.
in filmele in care apar Birlic, Giug&il, Belig&r, Calboreanu,
Caragiu, B[nic[ si altii, actori de prestigiu in teatru de altfel, munca
regLzorului nu se face simlit[ in mod suficient, actorul reahzAndu-si
rolul in fa! a aparatului de filmat ca si cum ar fi pe scend.
Actorul rom6n nu face intotdeauna deosebirea completd intre jocul
sdu pe scend si cel de pe ecran, intre evolutia personajului siu intr-o
piesi de Cehov sau evolutia sa intr-un scenariu scris de Dumitru
Carab{. Regizorul este cel care trebuie s[ discearqd qi sd selectioneze
din jocul actorilor ceea ce este mai apropiat de film. in filmele rom6nesti
nu s-au folosit mai deloc actori neprofesionisti, cu exceptia poate a lui
r36
137
CO}{FES IUNI CINEMATOGRAFI CE

f)espre actorul de film Claudiu Bleont

,Nu tdria sentimentului tnalt, ci trdinicia lui tl


face Pe om suPerior''
F. Nietzsche

Un actor cafe are o natur6 artistici specificd filmului - dar si


teatrului - este Claudiu Bleon! - actof din generafia anilor '80 lansat mai
int6i in cinematografie, apoi in teaffu-
Cand am rerrEit sd impun pentru prima oarl un subiect de film scris
qi inventat de mine - aveam deja 40 de ani - tot ce flcusem pAni atunci
in afari de filmele de institut ,,Paradisu1", ,,Dup6-arnrazd banal[" sau
,,Yialainrozo'au fost fie inspirate din proza literar[, fie scenarii scrise
de

scenaristi profesioniqti. in 1980 a venit;i timpul unui scenariu Ei film de


autor. Scenariul filmului ,,Concufs" l-am scris in diverse etape 9i diverse
forme. Dup[ absolvire, in anii 1970, am incercat s[ propun Caselor de
Film un scenariu scris trc[ din perioada Institutului- Scenariul se numea
,Bddurea'' gi dramaturgia era construitd pe marginea unui concurs
de

,,orientate turisticfl" (sport la mod[ atunci, cred c6 Ei astdzi)'


Cadru natural, p[durea cu toate miresmele, hifisurile, dar mai ales
capcanele pe care le presupune un astfel de decor.

138 r39
DAN PITA CONFES IUNI CII.{E,MATOGRAFI CE,

Pidurea, fanioanele de ghidare si autobuzul cu c&re vereql Figura lui bl0nd[, candidd, inteligent[ in acelasi timp, exprima
concurenlii erau singurele elemente de decor - astfel filmul se ul de bundtate umand de care aveam nevoie pentru personaj. Nu
desfdsoari inff-un decor unic care cu timpul se transform[ intr-un buia sd facd mare lucru decdt si priveascd - sd care un rucsac si sd fie
labirint, flcAnd anevoioasd orientarea concurenfilor. I care gdseste drumul corect fdrd si se laude sau sd comenteze.
Am reinventat regulile acestui concurs de orientare in asa fel incdt Am folosit quritatea acelui chip (Claudiu Bleon!) cum m-am
concurentii si participe in grup la orientare, un grup destul de numeros, iceput mai bine. Desi era o diferentd de vdrstl intre mine si el, eu fiind
nou[ persoane. Acest grup era organizat cu un gef, cu un administrator, ai aproape de v6rsta lui G. Dinicd gi M. Moraru sau Stefan Iordache,
un altul care rispundea de orientare. Putem inqelege orice cdnd e vorba
am considerat pe Bleonq purtdtorul de cuv0nt qi de imagine al tinerei
de ,,orientare". Vroiam sd critic politica statului care nu reusea in acea
perioadd sd se orienteze ;i si puni pe o linie de normalitate relaliile neralii din care fdcusem parte cu ceva timp in urmd: generafia
social-umane gi mai ales economia. Tatos, M. Veroiu, N. Margineanu, I. Demian qi mul1i al1ii.
Aici la acest film am folosit mai mult dec0ttn alte filme ceea ce unii Formula de lucru in echip[, vorbesc de echipa de actori, era mai
numesc metaford, alegorie sau parabol[. Probabil ci dupi vizionarea n ortodoxd, dar pentru mine s-a dovedit a fi eficientd.
acestui film critica a incercat sd mi eticheteze cu falsl admiralie - un film La inceput am pus la punct mult inainte de a incepe fitmirile
,,parabold". DeEi Titus Popovici, itrcercdnd sI mi apere, cu ocazia unor la,tiile de joc si dialogurile, primind sugestii si propuneri din partea
viziondri menite s[ cenzureze filmul, a introdus termenul de ,"realism torilor. Repetam zllnic cdteva ore la masd pentru ca actorii sd invete
magic" - se vorbea penffu prima oarb despre ,,magie" ;i mai ales intr-un xtul, s6-l memoreze, iar apoi s5-1 rosteascd de parci ar face parte din
context realist. Termenul era mdgulitof penffu mine, dar nbucitor pentru afa 1or, fdrd si aibr probleme de nuanle sau de inteligibilitate. Dialo-
cei care f[ceau parte din acea comisie ideologici a partidului.
ile trebuiau sd curg[ spontan fdrd nici o urm[ de teatralism - lucru pe
Erau adunate peste 40 de persoane - repfezentanlii ministerelor,
generali, comandori, amirali, cei de la UTC, sindicatele, pionierii, cei de
l-au inleles si l-au acceptat toti actorii. Grupul central avea nou[
Ia cooperativi etc. - care au rdmas cu gura clscat5 cdnd Titus Popovici rsonaje - cu ierarhii si mai ales relatii umane tocite pdnl la refuz. Erau
le-a explicat filmul ,,Concurs" ca ficdnd parte dintr-un gen, un curent sibile cize, cdderi tn prostra,tie, dezechilibrdri, wi Ei dragoste.
artistic novator si anume ,,realismul magic". Apoi am repetat tot textul in natur6, in pldurea de la Bineasa. Aici
ln legiturl cu simbolistica acestui titm voi reveni in altb parte. Sd p de zece zlle arrt mimat concursul de orientare. Actorii au rostit
ne intoarcem la Claudiu Bleon!. xtul, iar operatorul Vlad Piunescu a filmat totul cu o camerd video. A
Simleam nevoia, atAt pentru mine si povestea mea, c6t gi Pentru pst filmul de debut al unui foarte bun operator Vlad P5,unescu
filmul romdnesc in general, si aduc pe ecran chipuri noi, figuri plicute'
- - cu
md sfdtuiam foarte mult inaintea fiecdrei zlle de filmare.
de tineri mai ales, care sI schimbe pulin imaginea de fals si teatral in cate De altfel, impusesem echipei un program extrem de greu si
se zbltea filmul romdnesc. Iar pentru rolul Pustiului din scenariu afl guros. Filmdrile au inceput in Bucureqti, la pddurea Bdneasa, pe 8
cdutat aproape un an de zile f[c6nd probe si interviuri cu tineri actofL,
nie 1980. Filmam din cauza luminii zllnic in doud etape: una foarte
sau pur si sirnplu ciutand oameni tineri - ba"a in 20 de ani. Claudiu
Bleong a'aparui intr-un tdrziu- era student liI.A.T.C. in anul I si plin.de
vreme, dimineata 5,30-8,30, si alta dupd amiaza intre orele 18 si
prejudec[1i in ceea ce priveste filmul. in cele din urm[ a venit adus ,30. Echipa si actorii erau la dispozilia filmului de la 5 dimineala pdni
aproape cu forla la probe. ora 20,30 cu o pauzd de o ord-doud la prinz.

140 T4I
DAN PITA COI\TFE,S IUNI CINEMATOGRAFI CE,

Relaliile dintre actori se cam inriutifiseri, mai ales in deplasare. uEc[ria;i, s-au tuns zero to]i trei si formau o echipd plini de farmec si
Plecam de la hotel la ora 6 dimineala si ne intorceam dupi 10 seara - inamism). Nici unul din ei nu mi-a creat vreo problemd, ba mai mult,
c6nd totul era inchis - iar de multe ori filmam pentru a mI incadra ix rau plini de disponibilitate si se concurau in sensul cel mai creativ.
plan s6mbetele si duminicile, care erau de faptzile libere. Bleon!, ca de obicei, era primul la cadru si cel mai dispus sd.
Mul|i dintre actori erau epuizafi gi enervali. Nici nu mai era o unceasca.
problemi s6-i determin si se urasci intre ei, sau si-si spuni unul altuia Aportul actorului la filmdri si la teatru, care inseamnd invilarea si
lucruri dureroase - aqa cum le-o cerea dramaturgia. brventam pe loc stirea textului si stipanirea psiholog icd. a rolului, folosirea unor
replici care s[-i caracteiz.ezepe cei din grup $ se sicanau cu dezinvolturd ijloace artistice prin care talentul actorului si iasi in evidenfi, mai are
intre ei. Singurul care era imperturbabil si care isi purta seninitatea peste evoie de disciplinn qi de ddruire de sine. De cele mai multe ori, el,
tot era Bleon!. Mereu primul la toate, se cdllra itr copaci, intra in bdlti torul, mai trebuie si facd fald qi unui efort fizic iesit din comun. Trist,
impulite, sdreapeste r6pe, tot timpul cu sur6sul senin pe chip, cum o cerea esel, obosit, bolnav sau sdndtos, el, actorul, trebuie sI joace si mai ales
personajul - in timp ce ceilalli il priveau cu ur6 gi dispre!. il facd fald situaliilor in care e pus pe platou. Acolo pe platou actorii
Metodele mele nu erau poate cele mai ortodoxe - dar am incercat unt concurenfi. Dusmani, prieteni, trebuie s[ se urasc6, sd se iubeasci,
sd speculez la maximum relaliile rele create intre ei. Bleon! si Uritescu acele cateva ceasuri in care intrd in pielea personajului actorul se
pe de o pafie erau foarte mobili gi plini de iniliativd, tn timp ce ceilalti,
edubleaz6, face un transfer de personalitate si numai Dumnezeu gtie de
mai maturi - Dinicd, Iordache, Moraru - preferau sd stea in expectativi.
nde ii vine atdta putere pentru a trece prin toate personajele pe care
Filmlrile au linut toatlvara. Cand am terminat era deja toamni si Lalra i le pune tn cale.
incepuse stagiunea teatrald. Md gdndesc cu nostalgie la acele momente
La ,Bas in doi" reusisem sd-l conving cd rolul pe care-l interpre-
fi-mi dau seama ce munci grea au actorii, mai ales cdnd filmeazdin I are ceva de magician, un om inzestrat cu puteri iegite din comun,
timpul lor liber de teatru, c6nd au vacan!6. Lucrurile s-au complicat cAnd
are vrea sI faca bine, tn orice sifuatie, celor din jur.
Dinici si Moraru au inceput tumeul teatral la mare - planificam
filmdrile in funclie de timpul lor liber Ei i-am obligat sd faci naveta intre Actorul Bleon! si-a construit rolul imaginandu-Ei ci este un trimis
Bucuresti gi Constanfa. Vai de vacanp lor! lui Dumnezet - venit pe plmant penffu a mai indulci suferintele
Cu Bleon! am colaborat dupb aceea si la alte filme pe care le-am mane. Am vorbit cu el multe zile inaintea filmdrilor. Le-am spus
fdcut - ,,Dreptate in languri" si ,,Pas in doi", ,,Rochia albd de danteld" etc. torilor sr citeasci Biblia si mai cu seamd povestea lui Cain si Abel la
Pentru ,,Dreptate in lanfuri" Claudiu urma sd faci un ro1 de are vroiam sd fac aluzie, in relafia celor doi, Mihai gi Ghifi, doi tineri
compozilie si-i avea ca parteneri pe Ov. I. Moldovan si Perici Nicolae. uncitori prieteni, nefamilisti, care iubesc aceeasi femeie.
Erau tofi niste fugari, dezertorr, urmdrili de poter6. Un film cu multi Pentru scena din final am decis o lupti pe viald si pe moarte intre
miscare Ei multe scene dure - cascadorie si lupte. Bleon! era intr-o formd i doi cain (Petricd. Nicolae) urma s6-l omoare pe Abel (claudiu
-
ftzicd exceptionali, deborda, ayeaun asemenea ritm Ei o disponlbilftate leonf). Amindoi actorii erau imbr[cafi in costumele lor din scena de
pentru miscare, incdt ii punea pe ceilalli doi in dificultate. ceput a filmului. Adicd Bleonf in costumul lui de scrimd, alb ;i
Ce actor e acela cdruia nu-i p$"e sd se joace, care sd nu-si doreasci raculat, iar Nicolae in halatul lui cenusiu, negru de boxer. Contrastul
s5, interpreteze personaje exotice? tncd din perioada probelor impreund lor doud costume era accentuat si de cele dou[ sporturi pe care le
ne-am pus de acord cu felul in care va ardta fiecare (fiindcd erau racticau: scrima si boxul.
t

142 143
DAN PITA
Actorii au interpretat rolul av6nd tot timpul tn minte istoria celor
doi frafl, Cain Ei Abel. Si mai mult, aveau in ureche muzica lui Haydn,
,,Oratoriul Crealiunea", muzicd, ce insofea momentele tensionate ale
filmului. Compozitorul Adrian Enescu a compus muzica de fond a
filmului, in acord cu muzica lui Haydn, crednd in jurul personajului
interpretat de Bleon{ un halou mistic.
,flaloul" acesta a existat tot timpul in privirile Ei in jocul lui
Claudiu Bleon!, innobildnd personajul gi filmul.
Succesul unui actor depinde ir mare mbsur[ de munca lui, de
f)espre actorul de film Victor Rebengiuc
talent, de lecturile lui, de caracterul lui, dar Ei de rolurile pe care le
primeste de la viati sau de la cei care-l vdd in ipostaza respectivb. EI
depinde foarte rnult de autor, de regizor ;i mai ales de sansd si noroc.
,Nu existd defel fenomene morale, ci dortr o
Tot un rol de compozilie a trebuit si facd Bleon! Ei in filmul scris itLterpretare morald a fenomenelor. "
de D.R. Popescu ,,Rochia albl de dante16". Rolul presupunea un F. Nietzsche
caracter dur, intransigent, un medic chirurg care trebuia si taie in came
vie, la propriu si la figurat, pentru a face bine, pentru a vindeca pe al1ii. Am colaborat de multe ori cu Victor Rebengiuc, un actor magnific
De data asta actorul trebuia s[ schimbe registrul: alt ritm, mult text, iar cu multe roluri importante in teatru qi film, un actor care a debutat tn
rolul de Robespierre al spitalelor s5-1 arate cdnd antipatic, cAnd inuman. teatru gi film in mod remarcabil si pe care-l stimez si il respect foarte
Exista o scend in finalul filmului cdnd actorul trebuia sd p16ng6. E
mult. Cu el am awt onoarea sS lucrez in c6.teva filme de referinli.
greu sd convingi dacd ,,te faci" cd p16ngi, sau !i se pune glicerini in ochi.
Este emblematic penffu colaborarea noastrd rolul interpretat de el
Bleon! vroia si ajungd la momentul pldnsului in mod firesc prin
concentrare si afunci m-a rugat sI stau cu el inaintea momentului in filmul ,,Tdnase Scatiu", rol care cred cd. l-a marcat in restul carierei de
filmdrii gi sI-i spun de ce trebuie sd p16ngd, s6-i dau anumite repere actor.
pentru ci tot ce incercase el era inutil, nimic nu-l punea in stare, in Dupd lungi si anevoioase ciutlri, probe si disculii cu o pleiadd de
situafia de a-i curge lacrimi. M-am retras cu el departe de privirile celor mari actori (cum ar fi: Caramitru, Ov. I. Moldovan, Motoi etc.) am decis
din echipd Ei am ?nceput s6-i spun lucruri care s6-1 impresioneze - in cele din urmi ca rolul lui Tdnase Scatiu sd i-l incrednlez lui Victor
drame, tragedii. Ba mai mult, i-am amintit de tatdl lui care decedase cu Rebengiuc, care pe atunci (1974) era un actor cunoscut, cu succes si
pufin timp in urm6. Mesajul meu a avut succes, lui Bleong au inceput care, din picate sau din fericire pentru mine qi film, avea o aurd speciald,
s[-i giroiascd lacrimile, arn chemat echipa gi am inceput sd filmlm. La o etichetd, pus[ de mult timp, in urma rolurilor jucate de el in teatru si
sfdrsitul scenei, dupd ce filmasem, Bleon! mi-a cerut plAng6nd sd fac o film. Era considerat ,junele prim" al teatrului qi al ecranului romanesc,
pauzd,. Nu mai reusea s6-si opreascd lacrimile. Tristd qi neindurdtoate
mai ales dupd succesul avut cu rolul lui Apostol Bologa din filmul lui
condilia actorului!
Liviu Ciulei dupd romanul lui Liviu Rebreanu ,Bidurea spanzuratilor",
in care victor se remarcase jucAnd rolul in mod strdlucit, dar repet vroia
I44 145
CONFES IUNI CINEMATOGRAFICE
l
DAN PITA
acum o sut6 de ani. Vroiam o poveste actuall care sI se sprijtne pe
caractere putemice gi personaje credibile in asa fel incdt spectatorul sA
aibd sentimentul cd. urmireste o poveste care se poate derula astezi,
adic[ in anul 1975. Penffu asta trebuia si fac impreuni cu actorii o
muncd de adaptare a textului, a replicilor, a dialogurilor. Din punctul
acesta de vedere am avut un sprijin de neprecupelit in Victor Rebengiuc
si in Vasile Nitulescu care juca rolul lui Dinu Murgule!.
Mi-l imaginam pe Tdnase Scatiu inspectAndu-Ei moqiile, tere-
nurile, aria, propriet{ile, din ,,trdsura" sau ,,qareta" lui, ddnd bice
bidiviilor ca si cum ar fi la volanul unui Mercedes impecabil pe care-l
conduce cu impetu ozitate.
in toate privin,tele m-am tnfeles pe deplin cu Victor. Dialogurile se
modemizaseri, iar relaliile de joc erau actualizate, ne inlelegeam din
priviri'qi ne sfituiam indelung atunci c6nd schimbam cAte ceva.
La indicaliile mele i s-au ficut toate costumele, pantaloni, p6ldrie,
cizme, pelerini, toate veneau ca tumate pe trupul lui. Si cred cd l-au
ajutat hotirdtor in creionarea personajului.
Replici precum:
,,Voi, boieri - v[ mAncati averile"
sau
s[ scape de acea etichetd: ,june prim". Trecuserd zece ari^ de la acel film ,,Ag& se face agricultura; trebuie munc[, domnule"
iar Victor isi dorea si el o schimbare: Deci Tdnase Scatiu ii propunea un au fost rostite cu realism si forld de cdtre actof - fipAnd personajul
alt fel de implinire actoriceascd. ,,Tlnase Scatiu" tot mai credibil Ei ddndu-i tilmului acea tenti de
Din momentul in care s-a decis ca Victor s5 interpreteze rolul actualitate de care avea nevoie.
principal, deci sd fie ,,Tdnase Scatiu", am inceput sI-i caut si pe ceilalli
actori, in asa fel inc6t distribufia s6 fie omogend 9i mai ales chipurile *(**
actorilor si se ,,lege" cu el, si fie din aceeasi familie sufleteascd, iar
genul lor de a interpreta si nu creeze imagini suprapuse 9i mai ales sd Cu altl
ocazie,lucrdnd in anul l982\aun film nou de actualitate
nu se confunde intre ei. ,faleze de nisip" - dupd romanul excelent al lui Bujor Nedelcovici
Cu doui luni inainte de inceperea filmdrilor am pomit repeti,tiile de ,,Z7le de nisip" - am redescoperit ir Victor Rebengiuc talentul s6u urias
text. Dialogurile erau o problemi pentru ci erau scrise intr-o limbe gi mai ales ddruirea cu care intrd in meandrele nevizute ale personajului
arhaic[ si aduceau un aer vetust si o senzatje de prifuit. Iar eu imi - un medic apreciat profesional dar gi politic, cafe nu vroia sd piardi pe
doream un film actual, chiar dacd povestea lui Duiliu Zanftrescu era de nici o laturd a existenfei lui: profesional, politic 9i mai ales amoros.

t46 I4l
CONFES IU}U CINE,MATOGRAFICE
DAN PITA
inaintea aniversarii Eefului statului. Cum a fost la Manila, este o altl
Cmtea lui Bujor Nedelcovici incifra o istorie cunoscuti de multi, poveste. Trec peste faptul cd in seara prezentilni filmului pentru juriu qi
si anume: apdruse in vremea aceea un nou Rdmaru, un nou Jack Spinte- spectatori, cdnd erau prezenli si membrii ambasadei, Victor si cu mine,
cdtorul al Bucurestilor. Militia poporului nu reuqise si-l gdseasci pe dar si numerosi oameni de film din lumea mare (critici, actori,
criminal deqi trecuserd ani buni. Atunci seful statului a poruncit subal- producitori) - inainteaprezentdni filmului - am fost puEi in fala unui
temilor sl fie gisit criminalul p6ni la congresul P.C.R. care urma si se fapt exfraordinar. Melodia care insolea prezentarea noastri gi a filmului
lini peste cdteva luni. nu era imnul stafului, ,,Te slivim Rom6nie...", ci pur gi simplu ,,Trdiascd
Milif,a aintetjt cercetdrile, mai ales dupd ce a apdrut o nou[ si odioasi
Regele"! Deci se avzea imnul regal ,,Trdiascd Regele in pace si onor...
crimd - cazil,$nca" - o t6nird din provincie venitl ?n Capitald pentru a da
Si apdrdtor de Tari..." De ce atunci? $i de ce asa? Iatd o intrebare la care
la facultate fusese ucisd bestial. Speriali de ameninldrile Sefului, nu pot rispunde. Nu ;tiu si spun de ce. Dar gtiu ci dupd venirea in lari
criminalistii din milifle au decis sI-l declare asasin pe un tindr taximetrist
am avut multe probleme! Vai de capul meu!
asupra cdruia cddeau unele blnuieli. Omul acela a fost obligat de anchetatori
sd recunoascl faptul ci el a fost fiorosul criminal
Filmul acesta - ,,Faleze de nisip" - s-a niscut din dorinfa noastr[
- asta dup6 ce mili$a a
de a spune adevdrul, convinsi fiind c[ nimeni nu o poate face ca noi.
gisitin casa pirinf,lor lui cdteva,,prob" care duceau spre concluzia ci el ar
fi fost criminalul. Dar zilele fteceau, ,Militia" era obligati sd dea rispunsul Institu,tiile erau compromise, cei care Ie reprezentau erau fricosi, iar
cine e criminalut? Astfel, autorit[1ile, cu ,,conduita morali" binecu- autoritatea statului era atotputemic[.
- La reintoarcerea in lari am aflat cd filmul fusese interzis, oprit
noscuti, au dat vina pe bietul gofer. Dupi sentinti, nevasta l-a pirisit, mama
lui a murit de inimi, iar tatiil s-a spdnzural dup[ premierd. Degeaba am incercat si aflu cum, ce resort a decis
La c6teva luni dupi aceasti tragedie a fost gdsit adevdratul oprirea lui. Acest lucru nu-l pot afla nici astdzi, deqi sunt convins ci unul
criminal. Ce mai poli face cu viata acelui tAn5r taximetrist? Cum mai sau mai mul,ti ,,colegi" de breasl6 au ficut,,totul" cd filmul meu s[ fie
pofi repara rlul fdcut? interzis.
Aceasta era problema pe care o punea filmul ,,Fileze de nisip", de Cum a fost oprit nu stiu. Ce mi s-a povestit este urmdtorul fapt.
fapt singurul film interzis de puterea acelor vremuri. Filmul a fost oprit A existat in perioada respectivd (anii '70-80) un personaj extraor-
incd din prima siptimdni de cdnd a rulat pe ecrane. dinar, un bun prieten de-al meu din acea vreme, Marin Theodorescu.
Ni s-a povestit. Un om cult, iubitor de cinema - un literat, bun cunoscitor al
Victor si cu mine nu am fost de fald la premier[, fiind prezenli in literaturii si al filmului - care lucra la Casa de Filme nr. I,2 sau 3 si care
- -
Filipine pentru a prezenta acelasi film ,,Faleze de nisip" la marele incuraja din toat[ inima tinerele talente. Si care md aprecia si md iubea
festival intemational de la Manila. foarte mult ca artist.
Eram relaxali; trecuserdm prin toate furcile caudine - convinsesem La indemnul lui am fdcut ,,Tdnase Scatiu", ,,Bietul Ioanide" si
toate comisiile. Toli erau de partea filmului. Mai mult, filmul primise acest ,,Faleze de nisip". El fiind cel care m-a incurajat, intrAnd in conflict
invita,tia de a participa la acel festival din Filipine - lucru mdgulitor cu sefii lui gi devenind ug fel de paria al Caselor de Film. Si-a pierdut
pentru mine si pentru 1ara. Acolo am fost bine primili aproape cd
- postul, devenind asadar in ultima parte a acelei perioade un Iov, apoi
uitaserim ce e acasd. Festivalul avea loc in perioada 20 ianunie-3 dup 6 Revolulie juc 6n d,,c artea'' disidentului.
februarie, iar premiera in pr[ urrna sd fie pe 24 ianuarie, cu citeva zlle
r49
148
DAN PITA CONFE,S IUNI CINE,MATOGRAFICE,
{< {< {< Cred cd era cam tr acelasi timp cu prezentarca filmului ,,Faleze de
Marin Theodorescu a prezentat filmul in lipsa mea si a lui Victor nisip" la Manila cAnd se c6nta,,Trb,iasci Regele".
din {ard, el si-a asumat rdspunderea, el a crezut c[ Filmul are o putere de Oare cine a vrut sd se intAmple acest lucru? Eu in nici un caz.
Theodorescu de asemenea. Oare cine?
seduclie peste limitele invidiei si mai ales ale tumltorilor (cei care
Toate demersurile ficute de mine au fost zadarttce, pinl in vara
culegeau impresii de la unul Ei de la altul pentru a le comunica sefilor
sau toamna cAnd, la Mangalia, ni s-a dat r[spunsul sefului statului.
spre liniqtea generald).
Se punea intrebarea:
Am aflat la intoarcerea in {ar[ cum s-a derulat premiera, repet, in
Ce a avut in cap scenaristul?
lipsa mea (Theodorescu m6 asigurase c[ totul va fi bine, mai mult, toti
Ce a avut in cap regizorul?
ceilalfi erau de aceeasi pirere). Se punea din nou tntrebarea:
Acesta este tineretul nostru?
***
Cum sunt ei educati?
Sala de la Scala. Lume multi, frig (ianuarie '83), arhiplin, toqi
prietenii gi toli dusmanii mei. Seara premierei ,,FaIeze de nisip".
Regizorul si actorul principal lipseau. Nu erau de fald decAt cdliva din
echipi si protagonigti Ei multe din oficialit[lile vremii.
La inceput se prezintl un film ,,Omagial" ficut de Dragog Nicolae
- redactor-sef la ,,Scdnteia" - despre viafa celui care se niscuse pe 26
ianuarie.
Theodorescu frebuie sI prezinte ambele filme.
Theodorescu pe scen6, imbrlcat intr-un smoching alb cu papion,
face cdteva reverenle cltre public, apoi spune cdteva cuvinte despre
necesitatea filmului omagial, dupd care vorbeste 10 minute despre
genialul film ,,Faleze de nisip", despre genialul interpret Victor
Rebengiuc ;i in final - genialul regizor Ei echipa lui.
In timpul prezentArii, cAnd Marin Theodorescu era pe scend, a
trecut prin sceni, prin spatele lui, un sobolan mare si negru, din dreapta
in stdnga, apoi invers, din stAnga in dreapta, f.arL ca Marin sd sesizeze
acest lucru, dar cei din salS au v[zut totul fdrd s[ aib[ vreo reaclie, parcd
erau hipnotizatj.
Sunt sigur c[ Marin Theodorescu a vrut s6 impund un film mare
romdnesc. Sunt sigur ci filmul merita acest lucru, dar din p[cate nu a
vrut sobolanul...
150 151
CONFES IUNI CINEMATOGRAFICE
cu vocea, schimbdndu-;i timbrul si mai ales inflexiunile. Are multe
lucruri sd propuni, ii place si discute mult tnainte de a incepe filmdrile,
repetd mult si niciodat[ nu e plictisit de ceea ce face.
Intilnirea noastrd a apdrut si infr-un moment in care simleam
nevoia de a crea personaje care, prin semnificatie si contur, s[ reprezinte
eroul in care credeam sau pe care-l credeam arhetipul fizic gi
caracterologic al societdtii, iar prin chipul siu Ei mai ales prin
f)espre actorul de film $tefan Iordache modalitilile de expresie s6-mi dea sentimentul cd m6 regisesc pe mine ca
individ ?n raport cu societatea. Asa precum M. Mastroianni este actorul
stindard al lui Fellini, sau De Niro il reprezenta pe M. Scorsese, tot astfel
Iordache reprezentapentru mine actorul fetiE (cel cu care md identific, cel
,,Dacd privesti insistent tntr-un abis ai
care transmite cel mai bine ideile mele cel cu care rezonez).
sentimentul cd si el se uitd la tine." -
F, Nietzsche Mhrnrrisite, sau nu, uneori da, alteori nu, aceste ganduri au stat tot
timpul la baza colaboririi noastre.
Colaborarea cu actorul Stefan Iordache a inceput in urmi cu multi Ca si Flaubert care spunea cS,,Madamme de Bovary sunt eu.. tot
-
ani, prima oard, a fost prin '78, cAnd ne-am int0lnit la filmul ,,Bietul asa eu cred despre mine ci. mi pot lauda cd in unele dintre rolurile
Ioanide" - fusese bolnav, iar eu am decalat filmdrile pentru a-l avea in filmelor mele am pus o pdrticicd din mine.
distribulie. De atunci am tot lucrat impreund la ,,Pruncul, petrolul si in afara faptului cd aparfinem aceleiasi generatii, generafia copiilor
ardelenii", ,,Concurs" - '81, ,,Noiembrie, ultimul bal" - '88, ,,Hotel de de dupd rdzboi, am colindat acelasi Bucuresti, am absolvit acelasi
institut de artd, teatrald si cinematograficd, iar biografiile noastre
lux" - '92, ,,Eu sunt Adam" -'95 si ,,Omul zttei" -'97.
seamrni - lecturi, teatru, film, afinitdli si un mod comun de a ne raporta
Munca riguroasi si precizia de bijutier cu care lucra l-au ficut
la societatea rom6neasc[, asemdniri sunt destule dar qi destule lucruri
celebru Ei l-au consacrat pe bund dreptate ca mare actor, care-si
care ne dlfercnliazd*
compune rolul in funcfie de datele psihologice ale personajului pe care
Lucrul la spectacolul de teatru din 1985-86 la Teatrul Mic mi-a dat
trebuie s6-1 incameze. Lucrul acesta m-a determinat s6-i incredinlez o prilejul s6-l cunosc si mai tndeaproape - scena este un loc unde actorul
serie intreagi de roluri care au contribuit substantial la implinirea se simte mai in largul lui decdt pe platoul de filmare.
artistic[ a filmelor respective. Pe scen6 Iordache se simte in elementul s6u, precum pestele in
Iordache este un actor de compozitie, nu-i place s[ se repete gi mai ap6. Cu aceastd ocazie am v[zut cum acest actor si-a pregitit rolul sceni
ales nu-i place s5. se joace pe el, in maniera lui Dinicd sau Moraru. El cu scend, cum a cucerit fiecare centimetru de reduti, de baricadd, cum
simte nevoia si construiascd un om viu din gesturi, detalii, mers, cu migald si perseverenld a clddit personajul, pe care l-a pdstrat la fel la
accesorii locomotorii, diverse obiecte care si.-l caracterizeze. Lucreazd fiecare repetitie, la fiecare spectacol.

r52 153
DAN PITA CONFE,S IUNI CINTEMATOGRAFICE,
Propunerile pentru schimbarea de text le f[cea intotdeauna inainte
de a incepe zfiia de filmare - totdeauna cdnd iesea de la machiaj venea
sI discutim asupra textului. Dacd modificdrile veneau din partJa mea,
ceea ce se int6mpla destul de des, sd-i adaug text il parcurgea si-l
-
invdla imediat - niciodatd nu refuza s[ i se adauge text, nu fdcea cize
sau file, stia sau intuia schimbdrile in bine.
Dac[ totul decurgea normal dar linear, cerea o schimbare de ritm
si multe repetifii. Uneori era inepuizabll - nu obosea decAt rareori - si
atunci dupi 10-12 ore de muncd istovitoare; pane h sfOrsitul zilei slibea
cdteva kilograme.
Cu ocazia unor film[ri in provincie, cAnd eram cazati la hotel,
puteam repeta noaptea dupi filmare. Aici, dupl o pauzd" de 30-45 de
minute, lucram pe text.
Textul, dialogurile reprezint5. pentru actor un drum anevoios pe
care trebuie si-l parcurgi singur cu o incdrciturd dramaturgicd in
spinare - el trebuie sd dea sens cuvintelor, s6le facd autentice si mai ales
credibile: corvoada inv[fdrii textului at0t pe sceni cdt si pe platoul de
filmare.
Am mai spus-o si o repet: $tefan Iordache a gtiut de-a lungul anilor
in nm actorul intdmpinl mai multe dificultifi in crearea peNo- sd-si traseze drumul - cu roluri importante, at6t in film c6t si in teatru.
najului. Aici e ajutat intr-o oarecare mdsurd de simful siu actoricesc, de Rolurile lui sunt ca niste nestemate fdrd echivoc pe drumul artistului.
Cu unele scdpdri normale tntr-o carierl - aproape o jumdtate de
intuilie, de echipi -,operatof, costum, decor. Ca Ei in teatru Iordache
secol - a gtiut intotdeauna sI pund un acord intre partitur[ si el ca
simlea nevoia ,A dir"rrtu* mult inainte - f[cea propuneri, avea nevoie de
interpret.
cineva sI-i confirme c[ merge pe drumul cel bun.
Stefan Iordache a parcurs in teatru aproape tntreaga gamA de eroi
Evident, filmdrile nu veneau totdeauna in cursivitatea scenariului.
Filmam uneori scene din finalul filmului, pentru a epuiza un decor si a
- texte clasice cu precidere - Shakespeare, dar gi partituri moderne -
Pirandello, Bulgakov, Shaw Ei alfii. Toate aceste roluri i-au dat actorului
nu reveni in acelasi loc. Asa cum se face in toatd lumea. o anumiti prestanfi si un profesionalism care l-a ajutat de multe ori in
Cu foarte multi minuliozitate Iordache isi punea la punct abordarea rolurilor din film.
machiajul qi toate celelalte racorduri de piA mustafa, imbricimintea. De Dacd in teatru actorul isi construieste rolul muncind zi de zi Ia
fiecare data qtia exact ce nu era bine in rostirea textului si mai ales in repetifii, addugdnd si corectdnd mereu, perfecfiondnd partitura, el poate
fizionomia lui - cluta inflexiuni in voce de care uneori se mira cd'le-a schimba personajul in bine sau in rdu chiar si in seara premierei, ba mai
SCOS. mult - gi dupd ce a avut loc premiera se mai pot face modificlri in jocul
154 155
DAN PITA
CONFES IUNI CINEMAIOGRAFICE
actorilor. in film lucrul acesta nu este posibil, deoarece momentele
personajului", o expresie deja incetdpnitd in lumea noasfr[, fie cd acel
inregistrate pe peliculd devin partituri din viitorul film Ei ele nu se pot
personaj era dintr-o piesd scrisi de Shakespeare sau de un autor mai
modifica decdt daci se va face o alta inregistrare - ceea ce presupune ca
pufin cunoscut.
producdtorul filmului si fie de acord cu o refilmarc - adich al,ti bani, alte
Din prcite, cand un actor vine marcat de problemele lui intime pe
mijloace tehnice si umane - cheltuiall in plus. platoul de filmare, acest lucru se va reflecta in film pentru c6 nu poti
Din acest motiv mu{i regizoi de film cu experienli recurg la repara ast6 ce s-a stricat ieri. Filmarea curge ca un tdvllug, in fiecare
aceste variante dramaturgice de filmare, filmdnd scenarespectiv[in mai zi se filmeaz[" altceva, in fiecare zi este in alt loc, sunt alte condilii de
multe variante - toate aceste variante presupun ca actorul sd nuanleze climd. spre deosebire de film, in teatru lucrurile ne?n,telese sau prost
diferit diversele tumeri, urmdnd ca la montaj regizorul si decid[ care fixate de actor ?n timpul reperiliilor le poli remedia in repetiliile
varianti este mai bund. generale, in vizionlri si chiar dupi premierd.
Evident, majoritatea actorilor sunt de acord sd filmeze pe variante, Pentru un actor care joacd mult in teatru ;i e distribuit qi in film,
dar asta presupuhe un efort in plus; munc6 gi timp qi mai ales talent. munca lui de la teatru e diferiti de cea de la film. Iar un actor inteligent
Din acest punct de vedere $tefan Iordache este pe platoul de cum este $tefan gtie sd facd intotdeauna diferenla intre teafru si film, si
filmare un partener ideal - pricepe repede qi propune sau acceptl mai ales gtie sd-si foloseasci mijloacele de expresie dobdndite in teatru
imediat variantele cele mai diferite cu condi,tia sd fie coerente. Asa se pentru a pune pe picioare un rol in film. As indrdzni sd spun cd si invers
face c[ in lunga noastrd colaborare nu am avut nevoie niciodatl de - gtie sd adapteze si si foloseascd in formarea personajului acele
refilmiri sau de schimbarea pe drum a dramaturgiei asupra cdreia am mijloace de crealie specifice filmului in cizelarea si slefuirea rolurilor in
cilzut de acord la inceputul filmirilor. teatru. Un actor inteligent are de cdstigat pe plan profesional din ambele
Mai existi un aspect asupra ciruia vreau si md opresc: actorul in genuri sau tipuri de interpretare - film si teatru.
general este si el o fiinld normal6, un om cu calitlfi, cu defecte; care Existd actori care in orice situalie sunt pusi, ei se joaci numai pe
triieste in societate, are si el supdriri, necazuri, bucurii, se poate ei - deci pusi in roluri ;i situalii diferite ei reactioneazd dupd, cum le
imbolnivi, poate avea migrene, se poate indrdgosti sau poate avea spun instinctul si propriul lor bagaj de mijtoace profesionale. Sunt actori
deceplii sentimentale sau de altl facturi, este qi el supus stresului de zi care au impus publicului un chip, un anumit gen de interpretare, actori
cu zi - inmormAntdri, nunfi, nasteri, accidente. care au savoare si inventivitate comicd - iar publicul ii accept[ ca atare,
El trebuie, este obligat sd vin[ la teaffu sau pe platoul de filmare Ei ii iubeste ca atare, si el, publicul, la rdndul lui, pune o eticheti. pe actori:
sd joace, si interpreteze personajul din spectacol sau filmul respectiv. ,rE riul", ,,E durul", ,rE frumosul", ,,E romanticul", ,rE inteligentul", ,rE
Este un efort psihic si moral de mare sensibilitate si o dovadi de simpaticul", gi aceastd etichetd ii urmrreste ?ntreaga lor carierd - pana
apare unul mai dur, mai rdu, mai frumos etc.
tenacitate pe care actorii trebuie s-o demonstreze.
Sunt insd actori care nu pot fi clasificati, peste ei nu se poate pune
Actorul ftefan Iordache a avut intotdeauna grijd si vind la
spectacol sau pe platoul de filmare llsdnd acas[ micile sau marile drame
nici un fel de etichetd. Acesti actori sunt rari - sunt actori mari cu A
mare. Ei igi compun cu migal5. fiecare aparigte, fiecare rol sunt diferili
triite de el in momentele respective - gi de fiecare datd, a intrat in ,,pielea -
de la film la film, de la rol la rol si totusi sunt aceiasi, sunt ei pentru cd
156
T57
DAN PITA
ceva din personalitatea lor apare in spatele fiecdrui rol, ceva din
inteligenla lor rlzbate ?n spatele oriciror replici, ceva din farmecul lor
personal insuflelegte fiecare personaj pe care il interpreteazl.
Din aceastl categorie de oameni actori fac parte $tefan Iordache,
Victor Rebengiuc gi Claudiu Bleon!, fireste fiecare din ei cu ce le-a dat
natura qi mai ales Dumnezev.
Munca actorului tn teatru, la repetilii gi in timpul spectacolului,
poate fi asemuitd cu o Eedinli de spiritism. Actorul p.in concentrare C*prins
intri in pielea personajului, spune textul intr-o manier[ specificl
Eedingelor de spiritism - cade in ,,transi". El crede atdt
de mult cd este
eroul scenei respective, cd este eroul piesei respective, ci e ,$amlet"
sau ,,Lear", inc0t se identifici cu personajul, ajungdnd si se comporte, deintroducere
Inloc ........b
sd se manifeste pe scenl ca acesta. Unii actori au nevoie de ore, chiar Confesiuni.... ........7
zile pentru a-;i recip[ta identitatea, pentru a redeveni cei din civilie, din Despre actorul de film Claudiu Bleont . .138
viala lor de zi cu zi. La actorii de talia lui Stefan Iordache, puterea lor Despre actorul de film Victor Rebengiuc . . . . . .145
hipnoticd depdgegte limitele normalului, reusind de fiecare datd si Despre actorul de film $tefan Iordache . .152
capleze interesul publicului ca intr-un act de magie.

158 159

S-ar putea să vă placă și