Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMISION

Încheiat astăzi ..........................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. SERVICIUL GLOBAL ANTIDATORNICI S.R.L., cu sediul social în


Drobeta Turnu Severin, str. G.Coşbuc, nr.11, judeţ Mehedinţi, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Mehedinţi, sub nr. J 25/284/2011, cod fiscal nr. 28719783,
reprezentată de Bufanu Ion, în calitate de comitent, pe de o parte şi
1.2. Dna./Dl.................................................................................................. , domiciliat(ă)
în .............................................................. , str. ................................... nr . .............., bloc
........., scara , etaj ........ , apartament ......., sector/judeţ ................................. ,
născut la data de (ziua, luna, anul)........................... în (localitatea)...................
sector/judeţ.......................... , fiul lui.................................. şi al
........................................... , posesorul buletinului (cărţii) de identitate
seria............... nr. ............................ eliberat
............................................................... ., cod numeric personal ............ , în calitate
de comisionar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de comision, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prospectarea pieţei, găsirea de clienţi pentru serviciul de recuperare de creanţe şi semnarea cu
aceştia de convenţii privind recuperarea creanţelor, fiind împuternicit de către comitent în
acest sens.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se încheie pe o durată iniţială de 3 (luni) de zile începând de la data de transmiterii
prezentului contract către comitent.
IV. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1.Comisionul datorat de comitent este următorul: 50 lei pentru fiecare contract semnat de către
comitent, bani care se achita in termen de 48 de ore de la data semnării convenţiei cu clientul
precum şi un commision de 10% din valoarea comisionului-succes (exclusiv TVA) pe care
comitentul il va incasa dupa rezolvarea cazului/cazurilor de la clientul/clientii furnizati de catre
comisionar.

4.2.Avand in vedere specificul activitatii derulate de comitent, aceasta va informa in mod


transparent comisionarul asupra valorii comisionului negociat cu clientul/clientii , si subsecvent
fiecarei incasari care o va realiza de la clientul/clientii adus de catre comisionar, va achita mai
departe comisionarului procentul convenit si calculat asupra fiecarei rate incasate, conform celor de
mai sus.

4.3.Orice plata care va fi operata de catre comitent catre comisionar, se va face doar pe baza unor
situaţii de plată întocmite de către comisionar şi însuşită de către comitent.

4.4.Plata comisionului datorat de către comitent se va face, în termen de 5 zile lucrătoare, în contul
indicat de către comisionar, sau prin mandat poştal, la adresa indicată de acesta. . NU se va datora
nici o suma de bani de catre comitent catre comisionar pentru sume de bani neincasate de la client .
1
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Comitentul se obligă:
a) să facă instructajul comisionarului şi să îl asiste pe acesta în activitatea sa;
b) să plătească comisionul cuvenit comisionarului, în condiţiile prevăzute mai sus;
5.2. Comisionarul se obligă:
a) să prospecteze piaţa, să identifice posibili beneficiari ai serviciului de recuperare de creanţe şi
să intermedieze încheierea de convenţii de mandat privind recuperarea creanţelor de la debitori.
b) să execute prezentul contract cu bună credinţă;

VI. FORŢA MAJORĂ


6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea
în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei
respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 72 ore,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
6.3. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să
pretindă daune-interese.
VII. NOTIFICĂRI
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

7.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.
7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente, de la sediul comitentului.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui.
9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei
respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest
2
drept al său.
9.4. Comisionarul nu este şi nici nu devine prin încheierea prezentului Contract un salariat al
Comitentului;
9.5. Comisionarul îşi desfăşoară activitatea de intermediere, în mod liber, fără a avea un program de
lucru prestabilit.
9.6. Prezentul contract devine valid numai după ce el a fost comunicat de catre
comisionar, catre comitent fie prin email fie prin posta.
9.7. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ..2 (două)............. exemplare,
cate unul pentru fiecare parte , astăzi .........................., data semnării lui.

COMITENT COMISIONAR

S-ar putea să vă placă și