Sunteți pe pagina 1din 8

SUBIECTELE PENTRU EXAMENELE DE LICENŢĂ

SPECIALITATEA „ASISTENŢĂ SOCIALĂ”


ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

EXAMENUL NR. 1: EXAMEN LA DISCIPLINELE FUNDAMENTALE:


Forma de desfăşurare – examen scris
I. Bazele AS
1. Asistenţa socială – noţiuni generale
a. Asistenţa socială în contextul sistemului protecţiei sociale
b. Sarcinile asistenţei sociale
c. Principiile de organizare a serviciilor de asistenţă socială
2. Asistentul social şi sistemul client
a. Asistenţa socială ca profesie
b. Funcţiile şi rolurile asistentului social
c. Sistemul client şi tipologii ale clienţilor
3. Asistenţa socială şi fenomenul delincvenţial
a. Delincvenţa: cauze şi forme
b. Evaluarea şi autoevaluarea în asistenţa socială a delincvenţilor
c. Intervievarea delincvenţilor judicializaţi
4. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
a. Noţiuni: dizabilitate, handicap, invaliditate
b. Specificul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi în R. Moldova
c. Asistenţa socială individualizată a persoanelor cu dizabilităţi.
5. Prevederi etice ale asistenţei sociale
a. Codul deontologic şi prevederi etice ale asistentului social
b. Legea asistentului social
c. Necesitatea Supervizării în asistenţa socială.
6. Serviciul de probaţiune şi Mediere în Republica Moldova
a. Relataţi importanţa serviciului de probaţiune în Republica Moldova
b. Caracterizaţi activitatea de asistare, consiliere şi supraveghere din cadrul
serviciului de probaţiune
c. Argumentaţi importanţa serviciului de probaţiune şi mediere în asistarea
delicvenţilor minori
II. Teorii şi metode ale AS
1. Importanţa teoriei şi practicii în Asistenţă socială
a. Relataţi despre funcţiile teoriei în asistenţa socială.
b. Delimitaţi legătura dintre teoria asistenţei sociale şi teoriile altor domenii
ştiinţifice
c. Analizaţi şi argumentaţi relaţia dintre teorie şi practică în asistenţa socială.
2. Teoria îngrijirii
Definiţi termenii de „îngrijire socială” şi „îngrijire medicală” precum şi importanţa acestora.
Relataţi despre rolul „îngrijirii sociale” în procesul de resocializare a beneficiarilor
Argumentaţi importanta paradigmei îngrijirii în asistenţa socială.
3. Teoria ataşamentului
Argumentaţi importanţa teoriei ataşamentului pentru practica AS
Delimitaţi şi caracterizaţi principalele tipuri de ataşament
Argumentaţi importanţa ataşamentului din perspectiva relaţiei „cauză-efect”.
4. Teoria identităţii
Relataţi importanţa practica cunoaşterii teoriei identităţii în asistenţa socială
Analizaţi „Cartea Vieţii” ca modalitate de dezvoltare a identităţii copilului
Argumentaţi importanţa teoriei identităţii şi a „Cărţii Vieţii” în procesul de adopţie a copilului
5. Teoria participării

1
a. Relataţi importanţa cunoaşterii teoriei participării în asistenţa socială
b. Caracterizaţi noţiunea de participare şi parteneriat în asistenţa socială
c. Analizaţi tipurile de participare în asistenţa socială, exemplificaţi.
6. Teoria pierderii
Relataţi importanţa cunoaşterii teoriei pierderii în asistenţa socială
Evidenţiaţi principalele etape ale pierderii
Relataţi despre specificul intervenţiei asistentului social în cazul pierderii
7. Metode şi tehnici specifice lucrului cu familia
a. Definiţi conceptele de „familie”, „familie nucleară”, „familia extinsă”,
„familie incompletă”, „familia monoparentală”
b. Evidenţiaţi principalele tipuri de familii în societatea contemporană, cauzele şi
motivele.
c. Descrieţi importanţa utilizării diagnozei sociale, genogramei şi ecomapaei în
lucru cu familia, schiţând un model de genogramă şi ecomapă.
8. Fenomenul abuzului în asistenţa socială
Definiţi termenii de „abuz fizic”, „abuz emoţional”, „abuz sexual” şi „neglijare”
Clasificaţi şi caracterizaţi tipurile de servicii sociale în caz de abuz
Evidenţiaţi metodele şi tehnicile de lucru cu copiii abuzaţi.
9. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice
Relataţi despre intervenţie asistentului social în lucru cu persoanele în etate
Delimitaţi principalele servicii sociale pentru persoanele vârstnice din R. Moldova
c. Formulaţi recomandări în vederea perfecţionării sistemului de servicii sociale
adresate persoanelor în etate.
10. Asistenţa socială a şomerilor
a. Definiţi termenii de “şomaj”, “şomeri”, “orientare profesională”, “formare
profesională” şi “medierea muncii”
b. Delimitaţi principalele categorii de populaţiei afectate de şomaj, cauzele şi
consecinţele şomajului
c. Evidenţiaţi principalele servicii sociale oferite şomerilor de către Agenţia
pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
11. Plasament familial
a. Definiţi formele de plasament familial: adopţia, asistenţa parentală
profesionistă, tutelă/curatelă, casele de copii de tip familial
b. Argumentaţi metodele şi tehnicile de lucru în cadrul plasamentului familial
c. Analizaţi rolul asistentului social în cadrul plasamentului familial
12. Ancheta socială
a. Caracterizaţi ancheta socială şi delimitaţi tipurile acesteia
b. Relataţi despre sarcinile asistentului social în elaborarea anchetei socială
c. Formulaţi un model de anchetă socială.
13. Interviul ca metodă în AS
a. Relataţi despre caracteristicile de bază ale interviului
b. Delimitaţi tipurile de interviu în Asistenţa socială
c. Schiţaţi un model de interviu destinat minorilor în conflict cu legea.
14. Metoda Studiului de caz în AS
a. Argumentaţi importanţa studiului de caz în asistenţa socială
b. Caracterizaţi etapele unui studiu de caz
c. Schiţaţi un studiu de caz
15. Istoricul social al dezvoltării copilului
a. Relataţi despre specificul istoricului social al dezvoltării copilului
b. Caracterizaţi elementele componente ale istoricului social al dezvoltării
copilului
c. Formulaţi un model de istoric social al copiilor propuşi spre adopţie.

2
III. Sociologie generală
1. Stratificare socială. Elemente fundamentale ale stratificării sociale
a. Elementele structurale fundamentale: statusul şi rolul social.
b. Sisteme de stratificare socială.
c. Teorii asupra stratificării sociale (marxistă, funcţionalistă, veberiană)
2. Grupurile sociale – mediu esenţial al activităţii umane
a. Conceptul de grup social
b. Particularităţile grupului social.
c. Tipologia grupurilor.
3. Mobilitatea socială.
a. Definirea conceptului de mobilitate.
b. Tipuri de mobilitate socială.
c. Factori şi procese ale mobilităţii sociale
4. Instituţiile şi organizaţiile sociale: locul şi rolul lor în organizarea societăţii.
a. Conceptul instituţionalizării.
b. Criteriile de clasificare a instituţiilor sociale.
c. Statul şi societatea contemporană
5. Socializarea - proces social fundamental
a. Esenţa procesului de socializare.
b. Teorii ale socializării (teoriile învăţării, teoriile dezvoltării cognitive).
c. Tipuri de socializare. Agenţii socializării.
6. Comunităţi sociale.
a. Definiţii şi caracteristicile comunităţilor umane.
b. Comunităţile rurale.
c. Comunităţile urbane.
7. Societatea ca sistem.
a. Noţiunea de sistem.
b. Tipuri de sisteme. Subsistemele sociale.
c. Caracteristicile sistemului social.
Interacţiune şi comunicare
Personalitatea în viziunea sociologiei.
Relaţiile interpersonale şi sociale
Interacţiunea ca proces de comunicare
8. Devianţa socială. Fenomene anomice.
a. Conceptul de „devianţa”.
b. Modalităţi ştiinţifice de explicare a deviantei (interpretările biologice si psihologice,
interpretările sociologice.
c. Tipuri de devianţa socială
9. Ordine şi control social.
a. Noţiunea de ordine şi control social.
b. Legile sociale şi legile juridice
c. Valorile şi normele sociale
IV Metodologia cercetării în ştiinţele socioumane
1. Cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică a vieţii sociale
a. Cunoaşterea comună: caracteristici
b. Caracteristicile cunoaşterii ştiinţifice
c. Rolul paradigmelor în cercetarea ştiinţifică
2. Probleme metodologice în cercetările socio-umane empirice
a. Precizări terminologice: metodă, tehnică, procedeu, instrument de investigare
b. Conţinutul conceptului de „metodologie"
c. Analiza ipotezelor
3. Analiza conceptelor sociologice

3
a. Definirea conceptelor
b. Concepte, termeni şi noţiuni în ştiinţele socio-umane
c. Trecerea de la indicatori la indici
4. Tipuri de cercetări socio-umane
a. Tipologia cercetărilor socio-umane concrete
b. Cercetări descriptive
c. Cercetări explicative, cercetări fundamentale
5. Chestionarul în cercetarea sociologică
a. Clasificarea chestionarelor
b. Structura chestionarelor
c. Formularea întrebărilor
6. Interviul ca tehnică de cercetare ştiinţifică
a. Interviul ca tehnică de cercetare în ştiinţele soci-oumane
b. Interviul ca interacţiune psihologică şi sociologică
c. Tipuri de interviuri şi criterii de clasificare
7. Metoda observaţiei
a. Tipurile de observaţie
b. Reguli de observare
c. Fisa de observare
8. Experimentul în ştiinţele socio-umane
a. Definiţie, concepte de bază şi scheme experimentale
b. Tipuri de experimente în ştiinţele socio-umane
c. Etapele cercetării experimentale
9. Studiul documentelor sociale
a. Clasificarea documentelor
b. Documente scrise necifrice
c. Biografiile sociale
10. Eşantionarea
a. Tehnici de eşantionare
b. Distribuţiile eşantioanelor
c. Stabilirea volumului eşantionului
V. Demografia şi sociologia populaţiei
1. Constituirea demografiei ca ştiinţă.
a. Definiţi obiectul demografiei.
b. Caracterizaţi noţiunile fundamentale ale demografiei: Populaţiile. Evenimente, fenomene şi
procese sociale.
c. Determinaţi locul demografiei în contextul altor ştiinţe sociale şi ştiinţe ale naturii.
2. Sistemul informaţional în demografie. Surse de informaţie în demografie.
a. Relataţi despre recensământul populaţiei.
b. Explicaţi documente de bază şi auxiliare ale recensământului.
c. Argumentaţi necesitatea prelucrării şi publicării informaţiilor prin recensământ.
3. Structura populaţiei. Noţiunea de structură a populaţiei.
a. Descrieţi structură demografică a populaţiei: după sex, vârsta (piramida vârstelor,
îmbătrânirea demografică), după starea civilă, pe familii şi gospodării, pe medii
b. Determinaţi structura populaţiei în funcţie de caracteristicele socio-economice (sursa
mijloacelor de existenţă, populaţia activă pe ocupaţii, etc).
c. Analizaţi distribuirea populaţiei: urban, rural.
4. Nupţialitatea şi divorţialitatea.
a. Definiţi noţiunea de nupţialitate, de divorţialitate.
b. Determinaţi indicatorii nupţialităţii. Noţiunea. Indicatorii divorţialităţii.
c. Relataţi despre nupţialitatea în Republica Moldova. Divorţialitatea în Republica Moldova.
5. Natalitatea şi fertilitatea populaţiei.

4
a. Definiţi noţiunile principale în studierea reproducerii populaţiei.
b. Relataţi despre sporul natural al populaţiei şi direcţiile evoluţiei. Ratele natalităţii
şi necesitatea unui studiu diferenţiat în cadrul subcolectivităţilor de populaţie.
c. Analizaţi Natalitatea în Moldova.
6. Mortalitatea populaţiei.
a. Descrieţi indicatorii intensităţii mortalităţii: rata brută de mortalitate generală, rate
specifice de mortalitate pe sexe şi vârste.
b. Relataţi despre Mortalitatea infantilă.
c. Analizaţi Mortalitatea în R. Moldova.
7. Mişcarea migratorie a populaţiei.
a. Definiţii noţiunea de migraţie. Tipuri de migraţii. Fluxuri migratorii.
b. Determinaţi criterii de clasificare. Modalităţi de analiză a migraţiei.
c. Analizaţi factorii şi direcţiile principale ale migraţiei la etapa contemporană.
8. Statistica socială. Statistica nivelului de trai.
a. Descrieţi sistemul de indicatori ai statisticii nivelului de trai.
b. Numiţi etapele de cercetarea selectivă a bugetelor de familie.
c. Relataţi despre statistica nivelului de trai al populaţiei din R. Moldova.
9. Statistica condiţiilor de locuit, de muncă şi de odihnă ale populaţiei.
a. Determinaţi indicatorii asigurării populaţiei cu locuinţe.
b. Relataţi despre statistica condiţiilor de muncă şi odihnă.
c. Caracterizaţi gradul de control şi stării igienico-sanitare a locuinţelor şi încăperilor de clasă.
10. Statistica nivelului cultural al populaţiei.
a. Definiţi statistica nivelului cultural al populaţiei. Indicatorii nivelului de instruire a populaţiei.
b. Determinaţi indicatorii procesului de învăţământ.
c. Relataţi despre indicatorii procesului de răspândire a culturii, ştiinţei şi artei în rândul
populaţiei din R. Moldova.
VI. Drept în AS
1. Norma juridică
a. Definiţi norma juridică
b. Clasificaţi normele juridice
c. Evaluaţi impactul normei juridice asupra realităţii sociale
2. Acţiunea normei juridice
a. Definiţi acţiunea normei juridice
b. Explicaţi acţiunea normei juridice în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor
c. Evaluaţi eficienţa normelor juridice din Republica Moldova în afara hotarelor.
3. Sistemul de funcţionarea al asistenţei sociale
a. Definiţi sistemul de funcţionarea al asistenţei sociale
b. Explicaţi organizarea şi funcţionarea asistenţei sociale la nivel central
c. Evaluaţi rezultatele organizării domeniului asistenţei sociale la nivel central.
4. Organizarea,funcţionarea şi finanţarea asistenţei sociale
a. Definiţi organizarea asistenţei sociale
b. Explicaţi organizarea şi funcţionarea asistenţei sociale la nivel teritorial
c. Evaluaţi rezultatele organizării domeniului asistenţei sociale la nivel teritorial.
5. Venitul global al unei persoane (familii).
a. Definiţi venitul global al unei persoane sau familii
b. Tipurile de venituri care se iau în considerare la determinarea venitului global
c. Evaluaţi impactul calculării venitului global al unei persoane sau familii.
6. Personalul din sistemul de asistenţă socială
a. Definiţi activitatea personalului din sistemul de asistenţă socială
b. Categoriile de persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul asistenţei sociale
c. Evaluaţi rezultate activităţii personalului din sistemul de asistenţă socială.
7. Dreptul la ajutor social

5
a. Definiţi dreptul de a beneficia de ajutor social
b. Explicaţi modul de stabilire şi plată al ajutorului social
c. Evaluaţi impactul ajutorului social în Republica Moldova.
8. Drepturile şi obligaţiile copiilor
a. Definiţi termenul de copil din punct de vedere legislativ
b. Drepturile şi obligaţiile copiilor în raport cu ramurile principale ale dreptului
c. Evaluaţi impactul legislaţiei asupra copilului.
9. Drepturile şi obligaţiile celorlalţi beneficiari de asistenţă socială cu excepţia minorilor
a. Definiţi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor de asistenţă socială
b. Drepturile şi obligaţiile celorlalţi beneficiari de asistenţă socială cu excepţia minorilor în
raport cu ramurile principale ale dreptului
c. Evaluaţi impactul legislaţiei asupra celorlalte categorii de beneficiari de asistenţă socială cu
excepţia minorilor.
10. Asistenţa juridică garantată de stat
a. Definiţi asistenţă juridică garantată de stat.
b. Formele de asistenţă juridică garantată de stat şi acţiunile persoanei care se confruntă cu o
problemă juridică
c. Evaluaţi impactul asistenţei juridice garantate de stat asupra realităţii sociale.
VII. Psihologia vârstelor
1. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii copilului de la naştere pană
la un an: caracteristică generală.
a. Care sunt principalele realizări ale copilului in primul an de viaţă?
b. Descrieţi dezvoltarea proceselor psihice ale copilului in perioada dată.
c. Cum are loc dezvoltarea autoconştiinţei in perioada de la naştere până la
un an?
2. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii copilului de la un an pană la
trei: caracteristică generală
a. Care sunt principalele realizări ale copilului in perioada de la un an până la
trei?
b. Descrieţi dezvoltarea sferei cognitive şi afective a copilului de la un an
până la trei.
c. Formarea personalităţii in perioada de la un an la trei.
3. Caracteristică generală a vârstei preşcolare. Activităţi şi realizări de bază
la vârsta preşcolară.
a. Oferiţi caracteristica generală a vârstei preşcolare şi nominalizaţi
realizările de bază la etapa dată.
b. Descrieţi dezvoltarea proceselor psihice şi activităţile de bază in
perioada preşcolarităţii.
c. Evidenţiaţi particularităţile dezvoltării personalităţii preşcolarului.
4. Caracteristica generală a vârstei şcolare mici. Personalitatea copilului de
vârstă şcolară mică.
a. Oferiţi caracteristica generală a vârstei şcolare mici şi nominalizaţi
realizările de bază la etapa dată.
b. Descrieţi dezvoltarea proceselor psihice şi activităţile de bază la
vârsta şcolară mică.
c. Descrieţi particularităţile dezvoltării personalităţii şcolarului mic.
5. Dezvoltarea biofiziologică în pubertate.
a. Numiţi substadiile perioadei preadolescentine.
b. Caracterizaţi particularităţile dezvoltării biofiziologice in
preadolecenţă
c. Identificaţi dificultăţile de adaptare a preadolescentului,
condiţionate de particularităţile biofiziologice

6
6. Dezvoltarea personalităţii în adolescenţă.
a. Caracterizarea dezvoltării biofiziologice in adolescenţă.
b. Prezentarea specificului dezvoltării proceselor psihice şi a
capacităţilor sociale în adolescenţă.
c. Particularităţi de personalitate in adolescenţă.
7. Caracteristică generală a vârstei adulte
a. Abordări teoretice ale etapizării vârstei adulte.
b. Caracteristici psihofiziologice, psihologice şi sociale ale vârstei
adulte.
c. Caracteristica personalităţii la vârsta adultă. Criza de la 40-45 de
ani.
8. Vârstele de regresie: caracterizare generală
a. Abordări teoretice ale etapizării vârstelor de regresie.
b. Caracteristici psihofiziologice, psihologice şi sociale ale vârstelor
de regresie.
c. Caracteristica personalităţii la vârsta bătrâneţii.

7
X. Psihologie socială
1. Formarea conceptului de Eu şi procesul de încadrare a individului în contextul
social
a. Definirea concepţiei de Eu
b. Structura conceptului de eu
c. Formarea conceptului de eu
2. Cercetarea relaţiilor interpersonale în psihologia socială
a. Definiţia relaţiilor interpersonale
b. Caracterizarea relaţiilor interpersonale
c. Clasificarea relaţiilor interpersonale
3. Atitudinea socială
a. Atitudinea: noţiune, caracterizare
b. Funcţii ale atitudinii sociale
c. Proprietăţi
4. Grupul social.
a. Grupul social: definiţie şi clasificare
b. Dinamica grupului sociale
c. Problema conducerii grupului social
5. Fenomenul influenţei sociale
a. Conformism şi facilitare socială
b. Obedienţă şi persuasiune
c. Influenţă minoritară şi majoritară
6. Psihologia relaţiilor intergrupale
a. Relaţiile intergrupale în calitate de obiect de studiu psihosocioal
b. Stereotipul, prejudecata şi discriminarea in relaţiile intergrupale.
c. Procese şi relaţii de comunicare intergrupală