Sunteți pe pagina 1din 23

PENTRU CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica.


1. Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere,
donatie, etc.). Pentru cabinete medicale din intreprinderi sau institutii, acordul scris al conducerii
acestora in vederea infiintarii cabinetului medical.
2. Autorizatia de libera practica a medicului titular.
3. Dovada achitarii, la zi, a cotizatiei catre CMB.
4. Taxa de avizare: echivalentul in lei a 20 USD, la cursul zilei, care se achita la casieria CMB.
5. Acordul asociatiei de locatari, daca spatiul se afla intr-un imobil cu mai multe apartamente.
6. Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetului medical.
7. Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CMB).
Toate documentele de mai sus vor fi prezentate in xerocopii.
PASI in obtinerea Certificatului de inregistrare a cabinetului medical individual
A. Departamentul de Avizari - Acreditari al Colegiului Medicilor din Bucuresti elibereaza
Certificatul de avizare a cabinetului medical pe baza documentelor specificate mai sus.
B. Acest certificat plus documentele de mai jos servesc la obtinerea Certificatului de inregistrare a
cabinetului medical individual la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

1. Cerere tip - se completeaza la DSPMB


2. Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) - copie Xerox
3. Autorizatia de libera practica - copie xerox

PENTRU CABINETE MEDICALE GRUPATE SAU ASOCIATE


Avizarea cabinetelor medicale grupate sau a cabinetelor medicale asociate se face in baza Legii
629/2001 si a Legii 74/1995.
Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica.
Cele doua forme de organizare sunt similare in ceea ce priveste modul de avizare al CMB si de
inscriere la DSPMB, dar difera ca mod de administrare.
Pentru a crea acest mod de organizare, medicii trebuie sa fie inscrisi mai intai cu cabinete medicale
individuale.
Acest grup sau asociere poate avea un nume propriu, altul decat cel al medicilor care fac parte din
aceste forme de organizare.
Pentru obtinerea certificatului de avizare a cabinetelor medicale grupate sau a cabinetelor medicale
asociate sun necesare urmatoarele documente:
1. doua exemplare din contractul de grupare (pentru cabinetele grupate) inregistrat la administratia
financiara, care va cuprinde obligatoriu:
- partile contractului
- obiectul si scopul contractului
- sediul profesional al cabinetelor medicale grupate
- coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de
coordonator, facilitatile economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor comune
- durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia
sau
doua exemplare din contractul de asociere (pentru cabinetele asociate) inregistrat la administratia
financiara care va cuprinde obligatoriu:
- partile contractante si denumirea asocierii
- sediul profesional al asocierii
- conducerea asocierii cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator
- durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia
2. copii dupa certificatele de inregistrare a cabinetelor medicale individuale pentru fiecare cabinet al
medicilor care va functiona in cadrul gruparii/asocierii
3. acordul asociatiei de locatari, daca spatiul pentru infiintare se afla intr-o cladire cu mai multe

1
apartamente (mai multi proprietari)
4. delegatie din partea tuturor asociatilor pentru medicul care se ocupa de constituirea
gruparii/asociatiei
5. dovada achitarii cotizatiei, la zi, de catre medicii din grupare sau asociere
6. cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CMB).
Toate documente se vor depune in copii xerox.

MODEL DE CERERE

Pentru avizarea cabinetului medical individual

CERERE DE AVIZARE A CABINETULUI MEDICAL


Domnule Presedinte,
Subsemnatul/a Dr.................................................
Cu domiciliul in orasul........................
Str.................................nr.........bloc.........scara........etaj.......
Ap.........Sectorul...................cu....................
Specialitatea/specialitatile
.......................................................si
Competenta/competentele
In.....................................................
Va rog sa-mi aprobati eliberarea CERTIFICATULUI DE AVIZARE A CABINETULUI
MEDICAL cu
Numele...........................................
In specialitatea....................................................si
Competenta.........................................................
Aflat in strada..............nr..............blocul.......................
Scara............etajul.......ap.....sectorul
Reprezentat de mine ca medic
Titular/delegat...........................................

La prezenta anexez documentele pentru obtinerea CERTIFICATULUI DE AVIZARE A


CABINETULUI MEDICAL si o copie dupa chitanta doveditoare a platii taxei de avizare.

Declar pe propria raspundere ca acest Cabinet Medical indeplineste conditiile de exercitare a


activitatii medicale in concordanta cu competenta profesionala a medicilor, conditiile de dotare
tehnica precum si normele de igiena si ca nu mai sunt unic asociat al unui alt cabinet medical.
Semnatura
........................................

Data
...............2002

Domnului Presedinte
Al Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Bucuresti

PASI in obtinerea Certificatului de inregistrare a cabinetelor grupate/asociate


a. Departamentul de Avizari - Acreditari al Colegiului Medicilor din Bucuresti elibereaza
Certificatul de avizare a cabinetului medical in cabinete medicale grupate /asociate pe baza
documentelor specificate in acest pliant

2
b. Colegiul Medicilor din Bucuresti vizeaza contractul de grupare/asociere
c. Acest certificat plus documentele de mai jos servesc la obtinerea Certificatului de inregistrare a
cabinetelor medicale grupate/asociate de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

1. Cerere tip- se completeaza la DSPMB


2. Contractul de grupare/asociere avizate de CMB
3. Certificatele de inregistrare ale cabinetelor individuale care se grupeaza/asociaza

PENTRU SOCIETATI CIVILE MEDICALE


Avizarea societatii civile medicale se face in baza Legii nr.629/2001 si a Legii nr.74/1995.
Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica.
Pentru obtinerea certificatului de avizare a cabinetului sub forma de societate civila medicala sunt
necesare urmatoarele documente:
1. doua exemplare din contractul de societate civila medicala, care va cuprinde urmatoarele
elemente minime obligatorii:
- partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia
- sediul profesional al societatii civile medicale
- cabinetele medicale se vor infiinta numai pentru specialitatile si competentele medicilor asociati si
vor furniza servicii medicale numai in limitele acestora
- patrimoniul social al societatii civile medicale cu indicarea aportului fiecarui membru societar,
constand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari
- organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor membrilor acestuia
- durata contractului de societate si modalitatile de incetare a acestuia.
2. doua exemplare din statutul societatii civile medicale, care va cuprinde organizarea si
functionarea acesteia, in detaliu.
3. existenta dotarii minime a cabinetelor medicale.
4. taxa de avizare: echivalentul in lei a 20 USD, la cursul zilei, pentru fiecare cabinet din cadrul
societatii, care se achita la casieria CMB.
5. copii dupa autorizatiile de libera practica ale medicilor care vor functiona in cadrul societatii.
6. cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul de cerere se gaseste la CMB).
7. delegatie din partea tuturor asociatilor pentru medicul care se ocupa de constituirea societatii.
8. dovada de detinere legala a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere,
donatie, etc.)
9. dovada achitarii cotizatiei, la zi, de catre medicii din cadrul societatii.
10. acordul asociatiei de locatari, daca spatiul pentru infiintare se afla intr-o cladire cu mai multe
apartamente.
Toate actele se vor depune in copii xerox.

PASI in obtinerea Certificatului de inregistrare a societatii civile medicale:


a. Departamentul de Avizari-Acreditari al Colegiului Medicilor Bucuresti elibereaza Certificatul de
avizare a cabinetului medical intr-o societate civila pe baza documentelor specificate mai sus
b. Acest certificat plus documentele de mai jos servesc la obtinerea Certificatului de inregistrare a
societatii civile medicale de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.

1. cerere tip - se completeaza la DSPMB


2. certificatul de avizare a cabinetului medical in societate medicala de la CMB - original si copie
Xerox
3. actul de spatiu ( contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) copie Xerox
4. autorizatia de libera practica pentru medicii din societate - copie Xerox
5. contractul de societate civila avizat de CMB.

3
PENTRU SOCIETATI MEDICALE CU PERSONALITATE JURIDICA ( SRL)
PENTRU SOCIETATILE MEDICALE CU PERSONALITATE JURIDICA (SRL);
ORGANIZATII NON-PROFIT; FUNDATII SI ASOCIATII CU ACTIVITATI MEDICALE;
ASOCIATII PROFESIONALE; CULTE RELIGIOASE SI LACASE DE CULT RELIGIOS,
LEGAL CONSTITUITE
Pentru obtinerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente:
1. cererea reprezentantului legal al unitatii
2. certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, respectiv
certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare
sau actul de acordare a personalitatii juridice.
3. actul constitutiv al societatii
4. hotararea statutara a organului de conducere, privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete
medicale pentru organizatiile si institutiile prevazute la art.16 din Ordonanta Guvernului
nr.124/1998, republicata (organizatiile non-profit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale,
asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite)
5. dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetele medicale.
6. declaratia prin care se atesta existenta dotarii minime corespunzatoare activitatilor si cabinetelor
medicale infiintate
7. regulamentul de organizare si functionare prin care sa se ateste independenta profesionala si
dreptul de decizie al personalului medical
8. fisele de atributie ale posturilor prin care sa se respecte competenta profesionala a fiecarei
specialitati, ori competenta medicala si conditia prevazuta la punctul 7
9. programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii
10. doua exemplare ale actului aditional ca SRL-ul are numai activitate medicala, in cazul in care
are mentionate, in statut, si alte activitati
11. dovada ca administratorul societatii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de
Administratie sunt medici (acest lucru trebuie prevazut in statut sau in actul aditional)
12. autorizatiile de libera practica ale medicilor care lucreaza in societatea medicala, conform
specialitatilor specificate in cerere
13. taxa de avizare, echivalenta a 20 USD la cursul zilei in care se depune dosarul, care se achita la
casieria CMB pentru fiecare specialitate
14. acordul asociatiei de locatari, daca spatiul se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente
15. dovada platii cotizatiei, la zi, catre CMB, a medicilor din societatea respectiva.
Toate documentele vor fi depuse in copii xerox.

PASI in avizarea societatilor medicale cu personalitate juridica ( SRL):


A. Departamentul de Avizari-Acreditari al Colegiului Medicilor Bucuresti elibereaza Certificatul de
avizare a societatii medicale cu personalitate juridica pe baza documentelor specificate mai sus
B. Acest certificat plus documentele de mai jos servesc pentru inregistrarea unitatii medicale cu
personalitate juridica la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.

1. cerere de inregistrare tip ( modelul se gaseste la DSMB)


2. autorizatia de libera practica a medicului/medicilor
3. dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza unitatea medico-sanitara
4. actele constitutive ale societatii ( statut)
5. certificat de inmatriculare si cod fiscal
6. dovada de la registrul comertului din care sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate
furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe ( cerere de mentiuni), vizata de CMB
7. documente justificative care sa ateste ca administratorul societatii comerciale sau cel putin o
treime din numarul membrilor Consiliului de adminstratie sunt medici ( cerere de mentiuni sau
statutul societatii, insotite de diploma de medic - copie)

4
8. cod parafa medic ( medici)
9. dosar cu sina
10. acordul asociatiei de locatari daca spatiul se afla intr-o cladire cu mai multe
apartamente/proprietari

CERERE DE AVIZARE A SOCIETATII MEDICALE CU PERSONALITATE JURIDICA ( SRL)

Domnule Presedinte,

Subscrisa SC...................................................SRL cu sediul social in Bucuresti,


str. ..........................nr. ....bl.......et.....ap.......sector.......inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40
.............../........avand Codul Fiscal nr..........si Contul nr.........................deschis la
Banca..............................prin adminstratorul/delegatul...........................................( delegatia
nr....din.....) va rugam sa ne aprobati eliberarea Certificatului de Avizare al Societatii Medicale cu
Personalitate Juridica SC..........................................SRL, in
specialitatile :......................................................................................................
Competentele....................................................................................
Si activitatile conexe............................................................................
Activitatile medicale se vor desfasura in specialitatile si competentele mai sus mentionate la
urmatoarele sedii..........................................................
La prezenta anexez documentele necesare pentru obtinerea acestui aviz si o copie dupa chitanta
doveditoare a platii taxei de avizare.
Declar pe propria raspundere ca aceasta Societate Medicala indeplineste cerintele legale cu privire
la dotarea minima obligatorie.

Data...................................... Semnatura...........................

Domnului Presedinte
Al Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Bucuresti

PENTRU FUNDATII, CULTE RELIGIOASE, LACASE DE CULT, ETC


Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica.
Avizarea se face pe baza legii 629/2001
Pentru obtinerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente
1. cerere "tip" ( conform modelului care se gaseste la CMB)
2. doua copii Xerox ale statutului societatii, in care sa se specifice ca are ca obiect de activitate si un
serviciu medical ( una ramane la dosarul de la Colegiu iar una, vizata, se depune la Directia de
Sanatate Publica Bucuresti). Daca in statut nu sunt prevazute serviciile medicale ca obiect de
activitate, este necesara o hotarare a organelor de conducere a societatii autentificata la notariat
( doua exemplare, unul ramane la CMB iar al doilea se depune la DSPMB)
3. dovada ca administratorul societatii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administratie
sunt medici; acest lucru trebuie prevazut in statut sau in hotararea organelor de conducere a
societatii
4. autorizatiile de libera practica, in copii Xerox ale medicilor care lucreaza in societatea medicala,
conform specialitatilor specificate in cerere
5. taxa de avizare, echivalenta a 20 USD, la cursul BNR al zilei in care se depune dosarul, care se
achita la casieria CMB pentru fiecare specialitate
6. acordul asociatiei de locatari daca spatiul se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente
( proprietari)
7. dovada platii cotizatiei catre CMB

5
8. dovada de detinere a spatiului care exista la cabinetele medicale individuale sub aceasta forma:
"Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie,
etc). Pentru cabinete medicale din intreprinderi sau institutii, acordul scris al conducerii acestora
pentru folosinta spatiului in vederea infiintarii cabinetului medical"

Colegiul Medicilor din Bucuresti


Departamentul Avizari Acreditari
Str. Avram Iancu nr. 1, sector 2
Telefon direct/fax: 315 12 26
Telefoane: 310 21 26, 310 21 27, 315 32 21, 315 32 22

Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti


Str. Avrig 72 - 74
Sector 2
Serviciul Relatii Publice si Comunicare
Parter, cam. 1
Telefon / fax 252 81 26 ( serviciul relatii Publice si Comunicare) sau
Alte telefoane: 252 81 82 ( director) 252 79 78, 252 32 16, 252 44 09
Orarul de lucru cu publicul
Luni - Joi 12.30 - 15.30
Vineri: 12.30 - 13.30

Documentar fiscal: Organizarea evidenţei contabile în partidă simplă (I)

Prevederi cu caracter general


Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să
conducă evidenţa contabilă în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind
evidenţa contabilă şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte
documente contabile prevăzute de legislaţia în materie în funcţie de elementele specifice activităţii
desfăşurate.
Pentru determinarea veniturilor, în funcţie de natura activităţii, de frecvenţa încasărilor/plăţilor sau
de felul serviciilor prestate, precum şi de alte elemente specifice activităţii desfăşurate,
contribuabilii pot utiliza formulare cu regim special, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi
contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, precum şi alte
formulare stabilite prin norme metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate,
comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă sau
formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activităţi economice
specifice (exploatarea masei lemnoase, prestările de servicii cu caracter internaţional, jocurile de
noroc etc.), în funcţie de necesităţi.
Contribuabilii pot edita formularele cu regim special şi cu ajutorul tehnicii de calcul, în condiţiile
prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor
art. 1 alin. (4) şi (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997.

Documentele justificative şi financiar-contabile


Evidenţa contabilă în partidă simplă se ţine în limba română şi în moneda naţională.
Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un
document care stă la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă care are calitatea de
document justificativ.
Documentele care stau la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă pot dobândi
calitatea de document justificativ numai în situaţia în care furnizează toate informaţiile prevăzute în

6
normele legale în vigoare.
Registrele contabile obligatorii care trebuie ţinute de contribuabilii care obţin venituri din activităţi
independente şi conduc evidenţa contabilă în partidă simplă, sunt: Registrul-jurnal de încasări şi
plăţi şi Registrul-inventar care se numerotează, se şnuruiesc, se parafează şi se înregistrează la
organele fiscale teritoriale.
În Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se înregistrează atât operaţiunile economico-financiare
efectuate în numerar, cât şi cele efectuate prin contul curent de la bancă în ordine cronologică, în
funcţie de data de întocmire sau de intrare a documentelor justificative.
Atenţie! În condiţiile conducerii evidenţei contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul,
Registrul-jurnal de încasări şi plăţi parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial se va completa
lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi obţinut cu ajutorul
tehnicii de calcul.
În Registrul-inventar se înregistrează toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii şi
serveşte ca document de înregistrare a bunurilor achiziţionate sau realizate, pe baza documentelor
justificative.
Important! Înscrierea datelor în documente justificative şi în cele contabile se face cu cerneală, cu
pix cu pastă, la maşina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul şi nu sunt admise ştersături sau alte
asemenea procedee sau lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea.
Corectarea documentelor se face prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca
acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă, pe toate exemplarele
documentului justificativ şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit documentul
justificativ, menţionându-se şi data efectuării operaţiunii de corectare.
În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi (de ex. documentele pe baza cărora
se primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul etc.), documentul greşit se anulează şi rămâne
în carnetul respectiv (nu se detaşează).
De asemenea, contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente şi conduc evidenţa
contabilă în partidă simplă au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului: la
începutul activităţii; cel puţin o dată pe an; la încetarea activităţii, precum şi în alte situaţii
prevăzute de lege, în conformitate cu normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii,
aprobate prin ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.

Reconstituirea documentelor justificative şi financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse


În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile şi justificative,
contribuabilul va lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de cel mult 30 de zile de la
constatare prin întocmirea unui dosar de reconstituire.
Contribuabilul care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative ori
financiar-contabile are obligaţia să încheie un proces-verbal care trebuie să cuprindă: datele de
identificare a documentului dispărut; numele şi prenumele persoanei responsabile cu păstrarea
documentului; data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului respectiv iar dacă
pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune sunt încunoştinţate
imediat organele de urmărire penală.
Formularele cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, pierdute sau sustrase, se declară
nule în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, după sesizarea organelor de drept.
În cazul în care documentul dispărut provine de la un alt contribuabil, reconstituirea se va face de
contribuabilul care a emis documentul, la cererea scrisă a contribuabilului care a cerut documentul
în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.
Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea „Reconstituit”, cu
specificarea numărului şi a datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea şi constituie baza
legală pentru efectuarea înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă.
Atenţie! Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de călătorie
nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în evidenţa contabilă în

7
partidă simplă, situaţie în care paguba este suportată de cei vinovaţi.
În cazul găsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anulează pe baza unui proces-
verbal împreună cu care se ataşează la dosarul de reconstituire.

Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile


Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente şi conduc evidenţa contabilă în partidă
simplă au obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate, documentele financiar-
contabile, precum şi documentele justificative care stau la baza înregistrării în evidenţa contabilă în
partidă simplă.
Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăţi, a Registrului-inventar, precum şi a
documentelor justificative şi financiar-contabile este de 10 ani, cu începere de la data încheierii
anului fiscal în cursul căruia au fost întocmite iar statele de salarii se păstrează timp de 50 de ani.
În cazul încetării activităţii contribuabilului, documentele se predau la arhivele statului în
conformitate cu dispoziţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, dacă legea nu dispune altfel.
*
Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către
persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642/16.07.2004.
Ordin nr. 1040 din 08/07/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 16/07/2004

I. Sfera de aplicare

1. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi, potrivit prevederilor
art. 49 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumită în continuare lege, să
organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă.

2. Un contribuabil care obţine venituri dintr-o activitate agricolă, prevăzută la art. 75 din lege, poate
opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din evidenţa contabilă în
partidă simplă, potrivit art. 49 din lege.

Prin excepţie de la prevederile art. 66 alin. (1) şi (2) din lege, contribuabilii pot opta pentru
determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din
evidenţa contabilă în partidă simplă.

3.1. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe baza normelor de venit,
precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot să opteze pentru
determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 49 din lege.

3.2. Pentru contribuabilii care îndeplinesc cumulativ condiţiile:

- realizează venituri din activităţi independente numai în baza convenţiei/contractului civil pentru
care plătitorul de venit a calculat, reţinut şi virat impozitul reprezentând plăţi anticipate în cota de
10% asupra venitului brut,

- îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit,

reglementările privind conducerea evidenţei contabile în partidă simplă sunt opţionale.

Aceşti contribuabili au obligaţia să arhiveze şi să păstreze documentele justificative cel puţin în

8
limita termenului de prescripţie prevăzut de lege.

II. Organizarea evidenţei contabile în partidă simplă

A. Dispoziţii generale

4. Contribuabilii pot utiliza toate formularele prevăzute în prezentele norme metodologice sau
numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.

5. Pentru determinarea veniturilor, în funcţie de natura activităţii, de frecvenţa încasărilor/plăţilor


sau de felul serviciilor prestate, precum şi de alte elemente specifice activităţii desfăşurate,
contribuabilii pot utiliza şi alte formulare cu regim special, care au fost aprobate prin ordine ale
ministrului finanţelor publice, în baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi
contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.

6. În funcţie de necesităţi contribuabilii pot utiliza şi alte formulare stabilite prin norme
metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au
regim special, privind activitatea financiară şi contabilă.

7. Contribuabilii vor folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care
reglementează activităţi economice specifice (exploatarea masei lemnoase, prestările de servicii cu
caracter internaţional, jocurile de noroc etc.).

8. În cazul utilizării modelelor formularelor financiar-contabile comune pe economie, aprobate


pentru persoanele juridice, acestea vor fi completate în conformitate cu prezentele norme
metodologice. În această situaţie elementele referitoare la conturi, debite, credite, semnăturile de
aprobare, avizare, precum şi alte elemente similare nu se completează.

9. În condiţiile utilizării sistemelor informatice financiar-contabile este necesar să fie respectate


Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil,
prevăzute de normele legale.

10. Contribuabilii pot edita formularele cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, în condiţiile
prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor
art. 1 alin. (4) şi (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997.

B. Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile

11. Evidenţa contabilă în partidă simplă se va conduce în conformitate cu prezentele norme


metodologice.

12. În conformitate cu prevederile legale evidenţa contabilă în partidă simplă se ţine în limba
română şi în moneda naţională.

13. Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-


un document care stă la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă, dobândind astfel
calitatea de document justificativ.

14. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale, prevăzute în


structura formularelor aprobate:

9
- denumirea documentului;

- numele şi prenumele contribuabilului, precum şi adresa completă;

- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;

- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este


cazul);

- conţinutul operaţiunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, şi temeiul legal al
efectuării ei;

- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;

- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii;

- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor în documente justificative.

15. Documentele care stau la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă pot dobândi
calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizează toate informaţiile prevăzute în
normele legale în vigoare.

16. Documentele provenite din relaţiile de cumpărare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi
înregistrate în evidenţa contabilă în partidă simplă numai în cazurile în care se face dovada intrării
în patrimoniu a bunurilor respective, prin întocmirea Borderoului de achiziţie (cod 14-4-13) sau a
Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1/A), după caz, şi a plăţii acestora pe bază de
Dispoziţie de plată-încasare către casierie (cod 14-4-4).

În cazul în care documentele respective se referă la cheltuieli pentru prestări de servicii efectuate de
persoane fizice impuse pe bază de normă de venit, pentru a fi înregistrate în evidenţa contabilă în
partidă simplă a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1, acestea trebuie să aibă la bază contracte sau
convenţii, întocmite în acest scop în conformitate cu reglementările legale în vigoare, şi Dispoziţie
de plată-încasare către casierie (cod 14-4-4).

17. Documentele contabile - jurnale, fişe etc. - servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea
în evidenţa contabilă în partidă simplă a operaţiunilor consemnate în documentele justificative.

18. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix cu pastă, la maşina de scris sau cu
ajutorul tehnicii de calcul, după caz.

19. În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături sau alte asemenea
procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea.

Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată
fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.

Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ şi se confirmă prin semnătura


persoanei care a întocmit documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării operaţiunii de
corectare.

În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se
primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care normele de

10
utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul greşit se anulează şi rămâne în carnetul respectiv
(nu se detaşează), cu excepţia ordinului de deplasare (delegaţie), pe baza căruia se primeşte sau se
restituie diferenţa dintre cheltuielile efective de deplasare şi avansul acordat.

Contribuabilii au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului: la începutul


activităţii; cel puţin o dată pe an; la încetarea activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

Inventarierea se face în conformitate cu normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii,


aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

20. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim
de înregistrare la organele fiscale. Acestea se numerotează, se şnuruiesc şi se parafează înainte de
depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare.

Modelele şi normele de întocmire şi de utilizare ale Registrului-jurnal de încasări şi plăţi şi ale


Registrului-inventar sunt prezentate la cap. IV.

C. Reconstituirea documentelor justificative şi financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse

21. Operaţiunile privind evidenţa şi gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale şi băneşti şi a
altor valori ale contribuabililor se consideră valabile numai dacă sunt justificate cu documente
originale, întocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.

22. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile şi


justificative, contribuabilul va lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de cel mult 30 de zile
de la constatare.

23. Contribuabilul care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative
ori financiar-contabile are obligaţia să încheie un proces-verbal care să cuprindă:

- datele de identificare a documentului dispărut;

- numele şi prenumele persoanei responsabile cu păstrarea documentului;

- data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului respectiv.

Persoana responsabilă este obligată ca o dată cu semnarea procesului-verbal să dea o declaraţie


scrisă asupra împrejurărilor în care a dispărut documentul respectiv.

Ori de câte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune sunt
încunoştinţate imediat organele de urmărire penală.

24. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar de reconstituire, întocmit separat pentru
fiecare caz.

Dosarul de reconstituire trebuie să conţină toate lucrările efectuate în legătură cu constatarea şi


reconstituirea documentului dispărut, şi anume:

- sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentului;

- dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sancţionării disciplinare a persoanei
vinovate, după caz;

11
- copie de pe documentul reconstituit;

- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;

- declaraţia persoanei responsabile.

25. În cazul în care documentul dispărut provine de la un alt contribuabil, reconstituirea se va face
de contribuabilul care a emis documentul, la cererea scrisă a contribuabilului care a cerut
documentul. În acest caz unitatea emitentă va trimite contribuabilului care a primit documentul, în
termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.

26. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "Reconstituit", cu
specificarea numărului şi a datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea.

Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legală pentru
efectuarea înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă.

Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de călătorie nenominale


etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în evidenţa contabilă în partidă simplă.
În acest caz vinovaţii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suportă paguba,
sumele respective recuperându-se potrivit prevederilor legale.

27. Găsirea ulterioară a documentelor originale, care au fost reconstituite, nu anulează eventualele
sancţiuni disciplinare sau penale, însă poate constitui motiv de revizuire a acestora, în condiţiile
legii.

Pentru pagubele generate de dispariţia, sustragerea sau distrugerea documentelor se pot stabili
răspunderi materiale, care cuprind şi eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea şi găsirea
acestora.

În cazul găsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anulează pe baza unui proces-
verbal împreună cu care se ataşează la dosarul de reconstituire.

28. Formularele cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, pierdute sau sustrase, se
declară nule în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, după sesizarea organelor de drept.

D. Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile

29. Contribuabilii au obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate, documentele


financiar-contabile, precum şi documentele justificative, care stau la baza înregistrării în evidenţa
contabilă în partidă simplă.

30. Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăţi, a Registrului-inventar, precum şi a


documentelor justificative şi financiar-contabile este de 10 ani, cu începere de la data încheierii
anului fiscal în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp
de 50 de ani.

31. În cazul încetării activităţii contribuabilului, documentele se predau la arhivele statului în


conformitate cu dispoziţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, dacă legea nu dispune altfel.

32. Arhivarea documentelor justificative şi financiar-contabile se face, de asemenea, în conformitate

12
cu prevederile legale, cu respectarea următoarelor reguli generale:

- documentele se grupează în dosare, numerotate, şnuruite şi parafate;

- gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic, în cadrul fiecărui an fiscal la


care se referă acestea;

- dosarele conţinând documente se păstrează în spaţii amenajate în acest scop, asigurate împotriva
degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;

- evidenţa documentelor la arhivă se ţine cu ajutorul unui registru de evidenţă curentă, în care sunt
ţinute evidenţele dosarelor şi documentelor financiar-contabile intrate în arhivă, precum şi mişcarea
acestora în decursul timpului.

E. Norme privind înregistrarea veniturilor

33. Evidenţa contabilă în partidă simplă a veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor,
astfel:

a) venituri din activităţi care constituie fapte de comerţ;

b) venituri din profesii libere;

c) alte venituri.

Pentru asociaţiile fără personalitate juridică evidenţa contabilă în partidă simplă a veniturilor se va
ţine în mod distinct.

34. Evidenţa contabilă în partidă simplă a operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda
naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

35. În cazul în care bunurile din patrimoniul afacerii trec în patrimoniul personal al contribuabilului,
suma reprezentând contravaloarea acestora se include în venitul brut, considerându-se o înstrăinare.

În cazul în care asociaţiile îşi încetează activitatea, iar foştii asociaţi continuă să funcţioneze în mod
individual, bunurile din patrimoniul asociaţiei trec în patrimoniul noilor afaceri, se înscriu în
Registrul-inventar al acestora şi se amortizează în continuare, se consumă sau se vând, după caz.

În toate cazurile de înstrăinare este necesară evaluarea bunului, care se poate face la preţurile
practicate pe piaţă sau stabilite prin expertiză tehnică.

În cazul încetării definitive a activităţii, sumele obţinute din valorificarea bunurilor patrimoniului
afacerii, înscrise în Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), precum şi stocurile
de materii prime, materiale, produse finite şi mărfuri rămase nevalorificate sunt incluse în venitul
brut.

36. Stabilirea venitului net obţinut sau a pierderii înregistrate în cadrul asocierii se determină pe
fiecare contract de asociere.

37. Pentru înregistrarea veniturilor din activităţi independente contribuabilii vor utiliza, în funcţie de
specificul activităţii şi de necesităţile proprii, formularele cu regim special de tipărire, înseriere şi
numerotare, prevăzute în prezentele norme metodologice, după caz:

13
- Chitanţă (cod 14-4-1);

- Factură (cod 14-4-10/aA) şi Factură fiscală (cod 14-4-10/A);

- Bon de comandă-chitanţă (cod 14-4-11/a şi cod 14-4-11);

- Fişă de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b);

- Monetar (cod 14-50-61);

- Extras din borderoul de plăţi din data de ............. (cod 14-4-20).

Modelele şi normele de întocmire şi de utilizare a acestor formulare sunt prezentate la cap. III.

38. Constituie venit brut venitul încasat în cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada în
care au fost efectuate prestaţiile.

Pentru fiecare tip de activitate desfăşurată se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-
22/b) în care se vor înregistra toate documentele în ordine cronologică.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi de:

- comerţ angro vor întocmi pentru livrările efectuate formularele Factură (cod 14-4-10/aA),
respectiv Factură fiscală (cod 14-4-10/A);

- comerţ cu amănuntul vor întocmi zilnic formularul Monetar (cod 14-50-61), în condiţiile în care
nu se utilizează aparate de marcat electronice fiscale;

- producţie vor întocmi pentru livrarea producţiei formularele Factură (cod 14-4-10/aA), respectiv
Factură fiscală (cod 14-4-10/A) şi/sau Chitanţă (cod 14-4-1), după caz.

Contribuabilii care desfăşoară următoarele activităţi:

- organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc.);

- activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar
(contract de comision, contract de agent, consignaţie sau mandat comercial);

- activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea;

- transport de bunuri şi de persoane;

- alte activităţi cuprinse în Codul comercial, precum şi pentru veniturile din profesii libere şi
veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pot întocmi, în funcţie de natura activităţii, de
frecvenţa încasării sau de felul serviciilor prestate, precum şi de alte elemente specifice activităţii
desfăşurate, formularele Factură (cod 14-4-10/aA), respectiv Factură fiscală (cod 14-4-10/A),
Chitanţă (cod 14-4-1) sau alte formulare cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare,
aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

În relaţiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligaţi, pentru sumele încasate atât pe bază de
chitanţă, bon fiscal etc., cât şi prin bancă, să întocmească factură.

14
În relaţiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligaţi, pentru sumele încasate prin bancă, să
întocmească factură.

Plătitorii de taxă pe valoarea adăugată vor întocmi factura fiscală în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal.

39. Plăţile lunare efectuate de societăţile comerciale (de asigurare şi reasigurare etc.) către persoane
fizice, reprezentând contravaloarea comisioanelor din activitatea de intermediere în baza unui
contract de mandat, agent sau comision, se vor efectua pe baza Borderoului de plăţi din data de ....
(cod 14-4-20), care va cuprinde în mod obligatoriu şi următoarele informaţii:

- numele şi prenumele beneficiarului de venit;

- codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;

- venitul brut la care se aplică cota de impozit de 10% sau 15%;

- alte contribuţii obligatorii reţinute în momentul plăţii de către plătitorul de venituri, după caz;

- impozitul pe venit reţinut prin stopaj la sursă;

- suma achitată;

- semnătura beneficiarului de venit.

40. Totalurile lunare din Fişa pentru operaţiuni diverse se vor înregistra în Jurnalul privind
operaţiuni diverse (cod 14-6-17/c), grupate pe feluri de activităţi. Totalul veniturilor din Jurnalul
privind operaţiuni diverse reprezintă venitul contribuabilului.

În cazul contribuabililor care realizează venituri dintr-o singură activitate, totalul veniturilor se
regăseşte în Fişa pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), pe rândul "Total", nemaifiind necesară
deschiderea Jurnalului privind operaţiuni diverse (cod 14-6-17/c).

Contribuabilii care încasează în numerar toate veniturile realizate pot să evidenţieze aceste venituri
numai în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, nemaifiind obligatorie întocmirea Fişei pentru
operaţiuni diverse şi, implicit, a Jurnalului privind operaţiuni diverse.

41. În cazul contribuabililor plătitori de taxă pe valoarea adăugată, veniturile, exclusiv taxa pe
valoarea adăugată, se preiau pentru determinarea impozitului din coloanele corespunzătoare ale
Jurnalului pentru vânzări (cod 14-6-12/a), nemaifiind obligatorie întocmirea Fişei pentru operaţiuni
diverse (cod 14-6-22/b) şi, implicit, a Jurnalului privind operaţiuni diverse pentru veniturile
realizate (cod 14-6-17/c).

42. În condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile


legale, înregistrarea veniturilor se face în baza Raportului fiscal de închidere zilnică şi a Registrului
special, întocmit în condiţiile defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.

F. Norme privind evidenţierea cheltuielilor

43. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a

15
putea fi deduse, sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin
documente;

b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II din Codul fiscal;

d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:

- active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

- activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru
care este autorizat contribuabilul;

- boli profesionale, risc profesional şi accidente de muncă;

- persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din titlul III din Codul
fiscal, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la
momentul plăţii de către suportator.

Evidenţa contabilă în partidă simplă a cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, în funcţie de natura
lor, astfel:

a) cheltuielile efectuate în interesul direct al activităţii, cum sunt:

- cheltuielile cu achiziţionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar şi


mărfuri;

- cheltuielile cu lucrări executate şi servicii prestate de terţi;

- cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii pentru


terţi;

- chiria pentru spaţiul în care se desfăşoară activitatea, pentru utilaje şi pentru alte instalaţii
închiriate, utilizate în desfăşurarea activităţii, în baza unui contract de închiriere;

- dobânzile aferente creditelor bancare;

- cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii bancare;

- cheltuielile cu primele de asigurare;

- cheltuielile cu reclama şi publicitatea;

- cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii;

- cheltuielile cu energia şi apa;

- cheltuielile cu transportul de bunuri şi de persoane;

16
- cheltuielile de delegare, detaşare şi deplasare;

- cheltuielile de personal;

- cheltuielile cu impozite şi taxe, altele decât impozitul pe venit;

- cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, pentru constituirea


Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi alte
contribuţii obligatorii;

- cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate asociaţiilor profesionale din


care fac parte contribuabilii;

b) cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul;

c) cheltuielile de protocol;

d) cheltuielile cu amortizarea fiscală;

e) în cazul utilizării bunurilor cu folosinţă mixtă (pentru afacere şi în scop personal), cheltuiala
deductibilă se determină, după caz, proporţional cu:

- numărul de kilometri parcurşi în interes de afacere;

- numărul de metri pătraţi folosiţi în interes de afacere;

- numărul de unităţi de măsură specifice în alte cazuri; şi

f) alte cheltuieli deductibile plafonat, stabilite potrivit reglementărilor în vigoare privind impozitul
pe venit.

44. Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza
de calcul determinată conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal;

b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin.
(6) al art. 49 din Codul fiscal;

c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în


ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
instituţiile publice;

d) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de
salarii realizat anual;

e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;

f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

g) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la scheme facultative de pensii ocupaţionale, în


conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o

17
persoană;

h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate, în limita stabilită potrivit legii;

i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului


sau asociaţilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii
independente;

j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, potrivit


legii;

k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice utilizate în desfăşurarea


activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României;

l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de


leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing
financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de
leasing.

45. Angajatorii au obligaţia să întocmească, pentru salariaţii cu contract individual de muncă, după
caz, Fişa fiscală 1 (pentru venituri din salarii la funcţia de bază - FF 1), respectiv Fişa fiscală 2
(pentru venituri, altele decât cele de la funcţia de bază - FF 2).

În vederea completării fişelor fiscale 1 şi 2 şi stabilirii drepturilor băneşti ale persoanelor angajate,
angajatorul va întocmi statul de salarii.

46. Pentru fiecare fel de cheltuieli se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse, iar totalul lunar al
acestora se va înregistra în Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.

Contribuabilii pot întocmi o singură fişă pentru operaţiuni diverse care să cuprindă toate cheltuielile
a căror deductibilitate nu este plafonată.

Contribuabilii care nu efectuează cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot să
evidenţieze aceste cheltuieli numai în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, nemaifiind obligatorie
întocmirea Fişei pentru operaţiuni diverse şi, implicit, a Jurnalului privind operaţiuni diverse. Pentru
cheltuielile cu amortizarea se va întocmi Fişa pentru operaţiuni diverse.

47. Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din Fişa pentru
operaţiuni diverse se va calcula cota care este deductibilă şi numai aceasta se va înregistra în
Jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.

G. Calculul venitului net

48. Venitul brut cuprinde:

a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;

b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură
cu o activitate independentă;

c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate într-o activitate independentă,

18
inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o


altă persoană;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate
independentă.

Nu constituie venit brut şi nu se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi sumele încasate,


cum sunt:

- aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei
activităţi ori în cursul desfăşurării acesteia;

- sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice ori persoane
juridice;

- sumele primite ca despăgubiri;

- sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.

Pentru aceste categorii de operaţiuni fie se deschid fişe pentru operaţiuni diverse distincte, fie se
întocmesc situaţii cu ajutorul documentelor cumulative care să reflecte situaţia acestor sume.

Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizării veniturilor şi care sunt plătite în
cursul unui an fiscal.

49. Înregistrarea în evidenţa contabilă în partidă simplă a bunurilor mobile şi imobile se face la
valoarea de achiziţie, de producţie sau la preţul pieţei, după caz.

Creanţele, respectiv facturile emise şi neîncasate, precum şi obligaţiile stabilite conform legii şi
neonorate se înregistrează la valoarea lor nominală în fişe pentru operaţiuni diverse. Aceste fişe se
deschid distinct pentru creanţe şi datorii.

Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, în conformitate cu reglementările


din titlul II din Codul fiscal.

Sunt amortizabile, în conformitate cu prevederile legale, numai bunurile înregistrare în Registrul-


inventar (cod 14-1-2/a).

50. Evidenţa contabilă în partidă simplă a bunurilor din patrimoniu se ţine în conformitate cu
prevederile normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate comune pe
economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, aprobate prin ordin al
ministrului finanţelor publice.

51. Orice sumă plătită, respectiv încasată, în numerar sau prin bancă se va înregistra în mod
obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b).

Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel încât la sfârşitul anului fiscal să se încadreze în
prevederile legale.

52. Venitul net sau pierderea fiscală se calculează astfel: din totalul sumelor încasate, evidenţiate în

19
col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, se scad cheltuielile cu amortizarea fiscală
a bunurilor şi drepturilor, evidenţiate în Fişa pentru operaţiuni diverse, şi totalul sumelor plătite,
evidenţiate în col. 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, şi se adună sumele plătite
pentru cumpărarea bunurilor amortizabile şi totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din
centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul unui
document cumulativ.

Venitul net sau pierderea fiscală va fi influenţată cu plăţile şi/sau încasările efectuate în avans, care
se referă la alte exerciţii fiscale, în cazul drepturilor de proprietate intelectuală, cu impozitul de 15%
din venitul brut încasat, iar în cazul valorificării bunurilor în regim de consignaţie, veniturilor
obţinute ca urmare a unor activităţi desfăşurate în baza unui contract de agent, comision sau mandat
comercial, precum şi în cazul activităţilor de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară,
cu impozitul de 10% din venitul brut încasat, reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului
anual.

H. Calculul taxei pe valoarea adăugată

53. Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte în conformitate cu


reglementările fiscale specifice acesteia.

54. Evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectate se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru vânzări (cod
14-6-12/a). În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de
comandă-chitanţă etc.) valoarea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate şi taxa pe valoarea
adăugată aferentă.

55. Evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibile se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru cumpărări
(cod 14-6-17/b). În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de
comandă-chitanţă, monetare etc.) valoarea cumpărărilor de bunuri şi/sau a serviciilor prestate de
terţi şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
sursa indaco.ro

Registrul jurnal de incasari si plati are un număr de 8 coloane. la col. 1 treceţi nr. crt., la col. 2 data
in care s-a făcut încasarea s-au plata, în col. 3 dacă faceţi o plată - numărul facturii şi obligatoriu al
chitanţei ( atenţie plata contravalorii unei facturi dacă se face în numerar se face în baza unei
chitanţe. Registrul jurnal de incasari si plati este specific ptr. P.F.A. deduc că aveţi P.F.A. iar plăţile
la această formă de organizare se fac în general în numerar), s-au numărul monetarului dacă faceţi o
încasare. la col. 4 se explică felul operaţiei ÎNCASARE S-AU PLATĂ. În col. 5se trece valoarea
zilnică a incasărilor făcute numerar. La col. 6, se trece valoarea zilnică a incasărilor făcuteprin
bancă. La col. 7-8 se procedează idem ca la col. 5-6 dar se trec plăţile. Totalizarea tuturor
încasărilor şi plăţilor se face în data ultima zi lucrătoare a anului. Încasările se fac prin totalizarea
col. 5-6 iar încasările prin totalizarea col. 7-8. prin scăderea din valoarea totală a încasărilor, a
valorii totale a plăţilor aflaţi profitul. Fiind P.F.A. bănuiesc că nu sunteţi plătitoare de T.V.A. . Dacă
nu vă descurcaţi sunaţi la 0770852909.

indaco.ro

In RJIP se trec facturile INCASATE ( care reprezinta venituri) si facturile ACHITATE(care


reprezinta cheltuieli,in masura in care nu contin achizitii de bunuri amortizabile). Produsele
stocate(in general ob.de inventar si mijl.fixe) se trec si in Registrul-inventar care este obligatoriu si
la PFA. Daca nu sunteti platitoare de TVA, veti considera TVA un element al valorii de
achizitie,deci facturile primite de la furnizori si achitate se trec la valoarea cu TVA inclus. Facturile
emise de Dvs.oricum nu contin TVA. Dar trebuie sa tineti evidenta facturilor emise(v-as recomanda

20
chiar jurnalul de vanzari),pentru a controla momentul cand veti depasi plafonul de 35.000
euro(119.000 lei). Sau mai precis pentru a va asigura ca nu veti atinge acest plafon.... Pentru ca,spre
deosebire de RJIP,unde,asa cum am spus mai sus,se inregistreaza facturile emise incasate,in vederea
stabilirii venitului nei impozabil,la calculul cifrei de afaceri se ia in considerarea valoarea tuturor
facturilor pe care le emiteti,chiar daca inca nu ati incasat de la clienti contravaloarea acestora. Nu
trebuie sa treceti in RJIP fiecare articol continut de facturi. In functie de activitatea pe care o
desfasurati,articolele le veti trece in nota de receptie(daca este cazul).

O sa incerc sa va dau un raspuns simplu,asa cum este si contabilitatea in partida simpla!


In Jurnalul de incasari si plati-asa cum reiese si din nume, se inscriu chitante,ordine de plata,bonuri
fiscale,extrase de cont,adica documente care atesta efectiv lucrul cu lichiditatea.A se vedea Ordin
nr. 1040 din 08/07/2004.Nu facturile sunt importante!
Toate cele bune!
Declaratia 102 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurărilor sociale si
fondurilor speciale
I. Depunerea declaratiei
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se
completeaza si se depune de platitorii de contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare,
obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul
obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale prevazut in anexa nr. 16.

1. Termenul de depunere a declaratiei:


1.1. Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera, cu exceptiile
prevazute la pct. 1.2 si 1.3, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) contributii sociale datorate de angajator;
b) contributii sociale retinute de la asigurati;
c) contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
d) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun si pentru
bauturi alcoolice;
e) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din
tutun si bauturi alcoolice.
1.2. Trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii
persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor potrivit titlului IV din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierile fara
personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au
calitatea de angajator.
----------
Subpct. 1.2, pct. I din anexa 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.809 din 24
decembrie 2008, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008.
1.3. Semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii
sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

Declaratia 100 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat

I. Depunerea declaratiei
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de catre
contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru
impozitele si taxele cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in
anexa nr. 15 la OANAF 101 / 2008.

1. Termenul de depunere a declaratiei:


- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, potrivit pct.1.1 - 1.3;

21
- la alte termene, astfel cum este prevazut pentru obligatiile de plata de la pct. 1.4 lit. a) - d).
1.1. Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor
fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2. lit. g) si pct. 1.3.],
impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitatea de
expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati
desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, cu exceptiile
prevazute la pct. 1.2 lit. g) si pct. 1.3, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de
consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision
sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe
veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de
valoare, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de
contract,
precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare
tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe
veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din
activitati agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
b) impozit la titeiul din productia interna;
c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
d) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform
titlului V din Legea nr.571/2003 privin Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau
conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state;
e) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii
nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
f) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc.
1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare,
persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit. a);
c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit. a): impozit
pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu
permanent in Romania, impozit pe profit din asociere fara personalitate juridica, impozit pe profit
datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania
sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art. 13 lit. b), c) si d) din
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile microintreprinderilor;
f) impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice;
g) impozitul pe veniturile din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit.
d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contribuabililor
persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit titlului IV din
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierilor fara personalitate juridica
constituite intre persoane fizice si persoanelor fizice care au calitatea de angajator;
h) redevente miniere si petroliere;
i) facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare.
1.3. Semestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand impozit pe veniturile din salarii si impozit
retinut la sursa, potrivit art.52 alin. (1) lit. d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, datorate de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia
institutiilor publice.

22
1.4. Alte termene:
a) pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs pentru anul urmator, pentru obligatiile de
plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor
minerale, cuprinsa la pozitia 29 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
b) pana la data de 25 a lunii in care este prevazuta obligatia de plata, conform legii, pentru taxa pe
jocuri de noroc cuprinsa la pozitiile 26 si 27 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de
stat;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care este prevazut termenul legal de depunere a
bilantului contabil, daca prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligatia de plata
reprezentand varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale,
conform Ordonantei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale,
companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la
regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr.769/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevazuta la pozitia 32 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
d) pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozitul pe
dividende, in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-
au aprobat situatiile financiare anuale; impozitul pe veniturile din dobanzi, in cazul veniturilor
realizate in baza contractelor civile; impozitul pe castigul din transferul dreptului de proprietate
asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozitul
pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum


%7CdisplayTopicPage/topicID_58671/Cabinet-medical-individual.html#ixzz1D4UgNAM2
In cazul in care are salariati:cas,somaj,sanatate,itm,lunar,declaratia 100 si 102 trimestrial.
Pana la 15 mai declaratia cu venitul realizat pentru anul anterior.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum


%7CdisplayTopicPage/topicID_58671/Cabinet-medical-individual.html#ixzz1D4UwDjSm
Corect, chitanta se trece in RJIP, iar cheltuielile cu amortizarea in fisa pentru operatiuni diverse,
care se deshide obligatoriu in cazul amortizarii mijloacelor fixe ( art 46 din OMFP 1040/2004)

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum


%7CdisplayTopicPage/topicID_102316/cabinet-medical-individual-cheltuieli-cu-mijloacele-
fixe.html#ixzz1D4WNNUlA
1.Daca iti iei masina pe cabinet valoarea se scade cu amortizare, dar cand o vei vinde te vei incarca
cu toata suma obtinuta din vanzare, adica vei avea un impozit urias.Mai simplu o iei pe numele tau,
faci contract de comodat pe cabinet si poti sa-ti scazi de la benzina si pana la asigurari,schimb de
ulei ,baterie totul pe cabinet.

2.Mutarea sediului CMI este posibila dar implica modificarea actelor de cabinet.In primul rand
acordul CMDR de mutare a sediului, modificarea certif.de inregistrare in reg.unic al cabinetelor,
aut.sanit. pe sediul nou,finante,stampila cab.

3.Nu ai precizat care este modalit. de detinere a spatiului.Daca spatiul este luat pe cabinet valoarea
lui IMPREUNA cu cheltuielile de amenajare se fac prin amortizare.Daca spatiul este pe numele tau,
fa-ti contract de comodat pe 1-2 ani timp in care trebuie sa amortizezi cheltuielile de amenajare.In
principiu poti sa scazi direct cheltuielile cu titlu de reparatii.

23