Sunteți pe pagina 1din 13

Pagina: 1 /

Fișă tehnică de securitate 13


în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
* SECȚIUNEA 1 Denumirea materialului, respectiv a amestecului și a societății

· 1.1 Identificatorul produsului


· Denumire comercială: LV-65.xx, lac negru
· Cod produs: LV-65.xx.xxxx.x
· 1.2 Utilizări relevante identificate ale materialului sau amestecului și utilizări
nerecomandate
Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.
· Utilizarea materialului / amestecului material de aplicat prin vopsire
· 1.3 Detalii cu privire la furnizorul care pune la dispoziție fișa tehnică de securitate
· Producător/furnizor:
Fischer GmbH
Ofenrohre & Zubehör
Werkstraße 16
D-90518 Altdorf
Tel.: +49 9187 90990
· Departament care oferă
informații: departamentul
siguranța produselor:
sicherheitsdatenblatt@web.de
· 1.4 Număr de urgență:
Informații de urgență medicale în caz de intoxicații:
Centrul de informare toxicologică Mainz – 24 h – Tel.: +49 (0) 6131 19240 (consiliere în limba
* SECȚIUNEA 2: Pericole posibile
· 2.1 Clasificarea materialului sau amestecului
· Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226 Lichid și vapori inflamabili.
STOT SE 3 H335-H336 Poate irita căile respiratorii. Poate provoca somnolență sau
amețeală

Aquatic Chronic 2 - H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
· 2.2 Elemente de etichetare
· Marcarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.
· Pictograme cu privire la pericole

GHS02 GHS07 GHS09

· Mesaj de avertizare Atenție


· Componente determinante ale pericolului pentru etichetare:
64742-95-6 Hidrocarburi, C9, hidrocarburi aromatice (solvent nafta (petrol), aromatic, ușor)
hidrocarburi, C9-C10, n-alcani, izoalcani, ciclene, < 2% hidrocarburi aromatice
· Indicaţii cu privire la pericole
H226 Lichid și vapori inflamabili.
(continuare la pagina 2)
DE

44.3. 6
Pagina: 2 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina 1)
H335-H336 Poate irita căile respiratorii. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H411
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
· Indicaţii de siguranță
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână
recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.
P210 Țineți la distanță de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse
de aprindere. Fumatul interzis.
P241 Utilizați aparate electrice/instalații de ventilație/instalații de iluminat cu protecție la
explozie.
P261 Evitați să inspirați ceața/vaporii/spray-ul.
P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a
ochilor/ echipament de protecție a feței. P240 Împământați recipientul și
instalația care se umple.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Dezbrăcați imediat toate
articolele de îmbrăcăminte contaminate. Clătiți cu apă/faceți duș.
P304+P340 LA INHALARE: Duceți persoana la aer curat și asigurați o respirație
nestingherită.
P312 Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic,
dacă nu vă simţiţi bine. P405 A se depozita sub cheie.
P501 Eliminarea conținutului/recipientului conform dispozițiilor
locale/regionale/naționale/internaționale.
· Informații suplimentare:
Conţine 2-butanonoximă. Poate provoca o reacție alergică.
· 2.3 Alte pericole
· Rezultatele evaluării PBT și ale evaluării vPvB
· PBT: neaplicabil.
· vPvB: neaplicabil.

* SECȚIUNEA 3 Compoziția/informații privind componentele


· 3.2 Caracterizarea chimică: - Amestecuri
· Descriere: amestec din substanțele menționate mai jos, având cote de adaos nepericuloase.
· Substanțe conținute periculoase:
CAS: 64742-95-6 64742-95-6 Hidrocarburi, C9, aromate (solvent 25-50%
EINECS: 265-199-0 nafta (petrol), aromatic, ușor)
Nr. reg.: 01-2119455851-35-XXXX Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304;
Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-
H336
Număr CE: 927-241-2 Hidrocarburi, C9-C10, n-alcani, izoalcani, ciclene, 10-<25%
Nr. reg.: 01-2119471843-32 < 2% hidrocarburi aromatice
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304;
STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412
(continuare pe pagina 3)
RO

44.3. 6
Pagina: 3 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina
CAS: 1330-20-7 Xilol (amestec de izomeri) 2) 0,1-<5%
EINECS: 215-535-7 Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acut e
Nr. reg.: 01-2119488216-32 Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315
01-2119555267-33
CAS: 1330-20-7 Xilol (amestec de izomeri) 0,1-<2,5%
EINECS: 215-535-7 Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp.
Nr. reg.: 01-2119488216-32-xxxx Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT
SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 136-51-6 Calciu bis(2-etilhexanoat) 0,1-<1%
EINECS: 205-249-0 Repr. 2, H361d; Eye Dam. 1, H318
CAS: 96-29-7 2-butanonoximă 0,1-<1%
EINECS: 202-496-6 Carc. 2, H351; Eye Dam. 1, H318; Acute
Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
· Indicațiii suplimentare:
Textul indicațiilor de pericol menționate trebuie extras din paragraful 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor


· 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
· Indicații generale:
Duceți persoana afectată la aer curat.
Îndepărtați imediat articolele de îmbrăcăminte murdărite cu produs.
· După inhalare:
Aport de aer proaspăt sau oxigen; apelați la serviciile unui medic. În
caz de pierdere a cunoștinței, așezare și transport în poziție stabilă.
· După contactul cu pielea:
Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine. În caz de iritație
continuă a pielii, consultați un medic.
· După contactul cu ochii:
Clătiți ochii mai multe minute sub jet de apă, ținând pleoapele deschise, și consultați un medic.
· După înghițire:
NU provocați voma, solicitați imediat ajutorul unui medic.
O persoană care vomită și care stă întinsă pe spate trebuie întoarsă pe o parte.
· 4.2 Cele mai importante simptome și efecte acute care intervin cu întârziere
Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.
· 4.3 Indicații cu privire la ajutorul medical imediat sau tratamente speciale
Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.

SECȚIUNEA 5: Măsuri pentru combaterea incendiilor


· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Mijloace adecvate de stingere a incendiilor:
CO2, pulbere de stingere sau jet de apă pulverizată. Incendiile mari se vor combate cu jet
de apă pulverizată sau cu spumă rezistentă la alcool.
(continuare pe pagina 4)
RO

44.3. 6
Pagina: 4 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina 3)
· Medii de stingere care nu trebuie utilizate din motive de securitate: jet de apă
· 5.2 Pericole speciale create de material sau de amestec
Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.
· 5.3 Indicații pentru combaterea incendiilor
· Echipament special de protecție: Purtați protecție respiratorie autonomă.
· Alte informații: Răciți recipientele periclitate cu jet de apă pulverizată.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală


· 6.1 Măsuri de precauție relativ la persoane, echipamente de protecție și procedee
care trebuie aplicate în cazuri de urgență
Purtați echipament de protecţie. Țineți la distanță persoanele
neprotejate. Țineți la distanță sursele de aprindere.
Evitați contactul cu ochii și cu pielea.
· 6.2 Măsuri pentru protecția mediului:
Nu lăsați produsul să ajungă în canalizare sau în ape.
În cazul pătrunderii produsului în ape sau în canalizare, informați autoritățile responsabile.
· 6.3 Metode și material pentru reținere și curățare:
Se colectează cu material absorbant pentru lichide (nisip, kiselgur, liant pentru acizi, liant
universal, rumeguș).
Eliminați materialul contaminat ca și deșeu conform secțiunii 13.
Asigurați o aerisire suficientă.
Nu clătiți cu apă sau cu detergenți apoși.
· 6.4 Trimitere la alte secțiuni
Informații cu privire la manipularea în condiții de siguranță, a se
vedea secțiunea 7. Informații cu privire la echipamentul de protecție
personală, a se vedea secțiunea 8. Informații cu privire la eliminarea
ca deșeu, a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Utilizarea și depozitarea


· 7.1 Măsuri de protecție pentru utlizarea în condiții
de siguranță Asigurați o bună ventilație/aspirație la
locul de muncă. Evitați formarea aerosolilor.
· Indicați cu privire la protecția împotriva incendiilor și exploziei:
Țineți la distanță sursele de aprindere. Nu fumați.
Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.
· 7.2 Condiții pentru depozitarea în siguranță, cu luarea în considerare a incompatibilităților
· Depozitarea:
· Cerințe la adresa spațiilor de depozitare și a recipientelor:
Depozitați produsul într-un loc răcoros.
Păstrați produsul numai în recipientul original.
· Indicații privind depozitarea combinată: Depozitați produsul separat față de alimente.
· Alte informații cu privire la condițiile de depozitare:
Depozitați produsul în recipiente bine închise, la loc rece și uscat.
· Clasă depozitare: LGK 3 (TRGS 510)
· Clasificare conform ordonanței privind siguranța în exploatare (BetrSichV): Lichide inflamabile
(continuare pe pagina 5)
RO

44.3. 6
Pagina: 5 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina 4)
· 7.3 Utilizări finale specifice Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.

* SECȚIUNEA 8 Limitarea și monitorizarea expunerii/echipamente individuale


de protecție
· Indicații suplimentare cu privire la configurarea
instalațiilor tehnice:
Nu există informații adiționale, a se vedea secțiunea 7.

·· Componente
8.1 Parametriicare
caretrebuie
trebuiemonitorizate
monitorizați relativ la posturile de lucru:
64742-95-6 64742-95-6 Hidrocarburi, C9, hidrocarburi aromatice (solvent nafta
(petrol), aromatic, ușor)
TRGS 900 Valoare pe termen lung: 200 mg/m³, 50 ml/m³
1330-20-7 Xilol (amestec de izomeri)
AGW Valoare pe termen lung: 440
(limită mg/m³, 100 ml/m³ 2(II);DFG, EU, H
expunere
1330-20-7 Xilol (amestec de izomeri)
AGW Valoare pe termen lung: 440
(limită mg/m³, 100 ml/m³ 2(II);DFG, EU, H
expunere
96-29-7 2-Butanonoximă
AGW Valoare pe termen lung: 1
(limită mg/m³, 0,3 ml/m³ 8(I);AGS, Y, H,
expunere Sh
· Valori DNEL
64742-95-6 64742-95-6 Hidrocarburi, C9, hidrocarburi aromatice (solvent nafta
(petrol), aromatic, ușor)
Oral DNEL long-term exposure - systemic 11 mg/kg (population (consumatori))
effects
Cutanat DNEL long-term exposure - systemic 11 mg/kg bw/d (population (consumatori))
effects
25 mg/kg bw/d (worker
(lucrător))
Inhalare DNEL long-term exposure - systemic 32 mg/m³ (population (consumator))
effects
150 mg/m³ (worker (lucrător))
· Componente cu valori limită biologice:
1330-20-7 Xilol (amestec de izomeri)
(continuare pe pagina 6)
RO

44.3. 6
Pagina: 6 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina 5)
BGW 1,5 mg/l Material investigație:
(valoa sângeintegral
re Moment prelevare probe: final expunere, respectiv final
biolog tură Parametru: xilol
ică
minim 2 g/l Material investigație:
ă) urină
Moment prelevare probe: final expunere, respectiv final
tură Parametru: acid metilhipur (tolur)
1330-20-7 Xilol (amestec de izomeri)
BGW 1,5 mg/l Material investigație:
(valoa sângeintegral
re Moment prelevare probe: final expunere, respectiv final
biolog tură Parametru: xilol
ică
minim 2 g/l Material investigație:
ă) urină
Moment prelevare probe: final expunere, respectiv final
tură Parametru: acid metilhipur (tolur)
· Indicații suplimentare: ca bază au servit listele valabile la întocmire.
· 8.2 Limitarea și monitorizarea expunerii
· Echipament individual de protecţie:
· Măsuri generale de protecție și de igienă:
Trebuie respectate măsurile de precauție uzuale la utilizarea produselor chimice. Țineți
produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale.
Dezbrăcați imediat îmbrăcămintea murdărită și
îmbibată. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la
finalul lucrului. Nu inspirați gazele/vaporii/aerosolii.
Evitați contactul cu ochii și cu pielea.
· Protecție respiratorie
În cazul unei expuneri de scurtă durată sau redusă, folosiți un dispozitiv respirator de filtrare, iar în
cazul unei expuneri intensive, respectiv mai îndelungate, un aparat de protecție respiratorie
autonom.
În cazul locurilor de muncă neaerisite suficient și la lucrările ce implică stropire este necesară o
protecție respiratorie. Se recomandă masca pentru aer proaspăt sau pentru lucrări de durată mai
scurtă filtru, respectiv filtru combinat: filtru A-P2 (conform EN 14387)
Pentru detalii, consultați „Regulile pentru folosirea dispozitivelor de protecție respiratorie“ (BGR
190).
· Protecția mâinilor:
Mănuși / rezistente la solvenți
Materialul mănușilor trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Alegerea materialului de mănuși în funcție de timpii de penetrare, ratele de îmbibare și degradare.
· Tipul materialului de mănuși
Cauciuc nitrilic
Grosimea recomandată a materialului: ≥ 0,4 mm
(continuare la pagina 7)
DE

44.3. 6
Pagina: 7 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la
pagina 6) Alegerea unor mănuși adecvate depinde nu doar de material, ci și de caracteristicile de
calitate adiționale și acestea sunt diferite de la producător la producător. Deoarece produsul
reprezintă un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialului mănușilor nu este predictibilă,
motiv pentru care trebuie verificată înainte de utilizare.
· Timpul de penetrare a materialului mănușilor
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de la producătorul mănușilor de protecție și acesta trebuie
respectat.
· Protecție pentru ochi:

Ochelari de protecție etanși

· Protecția corpului: Îmbrăcăminte de protecție

* SECȚIUNEA 9 Proprietăți fizice și chimice


· 9.1 Informații cu privire la proprietățile fizice și chimice de bază
· Informații generale
· Aspect:
Formă: Lichid
Farbe: Negru
· Miros: Caracteristic
· Pragul pentru simțul mirosului: neprecizat.
· Valoare pH: Neprecizată.
· Modificarea stării punct de
topire/înghețare: Punct și Neprecizat. 91
interval de fierbere: °C
· Punctul de inflamabilitate: 23 - 60 °C
· Inflamabilitate (solid, gazos): Neaplicabil.
· Temperatura de aprindere: 450 °C
· Temperatura de descompunere: Neprecizată.
· Temperatură de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
· Proprietăți explozive: Produsul nu este explozibil, însă este posibilă
producerea unor amestecuri de vapori/aer
explozibile.
· Limite de explozie:
inferioară: 0,6 Vol %
Superioară: 7,0 Vol %
· Presiunea vaporilor la 20 °C: 210 hPa
· Densitatea la 20 °C: 0,93 - 0,95 g/cm³
· Densitatea relativă Neprecizată.
· Densitatea vaporilor Neprecizată.
(continuare pe pagina 8)
RO

44.3. 6
Pagina: 8 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina
7)
· Viteza de vaporizare Neprecizată.
· Solubilitatea în / miscibilitatea
cu apă: Nu este misciblivrare, este puțin miscibil.
· Coeficientul de partiție: n-octanol/apă: neprecizat.
· Vâscozitate:
Dinamică: Neprecizată.
Cinematică la 20 °C: > 60 s (DIN 53211/4)
· Conținut de solvenți:
Solvenți organici: 52 - 55 %
Conținut substanță solidă: 45 - 48 %
· 9.2 Alte informații Cat. COV.: cat A/i, 500 g/l (2010).
Acest produs conține max. 500 g/l COV.

SECȚIUNE 10: Stabilitate și reactivitate


· 10.1. Reactivitate. Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.
· 10.2 Stabilitate chimică
· Descompunere termică / condiții care trebuie evitate:
Nu se descompune în cazul utilizării regulamentare.
· 10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
· 10.4 Condiții care trebuie evitate nu sunt disponibile informații relevante adiționale.
· 10.5 Materiale incompatibile: nu sunt disponibile informații relevante adiționale.
· 10.6 Produse de descompunere periculoase: nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

* SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice


· 11.1 Informații cu privire la efecte toxicologice
· Toxicitate acută: În baza datelor disponibile, criteriile de încadrare nu sunt îndeplinite.
· Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
64742-95-6 64742-95-6 Hidrocarburi, C9, hidrocarburi aromatice (solvent nafta
(petrol), aromatic, ușor)
Oral LD50 >2000 mg/kg (rat)
Cutanat LD50 >2000 mg/kg (rat)
· ăEfect iritant primar:
· Efect caustic/iritant pe piele
În baza datelor disponibile, criteriile de încadrare nu sunt îndeplinite.
· Afecțiuni grave ale ochilor/iritare a ochilor
În baza datelor disponibile, criteriile de încadrare nu sunt îndeplinite.
· Sensibilizarea căilor respiratorii/pielii
În baza datelor disponibile, criteriile de încadrare nu sunt îndeplinite.
(continuare pe pagina 9)
RO

44.3. 6
Pagina: 9 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina 8)
· Efect CMR (efecte cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere)
· Mutagenitate celule embrionare: În baza datelor disponibile, criteriile de încadrare nu sunt îndeplinite.
· Carcinogenitate: În baza datelor disponibile, criteriile de încadrare nu sunt îndeplinite.
· Toxicitate pentru reproducere: În baza datelor disponibile, criteriile de încadrare nu sunt îndeplinite.
· Organ-țintă specific - toxicitate la o expunere unică
Poate irita căile respiratorii. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
· Organ-țintă specific - toxicitate la o expunere repetată
În baza datelor disponibile, criteriile de încadrare nu sunt îndeplinite.
· Pericol de aspirare: În baza datelor disponibile, criteriile de încadrare nu sunt îndeplinite.

SECȚIUNE 12: Informații cu privire la mediu


· 12.1 Toxicitate
· Toxicitate acvatică: Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.
· 12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.
· 12.3 Potențial de bioacumulare Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.
· 12.4 Mobilitatea în sol Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.
· Efecte ecotoxice:
· Observație: Toxic pentru pești.
· Alte indicații ecologice:
· Indicații generale:
Clasă de periculozitate pentru ape 2 (autoîncadrare) - contaminează apa
Nu lăsați produsul să ajungă în apele subterane, canalizare sau în ape. Pericol de
contaminare a apei potabile deja la scurgerea unor cantități mici în sol. În ape, toxic și
pentru pești și pentru plancton.
Toxic pentru organismele acvatice
· 12.5 Rezultatele evaluării PBT și ale evaluării vPvB
· PBT: neaplicabil.
· vPvB: neaplicabil.
· 12.6 Alte efecte nocive Nu sunt disponibile informații relevante adiționale.

SECȚIUNEA 13: Indicații cu privire la instalația de eliminare


· 13.1 Proceduri de management al deșeurilor
· Recomandare:
Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere. Nu lăsați produsul să ajungă în canalizare.
Debarasarea deșeurilor conform prevederilor emise de autorități.
· Lista europeană a deșeurilor
08 01 11* Deșeuri de vopsele și lacuri, care conțin solvenți organici sau alte substanțe
periculoase
(continuare pe pagina 10)
RO

44.3. 6
Pagina: 10 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina 9)
· Ambalaje necurățate:
· Recomandare: Debarasarea deșeurilor conform prevederilor emise de autorități.

* SECȚIUENA 14 Indicații privind transportul


· 14.1 Număr ONU
· ADR, IMDG, IATA UN1263
· 14.2 Denumire regulamentară de expediere ONU
· ADR 1263 VOPSEA, PERICULOASĂ PENTRU
MEDIU
· IMDG PAINT (Solvent naphtha (petroleum), light arom.,
TURPENTINE SUBSTITUTE), MARINE
POLLUTANT
· IATA PAINT
· 14.3 Clase de pericol la transport
· ADR, IMDG

· Clasă 3. Substanțe lichide


· Etichetă ADR inflamabile 3
· IATA

· Class 3. Substanțe lichide


· Label inflamabile 3
· 14.4 Grupă de ambalaj
· ADR, IMDG, IATA III
· 14.5 Pericole pentru mediu: Produsul conține substanțe periculoase pentru
Cobalt bis(2-etilhexanoat), 64742-95-6
Hidrocarburi, C9, hidrocarburi aromatice (solvent
nafta (petrol), aromatic, ușor)
· Marine pollutant: Da
Simbol (pește și pom)
· Marcare specială (ADR): Simbol (pește și pom)
· 14.6 Măsuri de precauție speciale pentru
utilizator Atenție: Substanţe lichide inflamabile
· Număr Kemler: 30
· Număr EMS: F-E,S-E
(continuare pe pagina 11)
RO

44.3. 6
Pagina: 11 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina
10)
· Stowage Category A
· 14.7 Transport marfă în masă conform anexei
II a convenţiei MARPOL şi conform
Cod IBC Neaplicabil.
· Transport/alte informații:
· ADR
· Cantitate limitată (LQ) 5L
· Cantități exceptate (EQ) Cod: E1
Cantitate netă maximă per ambalaj interior: 30 ml
Cantitate netă maximă per ambalaj exterior: 1000
ml
· Categorie de transport 3
· Cod limitare tuneluri D/E
· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Cod: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml
· UN "Model Regulation": UN 1263 VOPSEA , 3, III,
PERICULOASĂ
PENTRU MEDIU

* SECȚIUNEA 15 Legislație
· 15.1 Prevederi legale privind siguranța, protecția sănătății și a mediului/legislație specifică
Prevederi legale pentru substanță sau pentru amestec
· Directiva 2012/18/UE
· Substanțe indicate nominal - ANEXA I Niciun compus nu este conținut.
· Categorie Seveso
E2 Pericol pentru mediul acvatic
P5c LICHIDE INFLAMABILE
· Prag cantitativ (în tone) pentru utilizarea în întreprinderi de clasă inferioară 200 t
· Prag cantitativ (în tone) pentru utilizarea în întreprinderi de clasă superioară 500 t
· REGULAMENTUL (CE) Nr. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții limitative: 3
· Prevederi legale naționale
· Instrucțiuni tehnice aer:
Clasă Cotă în %
I 0,1-≤2,5
II 0,1-≤2,5
NK 25-50

· Clasă de periculozitate pentru ape: WGK 2 (autoîncadrare) - contaminează


apa. (continuare pe pagina 12)
RO

44.3. 6
Pagina: 12 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina 11)
· 15.2 Evaluarea de siguranță a substanței: nu a fost efectuată o evaluare de siguranță a substanței.

* SECȚIUNEA 16: Alte informații


Informațiile au la bază stadiul actual al cunoștințelor noastre și nu reprezintă o garantare a
caracteristicilor produsului. De asemenea, nu întemeiază un raport legal contractual.
· Motive pentru modificări
ACTUALIZARE:
Înlocuiește versiunea din:
18.03.2015
· Fraze relevante
H226 Lichid și vapori inflamabili.
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile
respiratorii. H 3 1 2 Nociv în contact cu pielea.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H318
Provoacă leziuni oculare grave.
H319 Provoacă o iritare gravă a
ochilor. H 3 3 2 Nociv în caz de inhalare.
H335 Poate irita căile respiratorii.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. H351
Susceptibil de a provoca cancer.
H361d Susceptibil de a dăuna fătului.
H373 În cazul unei expuneri mai îndelungate sau repetate, poate afecta
negativ organele. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen
lung.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
· Departamentul care a întocmit
fișa de date: departamentul
securitatea produselor:
sicherheitsdatenblatt@web.de
· Abrevieri și acronime:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – categoria 3 Acute Tox.
4: Toxicitate acută – categoria 4
Skin Irrit. 2: Efect de iritare a pielii/caustic – categoria 2
Eye Dam. 1: Afecțiuni grave ale ochilor/iritare a ochilor – categoria 1
(continuare la pagina 13)
DE

44.3. 6
Pagina: 13 /
Fișă tehnică de securitate 13
în conformitate cu
Data imprimării: 1907/2006/CE, articolul 31 revizuită la data de:
07.04.2017 07.04.2017
Denumire comercială: LV-65.xx, lac
negru
(continuare de la pagina
Eye Irrit. 2: Afecțiuni grave ale ochilor/iritare a ochilor – categoria 2 12)
Skin Sens. 1: Sensibilizare a pielii – categoria 1
Carc. 2: Carcinogenitate – categoria 2
Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere - categoria 2
STOT SE 3: toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) –
Categoria 3 STOT RE 2: Toxivitate asupra unui organ țintă specific (expunere
repetată) – Categoria 2 Asp. Tox. 1: pericol de aspirare – categoria 1
Aquatic Chronic 2: pericol pentru mediul acvatic - pericol pentru mediul acvatic pe termen
lung – categoria 2 Aquatic Chronic 3: pericol pentru mediul acvatic - pericol pentru mediul
acvatic pe termen lung – categoria 3
· * Date modificate în raport cu versiunea precedentă R
O

44.3. 6

S-ar putea să vă placă și